Goudsche Courant, woensdag 19 januari 1944

m V oeiKdasr 19 Januari 1944 Prija S cents per nununer 82iU JMrgMf No 21450 OMfredacteur r TIETEB Oowla Bureau Markt 31 Telefooo ntt RMtnkenloi MpO Hernieuwde aanvallen afgeslagen DuÜsche terreinwinst hij Sjasjkof THKATERABONNCMBNT VAN BRN KULTVREELEN CONTACTRAAD SladgoUot biedt extra voorslelliag aaa De volgende voorstelling m tihe terabonneroent van den KuIUuct len Contactraad al op 10 Fehgvau zyn een opvoering door het NoordHollandsch ToonoeJ intendant Jan C ii Vos van het tooneeUpel m vyLbedryven Jookvrouwe de la Seigfllre naar den roman van Julos Saürwleau Medewerkenden zgo de dames Tine Opsoholtcns en Willy Groeoendal en de heeren Jan C dë Vos die ook de regie voeirt Jo van Erp Henry van Loon Henk Sluytcr en Folkert Kramer Aan het einde van het abonnement zal naar lHUTgemee t r taer als voorzitter van den K nUctraad bg dl ong t € mtvocrmg mededeekle nog emi extra voorstelling worden gegeven Het betreft hier een gesdienk van een stadgenoot die deze vxtoislelling heeft aangeboden De kettze van het te spelen stidt IS nog niet bepaald Voorta zullen de aboonementhouders m de gelegenhekl zjn een tweede voonstellmg in dit seizoen te doier stede van de Nederlandsche Kamert er bU te wonen die op t Fefbvuarl voor d Nederlandsch Duitse Kultuur emeenschap een oin oermg geeft van Fra Diavolo D M V d Klis Onze oud sUdgenoot ds M V d Kli Chr Oeref predikant te Maaisaen ontvifi een beroep naar Oudökerk ad AnMtcl waar ht op het tvrewtal stxmd KANTONGERECHT GOUDA 1 heti bïva P u t oopcrtwvel van de Duitsche we w tmaakt Dmsdag bekend Ten Nooixl Ctosten vai KerUj en ten oord We ten van Kirowögrad zyn tJtniieuwile aanvallen der bolsjewie £ h 1 bl dv iSJ irot hebben ooxe troepen In taaien sdUd verscheiil0ii plaatsen grenomen Felle tegenuarslien vtfo den vijand werden met verntelUiff v Z9 v aadciijfe e tanks Ten Wtsten ten Resjitza letten de boli wieken hu snvallen mfit sterk stru tkröchten voort Zq werden in zware geveciitei afgeilagen en eenige penetratMü werden opgeheven of ai ten Noord Westen en Noorden vanf Nevel vennmderd de fevechtaactiviteit van d n vuand tude Ujk Plaatee4 ke aanvallen der bol €wi en ble ven vruditeloofi Lichteioofi Narden van het Umenmeer op den uitenrten linkervleugel rustig Ten BfeJUCHT VAN DE PRAWOA OVER ENOELSCU DUrrSCIIE VREDESONPERHANDEUNGEN VtAgeuê dan Lond uchen correspondentMn f Svanaka Dagbladet zou Odui JPT den BriUcmen zaakgelastigdem Mo ou lüst rUn gegeven den SovjetBu ttchw valkstomnuaaari voor biutenIwidiche aangtlegcnheden Molotof om opheldering te vragen Iruake het bericht in dePr w d a dat ipreeh t van EngelschDulUcheVftdeitonderliandelingen Van offlcieele zlideta P kou zyn ondertubschen nog geen mededet Ilngen over dit incident veraohtneif NaarAken weet eou de cm respondent te Cairo van hat officieuze Sov et Rus H i hL blad betrenni egedeetd dat op het i blik In een der XI ischf landen een geh ontmottlng zou plaats vinden waaraan u a de Duitsche minister van Bultenlandsche Zaken Voo Blbbentrop zou deelnemen Dit bericht is JDor het Brltsche ministerie van BuitenUndsche Zaken met beallstheld tegengesprotaeii De besprekingen icouden vermoedeiyk aldus de correipondent van de Prawda niet londer reiuUaat vcrioopen Te Londen Hu nnen over een en ander natuurllljc zeer verbaasd t men vraagt 7ich af hoe pen dergelijke onju en oncontroleerbaar bericht in een officleu Sovjet Ru l ch blad kan ver ch nen Waahington levert op de gebeurtenli nog fetn comtnentaar SPT meldt uit BerltJn dat het bericht dat volRent dazan corraiipondent afkomstig is uit kringen van Orieksche en Servische igranten t Caïro den larhtuüt der politici to Berlijn aanjfenaam heeft geprikkeld Men verklaart idat Moskou geérgerd moet rijn om c n er fUk bericht te gebruiken oor blnnonlmdvbe propaganda en neemt aan tfat dere ergenia waarschijnlijk bou zlJn ver oorraakt doordat Rngelaiut en Amerika den Polen t snet hebban geprezen om hun koudlng in het gTfnsgea ll ENGELSCH J09RVALI8T OVER DEN OORLOG Voor altijd vervielen ts de hoop op een nieuwe wereld Wal onz troepen m overaecsclitf gebieden hiervan ook inogen denken m Engeland zeU ta er nauwelijks eeu aanwUzing te vinden dat de ecni be uüfdd w grjijpende