Goudsche Courant, maandag 17 januari 1944

numvcmr laatste kwabTueb OJI V C M ViM S 0 Re da de tweed Goudtcbe aanval leverde een doelpunt op door Wemroats 1 0 G V bleef voorlo q ig leta m de meerderheid later was de kiachtsverbouding vrUwel eUJk Het apel Weel Toor de mat vlak en zonder veel qianniDC Na de paiue wag by óS V Van Nootl dom f Geukec vervangen Het Cnoimrlietdoel mtsnapte op een haar Da aan dcorboilng doch ook doelman Brem moest comtuds resoluut mgrijrpen Langzaam maar zeker kwamen de froen wrtten ar beter In en het ttt iccultaat hiervan wai een prachti doelpunt van B B em uit een zui door Kei geplaataten vooreet C Het laatste kwartier was tiet geheel aan C V In korten tyd voorsprong opgevoerd eeiBt Kerfc toen weer K Brem Keric den tand op S O bracht flinke overwmnmg waa wel vi SNEL EN OPEN SPEL Baaatrerht Waddinxveen 7 ilocwel wtfr volJedlJï maakte l addinx veen een zwakken indruk In de eerite minuut kreetf M kana om d leidlD te nemen doch de bai kwam van de lat i rug De thulaetub peelde een vlotte partlV open spel en hoog tempo SpoeriUg opende A Verateeg de aeore en vervoigena maakten ZA Kompier en a Örlcaspn er 3 0 van Na de pauze wac het direct weer A Kompier die een voorzet van A Kompier benutte 4 O Waddlnxvern leVeeg gclegrnheld he ï e te verpiaataen Kaar voo hoede waa Itctfr ntet bij machte doelman Mourik te pajsaeeren Jo Boere maakte er uit een voorzet van A Versteeg 5 0 van en A KomPl r die al heel goed op dfetf waa voegde twje doelpunten ain toe 7 0 NA RUST OVEKSPEELD nhoven oouderak 6 2 De thulspad weer de beiclYlkking over ecnlge Uneerde krachten Het werd een fraaie i rtjd met goed voetbal Voor de rust weinig krachtavérschll De bezoekers n de leiding met een prachtlgen kopbal van iCasbergen 10 1 Prompt hierop zorgde Oskim voor den gelijkmaker I 1 De Boer gaf iSchoonhovin hiëma de leiding 2 1 waJrop Kanbergen jnet een hard schot de paiitlen weet op geraken voet bracht 2 2 Na de bcrvntting werd Gouderak geheel érspeeld Voor de thuisclub wa ï de rechtervli egel ateed het ievaarlllkst Van de lalrllke voorzetten van Oekam benutte eerst Mtta er een 3 2 waarna De Boer Iweerniial met succes rijn hoofd onder zette 5 2 Nfeta bracht den elndatand op O 2 GEVAARLIJKE niTVALLEN I Stnlwljk Ai mentolseh S V Na en kwartier iuim Ammeratol door G Bakl er de leiding O l gtolw k kreeg daarna eco oMTWlcht naar kon door hat atugg vcrdedl ea dar gictan die bun middenUnla teruavrtroUcea blekten niet doelpunten doaU Na d ruct wa StolwlJk terk In den aan val Desondanka vergrootte Ammeratol door G Baltker bü een anelle uitval haar voorprona fr 3 Een strafschop werd door Kool benut 1 2 De gelijkmaker hing In de lucht doch DogmMia bracht een uitval een doelpunt aan den anderen kant door T de Bruin gemaakt 1 3 Toen trok heel Stoltatjk ten aanval maar de bezoeker verOtMa tn met nun en macht m da laata4e minuut werd de bal uit een hoekschop over doeUüo gewerkt 3 IN DE AFDEEUNG GOUDA Eerate klaasers apelen kampioens eampetitle Voor de Aideeling Gouda werden gisteren