Goudsche Courant, donderdag 3 februari 1944

Ktll paniierdag 3 FeWuari 1944 Bwcaa Markt 31 Teicfooa 49 p rtMluianf iM CX UDSCHE COUCAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prji 5 cenU per nummer 82 te Jaartftiitf No 31463 OifttrwUctetn r nènra oouda Hevige stryibij Onjepropetrofskiewograd Woiyflsk en Nowgorod ftorit g óMmwóm aanTollcB h Nettuao D DvxSnAm bomocmvolleii op LondMi gtt oooMbtvtï vën de Dirtt ZaM KtatMi wn DbJ a kMtaa vaoit M verMi TMMUarie rcf editeM rae tetwat fMMtnUe t kat i Te MwNM 4 tawehMi MM Am vQMrfl te weerwil nui rik tditlk unraOHi i er MM M MtMf BtMwha VMiMrfMv BtHM lM CMi IB een leceaaMi al Ie vIJaiiMWe Ualee bbwen ja knarten den irtUM tware jlllmin MUI aMiwdMii en ma KaaH van Pkit val Bij werkzaamheden vande Brma De Vries Robbé op het PhiUpstarréln ta Eindhoven viel de 4I iarlge C R van d r eens étsge waarbij hu soodanigeverivonilngvi opliep dat hij in het Diaoonassenliuia alhier ia overleden Achtereenvolgens werden genoemd Ulk cawa n Zondagavond la in del votum adjutorjum introïtus wet des Amateilaan te Amsterdam het Itjk gevondMj Heeren huMbellldenis genadever van een onbekenden man van ongeveer 2 s = = In het afgeloopen jaar zijn ta i Gravedhag S3 personen ten gevolge van verkeeraongelukken om het leven gekomen wat 40 meer is dan tn IMS Van ISiT tot 1940 schommelife dit aantal tusschen X3 en 39 per jaar In IMO was het doodenctjfer Vt In IMl 3S en In IMS 38 vier personen vonden In IMS den dood bU het springen van een rijdende tram of bua b j het opspringen werd één gedood door leunMS buiten een tram verloren 3 peraonen het leven door onvoorzichtig den rijweg oversteken M De sa overige verkeersongevallen met doodelljk gevolg waren toe te achrtjven aah oorzaken die zich ooif In normale tijd voordoen zooala het nlet verleenen van voorrang op kruiaininten het onjuist abnljden van bochten ót atraathoeken het niet In acht nemen van da noodlge voorzichtigheid In het algemeen Verder gingen kinderlevena verloren door roekloos springen op of hangen aan auto a of wagens Hot aantal pertonesi dat In 1M3 bU verkeeraongevallen te a Gravanhage zoodanig werd gewond dat verpleging voor korteren of lan ren tijd In een ztekanhuls noodzakelijk bleek waa BM Hiervan was In 30 Savauen het aprlngen op en In 10 gevallen et afspringen van tram of bus da oorzaak terwMl voorla een dorUgtM personen door het ÜBUnen bulten de tram min of meer ernstig werd gewond Onvoorzichtig overstaken waa la 83 tevallen de oorzaak van vrtj ematlg lichamelijk letsel Het opmerkelUk la wel dat In totaal een daling van het aantal verkeereongevallan In de laatate jaren valt waar ta nemea soodat de atUclng iloh alleen ten opzichte van het aantal doodaA voordoet Brutale dievesi BU aen bewomtMMi het park Nieuw Wassenaar te Wassenaar drongen In den avond van Woensdag M Januari j l om ruim 8 uur vIJf mannen de woning birmen Hun woordvoerder dtanda zich aan ala rechercheur van poUtle met de opdracht een ondenoek In het huil tn te stellen In de voorkamer werd door den zich noemenden rechercheur met den haar dea huizes gesproken inde achterkamer werden mevrouw en haar dochter In bedwang gehouden door een anderen Indringer en de drie overigen verapreldden zich door de woning Nadat het onderzoek was afgeloopen vertrok het vMftal Toen bleek dat zij zich hadden meester gemaakt van de Perzlache kleeden een groot aantal sieraden en een waardovol schtld H bil eltiaar voor een waarde van plm ƒ 100000 Binnen tweemaal M uur Is het gelukt vier van de dieven te arresteeren nummer vijf volgde twee dagen later Ook de geheele bult kon wo en achterhaald HIJ verbutitt naar dan enden toeetand Gelljk bekend Is men In verachtUende gemeenten er toe overgegaan voor openbare verkeersmiddelen voor te schrijven dat de teugd zltptaataen moet vrijmaken voor gebreltkUiHi en ouden van dagen Nu speelde zich dezer dagen in een tram het volgende sf Een oude heer komt blmien en een school j onsen biedt hem beleefd tljn sltplaata aan De keer gaai zitten en zegt JJank Je wel dat Is heel vriendelijk van Je maar trek Je er maar