Goudsche Courant, maandag 24 januari 1944

j na g KT 24 Januari 1944 Smtmim Markt 31 TtMomtm GOUDSCHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pr t 5 cents per nummer 82tt Jaargaitf No 21434 CbatrMUietmri f TIimCR Oowta Hevige afweerslog tusschen Prip t en Berezina GeaUUerdê landing hij Nettuno 61 BrÜiche bommenwerpers neergeschoten Met oii i v l vtó D ll oh Jignomdhn nvukt Zaterdag iMfcend TMfKhMi Pripet Ml BerMlaa heaft j yitead lUa aanvallen vatatcrkt HU r 4 tal i aira M iiton afceilafen £ NMTiMi van wl wamen orti 2MaiiW bMlMHUda atoffc aaavalien iri5 MrWaa aliaalacen en plaatSmiémk ATigiittn elA Aan I Tii ïiltai raf bat Uwen JyTalalewMeB e nif laadlBfihoaM Éi eaa Milaa tagaMuuival uitaan Ten WooKlen van het Ilmeiwno r Uevttn heHiaeldie vyandoWke an Uen onder auooea Ten Zuid e l n L enlii ra l werden nteuttre met Mw M iDMovterken pantaentrUdliiciiten ondemoman dooHbraahiioglnr gen van é bolajewlaten verijdeld In het Uooge Noorden iJoogcn Hci fH tbüsüitixitit renadirari bi het ma liÜke boaohterreln van Noord rinland aan vtIJ atariben mnytA met èbad i e vwUezen voor den vy nd a M maakten alrUlsa 0eva i enen en ImU Iit bet WeateUlfea deri van hetI MrltaluMntdie front itel ben d rara afweergevacihtcn een ulitoreiS n4 ond gaan Verocheklene nalïa ttee vwortjereidmg door da artil gri üodermmum vijandelijke oanivallen i rejvleii bloodlig iillgic lBgcn txjnplMt sftlijtoa p ncelcatlo woixl fgeigreniMd Onxe tegenaanval ten Nooidpóiten van Mlntnimo maakt ondaiiAca wt tMla vUomlelUtcia vemet goede HwrdecUiifen formalilea Borltadh bommenwerper ffytfcn In den ofgeloopen naoht boven bat NoordWefWDultaohe en MlddenDuHDOha rilltag ibled Da onmddidellUk kraohtk töfrüpendia Dultaciha luchl rdediglng v 4itndeTd hun g ncentreerde aanvallen te ondernemen in enkele plitatien vooral ii M a Hctimnt onlmtond erliiigo verliezen en mnniMtvenlIevciia tin achode In woonwl l n Voligcna de totdunvw ontvan n raipiporlcn werdipn 81 Brltaoho fcommeniveiipw vemletligd Bovendien vorkior die vUand overdag boven tte wette gi leden In het Weiten 7 vli iu en SlKT o ftmrut lce i an d Duluche IwhtnuMhi vwtlen m d n nacht v in 21 M 22 Januari In veradheklene golven lionden aan TalrUikia zwak branden teerdien waargenomen Vo1 n Mn tinrtrht van n m U vAti gfrii lMl Bntoltch iU l m 1iKodulil dat t lliltach lU hliniiohl VrUdaRKvimd by haar t aiival 00 li t Uuitieha UUkagalalKl M omiiviinwtrpan hun varlaren Hpt 0Dperl ev l van d OuUoche we rniiaait deelde Zondag mede TeryUl in het gebied van Kirowo 5 rad da ffavedhtaaotia weder wat levenIfer woiid tx perkte de vOand i h in het overige ildeH ke deel van het OoaleHjik fronl tot plaatei lljka on lcrnemlngeo dui aamior aiKxiaa blaven In hat gv blod van SJaajIcof werden bU dB zuivoliK van hcmvrrdc goljlcd n In den l d vati IB dol 22 Jaiiuail meer don rtuljBand gaven icnen blpnon V A iw hi 4S puntaerw oiKen S7 otukkr n goaohut en talrijke andnre w ai na bult gemaakt of v mleti Tiuarhen Prtpot en Bereaina duurt da alweeralag met toauemenda hrvlgMd voert Nieuwe dotirbraakpogingen der bolajewlaten weraen In zware been aa weer gialvende gaveohten mat bUrondor doeltreMeaden ateun van onM artllleria ver4deld enkele penetratieplekken afgrgrendeld Ook ten Noorden van het llnummeer aetten de bolajewlaten hun aanvallen Biet tctke atrljdkrachtan voort Dexe werden met groota erllraen tom den vijand afgeweerd Om ren penetratieplek Wordt nog verbitterd gevoehten Ten ZruB WefctiM van l ntri rad var UdHdan om i tnl pwl m harrlc VeohtMi ook glatcren alto dïKjrtiraakPoglnaan dor bolajewlaten en achMon lj tattntig vUandelUfka pantaerwagena atuk In den WottelUken aector van het ZuM IUIiaatuiche ront vW da vljendi Ba ktiachtu voorberaldlng door aitil rte opnWuw onia heuvelirtellln en Hu werd fQaUEWwre verliearn ffaalagan VIjandttQlM pogtegen ovw de Oarl U takkan atecilan door hel f M n rtmit vimr van onae ertHtüü r 800 gevangenen werden In oa ochtanduran ven dn 2Btm Vwarl landden 