Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1944

KAlKmttÜ Natuurlijk kalk It Immeri een belangrijke bouwstof voor elke Jonge moeder èn haar kindjet DAGRAVIT nemen met Vitamine Dl DACBfiVIT A AfMTt HM I MMatrt Mawc HMwai k WtateriiBlp De firma Koole en yk stortte wedertmi een gift van ƒ 200 Toor Winterfaulp Vederlond en a i t In h t barleht In oni blad VHB Ktstoren over de nieuwe utagave van denOodiwldkundicen Kring f la Gouda wordtfeaproken vAn reeds verschenenjlrle verHmellngen IHdngen Mm tal begrepenkebben dat hier bedoeld waa dria v rtanwKngen bUdragcn V Sttód VOITBAL mOGRAMMA VOOB KONDAa Ncd VMtlNdb M titnct II te kla r jm Wil rmtna BHC AJa tfenoord Haart e klauFll Quick HVV UrC t Cool d Haarlem uick HVV BMT VIOS 3e klane B Schevenlngeof Olympia ONA CromvHel VCS Laakkwartier Terlaak CDA 4c klasH E Haastrecht Gouderak Bchoonh HFTi DONK Moordrecht Ammer lobche S V HEDEOEEUNGEN rLAATSELUKlE DISTRBUtlBDIENSTKN DisTBiiiin notENgT eomiA atchakart lOt UrUnber In aualuiting aai een terzake recda viireAcnen a lfl l t nTefabericht worden handetana ar nogmxla nat nadruk op geweien dat de gcldtghaldiduur van de bonnen van de Jiekhakarta Mr Uilaubei welk een vcrraldatum hebben tol 14 November 194 la verlen 4 tM 1 Me 1 44 Bedoeld werdeti de bonnen mat groenen aclltergratxd voorilen van de letter U In geel wTtte kleur welke om een ichDdJe li geplaatat waarin de waarde van den bon 1 aangegeven Op eiken bon ia de ooripronkeltlke vervaldatuni 1411 43 aangegeven Afl al aaMvraagfctfaiaUeren Haltwuitatfela Met Ingang van 1 Februari 1 44 kunnen aanvraagformulieren voor hutspantoffela ult sluitend tot en met den l den van iedere maaM aan loket 12 vaa den dienst worden afgehaald De verstfekhing van aanvraagformulieren voor Choeneit ondergaat hiermede geen wjjilging en bluft ekelljka op Woensdag en Donderdag plaata Hebben OEMEENTELIJHE PKBUCATIE APWLrill DIgTIUBlITIE Voor alle personen die hun groente bon la periode bIj hun ieveranciei hebben ingeleverd Is wederom V2 kg appelen beschik baar Deie appelen liJn verkrijgbaar Donder dag Vrlidag en Zaterdag a l Btn don daar voor vaatgestelden prijs Eventueclc klachten aangaande deie dlanbulir kunnen gericht worden aan het Plaatselijk Verdeelings kantoor Kleiweg 10 Gouda 1 1 wel DB7F APPÏIEN WORDBN Al LFEN VERSTTH KT OP DF INGELEVERDE GROENTL BON ISTE PtlUODE Rea ke klasse A Scheven Ineen II WCm ADO ni HVV II Qujck 11 Laakkwartier II Des ae klaaae B Gouda UI Neptunua ni iJe Mu Khon n ADO IV Sparta III Hermes DVS m Forluna II SVV IH He 2e klasse C Sparta II RFC III xcelsior m CW n Emma II H DVS II Rea 3e klatac H GSV U ONA in Sparta IV VOC II Xerxea IV Excelsior IV AfdecMnf Gaoda Groep B Gouda IV Olympia m 11 uur DONK II KBO I Groep C Oroeneweg I Goiiderak 11 Groep D Olympia fv KBO IL 11 uur BEKntcoMprriTR Voer da wedatrijden om den Nedcrlandachen Voetbabekrhebben uit dit district ingcachreven Gouda CSV ONA Ammerstolaebe Sportvereeniging Gouderak Haaetrecht Moordrecht Sehoonboven Stolwük en Waddlmveen INGKLASCIITB WEDSTKUDEW Het programma voor a s Zondag la aangevuld met de wedetrlldcn Scheveningen 04 mpia ONA Cromvliet Haastrecht Goü derak Schoonlioven DONK Moordrecht Ammerttolache SV GSV II ONA 111 Politie elftal behaalt hei kampioensehap De twaalfde wedatnid