niets van aan hoor Over een maand of drie hoef Je dat niet meer te doen I teleii lee bi httjcebied ten Zuidl Weeten en Wetten van MowogradWe iulc duren de gevechten m t ém naer het Weeten otniringen4K vUnnd vMrt towij l taliijke itedeltjke wivatlen werden Acilagen IHiMciMn Pri en Berezina ti de fvvec itaactivil it weer ep en leidde tot den miccesvoUen ftr er van talrUke aanvallen en Mratien vaa den vijand Ten Noorden van Newel vielen de hMewiften ook fiateren door tltt n lafvilectuieen onderM inid otvw ateUing n aan Zü met ware verliezen atgeilagen en vwloren een aantal pantierwagens Taaiehen bet Dmenmeer en de FbiMto Oo lf Meld de tterkè vtfflldelijke 4nk in ZuideUlke en Weatelljke rich llB aan In de gteote moerasgebieden tai Weeten vwi Nowforod aan den eerwet Lenlntrad Pleskan en in feti eUed TUI JMBbarg ontatonden twtM gvrtAtum De plaata Janiburc HWi na bevlfén aliJUd opgegeven IB Znid Italië et e de vijand z itatke door pantMrwagena onder tewide aanvallen tot uitbreiding van bet braggeBJioofd van Nettnno egen k t Noordelllke front in den fector ApriliaCiatema voort Terw l U op ten piaata er in alaagde een diepe penetratie t t ttand te brengen werden alia MivaUen aan h st overige rant nadat een aantal vijandeiijke yaalierwagena waa atnkgetehoten bloedig atgealïigui Blgen tegenaanvallen de penetntieplek op te heften aken goede vorderingen Aan het Zuidelljik front ondemain de vjiand ook gMteren in den sector tt Wetten van San KUa gedurende den geheelen dag door kraehtig artillerievuur en pantaarwaigent gesteund aanraUen In weerwil van de numerieke iremvacht kon hU tan koite van zware verliezen slet tt gerince terreinwinst btJialen Onie troepen heroveirden in en tegenaanval veraoheidene beuvel teiluigen BU een hernieuwden door ptntserwagena ondersteunden aai val len Zuiden van d Adriatiache kust leed de vljiand bUzondar rw ffe verttecan Ouitsclie torpedovltegtuiigen vielen op 1 Februiri des avonds voor de MoordAfrikaanaohe kust een vijandelijk ravitailleeringtoonvooi met succes Mn Een kmlaur en zeven koopvaardUMhspen met een inhoud van 52 000 brt TMdan getroffen en deels zwaar be adlfd Twet Britsohe vliegtuigen werden in em luchtgavecht neerge Aoton Mwle ftitsehe vliegtuigen wier en b den afgeloopen nacht bommen neer op Berlijn op Wett Duitischland en in M Zuidelijke RUikagebied Drie vljan MUke vliegtuigen werden vernietigd Mtt oppeibevel van de wcermacht deelt voorts mede De Infelachen probeeren het effect vn de Duitache luchtaanvallen op IipXen In den nacht van 21 op 22 Jan Mfvan 29 op 30 Januari 1944 door welBtaniat onjuiste cUfen over het aantal Mavaltende Dultsche vliegtuigen en ver de aangerichte adhade te verkleiyp b tegenstelling hiermede wordt ♦ Waard In den strijd geworpen Wen meer dan 900 vliegtuigen waary B 710 vliegtuigen Londen met tn taal ver ovw de 1000 ton brisant en iMdbomin SMnvielen De overige ♦ Uigtuigen oodantanten afleldings Mvallen op Zuid OoMt fingeland Van ua aMivaUen worden 34 vliegtuigen nMt Volgana de npporten der beJjxiiiigen üin by beide aanvallen op 2 ebied van Londen kt scheef t groote branden en verwoeetlpl n waalgenomen 2fT r k l i H ii l i ra I taSi l5 ï S V n4a a krulaar kSXLS £ O strM wam tcapand door W Vttlw HM eerate aalvo li geloat P K MIschUch O H I j 8 bMchaowinc owr d n oorloola k lj9 Uilair ownepoDdenr na ï O N B KwtlB HeUeiukIwak den Inttnik op 1 OOM Bivo rlotet M Mel aDdMike de ten deel niet onaanzienlijke terrelnwiiiaten van de boleiewleten teenerlel symptomAi vertoont van ecu gelukken van betC bolaiewlstUch wlKteroMenMt Eerttar la bet leaendeel het eval Omtt en itoetrlcMlDS van da naar voren drukkandc oUenal ipiuett laten ilen dat het de vUandelUke KMtqC niet om terralnfflnat alft oodanl ï te tottn la docK om het ulteenalaaU van het Opiache Iront de ultachakellng van de Dal ache militaire kracht door itóddel van den vemleUglngaalag Niet ontkend kan woToen dat da toe tand tUdelIjk voor de Duitache tomvatla waartegen tangopcratlea ondernomen werden plaataeUJk kritiek la geweeat Da Dultschera hehben deze crials met een hardnekkigheid