Goudsche Courant, donderdag 20 januari 1944

Stoé itiittf w van t Op 65 j ri n tarftö l gisteren overleden de beer WV Rup die vice van het il ilxvt mda van den Ned BüjaröioiKi en voorzitter van d t iUiairtveTeen iii JPer Aspoa Ml A tta wa Vroejer ia hy bestmiralid van de aide linc Gouda van de Ned Vereeniging ZMS O geweeat Het itcHeMik ovenobot sal Zater Japniddac 2 40 uur op de AJeemeene Bagraa Iaats worden ter note gelegd INBBAAK IN WONINO rje op deur meldde afwexJgMd der bewonen TQdena afwezigheid der bewoners is Ingebroken ten huize van de familie H M Sonneveld m de Sophiastraat De daders zün Irar de keuliendeur die igefocieeTd werd binncngrftomen en hebben den inboédej beneden en boven geheel overhoop gehaaid Vermist worden een geldkistje met eenig geM ea voor den eigenaar belangryke en Tjoor de inia ekers waai delooze papiewo een gouden horloge een poar btwies met koffie en tliee en vijf biflcken groenten De daders wisten dat de bewoners de stad uit wfjiren want elstond een briefje op de deur waaniit d t op te maken viel en dat pnitnpt aila en uitnoodiging gewerkt heeft DE HEER W MELEN JDBILEESDE 2S Jaar hii de CSondsehe politie TIen leden van het Goudodie politieIroipa liopen dit jaar hun 2S j ari£e tfeheel te deser Mede doorgdbracivte ktel an by de politie te herdenken éi ae eerste van dez jubiarissen is d $ heer W Nielen die gisteren dit ziivepen feest herdacht Hü is ali a nt tgugfma maAkte d ma een reeits van jaren deel van de redierche uit an vervolgens tot waarnemend hoofd44ent bevorderd naar den straatdienst terug ta keeren en bij de invoering 9 a de nieuwe titulatuur opperwachtBwCTter te worden en ala waarnemend hoofdwachtmeester te fimgecMB Hat kOTpa beeft Zün ubliecrend n coiUega gehuldigd roet een door een deputatie te zijnen huizie aangeboden lOoktaM K q itein Schades die een bloemstuk gezonden had de luitenonits Wep ter en Pijls en het personeel van alle takken van dlewBt heibben een bezoek gefaradht om den heer Nielen geluk te wensdien De koifiacfaef heeft daaibü waardeerii g uitgeai X ken voor de trouwe en oonèóte dienctvervtdliog Ook deken Bots eenige geestel jk n en vele vrienden en belengateUenden kwamen de hand dndScen en vele bloemstuk ken die de woning sierden spraken mede van de syropelhie die de jubUarls geniet DOKTERSnETS GESTOLEN Op den Kattensingel is éSn damesrywiel ontvreemd dat toebehoorde aan de kinderarts mej dr N Speelman die door dit verlies natuurlek ernstig gedupeerd is De dader wist natuurlijk niet wie de eigenares is maar nu hy het weet zal hij hopelijk zooveel gevoel voer ridderlykheid en sportiviteit heibben dat hü de fiets met spoed teruifbrengt om eeit o i estoorde uitoefening der dokter yraktyk mogelijk te maken VOOR OEN BJINTONRECHTER Van wien Is het vischwater Al een paar maal was er over gepraat maar men kon het niet eens worden aan wien het vischredit in de Watering In den Oostpolder te Waddinxveen toeibdioort Er was iemand die het van het polderbestUur gepacht