Goudsche Courant, donderdag 13 januari 1944

M mè Idua ó vertegenwoordlger van bet openbaar rainlUe ie dW dit geval ver boven de normal oroporties van een overtreding van het rookverbod vond uitgaan en tegen en niet veschenen pasaagfer een tl jange landarbeider uit Delft X subs 11 dagen hechtenis elschte De kantonrechter noemde het ook een ergerUjk gedrag en leg e 25 wbs 10 dagen op Gcrrit s florledaf Zoo ben Jij er o A weer bMroette d rechter als een goeden bekende Gerrit denGo dachen vlsscher die teucht stond omdathi met een zegen m den B oemendaalschenpolder aan het werk was geweest aonder denoodige vergunning en akte Gernt pleegtronduit voor zijn zaken u t te komen en zoowond hy er geen doekjes om dat het waszooals de dagvaarding vermelddt Alleen dedatum klopte niet zelde hij en deze zoo loswcg gemaakte opmerking beloonde zijnnauwkeurige lezing van het papier aht hij kreeg een vonnis dat hem als de schoon temuziek m de o iren klonk en wat lieden vanzijn slag als een promotie cum laude be schouwen hiJ werd vrygesproken wül depohtieman erkende zich in den datum vergist fr hebben Stralend van bUJdschap klopte hy den politieman op den schouder en al zUn wcnschen gmgen in vervulling toen de rechter ook moest besluiten de zei n terug te gi ven De mededeeling van den afnbtpnsar dat en nieuwe dagvaardinj zal worden uitgebracht kon de vreugde niet temperen X aat dat nu gaf de rechter den jaadmaar voegde er aan toe je kan het Hochniet Jflten t zit in je bloed Ach ik help veel mensehc n aan een vissie zelde Gerrit op een toon als ver diende hy een medaille wcgeus zooveel braafheid UadsHi€u s JBASON KNEtJT KhMht met 8i ii Nl wenliureen Op dméUée planken waarop Buiiau en hU weleer in de Ter Halls revue een befaamde komiekenpaar vormden heeft gisteravond Siem Nieuwenhuyzen weer geataan nu ala gangmaker en ittlddelpunt van de klucht Baron Kneut en de stampvolle Schouwburg beeft zoo allerverschrikkelijkst gelacban om al die inorlcetide dwaasheid die werd opgevoerd dat de menschen haast niet tot bedaren konden komen Het stuk had niet h minste te beteckenen was volkomen leeg en zoo oud als de weg naar Kralmgen doch werd als lacbsucces volkomen uitgebuit en zette bet publiek op de manier van dik hout zaagt men planken In een dolle pan een maximum aan nonsens en zotlernij voor die met gretigheid genoten werden Met groote vllalitelt en ongetwijfeld ook met g roote virtuositeit heeft Siem Neuwenuyzen als de domme huisknecht die voor baron moet spelen den ganschen avond alle snaren van het kluchtspel bespeeld kwistig n et allerlei effecten gegoocheld er geduoht den gang mgebracht Pauline Hervé toonde met de manier waarop zU van de barones een parodie maakte het klappen van de zweep evenoens te verstaan De huishoudster speelde ook haar par ntje mede maar de Jongeren in het kleine gezelschap piepten nog niet zqoals de ouderen zongen S v d Kraats Wat Waar Wanneer T r Goow 7 uur concert dancorfcest o Lv PJetro Sabatlnl U Jan 1 30 uur Nlenwe Bchouwbnrg Vijfde