Goudsche Courant, maandag 10 januari 1944

GOUDSCHE C0UBANT DintcUig 11 ifanuari 1944 BurMB Markt 31 TMvtoaa tl PoMrcktnint 4MO0 Prüi 5 cetiU per nummer 83fte Jaargang No 2U43 Cbafra4Bcteur F tlETEII Oouda NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN K1U Op bézmh bU d n Ar bkidadhmt Een nieuwe lichting opder de schop 4 Hevige gevechten in gebied van Berditsief en Witebsk Doorbraakpogingen hij Resjitza mislukt TIEN WENKEN Diep In het rriescho land ligt het kamp da beate maatlaa mat a terland Da dichtab da ted r aanuj r in Tond Ji T is Stavoren op een afsumi van ongeveer men In da 14 km Een gemaedelljka beschulltrotamel kant op Op ullnoodiging van deif N A D gaan we achter mar Caasterland naar bat oooga naamde Lorentz kamp Hat geluk u mat ons Het plaaUt ons In da volle rammelende o eel Jongens bijean atjn valt Daar worden ktraU giaiiarmd dit raspact voor Ucóar n voor sichtelf krtfpsn mannen dl slab uiten mt da dood en die van doorsattan uwtan e gezonde Nederlander In den leeftijdvan 17 45 laar huld door een dichte stofwolk aan rilden Robertson had juist de motoren af ge zet Door het naampje van den stutirsboel keek hiJ met Mkere bezorgdheid naar den naderenden Tvagen Daar komt Ken aan riep iemanduit de menigte hy komt met helfiertterug Robertson verliet zijn zitplaats en haastte zich naar het deuntje Opcijl riep h j t t de menigte achter de roode vUiggenl Oraa trek deblokken weg Leo maak die touwenlosl De beide mannen benepen terstond ziJn be k eUng Het was beter niet met de poljÉie in aanraking t koman en zoo apo H mogelUk het luchtruim te kiezen K blokken werden onder de wielen Jeggetrokkan en de touwen loagcroai t Leo klauterde achter Gras aan in het vliegtuig De deur werd dichtgetrokken Robertson had de motoren al weer aangezet en de machine begon te rollen De auto was tot stilstand gekomen en de mannen waicn er uit gesprongen se kwamen nu over het vliegveld aanhollan Htder aanvoering van Ken die met een geweer zwaaide De Hoogvlieger kreag hoe langer hoe meer vaart en reed recht op de aanstormende mannen in dte zich uit de voeten maakt i De machine k wam van dan grond los en stoof tegen den opkomenden orkaan in omhoov Rotleirtson keek op zlJn horloge Het was in Trepafsey precies zes uur Vóór de Hoogvlieger streklo zloh zes en twintig honderd mijj ver open zee uit en langs heel de weatelijke kust bingen de stonrtballen uit Doch Robertson bevond zich met ziJn gedachten op een heirweg die zkh door de Yablonoll ergen slbigende an naar de rivier de Amoer afdaa lde Wordt vervolgd d LINÖB MI8SI0NAIRPREDIKANT Het hoofdlbestuur van den Geref Zendin gsbond rekening houdend met de straks ontstaanda behoeft van aan vulUng van het aantel arbeiden op het Ziendlnigaterrein op MiddenCele l s heeft benoemd tot miaslonalrpre diikiuit dr S v d Linde Ned Herv predikant te LopUr die deza benoeming aanvaardde Da taak van dr v d Lbide isal ki het bijzonder ijn a s Inlandsoha in edikanton op t leiden cursussan t houden voor evangelisten en allea ta verrichten wat het zendbigaweik ten goede kan koinait Het hocriCdbeaiuur liet hieamede een reeds jaren gakoMterd idieaail om volledig gevormde z ndingsarheider uit te zenden aaavankelük vervulde dr v d Linde zal met enkele maanden afscheid nemen van zUn gemeente om zich geho aan d lentungsstodla te wijden en dan zoo apoedlg dit mogelijk is naar zijn ailbeid v ld te vertrökkea Dr v d Ltada werd in 190S te Utrecht geboren en staat sinds II October 1831 te Loplk in zijn eerste en eeniga fenieent Op 30 J uni 1M3 promoveeKde hij aan d RiJksuniv rsitelt te Utrecht onder prof dr J Severijn tot doctor in ds theokigia op een proefMirift getitellid De leer van den HeiUgen Ckêtt