Goudsche Courant, zaterdag 22 januari 1944

Zaterdag 22 Januari 1944 GOUDSCHE COU B ANT PrUt 5 cenb per nummer 82st Jaargang No 21453 Cbtfredactauri r TlVrU Oouda Bureaus Markt II Tatcfooa tnt PDatrakanlai 4MM Vruchtelooze aaovalleo der Sovjets Zware druk in itatië duurt voort OealMgd Voor het dipknM Fmisciie handelaoorrespondentie van de Ned Associatie voor practUhaxamenf slaagde mej H M f J BMk aBiien out Voor het wijkweik ontvk ds G EHzenca Ned Herv predikant een gift van ƒ 100 SPORT rtikel heatt door da bcsetting van Uttauatk worden uitgeküerd is nog in voorbereiding Jt aUeen algemeen gvUlatade normen var vetk ni cht op flagrant wtlze geschonde il uar bovendien vtlf tuaachen Utuuen en de aovMUnle geldende overeenkomsten het vredaaverSfeg het nlet auvalavcrdrag het B M Kallo gpatt da conventie over de uiBttte van den aanvaller en het verdrac H wedentjdieha hulpverleening fijn behalp Uiiaatal ortonbttMta t D fM ltJfiiSm SÏÏJk Ta nge S ÏSt Mn m inmwm den v k belder welkomA b lp i n IB A O O H I ji lircn of Mm bt v n Sm t m op tvtrt Ot Otr ci r san ten SM8 Ikrn f r de toe toemft 03 5a Ing kit kil n Het opperbevel van de Duitsche l atBaSA maakte Vr Jtte kxHuEoA Ten NoorttOMten van KertaJ zyn joor tank geatcunde aanvallen der RovjeU uiteen e la en Een duilübootjiwer heeft op de Zwarte Zee een v jaadelüfce duikboot tot ia en g racbt In hel gebied van Sjaajkof hebben ue troepen veracheWene vöandelüke tvaUen hi taaie gevflchten afgeslagm Zü vernielden 18 bolsjewistische JSu eo zuiverden in tecenaanval aeni e plaetien van den vijand ta WMtea vw MMitita i ook cMifM kerhaalde atotke aaavaUen Sjnde talijawtofcwi BMokt I ob niekltmk met ainrfkreww begndd iemia ia te doorcebrokan Si n ii i ii vcehUffToep veialetigd In den aedert 13 December 1943 loortdurenden grooten afweeralag in bet gebied van Witebak heibben onze Dder he oppeibevel van kol geneImI Reinhardt taande ticpe en den 4oor d bolajewieken met gebntikmaUnc van ruim 50 divisies kiïanterie en ke tankiformaties rmgestreefde peratieve dooibraiAi door om front b harde gevechtén verijdeld en den li ijand uiteret rware verliezen toegebracht Tot 18 Januari 1944 verloren 4e bolajewieken in dexen fronitsector fukn 40 000 dooden Het aantal gewonden bedraagt fen veelvoud daarvan 1203 vUandelljdte tanks en 349 tlufcken geaclnit werden vernietigd of butttemaakt Ten Noorden van Newel zetten de bolsjewieken hun a ivallen gedurende den geheelen diag voort Onze troepen kaïtdtiaaftlen hun tellingen en schoten en groot aantal vjjandelUke tanks D ATARSCHE KRACGETDTSrANNINO Bade vw Tois De TiVonsche miiuster presideni Tojo he in een rede voor dm Rijksdag o a gezegd dat die tegenatander ondtaks zeer zware verliezen en tegenslagen zijn ravitailleeringsbases als gevolg van zijn materieele overmacht en dank zu het feit dat hü er in geslaagd is de Japansohe verbindingen ter zee voor een deel af te snijden naar vonten heeft kutmen verplaatsen De Japansohe frontsoldaten hebben den vüand editer aanzienlijke verliezen toegebracht De Jaiwnche krachtihwpannlngen voor den oorlog itjn In elk opzicht verhoogd De ndnlmuinJaaltUd is verUagd In het byzond ia de gevechtakncht van de luchtmacht venterkt en d vDagtulgpcoductie i tedert en Jaar met meer dan het dttbbéK verhoogd De oprichting van het minliterte voor Bewapenloa biedt de garantierat elke Industrie op uiterate kT t werET De ievensmlddeIenv6orzlening zoo zelde Tojo vertlar ia eveneens een beiaogriiice VDorwmnle voor de eindoverwinning Dank tü de Mmenwerklng met Mandajoeltwo be iaat er geen reden meer voor voedeelzorgen Men moet er op voorbereid zijn dat de moeilljlclieden nog grooter en ernstiger worden Zoodra de wederzljdsche uitputting begint tal diegene verliezen wlena geloof aan de ovanrtanifig geschokt is en wlena wil om otter ta brengen verzwakt De geestelijke kracht van het Japansche volk van honderdnillUoea Ml de overwinning der rechtvaardigheid waarborgen Ondtr Mdlng vao Soebhaa Chandra Boa maken soo