8mtach Am rlk n teoapen aan wearaaUllen van Nel aan de kuat van daMyntwienaoIie öf t g nma lritgel li n guande Vuahtiniirht lx lTr d d vlianrlrlljke andm Bvlont mn iiocea breolit vlirfJ o ia landingaa ppen van te mpn WO brt U4 Jïlnken ah baachedlgde W 1 roolere vaatlulgan n varaehrtden landtagabooiwi aaraar In luohtgevediten en door luohtdoelartUlerie werden te het ItaHaanadia ge beid denien vjjandciuka vliegtuigenneergeaöhoten DE LUCHTAANVALLEN OP MAAQDRNBURU EN LONDEN JM m411ta4ra oorraapond nt vee bet Ti H B Mainu Mjilloiiatoban a hro Zaterdag var aan lucMooTlof om Hat oiaanda Twea g beort nla n van dan loepen aaoM nn m luelitoorloa Mm lateraanato Boot nl hM Dultooh tw e u4c i bw n HM OulUch B ka abl l n d DuMaob uoht nv l op iMttlmn In kftngen van kundige w t b tra i d in hichtooro la man rvMi ovartulltf dat d aanval van VrUdaf vand vuil Aiialo Amortkaaniah tamurbommoiiwsrpw w r bado kl wa voor da Duiiwjha iMOUmloa an dait M aadanbur lUiGhti san 1 1 uttwükdnal w Dat d vonr foiwm n aaov op Ikitljn alat kun wordvn uittfavoard w r l v rw r aakt dftor hM ttlt bat da Kna lach Arn ilk anac L fonnaUaa r Mki HHir apoaittii na hojit varVirk diXM d niauwa tyi M van liot Dultaoba naiht aiiaravuapen wcrdan oplfvünKfm en op huw wea tot aari BarlUa doaJIrattawl waidrn b Md HM aantal M niaiwholcn bonimmw n n la in ji ov rr baUnirwakkaml om I t d n b wUa t rn r la v x i da voortdurtind alU gonda cufva la d vetUe n van hat RnfakKh iiMrlka aacha luclttwapan Da iwrrd lnt r want bautlonla la da Dullaitia UicM anv l van VrUda op voor d n oortoa twiangrijka doelan ia Irfutd ii D M aanvaf glnti uit boven hat kad r van d door ttf Dultacha iuchttnaoht in dmi Uat t n tijd uitaavoerdft iiii rlii a anvnll4in Hll ward lu twfta tap ON ultiiavoard 11 U vorllnp wat da tijd b tiort i o d i bU In hot Ix n doruKba luchtgalrtf d M waI omatrecka S3 no uur al ook onulroek 0300 uur doeltraf nd tot ulttna kwam Het i ge n giruote aanval van Duitaohe formaüca gewecït maar toch een ondwrnimlng die wel de aandacht verdient Want tUdenii dcien aanval kwamen totaal nieuwe fonnatli a In actie V x rfl 1 do aandaoht verdient de verk laiuiig van weitngcliohta militairen dat de na eon langen tUd van afvrach tan ondomonien ariita vrU gro ta Dultache Iticbtaanval op voor den oorlog M langTpe doelen In de Brllaohe hoofdatad op geen enkele viiitu in verband kan worden getiracht met die voorlicioidinigen en maatregelen die da Duit M he ooelogHleWIng noemt met bat oog op het verijclden van de AngloAmorikaanaohe terreunovcrvallon op IXiltsoho atailon Nfl d nnVNllan dar Amerlkaa uwba bonntTbrnwArpen on DlUtachUnd Niaun d l mkk n op da Rtik lach yUagvcld n Ia ir on V4 rlittitn ioo Kclulirt iM t AirwrlkAAjiarbM lljdwhiiri T I m In icn rllkal dat wHd la art d xw r VfiiifxAi dor Amorlkaanaciia vlItMiar blJ hun uaiivatton up ihtüMtif huid Nuar h t tUdariirltt v rd r vorklaart cla ll hal nuyrMrt der Am rikaMnarh vll ifoTH na lrd ran anvni meer an moer DK LANDtNO IN ZVIO ITALIK Da mllll lr oprrtuipondant van bat O N B Mftrlln Hallanilaben achraaf T ulmaas over da aallleiTd landlnu Ifn Zuiden van R iia o m Voor man Ich o n oord l kan vofman ovar dan jfana van da t et urt niM m zou man temt n da ontwikkalln van da vUand ll ka ondamemlnil tnoattn fwachtan Oru ntwu i ld la bal do badoalln van Aloirandflr h vaataeloopm Annl j Arni rlkaanaoha fmnt In ta makon uit den trtaatand waarin hat door d handlaa Dultscha afweer tecanian met d monllljka ofraplnoh omKtandliihtïden waa K raakt n weer nu Kans ta kuincn Alaxamlor celoofl dit h t baat door p Nae t iwIa landinuenuinofluvraa ta kunnen dt an dua door landingen In den tut van hel tiont In hoaverra ehli i de Ihill wlara het baurlp front alUlatellen met het bofrlp vnnrat linie mnet neif hlllken In leder aeval la hel t eknid da vnotaen In de KevechltiMnle ataedn litcbt ren handvol tMiltacba nnldaten ii briilk maken van de S uniitli o nnataiMllKhodon van bet tHirKt err n en vJJ n loIUken