Goudsche Courant, donderdag 3 februari 1944

iJ I s == GOUDSCHE COUBAHT Prij S cmb pmr aummcr 82it Jurganf No 21MS NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN m ging mal aer tett onder Aj Woanadag Miikt siMaU a Z C bier lease awiüDBRiMeaMi oatpMnTw Ned Zwem en stand miHiienlaal Dei Haaa 1 a a a a ia 4 Uti el m aai aa a A laiierdaa a a 1 at g Haarlem taait 4 1 I 1 1 a diuda Utraehl Arnhem Nbtn a 1 1 t la BoHardam t i Twente Ch fftttsttiêtittt N BV AVONO OVBB BaVTTB Tw do cifweerilag bij Vtfit bfk ontbrand ZiMira f iMifcfen btf Nlfeo SmeoiuxM tegenaanval bil N tuno iU0i b v l vW d Duit Da haar Braaaaalkaai avar bat gaaahanhsvan dan NUL Over Egypte volgena Herodottu een geadieiik van den N l sprak giateravand in en pn rvolle zaal van Ter Gouw voor de Nederlandsche Hei venaenigmg de heer J BniairmeUiamp uit Amaterdam De viuchlibare Nultlelta zuo ipxMit aU Nederland beslaat sleclits het zeatiende deel van da up pervlakla van het laiad De rest w woestttn Om een goeden milruk van Sgypte te geven Itaaprak de mleidet dWrom eenrt de tactoren die een woattijngdbied doen ontstatan Prianair i hienbu da groota droogte in Cairo 3 c m regenval per jaar in Aa $ amfti regent liel aoans m tien jaar nia daarnaast da genadaiooa hoege tamperatute Aan de hand van aan kaart baaprak da heer Brummelkamp detnonnan van dan Nul om daarna grootf aandacht te wijden aan de bevolking van hel land Van to 15 miUk en in wonera is slechts 1 millioen Chrlstan geUeven m dit tn woagwr eeuwen geheel ChristeUike land Intereaaant waa halgaan apr madedaalde over de titgenieuxe wyze waaiup man ei m de laatste halve aeuw m ia geslaagd om door enurmu atuwdai en tiet watar van dan Nu auodanig imder controle ta krtjgan dat k plaats van een oventrooming in den xumei er nu drie tHtvloeimgen per jaar kunnen plaats hebben waardoor dria oiHtatan per jaar mogelijk werden Ook in het tweede doei van njn voordracht toen tatrijka beelden vooral va i dan N op het witte doek geprojecteerd warden heeft de liet r Bruimnelkanrp nog vela wetTU waardigheden nied g deeld MIZB BlOaCOPBM BWfcfTft Ito MMMraÜMI Ken vaa mtm hsMlwsfkas U wel het kuiparavak In ankala datpaa traM man nii een kuteer aa zU l u b b a i i baaaa vol ark Een kuiper In da omacvtag vaa aurta Cjtr Bartfartak ifidcé Kaart van Pali WATBWPMjO M C r aMJO t b Eervalla adattaag De ultndairljd legen R Z C Uondatdagavana In het OoatalUfc twambaa t Hattaadaia aasfiecld ia gailsbdlgd In aan eervt naaarUag van dZC Van keliia zijden WMl geadPfrliJ gegeven ar weM vbil iriinaail waar dooi talrtJlM apannand en rraaiaa apetmomenten ontalandan Jaaunar was bsl datC C ook nu aar n t atniaa Invaliersmuaat ultkamap X C M goed vaa stapel aaal twanv men an goad aehlataa gevaa UMiXi veal moeilijklieib VitJ apaiiilig waat mkjyoar Regier ta doelpunten waarna Niezen m eea prachtu ataaonaal aohat den slaod opvoert tot 2 a Ben 4oui slagbal van Regtar doortHKiit dan het 0 iiidacba doel 3 