Goudsche Courant, donderdag 3 februari 1944

wmmu X im tmuiawuM i M mit atattatk m M C M pMWi M t a tmMtm lio Vmmmé AM Haiii rnn f A aSSm Amü fr w EMm au E ns hM iran t rm t M Hmam Mntttolla lÜHia d nn H I MoAMgim tB O Opyèiiar Or IVii a AaMWt MB OM ai au C Bm an D astnat Iti AOmtI Jacobua Kattar ea t A Dtlkatra t fMniari Ja aiMna Oaiardua m van A a DikiKMii t P jiuttMtiimr Ot i t i NImkc dr wo R Wallitma en O B M Ma l i rraBctacua Hen nn J vas OrM a A M daa Hl Catnraa Ml l ÏMnMri OMMrtartMa MwU AsÉMba dr M W O caa Buami an A B da Voa fiüwntraat O at i a a wd I hm t W Boofandoom an J O 1 vak BvUana ir laauiarl O M Bteaix as A B Beuw I Piiiruar A Cattal en W B Il art t fMniarl N da Wa r en L H R Koch Q IMatraat ra II DUkatra T da VUminf B Jl vao dar Baa W B ar ao G IttUan L Uikarrald an W I vas der Llndan J W Btaitit an C Bwfar C Knit akaar an ƒ A ob Orartadaa tl anu rl Jacobua halk van Rhlln f MHÓna Mandrlka an Miert U J Qf M In de Prin Hendrikitraat Il ittitermiddu n paard op bol gtr liagan wMtrt J dii eltx ora v n deo MBceapgnnen wagen d ruiten van Mn woning v mi lden Ohm oud atadgenoot ék H V d KlJa Chr G r f predikant it MMTuen heeft voor het beroei Mar Oudei eik a d Aanstel bedanlit oKMBENfiunaE rvBuoanE OfVDA Da BMigaiOaatar van wv w iiililamlMt MB iMt bapaalda Ml artlkal M a Ud dar Wantawvat tar opanbara kennl da ha M aMn kartdl w badan tar waar imilaa TaB da taak wn dan c iiaantaraad twafl Sapaald dat da Waanlnf wardt vmr batatd an t ultbraldInMiaB dlar Ckntaanta voor bat fadaatia dar GanMant btftanad door da t KraniaM Oouwa a da IHau a Vaart lanSnda da baetammlnt In Midec aaa n i van de aldaar aatagas crondan nadar ta MdalaB Gouda 1 IMmatl ma Da Burfainee er voomoamd U£RA atakten Ovar de week il tot an met Januari lU da vMienda fevaUen van bcamettemke zifkten aangegavan Bersajnbacht 1 dlphtherle Bodejrawn öphtherle Boüleoop 1 roodvonk Gouda 4 diphtheria Gouderak t diphtherie l rkapalda 1 roodvonk Maordrecht 1 odvonk en 4 dtphUiarie Nieuwarkark a d Uaaal 1 roodvonk Oudewster 1 diphtl arle lUattW k a dlpkliiarta Sehoonhovan I diphtliarle Waddlsnean t roodvonk en 1 dlpbtbari HA SEÜJK NIEUWS BEEUWMK De heer S Boraboom op parwachtmee tev der marecliauti8 e alhier la benoemd tol opperwachtmeeter bl da le meentepolltle van SUedrecht Da baar SUnger bedankt Ben ala zoodanig bakende fliruur In onze geinaante de beer i SUnger heeft wegena rijn hoogt n laeftijd bedankt ala directeur van da begnfanlavaraentglng Rehoboth ahler De haar Slinger die 80 Jaren oud la heeft deze Junctie gedtuenda bUna 21 Jaren vervuld HiJ waf de oprichter van de vereeniging In tljn plaata heeft het l eetuur benoemd den haar Ant van Bodegraven alhier BarganUka gl i Gaborcn Hendrik GUabartua Aitdrlea t van H van Maanan en G van WUngaarden Wouter zn van A Verwaal en M v d Form Ondertrouwd A A Spruit II j Ita Baaatrecht en C C V eer tl U 3 C Hoogcrbrug 30 j en M den Ouden 11 Overleden Gerrlgje Grietje SUppendel 44 J echtgenoota van J Janaen Bodioprogramma