n niiir ch i een Inkkenleinp heblmn Kodoetnd Sedert d rave ht n aaa de f arlRllano woeden hehlwn do Uuitifha inllit ife inHifinlloa vaak newewn op da raogeliikheid vnn paaaeerende AncluAmarikaauche Inndinnen aan do ku t van de Thyrr enti li nf de Adrlallsfli ae Do thnri ÓO ir Alexander ondern nnen operatie ala zoo nl Vdimt dnx voor de nultaohe mllltahe Icfdlnjl en ver raaaInK Inteuendeei n den Iwlruk dat de Diliurhe mlllLilton ovWIullid aweeal KljA van de noodrakeLDkhaltf vitn overvleu elendo vUandalUk operall In hel ZuldIlallaameLo bied en ar derhalve op waran voorbereid MISLUKTE AANVAL VAN BENDEN OP TUZLA JaminiunlaMach benden hebben naar ha DUB nektt bO en poalog iii h m t vri t rke etti dknuiht n b ixt Imi II van d Ooat ninnUihe InduilrTéntaa luia te atel lan oimlenw een zware iuMl r1aa aeleden i Den uien Jenuerl heeft Mrii uit onaeveer 8000 nuui l Mtaande cy nnmmMtla he Itende iHur d RerviaelM bladi n lliana melden aatiaBltt uit lioafil In Heivia duur ta drlniien N lat d Rarvlaohe UaUiwa ht vBral r lik 1 ven vri wllUii r Tinatiea had ekivami VOTitreet ty da bandieten uit ó InUMHben dO U han Inaatwnwn plaataan en tett d ebtvrwiiaiog m AANBOD VAN BADOtlLR AAN OMnnmisTENLEioiui Naar d Elnaalaolie nJeuwadi nat uit Zuid Italia raeUt h eft Ba li ü dm oonummiateiilaklfr Kiigi nla Itexle het vU mlnüitB preaW tilac iap In rrn d jor hi m ftraoiigaiiiaeerae rogeering aangfibixlenw Haal heeft het aanbod e ler v n da hand geweien mot de motivoerln dai ita Jiogllo gei n ander doal naatraeft dati den ttoo i Urfedden vww Vklor Emanuttl TM tfe n e tvpaaeha reedbolaen ven ima land fcen pli tlelanda beaoert Ml van WletloKerwaara lilt gemeentel illi werd in tie llwle eeuw gelentwil In den vt itn Van een WealflIaMn boardeTl Ceifa i a opfcamar nt braakt niet dit ia aelilei rtlei iWKiel blJ e n Weetrrlaaebe hoerdarll da motrfft tii prttnh Warner diKih Iri dll geval de raedxaei Waar bl een Waa ft laai liW boef der IJ rlrit de gtot te k M en hetarkeldetr ba v n H ta lil dit gaiKfOw d geeangeniB waarin VtKirtteen de ItlTiddoolell ae a harretaara dia reen if liei piaMetafid vaal on f lelta WeT ir r opga bargen tJ r Kulpw fa lTirür S harl CJrr Pra m Bume UaHd NEDEBLANDSCHE OrPIOtEREN IN JAPAN80HE KBUOSOEVANOENRCHAP Hal In Drn aile bur au van n t N d Rood Kruii Kur e Voorhout 1 te Oravnnh onlvtnjr beril ht omtrent de volfnide krUliatfevan aa uftlci ian b aaplraM oUloleren Ut Japanaühe kantpen O f i 1 o I o I e n ma oora f gout Iwo hoedt kiij l l e hth baldlnKor tni buitelii v boirnaavo nul brijl atf touvieur h tiamer iio vaiwleuiaan h lianaaen lw dfhatewlnkelman pa heiMliikar Iw liennlnK w Intveld wf janatn ketelaar u vaukiaayenootd k lalk ïleiient j vanleor bw vindei linden meuken rte Jw mantel wik m taua pwh inoaaai Jhinule iinl ittl pleron Icm polak l e rtlboK I aleaboa r aweit ie vanawieten oh tearllak aj vandewel Uii vand w l lea vanMveiitcr ojU van i i Ie kl Iw vandeibuin luitenant e adam th bakker hjd vanbatten la bedel 1 $ ViNklenbe rg Ir vonblointnealeln jatb vanboa llio boa Jwg vamlaoIxmeh bpe buUa w h shevaniuu iloiwlei ir 1 cock dh couwentieri jdc crwna o cunnat dholeeahe vtir ehieneion hl nllekoni hm erkelena 10 flemrlier el lorintlnua e Irla ijeiot Ka viintitlw ach tfiet flilnd jh dfdinaa tlw halkenta Jli haaperM Ljlw df jonif P Jordului ihd vaiuli kamer p killen h kluiman Jlir kohlsr ual ki inth oph kneelal thli kiaag ho vawi iku l wj delonnoy aam lapre m evermin h j lointan pi looa h vanlooy wh iMunl Ir wra niesaohaait ii 1 meulinena Ui nl chw nobel nUa Jo odenOul o vanniden Jd vanpelt JI uhlUpl Ja polirla o qurpp jlw ihaeea p vanihea DWa r t hter Jo rltlltei doh llulerlnk Ir P rl ite uw t intftfen Jf lontiniuiot th ruvhila t i ui kart Ui cliardUa k achinld lén Sr aonnilu mr Jb aciiwab 01 ainion Ir i ilppel Ir ml vannlooten Jh aneep el aouwein ahw apraeuw iilt awartz ua awMp aj awerteaen ap thi Men cl trlellnii mr uk vudaaaj wa voofïd li Ji devriea wa wleinaiiii tiio wlnthar