verklaarde ToJo intusschen de wiorb r ld n en voor de bevrijding v n Indië voortdurend vorderingen en binnen niet al te lanffm tijd zal de vlag van de voorloopige Indlacu naticoale regeerlng over Indlë waaien Met betrekking lot den strtjd van Dultschland vwUaarde ToJo ten lotte dat hU be g lp healt voor de moeilijkheden waarvobr ultschkmd geplaatst is Het Duitsche mo i la aa het overwinnen van dezemoeilljkneden asf sterker geworden en de Duitsche weerroamt la gereed den vijand den besUsïfï brengen Japan en Dult i h lUn ala een ondeelbaar geheel oor dl buden van het wederzUdeche gew nieuwe wereldorde met elkaar DB SOVJETS IN Mi BALHSCHE LANDEN n S J oPMhrllt 3ovjet pracUJk In de Balllaeh landen publiceert bet Zwitseraehe Wad Baaler Nac t richten n artikel waarin geaegd wordt Y S Ij ttauaoha atlde wordt ons geschreven at SUIln indertüd verUaard heeft dat ht n i oolpalan wensehta Men kan over de beteekenla van dergelttke verklaringen van Mening verachlUen maar de Baltische staten Btl n Mlfs niet met woorden getroost Jet regsering telt rich eenvoudig op jut atandpunt dat de BalUsche landen bt d Bov t UnU behooren en dat hun beietf au een blnnenlandscha aangelegenheid ovJtt Unl tl De Sovjstregaerlng aldus besluit het stiA Ten Noorden van het Hmenmeer en ten Zuidweeten van Leningrad bleven takijke vgandeli e aanvallen op onze nieuwe stelHngen in de rechtgetitAIcen frontaectoren zonder iuoce w Aas het Znid ItaUaaiisebe front heeft éa met overmaehtige itrUëkraehtea tea ZaidweatcB vbb CasteUorte aanvallende Tfjaad aa harde geveehteo een twnetntie tot stand gebracht In tjatonatlseh ondernomen tegenaanvallen werd hU op zijn oitgangntelUagen teroggaworpen In een tweede penetratieplek ten Noord Westen van Mintuma wordt nog gestreden ki den avond van 20 Januari hebi en Britsche bomnicnrweipers opnieu r een terreuraanwal geriöit op het stedelijk gebied van Berlijn welke door den afweer niet tot aaneengesloten eltect kwanf Er ontstonden verliezen aan pereonen en schade aan woongebouwen vooral in arbeiderswijken Ondanks moeilijke afweeromstandigheden werden volgens tot dusver ontvangen berichten 38 Britsghe bommenweipers j eei eschoten Ëenige vijandelijke vUoghiigen hebben bommen oeetgeworpen in Wesf Duitschland Boven de bezette Westelijke gebieden en voor de Noorsche kust verloor de vijand nog 11 vliegtuigen waarvan 8 door boordafweergeschut der marine Duitsche batterijen verdragend geschut lieschoten in den at loopen nacht opnieuw doelen aan de Engelsobe Kanaalkust In Deal werden branden waftrgenomen Volge 1 Heuterberlcht htett het BritWhe LuchtVMTtmiBisterie toegegeven dat by de aanvallen op Duit8chla4d in den nacht op Vrijdag tot duiver 3S frltsche vUegtuKen verloren zijn rar an De prediking van de kerk rmi het geheels menschelijke leven omvatten Maar z ij heeft zich te onthouden i an positieve uitsprakqi omtrent gebieden waarop de bijbel geen vasutaande richtlijnen geeft Wie dit toch doet geeft aan den algemeenen geloofsinhoud een persoonlijlcestifbreiding die hem onvermüdelvfc in confKct brengt met een staatsbestuur dat tn deze dingen nauwkeurigheid loenscht Schlimme in 0e Waag dÜtHCtUOHd MAX BLOKZUI Het politiek weekpraatje van Max Blokzijl op Maandag 24 januari 1944 ovw Hilversum I om 18 45 uur heeft als titel Binnen negentig dagen Oeknüne llgnretten In antwoord op tallóoze vragen wordt door de dienst perssaken van N O I meegede ld dat voor atlen die aan het Oostfront streden of zich d ar hebben Ingezet aan hen die hlervoo naar de meettlng van den Fürsorgeoffizier der Waffcn S S Sonniusstraat 3 te sHer togenbosch in aamnerkmg komen rookerskürten zullen worden toege nden aan de Nederlandsche pressen Familieleden van Nederlanders dljvdienst namen in de Ehiitsche weermacht dus niet i hei NederlAndsche legioen moeten zich voor het verkrijgen van een toewijzing wenden tot den Wehrmachtsfürriorgeoffizier Uber die Stand ortskommandantur te Amsterdam Over deze toewijzing kan in geen geval correspondentie