bü Calvijn AM Ajwtkaanaoha oorlogaaAiapan la aUe d pT keir van het podjum f oro mid O aar d gaboadao pj wk j l x t wartar tMftvdan aan icbata van ange Dordrecht vacature da J Elkama ds C J de Nte te Veendam dia bedankte voor Zaandam Baroapan te Vlaardingen vHfde prodlkantsplaatt da H van DMk ta Den Ham O Oerel Kerken Aanttanomen naar Naaldwijk vacature dr J L Koole da O Leene te Sladskanaal Pekelderweg Beroepen te Alkmaar tweede predikantsplaats da H A L v d Linden ta Ooltgensplaat Aangenomen naar Sassanhelm timede predikantsplaats da F 1 Hoakatra te Velssn Chr Oeref Kerk Bedankt voor RottordaraOntrum ds M IIoIItm te Hilversum Qeref Gemeenten Beroepen Ie ZaaiulamWestiaan da P Honkoop te a Oravenhage Het oppa evel van d DuUsciie watnnadit mt kt Uundttg bekend T We ten v n OUjakof if een botajWiiltacfae Undingspogmg door eenheden der Burine verijdeld In h t leUcd vM Klrowoim4 werden terke vUandcitike MOTallen nitfwttti en de bohJewMeB in niecesveile tefeaaMtvaUea envceworpen Ten Z Min Zldd We tea van PoinAiefaJe tm I M wbeeJ ülU teveebtoa au den verder oprnkkoiden vtHud aan den tani Een tUdelllk veilann iMue w teienaanral heraver en daarbij werd een kebJawMIieta iiataillon vemleUcd De vDand heeft xware iloedi e verUeien eteden en 17 kanennea verloren De laatste dagen heeft zich bU de gevochten m dit gebier de 17de pant eidiviaie onder leiding van ggneraalmajoor von der Meden door atandva tigheid en kranig uitgevoerde tegenaanvallen bi zondar orêderacheklen Ten Zuiden en Weeton van BerdiUjefhebben onze troepen voor een deel integenaanval felle aanvallen def bolajewieken ulteengeategen en 31 vUandelüke tank vernield Het Duitache luditwapen heeft herhaaldelijk met aterke str dkrachten op de zwaartepunten ingegrepen in de geveciiten op den grond en oonoenlra UM en opeenhoopingen van tank van den vUand doeltreffend met tKwnmen beatookt BU de beslnydin van het bolajewiitiache ravltailleeringaverkeer werden 5 materieeltreinen vernield aoht andere treinen beechadigd In het randgebied der PnipetMoe raaaei u het tot plaataeluke gevedhte fekomcn met vüandel e verkenningaitrUdkradhten ten Westen van Nowofrad WIynak en Sarny CUNO E A TER DOOD VEBOORDCELD Sinds 8 Januari heeft in het kasteel Veochlo in Verona voor het Italiaansche byïondere gerechtshof het proces plaats gehad tegen de onderteekenaars van de door Ckandi opgestelde motie voor de vergadering van den Grooten FasciatlBchcn Raad die geleid heelt tot de bekende gebeurten issen van den 25en Juli 1943 zoo meldt t DJN B uit Nooni Italië Met uitzondering van Cianetti die SO jaren tuchthuis kreeg zUn alle beklaagden ter dood veroordeeld Van de 18 doodvonnissen zijn er 13 ultgeiproken ki afwezigheid van de beklaagden Dte vijt aanwezige t r dood veroordeelden zün Mu sMlni aehoon oon Ciano de Bono Marinelli Pare ohi en Gotthardi DATUM DER INVASIE SEEDS VASTGESTELD De plannen voor de offensieve acties tegen het vasteland van Euirot zijn nu In zulk een gunstig tadiimi gelkomen dat de legerleiding dien datum waarop de veel besproken invasie za worden uitgevoerd reeds liaeft bepaald zoo hoeft de Amerikaansdhe onderataatstetretarls in het ministerie van marine Jamea Forestal Zkindag tegenover een groot aantal joumaUatoi veinkleard S Binnenikort zal ik meer bijzonderheen over dit thema heUbien te zeggen voegde hU raan toe 0 en Invaaia In Oabnatlë 8 d rt MDlge dasen kan men aldus S B T In da bUdan aar nmitral landen vooral van Zwtdan tn ZwttMrIand bericbt n lezcD vtr aan a nalUMrda l9 vasl In Dalmatl r waro guprokan ovor troapenconcentratlei san da ItaUaanseha kust dar AdrUUacha Z a n laUi lohravan aenlla bladan ovar landln E en van alUetroepm In Dalmatl dl reedi 1 hevige