Goudsche Courant, dinsdag 1 februari 1944

GOUDSCHE COUBANT Pr0 S c te pe r nammef Bureau Marirt 31 ChatMdMttMR I f TIETn Chw a Bmr m M rki 31 tM llMB fMMlMtag MM NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Zware gevechten n Dnjepr bocht en N sector Geaüieerde aanval f Nettmo Convooi inN Uszee Besclienning tegrm oorlojgfttchacle KINDnKN SMBDLBKN MITLUCIinM 3b Januari 1933 1944 DuUsehUindê strijd nu toen en nu Ibaibwg aitgabraa4 Doordat kifuieren uit d lUrt Biet lucifers hadden gespeeld ia brand qA staan in den hooiberg aobter de woning van den veehandelaar F van Vlirt Jzn aan den HaasUechtaehe Dyk te Stolwykeirsluis De berg die half vol was IS geheel uitgebrand 3S OOO K Q hooi ging verloien Verzekering dekt de whade Uit viak bg den hooiberg staande twee schuren irönden twaaÜ koeien en twee varkens b jtuds in veiligheid gebracht vrorden Het huis de schuiin en een in een er van opge slagen aanzianlyke party pakken stroo bleven door liet vlugge ingryptn van de brandweer behouden De Goudschc brandweer en die van Haastrecht welke het blusschingswerk dat tot den volgenden d g duurde alleen voorta tte bestreden het vuur GEMEENTEAVOND VBREENIGINO VAN VRUZ HERVORMDEN Op den tweeden gemeenteavond gisteren m Het Blauwe Kruis gehouden bood de Vereenlging van Vryzinnig Ned Hervorntden haar talrijk opgekomen leden een programma van e gen krachten di bijizonder succes van hun medewerking hehi en g ad Ds C P llhomsen de vodrgangater der vereenlging verdiepte het contaot do r een en i der te verteljen over haar arbeid in de gemeenu waaitbij zi in een onderhoudend en feeatig praatje de versohlUende facetten van het pastorale wet belichtte f Met een aanstekelijk cnthousuame Vereen igde de jeugd zich aan een geïmproviseerd kampvuur en de jongeren maakten er met hun leutige liedjee en hun grappen een allergenoeglvkst optreden van Een avondw jdii g waarin ds Thornsen naar aanWding vist de gelijkenis Yan het verloren schaap uit het Lucasevangelie oen woord van bemoediging en vertrouwen sprak vormde het slot van den avond waaraan de aanwezigen voorts deil hadden door het zmgen van enkele verzen van de Qezan gen 202 en 280 GOUDA EERSTE HENGELSTAO VAN NEDERLAND Twaa wekm geleden heeft voor het kaotongarccht een kigewlkkelde zaak over het vlschrecht In den Oostpolder te Waddinx veen gediend In deze voorlooplg nog niet afgedux geachledent ia sprake van aan achalwater ru de heer C MIaeet die als advlaaur ea gemachtigde In rachtazaken van het Cenrraal Ned Hengelaaiaveibond da voorvechter voor de belangen van da hengelear la vreest dat het begrip schelwatar wal een tot verkeeide gevoliftrekklngan aou kimnen lelden en dat zou htj Jammer vladan In onza stad die kampioen la op I et gebied dar hengelaport Immers de heer MiMet daatt ons inad dat Oauda wat het liengelen hatralt In Nadarland aan dnaplta gaat Is 0m laaaiMi ka baralktng kwpt met een var g wilii n Van areUeven teekealngeii lunlooilnaclilnes enx S De erflUfeen opgedaan m de k sle Jar ptsn aanzien van aanadt welikie door oarlogshandeluifeen kgui worden toegebracM aen beiaatriike ardiieibtukken fabncacegegeveiul teekenmgen en aan moeilijk te vervangen kantooramachines hebben allerwegen de vraag doen rgzen hoe men op doelmatige wuze deze schade toOr veel mogelyk kan twperken Aangezien het van het grootste lang ia voor het Niederlandache bedrutaleven dat alle maatregelen wofden genomen tenemde ons economisch appaiaat zoo goed mofelUk door even tueele moeiluiicheden heen te brengen heeft de Raad voor het Bedrijfsleven de wenechelijkheid uitgesproken dat aan dit punt nog eens de volle aandaoht wurdt geschonkLn Tn verband Jiiermede volgt hieronder een kort overzicht van een maatregel die aanbeveling verdient 1 Indien een z g schaduv admlnlstratte kan worden Ingericht welke elders worst opgeborgen verdient dit zeker aanbeveling In iadar geval dient men