0 De Rirlierdammers diui gen sterk up er volgt een Si e beleaering vour hel G judsche doel dia Meulman slecliu met groole moeite maar op fi isia wijse kan sfslsan ii de rust nemen de Oouwaihaafi ket si al In t anden Want den Büor eet ttaae keer 1 lueipunten i t RZC Ual luil alél Lun iitien en üchad maaki er 4 Kort daarop sChiei Bbglar uil gadakti posltse in t g Ut diiuwatuars zetten nu allee wp sllaa Wim den Boer breekte door en liuiaki aa De uitslag geeft de krachuverhoudtng goad eer pe Rotterdammata waren atiaatwljfeld leU sterker maar QtC op Oarda art tot a n rav Tkaalai l tea d aa hal tofïuaal In Reunie la eei geaeegel vsnete piuaranima mal een lutme plaats vaar de acrotaauak dia bi alleilel vormen vlot el goed gebracnt wordt tn kraclitwerk pMtlsbh paraetotisch en aan de trapeze De t vee ruisor Ckmotya met hun araclauxe 1 artnerlaitttt knappe equlUebnatan en geven eaa pruna nummei tn ook De drie Brtktons later De drIa Vu els geheelan voorla da ai I anie l olilaa en tibt komiaclia trio Andre jtMin en partnenu naliban altl auccaa Ur t awoe Is aa Jongleur xyluphnnlat au guoeialasi n aardiaa voaait die wondarkk vigi alle tTharkten thuia Kr u wat Ifcuis ei varder veiaorgen r nnjr en Antta an Zwol diverse komiscne oeurtan ni i veel Hver dOLh blijven met den Inhi Ml van hun bed jea I laaUee op eeu tak niveau Hat prograiitnia wordt dl taal zoilder confarance ultgevueid het aen veel beter paal en barbalmg verlfent Het tirkeatje rtaeft een drukkati u4 en geeft een vardlenateltjke on 1 ting Can wooid vaa lof tenBkHta aaa de artlaten traor hun aniaakvetla coafuuma raar venocaa atjn Ctoraaval di lak Stai t fcen liita 4lairfa l n c rd Woaaadag tfe tuaactiesi oe aaznriub Z amlust ita SWIwiJkeraluls en Csouda am de wii lmedsille liaae wadstiijd nÜ een zeel spanneibl verloop Vuorai de eeiata lioi deit lafarden fraaie pltrltleii op Ns een kamp mat wtMClendekanaan is png Keen beaUsslng vaïlcnaaeu Da vuorlooplge ui slag IS l II uoor SiolwUkitrAili De staetiiuken jpa u tusschan de hearnn P vac Dam an a van Atdaane zal varmoadeltlk remiaa warden en de i itslag dan It U In li i vuwidae aM Stolwljkerslula Hierdoor hce t Damlua evanche euumen vmr da nederlaag in Gouda lb tsl nu aen beatlastngswadMrtld gespeeld nuieten worden De ultalagei wsien A V d Berg F v d I II je 2 0 M Zijjstra J Soudrlaan 1 1 a i barbtei A A da Jong a t J Blaklaial H I uuiesis t 4 C l£ilapaar 4 Bo endaom 1 J M Vermeulen B da Jang I I P Verboom P v d Pauw a C v d Orltt i Haaalbaefc a g P v Dam O V Ardeuta stgebr H v Eljk P Schouten 01 A Boei n Stuurmsn 0 1 P Ver iuut A den Ouden a 0 J SOMuadar r Btmtai I 1 J Baar D v Li la f 4i I BackM t 8ak a a P twarl D Rtfnaburgar aa Voorkiuplaa ultalaa ta lt Te BialwDkerilula retuinwadatrild yespaald Can gaesttga Haldaalomedte va tMrwlkkebaglMi en verraaategan In oliei e tavorin gotep en i rlucbi mat lOke ie us acanc De komaicba d ï alB og vvaarm liane Moeer liat bswgste woord baaft