van de veertien oor de competitie an den Ned PohtieSportbqnd gistcrmiddng op het Olympiaterrein tegen Hilversum gespeeld heeft de Goudache Politie Sportvereeni ting de t waalf de overwinning en daarmede het kampioen chap van afdeelmg B disttict eat met de fraaie deelcijfers van 78 20 gebracht De beeltaende wedatrUd wgp doelpunMlk vastten maml trlMa bet net Klveraum gaf goed paf44i maar apeeWe aaamnkelljk te veel in ét Heedtc Be Gouwciuam die recht op het óotl at gingen en bovendien productief walen verkrefen In d eeiate helft een 4 1 voozspronf Boodat bet met de luat er naar uitzag dat OPSV het kampioenschap al In den zak had Doch da ma vond ook Hilversum de juiste methode en het werd in weinige oogenblikken 3 zoodat het ging spaiinen De thuiscub liet liah de kaat echter niet van t brood eten ze kreeg eenig overwicht dat in doelpunten werd ultge drukt n hoewel Hllvenum ook nog ecnige malen het net vond had aan t einde Gouda met 9 S gewonnen Nadat aanvoerder Wepster door zijn medespelera op de schouders van het veld gedragen was verzamelden de GPS Vers ilch met talrijke belanfetcUenÓen In de bar waar de voorzitter der vereenlging de heer J de Bruin het elftal gelukwenschte en aanvoerder Wepster en bloemenmand aanbood Ook andere sprekers weiischtcn de kanipiocnaclub geluk BIUABTEN TER GOVW KAMPIOEN Een 200 tal biljsrtliefhebbers vulden gisteravond de luime biljartzaal van NSH waar Belvedère en Ter Gouw den bealissingswedatrijd speelden om het eerste klasse kampioenschap van het district Gouda De strijd ving aan met de partij MulVan de Heuvel Mul had zijn zenuwen thuis gelaten zoodat het spel beter vlette dan de vorige malen In Ig beurten maakte hij zijn partij uit Van de Heuvel verweerde rich M l 0 2 De tweede partij glRg tusschen Mikkers ert Bokhoven Bokkoven speeMe lang niet slecht en t leek er op dat hij dezen keer de partij zou winnen ii 16 beurten was de stand 57 186 voor Bokhoven Belde spelers poedelden verscheidene malen waardoor het spelpeil aanmerkelijk daalde Met een serie van 11 maakte Mikkers de partij uit Bokhoven kwam 18 caramboles te kort 3 2 De derde partij riep De Wit en Eikenboom tegeik elkaar De eerste 13 beurten deden de belde spelei B niet veel voor elkander onder Daarna kwam de Wit In vorm en maakte de rest In 5 beurten uit Zijn tegenpartij bleef ver achter 2 4 In de laatste party tussehen Den Boer Sr fSoeters waa door ziekte verhinderd en Rijnhout voldeed Den Boer als invaller uitstekend Hti had na 1 beurten een stand beretkt vin t3 31 Toen kreeg hl een inzinking waarvan Rljnho it profiteerde door Öln aehtbrataiid gedeelteiyk in te loopen aar Den Boer Het zich de overwinning niet meer omnemen zoodat de eindstand g 2 voor Ter Gouw werd dat daarmede het kamplo ischap behaalde S a anoop reikte de eonaul vsn den Ned artbbnd de heer Mul de zilveren medaille iit aan de kanipioensclub De voorzitter fan Belvedère feliciteerde Ter Gouw evene s met het behaalde sueees De De Wit 1 II 15 4 se BkeidxMm 41 11 IM Mlkkfrs M 1 11 91 Boklioven Sl M 49 7 44 Muii 91 II tl 4 9 Van de Heuvel 11 1 1 3 44 Deif Boer Sr 11 23 13 3 SI Rqfhout M 19 11 2 43 TEKPOLO 1 ZWEMKWNe eODDA litalagen van gisteravond Boskoop Gouwe imes 0 2 Boskoop rGouwe heeren 0 2 Programma a s Dinsdag Gouwe A rc imea Gouwen