veranderingen ook werkelUk aan gebracht zullen worden Deze veiklarmg u afkomuig van Hanneu Swafler gcpubüceeid in het Londenschtt ZonxlagübUd People Hö schrijft hierin o in veel van hetgeen men eeng cultuur noemde wordt tïian op bet Europeetche vasteland voor altgd in puin gegooid Overal In Zuid IUUë zwt men verwoenie hlstoruche kerken bouwwerken mofiunientbn plaatsje en streken die nog enkele n anden geleden aan da Itahdansthe ki t eti uniek Undsthap vormden Zij ijn ljitu sthen In puinhoopen veratiderd Zoo riet hft er ook In vale Duitacha staten uit Men het ft het begrip mUlUlra doalan gebruikt alB verontitchuliglng voordv bombardementen o de sitden Engilands regeering d et 3fbo bès uit Swaffer onbel ölpen pogingen om de groote massa te kaime Ten die inziet dat da ooruak van den oorlog diep tn het fciget ftie S3rrt em verankert ligt Veroordeeld zyn ten verkoop voorhandtn hebbeA van gehakt met zetmeel £ K v V te Cïouda 250 subs SO d h n verkoop voorhanden hebben van lever worst met een te hoog proceittlsch water gehalte J v V te Gouda f 15 subs S d h ï rooken In een afdeellng verboden t rooken van een rijtuig der Ned Spoorwegen M J T V V te Delft ƒ 28 ubt 10 d h J B R te Rotterdam en A H C K t s Gi avenhage leder 3 suba I d h reizen zonder geldig plaatsbewijs A J W te Amsterdam ƒ 4 subs 2 d h Klth buitenshuls begeven terwUIhiJ lijdende was aan diphtheric H A R te Ouderkerk a d IJssel 25 subs 10 d h rijden met een niet afgeschermde brandende koplamp K V tf Bergambafcht 2 subs I d h gebruiken van een voetgangerslantaam welke geen hf lder blauw Ucht uitstraalde C v S te Nieuwerkerk a d IJssel teruggave ouders tonder toepassing van straf na 23 uur In de o en lucht verblHven J W H te Rotterdam i 4 subs 1 w tsch vl ischen bonder schriftelljjfe vergunning van den rechthebbende van het vlschwater G R te Gouda vrijspraak met bevel tof teruggave van het in beslag genomene uit baldadigheid afbreken van Uzeren hekpunten TvWAHJvdBte Ouderkerk a d IJssel leder 5 subi 1 tsch en M H M te Oegitgee rt AS sut w tsch niet voldoen aan de Leerplichtwet CAO te Gouda 5 subs ft d h T D v G te Gouda 2 maal 5 subs 2 d h O W F V R te Oouda 2 ma l 10 tuba 8 d h C M W F vd Wt Ootida l su a 2 d h L v p te Zevenhuizen drie maal ƒ 2 50 subs 1 d h rijden met een rijwiel zonder ipoede voor1 d h A C I te Bergschon verlichtlrfg J V te Oouderak en A C K te Bergschenhopk leder 3 ubs I d h H B te Gouda f 2 subs 1 d h rijden met e n rijwiel zonder goede vooren achterverHcriting T S te ReeuwIJk twee maal 1 ubs 1 d h P K te IVfoordrecht ƒ 3 subs 2d h en n subs 1 d h BesmettettJke ziekten Over de week van 2 tot en met 8 Januaft zijn d volgende gevallen van besmettelijke ziiekten aangege ven Anrunentol 2 roodvonk Bergambacht 2 roodvonk Bodegraven 2 roodvonk en 3 diphtherie Gouda 3 roodvonk en 9 dlpthe rie Gouderak 2 diptherie Moordrecht 4 dlptherle Nieuwerkerk a d IJKtel 1 roodvonk en 2 dlpththerle Reeuwtjk 1 rood ank en t dlphtherle Schoonhoven 9 dlphtherle Stol wijk 1 roodvonk Waddlnxvcen t roodvonk en 2 dlphtheiie Zevenhuizen 1 roodvonk en dlphtherle SAN JUAN WOSDT ONTRUlko De president van Argentinië BamlrezUeen M mn ultgebrald bwichtlfUig vanS n Juan ae stad tot mJUtnre zona verklaarden liaar ontiuiminj bevolen M f vrachtwagena en treinen worden de overlevendennaar plaatsen In de nabtihetd vooral ICendozaKcbracht waar reeds elTe voorberet4selen ztjn lOtrotten t 1 In totaal Etjn nu 1$00 doodea borgen Haar chatting Ugffen er n mliurteiu 3000 IMken onder de iMimhoopen Hen acht het daa om mogelijk dat de autoriteiten de sia m vlammen zullen doen opKaan om epidemieën te voorkAmen De bewon t leven In uitent moeiltjka oniatandtgheden doordat nleiwe aardschokken aHemeene onRerustheld 1 hehh n gewekt en een troptsche regenvar hef verblijf In de geïmproviseerde tesitenatad WJria omnogelijk maakt DE NATIONALE ARBEmSPUCRT IN AMEBIKA De militaire oomml e van het Huls van Afgevaardigden heeft naar de Brltsche bp fctitendlenst meldt de behandeling van Pt door Roosevelt Verlangd wetsontwerp tot Invoering van den natlonalen arbejdspncht voor onbepaaldenr tUd uitgesteld De voorrltlpi der conimiaste verklaarde dat men eeft besloten JJt ontwerp hangende te houden aangmen r no andar ontwtkkeUnrfn