had en wien het verdroot dat twee anderemiSn hetzelfde wèter ook vilschten Onrechlinatig noemde de pachter dit maar de anderen die nu wegene het visschen zonder vergunning terecht stonden vonden het volkomen rechtmatig want zü hadden een schriftelijke vergunning n hun zak en wie de fa i dan wat Die vergunning wa e hun verleend door iemand die langs het bewuste water eigendommen heeft liggen en die van meening is dat ook bet scheiwater hem toeb oort Hier zit ta de tnatp ia het tohetwifter 4aa is bet om MM te z 0gen geoieer o d wMTOi de laadeigenear eveneens zün rechten heeft Zob ree boiven de visöhzsak de kwestie van het ei Ddomerecbt van bet water uK t Is scheiwater zeid ie tweevisscheis en wie zou van ben feitelijkeen ander antwoord verwachten Maara ezien daarvan baseerden zij hunuit9p raak op hun plaataelijke bekendheid zij hadden het water nooit andcCT beschouwd en een der visscher daar in de buurt geboren en getogen ia tH vier en zeventig jaar oud Bet water behoort aan den CXostpoldM van oever ta t oever aldus de aitogetuige gehoorde voorzitter van denpolder en zijn meeniivg irwam dushierop neer dat alleen het polder bestuur en niet de landeigenaar vit jivergünninjgen kan uitgeven Kunt u het eigendom op de eenof andere manier bewüzen wilde dekantonrechter mr J A van Bronkhoret weten Tja aldus de voorzitter de polderia sBcsbonderd jaar oud Maar in hetarchief zou het na te kijken zijn De rechtjr vond dat over de strafzaak tegen de twee visschers niet is te beslissen zcaider dat het eigendoms recht van het water vaststaat Daarom beslQot hy de zaak aan te houden tiot den eersten rechtsdag in Januari van het volgend Jaar ten einde partyen geleBenheJd te geven in een civiel geding t laten beslissen hoe het mei het eigendom Btaat Afgezien van het feit of de partyen de zaak belangryk genoeg zullen achten om een proces aan te gaan ia er op dit terrein een precedent met een Oudewatexsche procedure die etteiyke jaren miurde en waairby de ooireapondeeretuie strafzaak elk jaar een keer op de rol voorkwatn Mogen wij intucschen visschen wilden de ooiyke visscher weten Hoor eens hield de rechter zichneutraail ik zit hier niet om rechtakundige adviezen te geven Maar men zou zeggen als in een strafzaak geen uitspraak te doen is zonder dat er civiel geprocedeerd is dat de visschertfjes voorloopig vooruit ktmnen iSr knadaehtlge weg Hl hoe het gewend bent maar in eOc gev t spiak een Reeuwijksche tuinder dat een binnenweg tusschen Waddiiücveeo en BoAoop breedaohtig is Maar die bivda l tigii i l was toch niet xoo groot f een vrachtauto i ee f by het iidialen de bdcUets van den tuinder in de wetering met de lading wortelen £ ta daar het laat in den middag gdbeurd bet s nachts vroor en den vodgend l d g de wortelen üit het yslaagje gebolDt moesten vwwden bad de botsing befaalve ƒ 38 schade ook veel ongerief verooriaakt Hy kon er maMteUk lang vond d wielryder maar de rechter was van meentag dat over dat gemakkelijk de meeningen