worden gevoerd met den Fürsorgeoflizier ia Den Bosch All alle toewijzingen zijn vernoden zal dit bekend gemaakt worden Ween bonnen mllen ongeldig worden verklaard zoolalXaMt alle rechthebbenden een kaart hebben omvangen premie voer Hat en tulnbouwongevajlen verzekering M besluit van den secretarisgeneraal van Sociale Zaken Is voor de bij de Raden van Arbeid aangesloten werkgevers het premietarief der land en tulnbouwongevallenvarzekering met Ingang van 1 Juli liMJ met 10 pet verhoogd Dit brengt met zich mede dat reeds over het tweede halfJaar van 1M3 de premie voor deze verzekering zal worden berekend naar een tarief a rbU deze premie per 1000 uitbetaald IcKm en per eenheid van evarencijfer niet meer 0 90 zal bedragen dSeh 1 Kinderbijslag N o c werken Aan Nederlandsche arbeiders handwerkslieden en boeien die vrijwillig In de bezette Oostgebieden werken en niet ingevolge de Duitsche Tarlfordung A warden verzorgd is een kindertoeslag verleend met terugwerkende kracht tot 1 April 1M3 Aan diegenen die bij N O C in betaling ztjn heeft de ult tirTt hun toekomende over 1943 plaatsgevonden wanneer ii de formulieren tijdig aan de ruggestuurd £ en regeling aan hen die niet vla da N O C ngen bet hun toekomende kan De aitkeerbigen van kraamgeld an klndar Ualag De centrale persdienst van het N A r schrUft ona Menigmaal wordt er over geklaagd dat de uitkeering UkbeVkraamgeld ad 35 op laat wMpctt terwtJl de toetendin van klnderbljslainlreneens aanzienlijk wordt vfr raagd Vooral de roep losse arbeiders heeft mceübkheden Het is gebleken dat Juist deze artwlders niet nauwkeurig bijhouden bij welke werkgevers en van wanneer tot warmeer zy daar hebben gewerkt De oorzaak der vertraging ligt dan ook veelal bU dep verzekerde zcAf Alleen dan kan snel worden nitgekeerd indien de tijdvakken en de namen en adressen l€r werkgevers volledig worden vermeld SnktMlei drankbestrijding ent Blijkens een mededeellng van den secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken moeten vereenlgmgen die zich de bestrijding van het alcoholisme ten doel stellen alsook consulfatteburaux enz wanneer zö In 1939 subsidie ontvingen en ook gedurende 1944 hiervoor In aanmerking willen komen hun verzoek hiertoe vóór 1 Maart as Indiener VerdMMerbig van Mbfldertjen Ken Rotterttamsch Ingexelene die dezer dagen in Den Haag wandelde zag daar tot zijn verbazing in de étalage van een kunsthandelaar een groot schilderij staan u t de romantische periode dat hij eenigen tijd geleden tezam n met nog drie andere doeken ter restauratie had gegeven aan den 23 Jarlgen fclch noemenden kunstschilder J M O BIJ onderzoek bleek dat G de vier doeken voor eenlg duizenden guldens van de hand had gedaan en van he geld goede aler had gemaakt BU thn arrestatie had hij nog twee cepten op zak AmiAerdamsche g ed renbettr verplbaut De goederenbeurs te Amaterdem 1w nl ingang van DIneclag SS Jamjarl verlat van da Koopnpaasbeta nur de BfAla toegang t da oettarenbeun blijft echter de hoa dbif n van de Kowmanabaun aaa bM Beunpleio gelden De korenbeun blflft gehandhaafd In de lo tiwns l geveftVd NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN V HET WERK DER OOBU GSVKR8LACM VER8 De propaganda heeft ter uitvoering van haar taak nieuwe wegen gekozen Was de oorlogsverslaggever vroeger een journalist die zijn gegevens meestal verzamelde ver achter het front en de v re donder van het geschut als hevigste etndtie daarvan meenam de o clogsverslaggever is nu een jong soldaat die als kunstenaar in oord beeld en geluid den oorlog van nabij beleeft en naar waarheid daarvan getuigenis kan afleggen Aldus ongeveer leidde de heer Van Huut van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten een bijeenkomst in die Donderdagmiddag door dit departement belegd was en waarin twee Krle sberichter een aantal genoodigde jonge journalisten een blik gegund hebben in de keuken der oorlogsverslaggeverij Een der oorlogsverslaggevers schetste het geraamte der