wordt afdasruaald met badjas die raadi tot populaire Johlagert ultaagroeld ttjn Hal pal Vliegt tloh uiUUkend naar dan luatatlgtn liUMiud en nel wooi carnaval m den titel II sekt liet veiklaartaMi diit wal a licbtvasidtg et l ei huwelijk ua bsaprongen V ordt Dcara KoiiiSi Dorit i eyalfr Johan Haaatera en Akal von Amhaaser spelen da lioofapaiaoaan In hal vattiaal larwljl Bl iiiard Ramanuw liy ala lagfnapalar van aoaer vaal tut de vioomfchatd bttdn t Hab nileh Uab adtanwburi Bloscoaa Nog eena terug de vroolUliajfUrn Heb nilcb keb Marln e tempmmaatvole liarlka R kk bat mld Ipunt Is aa atraUmaa levueaeèaaa en mat tady Rabl Victor Staal en Hana Imuae wttar een aeaalHaa gadihiailenia v a4 eaahaiien en ll e l dia f erw lkailB i sn speelt 8 V d Kraata urr ma gembbnteblao te vtMigen verklaarde iiul rtaon Za kan daar den verminderden weentand der luoht tienuttan utn anellar vuonut te küfoaii en wondt ttuvendiatï nieuge oerd do r de ataifce aai tutarst sn a liKihtalgiixenHvgen Daarin att het g heeie gdieuii Hu wees Nugent op da Uirhtdichta labma de asuuialofiyliodera b hoogedraÉcompressajren en lenakiate up deh vernuftlgen iaii togi af ven Bern Da mdeta vlieger gaaaakta v oa il diar uver ifl vorrukklnf Zag Torn iiot isug toe heiil en w du nog sitichta een voorproefje gdtad van da wodilnren ter vllegkunati Maar Monng heeft met tMiw bult en deze anulverkeerlrut een achttilaiendien nieuwen weg voor ona gaopeadi Ont bijt in N w York kmah in Bruaael ol l artja daar aan we heen Vergelijk Meze niachme nu eena met mua fcieina Niepott Mijn maohinageweer ia tkug nit eena mgeateld op tiat schieten tiiasohen de aohroefbladen door Bn toch Ut hal eeo dar nieuwata modejlengeveahtstuadsUMa Tuaachen m mainline 1 deze li rt en unmeialtika afstaiM en Mi ring heaft dten met één a ri ng oivai Urugd Hu haalde uit zOn borkizak een portefeuilla nam er een briefkaait uit ze4te ar het adrea op van een oom ta New Haven m Cnnnectlout en baschreef d achtent da Laaa maar aens Tom Rotiartikm voldeed aan zijn verroek Ik ad T daae kaart lo da fouuit van Svinowski bl Polen Z wurdt lueei manen met tiet vUe uig vanIformg op mndreia i m ije urerfld tnel waiwitlende loeatemmmg van den bestuunler Tom Hot m laon k el mtJgaat alias naar Wiirdl vervolgd OabraMi vaa aagfclappan voer paardaa verbadaa e burgauieaatei tiaail da algettvaana pnUUavaiuraentug ssiigevuld ni t tiet vollend srltkel Het la vertiuden l p den openbaren weg pssrdan walk voatslea tUn van ooglepiiin t baat uren of ta habben Hal ver biid u niet VBB toapeaalag o ham aie bandeH lifi varpaialng vaa dan burgemaaalar UHbretaiagapbta Bapaaia la dal da vsatatalllng wurdt voor iiereld van aan ultt reldlaaepten In oauaataae len voos bat gedeelte ém gemeente hsaransd door de ag Ktommai gouwe en ta Ihauwa Vaart iuUb hH ev rw la dat dia 1 D het ullbrretdlnaspte beatemd rrMa emder tan vooi odtiatile ea bouwtarrd Mat bigaaa vaa 1 laauart ttlu hatbaieiamd tot lid vaa la