A ZC omblnatie beeren Hoofdredacteur J G Weyster Rotterdam chef redacteur voor Gouda en Omstreken F Tipter Gouda Verantwoordelijk voor de adverfentièn L Akkersdijk Rotterdam Oltgeefstcr N V Rotterdamsch Nieuwsblad Rotterdam Bddioprogramma Donderdaf 3 f ftmart Uliv I 14 4 M 149 Vrool ochtendmiu 7 Jo BNO T t Gyma 7 il Vrooi ochtsndmus 7 40 Sportnieuws 1 M Progrr oven a M BlVO a 18 Morgeaconc liS 8JM1 v d Huisvmuvtr SOO Lichte ork mu7 9 4S Godsd ultz ia 60 Ork C V Krevelen en kinderkoor U 00 Jan Steen de lachende schilder Uil Septet m Es gr t van Beethoven ISM Alm 11 11 Melodists en sol 13 45 BNO 13 00 Zelf tulnieren 13 01 Septet J Ombacti aal en Trto Hof meeater 14 00 fen vraajïge pr over het pottenbakken 14 15 Sol coAc 15 00 Cello en plano II M Bn bier la 1 koffergrun 16 00 D Melodlsten en gr 1145 BMO IT 00 Th Uden Masman 1130 Nieuws In een iiotedop 17 40 Kwartet Corduwener 18 00 BNO 1105 Operaconc 1145 Brandende kweaMes 19 00 BNO Nu 19 15 alleen v radlocentn 19 15 Concertgebark en sol I d pauze De ontwikkeling v i beeldhouwkunkt In Europol na 1900 21 10 Kleine Instrum aoljl 31 30 H k wordt een lied geiongen IV SSoe BNO i i 34 00 Gevar avondroncert Hüv 11 17 00 Kamermut weirfen V Mozart en Beethoven 18 00 Dlnerconc 19 00 BNO 19 IS f r jeu d 19 20 Amusem ofk en sol II 5 Musetteork en sol 301 Oud Holl UsveMj maak door vreentde oogen bezien M 30 Or G Lebon 3115 Hong Ork Band Balogll H 4 AvondwHdln 33 00 NO PLAATSELIJK NIEUWS BO8K00P Bmrgeriyke Stand Geboren Johanna Mana d vaa A van Wijngaarden en C J den OudCn Tineke Nelly d van G Jongejan en A N C Heykdop Elisabeth Bernarda Mana d v F C M Verijakel en G C Roiestraten Martine Sophia d van J H KlXiis en J A van der Loo Margaretha Adriasa d van J C Blonk en E W van Euk Overleden Johannes Groenendufc 14 j C ri3tina Willeimna v Akkeren 82 j Albert Bakker 67 j Ondertrouwd J Loef en M J Hoogeveen c L van Heiningen en W van Tol Getrouwd J Kersbergen 26 j en C M ven Lint 26 j BAASTBECHT BurgafUjke stsd Geboren Sophia Maria d van W W Schoonderwoerd en M Lelivcld Ondertrouwd M Deeleo 27 i NieuwDoort en A de Graaf ia A A SpriW 27 en C r Vergeer 27 Reeuwtjk J M Dekker 4 en H van der Woude 41 j Utrecht Gehuwd St van Dam 29 J Gouda enNHoogendoorn 27 j MOERKAPELLE op tweetal Ds M Hofman predikant der Geref Gemeente alhier aal met ds A Verhagen te Lisse op een tweetal te Sint Annaland op het eiland Tbolen Zeeland NIEUWERKERK AAN DE USSEL Bergerlljke Stand y Ondertrouwd P Markuii 24 J Zevenhuizen en J A den Butter 23 j Geboren Petrus Wilhelmus t van J A Moons en A S Vergeer Adnana Johaniia d van W Timmerman en J Marku Teuna Nelly d van G Luyljes fn N van Vhel Predikbeurt Geref Gemeente Vrudag 6 30 uui ti Ligtfnbfrg an Vlaardirgen OFPHnSELE MBDEDEBLINGEN ICHTPBUZEN AKKEMIOUWPRODUCTEN De Gemachtigd voor do Prljzm maakt bekend dat de rlchtpryzen voor de akkftrbouv pi oducten van oogbt 1844 in het algemeen ongewijzigd zullen bltjven Slechts de priiztn van onderstaande producten hebben een wUziging ondergaan Suikerbleten verhoogd met 2 tot 2g p 1000 kgGroeac erwten verhoogd met l I iMUA 1 17J p 190 kg Peulvruchten andere dan groene erwten verhoogd met 1 Gerepeld vlas verhoogd ntet 190 tot 13M p 1 kfLUnzaad verhoogd met 1 10 tot 2S p IM kg Cichoreiwortel verhoogd