organisatie de vooropleiding de middelen welke den oorlogsverslaggevers ten dienste staan en de mogelijkheden die hier liggen voor jonge kractiten die gevoel hebben voor het grootsche van dezen tijd en den huldigen strijd Niet voordurend is hij im Einsatz doch slechts zoolang als noodig is voor zijn reportage Gedurende dien tijd Is hij bij een onderdeel gedetacheerd en maakt hij als actief soldaat het gebeuren mee Ook achter de fronten worden studies gemaakt van volk en religie sociale politieke en economische aangelegenheden Een andere oorlogsverslaggever ver telde uit eigen ervaring hoe de oorlogsverslaggever zich aan de fronten beweegt Hij verzuimde echter niet er op te wijzen dat de vooropleiding den adspirant oorlogsverslaggever de noodige hardheid bijbrengt Deze werpt haar nut af in de dagen dat hard moet worden gezwoegd eh alle krachten moeten worden ingespannen om de situatie meester te worden Ook de oorlogsverslaggever heeft moed noodig en zooals alle soldaten ook een dosis geluk HadtHceim ONZE BIOSCOPEN n Oad hart wordt weer jong Thalia Theater Deze film heeft op vele andere voor dat de lange inleiding ontbreekt en ze dinect na het begin ook werkelijk begint Van dat moueat boeit en bovenal vermaakt ze Ben in wezen sober en menschcUjk gegeven is uit onnen tot e n paldicend verhaal ésA dank zij Velerlei som wat gepeperde geestigheden in de dialoog en amusante verwikkelingen bovendien een kostelijke klucht is Vooral ÏSnil Jannings geeft een pracht vertolWng van de hem toegewezen rol maar odk Matia Landirx Viktor d Kowa Will Dohm HaraW Paulsen Paul Henckels en andere acteurs en actrices ven klasse leveren uitstekend werk Sen veemd aing komt op de hoeve Seunie Bioscoop Ten tweede male brengt Retmie een FinseJie film ditmaal Een vreemdeling komt op de Hoeve naaivden geUjknamigen roman van Mika Waltari Hoewel technisch bmg niet volmaakt bezit deze film tocb stellig bijzondere kwaliteiten Ernstig en sober is de uitbeelding van het rhaal dat voortdurend weet te boe ien ook al kan een zekere traagheid in de uitwerking niet ontkend worde De omgeving is een oude in verval geraakte hoeve temidden der Knsohe meren en wouden De twee voornaamste personen In dit filnvwerk worden uitgebeeld door Kaiser LeppSnen en Eino Kaipainen Laeh dan PaljM Schouwborg Bioscoop De Paljasfiguur blijft steeds tot het hart spreken en zoo wordt deee film van Leonoavallo s Inspiratie tot zijn beroemde opera gepirolongeerd Paul Hörbiger is de voornaamste acteur en Benjamino Gigli zingt de opera fnagmeJiten G V d Kraats KEURINGEN Het SS Ersatzkommando deelt rnedc ledere gezonde Nederlander bl den leettljd van 17 45 Jaar kan zich aanmelden ten einde gekeurd te worden voor De Waffen SS SS wachtbaUlJon la Amersfoort Landstorm Nederland Brlegi marine en de Gemuansebe SS In Nederbmd Tijdens df kenrtagen worden aUa Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorgfait van tamWeleden dnr Jet opleiding exlira levonsmiddelen etc Peraoneii tusschen IS 3S Jaar die luiBmeldlngapUcht zUn voor d tewerkstel llng kannen sich eveneens aanmelden en worden gedurende bun verbtetenla van de tewerkMelluig vrUgeiteld Officier In de Watfen SS kan leder worden die na mmsteni een Jaar diensttijd zUn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewwen ZtJn sohoolopleiding Is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn karakter gedrag prestatie Jan 44 9 14 00 uur Amsterdam Dam 4 Jan 44 ft 13 00 uur Uueoht N V Huls Oude gracht 249 Jan 44 9 14 00 uur Amersfoort Pol Durchgangslager Leusderweg Jan 44 ft 1400 uur Den Haag Die ren uin Beno3rdenhoutscheweg Op tweetal Onoe oud stadgenoot ds M V d Klis Chr Geref prednkant te Maarssen die beroepen is te Oudcrkeric a d AmiBtel vtaat met ds P M Jonker te Almelo ook op een tweetal te AmsterdaniNoord Gewetenageld Ten behoeve van s Rijks schatkist heeft de ontvanger der directe belastingen te dezer stede een bedrag van f 338 40 aan gewetensgeld wegens te weinig betaalde ondernemingsbelasting