wwnrtelling theater alxMinement Cultureele CoaUctraad opvoering Onder é n dak door arbelderstooneel vereenjglng Door en voor het volk IS JUi uur DanJItl BlJeenJcomat oD e Ud maten Ned Herv Kerk spreker üv A iton tHgne Izn IS ian 4 anr Café DnUiutee Jaarvergadering OoiKteche Athletlek Commlasle APOTUKKEBSDIENST Steeda geupend des nachts alléén voor teneesmiddelen Apoth P WeUer Gouwe iaJ GEMEENTELIJKE FVBUCATIE o ENK E NTS OOUOA BES AK6BlfK OUCBT Vleattttxibatto Vrfjdag en Zaterdag t s 14 en IB Januari xsl voor eiken consument die Kija Groentebon Ie Periode bQ zijn leverancier heeft in geleverd 500 gram uien beschikbaar zijn De pcti ia 13 et per kc EveiU i cIe klachten die mochten voorkomen te zenden san het Plaatsel k Verdeellngekantoor Kleiweg 10 alhier BUEENKOMST NED CBR VROUWENBOND Zonnehuis film vertoond Daartoe urt enoociigd door den Ned Ohr Vrouwenfbond vertoonde gisteravond m de Kleine Kerit de iieer H Ilh V d Helm administrateur van de CShr Vereeniging tot verpkguig van beJioeftige chronische zieken Het Zonnehus f H trecht een film over de te Beekbergem ge vestigde inricihtmif Het Zonnehiiis J De presidente nievr Pitlo v d Endt gingNiia gemeenschdpptlijk geaan van Ps 1 1 en 2 m gebed voor Zij wierp een terugblik op 1943 en stond stil bij wat 1944 zou kunnen brengen doch waarfcij zij d nadruk erop egde dat God regeert en daarom zonder vrees den weg betrcdenr kan worden die voor voor ons ligt De film bevat m haar beelden een overzicht van de gebouwen en voert de toeschouwers door het inwendige der gebouwen en door de fraaie om geving in de pauze vertelde de heer V d Helm een en ander over de ver eenigng welfee op bescheiden schaal m 1921 opgericht thani reeds ruimte biedt voor honderd patiënten Het tweede gedeelte van de film getiteld Waar zieken wonen geeft het leven in et Zonnehuis weer Tot lot werd vertoond Mooi Beekbergen De heer v d Helm sloot deze zeer druik bezochte vergadering met gebed Distributie van uien As Vrijdag en Zaterdag zal voor eiken consument die zijn gpoentebon Ie periode bij zijn leverancier heeft ingeleverd 500 gram uien beschikbaar zijn Bijzonderheden in de gemeentelijke publicatie in dit nummer Vefttlc De politie beeft procesvdrtAal opgemaakt tegen dta S4 dri gen slager W de G te Bergambacht wagens het verkoopen van tien kg gesmolten nmdvet voor een bedn Vïm eOO av teigen den 38 jangen schilder F J B te Stolwijk wegens het koopen van het vet en trachten bet te verkoopen voor ƒ 700 Het vet is in beslag genomen Met arm In macbine In de fabriek van I e Producent is gistermiddag de 50jarlge H de ïiroot uit de Gerard Leenstraat met z n arm tusschen de wormraderen van een meelmolen geraakt De arm zat zoodanig knel dat hij met een snij apparaat bevrijd moest worden De man had ernstige snijwon den aan den arm en gekneusde vingerkootjes Hg IS in De Wijk opgenomen BUBGERUfKE STAND d van T van Geboren 10 Januari Anna Sjoukjeder Helde en A Krol Getrouwd 12 Januari M H de Bolsler en E M M van Uiden J C Brenkman en W Laifree Overleden 