gaande tl n jj tn den OostalUken sector van het Zuld allaaniche front li een geheele oOrapagnie jPsiloglio troepen bestaande uit 290 man bIJ den eefïlen iniet overgetoopen Koning Victor EnMouei heeft mar S J PT meldt den tla el ehen koning ts een persoonlijken brief om ontfeTateUnlng v r ocht In tijn moeilUke positie Feuilleton J t J W kist klaar Van n af aan moetan juIUe van den Arend met Je handen afblbi ven Begryp dat goed Bingen We vepkeeren hier onder heel andere omstandigheden dan in Trepassey Qras en ik hetoben m I Estrée heel wèt meer vrienden dan Tiiossart Robertson ging op zoek naar ItoBi art doüh hO was n welijka op den weg naar l Estirée gekomen o hy ontmoette Fem reeds De e toonde tich buitemnate verheund Ik kan byna met gelooven dat Je hier b it nep hij tut Robentaons hand grypend Het gebeurde is de ergste nachtmerrie voor mp geweest die ik g ooit heb gehad Wat fijn dait je er weei benti Meer dun tiia Dus je hetot In den koffiemolen van Rolland tóch nog die gemeene rooverabende ingehaald n den Arend weer herovenll Hoe Is dat in vredesnaam onder car o raaf mogelyk geweeet We wiren wd een erg nadeelige positie Fem maar ehaald hebben We het tóchl Nu too uw mogelijk He noodige hersteUmgen verrichten en dan weer verderl Heb je h radaograro van me log ontvtingenT Fern kes vert luft Neen zei hu hoe kon je me een draadiooé bericht luren tcrwiJil ik met die ijende meereisde Robertson verteWe toen hoe het met Hardenstew was gegaan Verder deeld hu hem de boodschap mee die hU door Harter lem had laten VOTzeO den Die wa dus liluldbaar óf niet v i zonden óf door Trossart onderschept Maar op slof van zaken kwam dit er weinig mfer op a iv Trossart mannen waren met hun repanalae auA vroeg genoeg klaar gekomen om er vandoor te gaan voordat Roliertson lEstree had bereikt f Wor vervo d kerk betlg uit een t s cascade jegen ater te acheppen toen dere tuk met h roote kracht uit elkaar sprong V werd rceselUk vernrklnkt en wbs onmiddeUlJK dood Door deren bak stroomde vroeRt r het wasfhwater van nltro glycerine doch hU werd seder 1939 niet meer gebruikt Klaarblijkelijk Is In den bak een weinig van de7e licht ontplofbare ato achter gebleven welke door het scheppen tot explosie is gekomen oe vetpoellla v li NederUad beudeeld j Ben welgesteld landbouwer te 7Up die 75 kg blauwmaanraad clandestien voat ongeveer 1000 heeJt verkocht la door den ichtrechter veroordeeld tot 2S00 boete Een landbouwer te Gllze RUen die b halve tarwe en rogge 190 kg koolzaad had aehtergehouden werd veroordeeld tot en ICeldboete van I 190 Door atlet fwlo De 4I arife laad bouwer P t t GaptiKe dta Zaterdac door een sUer werd aangevallen en met zw r verwondingen naar het zlekenhuia ta Mtd tplburg werd vervoerd U daer In den loop van Macndif aan de ftvolcen oveT ed n WANNEER VERDUISTEREN se lanuari moet vertftals rd in van 17 IS tot B our ig Jan Maan at IM ondar U M M Jan Maan op Z 4T jAider UM il luft Maan op Ol ohder ISJM niMuS i ma wanneer hei eeni tB t ook II leidw dar Coini w U en PJC 8ehnr r 0 H f li r A ui ntle O I ik 1 22 plaatf 10 Al eOUÊANT GOUDSCHE Km NljuWSBLA VOOR GOUDA EN OMSTREKEN DIEVEN RIETEN DE POLITIE TE HULP Twee rechercheuf van hot hoofdbuitau vus politie te Amfleniam moesten dezer dagen s avonda nog even een zaaHJe opknappen en gingen daartoe met een politiei op weg Op de Weeeperzijde btj ie E Oo terparkBtraat stapte een hunner uit ander bleef achter het stutu zitten Tien miten later maakten zich eenige schaduwen uit de dutelernls loa een kje tegen het portier en een fluisterende stem vroeg den bejruurder of htj er wat voor voelde een goWe cent te verdienen Er stonden in de buurt nog een paar Jongens te wachten om een Inbiaak te plegen maar d auto die voor het vervoer van den buit zou zorgen waa niet komen opdagen De politieman speelde zijn rl uitstekend Vanavood niet want i Daaa kan elk oogenblik tf gkomen maar overmorgen gaat het welr Een afspraak werd gemaakt voor een nador onderlwud en daikr kwam men overeen d t te chauf fur Miaanoag avond om 7 wsr op den iioek van d Weeeperzijde en Ooeterparkstraat zou staan met een wagen als t kooc een vrachtauto Een gecamoufleerde arrerfantenwagen reed dien avond hei hoofdbureau uit bemand met eenige rechercheurs die