ontvangen RECHTBANI TE ROTTERDAM Treinbotsing te Gouda Op 29 November 1941 dus ruim twee Jaren geleden des morgens tegen half negen liep aan het station Oouda een electrlsche trein uit Utrecht op een süstaande eiectrlschcn voorrein voor Rotterdam Er werden een tiental reizigers licht gewond en er onstond materieele schade Twee Goudsche spoormenschen hadden zich nu wegens deze botsing te verantwoorden n 1 de 49 jarige adjunct commis rie J v d B en de 59 jarige seinhuiswachter L v H Eerstgenoemde zou verzuimd hebben als treindienstleider op post T op het station Gouda den dienstdoende perronopzichter en den blokwachter van post D kennis te geven dat van de gegeven normalen trtinstaat moest worden afgeweken en dat er spoorwljzlging plaats had n l door niet rpede te deelen dat de voortrein In de richting Rotterdam toen niet van spoor S moest vertrekken doch van spoor 3 waardoor trein 51 uit Utrecht bij binnenkomst van he station op den stilstaanden voortrein was geloopen De teweede verdachte zou verzuimd hebben het wlsselvenster door te geven aan post 2 Gehoord werd als deskundige mr S van Elouten afdeelingschef der Ned Spoorwegen te Utrecht waarna het O M tegen verdachte V d B 30O boeter subsidiair 1 maand hechtenis en tegen verdachte I v H ƒ 200 boete subsIdUlr 1 maand hechtenl elschte Vrijspraak gevraagd Am mrdnsnsche Poort te Reartem Ook voor het behoud van deze Ned cultuurwaarden strijden ome Nederlandsche Vrljwilli g lO lifm Verdacht van opzethelling heeft terecht gestaan de 4S jarlge metselaar J B te Gouda Ht zou wetende datjaflg partij van misdrijf afkomsUg was fïToi betonijzer ge tocht hcbbeflkls tusschenpersoon voor der BotterSamm PA den H verdachte B zou er ƒ 37B aan hebben verdiend De partij betonijzer gestolen van een ♦ errein aan de Nassauhaven te Rotterdam was per vrachtauto vervoerd doch achterhaald zoèdat de firma er geen schade door leed VOOR DE VROUW HGX Z l rii vaA boobms ONUSB PANNcN De Rotterdammer die met 2500 had betaald Is ztjn geld echter kwijt daar de kort daarop gepakte dieven weinig meer over bleek te hebben Men aU op sijn hoede 4Het VoorUeiAmgsbureau van den Voedln s raad schrAlitlC Zeer veie huisvrouwen hebben door de huioige umstanAxgheoen met eenzelfde euvel te kampen n l gat iL in boaeais van pannen waarin het dageUjksche eten moet worden gekookt Aanscnauen van nieuwe paapen is m de meeste gevallen onmogelijk enoldtis is men aangewezen op reparalëuis oie v or het inaetten van nieuwe bodems van het RijksDureau voor non lerro metalen een meiaalloewuzua ontvangen Men zal echter goed doen aaarop op het navolgende acht te geven Emaiile potien en pannen Ahoften wordenvoorzien van een bodwn van Uw geplateerdmet i essiim td l dim plaatijzef bedekt meteen dun plaatje geelkoper Het met koper m aanraking komende voedsel verliest echtereen gedeelte van zUn voedingswaarde vitamine c en dus is het ten zeerste gewenscht dAt dergelijks bodems v rtuidworden Zwarten gepolijst plaatljzer aat ook voor deze doeleir den gebruikt kankvorden moet In verband met het roestgevaar evtitifienb worden vertlnd Het ter beschikkinggestelde aluminium mag slecllta voor leparatiea aan pannen van hetzelide materiaal worden gebruikt Jammer genoeg heeft da practljk bewezen dat er lieden zijn die aan iuüieier en da voorkeur geven en zelfs niet schromen om voor dergjltjke bodems gebruik te maken van zink iinklegeeriijg of zelfs van verxinkl ijzer fkomstlg van oude dakgoten badkuil etc Nog afgezien vab het feu dat het ratet zulk materiaal tfi a axu aklng komende a en eien groot gevaar voor de gewondheid oplevert ïw het voor dit doel volkomen ongeschikt An ezicn het leeds na eenige malen te zijn gebiuikt gaten gaat vertoonen waardoor men weer even ver zoo niet verder van huls is liieruit volgt dus ook dat eten van centrale keukens ruet te lang in zinken emmers en teilen mag staan Het Is dabrom niet alleen gewenscht doch zelfs dringend noodzakelijk dat men zich alvorens de pannen te laten