11 Januari Elizabeth Leonora Maria Bezem geh met C J Heebeen 66 j VOOR DEN KANTONRECHTER Aardappelen in het gehakt Voor de tweede maal In twee weken stond de 46 jarjge Goudsche slager P v V in de vorige ztttmg toi ƒ 125 boete veroordeeld wegen het ten verkoop voorhanden hebtoen van leverworst met een te hoog vochtgehalte V terecht en cTitinaal wa het wegens hiet voorradig hebbei van gehakt warfrin ruim 5 gekookte aardappelen waren verwerl t een overtreding die ook vroeger al eens begaan was De slager bleef hardnekkig vqlhl uden dat hij ei mets van begreep hoe de aardappelen in het gehakt waren gekomen hetgeen geen sterk verweer was omdat de keurmeester verklaarde dat de aanwezig heid van zetmeel in gehakt geen vergissing kan wezen maar opzet moet zijn omdat vleesch van nature geen zetmeel bevat t Ij toch geen stuifmeel en de kabotitertjes zullen het toch ook niet gedaan hebben vond de kantonrechter plaatsvervangermr J L J A van Mechelen die er btj denslager op aandrong te zeggen waar de schoenwrong Ik heb faet niet gedaan Uw vrouw dan Ook met t U een raadsel hoe het er Ingekomen in Met veel moeite kreeg men er uit dat de echtgenoote het gehakt had toebereid maar de gedachte aan knoeierU wees de slager af bet lom allaea sUb dat er pw ongeluk een stukje brood ta het gehakt ceraaJtt was Hoor ene aldus de ecoter Ik kan he waardeeren als Iemand er in slaagt me ongemerkt v or den gek te houden maar alsmen probeert me maar wat wijs te makendan word fk kwaad Als iemand O kood bUlftvolhouden niet te weten hoe de aardappelenla het gehakt xljn gekomen dan btderft by het voor zichzelf De ambtenaar van het Openbaar Ministerie mr W Ellens weer op tie herhaalde overtredingen noemde verdachte een rasknoeler en vroeg tien dagen hechtenis Als u zoo doorgaat komt u toch in deKast terecht overwoog de kantonrechter diebesloot den slager nog één kans maar danvoor den allerlaatsten keer te geven doorgeen hechtenis op te leggen maar een bo tezi het een waarvan een corrlgeerende werking verwacht kan worden 250 subs SO dagen hechtenis Inlichtingen die geen inlichtingen waren Een handelaar te deaer stede en een ambtenaar van een officieel lichaam staan met elkaar niet op al te besten voet en toen de ambtenaar op een goeden dag kwam om de met mgeleverde rentekaart op te halen had de handelaar die met klanten bezig wds wat bonkig gedaan en gezegd dat de ambtenaar maar eens terug moest komen Al hans zoo zeide het de handelaar maar de ambtenaar vertelde het andera hy had geen klanten gez en vdi terugkomen niets verstaan en den ander alleen hooren zeggen dat hU niets met hem te maken had De handelaar stond nu voor den rechter gedagvaard wegens het weigeren van Inlichtingen Wat hebt u gevraagd InforTcerde hetOM aan den ambtenaar Mag Ik de rentekaart hebben Als alleen om de kaart gevraagd is danzijn geen inlichtingen Verlangd en dan kangeen vevolgmg ingesteld worden wegens hetweigeren van inlichtingen wel wegens hetmet liidlg ln c r n der kaart concludeerdehet OM dat