gespeeld de wedströden Groep B DONK II CJouda IV i Groep D VEP II Olympia IV 4 4 Gouda V KBO n l 0 Waddinxve n II DONK III Groep E Stolwök U Stolwdk Hl ja tï Veel belangrijk waa het er ditmaal nietIn de A en B groep der Ie Wasae ijs hetwachten op de kampioenen Bergambatht ofUNIO en Olympia III of KBO die met Nileu werkerk de titelhouder In C een heele competitie zullen spelen om het algeheele kamploenaelftal aan t wijzen dat den te gen dekampioen van vorig seizoen Olympia 111 zaluitkomen voor eventueele promotie iVaar denNVB Er staat dus nog een aantrekkelijk verlengstuk te wachten Nu ONA IV Is teruggetrokken is In afdeellng B C SV in defmlljef laatste rfe orden hetgeen In E StoIwijk III vorige wiek werd In groep D bij de tweede klassfcrs handhaafde Waddinxveen II zich aan de spits en Gouda V zich ala concurrent De nieuweling KBO n verloor ook den tweederi wedstrijd met 19 0 in groep E begonnen de kampioen Stolwljk II en Stolwijk III aan de dubbele oompetitie maar nader Is bepaald dat deze niet zal doorgaap zoodat de uitstag niet telt Trouwens de animo voor een dubbele competitie la nergens groot en er Is bepaald dat deze alleen In de kleine groep T gespeeld wordt De standen zijn thans Groep A Bergambacht 17 0 0 13 7 Ift 10 l Z Zl UNIO l DO Gr Ammers I 2 1 a o Lekkerkerk III O Raastredlt n Groep B Olympia ni KBO l Gouda IV DONK II VEP I osv m IJ 22 7 13 34 Il II 82 20 14ao 20 30 8 e i 11 7 3 0 1 M 1 Nievweikerk I Moereapelle I GroenewegJ Zwervers II Gouderak II I 13 ♦ ft U 12 42 fl 7 ft 12 2 11 22 O 7 63 Groep cS 1 a O t 1 1 o e o O 10 21 4 Groep D Waddinxveen n S 4 2 Oouda V 3 1 1 l 3 031 23 14 2Ï 11 1430 1ÏJ2 vxp u 3 3 a e DONK m 1 3 1 4 S Otrmpla IV a 1 1 4 4 KBO n 3 0 0X0 Oroep E BtalwUk 1 M Ammerstol n S 3 O 3 0 B eambachtn S 1 1 1 3 lto4wUk in t Groep r 34 7 lï lS 37 dut bele competitie Nleuwerkerkn f Zwervers in 4 3 0 3 4 Groeneweg n 3 O O 3 O twee wuutpuntan In mindering GOUDA HEEFT TERREINACCOHODATIE VBD Feit f teltjk ffertcrd Het bestuur van de voetbal en athleltekvereeniglaff Gfoud had Zaterdagavond baar leden en adspimat leden In het fveemarktresUuranl In een f eest vergade ring bijeengeroepen Oouda a voorzjtter de heer J van Tilburg vertelde in tljn openingbwoord dat de reden iot d feeststemming wa dat Gouda aed rt het laatst van de Vorige maand de accómodatie op haar terrein haar göieel vrij en onbelast eigendom mag noemen De heer van Tilburg vergeleek de sccomodaties uit vroeger jaren met de huidige en wees er op dat deze te royaal en te grootsch is vflor een tweede klaaser eri daarom op de t iekomst is ingesteld Zoodat de roodwitte cIMb met goede plannen is vervuld Op intiem gezellige en vroolijke ifijze ia het heugelijke feit gevierd Voor hét eerst In de lange rij van Gouda feest eb clubavonden werd het amusement voor etn groot deel door eigen leden gebracht die blijk gaven oveif de noodlge flair en vrijheid In optreden tfe beschikken Hetgeen zö brachten sloeg ËoedUP naast de ontspannlngsoommissief die het geheel organiseerde komt hun voor