konden verschillen gezien de in het proces veibaal vermelde we needte Een andere getuige lUustreerde de jhreedachtij eid van den weg door te vö ejlen dat de viipchtauto al een eindje in de benn had uitgehaald en best nog een stuk verder bad kunnen gaan De Keeuwykfers vinden het biykioaar vaneeJfsprekend dat op hun smalle vregen de b noen lede gebruikt worden Hoe het zy de autobestuurder ook een Reeuwyker en dus iemand die weet hoe bet met de wegen staat had ibeter even achter kunnen biyven want nu werd z n spoed een duur grapje ƒ 15 boete en ƒ 38 schadeviprgoeding BVRGERUJKE 8tAnD Gloren U Jan Jannl d van P Ni Brltaemmer en L Sala Boelckade IM n Jan Llev van L A Blnnendök en H L de Hoop Gouwe 121 Johannea Hermanui t van E Krom en C Slingerland Jo b rta1raal 13 ▼ 18 Jan Marrl Je Cofliella jd van O Befdeman A G Romea Selirentr M Bendrika d van C HehutU n M J P Storm Vondelatraal a Wllhelmlna Johanna Adrlana d van A Pi van Toren en L P nux Kraamuaatraat Pleter I van P Schouten I Wen een O d Boompje M 11 Jan M J J Btr ub ml van m Poat 11 J i L Braat en J Dortland A Wieaer n 11 W WeatngaMÏ C K Baaa en M Bootama Overleden 16 Jan Janke van der Beide VI Jan Petna Adrlaaiua Lul n M Wat Waar Wanneer M fm f J aar Mnwt tekMnrknrc Klankenfeattjn mat a a kat MUlar guartet SS Jan 7 M anr Reunie Btoaeoop PljnivoorateUlng v ertoonlng Schicksai met Heinrlch Oeorfe en Glaela Uhien M Jas US nr Daotil BUiondere vanfeUsatte avead Oaref Kerk aprekara da G Koenekoop e eand S de Waard uit Kampen tZ Jan I M nr NIeam SahoawButi Opvoe line aprookjeaapel aSQ euwwit n de seven nrof en door Tooneclcroep J3pore APOTBEKEBSOICNST Steeds eimend dea nacht allMn voor eneeimlddeleB Apotheek Dee Weet havcn 14 I SfMd De Indruk cU n Het spH van G Z C maakte In den glateravond voor de Rotterdamsche wintercompetitie tegen ILZ C in t Spaarders bad jeapeelden wedstrijd was er een van ongeoefendheld Er Mt vrUwel geen verband In lut zevental het plaatsen waa slecht en jv B Tiet mjeeat opviel men reageerde vaak nJet of veel te traag op de snelle en verrassende handelingen der Rotterdammers De drie doelpunten die de gasten maakten waren er alle een gevolg van Het eerste kwam haast onmlddellük na den aanvang toen een uit het midden geworpen bal Meulman volkomen verraste Het tweede volgde spoedig daarna uit een goed naar den middenvoor geplaatsten vr en worp Het derde doelpunt vlei direct na de rust Dit scheen echter de Gouwenaars wakker te hiidöen zy gingen met meer enthousiasme aai akkcn Toch bleef het spel der gasten technisch superieur Nadat eenige goede kamen warvn gemist slaagde Wout den Boer er In een tegenpunt te m en 0 i DE TUNNEL KAMPIOEN DER ZE KLASSE Gisteravond Is de eindstrijd gespeeld om het kampioenschap tweede klasse van hft district Gouda Het eerste gedeelie van deien BtriW tusschen De SpU en Tunnel II w s geëindigd met S 4 in het voordeel van De Spil Een gelQk spel was voor deze lUb dus voldoende om op den tttel beslag te leggen I ese atand