weten meester te worden waaruit een groote auperloritelt In den atrUd blUkt vergeleken met hun Oostalljken tegenatand t De decentralisatie vèn de 5 pvjet Uiiie VOORSTEL VAN MOLOTOF AANGENOMEN Het voorstel van den volkscommissaris voor Buitenlandsche Zaken Molotlot ter decentralisatie van de Sovjetunie is naar S P T meldt Dinsda middaig na een beraadslaging van van vier uren door den opijersten tvad der SovjetUnie eenatenunig aangenomen Ia het kader van dit plan zullen de 10 Sovjetrepublieken eigen ministeriel van Buitenlandsche Zaken oprichten en zg mogen dan ook zelfstandig met andere staten verdragen afsluiten Verder Jcrygen de Sovjetrepojblieken het recht legers op te stellen en tenslotte ia het hun mogelijk uit de Sovjet Unie te treden Tezamen met deze iwlangrijke veranderingen vaa de in 1930 tot stand gekomen eerste grondwet der Sovjet Unie is de secretaris van het vakverbond der SovjetUnie Nikolai Sjwemlk benoemd tot vice president van den persten raad en daarmede tot viceprevident van de Sovjet Unie D Raad van Volkacommlaaarlaaan der Volkacommiaarlaaen der Sovjet Unie heeft volgena een attlciefl bericht van Taae den plaatavarvangeaden commlaaarla van Bulten landache ZalÊan Karnaltajoek van Eljn functie ontlwvtn Bede van Molotof Taaa pubUceert In extenw de rede dia Molotof daarbij gehouden heeft Molotof verklaarde o m dat het SovjatLeger op het oogtinbllk een algetneen Sovjet leger is waarm afzonderlijke troepenfomutlea van de Sovjet republleken niet beatonden niana wordt voorgesteld om troepenformatlea der Sovjct republleksn tn te atellen ala onderdeelen van het roode leger Hlertloor ontataat de behoefte om In da federale republieken commlaaariaten van defensie op te richten Nationale troepenformatlaa zoo aaide Molotof oa bestaan reeda bij het ibode leger n l Utuuache Letlandsche Estlandsche Caorgtache Armenlache en enkele andera niana editar iljn alle volken der SovjetUnie rtoa battemtf hun plaats In da ga ladaren van het roode legtr In te nemen Tot dusver was de SovJet lMle la het buitenland vartagenwoonUgd door al Bovw dlplomaten Thans ii t het vraagatuk van m buitenland sdie betrekkingen der Sovtei republlekov er andara utt dan M jaar geleden toei d SovjetUni want opferldit De ttjd la voorbtl waarin enkele buitenlandsche staten hebben getradtt het bestaan der Sovjet repubUak te iMgeercn NU echter neemt Integendeel In de buitenlandaeha staten de drang om met de SovjetiUnle diplomatieke betrekkingen aan te knoopes en w ontwikkelen toe Als veorbeeM voor de Jcracirtlcer erdendie vrlendsaiappeUlke betrekliingen van de Sovjet TJale met de Curopaaai a ataten noemde Molotot het sluiten van hat a f Sovjet Raaaiaeh njeehtaehe verdrag In dit verband sprak htt van da fundamenten die voor de samenwerking van de democratlaelw landen met de Sovlet Unle ook voor den tijd na den porlog n gelegd voor de waarborging van den vrede r bestaan loo aaide hU b v niet weinig econemlaelie en cultureele behoeften in de Sovjetrepublleken die door de al SovJetvwtegenwoordlgtngm In het buitenland niet bevredigd konden worden Dexe nattonala lachen der republieken louden het besta door dtreete betrekkingen van da ataonderlllka Sovjet republleken met de betreffende aistwi liavredifd kunnen worden Dnltach oommenlaar Sla dIplonuUefce correspondent van bat O If B dr Siegfried Hom sehrljtt hier omtrent o nv het volgende Het gaat alleen tn scliIJn om een maatree et van decentrallaaUe in werkelUkheld echter la het een loowel op het gebied der blnnenala bmtanlandsche polltlA gewaldige ver Bterklaa van de centrale leiding dar SovjetUnie Door deun piaatregcl wordt Moskou m staat gesteld om bij alle belancrtjka bssUs slngen op het gebied der buitenlandaeha politiek en van het economlache leven die in de gemengde Inter geallleerda commissie behandeld worden met een eventueele door aascvende stemmenmeerderhaid op te treden Den staten resp gebieden e de SovJetthUe zU het direct of indirect in haar ban denkt te slaan moet da apronf üi het dulater door het voorspiegelen van een bepaalde autonomie vargemakkaltlkt