een belangrijk deel de eer toe dat de avond zoo bijzonder goed slaagde Voor de juniorleden werd een gezelUge Zondsgocptend In hel vooruitzdcht gesteld ATHLFflEK I GJI C VERGADERDE Verdwe groei verwacht Zatei dagmiddag is in café Duijnstee de Jaarvergadering van de Goudsche AthletlekCommlsise gehouden die druk bezocht waa In znn openingswoord schilderde de voorxltter de heer H C Heljneman de moeiitjkheden waarmede commissie en vereenigingen het afgeluopen jaai te kampen hadden De desorVdanks geleverde prestaties deden hem de toekomvt hoopvol inzien Bovendien stelde hg hèt toetreden van meerdere vereenigingen In h t vooruitzicht Hij BH het ui eiken der kampioens en recordgdipioma s ontving de heer A de RuUter van VUks et CeleriUs z n 21ate diploma I D aftredende bostuurslMtei d li r n C P Mulder W A C V Zevenhoven en G de Vm werden bcdkozen Besloten werd de tnmpetltle wedercm op tweemaal een Zater Ir middag en een ZondaKvoormiddag te Gou j te verwerken De vereenlging Sparta Krimpen d Lek als grootste der aangesloten vereeniglnge verzocht de kampioenschappen die ook dn laar weer als één wed ïtrljd zullen orden verwerkt te mogen organlseeren In verband met de weinig centrale Ugging van Krimpen stuitte dit op bezwaren de beslissing werd aangehouden Aan het slot van de vergadering hracht de heer Mulder onder algemeene instemming hulde aan den voorzitter voor diens buitengewone jlver en toewJjdlng HOtKET HARD VAN STAPEL OOHC S08 m 10 2 In een een 7J Jdlgen wedstrijd was de Goudsche voorhoede als verreweg het beste gedeelte van de ploeg bijzonder op dreef Reerls na tien minuten was het 2 0 resp door v Cats en Lleftinrk Iedere Goudsche aanval gekenmerkt door snelheid en zuiver schieten gal de Haagsche verdedigers handen vol werk Elrnen een kwartier voerden v Royen V Wingerden en Lieftinck den stand op tot 5 0 By een van de weinige SOS aanvallen maakte de Goudsche verdediging een fout f 5 1 Een piinuut voor de rust doelpuntte v Cits wederom 6 1 Kort na de her afting benutte I leftinck een voorzet van Slager Hierna volgde ruim e cnkwartier lang een Haagseho offensief waarbij Den Uyl eenmail gepa iseerd werd 7 2 De asten hadden hlerbH al hun krult verschoten en nog drie Goudsche doelpunten PLAATSELIJK NIEUWS WADDINXVEEN BorserYUke Stand Geboren Gerrltje d van J Monater en J la Grand Maria Adtiana d van F Koese en G A van Dijk Ondertrouwd L Grootendorst en G de Best Overleden H van de Waal echtgenoot van A N agetgaal 67 j P MetJer weduwnaar van £ Hemke 83 j M C Moons weduwikaai van J M Mol 70 J A den Quden M J SCHOONHOVEN Benoeming De heer G N Rmkel leeraar MO alhier Is benoemd tot lid van de commissie voor het afnemen van de doo de Nederlandsche Athletiek Unie ingestelde examens voor jeugdleiderfater MOORDRECHT Benoeming Tot caiderwyzeres aan de School met den Bijbel alhier is benoemd mej J M Smit te Vleuten Bnrgerlljhe Stand Geboren Klazlna Adrlana d van A Hardijzer en P van Vliet Lucas d van L v d Linden en W de Haan wonende te Delft ZEVENHUIZEN Tot femeente werkmeo