commlaala aa uiazlehl op da mtsMa en Int bbry e eiaaa l a r da haar O J vai Wnoigen en tot biden vaa éa cammlaaia an toeitehl op da btA ta stvamliuiaMlBg de haaren mr H 8inlt I farUig en Darcbsen HMm M t Ufcen gaafabrlafc la C Eautitk a sn gaelald ala tal tl stoker aaa PBEDIKBBUBTBN S a niag Babraagl Ned Herv Demeente Bt Janskerk Aabtar de Kelk a 10 en uun ia M J Ttalf Westerkark EinYi astraat S3 IS uur ds A Aanani vsn Delfshavtii Jeugddlaiut 4 uui da neer H Otiienendijk godadlanst inderwijzer te beiieveiilngei Ver V Vrtjz Vleiv imden l peistraal 12 III 30 uur da van Roaaum van Amarafeoit Mtm 0 nt Oaineeal Kelzeratraat lil 30 uur dl J Nlenhala Lutlieische Keik Oouwe IM ia uur Is J J Simon nonderelg 1 ao uur inter kerkelijk avondgibed rAld Katbollefce Kerk Qduwe lOT lOM en t uur pastoor ü P Jlafas Oaref Kerk rurfmsrkl ao 10 ur da G Koenekoop 4 uur da J C tan Brbik Geref Geriieente glatUlilawag 10 en 4 uur In A de Riota rhr R af Kerk JOouwa 141 10 en 4 uur is A IJUDOla Ned Qeraf lemeente Turfmarkt H a III er 3 ao uur da Joh van Wcizen WPoensdag 7 V uur da Joh van Wtlwn Vilje vanfelischa flemaanfe Keugeatr aa 10 en 4 uut ds H C leap Dlnaeag I la uur vierde winterlezing tprafcer ds A W F Waardenburg Dondeidag t l uur Blfballerlng ti bidstond r e oofvgemeenschap l ager daa Metla Turfmarkt til 10 uur HeinglngsdiFnst tuur Veriosi ingsdlenst Donderdag 7 10 uur Helll itmgsdlentt In sPe diensten leiders da heer en mevrouw f Wets Jona Medrilsnd voor rnirlstus apbsring sitsai 40 7 as uur de heer p van laaauwen WANNEER VERDUISTEREN Tat It rabnari awet verdaistord warden vaa HU lat IM aar i Pab Maan ap 1411 andar SM Pab Maan ap II U eadar SS T Febr Maan ap tl S 1 eadar 1 1I l o iu ii UtlUri O OW êUn i y 1 NNKNy II r i f If k ittii bniin 1 l R WKMil Nu 11 t irntt llfi d WUke 11 IV T l irt r nuio ti I Wflfoi d Ml F kn m Uil Br d bl wr tn Ittt OIM ll t r 3R iMWHiMmnM dw vcr blk t vMlttifabMl tui Jgt KtrowoflWi M BeUt firtwrf otrd da vU Mi verHpUngMt tM 1 MtbM Ml riki MrtUen KMular dervoort Sm van onza jMgiMif raapan iloai Moati Mb vUaradalUl a panüier N ltn 1 en vcmlaUgda m taMa a g kKvan dagen 4 v boUJamitOtêi pmièftwutmê £ l iMt fObM tan Zuidan van da ftiftt moaraiaan wanten versdialdene l liÉill Htf aanvatlan der bolajawllten jgiarlM favactitaa ttgnlmaitft TualilM PritMt an Barat wardan jj M mat taun van alaffvliagtuigena p i r aom an üaatbrirnkvogiag n van tl vtfand na zware heen en weer iModa favaohten vartjdeld U m tmmmttiMié wm H tab kattnwMa da twaad alwaafafau in iSi havifhald Da vQaad aad UJén alwaar van aUa wedaiaat tan iiliCMatan n ton Noard WaMan van Sm mM talittka dtrtotoa vaatoar MMui an riafvUegtidcan anaamaman MBWIan awara b to ad lg a trarUeaan imUg vUandalllka i antMrwaieni lfilli atniaaahataa Da a a duurt HMVt I Tm Moordan van NaWel tan Wettan aa Mnvaoarod an bi het abtod v n MTWt b aalden jonaa diviiiea nadat Mt itMal lav4atHpnta rwa iena sUdcMMhotan wwan bU dan