vrijspraak vorderde met verzoek om schnftellJK vonn dat de rechterover veertien dagen zal wljsen n Dure si£ aar Een Utrechtsche advocaaf die des avonds van Den Haag per trein naar zijn woonplaats te ugkeerde had bij den hoofd conducteur een klacht Ingediend tegen een mede passagier die in de nlet rooken coupé had zitten dampen Wat irt fie fcnbeste sigaar wilde de rechter weten Maar het bezwaar van den reiziger gingallerminst tegen het rooken maar wel tegenhet optreden van den ander die half beschonken was met zUn brandende sigaar tnde kleedfng van den mede passagier stak enhem ten slotte toen dez er wat van zefdeeen vuist onder den neus hield en een traptegen het scheenbeen gaf De conducteur hadden rooker naar de coupé rooken gebrachtmaar tot driemaal toe was hIJ met dreigementen teruggekeerd en het was zelfs noodlggeweest dat de hoofdconducteur bij den advocaa glnjf z tten Een onbeschofte ms ier van optreden Sfioet DAMMEN Onder groote belBxigsteCIln ia DinfidagavoiKl in café Du nfite € de eerste ontmoeting gespeeld tiKscben de damciuhs Gouda en Stolwyliersluui om een wiaselplaquette De wedstryd droeg het karakter van een maesa kamp er werd aan zestien borden gespeeld D Gouwenaars speelden zeer fel met al resultaat een groo e overwinning Ondanks het zeer snelle tempo 45 zetten per UUT werd zeer goed spel te zien gegevi n Een der fraauile partijen was die aan het eerste bord tusschen den clubkampioen der belde vereent gin en P v d Luik en A v d Berg die r mtso behaalden De uitslagen waren P V d Linde A v d Berg 1 1 J Goudriaan H Blokland 0 2 R R de Jong J zyistra 2 0 P V d Pouw M Vermeulen 1 1 J Hoogendoomr G Barbier 1 1 D V d Unde A Boer a fl M v Vliet J Bol 1 0 J Hazelbog B Versloot 2 0 G V Ardenne G J Schrooder 1 1 P Schouten P Dam 1 I D Stuurman J Bakker 2 tt A d Ouden P Verboom 2 0 C Bouter VEyk 2 fl T Bak T Boer 1 1 D R is rger Van der Grift 0 2 H Heet and A de Jong 2 0 Totaal 22 10 PLAATSELIJK NIEUWS REEUWUK Benocffltnir Tot onderwijzeres aan tie KK school alhier Is btnoemd niej C M van Dii en te de er plaatje BorcerlIJke Stand Geboren Laurenii Arnoldus 2 van L J P Knoops en M M Sw ink Overleden Agatha Maria Vergeer 30 J d an I Vergeer en E M de Boer MARKTBERICHTEN VEEMAKKT GOUDA 13 Jan Aaitgevoerd 197 itufca tSiulc 3 biggen 4 per week handel matig voortï 10 ruQdwen M nuchter kalvcrm i graakalveren en 77 schapen allee overgenomen door N V C Hootdredacteui J O Weyitert Rotterdam chef redatteur V or Gouda en Otnstrcken F Tieter Gouda Verantwoordelijk voor de idverlentlen L Akkersdljk Rotterdam Ullgeefater NV Rotterdanuch NIeuwiblad Rotterdam f35000 a0439 f2000 1737 f1600 1T84S f40a fiau 3051 lltlR 874ft lllM JlOU fiO 17748 3310 BHÜO B7eü 10168 11683 XiUi riEMiCN VAN ƒ W 88 3 131 138 130 18a l T 908 303 3i0 881 J7S 441 44 1 4M Bia 893 818 841 808 819 837 637 643 882 818 87 f 8 7 870 H i 00 IWI iai9 ISfc 1809 1844 Jt4U 31 11 3in 3 12 2JUb i Ji 11 2Ji8 2Je7 W84 24B5 24 i 3fllï 2im i7 1 aï a J74J 2HH 2BJ9 2840 ma iyoi i918 3980 3l 8J 80 1 30M u 