aiders a schrl t bewaren van de belangrijkste gegevens Het overbiengen van de afschriften of van de geheele schaduw admlnlstratle geschiede ateeda zoo dat nooit s nachts of langen tijd achter een de oorspronkelijke gegevens an de afschriften zloh op dezelfde plaata bavladen S Voor zoovar bepaalde gegevens nietelders kunnen worden opgeborgen verdienthet aanbeveling deae zoo mogelUk in brand kasten op te bergen In de kelderrulmtanOver het algemeen is gebleken dat vaak dskelderrulmten zelfs b j totale vernietigingvan het gebouw bescherming boden mits davoorwerpen m iMhoorlIjke brandkasten warvttopgeborgen opgeborgen Het ia daarentegenitebleken dat by uitbranden van een gebousrde brandkasten in de ruimten builen tlakelders niet voldoende tegen verkoling vanstukken kondan waarborgen a Ook de schrijf gi kantoormachlnet brence men na gebruik zooveel mogelijk Ie da kelderrulmten liefst In kluizen ol brand ka ten zoo daartoe plaats lx Kantoormachines welke niet daor1oopend gebrulkt worden kunnen wellicht eldeis bijvoorbeeld bulten de centra dei groote steden wor left opgeslagen evenals groote hoeveelhedea formulieren en andere kantoorbehoeftetw Afdeellngen welke werken met niet ver plaatitbare machines brenge men rooveafc mogelijk In de klederrutmten onder Het personeel dient te weten waar hethij vernietiging of niet bereikbaar zijn vaa bedrijf of kantoor rich om Inllchtlneen d en te vervoegen o op welke wijze meda deellngen crdaan zullen worden TenslolU dienen natuurlijk teeds vol doende voorraden brandbluschmlddeleïsf and water brandbUi chniMflele l alsr edjluchthe ichermlngshulpmlddelen gas tlLi rookmaskers aanwezig te zUn f JEflOD LENTFDAG BU OEN NEft OMROFP Lente en Jeugd beih or n bU efkaar En dnororn heeft de Ned Onroep plaU t nen uitgewerkt om 21 Maart het begii van de lente wat het iiadioprogranun betreft af te stemmen op de leu d Af programma s xalien dien d4g nomii wdMen afgewerkt de ondei echter mtllen speciaal de jeugd uitereasearen zoowel het huishoudeluk als het polttt praatje en de muziek Bovendien zullen dien diag 12 ii 1300 Jonge mensahen de gaat zun van den Ned Onmroep in het 5 ncertgeibouw te Anieterdam waar o a een ffintate uitgevoerd en endere l diCTrti gezongen aulljBn worden De gasten wterde gero crut id uit de Nat Jea Sboim N A u lNed Jeugdherberg Central Landjeugd en N A F Het is de bedoeling de Jeugd lentedag in den Ned Omroep tot een tradRie te maken tttd voerfla k t aan het EoMeH frtnt dn aaavallm ia het bijsonder tai bet f M MhrtanioCaariBO tot grootc hevigheid op De aueeemii van deie knehtriaapanning van dm vitand wa ren geHng de te greoter echter lUa verlleieo Veracheidene peneitratiet in on vooinaanwte geveohWorrein wenl n ck or vaatti den tagenaanvaUen op geruimd op andere plaatsen wordt nog gestreden Meer d n MW gevangen vielen in de anden van onze troepen Luciitaaiwalilien op onae vliegvelden in Noord Italië Itostten den vüand 18 vliegtuigen die door onze Mgent en luditdoelartiUerie werden neei ieachoten Op 30 J nuani des ochtends drongenAmertkaanadhe bonunenwerpen totboven het gebiod Brunawuk Maagdraiburg door Door t ommen ontstonden openkele plaateen sohade en geringe verliezen onder dr bevolking In weerwilv n de moeilijke omatandiigheden voorden afweer weirden in hevige lud 4gevediten M vyandel e vlieftuigen vxjor hel meercndeel vwrmotori bommenwerpMV necrgeeohoten Zondagavond vielen de Britache temeurbommenwerpen uitgestrekte gebieden vande Duitacho hoofdatad aan waasyloorzware ctiade ontstond in woonwuken aan oulluumionumenten soctale m tellin en en openbare gebouwen Debevolking leed verlieaen Volgens totdurver ontvangen rapportep werden 44 vyandelyke bomOTenwerpere vernietigd Ei le atoringavliegtuigen wierpen bonwienxneer in Wast Duitachland k Het vijandeliike ravltailleeringsverkeer in het bl onder een in de Noordelijke Usne naar Moermansk varend leer