gevechten waren gawikkeld met KraatlKha troapan Ben otfldaal BriU ht vtrklanng heeft aan deza n acanda e mpagna aan alnd gemaakt door ta véraren dat al daia berichten uU da lucht J eniga uren tater U aan ergalUka verklaring vanchenen mat het epartamant van öorlojr In nauw oontact ataande krlnfeirVa w£Xlngton DK DUrrsCHE RITLPRBlJISEltS JÏ fj£ ïJ commandanj van dan hulpkruliar Ortoti vertelt In den V 4 aiaohar Baobachtar hat aeii an £ 1 ïï oorlogvoering met deze mqi ehapan Da voornomat taak van da huU l S vUandaUlka aorlogMsh pan maar at hlndaran van Ittt jaalllaarda ravl tjUlaattagfvarktar ta aaa l5 or vamfatlgini J l tW t fallB gabtaeht an tïSSi vtaotsfcMa la Aoodl voor jebtwirolglag van dm huhikrulsar Zoo JJSt rL l ftP ir batangrUk tn wnw gawi oan aan icbala van htt totuuaa bnogan Van hal gawapaiule Nlauw ndart a vnMibnhlp Tunuilaa la da SS i r madmiiate an snalsla oaijaiepeB dat gabottwd voat bat varkaar 2 fland op aUia ma biv 10 000 ton otef kon Udan lan dargaltfk auccea kan ZSL J varwacbt worden Vaak 5 fcoJpkrulsar wekanlaug bü alecht war teulaan ataads In siMinbi omdat 2E karan vtlanS sou kunnenstooten dia aan da algen aotiJ aan apoedlg Inde K u maken 1 haati ook aJdar w k te 2 S SSÏL ft mijnen In fflïSi S watettn oparBlaa In dan man OcwwB sUn bagonaan £ at hat lagfan mOnan to de Haurtkliaal waorbll m B da bavan AueUaod om jo te saggan ondar da oogan van da mauwtZaalandaêhe tartiioiBshl naderde H aarata alaabioffcr desa mDnvarwartlng was hk 41 ton ide gaalUaanto oehTp NlagaFa dat een iMftbara goudlading aan boord had Maaaomitng haart dace vertperrUig daH gaalllaar danverllatan gabraeht i iÏÏ bataakant aan ba j r lM onUaatbig van da Outtscha oorlogvoering In Buropa ARBBID8DIEN8TPLICHT IN DK VAT Uu Widilngion wordt gemeld dat BaoaaWdl la tS n CongreaboodechaB dear dagan w olgamaanan arbaldidlennpTieht lal voor £ n P ld nt aooMVatt aal begin van MJjwak at a val anda wart bat T Miio a voor IMI baloatlngtaar t I mt ad waanebllnlljk am totals aam nUUlard dollar omvatten J Ingang van 1 Mtarl a aal door hM militaire beatuur op Java aan Idodieiut worden Ingevoard Mei Ingang JaKjW mllïi aeldodleiut w Ten Wetten van Beajitia zetten de bolsjewieken hun aanvallen voort In iware gevaehtea sOn ook gisteren alle doorbraakpogingen van de bolsjewieken mislukt Plaatselijke penetraUea werden afgegrendeld Ten Zuid Oosten van Witeb herben onu troepen hernieuwde kra tige aanvallen van den vijand afgeslagen Het gisteren voor het reaaort van een ooiyssector gemelde aantal van 57 vernielde tank is gestegen tot 71 In denzeüMen oorpeaector ün gisteren opniettw S7 bolsjewistische taqjks vernield Ten Noordwesten van Witebsk hebben de bobjewieken herhaaildelijk ïOTider succes aangevallen By de zuivering van en bosohgebied is een vni sterice gevMitsgroep van den v and vernietig HeC Saksische grenadiersregintent 4S6 onder leiding van U ol Sacher heeft zich hier bü de gevechten der laatste dagen bijzonder ondentdieiden In den Weetelyken sector van het Zuld Italiaansehe front zijn veracheidene plaatselqlce aanvallen van den vijand in ons geconcentreerd artillerievuur ineengeïtort Aan het overige front verliep de da bü suoceivolle eigen bedrij vighejd van toottroepen rusUg i In de eerste ochteraduren van 9 Januari hebben Ouitsche gevechtsvliegtuigen scheepadoelcn voor deNoord kust van Cyrenaica aangevallen Op 4 koopvaai ers van middeübaTe rootte WCTden verscheidene voltreffers geplaatst Aangoiomen kan worden dat twee van deze ohepen vernietigd zUn Een eigen vliegtuig gingverloren Roode Kruis Kinderlegidmatiekaart t Roodt Kruii gt t ht kind Zóó at hl levn b güu Ban btwijij isr UgUimati Zoo raakl baby nooit toêk Want dat êprttkt al $ tan boak Bf asn vlucht of om ouacualio Oadetaag aetde tTaapl omtD klain ial U Jaar ae IUaidarU MimlMaan urn BaaMain a e lia l w C a m i i n aM anttlag flrilhigifciii het Nad Maeda rala PHM ra 10 BtHMHUUtd eiAX BLOKZUL EN DE JTEDOD bi veiacbiUende plaatsen van ons land warden bijeenkomsten yoor jeugdige personen georganiaeerd waarin Max Blokzijl vragen die door de jongelui worden gesteld beantwoord t De tweede dier bij enlkom ten werd gisteTeo te b Gravenitage gehouden Een 80 i 100 tal jongelui meest jongens waren o gUuMneri en stelden emi groot aantal meest intelligente vragen die duldelijik aantoonden dat de probleftien Welke met dazéa oorlog samenfaanicen niet onopgemerkt aan ben vooirbij gaan Vanzeltsnrdcend w rden qireker en gehoor het lang niet op alle punten eena maar dat een dergelijke openhartige bespreking tussctaen Max Bkikzijl en de jeugd ki éezea tijd mogoUjk blijtct ftemt tot vraheugenis Aan het eM van den avond daalde den tustchen de jeugd voort te gaan m t talrijke vnagan déa nog waren ov iweblev n naar beate vermogen te b aDtwooide traaihy bi ook niet ontkwam aan da haadte eningenjagei OaaateHIka vanargliig NMl kfilgasavaass aaa Door da autorilaiiaal la toaiwnunuig verleend voor da gaeaUltlka variarglng van Nadarlandscha krijgigavanfanon in Dultachland geaiteUlkan uit M landan IJe Rotterdanwaie pradikaatan da Da Klula van da MM Barv gamaante an da Da Boat van da Oataf Kark an aaniga aabnaaianlera tUn Taads afgaralad Bet Ugt bi da badgallng ana kampen galaidaiyk van aalmdSsanlars te voorzien n a aatate aten vin JanwM h a Bia a UaMiaf aa dan M A D wadaram apgakaoaaa Oa niaowellngan marcbaaircn het kamp VUnrojrCndepoel binnen IC N T NA D B Holmaaater voor 1 ouders in oorli lünderen ittld W Zorg dat de rtiat krijgen Geef hurx alken dag hun vollenantaoen melk en gebruik niet zooals sommigen de volle melkvoor de koffie en de tapte voor depap van de kinderen Laat hea zooveel mogelijk van debuitenlucht en de zon genieten Wees niet kribbig tegen hen ensnauw hen niet af want bedenk dat ook htm enuwen fiet als deonze in Bezen tijd zwakker züadan voorheen Vlieg zelf i iet bü elk geluid op want dat wWkt onrustig Beheersdit u als u moeilijkhedenhebt en laat den kinderen zooveelmogelijk hun zoc gelooze jeugd Laat Ijen niet steeds bemerken dater rlog ia door te zegg i datmoeder geen bonnen heeft vooriets extra s Weet dat een koekjevan een beetje haver of gortonoutof een wentelteefje van een sneetjeoud brood vogr hen al een tractatie is Spreek in het bijzijn van kinderenniet over polity of een bombardement want kinderen ziJn erg gevoelig voor zooiets Als wü het vergeten zijn loopen zü er dikwijls nogmee rond en ze maken zich angstigover iets dat zij naar wij hopen nooit meer behoeven me te maken Leer hun goed voor anderen te zijn want in dezen tijd waarin men zooveel niid en afgunst ziet loepenhun karakters kans hard en egoïstiach te worden 10 Blijf zelf onder alle omstandigheden eerlijk roodst uw kinderen zelf ook niet door oneerlijkiheid of knoeierH probeeren iets te bemachtigen Het goede vootbeek Is in de meeste gevallen doorslaggevend VrTREIKINO NIEUWE RUVERGCNNINGEN ENZ De secretaris geneiiaal van het departement van Waterstaat maakt bekend dat ia hét tijdvak van 15 Januari tot 15 Februari t nieuwe rijvergunningen en herkenningsteekens voor moton ijtuigen zullen worden uitgereikt Na 15 Februari 1944 zal het niet meer toegestaan zijn de thans bestaande vergunningen en henkeiiningsteekens als Keldige documenten te bezigen bij het 5ebrui van een motorrijtuig Deze vergunningen moeten worden bewaard en de herkenningsteekens moeten op de motooTÜtulgen bevestigd blijven ótdat deze door den rijksipspecteur