3J8Ö aiu7 3308 333i SJ7J 37111 1 J4 l J7B4 4 62 4 0I 4 J9 47 3 4J01 4410 44 11 4UA 443Ö 4447 4l7i ♦ 561 41 0 40 H 40 8 4 UU lfl 3 M t 4 C il eiSf 1 1U4 6i2R e t Ei üiW 6 6300 6Wh DlJI eifi 6 7 b4l j 8 37 8445 Miti ÖJ Hb Sl Oöad Cö I W 6J fUiÜ Pffli 6018 6 60 e 1 i Ül f7ua 0803 es 1 eu 0 e i8 e Ti 03 u 6 7 flHJ 7ü l 71 7U7 7lDl it 12jJ 40 IJ i f2 0 riuo 7Joa 7JIM IJ IJbS 7 40 4 H W J 7511 4 7f W 0 0 7lj fl 7 04 7867 7 78fl4 71 7B15 1 8 et 8 ICl 6348 8Jtf 8181 483 487 8 83 SM i h iOO 881 Hdtl 838 enaï 8731 7 8788 8HJ1 874 b Hi SUltf eoi4 8 i l 8 18 Vb iA 9040 bW l 8C 4 S fi snüj mmj 01 7 7 eiüii b in y JIB fith B378 04 IJ 8830 ÖfJi Vfi S tmifi fit a R78J 9 ii UB70 lOOÖO lOu i tl Ida lOUO loiafl JK6 J4fl 038fl Ü4il l 7 13 TBEKZING HAIGHTON CO wmiOC PIEMttUXNINO llll 4 KLIIS8C 2 UJST TREKKING VAN WOENSDAG 12 JAN It44 HOOGE PIEMiCNt Jtn Oogsigoed zegt erec it Elk volgend seizoen wordt t gomakkelijlcer SQ HOÜWBURG BIOSCOOP Van Vrijdag t m dinsdag belulve Zaterdag PAUL HORBIGER MONIKA BURG BENJAMINO GIGLl in lACHt BAMZZO Da aangrijpend hIftoriB tan Canio de clown dia Laon avallo tniplrcarda tol da opera Patjai REGIE tEOPOlD HAINISCH lOEGANG IB JAAl Planlsbespreken van II tot 12 30 mir ondiR I iiHirv iedere voorst nelp Iele Ja alle begin li moeilgk Maar zl eens hoeveel gemakkelijker U h t volgend sei zoe op Uw stukje grond werkt Al doende l ért men U weet precies hoe U aardappels moet poëten hoe diep de boontjes in den grond moeten enz Maar het grootste ple zier bekteft U straks weer van Moeder de vrouw als ze met een glunderend gezicht haar voorraad bekijkt want WIE ZaaiT rlr t ZAL OOGSTEN TCrZUDrt 9 n ttofting van J5 e op poti gimnlng 4S5300 I 1 n dm R iki U g y f i G êvmnhag onttmngi U BICll ft nf re n be fcje Vomdi a gawmttw én lgmn tuin uiniwA 7eTiiJr 7aMin fflimTafirj CTeTeT iB 1 j 10468 lofi fl 1 ti I o7n o ji o i i u i i m da ia s m icji3i i mJ i eue lotfa lu j io 4i ijwna hmhh i 9 n i ii iiy4H TlÜ4n llltl 11178 niSfl I1I87 1124f Hid 1 UflÜ 1 Jlï I J 1 1J4 in7i 1141 11401 f i IIM 11561 IJ5 ö jn fl IUH7 W üi llfl J IIQHU 117J5 VJ i J ® 5 IfBïó i 889 J 4fÖi liaij tlWJ Ilfl 1 082 uoia 13075 noji ni i i u i 151 12172 121 4 uitn mnj ij 4a 91 1 ï 1 J7 12J lUHA 1 f iaj4H 13 U lii O 1 6d i2474 lit II 1 b l iflS liflei 13801 i 91j I Hti i yD4 IJb tt iJQUi IJtOOa 13011 130 8 llüH 131 J IJ üH nn i 13317 njH n 97 I1J14 13340 J3Jö7 13778 134 fl n4J 1145 134B1 135 H S47 11352 J57 HfiOB 11834 11684 11873 laflM lIMT 13JI8 m O 13771 13fl3J IJ8S2 118 o 1 8Utt 13914 JjJ4j Utl8A 13j J Ijutri J ÜitA 4UÜI 14 18 140rtS 14U8I 14114 4 33 14136 14140 14148 HUJ 141S7 M3C4 I4ja7 HJ I 143 i 14 80 HJU 14J07 14310 14J8 14403 1444fl 14Ö0S 14 31 14351 14830 140011 I473I 14770 14700 14811 14810 148 S 148 I488T MBO t 14909 14SI6 M93j H04 Höjj HB6J 4üe 14981 iBOÜl ISIMfl UOSfl 151 O 1M80 1B2Ö6 16317 1 76 15 I MJU IHÖT lj47fl 11 38 U6 i 1 öji 15706 S7JJ 15731 r57J 75 mti 16774 1S784 117114 15834 I68m 15h 8 15030 li 4Ö 159 13 159BJ 15988 J ÜH9 16Ü4a Itüflü 10077 JfiUBS 18089 18081 