Goudsche Courant, woensdag 12 januari 1944

PUlAibtLUK NIEUWS Wat U t koBtbêérate ingredtént BOSKOOP lkh k fv Voor de competitie van denLeidichen Schukttond won Inier Noa S vanbier t Alphen b d Biin met 7 3 van Alphen 2 De Procft rin In en aJgemeene vergadering van dt Vereenlglng D Proeftuin bteUl de heer A J van d r draaf een voqr draciit over proeven m t clematis dapborr en horterMla Vervolgesis sprak dr E F JacobI over proefveld n in grondonderzoek en tot slot dr W Kruyt over stekkui Jn ver billende KrondmengM in rn de bcianK njkjiK resultaten nut grocisi ïftn In IIHJ Van de geicicenbeid om vrsgen te 8teli n w rd een druk yebruUi gi maakt MOI RKAr LLP Kcfkve varmlni Jn ö N d Herv Kerk 7 1 viKHtaon n Éi dflljkif e n eoUeete wotdoi gehouden ter voiinmg van en londs v or den ajinleg van ren centrale verwainiUK Vw r den eernti n keer heeft deze eolleett U opgebracht BurgerlUhe hlanfi C borrn Herman r van A v Wijk m A C Segeia ursilt ii zn V A vim rler KniJK en T A Mdhie f taid torncll yn v M Vetke k tn G oi KM d th d V K van H vi n rt A V i wei Overiedtn CoratlasA van der Knljff 12 dagen VOOR Dfi VROVW U kuBt telf U kTCD Middelen nictonderaaelwii Del a ook onooodif Lei erecnrouditop ofdcauiD W A Schollen op d ptkkmt voorkomi Oie ga ran leendcvoedinfti Mard van Buiaroma Aliwinona IrrïnsparanU to Verpakt ardappcimcel etc W A 8€HOI TI N Op iet nlppeJutlA H H Kappen Orogiilan Groiilara Atlanlitl Vm 14 JaiiHMl tl moitcn d ich ri pbonn n I iljningalavard L v r d duiomgaand Inl i AOIUAS MODUCT FIÖK M ZWTfSAL KINOERPQEDER forgvoorBab alti d wllialpoetlerttthuli It hebben I Vooi tactile en gave KOOL VARIA Het Voorlittiirhi jurenu n n Voe m fita d N iiri ft In vertcbiUei te Kireken uftFbet thaiiH n hrKtfdzAak kiio wat de kiok f i 1 Voor i HH de f n wiUi kool R r varï itit In 1 t kf 1 Iftjke wiekn r t zai ieder daarom h r op pii e tellin R ude kool nti rrn hai dje tniikuol Hckookt u bv eM leu ander tl l ii r ir dii f Jik 7j l vul i 0 k i n m r iuwf ro4 de k l Wan een itt uimchle af wiMfhi g gevi p d I leverm v tmnUierlJk ia ö 7iJ kati voor 1 11 tn aiUSa heield wqx JI WUte kooi kunnen We eer a f n nder aan ziri firrvtn do r er kerrlepur rofi awt arr ml pHprlkapnedHt of atf het ei i etn gefn il uH e hn toe te vttegcn ÏVhH i o de hoiiifik KiiH d kwii D k vftanderd w rdt vo r int b h ud vnn I Jir V edinsA a irde In hi t mmdlg dat ri k t kookt Wit e kool Ik ia 20 mtn roofii ko 1 na kt m fi k kin gnii H e iasigiT 71J nu de7i n tlld kf kt hoc rn r voedlngfcwaarrle zij verU 8l4 orfteh tel van kool met tvti paprikaiiaafi yicKS Verkoudheid Prfparaten over heel do wereld bekend SiadsHteutgs icmur t DOKTIR KHKmttV w VOORI BerlUke vinder De op het perron verdwenen handtaach niet koattoaiien inhoud aim distri butlepapieren aioraiten nx la taTetM Een mdaje had haar jewndeiPfn haar vader kon via de politic de fiipdupcerde familie gelukkig