krachtig besehermd convooi werd door onxe dnikbootea met uceea aangevallen VW schepen met een taihond van 32eM brt tien torpedojagerg Ai eonvooivaartalgen alsBMde drie landlngsbootea werden tot sinken gebracht drie vliegjtuifeB werden neergeschoten Aangenomen kan worden dat andere getroffen tor ojagen waarvan hA linken niet meer kon worden waarg nomen vernietigd z b Tat ean da noolata kakendala en audsta raadhuiaen van ons laaid tiehoort ssker dat van Hpanhroek hetwelk dateert uit I9W in den gevel van dit prachtige gebouwate komt een bromen plaquette voor waarop vernield ataat Ter herinnering aan Dr GC van Balan Blanken oprichter h voorzitter van het hlstorUch genootachap Oud West Friesland ll i4 IMf Deze heeft veelnuttig wark verlicht tot behoud van het hlsloilscha bezit der oudate streek van ons land West Friesland C N F Kulpkr LucIHibeseliemiiIncstentsonateMng In de Ridderzaal ta s ClravcnhMe la gistermiddvg Irifbeach rming gehot veel de tentounatelllug Zrtfbeacherming opend die ten doel heeft aan té toonen hoe V aak eenvoudige middelen zeer t dU de baetherming van met kan wortlan bereikt personen en goed tegen da fevolaen van een aanval uu da lucht SiadsMeu 9 NIEUWE BIJZONDERHEDEN CTIT GODDA S VERLEDEN Vierde ve samellng bijdrafen van dea Oa MIdkundlgeii Kring Een verpeniging met een vooispoe digtn grOei u de Ouditieidkundige Krmg Oie Goude die ui de nu tien Jaren van zun bflgtaan het ledental van 37 tot 403 zag stngen De arbeid van den Krmg heeft de beUngsteUing voor de geschiedenis van onze i tad gestiihHi leer en met veel liefde en uver hebben verscheidene leden zich gegeven aan archiefondenzoek In een atad a la de onze met een zoo rgk verleden vonden zij een vruohtbaar airbeKWterrem en in drie verzameling n iijdsagen heb ban ziJ reeds veel belangruke studies over de stadsgeschied nis geptibliceerd Nu 13 een vierde veraopmelmg bydragen m boekvosm verschenen en het is met tal van artiketen en foto s Ook nu een welverzorgde uitgave gewonden waarmede Die Goude de k n van de Gouddotie historie H nIeuW heeft verrijkt dtHMhtOHd Tandheelkundige ver H gias nMpJlkktiR ▼ erz erden PXINKE JOI GEN Dat men zoolang lUen mat goed kan zwemmen in het ondiepe gedeelt moet blijven 2 teTaagntidd g in het Spaarderabad gchleken waar een jongen van veertien jaar ic h met een sprong in het diepe waagde dooh den kant niet meer kon bereiken en in de volte van de vele zwemmers onopge merkt wegzonk Gelukikig zig de 17jarige If3 S er Dik v t Tooren uit De la Reulaaiy den knaap op den bodem van het bassin liggen en deae kranige GX C er bracht het nut van de zwemktme in da practijjc door den reeds tewusteloos aljnden drrakelvig op te duiken en hem naar den kant te brengenj Dokler Tom en badmees ter De ItXjt slaagdan er m de levens geesten weer c te weWten en e i flinike n droeg r daarna toe bil dat de tmnkeling gdieel is hwsteld nOlZELLIGE KOSTGANGER t Was een prettige kostganger dien een faoiUlo a M de Da Costakade In den 31Jarigen bedrljMeider A P uit Zwijndjrecht had Dexe vertelde aan een lid v zun personeel den dezer dagen wejgens kotiAJnandiefstal inge sloten asjarigen L J de P dat hU gemakkelijik een fiets te stelen wiat haalde s avonds het karretje van zun kcathaas uit de schuur en gaf bet over aan den ander dia bat verder verdonkeremaande I e nMe aangehotiden en naar Rotterdam ovaigebrachten bedrtjifsleider had ook n Jg aen gactolen konijn gekocht Om te voorkomen dat In een zooveel hengaUiefhebbers tellende stad onjuule opvattingen uuden ontalaan schrijft hy Een sloot of wetering die als schelding dient van twae erven Is e n gemeene sloot of vaart als genoemd tn art 709 Burgerlijk Wetboek Ieder der aangrenzende eigenaren mag daar o m In vluthen en bij arrest van dtn Hoogen Raad la vastgesteld dat die ilgenaren niet aan de halve breedte gehouden zUn tvmeens maakte de Hooge Raad uit dat een vergunninghouder