worden De door Maletof aftekondlade mMtregalan worden in aakaren zin voorgaatald ala aan met de demoeratlache beginaelen van het Atlantische Charter overeenstemmende vernieuwing die voor oorlogaUld en voor den te da Koestraat Amaietdam wenende Chlnaea kreeg Dlnadagmiddag Iwzoak vw twee manuen die alch ullfavaa voor poUtiemanncn en eenhuiszoeking verrichtten Zij vonden eenige paren handschoenen en een pakje thee dat i J In beslag namen In een andere kamer Itdekten zij achter het behang een blikken Oommei met 5000 eigendom van eenqhlnees die niet aanwezig waa en ook hel geld werd meegenomen Nadat de rechercheun vertrokken waren kreeg de Chinees achterdocht en volgde hen met een landgenoot en een Nederlander Toen de politie mannen welMrden hun letflUmatletwwlju te toonen dat zIJ trouwens niet bezaten werd één hunner geglepen en aan de politie overgegeven Het bleek een 20 jarlge smid te z jn De handschoenen en de thee had hij twg bij zich Naar z jn kameraad die blijkbaar de SOOO onder zijn hoede heeft genomen wordt gezocht Uroennreld eaUdekt Onlangs is op een ontginning te Ki 4ca Drentel een urnenveld ontdekt Prof dr A E van Giffen te Oronlnzen werd met deae oudheidkundige vondst in itennis gest Onder zijn leiding werden opgrsvingen vacricht waarl j een steengraf en een sleutelgraf werden blootgelegd Xn het laatste bevond zich een fraaie um De opgravingen zijn benndtcd Gewclat ast t it Mknkar In da buurt ia aaa et tijd na den oorlog d eonaotldatle van da anU fasclstttdie ooallUe garandeert De uit drukkalijke mededeeUng van Molotof dat dt Conferentlea van Moakou In Teheran hiervoor den dooralag hebben gegeven moet beschouwd worden at en bevestiging van de daar genomen prindpieele besluiten betreffende hel prijsgeven van Europa üolsjewtame waarvoor ook de Inlei Slett die Molotof geeft van het usaladiTsJechlstdia verdrag OncetwtKeld zUn de Brtlache en Amerlkaanache regeering op de hoogte gesteld van deze nieuwste truc en heiifaen ztl haar toeatemminc gegeven verheugd dat ztj een uit Weg uit de Impeaav gevondm hebben waarin I tinor haar zwijgen over het verraad van Toskou en Teheran geraakt waren van Hnll Staatsseeratarla Huil Uaktt naar door Reuter gemeld wordt op ynÉen van jouroaliaten betreffende de reorgi laatle der Sovjetoommlasadjaten voor BuHenlandache Zaken en landafrdedlglng verklaard dat dit plan bij zljifbeiaek In Moakou nlat In het b jaondar aprakm lx doch dat eenige regeerin g a aat btenacm er toen op gezloapeeid hadden wt betrof Itler een exclusieve angeleganhelwjkr aovjetregeerlng Hei Switserscha blad de Thurgauar Z e 1 t u n g achrutt dat de grondwetsherziening In de Sovjët Unle niet andera be teekent dan de voorbereiding van een ex panaiepolitiek met een klaarbUjkelük zear vérstrekkend doel Het doel der Sovjetpolitlek ia duidelijk ta herkennen De Sovjet Unie bereid er zich op voor niet alleen geheel Eun ia onder haar invtoed ta branden VMMt alle Suro peeache staten met Slaviachen inslag reohtstreeka in te lijven Het Kremlin heeft niet minder dan de lulljvix vaa da Baltlacba lunden Polen IsJecho SkiwakUe ZuidSlavitf en zeker ook Bulgarije op het oog Ook al zouden al deze staten een eigen leger en een zelfstandige buitenlandsche politiek beloofd worden inen zou toch nooit de illuaie kunnen koesteren dat een dergelUka zelfstandigheid meer dan een lokmiddel soa zUn Aa clated Preaa athrtjft Da Sovjet Ruaalache plannen die den zeeticn repubieken die lid zijn van de urne een vrij hoogen raad van souverelnlteit achUuen te verlee en zullen mogelijk vérstrekkende gevolgen Iwbben In de eerste piaata zou daardoor da SèvJellTnle zestien atonmen krtlgen in elleea evfntueelen na oor o0 chen Volkenbond terwijl da Veremigda Staten aMchta én st n souden hebben AHERtKAANSCHE LANDING OP MARSHALLEILANDEN Uit Peart Harbobr wordt gemeld dat Anierlkaanschr traapen op de Marahaltellanden Ujn geland ZU zijn te land gegaan op Laa en KwadjeUnn en hebben daar brug genhoofaen gevormd In het conununiqu Van KtnUraa mekJt 8 P T Japannats tellen i schap de Pollen gemeente Vrieienveen raakten aiuchts