maken Wlaterhnlp Een Goudache firma heeft wedMnm een bedrag van f 200 POBflhonkm vorT Winterhulp Neder tand Revallen Giste othtend is dc 23Jange mi vr J Goudrwan di Zf iiw uit de IJMwllaan op dt trap ppn van lipt tadliuui Kc Vdllin Zu kT eg een anijwond bov n hit Imkeroog In hit diacon ntiua J e Wyk u zg bthandfld 1 KG wllte k K I a K aardat 1 marganne of b tfr p rik4r oeü T arori i Dt aardapp n fchoionboi 1 1 n pltirn n in vieren sMijdn Oe kool van de bult rffc IjUtrieri n ontriiii rn fijn i ji t Een lx tkii pje koktfd vi Uer aan d kf 1 br i en hierm de aaidapiwien er kooi mei wüt i t giur kokt I Ko kï d J 0 i w Dt ii tftMd Keitlotir h Mden Aardupprlen en gr r lf i r Jl 10 n ir ornlcfKi n A II e gaar tn de gtiM er ti aard ii M l 1 u etit Kil ill overdo Hit n ïl tplti n nua 1 1 bmiltn n et l n nf f i n f rfiptt II rauw i llHrrtapr et Hf t kknt II iinanne ef aptikapóeri r i ur sn i k U oeppii Iin tit l van de over de KIWI te f 11 aardappe n gtetet ii st er 14 Mius tij pre tl i ren DACRAVIT nemen De lekkersmalcende Icalktabietten met Vitamino D t middel dat ervoor zorgt dat het lichaam ook werkelijk èJle nut van de kalk ee t DfiGRaViT Verloofd or BHORAVI R en A IIEIJBROI K e drs Gouda Ilurgvlietkiidc H Kolti rdnin SpoorHinKd n Thuis 10 Jin au ti joudn 33 Jan as lp Udam 3 9 u till livrn wal voir h ii tiii lrJ tiiKial hl de ware liefde vond l e gtsth litns van een leven dal eerst ni vul stri il j zijn mvulling vindt lil Lin gr jcilt liUdc l e Mhadiiiteii v in htl vtrlrden tfrfvc heiti vo fi I I h I 11 n s lio II tl tl hirtttilt HET IS f Ondtirtrou wd W J F KOBSTJFN8 til WM WÏSSKIINO Barteljuriüflr 32 HiiBUcm Markt 34 Gouda Damtitru it ii ilaarlcm 2 Januari 1044 T i geil iigi n HuwelijksmiB Ml plnau vinden op 8 Febr iri de St Jo efkcrk ad Jjn triiat e H iai lem om 10 uur 0 legen heid tot gplukwciv oh n na de H Mis in de Paatorlc To o n ilig adres Sophia treat t3 Da m ïeal nienschelijke Him vnn dll seizoen met t IVAN PETRQVICH PAUL JAVO e Tot leven gedoemd honil val al VI l i A i l4 I i REUNIE GOuóA 1 K iHK hoviii 14 laar ulegenhiitl tol plaaistiespr an deiatsa va il Vriiiiii v in li l n J 4 u Hadan IMoaiiadag 8 u onhi f ruepeliik iaa sie vuoiiitclling van heÉbch Succes Oathomlafvan mei Thas LIngan i ii Paul H riila r ATltNilE Ook htden WocnsdaK avund valial uur FOVtl COMCf T DANKBPTUIUING Hlermrdc tjotril i Ik mijn óp rechtro dank aan de Hcercn Doktoren Ph Nyat en H A M Fijknxn en aan de I Ziwteni vnn liet van Iter on Ziekenliula voor de liefdeI volle Iwhnndelin en ver pleRinK aan mijn Vrouw I tIjdenB haar rirkte en overI Ujden Iwwezen I L NIEi wrNHUITZEN f Oouda Jan 1944 I Bt Joaephatraat 48 ïk HOORDE gl Mm B kgra g oeergstii n pAi getrouwd vrduwlje h ar man verwtjlen maakte en begrijp e nu ni t daï daar geen mcW voor It WeelU wat IK nie begrijp 7 Da nj nog nliÉweel dal t de lelcltrrtte pannekoalten haki Tórder me