niet Is vlschrechUiebbande in dc rln der Vlsktherljwet Wie nu met een vergunning van den eleenaar aan da aane zijde vlscht al blUtt hij tot binnen da halve breedte vlscht mede In het water waarop de eigenaar van den anderen oevar recht heeft Van ham moet hU dus óók een verguniUng kunnan tooijenl Gaarkeuken In Januari zijn Inde Hoffman s stiohtmg Volksgaarkeuken in de zaal genuttigd 1784 enafgehaalll 1288 porties totaal 90T0porties I CUndestlena kaas Wegens het frauduleus bereiden en in voomMl heWban van kaas heeft de pobtie pit oaa erbaal opgemaakt tegen den 60 jarigen landbouwer J P H t Papa W ViJf Itaaan zun in beelag genomen NIEUWE REGEUNO TREEDT 1 APRIL IN WËRIUNG De conuniasaria belaat wet het toezicht op de ziekenfondaen heeft een regeling getroffen waarin nader omschreven ja waarop de verplieht verzekerden bU de Algemceiie Zieken fondsen redhi hebben ten aanzien van de tandÉieelkundiige veorzorging Daar vr iwel iedere verzekerde viroec ot kat bÜ den tamtarU terecht komt ztjn die koeten der tandhcelkiuidiige verzorging in vergeluiking met andere verstrekkingen hoog Bovendien verkeeren de jpebttten vagi do meeste venplloht verzêkerden in een verwaarloosden toestand zoodat de behandeliing er van zeer veel Hid aou vergen Vooir een onbeperkte behanddlmgswUze ontbrdcen vooral de noodi e tandaritaen Daarom h ett de commlaaaria bejMald dat bU de saneering van gebitten van verplichtverzekerden wortelkanaklbchandellngen alleen bij hooge uitzondering zal geaehleden leke kiezen en tanden zullen slechte behouden blUven ala dit met eenvoudige hulp middelen mogellfk la tn andere gevallen wordt eetj kinwtklee of tand met plaat aangebracht Gegoten vullingen of krimen brug gen en irtttttanden worden niet verstrekt Is een gebit eenmaal geaaneerd dan la de patUhit verplicht eenmaal per half Jaar ter 00Qtl ole bM den tandtarta te verschijnen Hieraan zal streng de hand warden gehouden BIJ da behapdeling van gesanearda gebitten heeft waar nooolg zonder meer wortelbahtndaling plaata terwijl de verdere zorg bestaat In het wegnemen van defecten die een Klauwen achterultgaof van het gebit Mudan kunnen veroorzaken In dit geval ge elUadan da vullingen an wortelkanaall tiandeUn en kostalooa Daarentegen la da varpUcht verzekerde een WJbatalIng van JJO verschuldigd Indien in niet geaaneerd gaMtten em wortelkanaalhthaodallBg plaata heeft hetgeen echter alechta bij hooge ultaoodattag ui geachledAi Voor vuUlogen In niet eaanMrde gebitten volgena d nieuwe regeling een bUbatalIng van O 90 par vulling varachuldlgd zijn Indian paUlkMen ttrbapaakla gevaHan aas partlouUare behandallilg da voorkeur teven dan kan de betrokken oadatandarta daia op zich natnan mJts da patMnt ashrittalUk a genovw het fonds varkUwrt dat hij da voorgenomen behandeling petticulter door dien tandarts wenaoht te laten verrichten ültar aard mag van den taodiulB nimmer aanikaeig In deze richting uitgaan Van deze regeling zal ongetwijfeld het gevolg atJn dat In tal van gevallen kleren en landen gelrx kken wordi n die bU een tdd rooYciKle behantteling behouden hadden kun lUfn blUvon wie bij machte la de koeten van ftn meer zorgvuldige behaodeUng zelf te bekostigen kan zUn aangestoken kies nog reddm De Undartsen propageerden tot nu toe ateeda alles te doen om het gebit zooveel mogelijk compleet te houden omdat geplombeerde kiezen nog altijd de voorkeur genieten boven kunstkizen De In den tan xang genoemde redenen dn hooga koetan en het tekort aan landartsen zullen wel de oorzaak zjjn dat de commiaaarla rteie regeling April a s In werking treedt Hleft aan vtard WeeraporUiaanpen Aanmeldingen voor het eeratvolgemle Weersportkamp kan naar gemeld wordt than nog slechts geschieden op den dag van de keuring Donderdag Fe bruari aa In den Dierentuin te Dan Raag van a morgana 30 tot II M uur WBMerhi p tn da darde waak van Januari li bulten alle