Ie benoemd de heer Abr Boa alKler BurtwtUke Maad Geboren EUzebet d van J Rosbergen en A van der Linden Wilheimln Trijntje d v J van der Windt en T W van Weelde Ondertrouwd J Bil 3B J te aielle en M J Dogteram 23 J OUDEWATER Burg f4Ult S 9d Geboren Johannes PhUippus z ven G de Korte en D ICuia Anna Comella d van G de Gootjer en 3 Boer Johanna Ruthgerus z van R van Breemen en G P van Eljk GOUDERAK Bunr koeniiread De heer Ab Boer te benoemd tot lid van den bumlbotrenrad OFnCXEELE MEDEDEEUNGEN 61Ük is een in de Staatscourant van 14 Januari 1M4 do 10 opgenomen beschikking zal het met ingang van I Jult 1944 verboden zijn koper en koperlegeeringen toe te passsen voor de vervaardiging van bepaalde onderdeden voor gelykriLhterapparstuur In dezelfde Staatscourant is opgenomeneen beachikldng volgens welke het met Ingang van 1 April 1945 negentien honderd vijfen veertig verboden zal zljaiïoperen koperlegeeiingen toe te pa en voor de vervaardiging van bepaalde onderdeelen van gelijkstroom machines Belanghebbenden wordenverwezen naar de publicaties m de vakbladen het Rijksbureau voor nonferrometalen en de bedrijfsgroep Electro technischeIndusirle 1562 VABKEN HAAR De directeur van het Rijksbureau voor wolen lompen brengt ter kennts van hul fclagervdat zij het door hen verzamelde varkenshaar afkomstig uit huisslachliDgen in drogen toestand moeten afeveren aanHaarcfntrale p a flrifta A SchooldermanReigersiACg M Apeldoorn Voor het haarVtin liuis lachtmgen in goed difgen toestandkan op grond vdn de in de dierlijke huldharenbG chikking No 1 41 oppt nomen maxi mumprijB vo rugborslels een p ijs van O 60 per kg nat d i 1 20 per l g droogi wordengoestand 1 ongewenscht en zal op bezwarenbetaald Het afle eren van haar tn nattenvan den HAATREGFLFN TEGEV TE HOOGS RUNDVLEPRIJZLN De pt s van het rundvee is thans zoo hooggestegen dat het aankoopen an rundveemet bei oog op de xastgestelde prijzen voormelk en vleesch niet rendabel is De bewegingvan den marktprijs in de affieloopen wekenheeft duidelijk aangetoond dat de handel Inrundvee In hoofdzaak wordt beheerscht doorspeculatieve overwegingen Hcfr moment isthans aangebroken dat overheidsmaatregelenniet langer mogen UitbJiJven Belanghebben den worden er dan ook op gewezen dat opkorten termijn maatregelen zijn te verwachten waardoor de prtJzen an rundveedrastisch zullen worden verlaagd 1566 ZWIT KiNDERPOEDER Ideaal slrooipoeder tegen schrfjnen en smetten Oroote atrooUus 40c Navoliakje 30 c Een gezellige avond kan ook een boek U bieden ui Joogeaeel s Leesbibliotheek Al ttntJi meer dan 100 iaren Wandel tr da firma Keg Op de eenmaal IngeiUgen En van oudi beproefd weg ObI Keg f weg de goede weg li Daarvan li Keg hel bewiji Stééds de bèite liwalHeiten En löch tol je Uigite prjjf CllNCI DOOKr S KEB K lk a lUk Tha jan Koofdredicteur J Q Weyiten Rotterdam chef redacteur voor Gouda en Omstreken F Tieter Uouda Verantwoordel k voor de savertentlën L Akkersdyit Botterdam DltgeelEter NV Rotterdamacb Nieuwsblad Rotterdam Oe He r en Mevrouw KromSlingerland