repareeren van de bekwaamheid en betrouwbaarheid van den reparateur op de hoogte itelt opdat men niet bedroge izltkome l Ten slotte het reeds van ouds bekende klinkplaatje Indien u genoodzaakt is hiervan gabruildr te maken maak dan de pan of r elkkokcr na gebruik grondig schoon want de ch eventueel onder het plbatje verzamelde etensresten kunnen tot het ztiur worden van de nclk ot bederf van het eten aan leiding jgevan Men MJ gewaarschuwd en betoone bij het doen taltvoeren van bovenomschreven reparaUaa ds craolit mogclUke waakauuAhell Uit het getuigenverhoor kon het 0 M geen bewijs putten dat B onomatootelljk moet Bcweten hebben dat het hier gestolen Ijzer betrof waarom het vrijspraak voorstelde zoomede voor den Rotterdammer A den H die het geld op het terrein aan de dieven ter hand had gesteld niet anders denkende of er was hem een partij Ijzer In het iwart verkocht Uitspraak over veertien dagen Wat Waar Wanneer Schouwburg Bioscoop Lach dan PaUaa met P ul Hörbiger en Benjamino Gigli Aanvang B uur Zondag vanaf 3 uur ThAlU Tbeat n Oud hart wordt weer Jong met Emila Janmngs en Maria Landrock Aanvang B uur Maandag en Dinadag 2 30 en B uur Zondag vanaf 3 uur Reimle Blioicoop Een vreemdeiirvg komt op de hoeve met Wolfgang Lukschy en Lu Sliuberüch Aanvang 8 uur Zaterdag vanaf S 30 uur Zondag vanaf 3 uur Bennie foyer Cabaret programma m t o a Trudy Marian en en Jan van Laar Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanafS uur t4 Jan T M uur KumtmbH Max Blokzijl spreekt voor de Jeugd M Jan 3 30 uur De Zaimi Vergaderinp houden la hjrpothecaire obllgi Utn aacietelt Ona Genoegen I Jan 7 16 imr Nlevwt Seboawbnrgi Concert Boyd Bachman en stjn orkest Jan W uur Nieuwe Bchouwbwgl Uitvoering gymnastiek n athletlekvereeniglng Excelsior tt Jan 7 W nur ue Xalni Brldge w dstr td Goudsche K B S vereenlging ZON0Aa D NS DOKTORCN BV af wazigheid van den hulsarta zUn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te coosulteeren de doltforen H Reedijk Crabethstraat 45 telefoon 313 en J H P i mme rluweeleneinrel 5 telefoon lOOM APOTHEKEBBDnUISI teeda geopend des nachts allMn voor gfceesmiddelen Apotheek E Orendel alléén Lan e Tiendeweg 0 tiSa KNKCLE PAiaONENvoorhanden van Damesjapon m iO 4jl en4S deuxplèces m 40 en 44 overgooler m 43 pyama S S Jaar wIndjpK 11 14 Jaar manteltje t T ondeiiurk melajesjurk 5 T Jaar K Mibeatalllngen kunAen op 4 e i e petronsn niet worden aanganomuk VerkrUfbtar S 10 cent par t aan bet Bureau Ooudsche Courant Markt 31 naar bulten lu ontvuifn van 0 lt n Oudge ilencle trad af Toen een van de zingende zusjes Donderdag de eerste occovi den oan sloeg op den nieutoen concertvleugel die zich in al ziJn ztüart gKmmend procht voor het eerst den Schoutvburgbezoekers too id zou er toen nog iemand even aan zijn voorg nger gedacht hebben wegrjesrhoven daar in een hoek in de rommelige omgeving von fooneelottribiiten Met weemoed of meedeiyden zeker niet Nu jij oude piano cmdelyfc en te langen leste letterlijk van het tooneel bent verdwenen jij die zoovele malen onze ooren beleedigd heeft met je valschheid en ontttemdheid naar wie het nooit een genoegen was te kijken zullen we heusch niet om je treuren Laten ze jou maar pensionneeren in den bok don kunnen ze je déar beilngelen als het meer om latooai dan tnuziefc gaat En heb je dat gezien en gehoord toen Hennv Keizer de klep van je ve l meer arristocratischen opvolger oir zette Wat een geluid wat een proÈht gezicht Denk eens hoe difcu ulj heb ben ze jou niet tfzichtelyfc gemaakt door je kleppen open te zetten en dan hoorde men je bijna nog niet Neen treuren doen we niet om je JnUleom j Op 2 Jaii tiari hoopt de heer D Krayenbrlnk den dag te herdenken w rop hjj voor 29 jaar als wegweiker jh dienst kwani bU de Nederlandsqne Spoorwegen C GERUJKE S AND BC Geboren 1 ian Mlchlel Cornells z van O Schouten en A van Hanswijk Helmerstraat 10 30 Jan Dirk Gerrlt Ja i z van M Okkers en K lUmp van StrtJenstraat 15 Hulber tlna d van H Hoogehdoom