18004 mm 10148 16173 18229 1823 l liC6 Irt OI lfil06 1R317 fi143 lulB 18358 18 177 18484 Ifijül l j J5 iCifl 65flJ IiiÖJt Iflffid iflOW 18 lf 10781 IMM 18017 170J8 17018 17 09 I 088 1711H 1 13 1718J 17Mh 17 99 17270 W i VJiif 17488 17508 17544 784 I2h In ® Ö0 17701 17807 1781 17854 J7B84 17889 17890 17905 inOVI 18 O i I8ïtl7 18110 18118 18163 ISlftB I81M B24l S Ï S S J Ö J iM3a 1844 I84 1 121 Ü 2 1 18 T 18738 18763 8782 l BB lOBil lM 17 1B9M 11881 I 00 I900B IB0B4 19138 19 34 l 84 19197 18331 J921fl 9339 1M77 JB378 19380 19410 19411 g It ÜM 7 19633 g 34 19518 19187 19810 19878 18889 19781 I97M 19808 19839 lft959 19981 19981 2003 2 8 20100 20142 31ft 20W4 20306 WJ13 30818 30431 3 463 30458 30531 I542 30AM 20881 lil 208 W 30M5 3M8I 20708 307 3 20724 20722 30785 30793 30829 20830 20881 30832 30883 20978 v OMAfriMi rf an Jk DE NIEUWE SCHOUWBURG DONDERDAG 20 JAN Aanvang 7 30 uur GOViBO presenteert elen ff Klanken Festijn ff met jnedewrerklng van Het Miller Quartet Zij brengen U Rhythme en Dansmuziek met zang van SANNY DAY De Zingende Zusjes De Drie Adlers Hubert Simplisse en Marcelle Burton Jonny Plms Prijzen f 2 f 1 75 f 1 50 f 1 Plaatsbespreken vanaf Dinsdag 18 Jan van 11 1 u Gouda Oosthaven 17 Telefoon 2027 OOUOA 008THAVIN t7 Tel REUNlE 008THAVIN t7 Tel t027 IN HKT FOVKR CABARKT Dt gthMli Witk behalve Donderdag en Vriidag De K IV E IIV l l Jb H rubriek Reunit 4Nt ns hit wutn moet Maandag Dinsdag en Woensdag treedt het REUNIE FOYER ORKEST ook op GEMEENTE ROTTERDAM Vk pCt obllgatiën Le nlng 1944 In stukken ven 1000 nominaal waervM 3 000 000 op emltile voorwaerden geplaalil OmUrgeleekflba bericht dat de kitchr vlng op I 7 000 000 S i pCt obtlgdMn van bovanganoemda uHgIfta zal lijn opengesteld op VRIJDAG 21 JANUARI 1944 vearmkidaas 9 iwr te dei namiddags 4 uur e den koen van 100 pCl U RaHerdam Amslerdam Gravenhaga en kantore van da MEDERLANDSCHE MIODENSTANOSBANK N V op da voorwaarden van het proipaclui d d 13 Januari 1944 waarvan aaeinplaren met inichryvlngibllietten blJ de kantorafl van bMchrlJvIng verkr gbaar z n Amtlardam nEOERLANDSCHE 13 januari 1944 MIDDENSTANDSBANK NV In Jezus ontsldpen In het van Iterson Zieken huis onze beste Oudfte Zoon en Btoeder ARIE DEN HOLLANDER m den leeftijd van 18 jaar J J den Hollander W den Hollander Boot Adnanus jTn Wilhe Diik Nclly GoudT 12 7an 1944 Achter Willens 9 Wcgpns bc mcttchjke zitktt teen be ofl Geen bloeroen Veitadci idres dor familie Zaterdag H Jan as des vooan 10 uur Blauwstraat 19 De teraardcbestelling zal DV plaats hébben Zaterdag 15 Tan as pijn 11 45 uur op de Algem Begraafplaats He Gouda Hotel de Zalm vraa voor direct een net MEISJE voor de keukenafwasch Hoog loon Een nel morgen of dsgmeisja gevraagd Mevr Koopman H Mantzslraat 4 r Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur een bnitengewoon Vtriélé Attractie ProBriikmiffldoi OC 2 RIEBEflTUS longleerende acrob ten WlLLVROELOFS meteen ledje en een praatje MILL RCaiNA verbluffende Caotttchouc acrobdle en ons populaire FOYER ORKEST dat