werd ook verkregen maar wegens een vergissing van den arbiter stemde De Spil er in toe van een gewonntn party ccn gedeelte over te spelen Hierdoor Hivcg De Tunnel nog een kans er Z 6 van te maken Dit gelukte ook wsardoor ilj met fr 7 k mpU en werd Voor De Spil waa dit een groote teleurstelling BU het uitreiken van d medaille door den consul van den NBB den heer Chr Mul huldigde deze de groote sportlvitpit van De Spil en stelde deze veiweniglng als voorbeeld aan vele andere sportclubs Ê OMRKOEMMMt Mammi j habl toch wal aan Mn niauwe bui ZMTittal Klndarpoadar gedacht voor na mijn badje Hèja g lukklg dat voorkomt smetten an achrljnan IWITSAI KINDERPOEDER ceoori sieooous a 0 4a NAw PLAATSELIJK NIEUWS AMMERSTOL BloedvergUtlgtair mei doodelQkai afloop De O Jarise fnilthandcUar B J Schollen Chr z had het ongeluk bU warkiaam heden zijn Juim te verwonden £ r ontatond infectie die een aoodanigen omvan aaanam dat de betrokkene een dal na sUn opnemini in het Van Itenon xlekenhula te Gouda in overleden Dn heer £ eholtcn wai voorslttcr van de lansvereenlging urora In donker e water en verdionken Toen lil aleh dei avonda omatreeka tien uur naar de W C achter haar wflnln aan den Achterweg begaf U de 71 arlge mei L Hoejenbos de Vrlei door de dulstemli misleid In een aloot geloopen m verdronken Boofdredacteur J O Wnitera Rotterdam chetredacteur voor Oouoa en Omatraken r Tleter Gouda Ve ranlwoordelQk vooe de idvertentien U Akkeridttk Rotterdam Ultgeefiter NV Rotterdanueh NIeuvrablad Rotterdam Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan den WelEd Zeergel Heer J H F Bemme en aan de Wijklusters voor de liefdevolle behandeling en verpleging tijriens de ziekte en het overlijden van onze geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder CATH LVITJE8 geb V Reijn Fanj LUITJES Gouda Januari 1944 Vorstmanstraat 24 SCHOUWBURG BIOSCOOP QE ROLONaEtllD tot en met DINSDAG PAULHÖRBiGER MONIKA BURG BENJAMlNb GIGLI in DE NI SCHOUWBURG ari naiiilddaVj 30 u LGROEP ELP RE 0 aanerli iida lltelori va i Canto da clewfl At Laancavallo mpkaarda lol da opara PjÊtm GIE lEOroiO HAINISCH lOCCANC tS JAAI Rlaatsheüpreken van tl lot n 30 uur Zondag 1V uur v iedere voorst niet p lelef VERLOKEN op H B S avond Wie heeft gevonden bruin wollen Meisjesmuts VriendelIJS verzocht dit te willen terugbez L D de Groot Krugerlaan 23 Tel 3550 VERHUISD O M HOdü J D VAN DAM Timmerman van Achter de Vischmarkt 4042 tel 3668 naar Lazaruskade 4 tel blijft 3668 Kantoor en werkplaats Nicuwehaven 51 GEVRAAGD fUNKË DIENSTBODE ▼ oor dag of dag en twcht PELS r Stolwijkersluis H 22 QEVBAAGD dIpL KraamTcrplecfater f verzorgster tegen eindeMei Br no G 452 bureau van dit blad JRANOHOUT VEILING p Zaterdag Xt Januari aju des naniiddagit 2 uur aan de Kamemelksloot op het terrein van Mej de Wed v d Sprong Dfcurw R v BLOKLAND VM Toon VIAAROINGEN Jong echtpaar rijksambt naar vraagt zoo spoedig mogelijk In Gouda gedeelte 2 ö 3 kamers keukjn of gebr Br aan P Kuip Jul v§r