k m IPaniior BMehMfdc jongedame zoekt plaatainii bij arta alt auisleti ta t dena de pre kuren en Tooa eenvoudlje admmwtratic voor halve dagen of eewge dagpn per W ek In oortgrlijke weikkring ervaren Hm VI n onder No o 2J8 bureau van dit lad Jonc nih pnri cnpi 7ln rorltt MMilKe reitoffeerde PTACr Itie4 keuken in of omK vin i den Haag Brieven no O 228 bureau van dit blad TB KOOP 2 bouten ohulfdwiren met raila en rollen breed am n 2 90 hooe 3 M voor totaal 200 P v d WOLÏT Weth VenlPweg I Telef 270a PAêfKO 11 l I 1 I II lu I HUWELIJK lMm B n nmttmn dl n fohikkig MrmoniMA huwalijk torltan i luilMn hxjven vol vailgmmaii M r I m BUREAU HILVERSUM HriMlKSLAANn TrL7001 lyLVFRSUM OiM tuniuor h fl guikd j l j h tha l i UUm door a hR l N l il rid oT ittlf ni fl vaiil fi n r nlat Suhrtt OfU wol rtrn r n Uw wm mU n tl NI luUiHi betNijtwi dat hu 4 Avtnm kan t n ÖiM ButMH Mat an uVrouwalljk Inlk ltutvee uiil tf ïdMakMM tn bitnro tmufwrl fmivugMi endaf Mrlkte mhtiMriiiSWAVnii Op HtndcUkanioor evraatd JONatrt toiiNöi r mnl of vri Uploin MtJl O en bekendheid met typen Irell M anntieveling Brieven O 230 Hureau van dll blad hA hM kaniuor h ll t j h tha M i UUM door l I I IV loniUi iMiailta oT I A V tl ome bemlddalutg nlat l 5 Damt op leefHd loeki op cotde lind twMMiiiiHkIJMrdiiiamrt mtt febrnik van hmken Brltvcn onder no O 241 Bumm w n dit Mad NET MEiSJ E ru d LItlit vo den dag PlfOSMAN Joiider ikKli dljk H m 0 MMl ftk Pu fl la llal kantoor mal a MkKIIT I ZEtenneiO an aUna Waaaeril hier Ier lede bericht dal er Kcine held l enige Meisje Itr o il iiline te plaat tn mcl giiniiliKe vuiirulli ihlen en hoog loon l die nadere Indi klingen winnen kunnen dcit an underhliiiiiidt adirairii vtikrilijen Boeiek de 21S en Prins Handrik tr 8 Jlakkerll WfeVKR bakt Itekicera Strpopwafelen waar Uw kinkelen dol op zijn f tn otdMiNt tractatie BAKKERIJ WEVER I IEUW MARKT 25 kUiWFG 4ó Zet tMt Jear noed In Waak 1 w wedIntvarlltliMnt b l f en gtMlllgtr W vtirtr aog kronen tn lampen an tllerlfl Mfd die tol d4t doel kunnen dienen bil ♦ ViLLV BICNKMAN nwnm invPM n Habt U al aan Klomtje fiepiaHtiitT MussertofMoskou DE WERTHfcB IN HET OOSTEN WORDT HET LEVEN VAN ONS VOLK BESCHERMD Glateravond btlegde de kring Gouda v a de N S B een volfcsvcjrgac ring In den Nieuwen Schouwburg waar dr Werther ap ak over pussen of Moskou Na den opmarsch d r vlaggen varwelkomde de knngleider de heer J Velthuyaen in het b jsKmder den Ortakommandant dr Stemmer buigemeesteir Lu ra en den OrtsgruppenJeiter van de NSDAP Koper Dr Werther begon met de ontwikkeling te schetsen van het faifcismc In Itahé en htt nationaal Jocialisnic in Duit chland In Italic moest het fascisme door ttn kleine groep van het volk wordtn opgedrongen muar in Duitsohland was de toestand hetl anders Het land tand aan den rand van een afgrond maar dèn komt tr etn gewoon berooid arbtidcir uitgi I cheij door de gelpcrde