collecten om voor WlDterhulp Nederland igssaSM bHeen gebracht Het gironummer van Wlnlorhulp ia Soos JBOOFDPRUZEN 8TAAT8L0TERU lES t Rm TM iiT inat imm 1 K JKi IWJ IM Uao JKt MM MU 1 M uSh E DIJKDOORBRAAK BU WERKENDAM Naar aanleiding van de overstrooming van de Bleat o8Ch blfWeikendam vernemen wij van bevoeRd Ude nog het volgende Ondergek pea zijn enkele Blecboschpolden deola weiland deals bouwland ter grootte van eenige honderden hectaren Tengevolge van deu storm eenüge dagen geleden la de kade van den Kelzersgutdcnwaard i oidar ovei een lengte van plm 00 meter doorge broken Deze kade moest het water keeren van de Beverd een zIJtak van hal Sleurs gat aen flink vaarwater dat de Blesboaoh vait bat Zuiden uit naar Werkendam dooranUdt Ook tn het Waateltjk deel van da Blea bosch naby Kop van het Land la ean polder de janf MI laat ondergeloopen Volgens de kaart staan fii dazen polder geen boerderijen De gavolgen van de doorbraak In dit tocli reeda aakr waterrijke fettlad zijn op zichzelf dan ook gelukkig niet ernstig Barvoegdbeden preaMantan vaa raektaconegvs Krachtena een baelult van den aecratarls nmeraal van JTustltla van SS Daoember 1043 Is de bevoegdheid regelingen te treffen voor den Inwendlgen dienat der rechtacolleges over gegaan van dia colleges op de presidenten oer betreHanda ooUagee WANNEER VERDUISTEREN Tot I Februari moet vefduitterd orden van 17 30 8 U nnr 1 Febr Haan op liM onder 1 U Febr Maan op U onder 7 S Febr Maaa op 12 U onder SJT Op kMtdmUn gatnpt Da ts jarlga De Weart uit BorgvUet dia niatlégenataanda herhaalde waarsehuwlngen en de duidelijk waamaamhara borden Verfaodan toegang zich In da boaachen om Bergen op 7oom had gewaagd had het ongeluk op aen land mijn te trappeni waarbij hem n voet w i4 afgerukt tarwUl hU nog andara verwondingen opUep Zun toeatand la zorgwekkend KVKtacvwi Nad Herv Kerk Beroepen ta Oleaaendam da P J F Lamena te HelUiuw Evang Lutlianche Kerk Benoemd tD pre dlkant dtrectetu van het Lutherach Oiaoo ncseenhuis ta Amaterdam da V Schmidt ta Schiedam Chr Oeref Kerk Beroepen ta Amatardam Ooat ds M W Nlauwenhutjse ta s Oraven haga C Doopsgezlmla Broederschap Benoemd tot voorgangstar te Ba m mevr tta A J Meer dlnk V d Ban emeritus predikante der Doopegexlnda Oemaente te Vllaalngen DJSTR BUTIBNfBI WS FeuiUeton Dan wou ik dat sa bommen bü zich iwd en die voor de karren met berocaw ijeer gooide zoodat ze niet verdier konden I bromde Gras Vordnaaki die kerel komt hiertieenl Ik mat die woorden rende hV amuwaaland hat vliegveld over HOOFDSTUK XVH Nianwe brandstof Robertson waa o w g gegaan met het idee een vei benzine terug ta koopen indien hU er in mocht shnen de roovers In te halen Het geld van Moring was Immers even goed alj dat van Rollardjen Robertaon dacht diat hij Tvel krijgen zou wat hij hebbtn Wilde als hiJ maar hoc genoeg bood HU was meer dan ven raat door de ontdekking hoe gnondig Trosaart blikbaar hun geheele route om de wereld door tUn gemeene streken had bedorven Het wa een fout van Mo ring geweest met RoUard samen vlieg terreinen aan te lejjg£ n Zoodoende had hU het Trossart mogelijk gemaakt zUn geheime hinderlagen op bepaaMa ptmten te leggen Maar de omatandignedan waren nu eenmaal zoo en het was nu te laat ze te verantteren Oe weg door het puniboech was vol kuUan en diepe wagensporen Robertson kwam slechts langzaam vooruit maar sohatta zUn eigen snelheid toch mJnstena drie maal zoo groot als dia dor iwaarbeladen karren Het was een volkomen vlakke streek doch om de een f andere reden slingerde de weg zich tooh met veel krotikeljngen déor Nadrulc vtrboden De rmiê om dt wereld in tachtig ttren Een veihaal uit de eertte tlldaa vanhet vUegwesen door W C COENEN 87 Wat kan hU nu alleen uitvoeren bromde BJork vjanhopig gebarend ala hi die bende mooRleniBam inhaalt danvermoorden ze hem ookl Je kaal totn Robertson niet eoo Is ik hem leen zei Gras Al wardendie