Jam wolterbeak e woralar Jee teller pa acellinaunvaneinmlchhovtin off van tfel a kt pm vaQdenbOi auh bnumen Jliw berkeljon Ja cockcan t cramer J ciana JI diionwm dojipert êmi ifedultvonjunuenfeld llnn loewle ee vindarheUd ao hiiff Jv kioi km lutUir a vandcrmerk hd meiier o deli4 erre vrc plo 0nian da roaandohl ho nihiuk w Bl l oa Jn vanaloolan caed aoeU f veranel apoilieksn la kl obu dnentia lm H mle Jh au t linan Aapirant odloleren vaandrlKfl 1 bauw veid1 liUthulJiMm rdf biaacliop Jw biet IW bliek J boom rn vaiuierb ion ohlFi bieiiderhcandla tia vanbroncknoiat laa fehei fw rilM Jm geivnitdlrKik hk haaae ci l liavec ti om bj hekman a hendrlka jcin houiinan a d J in J dejuimh r keaaberry al kempaohuur jf dekuur Je vandankolk ld latilnua hn Hem uj luuerdt n matinlax tn medart w ineno boalo ma meielW Jw nieUer dl nioojen ba neinialm fb nlj tn theh piienboom flhn iMirie fw poth uitf pijman fu rappagna J rernier hcliD relaaner v remmerH fl inhder we loor t vanttjk pjtth achreudera J itihutter ao apen uonberg ein pmnk aa auell Ithl vallcatiluiff f Vermeulen vat vUema e walltanbach w willema hw W tlf Ijt MUdet m vaaxUlnietm Aïi die Inllihtinaen wenachen of aanwljilnaen kunnen veralrekkun omtient de peiiïouen ifelleveii xlcli ntuler opgave vnn Eod volledig mogvlüka g 8eveiia d r betreffende ktUiaHfevangenon r ioaU vollediife luiani en voornaam lanu onderdeel of wapen geüoortedatuin Isatut bekende alandpUiata en burtjeitieirekking In India enx tot iMvenge loemd tnlormaUebureau l waiulen 7 w nael Wann r een nianufactiirler la de wandelloa de t ot rboer wordt geno ind Mi het dochtertje van een van zUn broera in de u uar d Mak naar den Mam Iliiiny iMterbon tulalert geeft dit In deien iMitei aohaariiihon tUd emiüitKina ta danken iCi kUjpte dan ook Indeidfitid late niet bij de fiiina g t r Koa een rnnnufactiiien aak In Anna Paulowna waar rooat niet hoiar hlJ d vlaoh dan tooh ya lal boter palbkh aiga hallen hIniü pek auikvi i ini n enx of iKmnmt bU den prO int eaten W iid n KeKevi n om viH rradige lexueiwaron H kunnen i e iinchtlg4m IJtt g bioe leia Koe n hiut poreobeel bruchte de klanten rat In een dwang t i Kltle door botweg den verkoop van aMIlelen van goeile aamenateiling te wetgai n en li t rk hen daama met ixmnen of lovennnilddelen boven dan prlln avm de t i nbaitk komen Ken vrouw die viM r haar In Oultadilaml werkenden xoon abaoiuut e rn winterjoa rueidlg bad moeat bijv ala axtta preatatia in Ittvenenilddelenkaatt overhaudlgen IJ Kaken gingen xoo goed dat de firmant Koa op een gegeven moni nt vijf pond iHiter ovei had l lke hIJ ten eind raad niiinr vieir W rkocht I Inapei leur vilir de Pr Jab heerw hlng verotfrdeeUle de vaiMvioiaohap onder firing ehr Kim t it l talng van f 00 0 X letale en A aOO piooeakoNtetu aloot de xoalt voor vUf Jaar en verbood B firmanten gedurende desa periode het bftrviep van manufartiiiler uil U oefenen of handel t drijven UI lex nel oM MmggarotMUn Ongava r twee weken geleden werd een Inbtaek gepleegd In een paKdeM In de tianuge Middenlaan ta Anmter dam waar allea vai waaide wetd weggelmald o ta aohlldarllan xmleiAihe tapijten en ttl ed ea loi Hira en kleefling tilklIen e Amen Woor onitveer imom lie leoherrWe la er thana in gealangd dan Imit vonr bet rooiate iiedeell op te uor n In een woning In hel Anatelfjfc aUdaneel BHilge muinen lUn ge4iiea eerd dk tnaraaatw gepakt Reehereheu lT dia In Mving van de Amalèl m Afmaiaidain otirvellieerden hr iirden aavorula glaagniinkel erl Kagen entilga tiialineti de vluLht tietiien IIH lapljfnri en kteedlngaliikken weg wieipen lul viui hlellngeli werden ailiferbeeTd en ttien bkpek dat XIJ Ingehioken hadden In een lUflellJb onbewitondhulaaai de Kel eragraibt e hadden leeda twa mael een paitij klaedlng tlnlMrl oed en weggenleepl en naar een hetWf i p het WalerlieiUIetn gebraeht waarna OOM ruirn IW geliflijkie en vier nieuwe fleta bat dert werden gevonden In h t geheel xl n In irertmrtd met daM x ak g peroonen