met tot 2 p lOfle k Fabrieksaardappelen verhoogd met 0 2S tot 3 p 100 kfVoor consumptieaardappelen zal de prijsverhooglng 0 19 per 100 kagin het bewaar loon voor de geheete periHe worden verrekend zoodat dit bewflarloon een belangrykeverhooging ondergaat De hierboven genoemde verhooglngen zullen geen invloed opde consumenten eri verwerkersprjjzen uitoefenen 3817 MOTOBBaANDSTOr NIEUWE SAMrNSTELLINGr Het Rijksbureau voor Aardolieproductenheeft aan wederverkoopers van benzine eenaantal brochures overhandigd ter tUtreilpliig voor zoover de voorraad strekt aanbenzineverbruikers In deze brochure wordennuttige wenken gegeven waarvan de inachtneming den overgang vïin gewone bt nzineop benzine van gewijzigde samenj UUing zalvtrgeinakkelijken en die tevens de best4 garantie zullen vormen dat de motoren opdit nieuwe product stonngvrlj loopenBetrokkenen wordt aangeraden zich tot nun leveranciers te wenden voor het verkrijgenvan deze brochure of van Inzage daarvan 3536 TOLWHK Ziekenkas De ziekenkas Troost der Zieken hield haar 33 te jaarvergadering Het ledental bedraagt 71 Blijkens hO aarverBlag werd aan 38 leden over 706 ziektedagen een uitkeering ver lrikt tolleen totaal bedrag van 1019 lEen bedrag van M werd gestort in het sanatoriumfonds Het kassasaldo liep terug met 39 De heeren Gvd Heuvel A de Bruijn en A Huisman werden als bestuursleden herkozen WADDINXVEEN BaagBche rechtbank De officier vond het wel een vervelend gevel voor den 22 jaTigen J A de B uit Waddinzveen thans gedetine x maar dit nam ntet weg dat h toch een flinke straf wilde opleggen otndat rqwieldiefstalten nu eenmaal streng betiandeld moeten worden In Boakoof had verdachte driemaal ztjn slag geslagen een fiets van v d Wilk werd voor een wmkel weggehaald de fiets van Geers bij diens wonmg en de fiets van Boot hü het distributiekantoor En dat alles gebeurde omdat de echtgenoote van verdachte in blijde verwachting uas en er daardoor geld noodig was De officier vorderde acht maanden gevangenisstraf met aftrek van preventief Uitspraak over 14 dg RIjkspestepaerbaak Gedurende Januari werd hier ingelegd 19 944 en terugbetaald 32J4 $ tSE c Complete meubilming RoiskanBrs Zitkiiirs Siitpkiiirs 1 1 11 e h 11 n g n m dWrIbulie w UreUuawlif van Reeuwijk s Mfuwi NMHWie 30 aoi SKM K Jifi Tap lan iod Uog etcöod QEBR TEN HOEVE ROnEROAM Tal 38427 DEN HAAG Tel 333298 HOEST Uw kind Bedenk verwnarloos n kan gevaarlQke gevolgen hebben Ceef daarom Uw kind j utt oude geneeskruiden samengestelde onachadeiykeAbdysiroop Vanouds beproetd Mj lioest griap bronchitis aittima AKKER S ABDUSmOOP sWerelds beste Hoestsiroop Oni fipoif te vergeten gAiêd oon Ctaniniot Bu aau voor StanograAe I PONT A taukMraMiKKil 71 D ih Op 12 Febr a s hopen snze geliefde Ouders D SLOBBE A SLOBBE v d Kaa den das te herdenken ddt zij v oor 25 jaar in bet huwelijk traden HENK en Verloofde JO DICK Moordrecht Oost Kint Oost KingdUk C 45 1 J DANKBETUIGINO Voor de vele blijken van harleliik medeleven bij het overlijden van onzen heven Man en zorgzamen Vader den Heer PIKTKR MARINV8 DB GROOT leggen wi langs dezen weg hartelijk dank P DB GROOT Schouten H M DE GROOT M DB GROOT P T DE GROOT A C DE GROOT Oood9 Voorwillans 12 Wegens omstandigheden te h iur gevraagd door jong echtpaar z k eenvondic lem