van het verkeer worden opgevraagd Er wordt nogmaals op gewezen dat tren de hand gehouden zal worden aan een zoo zuinig en doelmatig mogelijk gebruik van de nog beschikbare voorraden brandBn ffen banden en an dere materialen De voorwaarden daartoe door den rijksinspecteur van het verkeer aan de vergunning veroonden moeten strikt worden nageleefd Het boverjstaande geldt niet voor de rijvergunningen en herkenningsteekens welke vanwege den rijksinspecteur van het verkeer belast met de uitgifte van bizondere vergunningen Kromme Nieuwe Gracht Utrecht worden uitgereikt DE INHOUD VAN AANGETEEKENDE STUKKEN TOT 2WGRAM Aanfeteekende zendingen in het binhenlandsch verkeer al ot niet mei aangegeven geldswaarde mits niet zwaarder dan 200 gram mogen weer als voorheen ook andere zaken dan uitsluitend bescheiden en op papier pericament of andere soortgelijke stoffen gestelde modedeelin en of berichten bevatten Deze wijziging treedt 12 Januari in weifeing De overige onlang gepilbliceerde beperkingen blijven van kracht Tweede slachtofter van explosie overleden Het tienjarige pleegkind van de familie Bargboer te Nijverdal dat Zaterdag gewond werd door een projectiel waarmede het aan het pelen was en waait ij de moadsr gedood wend is in het ziekenhui t Almeto evfflieens aan d gevolgen verleden BEKENDMUIlKINO Rat M Kroattkommando Nladarland daalt made of Met Ingang van IS Januari 1M4 Is het wederom mogeWk als bulpiuotar tot bat Dultooha Moode KruU toe te tredaa Aan alle Nedarlandaeha malslaa In dan laaittjd van l 4a Jaar dia da Dultaeba Ual bagrljpan wordt blermada da galaganhald abodaa anlii soort a tl to laisrsttan ttekaiïhulaan falttka toaUlllQgan warlaaam te sUn Men kan slab maldaa bU SS KAatzkom mando NIadarlanda Korte VQvarbarg 5 D n Haag NabsnoteUa Amaterdam Dam 4 Nabanatell Oronlngan Rearaatraat 4S NabansteUa Alkmaar Langaatraat Ml NabanateUa BasrIsn Sarolaaatraat Ui NabanateUa Enscbada Kangaloiehastraat M Sehapea In da wslda gaalaobt Op aan walland te Zundardorp Un a nachts tien achapan gaatolan an t r plaataa geelacht8Iachl bat afrol baddan da diaven acbterfekttan Drte aodara schapen vond men v rdromian ia aan irtoot tanig WaanchUnlIjk woran da diaran opgaschrUct an to bun annt M wstar aloopsa D poUtte soak naar da met een al aven gemoaUeiUken dlkkan blozenden chauffeur on urhoudt een paar maal per dag de verbidding op varioak stoppend bU den dokte eb wiar ge maar wilt Dat kamp Is het duel van onze reis Hel bad evengoed een ander kamp In een ander deel van ons land kOnpen zUn omdat de talrijke kampen van den Ned Arbeidsdienst door do Dultseha standaard barakkan op elkaar lijken ala even zoovele druppels water en omdat al die kampen zich opmaken voor hatselfde feest de ontvangst van da nieuwe lichting 17 Jarlgen welke onder da oehop is geroepen en In totaal ongeveer 10 000 Jongens om bus asst een Jonge Friezin Met groote balangilalllng kUkt zij naar de drukte bU hel atetion waar de nieuwe arbeldsmannen aich verzamelen en tegelijk met den chaugteur gooit tU de remmen los Fijn dat HJ weer komen Het la blar wal erg stil geweest sinds de vorige groep atcwaaldc 4 Het biukt dan dat da oevoiking in wijden omtrek mealaaft met da Jongana In bet kamp en dat da deuren van talrijka woningen voor hen open ataan nva Ilbe Dromedarla te Cnkbplaen ook voor bot ibhoudt van deze Nederlandsche cultPur waarden atrUden onze Ned vrtjwIUIgers C L H KEURINOEN Sd Srsatzkommando deelt mede tut ten Het ïedari kan zich aanmelden einde gekeurd te worden voor V wanneer all na da eerste vier weken bawagingsvrtjbaid kritgan Onvarbraekbara Vrlendschapabandan sljn ar gegroeid en met de afgeswaaldan wordt druk eoorrespondeerd BagrilpellJk u