he rtn van Weimèr en die ordt de redder van het land Het na lionaal soeialisme Is dynamisch doordat het volk steeds nieuwe aspwlcn cT aan gwft het 1 htt beiit van het volk en het wordt door het volk gtsdragin Uitvoerig Insprak spr do toestandi n in Nederland toen Mussert de NSB oprKhtte Hpnh i il 3elijk hetft Miissert frwaarschuwd djt NideTland op dcji verkeerden weg w is Mpi lMO gaf hém op vr eselyke wyi e gf otm volk verdedigd daar ttaan 30 000 NedMlamder m de ryen van den yp er Wy ntttJOnatl aociahst n nep pr uit zun bereid vooi pns volk o e leven te offeren ook voor heft die on nu den rug toedraaien Ematige ï orden ridilte spr tot de leidsUeden van d k rken De na tionaalsocialist is een vriend van de kerk als zy i ei Evangelie van God brengt maar hy wcnscJit geen dominee of pastoor die zyn helden beschimpt HÜ trijdt voor het leven van zu volk en de keirk mag hem niet in den riug aanv LlIen De nieuwe wereld wordt geboren in moeiten en asorg Maar on volk moet leven ook el sterven wy Met een hartstochteHjiken opnoep om zwh aan te sluiten by de rijen van dem zwarten soldaat besloot dr Werther Na de pauze was er gelegenheid tot het fltellfin vftn viapea Door luid pcriker werd het gtspax kene op traut ho oiar gemaakt KANTONGLRECHT GOUDA V roi rdtLl0 tijn w f ns ten j eikixip vM thumii n hebben vnn Ifvcrttürst met e re h og proc nUsch watcr thültc P vatt V te Gouda 1 25 d h vanRcn vnn bosrhtrmdo vogtl kieviten 8 vin dpr S te Hfeuwljk twtt iiiüa ƒ 50 20 d h met verbeurdverklaring viiii het InbeslfiK nüjiiene A K te AceiiwJJk tweemaal O B 10 d h pi 1 f foei nUt ktftmUi Reven vin ei n gestorvin var ken W K t I uipc Hui e Weide 3 a 3 d h In gtvanr brenKtn van het aI Tn n verkeer II S te BtiRumbacht 2 i s lo d h aan icn in van viundeiinuun in ld p raod i bcwl i T S te Couda 4e d b Bouw aan nieiiwf toekomst Voor df N S B is do uisto opfaaf dat de oorlof g fwonrun a o kH ünarrvaast moet ons volk rjjp fcmaakt vvorden oim na dfn oorlojj amen met de nationddl socwhstón lan ti nu uwe toekomst te bouwen Maar dan moot die vijand m het Oosten worden tegengehouden Met n idruk waarschuwde tpr de geestelijkheid djt ij bij een overwinniiiig vin hv t Ixilsjewiwne wel eena het eerste aan de boomen kon bengelen saropn met de kapitalisten De grooCSfe vii nd noemde dr Werther den Jood Ecl3ter midden mEuropa stond éen volk p tl tegen denJoodfichen invloed Ouitsehland Tegeneen Germaan kan een Jood piet op Fndaar hil zelf niet veebten wil is deoude stoomwals wet eens van sttilgehaald en loopen de st ppenvolkenvan Azië voor de zooveelste maal in degewrfiiedenifl Atonp tegen Europa Gruwelijk 7iin p plannfn die do Jodenvoor hebben ïnet de Gcimarfnschc voU ktn f Voor het volk In het Oosten wordt het leven van niet gebruiken van bet rtchlei vocljxid op de Kleiwetfibrug T S te Gouda 1 a 1 d h niet tooiw n van het persoon be wijji J B te Gouda 