karran door e i heel regiment begeleid dan ging hU er nog op af I HU Hi kijik daar eensl schnaeuwdeFem verschrikt omhoog Wüaend Isdat soma de Hoogvüeger De anderen keken da door den marconist aangewezen richting Tegen het blauw van den wolkenlooxen hemel hing in h t noordan een vliegmachine Miaar het w aa het vliegtuig van Rollard niet dia kon Gnas zelfs op dien grooten ttfstand gemakkalUk genoeg zien Het lykt wel ds ark van Noach zei hil vw aasd Neen tooh niet het Is een iénpersoons Nleuport met een Rhftne motor en een vleugel wudte driemaal kleiner dan dis vanden Hoogvlieger Waar komt diaraiekiekast engens vandaanT Dat is een Poolscha iMwhlne mijn h er cel Bijorie SINAASAPPELEN VOOR KINDEREN VAN i TOT EN MET IS JAAR Voor kinderen van 4 tot an met II Jaar nllen op bon reserve C U 500 gram sinaasappelen worden beaehlkbaar gesteld liet publiek dient nen bon vooraf bij iUn leverancier in te leveren en wel vóór 6 Februari 1944 De leveranciers zyji verplicht dejgewensdit een ontvangstbewijs af te leverwi Aflevering der slnajwappelen aan het publiek zal van 7 Februari af Setdh leden Met nadnik wordt er op gewezen dat slecht zU dia bon teserve C 15 voor 6 Februari bU hun leverancier hehben Ingeleverd voor het verkrUgen van sinaasappelen in aanmerking komen Na genoemden datutn worden deze bonnen onder geen beding meer aangenoineni Het opp rt vel v m d 0uH gnnaobt d ekte Uuada mede toatak ftefe b h eirli i met er j tali ttrt door M Aw B H f B onZïümd ut ém umm over ZU iMtdM tot w p rtto wMmp MB ta uMvat worit audi MfWa vwttHMi il Um TeMrUl tm lto We t n vAi KtromotnA tobllko rïJaodelulM a avaUai v Ïm Mtaaao huw tan ZuxiW at n VM Tijoricaaor a ten Zuid Oatlea van B l j Aof e iwar icveohten met ii7 n ide v Mlel SnMbtwroapeii v ort I oor aanwUen vin ona p nt ei onn tiei leden de bokiewiïten urare verliezen Bil tt a nv lt av Men Id htl b4M ten Kulden v n PotnMUf wn 4 lot Janiurl IM4 ilMfm traepm vu h t Kaw en d feiken IIS oiuler bevel v n ten enemel der iwMartraepen Huber doettreMend e cuód door lo ntMMi nm e luohUnuht mer dan tien 8ollewMi Che ittvMee intniurte en veiwilwtdeoe pwinrkarpun uUeen De kolijewleten rertwe la d e periode 9 itvtttitenen en nw r den MM dooden 700 MnUerwttytw en etukken etonnKeKhut flso tukken Mfhut tM puiteergeweren verloMdefle honderden utot aUaMd tiJrUke Hjeii wM ene en nder oortofMulK werden wnMUd ot bultiemMkt Oe WeettuUclia Ie paataer llvUte onder bevel vaa geiieraal mueor Back en een onder twvel van luite Btkolonel Büke tUaod iwaar pantaer Mbnent hebben zich hier b zoiuter onder icimden TuMChen Prip et en Bfreuna werdea Mk dMeren flê bohijewiatisoiie doorinHl90 in en in hevige gevechten af C gm lirele phurtaelvke p ietmwerden tgegrenideld Tunehen Uineiinieer en d Finsche OoU konden de boJajewisten ondanks pliateelUke afwoanuoceaien van onze roepen in veredieidcne aectoren opaleuw terrein veioveren De zwane fweergevectiten I in dit geWed duren net onvenmindÏH hevi eld voort Onderofficier Henbert Muller van e n mrtra pantMnafdeellng aohooi tudcns deu gevechten met 7ijn Tirger 29 bolajewlstuiciie pantaerwaigenarstuk In Zaid Italii W de vl nd van het landingshoofd van Nettuno uit met terke btfanterie en pantaeratrUdkraehten tot den aanval naar het Noor den en Noord Oo ten over TegflUker Doiten OEEN AMEimUAMSCHE BENZINE NAAüTsPAiaE Spanje zal In de nuund rebniarl feen b n lae uit d VenenMde Suten ontvaocen akkja raeUt Heuter ftU WaaMticton De ophaffing darj tevarauttn la naar de Brlknhe b ilebt d a Mt maUtt UtMWUC door de Ver Staten alé land van aftendina adrekondlid 4eae nvaatreiel la echter oor pronkrlljk aan een Brttach liUtlatlet te dankei Met dete maatretel wordt In het lichtCeateld aldiie dit bericht hoe volkomen eenatezimt Landen en WaahlufftoD lUn In kun genweniicbappaUJke politiek jegenaimnie Volgena den oorreapondent van da I v ealng Standard aou BngeUnd