derhalve de belsngstoUing voor de nleuwellngen Echter niet sllaen bQ da bevolking doch ook by het kader bU da leiding van het kamp welke de Jongena f l maand onder haar hooda krijgt en to dian tusschentljd van dis Jongens mannen moet trachten te maken hen Vmn da ovarheerschende gedachten aan wat Ik verdien moet losmaken en brengen tet lek dian Wanneer zlJ 1 m getal er worden er 101 verwacht onder de poort dcftrgaan en da wacht paaseeren valt da bravour van hen af sjouwend met swara koffers Vflgen ztj stil de ploegcommandanten naar da eetzaal waar ÏIJ warden Ingeschreven en waar llj hun papieren moeten Inleveren Stil want overrompeld door al dat vreemde en niet wetend wat hen te wachten staat l gaan il wat later naar da slaapbarakl n Er HJn er drta Elke barak bestaat uit vier atdaelingen en elke afdeeling biedt plaata aan sestlen roan Daar wordt ook da tohoud van dia groote koffers onthuld In verband met de beperkte bergruimte advllaart de N A D weliswaar slechts mee te brengen toUetbenoodlgdheden en twee kleerenhangers maar welke moeder kan bal ovar haar hart verkrijgen haar Jongen met loo weinig weg te zendenr Je weet Immera ntet waar loo n Jongen terecht komt of hIJ wel voldoende te eten lal hebben en voldoende warme kleedingl Wat dst betreft worden de nieuwe rean ten spoedig geruatgesteld De fourler verstrekt hun drie dekens onlerkleeding en aan volledig bestek waar zIJ evenals voor al bat andere dal til nog zullen krijgen paraoaoUlk aansprakelijk voor blljvan geduiande Hun dletuttljd en als zIJ dan weer teruggaan naar de eetzaal wacht hen daar de snert en de kuch In hoavealbeden waar sU nog m t tegen opgewassen sijn I a earst kennismaking valt dus niet te en en dat blijkt ook uit de houding van de mgens ZIJ gedragen zloh wat losser nu de ingen komen In beweging en sis zU na den naaltUd In groepen naar het wasctilokaal aan en het warme watar uil da douches getjkclllk vsit op don student uit Amaterdam en dan vrschtrlKler uit aan onbekend ara Mntach dorp dan la ar gaan enkel veraehll naar Dan ilJn date Jonge getallen van sUd en land vertegenwoordigend alle provtoelas op Friesland Qronlngen en Drente na één to ban uitgelatenheid Zoo gaat bat altUd aagt hopman Bouwa aaater da commandant van bet kamp In aan vorige lichting hadden we een baron die de eerste dagen met ftetk okken neus rond Uap Msar lang duu bat niet ot bil waa De Wa feo SS M wacbtbatalion in Amersfoort Landetorm Nederland Ktriegs auirlne en da Germaanacba as to Nedarbind TUdeng de keuringen warden aUe lallebtinsen vmtrkIK met bettakktag wt da verBorsins van famttleleden dnr Mr opletdbig extra leveoemlddelen etc Pereonen taascban IS M Jaar die oanmeldtasapltcht sUn voor de tewerkitel Itos ktumen zieh eveneent aanmelden en worden getfnrende bun verbtntenla van de tewerkatalltoi vrUiettaM Officier In de waff n SS k n leder worden die HA minjjtene een iaan dlen ttUd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewe en ZUn sciiootoplelding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering i jn karakter gedrag prestatie 17 Jan 44 o 14 00 uur Rotterdam Deutsche Oberschule WesterlBan 2 ie Jan 44 9 12 00 uur Breda Restau rinl Modern Markt 15 00 18 00 uur Den Bosch Hotel Noard Srablnt Markt 4S 19 Jan 44 ia OO V Deutsches Raus Egmondstraat IS li OO 1S 00 uur Arnhem Café Royal JO Jen 44 IJ OO uu Hen ek Caf Modern Spoorstraat 18 18 00 18 00 uur Zwolle Hot l GUtcnbeek Jl Jan 44 12 00 uur Assen ConcertHuls a d vaart 19 0 Vf IB 0o Groningen Beerestraat 48 K Jan 44 00 uur l aauwarden Bulze Schaaf Brecdatraat J3 Jan 44 9 14 00 uur Amsterdam Dam 4 J4 Jan 44 9 1 1 00 liur Utreoht N V Huis Oud gracht 245 Pol a Jan 44 9 14 00 i ur Amersfoort