geven hiermede met Kroole bliidschap kennis van de g oorle van hun Zoon JOHANNRS HERMANUS Oouda 17 Januari hu Jouhertiitraat 136 Hiermede geven wij met blijdschap kennis van de geboorte van een Dochter DIRKJK BARTJË J C DE JONG N G A DE JONG Schaap Gouda 15 Jan 1944 Beerenstraat 121 Verhuisd Mayfalr LeUzSrs Vis Menschendieck Lcerarcs van Oosthaven 7 naar TURFMARKT 68 Spreekuur I Dinsdagmiddag 1 ï uur Wegens ziekle der tegenw terstond gevraagd een M l v er dag en naahl Mevrouw v d Bovenkamp Wachtelstraat 4 Net Mals gevraagd Toor heelt of halve dagen of Werkster Mevrouw Schutz Oraal Plorliweg 131 Wlikeljvffrovw gurraagd lldit bekend met kruidenierswaren De Bruün Karnemeiksloot 84 Bel huwelUk maakt Uw leve rtjker en gelukkiger BUREAU DISCRETIA helpt ook U Fr V Mleris trut 2 A dam Z Vraagt direct kosteloos inlichtingen BRANDKASTEN Nog eenige groote en kleine krandkaMen te koop Prijzen 200 tot 1000 Msma Utrechtachestraat 90 Amsterdam Tel 30347 Na 6 uur 87978 NET MEISJE eor direct gevraagd v d e n la gezin van 3 personen tt Voorburg Werkster 2 dagen per week aanwezig Goede verzorging en goed loon Aanm Mevrouw Verhoeven Oosteinde 72 Voorburg Tel T7 9I 60 of II 32 59 Oroole inatelllDg te Gouda vraagt voor directe indieastIreding een nette Disnstbode niet beneden 18 jaar Bekendheid met koken strekt tot aanbeveling Zoo noodig Intern Brtcvtn no Q 367 Bureau van dH blad er overname gevraagd SliiBkimr Mrab int ol tedeclte daarvan T v d Vco Welh Vtnteweg H 85 SOM Turfmolm te koop aahgeboden Vattgeitelde prijs ƒ IJO per ton al bergplaats Verkoop alleen aan landbouw of tnlnbouwbedrijveo Volharding Kleiweg 40 Gouda Winkler fr ns Oosthoek of Encyclopaedfe tfevraagd Uitvoer br Noltet Koopmant v Boekerenstraat 00 Den Haag PAUL SAVOR GEDOEMD fUmtrk aiNatetoW H y nimnrimriiwtao ODCON tni TRANSIT iMgone U loai Nog sleehts heden Maandag Uinsddg en Woensdag REUNIE Telel 2027 OOUDA II I Oealliavan 17 tH En in da Foyer Maandag Dinsdag en Woensdag vanaf 7 uur FOYER CONCERT MACHINEFABRIEK in Rotterdam zoekt voor diracia IndiaaaHrading Plaatwerkers aank Piaatwerlcers Bankwerkers aank Bankwerkers Electr Lassehers Constr Werkers Draaiers Goed loon Werk in onze fabrieken te Rotterdam en Den Haag Sollicitaties onder letter H 41 Adv Bur Gebr OEVERS Zaagmoiendnft 35a Rotterdam Bekende firma op het gebied van maatcorsetten verzoekt aan hen die een BEHOORLIJK VERTREK aan dag par dria waken vaar één harar aoraeliléraa a Oouda baaahikbaar kunnan atallan om opgave van adres en prl s Goede omgeving gewenscht Brieven onder A E 50 Alg AdV Sur A de la Mar Azn Allsterdam C Ï£EP ueutcB ik haf het STOOMWASSCHEfïU iQflESCQ Q9 Notaris v Willigen vraagt een joRgstM Ndiinis m Sollicitatita uitsluitend schnftelljk Kantoori Oosthaven 39 Bediende gevraagd leeftijd pl m 19 aar voor lichte kantooiwerkzaamheden Bnev no Q 351 bur v d blad belpen U bij rheuinatiek i8chia8 pijnen en scheuten in ledematen en gewrichten bij epit griep ve kouclheid en senuwof hoofdpijne Let op de naam Ovaaltjes en prijs op de