en T Steenbeek ndertr awd IC Jan R jP Meijer en J van StraaUn G M Strengen A E Bouwman B A Waaslng en l Cïelderblom C Kuijf en E J Degehkamp C PaUgraaf en M Sljkatra C Kruijsheer en J A do Jong J W 6teiJn en C Burger Ovetieden M J WlUem Rups 99 J PREDIKBEURTEN Zondag 23 Jannari Ned Herv Gemeente St Janskerk Achter de Kerk 5 10 uur ds A C H Vollenwelder van Nleuwerkerk a d Usael tiedlpnlng H Avondmaal 3 30 Ullr ds H S J Kalf bedlening H Avondmaal en dankzegging Westerkerk Etnmastraat 33 10 uur ds G Elzenga bediening H Avondmaal 3 30 uur ds F W G Verheul bediening H Avondmaal en dankzegging Ver v Vrljz Hervormden per traat 118 10 30 uur meJ da C P Thomson Vereenlging Calvijn Turfmarkt 14 10 uur ds A Metiers van Utrecht Rem Geref Gemeente Ketterstraat J 10 30 uur ds J Nienhuls a capelle koorzang Luthersche Kerk Gouwe 134 10 uur ds J J Simon Donderdag 7 30 uur IntetTkerkelijk avondgebed c Oud KathoIIeke Kerk Gouw 107 lOJO en 4 uur pastoor G P Glskes Geref Kerk Turfmarkt flO 10 uur ds J P C ten Brink 4 uur ds O Koenekoop Oeref Gem Stationsweg 10 en 3 30 uur ds A de Blols Chr Geref Kerk Gouwe 141 10 en 3 30 uur ds A Dubois Ned Geref Gemeente Turfmarkt 54 a 10 en 3 uur ds Joh van Welzen Woensdag 1 S l uur ds Joh van Welzen Vrije Evamgelische Gemeente Zeugestr 38 10 en 4 uur ds H C Leep Donderdag 8 13 uur Bijbellezing en bidstond Geloofsgemeenschap Leger des Hells Turfmarkt lil 10 uur Heiligingsdienst 7 uur Verlo sslngsdIenst Donderdag 7 30 uur Heiligingsdienst In alle diensten leiders de heer en mevrouw J Wels Jong Nederland voor Christus Spieringstraat 4Ö 7 30 uur de heer D van Leeuwen Feuilleton Nadruk verboden De reis óm de wereld in tachtig uren Ken verhaal uit de eerste tüden van he vliegwezen door W C COENEN 50 Robertson rok een ernstig gezicht Ware hy een andere man geweest dan had hq hier gelegenheid geh d Trossart veel onaangenaamheden te bezorgen Maar dat was niet vei standlg zeker niet voor kapitein Lecotnpte Tiwaeart raon capitaine antwoordde R bertson is m jn tegenstander bü deasen wetistrljd ik kan u omtrent hem geen inilichtingen vesrsdbatten Pardon I mompelde Letxmipte sakieeirde en varwUdeide zich HOOFDSTUK XV Schnrkentnetiek In ieders karakter is wel een plekje te vinden dat als een zwak punt kan worden beschou wd Dit was ook het Borberton herkende hem dadelijk want hU had meermalen in zijn hotel gegeten Monsieur Henrl was een weigezetter en grijzer gewiorden en z jn bruin as met bontkraag zag er wat sjofeleruit maar als oud bei oner van Montmartre bleef hij heel zhn leven een f ideële kerel Met grootetlkhimdigheid gegroette hij den vlieger door hem een kus op beide wangen te drukken en hij zou voor mimsieur l avlateur zeker een flesoh en nog wél een extra flesch dia jaren lang in een kelder had gelegen hebben aattgeboden ala monsieur 1 aviateur zich niet aan zijn gastvrüheM had onttrokken door naar Tnüaart te VTagen Mon sleur Henrl xette een hooge bont hield lUn hooftt een bee schuin e nam den vrager een ogenlbUk scherp BEU ASTEN wMsMHen Th lb i Vrienden Nederb riendén De vereeAlgiiw Ttaüa a Vrieaden heM nederlaagyedsU den georganiseerd waarawa een aeveiiUl blljartvereenglncen deebiemen De eerste ontmoeUn was met Excelsior welke Thalia s Vrtenden met 13 H won De beste prestatie werd geleverd door Hern man ole eén moyenne t ehaalde van 18 79 KBRKNIBVWS Ned Herv Kerk Bcrocj n te s Cravcn age vacature wtlten d P t IkMaiuar dr E Emmen te RaarlMn Ta Benschop ds W L Mulder te Veenendaal Bedankt voor Meppel vacature ds J C J Dtjkstra ds A D Wumkes te Wolvega 3 ref Kerken Aangenomen naar Zutpheads H A L V d LUden te Ooltgenaplaats die bedankte voor Alkmaar tweed predlkansplaats Geref Gemeenten Tweetal te Rotterdam Zuid ds P Honkoop te a Onvenhaga SB dl C Stecnblok tePoortvIiet Z PLAATSELIJK NIEUWS BERGAHBACBT J Geaeeekimdlge dienst Zaterdagavond en Zondag dokter J H Soetemati teM ZU BOSKOOP Dofcateradienst A a Zonda dekter A J Zwartendijk teMooD XS OODDERAK Wbstttfliulp zq