de twee zoona vsn den landbouwar Scherphof In gevecht met den baruchten inbreker v d B die poogde konijnen ta stelen De man trok zoodra hij zich ontdekt zag een mes en viel ala een wildeman op de beide broers aan van wie er eeii zulke ernstige verwondingen opliep dat hij naar het ziekenhuis te Almelo vervoerd moaat worden De dief die zelf ook gewond werd kon oatanappen Van traeshnk gevallen Het ruim tt jarig zoonQe van de familie Adema te Almelo ging op de treeplank van een stilstaande vrachtauto zitten B j het wegrijden bemerkte de éhauffeur het kind niet De Joagen viel van de treeplank en kwam met net lichaam onder een der achterwielen eenige uren later If hij aan de bekomen verwondingen ov rinimt Een luie postbode Wegens de vele postdtefstallen worden af en toe aleekpru en gstomeo Zoo werd dezer dagen een Wassenaaasche brievenbesteller gefoulllserd bij arlen een aantal poststukken te voort chi ii itwam die hij onrechtmatig Iti zijn bezit had In zfln woning werd nog een flinke partij post gevonden waarbij brieven die reeds ni er dan een Jaar geleden besteld hadden moeten zlJn Uit het onderzoek kwam Vast te staan dat diefstal niet de bedoeling was doch het achterhouden alleen waa geschied uit luiheid Mjna lat nWloen l IM gespaau BU ah admiraal NImitz wordt nog gezegd WMna de N R Crt dat llen liatiatand Meden de spaarbanken aangesloten bij den Nederlandaehen Spaarbankbond werd in Decembes 1943 Uifclbgd fa H1 161 vorta maand t l 7 sa en terugbetaald J 12 mam BiHftuUoitd In iM was het totale bedrag van den Mleg Mn SM 0a2 en van de terugbeUllngen llMftiMt zoodafda Inleggelden in 1 M3 aen aanwas vertoonen van niet ntloder dan lavrr aai BEZOEK AAN N S K K M0T0B8CH00L Da De Earteri sssista De De Ruytercantate die j 1 Zaterdag in het gebouw voo K en W te s Grsvenhage met zooveel aucces werd ultfevoerd door JeugdtlDlnei uit Amsterdam Den Haag en Rotter p isiet begeleldloc van een orkaat zal ZaUMaamlddag a s in de Rivléra hal te Rot tardWi lia betkadei van de WA rrantzorgacti worden uitgevoerd Woenadagmongen heeft de Leider in geaelschap van conunisaaris generaal Ritterbuaoh en jlen commandant der W A mr A J Zéndervan een bezoek gebracht aan de N S K K Motarscbool Nederland in Limburg Hier ontvangen eenige honderden Nederlandsdie jongemannen een gnntiige theoretische en practisohe opleiding in verkeeren motr i techniek jaar vermoedelijk em Israëliet Het llik werd daar door twee mannen achtergelaten Na de bezichtlgLig van da yatfect ingerichte aehool wanten de lae ilaStfn allen VTijwiUigera van da N S K K aruppe Luftwaffe versterkt door een dertigtal motor W A mannen die een aperfale ftenerator op leiding volgen In carré opgesteld voor een kort plechtigheid HoofdseOaen g tal ll lar 1 00 180 4416 18790 10278 2031 31 1 JOO OOM 20476 300 2323 UUS 11868 1 T0 17731 20277 100 9731 621S 1708 80110 lUOI 12881 14817 183M 17M3 18718 18788 KKBKNaUWS Ned Herv Kerk Bedankt voor Uaaelateln da A Barendrecht U Weatbroek Geref Gemeenten Tweetal t Dordrecht ds M Heikoop ta Utrecht en dr P Staenblok te PoortvUet Vrije Bvang Gemeenten Beroepen te Rotterdam vacuture da Enter Sr ds D W Veldkamp te iMUwarden ObarfUhrer HegandOrier zelda dat hier la enge kameraadschap met de N S B een motorschool ia seatf jht wearop Nederlandsche jonge kerefi o lgeIeld worden tot echte motorsoldaten volKomen geechikt om binnen het kader van df Duitache weermacht hun bijdrage voor da Europeeache overwinning te leveren Staun deze scholen dus thans In het teeken vsr den totalen oorlog strsks na den vrede zullen zij dienen om de inotorlseerlitgsgedschte ook In het Nederlandsche volk ta versterken Mede dank zt deze scholen staan thans vele duizenden vrtjwil llgers In de Nederlandsche rejglmenten van de Gruppe I uftwaffe waarin zij op onvolprezen wDze hun pUcht doen Aan opperbanlfider Eman werd In naam van den Führer het kruis van oorlogaverdlenate met de zwaarden overhandigd Seailleton l e Leider weea den leerlingen van de school opNhet eervolle van hun taak om ook ter wUl van da toekomst van Nederland ona werelddeek tegen het