ook de leverantlea v a tam en ateenkool wUlen ItopMtten Uit barlobtan uit Waahlngtoa bUlkt vwder dat eventtieal aog andere verbrulkagoedeleii voor Spanje geblokkeerd zullen woidcn NAAR EEN NIEUW VFFENSIEF VAN DE DIJIT80HE OIIIKBOOTEN De oorreapondent van de NROrt te Betll D meldt I UU hetgeen kapIMo lultenaift Ulth de aente brlljaatendragor van de Dultsche njarine aan verteneriwoordlgera van de èultenlandflche i ers heeft meegedeeld moet Worden afgeleid dat de Dultaclier zich op a niet oHenalet v a het UiUkbootwapen Jjaeheraiaon Ulth beveatlgde namelilk dat pp op het oogenbltk niet hat commando Veert op een dulklmot inaar door grootMnlraal Dttnltz U belast met de opleldtag van een groot aantal jonge ma ia happen jii l veel booten Voorla kondigde hU aan dat men bezig ta inet de uitwerking ven een C Wethode van operaeren dto het ucceerUka aermlddel dat de Engelachen la den ooi tegen de dulkbooten hebben gevonden koet ncutrallaeeren Vjlgena een door Beuter veraproid bericht radlto Bail Zaterdagavond medeae JJW dat op het congTBi van de provtrclaloWmmUile van de Jtallaanache bevrUdtn a2 wnt te Bart Zatardag met alcenwena mmen een reeohitle li aangenomen waar at troonaOrtaikl Konlnc Vlctojr Ima ïei au noodaakelUlie voorwaarde voor den 1 net ieeid Neropbouw an land geOiacht wordt HEVIGE OEVECHTEIf BU DB MARSHALL EILANDEN w Japanaeha hoofdkwairtlar meldt dat gt M Januari hevige gevechten plaati S 4 n ttaachen Japanacha vlootatrtWkrach n vkMtatrttdkrachten der leaiUMrden e Manhafl laBdan achfieo tan ta ïwuïri fis fV it op J e rteïATSS ilJSJÏ blnnen vU tem v hlïï wJ tan de neau ü y kleinen ring iMn ar velen jSZ waarmede beweJeaT dat iSS ï ht uit eiSyiS T n n i déela u da SSSr neertKHnanr diep te dan P K SIWMtKAitar I eraUi atapO TROONSAFSTAND VAN yiOTOR £ MANUEL OE8ISCHT Dg harlnntrlng Januari l U sIrUd dia In al tn Barlltn i harlnntrlna aan dtn tOsten en aan da Jtraa van Duitachland aa voor Barlltn tan dian dituin voor af gilman la onvarflauwd Oa ontwikkeling van d waraldMnioria van dien tijdtot op heden toe Is daarvoor ta nauwvarbonden mot dien dag waarop Hitler als RUkskanaeUar tn hel hotal Kalssrhat tarugkeeMa na dtgan van Intanaa spanning dien dag waarop ean uraelanga akkaloptodit voor het aarat al Hall Hitler Dullschiand ontwaaktl in klitirkande eSiagailndhald door BaHlin droef En met dlaa dag tal au aan üHtoa d MmaagsbaMa kracM van het oalMWtkla DultseUaad haat 1st lamatkt oek dstoekamsUg MttwIkketIM vartmndtn blUvan Juist nu alt laren Mar arvtart mta hoe ha hapdanksa van dan Miten Janusit geen plechtigs tormtlilslt tt maar eaa telkana door ds ontarikkaHng dat tsltaa aan actualiteit wlnnandle aabeiMtenit Juist dit Jttr nu ds atrUd taam hst bolajewtama een itrijd om Duitsahlands bestaan tn Mdenda poilUa Is lesrerdsn looala In ilMI da ptrtl ds ovsrateninf boakta In aen strijd op lavta en dood om da Itidlnc OTW hst Duitsche volk tegen bel tl £ tot dsa s l ii d maw o mtkande conununisme Hat verband tusschsn den strtld vtn toan ea dien van hsns Is onkMMhSAbatr ook al Is d u iroote stritd dan oni wiUtkeurifa radeoen ultgtbrokin Rsaib Itng la da aanleiding varietan tn Is It da gavecMan In da Ruaslieha vttlakm htl wtra sllbouet van dsn oorlog ttgaa dan Ooitelljkan horlson opferssan Sootls Hitler In lUn rada vtn Zondtc Mft hst Dultsche volk tal Ds ttjd dst b l nog dtn srïiUn kon h Misn tis tln ImI ook bil dasan strijd ilackts om tan van da door Engeland ttlkana wader aanaawtkkarde Europettcba con lcten Ql tng voorbU Wat aadtrt HM te Loodaa atidselmaUg tot den oortog Mista Is IhMM vtn drijver gedrevene tell rdan Dt aasatei wiarvan U ilch volgaM oud Brltieh gebruik ookjUtmaal dtehtsa ta bedienen zijn hun tiff matsters self over het hoofd lagroaid n zijn rada spreekt HlUer nauwelijksover het verlat vtn den oorlog ot overde feiten van den oarlogsdsg hit qireeklUachu zijn categorisch verirouwsa Uit