vrlldaa 4 rakruil HU t VUU HL tM Qr 1 W BNO 1 14 Oymn Ji Hr t 4i dpartaieuwa 1M Pragr avara m BHO t li AmuacBi orK n koor an loL Laa aja aulavtauw Ija Oik llaUndo l tt oodad uMa U M Ork C Carcaiaola ii ia V d Klauwra lUa zaag a puuto ILM Alm lUI aaleaoik U U BNO 11 11 Land an volk brengt U II Pa Malodlatan an aoL U4g V d vroBw U N Oodid uiK U ia viool aa eUvaeUnbal IMI Da fllmband rolt 1I W BNO IJl Da Battalatudanl IMI BNO ll H Oron Ork varaan lA e Wal doat de dlracua v d laadboow U II BNO Na ll U alleen v radloeantr ll ll TIenduliend iwarte achljven 11 44 Df aodalc voorman ia ie De A llcmanagadlng a aa BNO U 14 M M Zangieital Wlv n IT N Ork KI V Beeck Il St Malo dle n uit een uJUIalkait II 1 Ork O v Krevelen en lol If M BNO U l l v d Jeugd IIII Operaeone M ll Dultaehe taalcuraua 4a Medad V h VKf M4i Licht klaaa avondcone Jt 4 Avnndwitdlnr K 04 BNO ZEVENBVIZEN Beonomlaeha rechter Een boete van i aso of fl waken hechtenia met verheurdverlartng heeft de eoonoml aho rechter te Rotterdam omielegd aan den varkenshandelaar H V Zuylen te Zevcnhulxen wegene ongeoorloofd vervoer van oUe en het ontMVoegd la voorraad laal ben van kaaa DISTHIBUT BNIJBÜWS DE OVDE RANTSOENBONNEN De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd dat de rantsoeniboiuien van het oude model d w z de rantsoenbonnen met groenen achtergrond na 6 Februari a 8 niet meer geldig zfln Met inganig van 6 Februari a s zyn dus uitsluitend de rantsoenboimen met blauwen achtergrond met opdruk 15 4 44 geldig Zooals bekend blijven de oude rantsoentmnnen voor brandstoffen odK na 6 Februari a s geldig MARKTBCJUCHTEiT Oaadaaha Veemarkt Aanvoer W runde ren 110 nuchtere kalveren 4 graikalver en 19 schapen totaal 314 atuka Allea overgenomen door N V C Bude aand ïoam TAN RTn m findschkn RIJKSDAG V prmki vaa rinlwt Rlsto KyÜ b tn Wocnmc in anwMlghcUl van tfc fthatl Flniche regeerlnf In en plechtige bljewikonwt de sitting van den rukMlaK feopwul Ia tin r d ut d pr ldent oa Da weraldDorlog ichQiit Ux het vUMe laar hai dar blttardar en moodooKealoozer te w xl n G waldl a en vernlcttg da besUiMnde ilagen actuJaen hun M ogt punt te naderen Het Ftnsche volk kan ook verder xell besllsjsen over iJjn aangelegenheden om grond gebied la geen oorlogafeooneel meer en onM wegrmacht staat ook verder onwrikbaar op wacht voor de salfatandlgheLd ter bcacberming van den arbeid en de inwendige nmt en orde Doch In deze huidige faze li ook onae positie ernatig De aUemeen toestand vereiKht van ona groote waakzaamheid en moed koelbloedigheid en vastbeslotenheid Oaa k el la hetzelfde ala vroeger het bewaren en waarborgen van de vrfjhaJd van ons volk en de zeljatandighcld van onzen staat De w g naar dit dnef kan moeillfH zijn weUicht ook lang Op dezen weg kunnen wö vele moeilijkheden en beproevinKcii ontmoeten WU moeten In ataat zUn ze U over winnen want hoewei de conflicten der groote mogendheden van b i ll£sendeii invtoed kunnen z n op Europa en zelf op de geheele wereld Is elk volk in de eerste