ataraer an in te Mnval plaalaalUka auccaaaan ly da zwara afwaarüavochton Uii 4 n WoUtiot n Iiênin rad heeft ll da Ooal4 muiMdta 121 te infant M onder bevel van Uiitenant geneMll Priata mat hat hiaroan toegeniMill Ooat PruiiUcbe grenadiersMHment 45 onder beval van kolonel Mwender alamada etn gevechtagroep vin da luahtmadit onder bavel v l MtmantkoUmal Ulla bUzoftder oii dUMfaeidan k kat vtJandaiUM tondtntafaoofd m NattuDo wanton vi tl alwka itfaiiMUka atrUdkraahtm ia tÊ aanaaii Mpikan laianaaavml lacaalaten Oiithpatnanvallan watdan a gaala en AM kat ZuldalWia fraat aatta da vlliad ttln doorbraakpodncan bli bat k n Uiiaf va i Caaalaa vaart m alwpaiaade favaehton werden aan kak iQdan mat da ultarata varbataiik4i lavaaHI fomvatiaa Amerikfaniohc bonwnenwwpen ondemaman op 3 Februari dai middaga aan tarreuraanval op afcela ateden van het Koord WeatIMtaeha hwtgabiad Door UiiÜ ke brlMnt en brandlwmpian werden voor4 de woan v ü4i ir van da atad Wilhaknaliayen yetruiïan Da vfjand verkwr voldane da tot duavar nog o lladtga r npoitan vyl viermotorige iMmNiwifiyen an een aantal Jagera ia da lata avondiuren van d n 1den IMraari wiaiipau ai ela vyatidclijke vltMtulgan bommen neer op Weat B NMrd Wa tt€ ult diIand 4 dan atjtaloopen nactvt ondamam luohtmaoht met atartta atrUd achton aanvallen of Londen R d Mi bat vartr namen onze formatica aafara branden waar B den rMda génaldan aanval van Outiaha torpadovltoftuigen op een i UaMWllfc ravttaillawintfaoonvoot voor da thord AA dtaanaDtia kuat op 1 Feto arl warden volstane de aanvullende la xx n nog twea koopvaaidysche mat aan loboud van 16000 brt a or ta pad traltoni rwaar beacha pi Htordnor atUft hat aantal bemuUgda vtJaMMUka ach ian tot m tNHl 1 kitttaer an nafan küopvaardOKMpen met aan aihoud van 66 000 brt M TOUTAHD AAN BRT OOmOÏiK PBONT Berltln makit of n t f MO bal Eutdcu met waw Boa alKM irK atiOtte OHl SaAJKPi rr ondant teJnntttt bat ovM BuaAche I la kW MoMini ala In hi wu korlfaladan i ersle arwMnlaf tadlid wadcr In alle felhaia opgelaaid tleltMlt aelit men hlar hat tm dat hat loiletRuiaUoha opparbeval thans lagan Wltebak aUrfca atrljdlcraehten In hat vuur werpt dM op dan HoordalUkan of ZuidaUJkan vleuaal van liet trant waar da altuatic eeapannan Is walUsht da waagachail danmilal tan unata van da Savlet Biuaan haddan kumwn doan varalaan uitant apmarkalUk Door om aan aahaakterm a fahrulkan dau juchada toa ta paasan haatt het SovlatRuaslsche opparbeval zUn krachten min of maar op variehlUauda punten veisnippard barwUI nat daaa althana volgena da maanana van lïultacba mtlitatre leringen mat ntaar kana op aueeaa op Mn bepaald punt had kunnen eoneantiaareu Op den ZuUlalUkan vlaugal van het front dat na alaada tan uitermate trilUt verloop e ekenm rltt wordt durÊn de aativAUea dar oajewlstan voort Aan den anduien kant worden van Dultache zUde plaataelijke taaeD aanvaUerr andaromen teneinde gevaarltlke ttuatiea uit dan we te ruimen De belana