vóór de afgesproken plaats uitstapten en in ile omgeving post vatten Na eenige tijd kwamen la het duister enkele mannen olKiagen maar t duurde tot half eH eer cie chauffeur te hooren kieeg waar de wagen naar toa moest Dit bleek een opslagplaats in de Burman traat te ttjn wMr op i t moment vier vaten bulten gereed lagen naar later bleek leder gevuld met aw liter alcohol De vaten werden opgeladen en reeds maakten de even zich gereed om not eAiige vaten uit hel pdk huis naar bulten te brengen toen m de stille straat eenige pistoolschoten klonJ n en de ijep Staan blUven dievcnl Deze waren zoo verbouwereerd dat ze ich alle zes gewillig overgaven De assistentie van twee Jonge wachtmeestera van het bureau Kattentnjrg die op het geluid der schoten waren toegesneld was d ti ook niet eens noo tlg Het bleek dat het plan was geweest twaalf vaten fiiiüs ongeveer 2400 lietef alcohol te stelen welke opzat tlians leelijk In duigen viel tnplaau van d vaten werden de maven In de auto geladen en gezamenlijk reed men oaor het hoofdinueau UIT EICEN TVIN P ST IN UW MOtSTUIN VBUCHTWlSSÏLINQ TOK I werden de tMdcna Attn ceheelen das aanhoudende sware vijandelijke aanvallen in verbitterde gevechten opgevangen en talrijke bolsjewistische tanks stvkgeschotea Ten Zniden van Leningrad en tea Zolden van Oranienbannl mislukten ook gisteren alle doorbraakpogringen van de bolsjewieken Oe vijand verloor in dezen frontaector 91 tanks By de af weergevechten in den Ziudelijken sector van het Oostelijke fnont heeft zich de Beiersohe 10e divisie pant sergrenadiei onder leiding v n den H generaal Schmidt door onwrikbaire standvastigheid aohitterend onderscheiden Aan het geheele Oostelijke front z n enteren 214 bd jewistisohe taniks atukgeschoteji Aan het Ztud Itahaansohe front verliep de dag foU wederz dache activiteit ler stoottroepen en veirscheidene VTuohtelooz aanvallen van den vgand Wanneer er Jaren achtereen op een zettda stuk grond de zelfde gewassen worden geteeld dan wordt die grond In toenemende mate en haard voor de verwekkers van allerlei plantenileltten Dit tnjedt o a leer duidelijk aan het licht blJ kooige lassen Walmeer op het zelfde stuk grond maar steeds koo of daaraan nauw verwante gewassen verbouwd worden dan openbaart zich ten slotte onvermydeiyk de btruchte knolvoelziekte Na een Jarenlange ongewUiigde teelt van andere gewassen zooals boon erwten ton ten uien enz wordt de aarde ten slotte eveneens een brond van plantenziekten en van teer kleine dierlijke parasieten Om dergellike ongewsnschte toestanden zooveel mogelijk te voorkomen past men vruchtwisseling toe Hieronder verstaat men het systeem dat men op denzelfden grond In de op elkaar volgende Jaren tilet steeds derelfde producten en evenmin steeds plantkundlg nauw verwante gewassen vertjouwt Onder leiding van Atez Wnnnink werd ZviMlag In Scala m Den Rug d première g t ven T a Kerailafetuiten Johan Bofkamp ala circusdlrectetar CNF Me er EU het opmaker van het JaarlIJksche tee tDlan voor den moestuin of den volkstuin houde men wel rekening met de wenacheiljk held vruchtwisseling toe te patsen Het Is tevens uit en oogpunt van bodemvoed ng dat de toepassing van dit systeem lie aanbeveling verdiende hioJen Teunis 4 leeraar Breed J C P M M klerk FamiHeleden en bekenden van deze ge interneerden gelieven zich ter verkrljgmi ven inlichtingen omtrent correspondent mogelijkheden te wenden tot de 5e afdteli van het informatiebureau van het Ned landsche Boode Kruis Dr Kuyperstraat iadtHieu s Iging ntieJ elmJ ïderf RONDOM DE EENDENKOOIEN Jan P Str bos vertelt Over een nverkwaardi Oud HolEmdscih bedryf gpraJc gisteravond m Het Blauwe Kruis voor het Natuurkundig Genootschap Jan P Strijbos m zm voordracht Rondom de eendenkipien Er zyn m Nederland 120 eendenkooien meest in het gebied der gwjote rivieren en den N W hoek van Overijsel In de Krunpcnerwaard zyn bekend de eendenkooi ekziöht te Lekkeriteifk met een kolk van 7 h a en de kooi tfe Berkenwoude of Perkotrw zooals Strijlx s hardnekkig zei Overal ter ereld hebtoen Nederlanders m vroeger eeuwen eendenkooien aangelegd Na eerst den bouw van een kooi geschetst te hcftuben met kolk pijpen rietmatten enz beschreef de heer Strijtoo op levendige wyze hoe het vangen der