plaata verantwfwrdeiijk voor eigen lot DE BRITSCB SPAANSCHE BETREKKINGEN De diplomatieke medewerker van de Exchange Telegraph schrijft volgens epn bericht uit Londen het htaat nu wel vaet dat mlnAater Eden de verwachte openbare verklaring over de Brltacli Spaanse he betrekkingen niet zal afleggen AU a n nlei 1lng hier toe noem de correapondeni het rapport vao air Samuel Hoare over zyn gesprekken met generaal Fraiieo Ailea wijst er op dat Eden op grond van dit rapport het niet raadzaam acht een boo scherpe verklaring af t leg gen Ma thana den tocatand slechts xou toe pit en DE DOODEN VAN KATYN De politieke kringen te Berlin verklaren naar t A N P meldit dat geen uitdrukking kruchtlg genoeg ki i m de comedle te karaktcrlseeren die de bolajewlsten btj de maasagraven van iCatyn op touw hebben gezet vollpenf radlo Moekou hebben offlcterrn en maaachamwn van bet aan bolsjewlstlvche xi ó onder bevel van generaal ma oor Ber UÖg a ljfipnde z g Poolache corps Zcuulag aan de door d bolsjewlaten In het boacb van Katyn vermoorde Poolache offlclervn tttdena een godadlanfftoelenlng te velde da laatata nHlHalxa ém bewezen Aan de gr ven w téok door V lache eonunaa tantenMmnaen iwtrgeletd Q ner ftl m oor Bar ttnc hmttt naar ia iMrt bericht uit Mcakou wordt cauftl tn en tocapnak de bolaje Uttocfae baw rliig dat dau Poolsche olflcleren alachtMIera gewoi n zouden rtjn van da Duttachars ovargaiiomen Mo kou en de in a n Henat ataande Poolache handlangers hebben hier het toppunt van de reede aan aadUme grenzende schafan Mloosheid beretkt zoo tutdt het oordeel 1 vin toonaangevende Duttache kringen UIT EIGEN TUIN BOKVEKla ZAAIZAAD HOI IK NOODIOt De tijd voor de aanachafiing van zaalzaden voor volkatutn u moeatutn la weer aan gtbrolun Biartoti komt voor vete nituwa amateur tuinders de moeilijke vraag naar voren JMoevfcl aaalzaad heb Ik noodig Meestal koopen fle beginnelingen in onkunde veel te veel den Htt i t oiK u dan rint deze veel te dicht gezaaid en dus vvrvpUd Worden Ten gerleva van diegenen die met wtltn hoeveel zaaizaad xe moeten bebtcUcn vindt nien in het ondirhtaande voor de beUngrijkl te groentegewassen de gemiddelde hoeveelheden attiif egeven Per m tjn er noüdig 7V8 gr pionkboonen S gr aUtliur boonen 5 gr fcloktlabooactt 7 gr biainslaboonen 10 gr bruine boonen 20 gr tumboonei 10 gr tamei v ten of stampeulen 7 gr kllmeiwten t gr bleten IV3 gi zomerwortelen 1 gr winter wortelen 6 gr radijs i gr ramenaa 30 gr spinazie tVx gt inUsia 15 gr raapsteien 5 gr snUbirt Va gr kropsla 10 gr po ieieln 7 gr lulnkera IVj gr groote uien fti a gr St Jansuien 3 gr poXmaiB 31 a gr suikermala Beafeit of oopt uw tulnzaden uitsluitend by sdude leveranciers Goede zaden z4 n steeda hun prljb waard slechte zaden zijn Bleeds te duur OFFICI£Et £ MEDEDEELINGEN TKBLT VAN TABAK OP CONTRACT Landbouw die alsnog voor een vergunning voor de teelt van tabük op contract in aamncrklnlK wenschen te komen dienen zich daartoe ten spoedigste aan te meiden bij den voorzitter van oe