aangahJnid lUt tg bfOfiirpol iK dat irooiBrittannit tmaar hef drafpament unn Htnlln nuiUrhland wil uill i ren n imt tl mr aunt mei HfluiH vn frankrijk d rol f vfrvulUm vnn hnffitriilaat itjgfhen rijn iUmil vn Rudlnnd Voor fngflltd 1 het wiilfloffnde at Qront fIrinanntJ elf de hvlftrttiuit vutrdt en da rn ci ii t rid nd Imperium nttnUt of ten tuerhing der Arnartkadnirb Mr M M Rog oan Tonninffg INEEVWWrriE EN Dl ZEVEN DWERGEN KiM l re Ben banketbakker la Den Helder dl aulker had achtergehouden en xljn aulker IMWtJmngan varkocht WM d door dan Inapastwir voor d PrtJabwiMnahinf v roordeel4 tol f MOM KMU Ilov fl4t i legde d tuchtr oM r h iw n bo t op van 1 10 ooo w g na h t veroehaften van onjulal opgave van Uln gutkervoiirraad Da Jaiigd In aprookjeaiand Mat an aohoonlield van woord an gebaar die aan het klaaaleke drama deed denken met een apnookjeaaehtlgo v rlU hlln4 op dw tot In da puntje vwzorgcle déooni en de kleurige tvatuunia heeft de Haogachj loonepli fio Elipora Zaterditgmiddag voor een I uitverkochten S ïhotiwbtM het oude aprookje van Oniinm Sneeuwwitje en de zeven dwan gon Jn een aubtlele kt n tzlnnlg4 vetrtolking voor de Jmigd weet doen leven al ituTleii ook de vela ouderen volop genoten liebban van heigeen daze icunatenaan aan achoona boden Da bewei4 ln van het fprookja In tien lafervelen waa van den leider van deze groep Max G Setlmg Ken dichterlijke gtv gt a n ak et utt Uaas na zou men echter zien dit hU lioh Irla gemilkkelijlkor voor kinderen uitdrukte Zoo wa apeclaal het eergta tafereel veel te moellUik voor hen Eu word In een zeengroota bc ottlng gegpeeki waarby men vooral van de boose konlivgin een gave en bewonder w ar dlige uitbeelding te genieten kroeg Da vooritelhng zou nog h Jer t t haar raoht gekomen z n ala aotmntge actrices wat luider hadden gesproken Da door drie muaici uitgevoerde illualree rende inui ick vemtcrkte don zt or gtmstl en Indiiuk dJe dit twewlp optreden van Elipora htcir a hterg laten heeft A i Vermaaa n choenhandalaar t Maaatrieht dia ohqeiwir van leer alecht kwallDiit verkocht iohoelien leverde ronder bon en dan prMa oadwf IH diKir den Inxpccteur voor de IViJa bebwraLliIng te x Ilertogenboai b een boete opaalegd van aiMO betallna van OOprm eaiagaton verbod om het beroep van xchoenWUikallnr utt te oefenen gedurende I Jaar en bovandten rardni bitna MM choafum verbttttH v rklurd Kf UK tv SCHOOL Ülaatreoelen voor STIIDIR AAN UNIVBBSITErr OP HOOOESOBOOL Ten einda teleunrtelling ta roorkomen dieeit de Olenat Stiudiabelan en hi t volgende medie In dezen tUd zien do enidexamlnandl van gymtwüia en H B S on die een h x gar atudla willen volgen ikrh vaak voor byïonidere fna ilijkheden gioplaatat Het la nlot voikioenda wanneer men na het eindexamen eona aat onderzoeSitin wal n en heeM te doen on ala tudent aan een univeraiteit of h x ge t hool t worden imgeachroven Men kngnt dan te laat en l opt de kana eeiv anir van xijn aliudie ta verflamn EC0N0HI8CUK RECHTER Hooge boatan D eronnmUoh rechter l Rotterdam heeft dab iiudoclien haiidelnar f nia t hop jjeiia liet afleveren en doen afleveren van tabak varofirdeeld tot 000 hoel auhaldlulr niaaiïdeii herht nla rliet verbeurdvei klaring van d bU hem In bealng genomen tabak Wagana nootjelljk mladrljf kreeg de tahaka bandaiaar I niaachiin re fiouda 80 aulialdllilr 2 dagen herhtenla Tot IOO boete auluKlIalr maanden haohtenli la veroordeeld de huUvrouw A v de VeldètvKrulk t n euwllk weget h l In voorraad hebben en koop n van vleeaoh nxKlar bon Wegene kaaavervoer eondar gelelblljel de ajKKirwegwerker J Bakker t botte aubaidiair 10 dagen hech eutd Verklaard veehouder M J Monn te Heettwilk die k ae 7 ii der bon had afgeleverd la geatrkft met MO bo te aubaidiair 1 maand h dbt nla Zoo belvoort men IfcJ bv reeda vóór 15 Ajpnl a te meldon voor den AiPbeuliKiianat Na dazen dattun la do uaraneldlnig rooV da kantpen dUi in Juli aa biiginnenk gealoten en moet iimngtcna een half Jaar woirden gewadht Waguiecr men votrr