bolsjawlame eenerzlida en het Hartelooze kapitalisme anderzyds M ver psngan Nadnik verboden Sla ittera van bet varkeer De rmêjun de wereld in tachtig uren Een veztiaal uit ds eerate tijden van het vüegweien door W C COENEN 59 Doe maar rustig aan TomIsohre U wd hy Met deze oude spuitboud ik Je die kerels wel van hat lijf Bjoric stiet haif Engelschav half Poolsche juicbfcrelm uit nenda naar den wagen ao graep bet paard bjj den teugel Bobertson en d gevanlw genomen voermain spirongen v n den bok Is dat Nugent soma KaralT vroegRobertaon Waar komt die vent voorden drocmnel eigens vandaanT Gras scheen buKen ziohaelf van vreugde klom tegen den wagen op on streek li kosend met de band over het benzinévat alvorens t antwoorden Hu is in Poolsohen dienst getreden en hij vlc a wat in het rond inde hoop ons ena t gen te komen enonoe wereldwed trUdklst te kunnenbekijken Precies op het juiste oogenbljk ia hiJ gedaald om jouw terugtochtte dekken Ga maar gauw naar hemtoe Leo en ik zuUen de tanks welvullen Je hebt m dat netjes geleverd oude jongenJ Neem dien kerel onder je hoede Karel Rcibertaon wees op zijn gavnnigene Hoor hran eens uit tsi lie of jewat van die rooveisbende te wetenkunt komen Hi meWe naar de machina en st den piloot dien hij vroeger jwd leeren Icennen ds Utuultoe Nitgeot wat is dat een fiJM verrassing kerel Het onmogelijke lijkt op dit gebied mogelijk Tom antwoordde deblonde i ger Wacht nog een oogenblikje tot Ik het boach heb actwongeveegd dan V fm ik b4 je Hü liet een regen van ko Is langs den zoom van het bosch neeik omen om de geschrokken roovera vmrgoed te verjagen spixHig daafop uit zijn machine en klopte Robertson kameraadschappelijk op den schouder Ben je tveer aJs van ouds onmogelijke dillen aan het tiithalen viroeg I hij lachend Ik sta er verstomd waniKarel zegt dat je gisteinnoiven nog n Detroit zat en nu zit ja In iea namiddag al hier in Polen Zag danmaak je de wareld tedi wei dromoMls iéadttueumê TWEE POLmE nmiLARISSBN GEHULDIGO De heeren Fol en Zwaakhuiwn met hatteU theid omringd De politie l d gisteren twee jubilarissen in haarInklden de opperwachtmeesters L Pol en C Zwankhuizen die hun 25 jerige politieloJpbaan herdachten dienstjaren die alle te dezer stede 2yn doorgebracht De heer P fl heeft steeds zijn taak in den etraafdienst vervuld den heer Zwankhutóen daarentegen zullen slechts weinigen in uniform herinneren waai hU heeft er slechts een half jaar ia gelo q en en IS al 24H jaar bij de recherche werkzaam Het i voor beiden een fepstdag g weest waarop ü de waardeering van de autoriteiten de syimj thie van hun collega s en het medeleven van htm vrienden hebben ontvangen Zoowel in de feestelijk versierde waning van den door zijh uitgebreide familie omringden heer Pol als ten huize van den populairen rechercheur die naar zijn zonnig Amsterdamsch gemoed ziJn taak altijd met een glimlach vervult en die op zijn bijna 63 jaren nog een enthousiast en actief sportbeoefenaar is prijkten vele bloemstukken en kwamen talrijke gasten op bezoek Allereerst heeft een d mtatie met kapitein S J Schadee èan het hoofd de gelukwenechen en een fraai gesohenk van het koprs den heer PÏA een huishèmerlaimip eiï den heer Zwankhuiztn een rooktafel met rooksM atingeboden en de kapitein heeft hierbij in een korte toeapsaak eik der jubilarissen dan betuigd voor de trouwe plichtsvervuUkig Persoonlijk had de heer Schadee iedej bloemen gezonden en op deze wijze inildigde ook de afdeeling Gouda van den Kameraadsohapsbond der Nederlandsche politie haar jubileerende leden Buigemeester E A A Liera Irwun beiden de hand drukken en overtiandigde ieder een boekweik In den loop van den dag zün de Juitenants Wepster en Pij Is en de overige leden van het ko ps de jubilarissen korooh feliciteeren Onder de vele andere belangstellenden waren o a dr de Planque en mr v m Mechtelen BUEENKOM8T JONGE tlDMATEN NED HERV KERK Na op 13 Januari in het eerste gedeelte van zijn lezing ovar Liturgie een bli kover het geheel e htbben geworpen behandelde dr Ai Montagne Izn gisteravond in DanigJ voor de jonge lidmaten der