1 M t ld h rijden met e n iJet afneathermde brandende kopUnip A de V te Gouda 2 a d h D S te Budeuraven 6a 3 fi h noodelntjR trekken aan de noodieni in eiii rljtuid dtr Ntd SpiKirwei tn Li H te Zoelermcer 19 6 d li roflRtn in een nfd i llnK verb id n te rooken van e n rlJluiK der Ned SjKioiwegen C D te Haam 4 k 3d h niet voldoen aan de l eerpllchtwct N J v Nte Retuwljk 15 nub 8 d b P v M teMourdrctbl en J ch te Gouda eder 5 uba 2 d b opinbare dronkcnnthap J 8 te Woerden f 1 Hi fcubii 3 d h M v W rund r l tk nde woon of verblijfplaats hier te i nde 7 50 ubi T d h onbebeer en onafjTeRlnteft Uien Riaan van een rywltl A M A v V te Couda 4 sub 2 d b rijden met een vlerwlellic motorrlJiuiR met vlci wltllgfft aanhangwagen Toidti jiiHsde achtdvf rllibtlng Ch V te oiida 7JSU Hubi 1 d h rtjden met een rijwiel ronder go de voorr verllthtlng A V U Rcpuwljk ƒ 4 miir 2 d b rt d nmpt een rijwiel 7onder Rocde nebli rverlKhtmg J G U ie Cou i 2 iO ubi 1 d Ih G M V V te Haastrecht f J Ktibs 1 d h rijdt n n l een rijwlfl ronder gr di voor en atl ttrverüchtlnj C M N ie Gouda 2 m i il ƒ 2 uubtJ 1 d h Vik tlians kunt U Muziek en Zang I eutlLiicn til wil hLbliin lOf tm ir lirnutt voorraid n ZANQ en MUZIEKALBUMS 1 1 Zang n Muziahnunimtri lil rtoieiivcnnit eii KlavrfrukrihoKotnl 1 ecnsklikeiin I ir htlKcen nog Icverh iar i GORDIJNEN wolden vooiloopig met in behandeling genomen Hel zal IJ hciiich intevallen A Rci are rrn en V niüucriM iercfi Il van botitmAnirls BOJiJVERKER JjURg ME I N SitAAKQ Rf mfr 39tlf ROTTEROAM ftmrïïfnimraniTnmiiirmnirn Hees Co N V KIciwCK 54 OOUDA Tel 2110 Erviitn Zfllalanillga n Aciltva Atmmlitrailt Kraeht niLl urii initalietaleiil m leiding kunnende geven biedt zich aan als zoodanig voor direct Uuttsche taal in woord en achrift behcerschend Cioed kunnende Macluneschrli ven Werkkring luist jouda of omgeving Brieven no 0 256 bureau van dit piad vtni ontN een bruine rcrhler hm en iands hoen Nappa I i in bclooninB terug Ic bt ürg T OREN een babyztiHJc gaande vai Jacobaatraat naar Martemi Ingel Tegen bel terug be llirach B Martensiingel 125 H van i ljk Markt 14 N S V O Afd MMdtriliiiiit üroul induslriebedriillnde omgeving van Ouiida zoekt voor direct Saorelare tanoiypialea n Vr Kantoorbedjjtndan Voordebelde ecute posten heb tien degenen die de Duilsrht enllullandüihelaalbihccrschen de voorkeur Brieven no i Z Ö Hureaii van dit hlad düie i Incasseerder gevraagd voor Vulka en Lcveniivtrz Mij Brieven no a 26 Bur v d hlad Te koop gi vraagd GROOT WOON8CIIIP in pr t 700 mogelijk gcmeublleord Offerte mct opg afm prij W A Bol Nooi dcri traut fil Gouda Door de NSVO Afdeilini Moederdienit wordt binnenkort een rurkua In zieken verpleglnK georganiseerd Het didnemrn a in dezin cursua kan in de huidige omfitandigheden vnn veel nut l n De koeten b di agen p jperBoon fjot naar draagkracht Dpelniem ter i kunnen 7lch aanmelden bij J C