het elndoxanien w ordt a ir wezen kan de iamiteldln4 ongedaan worden g miaaikl iKiete De a a atudent la vrij featcld van tewerkateUilng waniMter hij ar voor zorgt tydlg de noodige formalilelton te fiolen vervuld Moi Uijkhaden 1 U iliuidrnlicn efl aanateeiidc attudenten komen ultaluilcnd voort uit ontoekendhald mot da maabregalen die In dezen t r beeehenminig d r atudeniten zijn etToffca ZO kuinimon d n fK k waniietT men daar tydig mee l eglnt en v niet w ieht tot na het eirvdcjcanven ut vrijwel alle tievajilan worden upt eloat krevg Verdere tn llchitlngen v T tTf t de KMIKNiavWa N d Herv Kerk ll ro l en te Dein leade oredlkiintilplgalri d O v llw gee te ferwerd leief Kerken Aangenomen naar Amater d m uid vacature willen dr K aletamaj da Jao JotUter ta Hchlebroek Owef C RMMmten Barowen te MelMeerk ds tl I lftonbatg t VlaariUngc DUwït ShJditfbelaiiigen Rapenfcung 20 ISStf rJe I lrl Mrb Leiden D veehouder M hgen Ons Goedkoope Patroon DlSTRWUTlKNlËtmS Kaaraen voor idel en mtttulgrerlMkltng iihrulk ri van kaaraen vom atalveriichtlng en verlichting van voertuigen kunnom de aanvragen voor de derde period ven het aelznen IMU 44 loopend van 1 robruarl tfit en met 11 Maart 1m4 bU den dlatnbutledlenet In d k imende waken tndirneii op nrinullar MD l v M voor alalverltchtltit en MD gsa 04 vntir voertulgverllchtlng l e illatrttiuUedlenaten niako n plaata en tijd van indiening fiadar hekend ZIJ die voor da eerite of tweede pertod reetia een aan vraaglormullar Invulden behoeven dit than niet opnieuw te doen doch kunnen de honnim voor d derde periode zonder meer afhalen De iKivenyeiwiernde rantooenbonnen waarop vermeld atxat Cen ranlaoen kaarlen rijn voor onbepaalden tUd geldig en geven elk recht op het koopen van n pak ven KHI gram kaerien Met na lruk wordt er d aandacht op goveallgd lat voor vwllohilTMi van auto a camera bak letaan n g won fielt geen kuirsMt tullan word vatatrekt Pyjamm voor d M 4 M 6 J Of Date aorrilir kinderjïvjiin ii voor fcMn jonocni tn metajg lian ook uil Mn oud worden pwnaskt O pameeHng l inhi wn afrtakand klaur M n ƒ f voor noodli Ito m itof van fO cm brêêdtt Pofronen woon d le H den en Joor Vn rkrVSb ar san ons barasu Ds pril van Mn patroon la U ent tssk nin Vob ch di Cti liU tilditU zUn aiutomatiacb pikool op Troaaart Dt dat dlmg weg baval Rufua dia by h wenater toad en opjfljnIwizrt nu t een piatoni dreigde Zóp kontJa nM klaar rwt img Robertaoni Legdat pdgtool naar en veolil met Je vuisten HolKnHson ïeod oen t p nrtitiJnnlf wi wierp een WÈk op Rutua Niet o ndal h H wapen iti Kufu hmwl zoovoai Indruk op hem iiia ikU niaiiir imwiat h4 n man n d kt die ïm Ii van een at paltek naar da V oiuit irl ank tor awaaldf RuUjetrterm kat peinzend voor rkib uH Voor het otigenbliSt vlal ra niata ta doen dnn nfwa ihten hoe h i vsjidar zou aflotupen Da man buittm fiet venetei diM d nllea wW geruiacihloiis dat nn Trowiat tKjch llufua WlfT n mla ht g ipi l In IrealiBig wend genomen l K r wat it In lie hainer vixTvIrl k maar lata van zym o nweziijfh id Ixiiinrhtnn Ilot eTteiin atak zyn uUimatliKh pIjt Kil tn zUn zak Zoo la h t betoir zei Tmasart n i goedi opgelet Dooh voordat hU tol dan aanval kon overigaan waa mti g dannte door het open ra m nofir blniiim gestirongm en had trk ih Imvcn op Rufua gewotpan Oei waniicolda en vlH viMitover tegan den ftinnd Zyn aanvaller duw lo h n pay grwiji de revolver dte Rufus had laten vallin m wh rp ra utt hot raam Daarna ilrnnkla hi Ich run en mnnkloi en vrrrmtKubulKligi nda buiging voot HobaPtann eeml u me niet kwnlllV moni l ntr i i hy rnaer nionateur Jrag v rteld eme c at u hiei1i n was grgann mi eni iHititwiMhig met Triiwimrt tatvibtbami en Wér aeiiiHiomon vsanomUt van nwinslwiiT I ef l re det u betdmop t ai kamer w rt liat rili wn mrhet twel diinr het niiuni nnnr binnenl komen Mdi i lmir Vervolgila htl nwl iVamncha waafnUllheW mtH mnelKn rk inaei dat ik daartoe x n zakrrrsnhi tieb en ala rkliMiyk iuk4i aull II mo onitetwyfnUl niet In