St61bërglaan 7 Alkmaar RIM NIK GOUDA TELEFOON 2027 Vanaf Vriid t m Woensrf ook Zondagmorgen 10 30u een cerlllke ïmpo a tifilm met WOLFBANB LUKSCNY en LU SIUBERLICH ROEIBOOT te koop gevr G Bos Vóorwillcns 2 D tel 3439 I Gevraagd een dagmelsje niet benden de 17 jaar Joh Luiten Zuidkade 180 Waddinxveon Nette alleenstaande man zag zich gaarne geplaatst als KOSTGANGER Br no 1014 bur v d blad Te koop cevr een sjoelbak Tn eei p d laarzcn m 39 40 Van Lavieren Crabethstr 40 Biedt zich aan NET MEISJE van buiten voor dag en nacht in klein gezin Br no 1015 bur v d blart courantenbezörgers gevraagd Aanmelden na 7 uur KarneriÜlksloot 76 Hoiklioudster gevraagd in kl burgergezin 2 pers middelb leeft PG Br no lOlB bur v d blad Net meisje gevraagd v hoele of halve dagen ben 18 jaar huiselijk verkeer Van Loon Dubbelcbuurt 13 MEISJE GEVRAAGD 16 17 Jaar VerweiJ Raadhuisweg 116 Recuwijk COUPEUSE kan weer eenig werk aannemen Br no 1017 bu eau van dit blad Gevraagd een tiinke werkster vffor een dag per week Bantzinger Voüsenbupchkade 122 T HDUR GEVRAAGD vrije werkplaats of zolder voor atelierwerk Aanb A V Dam Vrouwesleeg 7 Flinke kraambalp gevraagd tegen eind April Br onder no 1018 bur v d blad Toegang boven 18 jaar Plaatsbespreken dringend aanbevolen Eatardagmiddap S uur KlndarTaaal hiet de sprekende film naar t sprookje van Orlmm DE KIRVORSCHENKONINa Entree vsnal 25 cent Ta koop of te hf r gevr 2 h 300 roede tuinland Ookgenegen tuflndèrij met glasover te nemen Tevens gevr broeiramen glasruiten enbloempotten alle matenAanb P de Bruin I angeGroenendaal 110 Gezocht door jon echtpaar z k Z kamers met keuken of gebruik van keuken Br no 1021 bur v d blad iULimmmm Wij leveren Zaden en Pootaardappclen alles N A K gekeurd van firma s m groote reputatie Zadenagcntuur Kotster Sr Vosslusstraat 30 Gevraagd set DAGMEI8JE of 4 i 9 dagen per week Mevr Bak T rfmarkt 16 mnsiNa wocnwaq jaiiuaai i m VUfDS KJLASSI It TREKKINa i BOOOE PKU EN I iiaes issis t fooo 12347 i ii itai f se UH s l tuil iim imi f 200 3 7 511 1M41 n s I i o use ss4 IMS I ia w J77W I8S7S umi iiHS ralJZEN VAN 17t I10 IISS tlSS IM ITOa IS34 ll SISS 2319 2324 3M nTI tSIl 9I ISU 31 Mas sow 1173 nS7 34IS ISO MW 4 7 4III ia iss 44S1 af 4fta sa sx2 1272 siss use ism SMS 9M1 Ü1 Sll SSOi aSU N i Sin 293 SSes IMS sso ISIS SM 7SIS nes 73S3 7431 T7S9 7S13 SlOS SIM SJSt ai3D Sn SM IM Ml tiTo MSI 3eo M9 sats sne S14 loeai Wie IWM loeis I07S2 loses losor iok löiia ii2as ii34 iists iisss gUlli aan 12US IU4S UIM I23M I1M4 IBIO IM31 11719 13777 IMS ISnS IIM IMS 1357 ifi7 IIM MOSI 14 a0 142S1 14 MSM iSm Itns I4 I3 l M 1321J INI4 lU IMDl lUM isn7 IS4IS iS4 T isM lesi iMi isjsj isri isijr I22S 2 2 mis inn tras ii 7 isioo iiizi iffio tfün am isg ism ikii MM Ism iMi i Mo iMss iieie im iMÓ7 imso isw 30191 X3M mn ims Mn imi aniw mis smi loss losw 21004 mw iiits illtS 11400 I140S UMI ttSTI IIISS Vaw aa aaBaatb la a la kiaaa aial m ar a tfiWsalai na ïl S Oclaala lnkkU d rtea B a VOEHMAN in be zit van paard en