H IJer Voorwinden van Itcmoniaan I of Kringhuis NSB Ooathaven 18 alhier Oevroagd Voor din et of later gemeub of gextoff Flinlce WERKSiFR gevraagd luwccltnHliigcl H7 GED Ht IN OP KTACE Nette jongelui die wen chen Ie trouwen zoeken een wo Ring of een gedeelte daarvan m vrije keuken of gebruik daarvan Br no O 230 bur vnn rilt blad voor Jong echtpaar kin le ren lielat eentrum Goudi Br na G 217 bur v d blad Een n t morgenot Oaomelajs gevraagd Mevr KOiJl MAN Marltzatraal 4 J C den Edd en Zn L Mlgl t r li drl l n miwicftiandel Bockenberiratraat M BoBchweg 35 lei 21 O Oouda Mevnouw bckhart Burgem Marten irtfa it 11 zoekt voor terstond een net MEISJE voor de xhlindin of voor drie hl Ie d igen perviftek eventueil oeiik ceti werkater Go l loon ACCORDEON Over goede tafelmanieren Leg Uw Unkerarm ook ala dic nier doen hrefi aoolt om Uw bord t t hand ruaic aiecbM lor den pota op tafcL Zoo bOórl belt tdr overname gevraagd In prima taat De long HoomKnard ïlraal 110 Heir zMlit Mi Kotthuit van Maandag tot nlerdag omgeving Onder de Hoompje Ur no O 215 hiir v rt blad LMlarcn Jat of J kk r ter overname gfvraigd tevenii een prima vloerkleed i 9 de With makelnjir be d taxateur landbouw kundige vraagt Ie koop UNOERlJEN HUf2EN ZAKEN m Heeft vp l geiden voor Ie liy iijih mk bewhikbsar Ook u vr lage renten Bod Strnatweg OT OmMto Tel 2373 De jong Hoo mgaardutraat 110 illian ilog 1 MiMlapal1 Konlna Mndlllapaadar iulil o Uw UnlInM aniliK da Mdig omtlondlflkattafl noodifl Breng 9t rl flfat aoattti ut tafel dva d c lra ffocde Sm Dlln a aoMerdl Zoo hoort bei A kl Van RIJN imi Mimm al ttuvn dr mttHt d himll lMlili n j fk Kanino kwMl géianda liiinl n ii Varhoatfl hwn waarMandtvarmo fan n oorlionil hlafdoof la llaklan n t rfa vall ft Door Di r fiart an aonbavolan ZaklM a SS i voldoanila voor a 4 walian lil Uw V oa l all é n t harmaa Oreallmntlat KPNINO OFFICIÜKLE HEOEDEEUNGEN BEURIjrSMAXIMUM VOOR aCIIAptN Eenlgtt dagen geleden werd In een officie t Ie pubiiiBtie aan du bchapenhuuder I it degedLelde dat allo in den loop vibn I1H3 Vi raU ckUt toewüzlnsen voor overjarige BCbapen ï r J Januari 1944 vcrvkUn ni zü binnen 10 d gen en nieuwe toewijzing d tndcn aan e vragen hlJ hun PBH De nieuwe toewijzingen zullen gebaseerd wor den op de gegevens van één van de laatst ff i ouden InventarlKatiea zoodat in tticnstelUng met het eerdtrt bericht gun aanvragen ingediend biboevin tt worden Allctn do schapen houders die door oniKtan dighcden een hoogcr of lager bedrUfsmaxlmuin voor schapen wenschcn te ontvangen dienen dit binnen 10 dogen schriftelijk aan hun P B ÏI te berichten Na ontvanght van de topwljzingnkflart nogeu ge n Bchip n In ÜHl en vioeger geboren op het bedrl f aanwezig 7yn boven het aantal dat de kaart aangeeft De aanslag op overjarIh Mhapen zal evennln voriK jnnr jthaKei rd ivoidtn op het hedrtjfj mRx n um ook ai worden minder arhapc n nangelmudpn