Ned afzonderlijke deelen van actiën dienst kondjging en lofprijzing Schriftlöing gelooRbelijdenis offerande en lied prediking en zegen bede Spreker gaf by verschillwide van de onderdeelen an den dienst uitvoerige toeiicl tmg tegelijk verklarende de eigenlijke beteekenis der vreemde woorden en in welke beteekenis zi in den dienst vooricomen Ook bU aiultre onderdeelen wist dr Montagne zyn gehoor door Interessante bijzonderheden t boeien Na afloop beantwoordde hij versctaiUende vragen van de toehoorders Jdeirik dat moet ik zeggen Laat me dia wonderkis eens bekijken Heuech keirel ik kan bijna met gelooven wait ik er van heb gehoord Ik ben zoo geheel door deze geweldige üc in beslag genomen en ikheb aooveel aan mij n hoofd dat ik menog geen rekenschap kan geven van het inderdaad ongehoorde record d twe vestigen Peinzend keek Bobertson naar Leo die met Bjoric beiig was de tanks te vtUlen Ondar het wei hiekt Bjoric nu en dan evea op ten einde de opmerkingen van dien gevange i voerman naar aanleiding van Gres vragen t vwlalen Wat er vandaag is gebeurd geeftfje echt een idea van de moellükhwien waanmee we te kampen heibben Ik weet nooit van weiken kant de slag zal vaJlei vervolgde Robertaon ietwat verdrietig Voor ons is wel het voornaamste dat we ons pracht vliegtuig in de lucht houden en verder komen ala we eenmaal thuis zijn kunnen we gaan dienken over het wonderbaarlijke onzer pirestatie Ik zal door Gras een oogje op jouw machine laten houden Kom JU dan m t mu f ae Louis en bekijk den Arend een oogenblikje Je krijgt dan roeteen een nieuwe bladzijd telezen In de geschiedenis der vliegwetenschap HciorDSTUK JEVm Naar Term Toen Gras op verzoek v n Robeii3on naar de kleine machine toekwam nam hiJ zijn gevangene met zich mee Heb je r og iets uit hem kunnen krijgen Karel vroeg Robertson Een pakje papieren roebels uit dan tnnedtijd waarvan Bjoorlc zc t dat ze tweemaal zooveel waard zit als Mn van de andere soorten awl Gras Sn veixler een sotnt paKioort van het militaire booMkwartier in Moskou Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN f Tot ft Febrmrl moet verdaiiterd worden wn 17 30 S 15 nar t Febr Mua op 12 51 onder S 37 Feb Mmh op 13 ET onder 4 4S Feb Maan op 14 11 onder 5 42 ROTTERD PHILH ORKEST DIKGEHT eouAkoniPse SOLIST iMNKEESSïHWÖOt Propromma Niels WMhalm Gade IÏJ7 IJ90 Ouverture NooWeMWge atw Ostion ohonnet BraKnt lf3X im Vtoomntcert in D opt 77 Comcli I opper I 70 I94I0 Zuiderzeesvmphonie no 7 Met Schumann roor wien Brahms greote vertering koesterde en wien hij groöte dandcbaartteid toedroeg voor da wijae waarop Sohuraann met het gezag van zijn parsoon op Bnahms de aandacht had gevestigd m g Brahma autodidact sla hiJ wa tot de grootste muiikAle figuren der I9e eeuw worden gerekend Onder zijD vele comiposities treffen we slechts één vioolconce t aan ctot het R Ph O on gisteravond in den Schouwburg bracht n doorwrocht wenk voortzetting der romantische klassieke trtditie opmerkelijk door uitstefcMide muzikale invai len en gevarieerde harm ie en den vioolegliat gelegenbeid biedend zonder vlrtuozenaciobatiek zijn bwaafittieid in muz aal spel te toonen m hiertoe gaf Jan Keessen üe als we ons niet vergissen ons voor het eerst in Gouda met zijn spel kwam veiblijden gereeda aanleiding K wam het aanvankelijk voor alsof hü zich nog niet soepel genoeg toonde de sdbiitterend ge eefde cadens liet geen twijifel omtrent zijn kunnen dubbelgrepen dubbele tfillen toiSlden zijn techniek maar bovenal zijn geconoentreerd voordracht deed het gehoor jn sptmning iuiiteren en genieten Oe orkestrale omlijsting hadden we ons af en toe wat gelijker en bescheidener gewenscht maar tSch was het orkest onder Flipse s vaste geïnspireerde leiding uitnemend en het zeer hartelijke applaus dat Keenen ten deel vlet en waarin hij Flips en in den concertmeester het orkest liet deelen gaf terecht uiting aan den dank van het In groote getale opgekomen publiek ai waren er door liet vroege beginuur eenige ledige plekken De ouverture van den Deen Niels Gatie onderging een praditlge weergave en het concert besloot