wagen birmen en buiten de stad GoBwekade 90 Waddinxveen Wat aan lekk soep daarzit natuurHik soepgroente invan N W v Loon Naaierslraat 12 i 15 ct per ons Let vooral op het juisteadfes TE KOOP oen haardkaciwl ƒ 7 J Van Es Kievitstraat 9 Tig KOOT gasoventje met broodbiik ƒ IS H Brei VERJ OREN van Gr Klorisweg n Station portewonnaie inh 20 gulden Teg bel terug te bez bij van Camp Graaf Florisweg 34 Kunsthandel Jochems vraagt Curiositcitca en gaed antique porcelebi ena L Noodgodütraat 29 V lorea Zaterdagavond Wj verlaten zaal Kunstmin een damespolsjiorloge en blauw d ime taschje met Inhoud tegen hooge t el terug te bez bij P C Slinger 2e H v Alphenstraal 2 Ook voor Indtsehe Chlnee seiie of andere esoiiache gebmlks en ilervoorwerpeB hebben wij interesse jochMB U Noodgodstr V ¥ I r REUNIE FOYER CABARET ATTENTIE Maandag Dinadag en Woensdag vanaf 7 uur FOYER CONCERT Zalerdag vanal 4 uur Zondag vanaf 2 uur een dol gezellig Attractie programma TRUDY MARLAN JAN VAN LAAR Hollandsche Liedjes Oeestigc Conferencts en Schetsen IMIA ROSANI Moderne Dansen En als een extra attractiei LING FOO Chinees Illusionist DUO VAN LAAR in lO MINUTEN MOOI HOLLAND Vroegtijdig aanwezig zijn dringend aanbevolen PNIMA CONSUMPTIE VRU ENTREE a r H KLBiWBa tos Tal tao aouoA geafofrnftfc mi keuken ï THALIA Van VrUdag 21 Jan lel an mat Woanadag tS Jan EMIL JANNINGS in N OUD HART WOROT WEER JONG ALTES HERZ V Ttfu WIEOER JUNO een Tobis film nkt MARIA landrock VIKTOR DE KOWA Een origineele comedie rondom een amusante familie aangclegenheid Toegang beven IS aar Plaatakaaprakan dringand aanbavolanPlaatsbespieken niet per telefoon tijdens de middsgvoorstellingen behalve Zondags IH uur voor iederevoorstelling LET WEL I Aanvjing van da voaralalllagaa Vrijdag 8 uur Zaterdag 2 voorstellingen 2fJ0 A 8 uur Zondag 3 voorslellingen 5 30 en 8 uur Maandag en Uinsdag 2 Voorstellingen 2 30 en 8 uur Woejisdag I voorstelling 8 uuf uhraina sigaretten zijn tegen inlevering van de aangewezen bonnen op onderstaande adressen verkrijgbaar Gouda Alpher a d Rijn Boskoop Krimpen a d IJssel Nieuwkoop Schoonhoven Streefkerk Waddlnxveen Woerden Zoetermeer Mijdrecht H Lugthart L Tiendeweg 92 C Larus Hoofdstraat 160 P Boer Zijde 164 166 C Ponse OostersUaat 33 Sig Mag de Gunst C v Houten Dorpsstraat 233 j J Regnerij Lopikerstraat 42 J Kromhout v d Meer l Wijk B 74 C Drost Kerk weg 199 N Goedhart Oranjestraét 9 J den Hertog Roggeveen 18 W C Verkerk Amstelka de £ 65 Maison VtRHOEFF Hoogstraat 23 vraagt een flinke DAODIENSTBODE kunn koken eri zelfst werken Vollen kost en h loon GEihlAAOD ME3BJE voor halve dagen Vrijdags den geheelen dag Goed loon H p VAN Wijngaarden Kleiweg 75 r GEMEENTE ROTTERDAM 1 uitgifte van f lOaOOOaOOOa 1 3V2 pCt obligatiën 1 Leening 1944 in stukken van I 1000 nominaal waarvan I 3 000 000 op miiile vogrwurdan gaplaalit Ondergataeliand baricht dat da iniclirljyingS t 7 600 0G 3 i pCt obligatién van bovanganoahnd uitgifta zal zijn opangatictd op VRIJDAG 21 JANUARr 1 944 