lade overwinning van zijn volk an zijnlegert Tot kernpunt vtn ilJn betoog heeft hl de leuze gemaakt die de DultachanaUonaalaoclallsteo In da jaren voor 1931 In den binnenlandachen strijd voerdenwij of hat boltjewiama de overwinning o de ondargapg En zooala hIJ met deze leuza zijn binnenlandtchen ttrUd op het groota wereldgebeuren projecteert zoo doet hij het met het vertrouwen In de overwinning van de Idee waarop de leuze teunt Evanalt deslljda bij het procaa tegen da partij In 1K4I dero aanval die werd onder nomen om do beweging te vernietigen da denkbeelden van de beweging tla met het gewald eener explosie over gansch DulUCh land deed verapreidan zoo zal deze atiljd aan da volken binnen enkele jaren d oogen openen over de jodenkweatle en hun het nallonaal aaclBtiaUtche antwoord ea de maatregelen om hen uit dan weg ta ruimen even navolgenswaardlg ala vaolelfaprakend doen toeschijnen Het verband wordt duidelijk gelegd Doordat het natlonaal toclaliame elf Jaar geleden terstand aan begin heeft gemaakt met de uitvoering van zUn program tt het nog juist op tijd gelukt dtn staat op te richten dia niet alleen w t zUn kracht In het binnenland betreft doch ook wat lUn macht naar bulten betreft In itaat Is de Europeeacha zending ta vsrvuUcn die eens In de oudhekj OrlekeiUand op zich genomen h tt tsgen de Parsen Rome tegen da Ctrthagars an In later eeuwen het Avondland aladelljk tegen da lavttles van hat Oosten HiUar Btelt da kcuia dia Europa na ruim vier Jaren oorlog real ordening onder leiding van tttn tterkstan Itaat 01 onderschikking aan den bolsjewlstlachen kolos De vraag der redding van da Europeeithe ataten en daarmede der rtd ding van Furupa la ren vraag die ultalultend besllat wordt door het natlonanl tocttUstlscht Dultsche volk en zUn wstrmScht sa da datrmede verbonden staten Wanneer echter Dullschiand sou Inetn tortan sou geen andsrt staat In Europa doeltraffsnd ttgtnstand kunnen bladen san da nieuwe Invasie der Hunnen Onder de scherpe belichting van dsis Utuatle la dit Jaar de 30ats Januari hsrdtcht Het wat ean lobera herdenking looala de moeilijke aorlagsomatandlghedan het geboden Maar in dia lobarheld school gaan lomberheld Uit HItleri woorden iprak aen itark optlmlime en aen haehl geloot In een hlitorlioha ontwlldiaUnc dis haar lUnen tal doaitrtkken tot In aan nieuwe en groots toakomil voor ons werelddeel Hat op en neer gaan der gebeurtenissen zoo zal hU kan alleen ham ternaar drukken dit htttorlich noch slen noch denken geleerd heeft het boach heen Taan hU tin dtar bochten on kwam trof hij het onvarwacht lieel gelukikig De achterata wagen was blijven stilstaan en da voermaa waa bezig het wiel uit de moddir te werken Op de kar bevohd zich sen stolen vat met voldoende benzine voor alle tanlcs van den Arend Robertaon stapte af liet zUn fleta en geweer langs den w g staan ea sloop zachtjes tuasehsn de struikeii door 1V en hU vMc bi den wagett genaderd was klauterde de voennao juist weer op den bok en trok to teugela aan Robertson sloop ongemerkt acbter den wagen klom er stilletjes op eni greep den dief In den rug baat Da worsteling duunde niet lang Da voerman was aoo plotaeling i v hctnpeldj dat bU weinli2 tegenstand kon bledrnJ en btj het awterbver tutonéian kwant hii Rvet iltn hooU op iin der yzere hoepela van h t vat tarscht krsunda pUnlUic en verloor het bewuateijn Neifgens was één der andere wagena wan de iio w ni te ontdekken Ze waren vermoedeliijit al een heel eind vocruit en hadden den achtersten wagen aan zijn tot ovargelatan Dit kwam natuurlijk baal goed uit Robertson trachtte nu SM gauw mogelijk met h t volle vat naar het vllegtenreln Ufrug te keeren om de tanks gevuld te hwnben voordat de betiedei roovers ontdekt had den dat de achterste wagen ontbrak Zóó was het haal wat beter d n wanneer hU een root deel van Morlng a geld ala loaprlja had moetan betalen WonH varvotfil