rtmi wo wikl i almon Wmïh vr v il d Feuilleton Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig uren i n verhaal uit de aerate tUdan van iiet Viiegwezen door W C CX ENEN Tro rt stonH op direaide den aloutel ill hol deutisM ooi mi atak hem in Un zak Eén voiri on twoeün beütulitói iilcr 7ijn weivMvluahit zei fay ijt g kiM l Ik m n lu j in Tr pagaey t ii blien ulitgeat akeld maar je we t je tiromnwla handig uit nioeiluikhtvU n t redden Iiy grünadia kwaa taardi llior In l üati A hobrwn wy imicn lang gvludcn oJ eens gevochUTi T Miin wiie CItiui t lj jo Nu U n je aJii en n h t Ik Hutu hiuri JJt denk wel dal Wa hel itmm kiinn i op knappon Jk ben van plan Je voor een paar dagen in h rt ik kenihiiia t doen opnamt n Tom H t erl on Trossarl was kakn an l i Klnu ter Hy had zyn plan nviA w gen Aian ItoIwirtMiin httd hIJ persoosulyk trtn gnioUm iiokel maar afgwiMm vati dl gaiiK l U OTiing was het votto hem wn taak van kunltiioedltfe Ux tlek hU Wilde een evsarlljiken medwUiiMtr uit dm weg rulmeiiijtwt gixtot gridttiyk voordoeT voor Wcbaelf Tydena dun ouhlog had hy ai ii hwrucht gemaiukt door zyn ntteta ontztemde manier van oplredon Holwrtaon wlwrp e f snellen blik Mursl op Ituf ua taBma d K r 1m i v T r k In den aiihteiwiuul biivimd sk h eati groot wf en taaiwl leani waarvoor ean hooKo MfriicliitiKttn atond 1 1 y Uirb4 ra g Nni intifmfitiW tiAn tanga dat raam ta ont n pp Mi dotSi Tnwaart maaklc een vnrkerrdo gt volgtiirkklng tnnn hU h mi naiir dat venater rug klfkwi I t 1 dat raam Itiifiis zal lul zyn kJialii Joa iilg r lnid hy imwlil etui willi ti unimiappan Tn k Ja Jaa ul H rliiiulsiintjj Tom mk tin aa uM WANNEER VERDUISTEREN f Tol 20 Iftntmrl mnH v rdu t rtf wotiirn VMI 17 30 Mt R SO Uiir 24 Inn Mmui nt 1M ttd r 1II AI Ifl Hn Mkhii op N ld ondwr 17 0T KH Jmm Miiiiti op 9 10 oiift r Ifl 21 Ja atal j aan ala awi g TJrnaiKsrt e hl Inplaala van Iiii r Jatwitd to VBrjinitMT freiM t Je llevor mtrt Wiifua naitr Je machine gnen fcUkan Als in n vliitlil la afg ljK pm kunnen w iMtcr tm lp ona gemmi ons inhje iiltvnw hten l n wU tk Ja alle vnkloeiitng even dia I maa vwlangt t HM oiigpnblik iiiMm a iV niet lm ii i j lioevenmanler n Do dto leur vaii het Wtl Zit reoiliinrlum l m hool nilluK g n 1RT BET O RWMN T EB LAD Vergunning voor verbouwing vul Thalla Thaatar gewelgeid De burigetneeaterr heeft aan nanMna de dlinactle van d N V Apolk Bioacooft aanigovraagde vergunftlng tot het veribouwen van da Thaila JUkiMoaii aan den Kleiweg hoek t BagenWiia pl ntsi in g weLg rd uil owrwetllnsr dia e tiet huldiga g lbmiilv belaii rUk Imlten d rooliyn van het Recaitiaaaaplaivtaoen U t en bU do vetbouwbicapUntien roet het baalaan van dM y rooUyn geen riAenlnig is getMudan waardoor het nieuwe g bouw nog I 3 meter buiWiA d rooUUn aou biyvan Vantvarguiuilataa Het aantal dar vantvergunnkicmi kl voor hat Jaaf tM4 vaatgeat op QtOBdveikooB Aian het hwtJiuia Hulaa Jullaa van Stoliberg is veifcocht een aan dm Stirinamestraat geliigen perceel gronAter grootte van ± 4600 M teigon t Bper M olwUUa Aan het betrtuur der R K birkMil van LieWailighfld la vfKir 1 M4 fon subgldle toegekffid van ƒ 3 2M 2iM kindertal 1 11 tan bcboova vaa da otidtnr zya banaar taande bewaarscholen Banoamlngen Met Inganig van I Januari la oan arhoidaovfrufinkomal aan icegaan met mej H DuUomonid uMiier ala kLerlie 2e klaaaa t n secretarie mat Ingatig v n 6 Januari met mej M Th R Nleien alhier ala tyipiste 2e klaaae tor i retaria on ntrt liiigamg van 1 Febr met niej A A Bkjsrt altiiar ala klerka 2 klaoae ten kantore van den Vameen te in t VKimigmr fiealaagd By de xatn ns van da Nad Associatie voor praotykexamena zijn gealaagd voor boekhouden in i N M Zuldem voor J iiit he Jiandala c ineapon l jiti i da hoer A W van Kyk on vtwJT Engvluclit handokworresponidtmtie mej van Rultan Beroep ontvangen Da A de Blola ifTeditkant der Ooref Ckmeanta aUiter ia ook beroopen ta Zeiat POLITIERKOIITKB TE ROTTERDAM Om xloh to wrcikea f n t hiHHiiiovjttnmtt