Uk rmede dl nt iu n bil h t acnpieeren van het bedrljfsninxlmum rekening te houden INtl VFRimi nOPNTFBOVNFN Handriaren in grotnli en fruit dli non de van 10 t t 15 Jai 1044 van hun klmlrn ontvangen bonnen Groente Je pt Mode IM44 ip M jmdfli 17 of DIn d i I J nuirl ii in it Irvcrep 1 IJ den piautseiUken tJihinhutH dienst tl r verkrU i van ti w i nj m l moeten de toewijzingen van 10 t m 2 Januari 1M4 blJ b t I h tt etUk Vrrdeclmgs IdintfKir ini 4rren t ii ïinde een tocwlls it g te v ritrl jten wa irmirie zM Ich nn 23 Jm l m 10 f tbr s KUnntn bevoorraden 3271 U7HU tS HTAAI BrKriITKKING NA 11 Op 5 Januari jl w id gekend j maakt dat de ifculnlre bdr ffoide lJ r rn Staal bct rhlkklng No 11 bij h t Rtjki huieau voor ÏJzer en Staal vr rkrlJRbaar zou rijr V e eirculaire Is erhtl r ntg niet tn 4ruk ver tinr n Zoodri zij grieed is 7 il bij de Kamem rmn Koophandel en Faliriekfn duh niet bij RljksiJ ir V rktljKl a ii wtiden wiTld Van itn in sndpr ai I z t ii de per Kidf r m ded lr g wi rc n Ctrl un 3272 Wat Waar Wanneer Reunie Bioscoop Dat komt er van mr t jrtteo tingen rn I aul Itdrblgcr Aanviaig 8 uur TliallA The ter Es war ejne rauarhendeBailiMCht met amh thunder en BanaStuwc Aanvatig 8 uur Reunie foyer Tot en met Wofn dkig vanaf 7 UUT conci rt Ter Gouw Woermdag en Dcnrieid X 7 uur toncort dUntorkest o v I jetro abattnl 12 ian 7 M nur Nieuws ScbonwburE Opvoering Baron Kneut met Kiem Nieuwen hvyzen U iut 710 DDf Klein Kerk Bitetmkbnurt Ned Christen Vrouwenbond Zonnehuisfilmavond 13 ian 7 30 uur Nlfuwe Hrhonwbnrg Vl fdevoonsteJling theali r alxmnement C lifuri IeContact rand opvofrln Onder é n dakdoor arbeWerKtoonrciverfenlglKg Door envoor het volk APOTIIPKFRSDTPNST fiteeds geopend des naohli allMn voor gtnetumlddeii n Ap vtl I Wet ir Gouwe 31 Hnofdred Cleur I G WeyiilerB Rotlerdanh chcf rf acteur voor f ouda en Oniht rekt r F Tieier Grnida Vpiantwoordeiiik voor f wvertentien l Akker dllk Rntttrda n tni geefster N V Hoilertiatnsch iVi uwsb ad Rotterdam Het is beter benijd dan beldaagd eii nuK vcii iietir kjn uun hcni d wordm dan iiilRilaclun Om een flitliin hoiilie naarde Mal It iiioje km nieii U alleen l eiii iPii waaruiii oudl U dm Uw o uien villh ett mcl ifn lalen VERVORMEN Wij iniPen ir ecu charmant nu dclltt i van daar kiinl il ünal op maktn MaisonJOHANNA Markt 70 Goudi naotl i o I tu eay voojhttii HoojiMraat H i I otterdim STUDEERT THANS y soecjocrie I Len oiiinistiare vooropleiti ng voor ell e dieperijaand sliitliei i loert U levens don acliler grond en sBrneiihiina der dinoi ii kofinen en jei t ten groote in lellei tiieele vr kioi mno Volgt ilen pao laargang e I v Dr Antoon Vloemans Vraag gralla preapeeluf Leid$che Onderwijsinstellingen n v WfiHNEER U nuj i dl heel erg nust zegt Grela gebnuk kut j vootikffdykn SOPARBO AROMA VOOR UW SPIJZEN t Aid NtD COI Lf I V00i ALS ilUUIl LtlDINGJohaci do WItlstiaat SSV QS i puien