verpakking 20 tabletten alechts 60 ts In alle apothefken en drogistetijea verkrijgbaar taat ont ook Uw ervaimgeo wetcol SanitR Agentachap Na saufcad 373 Amsterdam 2 i BONTVEILING IS an 19 JANUARI VERKOOPING in de Gouden Zaal van Die Haghe Papestraat 32 Den Haag Aan 10 uur VallingenllKiaming Carraol Rr Handrikalraal 84 Dan Haag9al IK ZAG zegt Mma Bakgraag hoe n Main meisje teleurgesteld keek toen Moeder vertelde dal pe met Liesjas verjaardag heusch geen taart kon bakken omdat ze daar geen eities voor hadi Ik ga dia Moedar een pakje Roe r O m brengen I ROEROM n Peja product DE ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGINO N V te Gouda vraagt 1 aankomendeen 1 Jongde bediende Aanmelding schriftelijk Oevraaed een a ACTIEF PERSOON oor het systematisch noteeren adressen Blieven onder no 9261 aan Advartaalto Baraini JDte HaglM Maia U Dan Ékiag AU UH oest h de nieuwe SVEDLUND ANTHRACIET onder de generatoren Ingenieuse Constructie Minimum Brandstofkosten e Geen last van Siakvormlng Eéhvoudige Montage Binnenkort leverbaar Vraagt inlichtingen bij ROTTERDAM Teleioon 270Ó0 JOH OE HEER Admiralltettsfcade 82 Carnetherijderi opgelet Moet U op HOUTEN WIELEN goon rijdan ichofl don gelijlt iet goeds oon Wij leveren houten wielen met ijzerbealog Het bette wot lot nu toe wordt gemaakt tH PEEK geteut It GOUWE 3 5 TEL 2314 All kraaien duiven tA b samen loch no volgevreten sijn komt dat omdat U het xaaiCoed nkt mei Morkh beeft behandeld Anderen doen dat wel en daarom bliiven te daar wef Doe t du ook En ontamet dan levens met Ccrtian waardoor U ook £ een kU meer ondervindt vao Kbimmels of fraanzieklen Duifsch IfCvgpIsch lc r ii In 8 maanden 2 05 per maand Nieuwste schrilialijka maihoda Middenstandsdlploma 2 85 per niaand Nederlandsche Taal en Correspondentie 1 50 per maand Boekhouden 1 per maand NED TALEN INST ROHERDAM No 6 r DE NIEUWE SCHOUWBURG DONDEIIDAG 20 JAN Aanvang 7 30 uur GOVIBO presenteert een ff Klanken Festijn met medevrerklng van Het Miller Quartet Zij brengen U Rhythme en Dansmuziek met zang van SANNY DAY De Zingende Zusjes De J rle Adlers Hubert Simplisse en Marcelle Burton Jonny Pims Prijzen I 12 i 1 75 il 50 11 PlaaUbe spreken vanaf Dinsdag 18 Jan van 11 1 u ERDAL PRODUCTEN I PIHJSWUZIGING ERDALachoencrame Norm doos No 20 thant 18 et RIDDERmataalpoelt G won bui No 1 Ihani 13 cL Groot buf No B thans 34 cL DUCachuurpeader Gawon but No 63 thant 1 S c Erdal an ftiddar tiapaWU vmrkrlfgbmmr teg n Inimv ring van da iedtgn ErdmU en Ridderbhknrptkking ERDAL produclan dus goadi PriiraMÜdlno No 395 I W 3n Od 22 11 43 H n Der n vd Gcnuchllgd voo d Priji n 299 Klompen Klompen Reparatie inrichting BLEEKERSSINGEL 49 Van ter reporotle te brengen klompen da zod alleen schoonmaken met water en zand Goad schoonmakert Dempt den put NU en laat bewakeh Vóór het kaif vtrdronken ia Uw zakm Dag en NaMliibeiilsilieiist DE STEI Dir 0H VAN DER Glas iqkanloor Gonda Krtgarlacm la hoak Karnaaalkaiool Telaioon 3082 Bq geen gehoori Jan Tan Renetieplein 12 BEWAXINa OOE TUSSCHEN 23 IN VOI