Slaapkamer en ongem tltiamer met gebr van keuken fir no G 807 bur blad Oevr net Bnrfcrmeiije als hulp in de huishouding leUst netjes kunn werken in kl gezin liefst GG of NJl Goede kost en hoog loon Adres J van Kooij Dolderschew 89 den Dolder TER RUIUNG AANGEB ein bovenhuis tegen een benedenhuis goeden stand Br no G 06 bur v d bl WINKELJVFFR GEVR voor De Lelie Hoogstr I 2Uch te vervoegen Surg Uartenssingel 133 P v d Heuvel GEVRAAGD NET MEISJE voor heele ot halve dagen of Werkster Adres P Fijn Krugerlaan 108 Gouda WONING of ededteUjke waatet ew voor Goudsch ditpaar met Mn kindje OMiJNEN WaAm voorlool g nkt in héumdaÜng nen Br no G W bur v d bl Muziek voor Piano Orgel Viool Zang Accordeon Gitoar enz enz vindt U bij Hees Co ook In Klavarskribo WV lichten U gaarne In zonder verplichting Hees Go N V Kleiweg 54 OOUDA 3 = Gevnagd NET MEISJE voor helve de en Vrijdags den geheelcn dag Buiig Martenssingel 87 Gevraagd ankomMd Kanfoorbadiinde meonl of vnouwL bekend m machlneschnjven SchnfteUjke aanb REUNIE THEATER Oos haven 17 HUWELIJK Wenscht U serieuze kennismaking Stelt U vol veï rouwen met ons in verbinding Alle mlichtingen kosteloos m blanco couvert BUR KUNZE BONHEUR Tttiaanstr 48 AnisteTdain Zd Aan de OPENBARE LEESZAAL te Gouda wordt tegen 1 Maart een ooncierge event huisbewaaister gevraagd Sollicitaties uiterlijk 10 Febr Oosthaven 54 Agentsehap Depothouder gcvr voor ingev artikel op oonsump iegebied dat door reclame wordt gesteund Alleen z i die uitstekend zyn ingevoerd bij Kruideniers en Comestibleszaken en hiervan bewijzen kunnen overleggen komen in aanmerking Br onder no G 78 bureau va i dit blad BERKENBEZEMS alle bezem zemen borstelwerk of matenjaal ervoor gevraagd 0 andere art Betaling contant PILMA IMPORT MAASTRICHT Offerte gevraagd in SIERPOTTEN VAZEN etc door groothandel Aanb aan Fa H INEKE Schermerstr 26 Haarlem LUXE ARTIKELEN beeld houwweirk of gictwerk in beter genre gevraagd Ook andere art Betaling contant PILMA IMPORT MAASTRICHT Het is eter benQd daniieMaagd en nog veel beter kan men benijd worden d n uitgelachen Om een flatteus hoedje naar de laatste mode Kan men U alleen benijden waarom zoudt U dan Uw ouden vilthoed niet eens laten VERVORMEN WK makea er een charmant modelletje van daar kunt U Itaat op maken MalsonJOHANNA vooihecn Hoogstraat 189 Rotterdam Markt 70 BMds inooii Polltiebure KRUVNE i JONKER mui bhb Valllngmeeetere en Taaalaura BROERSVEST SSBS SCHIEDAM Canlnia Op Olnedag Fabraarl en volgende dagen aanr voorm 10 uur en nam 130 uur INBOSDBL VKILINQ Fraaie moderne salon zit en slaapkamerameublementen Perz kleedjes karpetten schilderden sieraden huishoudelijke artikelen enz S kijkdagen I Zaterdag 5 Februari 10 9 uur Maandag 7 Februari 10 4 uur Ocicgcnheid tot het geven van kooporders Dagelijks kunnen goederen worden ingezonden ol op verzoek aan huis worden algehaald Op Dinadag 29 Februari en volgende dagen KUNST VEILINO Gelegenheid tot Inzending van goederen voor den veiling uiterN ik tot 15 Februari a s TELEFOON 9661 i IK ZAG zeg Mins Bakgraag hoe op de huiihoudschool de meisjes het recept pannekoel n en flensjes in kun Itooicboek veranderden Boter melk eieren werd met n iksche haal doorgestreept Daarvoor in de plaats kwam toen Panko bloem en walerl PAêfXO n Peja product