eenden m zyn werk gaat hoe de kooiker gebruiik niaaikt van den stalt en de kooieenden ho het hondje de nieuwsgierige eenden binnonlokt m de püp en wat een smeplend turtje en stukjes I boekweitpaimekoek daarmee ♦ maiK en hebben Mamaast echter behandelde hij m wyder verband d planten en vogelwereld niet alleen in de kooi maar ook in het omringende gebied Eerst aan de hand van liohtbeeWen later met verbluffend mooie waarlUik unieke filmopnjfenen passeerden aalscholven roek torenvailL ransuil kop meeuw dwergmeeuw Wuine kiekendief zwarte stem fuut kemphaan eo wouwaapje met hun specifieke levynggewoonten de revue Vele dezer op namen waren gemaakt te Lekkerkerk en op de Reeuwyksche plassen Met intense belangstelling heeft het zeer talryke publrft deze interessante en boeiende vooordraoht gevolgd BiHHe UaHd k EEN STATISTIEK VAN HET VREEMDELINGENVERKEEK De op 1 AugUBttig 1942 versohenen Aapr eIdmgsverordeniittg waairby de h uders van holels pensions enz verl5iicht worden personen aan wie huisvesting wordt verstrekt op een aanlaeldngaformulier bti het plaatselijk J ooïd an politie te melden vormt den grondslag voor de statistiek van het vreenwielmgen verkeer die aanvangend over Mei 1943 voortaan maandelijks 1 versöhunen in het maandschrift vxft het Centraa l Bureau voor de S tistiek In de jongste aflevering zGn Hhaiis opgenomen de ctjfers over Mei en Juiii l943 In Meiibedroeg het aantal vertrokken reizigers over geheel Ne derland 94 875 met 213 516 ovemach tmgen in Juni 138 700 met 370 894 ovemachttnigen Wanneer wij ons t r der bepalen tot de cijfers over Juni dan blykt dat Gelderland de kroon vpant met 415 059 overnachtingen vaaronder Apeldoorn 12 000 Ede Il 000 Arnhem 8800 Bameveld 6O00 Pirtteh 8O00 Rheden 7000 Epe en Erluelo 6000 Renkum 5000 de Gelder sohe Achterhoek in tonaal 18 000 Daarra volgt Nooni IloUand met 48 000 ovenia htingen waarbij Am sterdam roet 28 000 en het Gooi met 8000 en Zuid Holland met 40 000 waarby Den Haag met 20 000 Rotterdam met 9000 eri de watersportoen tiia met 3600 Lirobui boekte 36 OOO over nachtmgen waarvan VaBceraburg mei 16 800 het leeuwenaandeel jA de overige Zuid Limburgsche vacantie plaatsen 3800 Maastricht 4500 Verder worden genoemd Noord Braibant met 32 000 Overijsel met 31000 Utrecht met 26 000 Friesland met 18 000 Groningen met 8800 en Drente met 7900 overnachtingen Meer dan een ton voor ons volk GEÏNTERNEERDE NEDERLANDERS OP JAVA Het Neierlandficho ïïSode Kruis te sGra venhage ontving door bemiddehng van het Inte nationale Comité van het Hoode Kruis te Geneve uit Japuv een opgave van hamen van uv het Java camp gemtemeerde burger piersonen van Nederlandsche nationaliteit Deze Itjst omvat de volgende namen waa bll de leeftijd achter den naam wordt ver irLeoilardus van der 19 student Aartje r C van 43 pa ihuisopzlchter Aarts S C 34 leeraar Abkoude H J van M student Aartsen H A 40 eleclrotechnisch lngtnleur Abkoude r N M 4S geestelijke Abarbanel Maarten 17 student Abram Isidore 43 leeraar Abalain R A 40 klerk Admiraal L C O chef Adelaar C H J 35 lecjaar Aeueal Venema R K 90 klerk Agneessen FIlz Henn 39 gouvernements ambtenaar Alirens A K Pf 5S managar Akkerman A G 26 opzichter Aken DAP van 51 kle rk Aken Philip van 27 slager Akkerntèl Gerard 34 klerk Albouts TA klerk A mg Sitierg J C 40 klerk Alt ngS berg LLF JKklerk Alfing B A 48 klprk Altena A N 20 student Atltoman Oskaz JB klerk Tllbert Zorab 27 geen beroep AIbouu L J A 5 K klerk Albers Leonard kleermaker A J C J 49 werkman toni r J sa klia k sergeant Anderson Andnesse L R O Het optimame v aanne Wuiteithulp het nieuwe Jaar iiiigetreden is volkomen gg eohtvaardigd gebleken want fte ooUectWmet de zangbundeltje is n groot succes gewdMen Bovendien bhjlct dat in de eerste week van deze maand aan giften bui ten des collecte om een bedrag van meer dan een ton om precies te zun ƒ 114 609 09 bUeen is gebracht voor onze mmder bedeelde volksgenooten Van deze mooie som a een bedraÊ van 23 998 94 ontvan n aan giftei beneden de ƒ 100 bij alle kantoren van W H N door het geheele land Voor hen die everfeem nog wiUen oöeren voor hun minder bedeelde volksgenooten zu venmeld dat het gironuiminer van W H N kt 5553 ERNSTIG NADEEL VOOB ZIEKEN An Anderson James 5J lerdlnant 41 