rllkata Kaveeham dar laatata dagen In den ZuMalUken aastor zUn wal dia luaaoheh Kirowograd an Balaja Zerkot waar da OultKha lot nu toe nog aan den Ondepr atonden Van da balde genoemde plaataan uit tjA colonnes van het rooda lager opgerukt met het doel zich te vereanlgeu an da S ultache strijdkrachten aan dan Onjapr la ta uiten Uit laalata s naar Beftljn ver klaard wordt niet gelukt da Dultache troa aan hebban da aooaantrlsch ondernomen aaiw vaUan algaslagen en Un door den omatnaallnaaring baan abroken TcrwUI tuiaohan Pripet an Beresina alle ovlet tiuaaiaahe aanvallen zondei luooea varfiepan Is omtrem het varloop van dan trtld om Wltebak dia nog Ut vollen gaaa la voeraLsnof niata te zeggen In het Moordan duurt da hevige atrtjfl voert Lanai da apoorlljn van Lantegrad naar Narwa zUn da Sevjat Hiiwan thana tot daaa oude Eatundacha vaitlnaalad opgerukt Een andera ooloane volgt 4a ipoorlljn van I Ungrad naar Pifcow terwill naar laalat janoamda atad eek aan aahwaa van Nov im t uit oprukt DB LCCBTAANVAL OP LONDKN Hat Dultache liKbtwapan heeft aan aaon Krach oantraarde aanval op Xxinda jiadaan Uaa Buttaeka a vacMaeafcdna vlagen toroelttend tusaahan S en g uur tUdena gi aanvalsomatandighedan naar de Bi houfdittad I uuenden brtsent en brand Irlt allae aanvalsomatandighedan nafr de sch bommen waarfot brandbommen van het swaarsl katlbar daden grooCa branden onAelaan en veiooraaaktan aantlanlUke vamia ilngan DaarnuHla heeft het Dultsche luchtwapan sedert SI JaoMarl btonan 14 dagan dan derden kraehtlgan aanval op Londen genchi LETLAND BOBPT BVBNEeNS LICHTINGEN OP De riliectauten generaal van de Iistlandsotia verdediglngafornvatiea Hsfalben naar tONB uit Riga meldt beeluten om met het oog op den huldigen toealaod de bescherming van de grenzen van het l nd te versterken waarvoor nog enkele Uohtlngen worden opgeroepen DE STKUD OM DE KABSUALL Ba ANDBN PT varaaamt volgens da NRCrt uit Waahtagton dat da gevechttn op da Man IwtHelkuulan voortdAiren Da Amerikanen habtMn vUf Ualne eilanden genomen De Jlapanacbe vardadigtug blUit energiek Da Veruaun ven da Amarlkaaan bedragen acnaaa boiuietdan dooden en cewoodan BBVOLimE IN ENGELAND VOOB8fELO Da leider d r Communweslth pftrtQ irtr Rlchttrd Acljuid heeft Klat r voiid in een rode iiaar de firltsch bertch ton dienst rMlét vuDropeld dat r binnen tfen laar een revolutie In £ ngriend zal koinen Hel la aan ana oq zelda hU t beill sen of er een revoluüe In imat hoofcten daA wel 6p atraat kumt Zelfn wanoacr alU nft gorlogaplaiuien der regeering varwflMnlUkt matixi9fi wordan aou toch de rUkdom van XnfaUad nog etaedt in handen auD van alachta ankria nunaehan en ar Bouda nog atoeda taIrQka warkiooMii iUb TO0LON OEBOM9AiU EEH Amerlkaiiiuali bommanwarpwa habtoaa In ét middaguraa van 4 fabcuari uit groota hoogU hat gablad van Toulon gabombardaard o vanuanU liat DMU Daarbij vialan ladrttlui bomnao in woonwQkan en lad l n aiitchtolfars owtMr ilji kmrgarbavolküig