Wasserij hier ter stede bericht dat er gelegenheid is ter opleiding fe plaatseii met gunstige vooruitzichten en boog looii Zij die nadeie inlichtingen wensen kunnen deze aan onderstaande adressen verkrijgen Boeiekad 216 en Prins Hendrikstr 8 gcdames zoeken TNqiSWiRK voor s avonds Brieven no Q 811 bureau v d blad 2 101 NET DAGMEISJE GEVRAAaO Hoog loon Mevr Rietkerk Markt 10 Barije toovert een standje weg wa TaovERMnoa VOOROEHinSVROUW W r met modder se hoen Q p de stoep akelige ongen roepl Moeder Hokui glori pokus legl BeMje en tchoon is hel weeri En mei alleen de sloep AHes loovcrt Bertje in een wip schoon en helder Huisvrouw U kunt ook lopveren Mei Gtorintf hel wondermiddel voor de wesch hel loriel en diuiend endere dmgen m hel huisbowden op rijwiel ia Uw adres TH PEEK QOUWE 3 5 mopiiiy Voor alle voorkomende reparotles aan Uw rijwiel g 4 94 STAATSLOTERIJ TILKKING VAN DINSDAG 1 flBKI KI 1H VUFCC KLASSE 10 TREKKING noocE raiJZEN r Htm 14331 1000 5060 1747 10 31 i 19739 inw r w I3JJ 7399 11782 1J38I ISM3 2074 f 100 ÜH 239 l tl 134W w vr uiTu j a ru ije i ia Viol IJ IW iaa 3 MIOI I437 I IWI 31 III72 Cilt ItU lOUO IWB 307M 2UM9 ralJZEN VAN 174 lOM 1071 1122 1163 iiea 1317 147 1526 1720 17JJ1 1617 2 J2 lom J4 24 0 M63 2505 2531 2630 na iWl 2I B7 V i 3IJI 3U6 Jjm li 0 ÏS45 3531 SOM 37M 3 t uou MI5 3 li WSI VM 4132 4IJ4 44 U 4ua 521 4571 r 4617 4 6 4 1 49MI tDsa 41173 5076 5121 511 U T4 3 41 5735 5614 5697 UI 511 ao7 134 l 9 0343 H50 651 1 6734 746 6 12 4WI7 urn 1140 V4Ï5 7544 7561 7647 111 102 154 6151 6196 tn t30J M5I VflJ Bvei Ulll 045 6 13 B0 7 9249 tilA ilM 405 iM57 II4J4 VHH 7J8 WI3I 9671 81 3 Wit II j24 10444 IU446 10480 10417 10770 10699 10962 11002 11063 11100 11127 11137 11 6 112 7 11207 11461 11466 11569 11596 II7J4 11811 11656 11921 12020 12217 I 2jJ 12369 2 60 12310 12184 12190 I24I5 12484 12616 12661 12902 IJ065 I32IW 13259 114J6 13466 13556 13661 11643 13960 I40n 14093 14133 14209 14364 I43 9 14390 14393 14407 I4 IJ7 14500 I4062 14980 15077 ni26 15310 I53II4 13402 15420 15480 IMI2 15591 1506 3 I56M 15611 15914 13962 0039 16059 l Oe 14206 16231 16243 16272 16549 16550 16006 16664 irSJ 16754 16813 16679 1 6947 16952 17046 17075 17141 17I6U 17167 17220 1 226 17422 11569 11 35 17083 17840 1 941 ISUIO 18194 13J06 18319 16352 18J98 18492 166 I 16840 169J4 16976 19066 19165 19573 l 1607 19658 tP JO 1965 19927 I9 J7 I t90 20174 20177 20190 20211 20134 2U540 20378 30 68 20986 21001 2I0 AI 1I426 21445 21631 21717 21733 21753 21871 21903 21956 Van Beuzekom Gouwe 77 mXÊOOH 2390 laan verkoop tweede hands Goederen VRAAGT TE KCXJP Inboedels ot gedeelten daarvan cmtieke meubelan kuiurtVoorwerpan Pcrxisclie tapeten enz enz Steeds aon huii te ontbiedend ü cat Hi Stereo Evenals de brosM en icidtaam heerlijke Sicico Beschuit vao vMt den oorlog dic 6ók om nooit te vergeten isl beschuit n Spaarbrief van de N C V ffN vm MAN te s Gravenhaga fSJ O V § een uitersl lollede belegging Loopttld 14 jaar Grootte WW ƒ lOOO en ƒ MUO Storting vanaf p mnd KorUug btl betalinx tneena 78 VM en ƒ STB Uitkeertng kaa 1928 In IMS hoogste ƒ 896 1792 en 44MI laagste sa ƒ ISOO en ƒ SSM SoUdltelt Rtfkatoeiteiit Vers k Nadere inUcbUii en ia de omtrent een vertegenwoordlgtng verstrekt de N aV Bpaarvere eker l nt Zseatnat 88 a Graveuhace