werkman W klerk Anderson J M klerk Andersen H W 34 kle JmAer on J R 43 klerk Ardaseer f luard 5 acountant Arnold Elkan 47 accijtintant Arns Theodoor 49 klerk Aschmonejt T W L 31 verkooper Aukes J W r 48 ag nt Aue Xduard 19 geen beroep Avis Anton 57 klerk Baeakeren J C G 43 kapitein Bausch M G 43 stuwadoor Bakker Johannes 36 klerk Bebas H F 44 klerk Backers A A 55 spoorweg twambte Baert Emile 34 chef Bakker Joh An 50 werkzaam blJ de brandweer Bartinan T A 59 klerk Bax llsrry 18 student Baas C L 40 vertegenwoordiger Bakker Andnes 44 klerk BalJeu J P 49 machinist Bakker Johannus 43 bouwer Banken Mananus 20 bakker Barenlaen I G 57 klerk Bak ter W H P 23 geen beroep Bade G H 24 chauffeur Bak ker Willem 48 gezagvoerder Baarcn Johannus an 41 lioofdnlachlnlit Bakker J A J 43 administrateur Battum J M H van 49 onbekend Baardewljk Cornells van a2 accountant Baekers H T A S3 gepensioif neerd BanntnJt C B 60 gepenAionoie i Barkelau I M S 44 klerk Bernard A E W 49 gepena onneerd Bers Jan van den 5Ö lioofdupzichter Been J J 4J pohtle beamb te Besseling Jaap 37 leider rubberplanta e Bernelot Moens K P 3 cdef Beukelman J i 42 wlnkeüer Bergman JP J 25 klerk Beumer H B 52 bouwer Berghuis Nico 19 student Berkhout Frederik 18 student Becker J F 94 zeeman B unk £ L 51 Eenige dagen geleden is m de Amsterdamsche chininefabriek een groot aantal platina electroden gestolen welke dienden tttt het bereiden van wateratofperoxyde Daar deze fabnek de eenige in Nederland 1 die alle uekenhulzen apothekers doktoren en technische instellingen van dat geneesmiddel kon voorzien en deze voorziening nu gestaakt moet worden ig het van het grootste belang dat de platina voorwerpen weer m het bezit van die fabriek l omen Een le er die omtrent dezen diefstal inlichtingen kan verschaffen wordt daarom dringend verzocht zich te melden op kamer 119 aan het hoofdbureau van politie te Amsterdam RADIOFftAATJE MAX BLOKZIJL Berouw gekregen In een kertc te dezer stede is gisterochtend tèn na deele van een kerkgangster uit een handtasch de inhoud bestaande uit persoonsbewijs geldsbedrag yan ƒ 7 50 tn een portefe irUe ontvreemd De kerlKHienst heeft blijkbaar zyn goeden invloed op de n dader es niet gemist want tater Qp den dag vt nd de bestolene haar verdwenen spulletje m do gang van haar woning waar oor de brievenlbus waren gedaan De Ziektewet I e oedtt alc persdienst van hef N A r meldt t Zooals bekend is wordt op grond van de bepalln jen van oe Ziektenet met kost winners t s van het wettelijK toegekende ziekengeld Ingöhouden Het aldus in mlndC tng gebr ichtefbedrag wordt ter beschikking Sbteid van dcfeenen voor wier rekening de eneeskundlge behandeHnff plaats vindt Ofschoon mit de Inwerkingtreding van het 7 ekenfondsbesluU door lederen verxekerae 2 procent van het loon ala premie wordtbetaald ontvansen niet gehuwde niet kof aners tüana nog steeds V van het ziekengeld J Het NtAF heeft deze kwestie thans aan de 1 tvoegd Instantiei voorgelegd en verwacht mag worden dat binnen Jlfilenbaren tijd een Lplosslng wordt gevondeft vi aardoor aan de neven van deza groep werkeis die de vorting al een OH tlliJkheid beschouwt ordt tegemoet gekomen In de sene Brandende kwesties H reekt Max Blokzijl morgen ovar Hilversum 1 om 18 46 uur over Om een hoekje raeehusteren STAKING VAN DE HEFFING VAN CODPONBELASTING Von officieels zijde wordt het volgende medegedeeld i Hetls den secretaris geueraai van PinanclAn gebleken dat m veel gevallen alsnog aanslagea in de CtMiponbelasting moeten worden opgelegd teneke var vóór 1 Januari 1042 vorderbaar geworden opbrengsten Amertkaansche aandefeien n an anden bultenlandiche fondsen waarvan het Keldsl K penBioBneird Beyèr w H 23 marskramer FicMjaman Ferd nant 33 pakhuisopzichter Me g Nicolfcas van den 42 zeeman Berllps J C 3J mactuoLst Bessellng A J 39 accoun ant Berkelie G H 31 geen beroep Beérs lltndnk 32 klerk Bendelar Willem 42 douane beamt Berrevoets M a 20 sch Uer Berends E R 21 schohe Beyron E P C 23 schol er Berrevoets P B 55 bou weF Beek W T van 18 scholier Berge W P van den 29 omroeper Beyhe J L d la 28 k rk Beeck E T van 44 klerk Berend sen B A 18 klerk Beyer P A 4S klerk Een tw van den 34 verkgtae r Berkum A £ van 41 Cama d3 gevangenis belras tengevolge van