U ditmaal een aardige attractie biedt Vrij entree Prima Consumptie 0 nkt U tr ainf l et Kantoor bliilt gevestigd Kerkweg 165 lelef i24 m O unr telcf 231 W veen 12 Januari 1944 Notarli 0 B v d Moit ËNGËLSCH In korten ti d leer ik begin ner en gevorderden vlot en Droctiich Eng t 3 p m Brieven no G 281 buHeou van dit blad WEGGELOOPEN een Chow Chow beige kleur Terug te bezorgen legen hoüge belooning Garage Maree Oouwe 79 Foyer Concert il lvef eert in dit blad t4 uur NAnjUBLJH LOOf Nu WAT pooa ie6 AND S IS BB FCHfJineCgVOL IN KUNHen ve SR W£CB mST IN I BtUNIt rHIATK IOy Kunst en Veiiinszaien N VAII DUYXEIIEli s Gravenhage OOalfcRWIJK op Balistraat 71 en 62 houden I o v Deurwaarder I OINSDAO 18 tot en met ZATERDAG 22 JANUARI a s niivang lelkcns 10 uur v m een zeer belangrijke Veiling van d verse Meubilaire Goederen Antiquileifn vele Sohliderlien Sieraden Porselein Perzische e a Kleeden Pianola Urgel Krijtal en Glaswerk Hontwerk enz PoUal pi m IhOO nummers waarbij artikelen van den meest uiteenloopenden aard Kijkdagen I Vrljdeg 14 Zalu agAt5 en Zonday l Januari a s aan bovengcnipnd adfit ran 10 4 uurVoor zoover voorradig gelll catalogu ian de zaal verkrijgbaar REUNIE Vanaf VRIJDAG tot en met WOENSDAG Ook ZONDAGMORGEN 10 30 uur LEVEN GEDOEMD Zun Leben venirleUt PAUL JAVOR IVAN PETROVICB VAUËRIA HIDVÉOHT Een ontroerend Hongaartcti ilmwexk In Nederl nd uitgebracht door NV Filmverhuurkantoor ODEON Een TRANSrr mm Toegang 14 u ZATVI UA jMll L Au uur Wegens mörm succes REPELSTEELTJE Het ber MdS sprookie Van Vrijdag U t m Woensdag 19 januari PROLONGEEREN Sil gSn de Zailih Leander film £ s wac tiht RaustUcHde BoUhoM Een UPA iuperfilm met MARIKA R5XK HANS STOWE LEO SLEZAK enz Teegang boven 18 Jaar Bespreekt Uw plaatsen an de caan IJt uur voor de voorstellingen nle per telefoonl jI u a ÉeI Het Gahelin lan de Robijn met het aardige sprookje Prijzen vanaf 25 cent Verwacht binnenkort de kleurenfilm MOllChhaUSSnmet Hana Albera ONDFRW biodtaanIJ LO of ULO met huisweik It helpen of bij te werken Br ondor no J346fl bur van dit blad Te huur ged van WONING bovenhuis omtrek Krugcrlaan voor gezin ronder kinderen Blieven onder no I347J bur van dit blad Ruime SLAAPKAMER aangeboden met of zonder pension Bit onder no 13474 bur van dit blad HUWELIJK RK juffrouw 45 jr zoekt kenni anaking met net RK persoon v n ongeveer denzelfden leeftijd Brieven onder no 13475 bur van dit blad Juffrouw alleen zoekt SAMENWONING Br no 13476 bur v d blad Juffrouw alleen veel afw zoekt KAMFR met kookgelegenheid Br onder no 3477 b ur van dit blad Meisje b Z4i voor Stopwerk Br onder no 13478 bur van dit blad Jongelui die wenscJien te trouwen zoeken ongemeub Zit en Slaapkamer met vrije keukem of gebr daarvan Br onder 13479 bur v d bl Gevraafld m kJein gezm een HUISHOUDSTER Goede vnorwaa den Br onder no 1594 bur van dJt bl Biedt zicli aan buitenmeisje licKt m Hociiwijk of omgc ving Br onJer no 13480 bur van dit blad 3 Jonge vrouwen vragen tliuiswerk Br m opg van verd ondeino 13481 bur van dit blad