Andara aanvaMan waran gwieht op hat kuatgal ad van da Ugurtaclia Qotf DulMBha Jagara an alwaargcacnuC van hat luchtwipen schotan volgana tot duavn ontvangen beriubtan vtarmotorlga bonuncnwarpar naer KMRK SN SCHOOL Aanvnag van tuéiabewtwB pa Dtanat Studiflbelangen veatigt de aandacht der eind axaminandl van gynuiabia ea HB6 an van hun oudara an opvoedezs ofi hut volgende Voor begaafde Jongelui die bU een verdere studie linancieele moeilijkheden oRdervindan baataat de inogelljkhela een itudiebeuri ta verkregen Veten vopral uit de kringen van de hul d i helders laten ïich van het aanvragen eener studiebeurs weerhuuden omdat th meenej toda niet In aaiuneikliig te itfMnen f uuk iiiet behulp van een l uit da studie alat te kunnen bekoetigen Anderen i Ui uet op de hoogte boa en waar een beurs moet wi rd n aangevraagd en wachten tut na het nexamen Dit Is onjuist Het is voor ona volk van grooto waarde dat ailan dta da 1 genschappen beiUten welke voor een rootjtre ttudla vargischt al n ook In da galegenhcLd wordan gaauld aan dargaUlke studie U volgao moctan In hal algemeen raada vé r 1 Maart iftvriaj er aanlca vcrolif L plan om te gaan studeeren afKiet Ii a worden aangavrlagd Een dargalljkaeaan vraag kan later Eonder aanlge vcrpUf tlng worden IngctnTVkken 4vanneer m n van t ei twlJfal vaUefi doet men diu het beete vóór 4aa vaatgeateldan datum een beurs aan ta vragan tanelnda laler uleurataUing ta vaar Vardera InllchUngen aljn U verkrljgm bijdm Dtensl Mudlebelangen Rapcnbrug It idan l tudl bcurawn voor het studiejaar lM4 4fl BiHHeiUaHd Slachtoffert van godtdienttwAanzin EKN ZOON OEDOODf pt OVEEfOX U LEOSN VAN HET GEZIN VERBIPS NAAE KRANKZINNIGEN GESTlCUTv Dt t ftsniuebier van M riL ik dy heet W u ieedlft heeti uva een vurftUiluMfver vafi ae Anjtiiu r v erN nftuciju oij20ruk rhea n nii egeutfcul o in Ui Afci gezm vait aan IdiiatKiuwer Cs Verxipgi waarvan wij roeog m imi mon otfiicntieit t gezin Veï iipa tyedloiut uit e n vader die U jaiu u een uiaedet van 6U jaAi f vuiWüMWi zuoiu en i vuiwa i en dubhtei Van ue Kuideien u de uudMe Jb de jongbta 1 Jaar Ailan waratlau up aa buairoaicU wtiaroo ueUooit Het geiin leeida geheel op ataluwU geen fair lêoeu had omgang met andeta ukenaciiau z4 gingen nogit naar ae k in maai wtvitiol uau Odg att nacht wat godMiieiuitigi piublanuBu Oe meest fanatialia dweeper waa da Jungsta 2ioan de il jaage Abiaiuiiu dia alleen wel uena weiu legengei ptok n duof dan M arigeii Aart Uexa werd dan ook ala da aivaUtge tangeduid Omdat ar a nachls aoun kabaal wa mhet hum van da lanuUe Vaiup i d iMirgemeeatai eena niat de bewoners gaan pi aten maar dat haalt met veal geholpen Abiatiam heeft lüa huugeiiuolan gebugae ra rd dat er een ouivbl mi hun nuddun waa en m oen naLhi van Dmodag op Wui n i ig 1 bei eikte de laMi haar huuglapunt Aavt waü gaan niapeir tna ti luddi mt n den ge iMeleu n4bhl nd l alameu geaongan n geathieeuwd hatl atormda legen den ut liteud de In vervueimg