die meeden In aan Wlnterliulp en nog geen aanvraag 1 merking te komen voor een ultkee VgA geen aanvraag heobeiï ingediend kunnen dit tot 31 Jamiarl alsnog doen aan onderstaand adressen W de Knikker Smltsatraat L Bek A S B Terlouw B 4 Na 31 Januari worden geen aanvragei meer behandeld MOORDRECHT Oemeentelijke kkw pendistributie Landelijk kent men de distribute van diverse artikelen maar daflrnaavt Is bi dez gemeente een speciale plaatbeltik dMributieregeüng tot stawl gekomen die het artikel klompen op den bon heeft gebracht In verband met de by de aflevering vatt klompen In deze gemeente voorkomend moeiUlkheden heeft de burgemeeeter mefc machtiging van het Rtiksbureau voor hulden en leder besloten tot vastatelhng van algemeenc v rblndend voorschriften Inzake d gemeentelijke distributie van klompen Dezb Inmiddele van kracht geworden voorschriften verplichten alle binnen de gemeente gevestigde klompendetallUsten toe te treden tot deze gemeentelijke distributleregeling ter uitvoering waarven zlJ zich dtenen aazl te melden bij den burgemeester Bö dezft aanmelding wordt een opga ingediend vws den besteanden voorraad terwijl de detellllaten na de ontvangst van een partij klompen direct hiervan aan den b mgtiiiccjt er kennis geven De detaiUi is verplicht ook Indaen de kooper niet tot zïjn vaste klanten behoort op een bon die zijn naam als leverancier draagt de daarop vermelde klompen af te leveren aan eiken regelmatlgen bezitter van een lx n De vrije verkoop van kkimpen is verboden Deze bonnen dde moeten zijn voorzien van de handteekenlng ven den kooper worden door den burgemeester uitgegeven die ook den leverancier aanwijst Een keer per week beeteat voor het publiek gelegenheid aanvragen In te dienen Evcntueele controle op den bestaanden voorraad dient de deullllist to gedoogen Onverminderd de straffen bejMald in het Economisch Sanctiebealuit 1941 wordt hij dde handelt h strijd met de bepalingen dezer regeling uitgefloten van de toewUzmg hetzij voor bepaalden hetzU voor oobepaalden tijd Que diable mompelde hij Denkt u soms dat ik vetigeten ben hooveel kwaad bloed ja strijd er was tussohen u en Trössart toen de lucht hier vol zat met gevedhtsvliegtui en en zwermen vliegens als bijen om een korf rondom dat oude vliegterrein zweefden Mais non mon vieux Hl boog zich wat vooruit en fUiiaterde achter zyn hand Er is nóg iemand by Zwarte Cor en i zal goed luisteren en opletten Mocht u hulp noodig hebben monsieitf fluit dan maar de MairseiUaiise ZutI grinnikte hij ik wed dat u wel tegen een dozUn van dat soort opgewassen bentl AJlons Hy ging hem voor naar een kamer op de tusschenverdieplng klopte diende den bezoeker aan en ttok zich ti Robertson een fcnipoogje te höbben gegeven terug Op uünoodiging van Trössart trad Robertson het kleine verbjèk binnen waarin de bemanning van Rollaid aan een tafeltje zat met een groote flesch en glazen voor zloh Rufua was een tanige kerel met een loenschen blik Hy kedc Boibertsoi van terzüde aan met een gezicht dat zoo uitdagend mogelijk stond T vasart draaide zrch wat op zün stoel otn T Zo v wou je m preken vroeg hij minachtend Juist antwoordde Robertson Qc zal het kort maken We hebben geen van beiden veel tyd Tnossart Bt wild je slechts dit vertellen Als je van plan bent denheelen verderen weg op deze manier door t gaan dan zal St j daarin tegemoet komen en je met gelyke mum betalen Op onzen verderen tocht krügen we dezelfde landingsterreinen en het Hlin diM vaak ot minder vaak gefcêuren dat we met elkander in aanraking komen Nu kun je al gemeene trucs in toepassing brmg n of Je kunt het laten en al je aandacht aan het videgen wyden In het eene geval beteokent dat voorWutenden strijd in het andere vrede en eenlijke mededinging kelken kant wil Je opT jy hebt het voor het 7eggen Wordit v rvol®di WANNEER VERDUISTEREN Tot 29 Januari moet verduMerd worden van 17 3 tot 8 3e aur SS jait Maan ep f 14 ondet U M 23 Jfao Maan op $ 26 onder 14 51 M Mn Maan op 7 30 onder 15 2