de tegenwoordige 1 t marsKramer i H Nadruk verboden De reis om de wereld in I tachtig uren Een whaal uit de eerste t den van het vlieïfi eitón door W C COENEN 40 buitengewone ornatandighedett met i an wor den geïnd Voorzoover deze opbrengsten te zijner tijd zouden worden uitbetaald zonder dat tevoren zoodanige aanstsigen zouden zijn opgelegd zou voorts de Couponiielasting door middt L van zegels moeten worden voldsan Koetbare IxmtmantHs jrecht Jdtf nolltie erin geslaagd de dlefital w nke eenige veken geleden in een Eindhovefcche bont lak wwd gepleegd en waarbljt 33 borttiiintels die een aanzienlijke waftrde ver lePenwoordlgden verdwenen tot klaarheid te bfpngen Dé daders Ijn te Amsterdam ge Trresteerd Ook de gestolwi bontmantels konden opgespi i id worden Een tweede lijst omvat d volgende namen Btek WiDem van 40 kïerk Berg J P vai i flÉfi t Berkum y Wicfeer Cama 33 gezagvoer d 0 nicfci dir teur MKeH E A 60 tlrukkerl Be st E N frT 32 Bec J W 58 gepen fiioiuieerde Beckmg Karel 20 jBchoUer Berg P J f van den 5 sergeant fferg L W S van den 37 bakker Berghes ƒ H C 38 aan nemer Bitter Arnold 23 accountant Bmnen dljlc Jinuny 24 chauffeur Bloemen A J I M 54 adverteerder Blok Emanuel 10 student Biegei L C 20 winkelier BtjUma Wlebe 52 fabrieksemjiJoye Blokdyk L oi s 40 klerk Bloem E A 22 geen Blonk Ad laniia 57 gepenslonneerd Blum v S 29 V lerk Bleyle J J 40 tuinman L t M J J SO klerk Bloem L A 35 Ingenieur P J J 18 scholier BtanJcenstctn Louis 5o makelaar Blommers J M M maohtntst Bloem E A 40 gepenslonneerd Bovendeur Plet 42 zeeman Boomma Hendrik 34 chauffeur Bosmah J A F 28 klerk Bokkens Dirk 51 chef Boender Hulbert 37 klerk Bosman J E 42 asiisteat machinist Bons Arle 19 stu dent Bodegraven Arrie 58 bouwer Bouwen Cornells 38 fabric ksopzichter Borst H H 48 klerk Boomstra Feioo 34 machinist Bos Arle IS geen Boraflrds M P J 36 h t lhouder Bollenwyer J a C 29 hoofdopzichter Bosch W J 52 cnU accountant Ilbert de U beat jteker de leider v den troep van Mormg nietwaar zei hy Ik t en Bmgen de mecanicien van Troscai t O Ik heb Je wel haritend Bmgen aei Grai Dit blauwe oog u nog een prettige hermnering san onze laatste ontjmoeting ISi naar üi zie draag jeooik nog een souvenir aan in met je om daeu onder dat stuk hecihtpleuter tegen e km Hoe staan dezaken Bingen keek zuur H konnDiet tegen plagen Tja jullie hebben ons mgehaaldi antwooiidde hUs maaf ala we onze ouds kist m orde hadden kunnen Icru gen geloof me dan waren we nu al onderweg naar onze volgende stopplaat geweest voordat julke ons ha beet gekregen Als je nu naar een herrie begmt te maken Robertson DaA bederf Je het zaakje voor ons allemaal iS Waar zit Trossart eirgena vro eg Robertson scherp Weet ik t Kort na onze aanikomst 13 hu met Ruftia ergens heen gegaan Waar is die vrachtauto vandaan g k Jmen vroeg Rohsrlson verder en die monteurs daar Uit Wasslgny Trossant heeft opgebeld en de lui dïjr onderdeel enproviand voor dan rcnd hielpeenlaten brengen Oie monteurs zkft lui van Rollard en Moring f 4 Leo bevond rich need midden his schen de monteurs had de leiding overgenomen en op eigen gezag een ondnrzoek naar den toestand dermachine ingesteld Robertjon wendde zich tot dras Bc zad JOU hier met l eo chterlaten Karel zei h j K jk eens wat ervoor herstellingen noodlg zijn en hoelang dat kan duren Hy wendde zich daarna tot Bmgen en vroeg Waar u Na vml vwi wagen oiret4ed m Bet T jarig 70oatje van den landbouwer J Otten uil tl n Vo6ho k SteenwiJkerwold wl d DlnsdAgtnldttatf Of een ryicnden wagen klimmen Het kwam daarbij to vallen en kreeg t en derff wteten over ch heen De JootTen is Later Mti da fevolffen overleden DlSTRlBmiEmkjWS Daar de fecretarls genaraal het nietwenschelijk acht dat de belast ng nog zoolang nadat zU Is afgeschaft rou bordengeheven en dit hovend en pracUsclie bezwarenoplevert heeft hlJ bepaald dat tt r rake vanda opbrengsten van buitenlandsche effectenwaarvan de Coupor belasting 4ot op hedenom de een of andere reden niet Is vo daanvoor het vervolg aanslagen In de Couponbelasting niet meer behoeven te wordenapgelegd terwljt Indien te zijner tijd tot uit keertng van deze opbrengsten wordt overgegaan ook de voldoening van de belastingdoor middel van zegels achterwege kanblijven Reeds