vakgroep Groothandel In Tabak Eendrachtt vieg 71 te Rotterdam De pioductie commi sbati voor den T ilnbouw en Ooftteelt zal hieehts teeltvergunningen verstrekken nadat de planter zich contractueel heeft verbonden tot Inlevering van dén oogst De afhame van den oogst wordt door het contract gegarandeerd De prtfa waarvoor dt oogst zal worden cpgekocht bedraagt gemiddeld en ten hoogste O 0O per l t kg wlnddroge Ubak Kadere Inlichtingen over de wUze van opkoop het veratrekken van een voorachot op het ingeleverde product en de verrekening daarvan ZWITSALl KINDERPOEDER Voor ét teert ama i t y van baby Is Zwilsat J ff poeder onmisbaar I Oroot StrooWus40c Namltakiei 30c if T met den ultemdtltlk te belalen prUi cai d vo riltter van genoemd vakx tep vei strekken Asnvraüen wvlke na 20 Febiuwiaa worden ontvannen kunnen n4et meer ubehandelinu worden genomen De planter die reedi een pIwiverKunning van a producttecommlsAarll voor den Tuinbouw Ootttoelt ontvingen kunnen eveneens aUnoieen contratt al bovenb r l eld nWullcn t illtTim zich daarvoor aan to melden b 1 d oorzltter van de vakgroep Groothamlei i Tabak 4 JJ INLRVESINO évit KANTSOSNBONNen Mandelaren n InstellUigen moeten dtrantsoenbonnen vah het onde modal d wi de In de kleuren gmen en bruin ultgevüw rantüoenbvnnrn uiterlijk va 7 t m 11 F hruarl as texamen met de genunHi r j bonnen bl de plaataelijke dlstrlbutledlrnMnInleveren Rastaoenbonnan voor artikel voor welke gedurende gentienul tUdvak gennormnlr Inlevering ven genummerde boniifnIji opengesteld moeten eveneens van 7 t si 11 Februari Ingeleverd worden Zoo noodi kan ddnvuUinK tot een tiental Taniun i gpe chleden met genummerde bonnen Na nFebruari as sullen de dtenatan de oudirantsoenbonncn niet maer aanneman Hitboven5taande geldt uiteraard niet voor 4 rantsoenbonnen voor brandstoffen wellngeldig blUven ug DR PKUR VOOK BAK KN BRAADVLT De prUs voor hel bak en braadvet dat ude periode van ft IB Februari verkrll fbairIt bedraagt ten hoogste 0 M per rantaotsvan ailO gram voor het z f m rkloo e vetVoor vet dat onder merk wordt verktidil mag ten hoogste ƒ 0 29 per SOO gr worüfsberekend 4311 Hoofdredaetaur J O WeysUra Rotterdam chef redaetaur voor Gouda an Omatreken F Tleter Gouda Verantwoordelijk voor di advertentlln L Akkersdtik Rotterdam UUgeefster NV Rottardamach NleuwsbltC Rotterdam D Hmt M Mevrouw HIELKEMA POSTHUMA frrm met bltldichap kennla TUI le gelworte ven hun DDcfater HIINKB Ctoude 1 rebruari 1M4 Burgem Martenulngel 43 BI betlult ven de A emeene V gadering van Aandeelhouders der te Gouda gevestigde Naamlooze Vennootschap N V Auto t Garage Gouda is lc Vennootschap per 1 Januari IMl ontbonden en in liquidatie getreden Plan van uitkeering houdende de grondslagen der verdeeling is ter kenni smaking voor een ieder neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de K V te Gouda De Uquidatcur NICO GRAAf LAND Ondergeteekende betuigt UDgR dezen weg zijn harte Vikta denk arita Hen die bulp verleend beblien en hun belangatelllng