met n qerNederlandsch toondicht De Zuldeneesymphonie van onzen landgenoot Cornelia Dopper n werk dat wel bizonder tot onze vaderlancbche hartoi sprak prachtig koper geestig van inhoud het geeft n kijk op Dopper s vakmanschap en deed zijn bedrevraiheid in het hanteeren der compositie techniek liewonderen Fllpse kondigde op Woensdag 16 Febr n extra concert bulten abonnement aan waar de bariton Theo Baylé operafragmenten zal zingen A P Vermejr VOOR DEN KANTONRRCHTER LMttcoOiiers Z c nen d4 iu Den Maa o Rottwdani htm wwlt hebfcwn aouden het of atwtjfekl w ard eren als er ook om M t uur en trein reed wat iKtot w efrn emt det men 2 evenseer op het néppertje sou kiunen ah thaiia om half acht Det ztt vele menachen nu eenmaal In het bloed en het is ongetwijfeld een vei keerde gewoonte toi de allerlaaut mogelijke aecöiule en dlkw la nof later In bed of aan de ontbijttafel t bleven maar nlettpmin la het nooit duidelijk geworden waarom bIJ den bouw van de tunnel ni t meteen aan dien k t een tweed toeen aitganf tot en vaa hét perron Is gemaakt wat nog vele anderen dan de laatkomers tot gerief rou hebben gestrekt Al mttt gehaaat ta lijkt öe atrtand van tunnel tot station een reuze eind en dan wanhoopt men er aaci den irein vooral ala deze al tnnnen ia te halen Gegeven het tjjdsgebrek en den wü toch nog ta den trem X komm hadden dt laocsUpera er wat op gavoodMn en In da omnatering van het spoorwagemplacement en hek ontdekt dat een attnzlenltjke bekorting van den weg naar het perron üpen to y het d a dat het pad ovar de ratls vomH En hiertegen hadden d Spoorwegen weer bmwaar juist tn het belang van de velHgheld van de wegbekortc zalf wier aantal snel la omvanjt schijnt t ztjn geat en lIMea was er 9cn stokje voor gestoken en nu waa er een laatkomer voor den kantoivachtar Het waa een ReeuwtJkache Rottardaramer of een Rolterdamitcha Reeuwijker die verklaarde dat de bus te laat was dat hU 4us automatuch te iaat aas het station was en toen den clandestienen weg genomen had hetgeen hem prompt een bekeuring be orgda en dit oponthoud lal op zUn beurt weer gemaakt hebben dat hu toch den tieln miste t Komt CK froote schaal voor dat over da spoorbaan loopan merkte d kantonrechter mr J A van Bronkhorst vOp Het O M elschte aes gulden boete Het werden er vier wat naerkwam op het ftchikklngsbadrag dat de batroUBana w Cena ziekte niet tijdig had kunnen bctaun BAAGSCH 0SIWCBT8H0F Kostbare klap tfm aat o W vaa l r ÉLJi Hid r zoo goad af maa was moar KHluU deza stad had toch eigenlek maM wSpg imoegen van aün klap beleefd het l tte hem 1000 en veertien dagen gevancenlastraf Maar van D had er een heraenaohuddinx door gekregen en lag vier m and 4V in een zlekenhula Al die narigheid wee veraor akt door den klap dien S op t Mal 1MB gaf toen van D betlff waa op ü land fraa te mUden Daar wae S iMJdtff over geworden De 1000 was ala sehadcvergoediiiff uUfe keerd en M dagen gavaD enisa raf waa de straf voor de mlshaadelng Van dat voonla van den poHtlerechtaf kwam verdachte ta hooger beroep niet onndat d mIalMndeUiur werd ontkend doch aUeen vanwefe de straf Het slachtoffer kreeg van den proc generaal een veeg uit d pan vanwege het fraami den op andermena tand t oaama werd vooi S vcrmlnderlntf der straf tot vier dagen gevencenlaitm gevorderd De ver dedlger mr J L J A van Me ielcn kon zich de kweatAeld van verdaoht begrUpen getlen de omateiuH li ld d t leder dia kootinen houdt en dM stjn er to deien tiüd velen zicM op het lead van de boeren rond Gouda werpt m gnu te snUdeh Daarom werd clenwntie gepleit Arrest over U dg Wat Waar Wanneer I r br 1 3 nvt Cantral LedanvwftdwüiK rat Goudich rclt n okv rKnl lii VttbttÊTitit tli au doel I r br sur Dwilïl J rv r a 1 l K 0 rat Z rulUK boad prakcn di O Huli en dl H a 1 Kalf rear l t ov Het Btautw KniH Ot meente arond BemoMtr OtM a iDeente preker dr P D ftatom o r Kerk n werehT I rebr M anr Ter Ooawi BIJe tkoiMt Mad iuiav r enl liif Ifttol i nAiaialkam OW Méni wt HantbMldm APMBBKHMOIlNtT éteeda feopend dM aaohta allMn troor iiuMiamIddelen Apotheek Grendel êUiia Piine Hendrlkitrut l c