Durchgangslagor Irfusdkrwag 3 Jan 44 9 14 00 llur Den Haag Dlerenluin Benoordenhoi tseheweg ZwartetaMkdelnren 4 Da marechaussee te Assen heeft twee ledeit van een firma te Norn aangehouden nl de caféhouder H H en zijn compagnon De Ji die op groolKheepschc wijze aan den rwsl ten handel deeUlamgn ZH velhandeiden o a hondeiden aardappelmanden UenUllen Wagens op luchtbanden een groote hoeveelheM autobanden landbouwmachines honderdeh pakken spUkera wagen smeer koffie botef dakpannen enz Voort werden aangehouden de kellner B en diens zwager K W eyeneens te Norg die dC boor opgingen oiW boter en eieren voor de firma te koopen In het café van H kon men tegen enorm hooge prUaen borrels en spiegeieleren consumeei en BM een huiszoeking in het t afé werde i in beslag genomen 150 flesschen wijn een hoeveeUieid Jenever champagne sla Olle IJO potten wulman ecu hoeveelheid eieren algaretten en koffieboonen De belde firmanten r n ter beschik king gesteld vah den otUelar van Justitie te Assen ƒ Opentmc O A r schoal Met een korte BU hM anlllen veidrwiken IB het Apeldoornsche Sporlfondsenbad la da 11Jarlge Rijk B die b een sprong da plank te erg liet vaaren mat den bodem van het bad in aanraking gekomen en aan de ge volgen ovorleden plechtlghald Ja Zondagochtend de Ui de nsbUheld vai Doorn gelegen eerste eigen DA F school van het Arbeldtshereich der NJI D A P tol den Niaderlanden geopend die den naam Irltz Schmidt Schule tal dragen T DlSTRlBVTlEmKVWS feuilleton Nadruk verboden PetrolOiun voor kookdoeletoden Van II Januiiri t m S Februari 1944 geeft elk der mat 17 genummerde bonnen vasi de bonlcoort U til voor kookdoelelndan racht op het koopen van één lltar petroleum De reis om de wereld in tachtig aren KBBjcwmuws Een varhaal uit de eerste tijden van het vliegwezen door W C CX ENEN 11 DtH 8 V Scjiittsrsnd beaamde de marooniat maar met diat ai heeft uw toestel toch veel op het onze voor Oat zult u zeU wel zien als u eemnaal aan den stuurkoppel zit Robertson was er achtergekomen dat de verovering vian don Arend vrü gemakkelijk was gegaan De vijf man op het vliegveld wanen allen huurlingen van Rolkiid geweest Ze jiadden als paarden gewerkt a n den Airawl in gereedheid te brengen voor de ei sta igroote vlucht ovar xae en toen was Trossart met zijnbeoda gekomen zoodiat Gras Femn en Leo nogen man tegenover zich hadden gekregen Rohertaon vond het verschrikketijk jammer dat hijzelf tengevolge van Morinj s opdracht om persoonlijk rapport in Tnepasscy te gaan uitbrengen niet bii het gevecht had kunnen zijn Miasdiien was de uitsliag precies eender geweest maar hij had dan in ieder geval de voUoening geamaakt Trossart eens fllnlc met ziJn vuiaten te ktutnen bewerken BnOCPBN Kark Aangenomen Nod Har naar Robertfon nam Hardenatcin mee naar den Hoogvlle ger en liet zich door hem de geheele Imïchtin en aUe oRdardaelen stuk Voor stuk toonen H was daarmee nauwelijks klaar toen Laa kwam zeBgen dat hij e reed w s nwt de herat Ungen De wii Ien stonden corgvuldif geiblokkeend en bovendien had men het toestel met stevige touwen vastgebonden om het tegen rukwinden la beveiligen Robergon bracht den motor oip gang en de schroeven begonnen te draalen sneller en sneller met een geweldig geronk dat door de omlijnende heuvels werd wiSèrkaa tst Gras gooid van pret zijn pet in d luoht en gaf een srfireeuw die door het oorverdoovend genonk onverstaanbaar was Br kwam ienwnd mtt water zeop en handdot kcn aanttragen en terwijl Leo nog bezig was ziJn gezicht en handen van olie on vuil te reinigen kwam er een groote auto vol mannen In volle vaart om llkaa avond lalan lal en daar laarde de inuat manlarll dan baron da harmonica b H n Tien uur beÜtijd Of ilj goed sliepen