hebben getoond bij het noodlottig ongeval van mijn geliefde Vrouw O O f LAPPKNDEL JAC JANSEN Haadhuisweg E 103 Reeuwljk Vaal afwiualing In liet manu Dat is nn dar vale voordaelen van Uw algan tuintje Maar ttet nnaeite plezier baleah U itraks waarvan Uw flinken voorraad aardappels an Uw fijnen inmaak Dal zal weer goed ie pat komen Houdt daarom Uw stukje grond ter besclukking U habi er dit jaar opnieuw genat van want WIE ZAAITZAL OOGSTSm l lichiinB n 1 4 haf G m mto stHw of JU AI9 arhome an oMi ltiinémr wiiping n In Nmdmrlané Canff f MarltHiaflon Kamsrr tOl Amitmf mm Wm lOSTIIOIS IlEÏUilllO voor bejaard persoon in centrum stad Vogelenzang 2 Oevraatd £ en ambulante KELLNER voor Zaterdag en Zondag i REUNIE Oosthaven 17 Gouda Voor de bezorging van de Ooudsche Courant te MOORDRECHT wordt jCviaagU een AGENT Aanmelden Bureau Markt 31 Jouda Wat ia kei vat al vengnt Biet BfHMJIWfB 41a nmna wufaroM ca wtmc nnaoaaara iiii a lUMi ia i4iR muDM VAM wooHMM I mi isas iiooGE paaottt lao laia aiia aa aca aaaa vsn fsoa aaao sa aata lassa tiau iiui fuMUbi vaa m tl sta 1 471 I 1401 i aa Kia laas iaat lan aaiia ain a aitt iw sa au Hh taaa ma AooordeoiHit gevraagd voor Uonderdag Zaterdag en Zondag Café UE BEURS Markt 1 f fWl Fi MEISIE EïlUtO voor dag uf dag en nacht Mevr Htrfil Lange liendeweg 43 TBCKKINO VAN WOCNSOAO I FIHai AU IS44 yUFOt Kl ASSE lla TBCKKINO Hoooa rauzKN laih low las sm 1803 liin 1414a latHS fiw laa SR Ta aia aiaa a toI Tiia aan aiia SS S B i XSl Sü iS2 lü E 9 ifflS S 9 ÜS vim naai iiiaa niai iiSa iiias itwa ii4oa iiiaa iiaii iiaaa iiaia iiiai nni iiiia iiaaa tiaia vma E vm latM lasaa lisas laaoi isru vtn luis laaaa i4ea4 i an I4iaa 14UI i4aQa taw laaaa iwii 1448 ium i mS laaSi iSii l Zi SÜ lüS Sü SS SS fis HEI lü 1K SH 2 fi I 39 iiaSi ivtia ivTta iisaa mia itns inaa iisaa laosa laasa laaoa 1S114 SS SS fift S Ml S UM laeaa iisat imt laiaa laiaa laaas laaat laaaa laaaa laaar laata laai SSS iSS iSS 1S2 n ii S iSi uan gaiB Moia iein soass aeati aaaaa sotao la lona aoa laaaa ONOicoatioiiiD isï r Ta £ir X = Vaaa a kaias saOaUua aaawin Hu aM aai iiiaUi taa ta i aia wal p lui mm a riliH i a uitHaiU as tit m II ma iim is 1M03 itwo tM 1723a 1 ItW 23 1 mi M3 UOl M7J 727 IS320 ISTIS ll 7 iMl ralllf N VAN N lois isss 1103 iisi 1233 m iim 133a I37t 1411 IMS IKI ItU Kina zaii tni3 n ni 27 s4i ïalS 3 7 ISS3 MN 1 017 701 MSS MS laS SM3 SIM au 340 e n SMS sns T441 tsaS 1SS t N riM MI3 SIS SI 41 IM S SI StS na SN si 3 1 tas B i lan i M ia a laai m 38a 1411 2t2 34 MO IJlUa Tbaa tu4 ms 3 imss SOM SM H KLUWM lOS OUD avM isai lan asaa aa 4 u 4Ma aa n tio i Tit aaa aiia a w 88 mS wa uaa aw iS aaai asSa aaa laat aaia aan aW oia wa air SS 212 Ttti lai lata laea t taai aaoa aot aw tm aiaa nm am lasa THALIA Vaa VriMag 4 Fakr tal an mal Waaaadag Fabr D vi olllke Oparetto film Carnaval der Liefde Kaïneval der Licbc Een Berlin Pllm mcl Joh H tors Dora Komar Hans Moser Axol v Ambessar e v a Een vlotte Blm mei groot revue en tooneelscènes dwaze Mtei van Haiw