tmmi U kri oi vp MkrTfïn Aait h mk van tn Jtmifinfliiiuh a i rich IwitoiwJ iiiMltl aU Mini jJtrrMl BrvK hMdiMtraf i d ip kn pt v Httt JonjHiiPijfufh i MtoMIvtat Th v 4 V v rti M IM dé Nï Utn Ut hnUha v rff br r it dat hU h t attUd bMt nwt 4nM nmn h 4 ktinn n vi id in tH fdriwll vom h t wmgVrfftUg Tmnt Het Ifm mcnMli v ftrokk n wm m iim mem m hi fK ttKiu u n twée boéiwVMfong ïi uit v tn Imitl ip het tivtMnir UlfMt wsrd h t ïiifiikj nniur Kovitn dn vro w rd y d V lit rliiiitld iHi iUind vtmr d il i hter ne tiU V oahuiMtri waar hU rmU Rtjraf vaq 1 Jaar on R m nrirfan dp t kna 7p a hflefi i 7lfn ovpcjiPbrafhl Ut b f rKlo fJpti dla faral HIJ had wrMk wlllim iMHrifn t i jMMif omdat rtflit Iwm m t niinij hod hedr nen Oanr tl t hl du do HjicluiMtir tntiii 4 vw r bowtrn Hij kr if H Uitiin tfftviinifnuUatraf vxiMl hiht f lt dal lilj noii xoo e l vnor dvn höt ntrwllUtf l K hf w m n don marfwhaua HéQ m Hi t Wiu In ItHiffr n val amn uttitaiM lUiar ftfittntdain if tw at CïMf ven en pond ot r in dr In ïHn atlU tttmncUring vkn tl n wrinn jpI had TlwHtdoor xlttwi pwlnrBn ho hU AtfnUm htj wa r tot d maataoham Jaten K M wordan f Dn rwnti c Sou makffn Cktud had ïljn ff l ort wii F dr i n n otn HU btl U k fiinllf n Ko d fttjgiir lann én ia u nen dat hl run hatiwh ► Ivi ht rü t whn h a ftAt hU haar wi v r lunnintf t h r lil iri n l toiival vf ridfl ham dlnti dap riinr lt l wük wa r hl iotidaUintor m att ii hu i iMVr lJa dan miain Prtla lal Vaiê Dm la vaat rn htharid fart m hior vwrilHeht hUppvMia mflï Ik vpr 0 l i t li i f nt fttinltN PoU haar krttl 1 ttH©rawarim h trrkt Mtn dtwi JtTijldmilar 4ifn Ik oppiii itti wii HIJ kr wU OBJi Idf ffij timti r stukje pstHy n uhr fri flnv ftatwhllAf a n pond ho T m revfn 0 l f f tiMjm iT rU t n itwitgrn tjnmtnnA il fmnlH f la ttmt ntwiU Hlittf hu iMtftf d n itruMa ntT jfjiKi tort pttkj mtnr rni miIi a ihtlnf Ma la ttt e f n Mtt i tx wink l iHi it w W M ktt M IjttK mti M tfi hatt uUxfkDmrn la hl k nl t w m9 Th Pf flTwit ttfifld v Mtr dwti r htw Htj rt ytiiiiU if t bcm lat httt itJtiH l ttvantai wné Mn hw ft Ml wi flt tKft tnuwt rmi Ift h t miu tj ta rv rdnnkori inm hl irl n votfCiifl Bii iiA 1 nbAk ti Drlrtlf f w iii I p prdonhand UWT I J uH Nl im r kmk mfA IJtmttl Uihd ri t ttUh nwHt tl ti LaikdiKiuWmè A iH H v r rM t latii pMtM mntUi UI n HafrtafdlMrr J 1 tiM HlUWi i n v r4Mir j al I handmi ti irt Aan kahl4itil r A niMtwtntat uil H ilwUl T i tMuldicn iiiffl t a TTl n waifan o n nijkawail K r fl ti vwrtxttfotti nm iruA t r mi pAiM d r r l wit H a rtfMiti ht di h i MMMt hg d n laufal gmgrrumn waaMp v ftaT rt win d n jF lf tt UrMi ffaf rrtmljinn nnd rl dlMlilfwnritV t Ia 1 hfft iiMkftt kia f k kl H la t rawna In M Vttlvlft WM df nooit nAk vaniVtt b k tf kk tnhi ti I luid Wn d irt ion vilj ii t itif 1 i Uil ii an dvii K iiMil r ii biftti irifavan nn Klalt vvrvidtrarM tMT h fti v v 1 U iMvkAridoit mtcifi warttit dHtUtflf wri at f a Man waMl nlttt kl ut i takt Mttttfal Wat Waar Wanneer Sehnitwbtirg IMoeeeAW leJih den fNilto ateS l eiil imrt titer en Benjwinlfui fMiiili Aanvang nuf rhalle lltealeri Oud hoef woriM weei JiMur finet Btinte Jaiihlrtgii n i Nrlg t an lrilSkl Aanvang R iiiir niHaiIng I ld an il ntif Keiinl n l r Mpi Ken vi eenlilallng kitnilip de hovVe iiiiet WAKperm jiliaiiiv n ai asiibarliiiii Aanvelig a uuiv S Ja T uur MitaaonJM l aiufcrUI l ie kt V n t de Jeugd as Jan Ho itui ne Mkni Vaigaitatlnfi hpii date 14 hviintheealre obllgallen atoleTelt line fl 41 ea M IS Jiui I It uur Nieuw SrlMitiwIiiusi onoert tan uur fftfiiwa eiMiiitilnwi t Uil ring rrtnnMIIaki en alhlallfkvaia nl Hg B i l l t en uur viayw arluniwlniri rins klntloiolioiella Aaai 1i io a geielachan Cliila Hoflann Jak irf iittr na Vaimi nrl4 a InudwNe H H a v r nlaln AeoTmuiHaniaNa ni ed getteawnir allt a l tonge tlnyd nai liman eti allfl ol keet 1 Jan aw uur mfiiwa seiMiniii liwti i IflW voerli ging Jan uur viayw arluniwlnirili hiV iiellil Aaai liSMoeaiyt dooe HHfe TIMI w a dalrUa rv