van dei veormiddags 9 uur lel das ramWtiaga 4 uur lol dan fcoara van t O pCL la Rollardam Amstardam a Gravenhage ten kantore van ja NEpERLANDSCHE MIDOENSTANOSBANK N V op d voorwaardan van het prosaactus d d 13 Januari 1944 waarvan axemplaran mat tcKrijvingtbiljeHan bij oa kantoren van inschrijving varkrijgbaar zijn Amsterdam NEDERLANDSCHE 13 JanMari 1944 MIDDENSTANDSBANK N V VAKGROEP ASSURANTIE AGENTCi op 1 Februori a t 14 uur n m Vergadering voor ZIIKENFONDS en overige AGENTEN te Gouda Café H Duijnstee Atorkt 49 Qowki Er zal gesproken worden over Ziekenfonds problemen en over het 1 Si NEflllNGSBESLUIT Verordening afgekonéigd In Nad Sliert d d 9 Dacambor 43 Z e K I E I N Tó E H mbriek Wie raiK 2 carrier buitenbanden 28 X 2 in g st voor 2 rijwielbuitcnbanden 28 x 1 4 eveneetJj in g st G de Raadt Wijdstraat 22 VIOOL ter overname ƒ 45 Hooirneijer HoutiTianspl lglign 2 Gevraagd zil sJ gebruik van keu ongem door jon 2 k Br St Jozefs Werkster gevraagd voor 1 of 2 dagen p r week of meisje voor de morgenuren Hoog loon C Ketelstraat 72 TEE QJ kN AiBÊTldaroëshoedT oruin vilt met rand ƒ 10 Gerritserv Kattensingel 64 WkE RUILT zw dameaschoenep maat 39 voor mci jesBCb ni lage hak m 40 i 41 Paragraaf Ussellaao 80 hoek Tici Zotvrdag 22 GROOT KINDEBMATINEE en de Sprookjesspel voor jong en oud in 10 lafereelen naar G R I M M bewerkt door M O S E I L I N O Reeds bijna geheel uitverkocht Nog sleclila enkele plootaan ran il verkii gbaar Jtn Oogstgo f mwU op 1 4tet ontgaat mif ok volja a de wiirter oistr Plaatibespreken van 11 12 30 uur Kuni U bagriipani Zoo n prachtjgan voorraad weck voor dan winter en hal b i u i i i li oorjaar En s lornars l W n dag varscha groanie op laM Alias van dan volkituin Ja t is de moalta waard zoo n igan tuintj Houdt daarom Uw lapje grond lar beschikking U habi er oil jaar waar halzalMa genot Van want frat ia bet vat Bt WIE ZAAITZAL OOG TENf iMMKf van Votlniuimdmrf mf figingiikt Ht timn Mt Ct Hmtm Mmrkthmllm Kmm r Wt w m W ef fillCAtlf BV RtN l KSTUINBOUW VOORI It HIlNGiPIIHil TE KOOP een zwarte velour dameshoed ƒ 5 Tevefia voor een paar maanden stofzuiger te huur gevraagd Schneider Javakade M Te koop gevraagd 1 damesbadpak P M Baks Spieringstraat 83 a Te koop gevraagd een manteltje voor meisje van 0 jaar H Biesheuvel Noordeinde 28 Waddinxveen Te koop gevraagd guitaar of mandoline liefst guitaar H Arremah StevcMsstr 14 Moordrecht Vloerbedekking te koop gevraagd Van Buren Reigerstraat 40 Te koop gevraagd box mat vlonder Kra n nburg yiawiingstraat 29 V spaaVi iTeM en pnatcn Laat bij on Uw ouden vllthoed vervormen en appreteeren Hoeden worden alleen Maand Dinsd en Donderd sangen Na 5 uur gesloten EngelfHet Goejanvenifüad k 43 DAMES wij vervormen uw ouden vilthoed als nieuwen moderricn boe J Maison van Eyck Groenertdaal 12 Reeft ft rlJwlelborjieB Wij zorgen voor uw banden Levertijd 1 4 2 weken i Centrum Groenendaal 23 ORAIMOrO NPLATBN m en veJkaop KronendonJt Markt 5 V i Bs j öi F a iéw rfai ï iK fc i pj