Moacr n Itukc IHajti van JOH HEESTERS Taagang bavan i Jaar naaMbaagrafcan driagand aanbevalen Aanvang van de voorslellingen dagelijks 8 uur Zondags 3 vooralelllngen 3 9 30 en $ uur Igtirtai Nturfai w OlatMg MMtgraaraitlllitiwi Aanvang 3 JD uur levens bestaat er gelegenbcid 4ijdens dcM voorttelllngen a 4 uur Uw plaatsen aan de cassa voor leder voorstelling te bespreken wan tam lam vma losii loasi 11043 hom iiois iioss iiin iiisi IlSta IlStt I13SI 1141S lltlt 11 7 IIS39 IlS ItM ISOM 13191 ISMS IlSM ISSH IIS7I 12 IZ7 IWI IMI M IllU IISSI I3S40 IStM IHOI US IlSM Itns I9MI I3SM l IOI HM I4ll I4M 14993 lasai ttsti uiw i m msu us s um uia isi i ism i92 19311 issas i sT iMti liMt 19a isaoi issog i3tio i9 as isos i i o i 27s 10 10 I6 M MM ir4l IS790 11709 I0S74 17000 17001 17304 I7JI0 17331 17 30 174 a 174 1 070 HM ISIU IS IS3I7 l 3 1130 ISr 10471 ISOM lOUl ISm ItOZ 10013 IMOO IMI IS I t7 I03S1 lt3S3 IVIM 1S0S9 30070 00S4 S0I4O 0M 30 79 2I0 T 21101 II119 l 0 21330 21 Wt IKI7 31 l im ia04 l 79 SI7t 117 3 310 9 l 0 Reunie Foyer Gabaret Ifaven n tjMardag vA 4 uur Zandag v a 2 uul Op ons modern CABARETTOONEEL Em uilgebrtid attractie programma t Martin van Sohia faar 1 iets bijzonders mee aan de hand Daarom speciaal repertoire Zaterdagavondhuidiging Maandag Dinsdag en Woensdag ma 7 uur Foyar Cono rt WHIf Sasvlat Hollandacli Cabaretllèrc BiHarkttt 10 loUsUa Vgigafaaagri mi aaatrelikeltflte Hcdjct V Rta Hg M Mwtfg Koaia chc Slepdansen Vr4 etttr c Prima cossumptle Kom vroegtijdigi Htt la w r goed l Rgftni doet zoo het wezen moet 1 Jh MaivueuailM Mt MMreocwzM oa fOsCPwasraa mmjUntM MS 0 tmBHlSTlHi lie koop gevraagd THEESERVIES C Pol s V d Palmstr 142 hbrifcontan dia partij goadaran ef ragalmallg vralialiiki of maondaUiiia aan goad product kwnnan oflavaran galiava mrta ia oiokan tgacioal in IwK hirialittwda kg rfikgign g i intari ii tor Ml luNMlveiM wwrpgn i ar an atoalworan fc goJa dh ay i igii f aacWgii byovtariaffn houtdraalw rk l ttor n raAs ni STICHTING HANDELSOIENST Oud Gracht 2S5 Utrecht Schouwburg ioscoop VRIJDAG 4 Febr ZATERDAG 5 fONDAO 6 UINSDAO 8 VIKTOR STAAL kidatlFA Plaatsbespreken van U tot IZ30 uur Zondag IH uur vóór iedere voorslelling ROKK ± 0O THAVEM 17 OOUOA Reunie Theater Van Vrijdag 4 t en n Maandag 7 Februari op ons tooneel 3e Artisten Revue 1944 3U medewerkenden w o iDa TImar Oemary a wereldberoemde equililbristen Lola dansfantasieen Waala Jongleur Da é arbrtan salonacrobaten Anlla an Tany populair revuediio Da S Valaia evuluties aan de trapeze Mr Lawoa Xyloplionist Accordeonist Lachen JuHrouw WIbbal en JuHrauw Knikbal Het vroolijke Volendammar Dual Da X Lallta a charmante acrotutiek Tanny van Zwal met ecn liedje en een prutje Het vermaarde komische danatrio Aiidr Janay en gaetoarta REVUC ORKEST Voorstellingen Vrijdag en Maasdag 7 30 uur Zaterdag en Zondag 2 5J0 en 8 uur Toegang lederen leeftijd Personen bcnedea 18 jaar s avonds ni 7 uur alletn mei ouden of voogden Prijzen van 0 75 tot 2 25 In het Matlaaa 25 tot uur