Jong echtpaar met 1 kind zoekt Ziten Slaapkamer m keiikcn of gebruik daarvan BrieVLn ondeir no 13482 bur vin dit blad V spaart geld en punten Laat bij ons Uw ouden vilthocd vervormen en appretecren Hoeden worden alleeo Maanyl Dinsd en Donderd aangen vNu S uur gesloten Engelfnct Goejanverwelledljk 43 Wat een lekkere aoepl daar zit natuurlijk soepgroente in van N W V Loon Naalerstraat 12 è IS d per on Let vooral op faet juiste adres Heeft a rUwielbonnen Wy zorgen voor uw banden Levcrtud 1 è 2 weken t Centrum Groenendaal 23 DAMES wi vervormen uwouden vllthoed als nieuwenmodernen hoed Malson vanEyck Groenendaal 1 BoekbinderuC VENNIK Turfmarkt 88 a Gouda vraaft halfwas Bockbioder LAODtRS OPHALLN is njet ieders werk Wij doen het anders vlugger en goedküüper vanaf 5 cent Thans zetten wij ook nieu we voeten aan kmderkou sen y U 80 per p ijir BATA Hoogstraat 14 GFVONDtN 2 Jan heeren glacé handschotn omtrek tunnel Weth Venteweg II 150 VtRLORIN gaande van Graaf I loriiwtg naar Sta tion damesarmbanOTOiiloge en een schapenwol want Te gen goede belooning teiTig te ofzorgen Graa Flori weg 97 Voo de maand Januari KOSTHUIS gez vin Maan dag tot Zatwdag door net nersoon Br no 160 j bur v d blad Wie wil z in WONING des noods tijdelijk aan mij verhuren Huur ƒ 30 ƒ35 ptr ma nd Br onder no 1606 bur van dit blad Te koop gevraagd 1 mod m g st z kinderwagen en een babycape M Kersberg n s Gravenbr weg F 8 Reeu wijk Gevraagd een net MFISJE voor heele of halve dagen s Zondags vry VERZUL St Anthoniestraat 11 Boekhandel C VFNNIK Turfmarkt 88a Gfuda vraagt NET MFISJE voor halije of heele dagen vggv Zaden Pootaardappelen Volkstuinders wij leveren U laar volle tevredenheid Zaden Agentuur Kolster Sr Vo siu traat 30 Te koop gevnagd ZEILBOOT JAGER Westhaven 20 Te koop aaofcb en BAARD jn oeden taal zijnde ƒ 50 A C VAN VLIET Raam 286 Gevraagd MEISJL voor d4 ochtenduren of werkatet voor 1 dag per week FRANK DE KLUIJVER Van Itersonlaan 3 Flink MEISiF gevraagd of hulp in de huishouding Ruemci Vcsschtrktraat 1 Gevraagd SLANG voor stofzuiger Oovterwijk Kievitstraat 33 WIE RUILT een paar 1 zw hforenschoenen m 42 vwir 1 zw maat 43 of 44 A de Kruijf CoorfiheTtftrai t 1 Te koop twee fluwe len AJeisjesbaretten vuor 12 en ISjaarrPsp ƒ 250 n ƒ 5 J V rschut Dr IjCijd witr 10 wffRUÏLT leeren bl damesscènenen m 17 pi hak voor idem zwirte of blaiiwe hoogc hak Begeer v Baerle stiraat 11 VERLOREN grijze leeitTi hperonhand ichoen Wopnadajf 29 Dec Tegen bcloor ing terug t bezorgen surinamesthaat ioo Zondagmiddag een band vaa een regenjas Terug te be Cronjéstr 6 Te kooD £ gew igd 7 g a n kinderwagfn liefst opvouwb oude kwal V Slagerij H DE WIT Pr HendTJkstraat 30 Te koop gevr een goed on deiii KINDERWAGEN Midfl kwal J Wondergem Baadhuisweg E 81 Reeuwyk felef 200 Mej C DE VRIES beveel zicti aan voor Danes en Kinderklecdtair Genegpn aan huis te naaten D 10 Haaa trecht WIF RUILT mijn 2 per spnngt k ook met ledikant tegen tetipfirs spiraal met matrar ook opklapbed even tueel bil bet W G Nieuw veW Nw Maikt28