dalen eersten nachtr Ban boUa uk met atroo IS nog geen itrooiak en ala loo n sak dait nog lig op de eerste verdieping dan komt het lichaam gewand aan een zacht bad to opstand Het la een troost te welen dat ook dit spoedig went maar aU het zeven uur u en er opslaan wordt gablaren In de lomermaanden om saa uur zien da Jongana ar alleababalva ullgsslapan uit oean noodi Want al blijft dan dazen keer de ochtendgymnastiek achterwege koud watar op bet onlbtoota bovenlichaam doet wonderen en verdrijft sik spoor van slaap Ba nu het merkwaardige hal valt ons plotseling op dat er al aenig systeem iii in hal er natuurlijk veel u redderen Kr Is werk In overvloed voor een aantel dianatmalajaa en werksters Deze ontbreken eobter en dua moeten de Jongens bat self opknappen stoffen latrlnaa schoonmaken de paden reinigen de eetzaal In garaedhud brengen voor bat ontbijt schrabben boanan poataan ano Da plaag van dienst welka om da week wlaaelt te daarmede belast an bat gaat Hat lukt aardig m t daaa koapaa wier handen toch nog ga heel verkaard staan ar wordt op tijd ontbeten op tbd marotteeran Ja waarlijk gisteren liepen sloften ot sjouwden oa nog nu marchceren ze aondar nog aaniga thaorta te hebban gehadi op tUd lua maraheeren ze groepagawlls In hun blauwe werkpakkan naar het vrije stuk grond waar voortean alken morgen de vlagganparada lal worden gehouden Za worden gapreaentaard aan den commandant dia het beval geeft de flag la hljscb In een korte toespraak schetst da commandant de beteakanls van deze plechtigheid De vlag U hal symbool van da eenheid van ons voUt Dat la z J altUd geilreest dst zal ZIJ altUd blUvan Kn om die eenheid te versterken om de Jongens tot ware Nederlamlers te maken hen felkaar te loeren waardeeren to hun werk én dat werk ta leeren zien als lata dal van lUat te ondersohattan beteekenis la voor geheel Nederland daan m wordfïi zü opgeroepen naar deze karapeii van dan N A D Den geheelen dag lai dalvlag wapperen en waiuaac otl vansvond zal worden gestreken dan moetan we er v or zorgen dat we k jnnen leggeni we hebben vandaag lata gedaan dal ons voUi ten goede komt En nu aan het werk Straka over een weak ot drie wanneer de Jongena over een en ander voldoende theorie hebben gehad sfn de soboppon op ptechUga wuze i n uitgereikt zal dat baval bateekanen naar bet werkobject Cr lUn er twee Eén vlak bIJ hula nJ da aanleg van een sportveld dst zijn voltoollog reads nadert en ééni verderop waar een stuk woesta boschgrond moet worden afgegraven en waar denneboompjes moeten worden geplant om een betere afwatering te krljgan Zooala gateglu dat gebeurt over eenlgen tijd na da vlagganparada Vandaag bestaat ha wart boofdaakdlllk j t aardappalea scblllw De Jongena moetOQ In afwacbUng van d komat van dan dokter ook alvaat worden gemeten en gewogui tete wat blJ herhaling zal geschieden om aoodoende de vorderingen te kunnen controleeren sij moeten ook nog hun ultrusungstukken In ontvangst nemen en op deze wlJzé vliegen de uren om Een sigaret en een kop koffie zorgen voor wat afwisseling en wafineer da radio wordt ultgeeohakald zorgen davjongaiu in vrijmoedig gezang self voor sfaer en gezelligheid In de eetzaal Luld op kllniii het 4ed van aan kleine oeliat dia argena eentaam te treuren zat Wie ar achter ook mogen treuren de Jonleru stellig niet Wanneer we een paar uur later afscheid nemen geven ar aan paar onade iModsabap mee doe ze de groeten en s maar ttet het beat zal lukken Een uitspraak waar de ommandant aii zijn staf alch gaarne bIJ aanslultan WANNEER VERDUISTEREN Tot IB lanturi moet verduMerd worden van 17 00 ot g 4t aor 11 ian Maan op li02 onder 9 19 It Jan Maan op llloz onder 9 M 1 1 Ian Maan op ttM onder 10 26