Zaterdagmiddag 2 uur kinderen beneden 14 ur van 2 75 cenlF Plaatsbcspreken dagelijks van 11 I7 n 2 4 Dinsdag tn Woensdag ook Zondagmorgen ICUO uur Manaahan van Variil met Atilla HSrbiger Boven 18 laar rheumaüsk ischias pallen en scheuten in ledematen en gewriyihten by spit griep verkoudheid ep lennw of hoofdp nen Lei op de oaani MOvaaltjes fa ptiji op de verpakking 20 tabletten slecl 60 ets lo all apothekeo én drö sterijeb verkrijgbaar Laai ons ook Uw ervsringen wcicol Sanita Agentschap Nassaukade 373 Amsterdam De KljKllSTJi H rubnek WIE RUILT mijn kookhaardkachel voor haard met dubbele circulatie C Pols V d Palmstr 142 TE KOOP zeer goede kamerlamp gebrandschilderd glas onderen plafondverlichting f 50 Jac Deaslng Kamemelksloot 136 TE KOOP GEVRAAGD TE KOOP hecrenregenjas ƒ 30 leen damesregenjas ƒ 30 en bui laliebontjasje f 25 Witteveen Ridder v Catsweg 34 wollen Japon m 42 1 paar leeren sthoenen pi h m 38 MeJ Wlllemse 4e Kade 114 Raae saloowleg Ie ttamesbonlmanlel te koop gevraagd m 42 44 In g St Schr aaftb W v Steenwijk Amstelkade 43 Amsteadiun ƒ 65 L r Verdonk Voasenburchkade 120 KINDERWAGEN te koop gevraagd A Houtkamp V rl IJasellaan 218 Te lioop gevraagd goed onderhouden UaderwagenL v d Bos Potgieterstr 10 TE KOOP 1 pracht sthllderstuit roet lijst ƒ 150 Vaji de Burg B Marte s iinepl 89 Te koop salonspiegel ƒ 15 4 eiken bloemtateltjes ƒ 14 I p zw damesschoenpn m 37 hak ƒ 10 1 robd bruine meisjeshoed ƒ 6 Hoogendoorn Mmderbroerieralceg 10 ABYWEEGSCHAAI te koop of te huur gevraagd J Hersevoort Weslbuurstraat 55 Moordrecht TE KOOP i g a n HOED leeft 2 è 13 Jaar ƒ Jl Bruij sten t Javakade 5 TE KOOP meisjeshoed voor leeft ISTie jr stroo z ga n ƒ 12 D de Pater Onder de Boompjes 88 RCIL Wie heeft voor ren z g a n pr darrtessch m 37 i hak chique model er n pr schoenen m 39 hak moeten in g St zijn Van Zetten Graaf van Bloisstraat 48 TE KOOP GEVR een meis esmantel in goeden staat leef t 14 j r Br oer Raam 44 Tc kaap gevraagd vloerkleed of serremat A Groenendijk s Gravenbr weg E 155 Reeuw iJk WERKSTER gevraagd voor 1 öf 2 halve dagen per week Gravesteijn Vlamingstr 28 a Heer gep vraagt in net burnergczin KÓ8T ÊN INWONINÓr De Jongs Boejchsnclel Boschweg WONINGRUIU Wie wil woning Bockcnbergstr huuc prijs f4 ruilen voor woning huuipriJs ƒ 6 è ƒ 7 Thos Spieringstraat 137 Nette WERKSTER gevraagd Adres Jan van Henegouwen straat IZ VKRGITEN in Spaardersbad damesbadpak blauw Ver zoeke dit af te geven aan loket Spaardersbad TE KOOP GEVRAAGD swagger maat 42 of 44 B van Dijk Nieuwdorperwcg U 141 Rceuwuk TE KOOP m w mantel 1011 jr ƒ 20 en m sch m 38 ƒ 7 50 Uiterwijk Raadhuiswet E 80 Rrcuwijk GEVRAAGD EEN MEISJE voor halve dagen Vrijdags den geheelen dag Hoog loon Aann v Jcveren Wiclc wa nlslraat 20 BABYREISMANDJE te koop vt te huur gevraagd J Nuvelsteijn Couzcstr 43 Te koop gevraagd KINDERWAGEN De Jong Ketclstraat 31 TE KOOP 6 pluche stoelen ƒ US 2 pr klndersch m 21 en 23 ƒ 5 p p 1 goedloopend remontolr horloge J 25 Stmissen Vrouwevestcstecg 3 RUILEN