betaalde belasting zal echterin het algemeen njet kunnen worden teruggageven ook al zou iij ld een enkel gevalopbrengsten betreffen dltf eveneens nog nietInbaar waren V EXTRA ZEEP VÓÓR A SEN KAPPERS VUILEH ARBE ENZ In den vervolge jiuUen kappers practiseerende artsen tandartsen diesvn rtsen medisch studenten vroedviwiwen verloskundigen wukverpleegsters gediplomwpde bakers en ktiaajiiveirzorgster veeverk kundig i en personen werkzaam m genees en ven tMiTidmiddelenindustne telkenmale voor het tudvak van drie distributJepertoden in plaat van dne maanden voor extra rantsoenen zeep m aahmarking komen Zu zullen deithalve ditmaal voor het tudvak van 123 Januari tot en met 15 April a s extra rantooenen z p ontvangen Zy moeten hiertoe uitèrluk 22 Januari a s een aanvraagformulier bij de disliributiediensten ëfhalen d t zij in de week van 2J tot en mtH 29 Januari as wedenom in moeten leveren Voorts zullen in den vervo e personen die ogenaamdarf ruilen art eid verrichten telkeuSlialê voor een tijdv ajc van twee djjfriibutieperkxien een extra rwntaoen zeep en waachpoeder ontvangen Dez personen komen derhalve ditmaal voorwde periode van 24 Januari tot en met 18 Maart s voor extira rantsoenen in aanmerking Zy moeten uiterlijk 22 Januari ai ren aanivraagfonmuliei ftfhrfen bIj de di3tril utjediftisten In de week van 23i fc n inet 29 Januari a s moeten Si tfl pniflieir Voorts heeft de sttcretaiss genaraal bepaald dat de ontvangers der jdlfecteijMlasttngen hun bemoeiingen met dv asrista etv 4n de CouponlJBlastlng tef zske vsn de nog niet ultbetaalBe doch reeijs vo rtiare opbrengst van binnenlandse noodlijdende effecten dienen te staken Deze aan slagen voorawelker betaling uttskel Is verleend voor oiwpaalden tlld zuUen door de directeuren woMen kwijtgsschoklen onder de voorwaarde datVde kwijtgescholden belasting door belanghebbenden bM een eventueele later uitbetaling van de opbrengsten niet wordt Ingehouden K 0 ederent ni entspoortf Gistermiddag om twaalf uur Is een reer lange goederentram van de NT M op het station Roden blJ j hot ra gner A ontspoord Fven later toen Borgers K A 19 scholier 0e w en eer la d rails was ffezet ont tfpoonoe de7 opèiieuw met ie gevolff dat tie Ett vol nde waK n veneens uit d rails Itcp n en dwaw over de baan kwam Xn taan Fr ontstond e n groote rava e HOe rl ligtm die naar Oronimten of and e plaat en moesten ln ad n op het statlot ln ander ffereedstaande tranui ovtrst rpe y Bftk mSvatcr ontploft Haandaffmldmiddiag wa p een fabriek t Otideke rk a d AtriAteT d 4S Hge fabrlelcsarbeider 3 V i wederom inleveren Belangi BSibei44 ji4Fem en ensT de pu Trossact enr worden voorts verwezen naar de publicatie van dft distributiediensten Ruftu hcAyben hem meegenomefk ant iyooTdde Hingen ai machinist Éos G J 27 koopman Bol W r 18 student Boogaard B F Usiudenl Bomhof Lambertus 36 klerk BoamaVi M G 2 fabrteksleider Bosveld WUlem f klerk Bontenbal H R 19 student Bouwmeester rrederi klerk Boer hendrik de 3 1 arbeider Borghstljn Guataaf Iff chauffeur Boompaftl Jurgen 40 chef Boon Arle 50 zeeman Bout W T 36 assistent maclunist Bottema Geert 47 gezagvoerder Souwens H F E 44 chef bewaker Boekhoudt Rnelof TT kier Botter E a lB student Bosman C T 19 scholier Bouwmwofitaiï C C J 43 winkelier Brink nan Gerrlt lO petroleum maa schappij e nployé Brne y t A C 46 kepensAimneerd Brockh fT ntelknf 33 flccountat t Brummer G E H J 1 civiel Ingenieur Bias H C 33 zeeman Brouwer J A 58 klerk Breman 3 G 38 zei g pries er Broek Humphif jt 36 klerk f in A J rie 41 Inapecteur Braaksma AUS H 26 student Bruning T J C 37 eHlloyé bU t ecfr bedrijf Brug Hendrlkus vin dea 56 chpfbewakei Bif knloren Jacobus 47 klerk Breman Alexinder 19 scholier Briers Jnzef 34 klerk Brinkman Jople 17 geen Broekhals Tommjf 28 tweede machinistBrujn J de 29 kletk Bron Willem van den 51 klerk BroskhuIJzen O J 2 klerk Brokhans A P 42 accountant Brauns M W J 23 arbeider Broekhuis Plet 51 Jtapper Brom Jan 52 portier Bruine A F de 18 student Bruyn Jan de 17 student Buser J J 50 teeraar Buurman D W 27 klerk Bubberman Pteter 47 eerste machinist Bussen Johannes 23 zeeman BultlDk J H 46 gezagvoerder Buitenhuis O W J 93 postbeambte Bulasommer P B 2 arbeider Capellea van d 97 liooMopzIchtor Broek k r