Wollen meisjts jurkje leeft 4 Jr k mouw voor jongenspakje leeft 3 jr Va n Eek Sophiastraat 14 SLAGBAS te koop gevraagd of te huur gcvr voor circa 2 mnd T Boere Verl IJssellaan 211 PRETTiO NET MEISJE gevraagd van 2 tot thi uur 3 middagen per week en werkster 1 dag p w E A van Latum Gouwe 137 Gevraagd een WERKSTER G Biné Lange Tiendeweg ze boven WERKSTER GEVRAAGD voor Donderdagmorgen en Vrigdag den geheelen dag Gubel B Martenssingel 20 WIE KAN BLOKPLOBO tegen redeluken prijs aan ladders helpen Br te richten aan J M Pijper Surinamestraat 245 Wie ruUt zw heerenschoenen m 40 voor drfftiesach m 40 lage hak Eiken werkdag van 7 8 uur N M Hermenet Weth Venteweg H 100 TE KOOP breede 2 persoons kano met pagaai 50 Inlichtingen Bouters s Gravenbroekschew F 20 a Rceuwuk VERLOREN Vrijdag j l portemonnaie gaande van Doelestrarft liaar Ooslhaven Tegen bel terug te bezorgen Ro rdompstraat 99 V LOREN door werkereen bncfje van ƒ 10 en 2 van ƒ 2 50 Tegen bel terugte bezorgen Kattensingei 30 drtjkbql Verduisteren s Haal carton bij Broer formaat 100 X 70 Nieuwe Haven 326 txiekbinderij VERLOREN zwarte damesvulpen Zaterdagmorgen op de Gouwe Voor terugbezorging hooge belooning Mevr de Goeij Oo st haven 57 VERLOREN 31 Januari pyama voor Jongetje van 4 jaar Terug te bez bij C Coops Pr Hendrikstraat 42 Wadilinxveen Voor direet gevr MEISIE voor ha lv i g n Aatrni na 7 uur GREBBE Kaniemelksloot 76 Courwtcn bcxergers gevr Aanm na 7 uur Bijk Tel Karnemeik aloot 76 GERAAGD dienstmeHje V d g en nacht ZeUst kunnende werken Hoo loon Mevr ter Meuleti van Swietenatnaait 4 1340 1394 I3S7 1371 21S7 2339 343S Ma MM 3SI3 SOai 339S 34SS t9l3 3MS 3S1I7 4330 4 3 4 IM 117 4474 45 4 MtO M30 HSI IS7S 0a 137 SSSl 7IIU 7213 7373 T3SI 7 100 TSI Ttas SOIS SlOS SIS t S70S S73S S7 l m SSSl lit a 74 s i4 losoi iMM loioo mm OSOl I lois I Gevraagd 3 kaaners met k uken o gc r diaarvan door weduwe met dochter m Centrum Br ondeir no 1066 bur van dit blad Voor direct te hüar gevraagd 2 a 3 onpctneub kamers met vpije kookgelegenheid Br omder no 1057 bOr v d bl Net perMon vraaft bijiverdienste Veel vrije tud Bn ander no 10S8 bur v d bl Damt aikein zoekt zitslaapkaDier slaapkamer inGouda Br onder no 1069 bur 1 d tulad Jongelui die weneehcn te tii uwpn zoeken ongemcub Zit en Slaapkamer met viije keuken of getr daarvan Br onder no 1061 bur v d M DAMES wij vervormen uw ouden vtlthoed als nieuwen modernen hoed Maison van Eyck Groenendaal 12 Wat een lekkere soep daarzit natuurlijk soepgroente Invan N W V Loon Naaierstraat 12 i 15 et per ons iiCt vooral op bel Juisteadres Net meisje gevr voor heele of hailve dagen beneden 18 j iiukeluk verkeer Van hoaa D utfeel e buurtJ13 Melsjea atrl têri enoaalsten fevi ag l Aanmelden Bleekerssingel 24 feett w naar Ons Genoegen Te koof metalen klkpcameni 9X12 merk Ica compleet met leeren tasch S chaasi tüm chasis en tatief 75 Joosten Krugerlaan 2 Te koop gevr een stofzuiger en een paar lage heerervscliocTirn m 42 C Schoonhoven s GravenbT weg F 9 Reeuwijlt