geraakw meiinUten de kaïnei bmneu waat Aart aliep en wuigden hem l auina weid het MJk naar da woonkamer geeleept A met messen hakbijlan en sUioppen of ierkenbadr varminkt uet 1 under het vauiwendbel dat hU akïh noodzakelijk aveu moest vei vi ijdereu la een dar jongeim jtij beit die aan de alachtpattg met liad luaegeuaaiL naar de uvei buren gevlui en üeia stelden den buigemeestei van 1 dian tt m kennis Toen déze met de ma chauwea op de boarderU van Varrlps kwam Mds de lamiUe nug bezig lu t on ielde litiidditi van hun ftoon en broer u varnunkeit Da men i lien hielden stiak en stUf vol dat de luivel ui Aait was gavaien en dat h I oe t worden daoagaslagen Alle ladan van hat cim a naar het krankunnlgengeidlcht te Uti cht overgebratJtt Geen briavna maar briefkaaitea naat hat Oaalcn Da paradienst van het N O I deelt mede Da familialadau vaa Oosiboarao handwaKkara en tumdera worden atpp attent geinaakt dar bnefvarkeei mat daa m het Oosten verloevendan uiterst tMaaraarlljk Is Dssrom verdient het aanbeveling de verwanten In het Uoaten sleclits la aahruven op brialkaartan imat poatzegel van t am ii Uiteraaid geldt dit met voor hen wier laintualeden onder aan valdpoatnummar reikbaar j in Opraap vaar BijkaduUaahan I Allen personen die de Uuiueha natlonaiitalt bezitlan en tuidiuvar ttug geen vragenlijst hebben ontvangen wordt aangeraden onver wUld btl de Ortsgruppaiwaaroiiriar zt leasor teeren of bil liet deutèmt Kralawul Ltisru amt een vrageiüUst ta en halen Deie llj t maat duldeUJk le t aa uiiel blokletters ugevuld en aldaar weer worden ingeleverd 7IJ die vei runnen een deigaltlk lurmulier in ta vullen komen niet In lanerklng voor een nieuwe levenainidrf ienkaart die begin Maart zat woiden Uiiaeieikt ajbataadienat eet Bsatajaa In v ach liande plaataan ven ona tand zullen ook voor den Ai beidadtenat voor inelajes ar nieldlngsbuitdUK v r dlenstnannu worden ingericht Mat inaang van S Febiuasl aa zuUen de eeraU buresua die voorloiipig een onderdak hebtien gevonden bb aaniiiel dUlgalmreaux van den NAD wA den geopend I lt zi a auuneldlugsliuraau 1 ta Oro nlngen Keeieweg en aatunakkuasburaau U la ApeLduora Van Hautzlaaa KMtatNnuwa led Bwv Kerk Dctetai ta Iftncbt de J t AeklMa u Womnwls da l xja u Wurkum en da J Poldervaart ta Vrie zenveen Bedanat voor Vlaafdineen I vijfde pradtkantaplBatai ds H van DUk ta Den Ham Beroepen ie VUuao i 1 L ta Workum DlSTiUBVTIE llEUW 8 Inleverinf van grotaUboa Inwoners i i geiitecntLu waat klanten binding voor gioenta geldt dienen de bonnan Groente dei de periode 1M4 gedurende é week van tot en met U FebJuari as in ia leveren b den harudelaar van wlen ij van 20 Ptbruarl tq$ aaje at Ifl Maart aa groente en fruit wenj ian trlM li kJ n EiWMiiBighreriiif door lui hveelumdfin ok dltiaar mepten alle pluiiuveehuLidtfjs dlS g m oed rtoewU ing vhor hun dieren ontvadgin tuaachen 1 FeiVKian en 1 Juli a H 2S versiiie eieran per kip oC per nd inleveren bij door hat BecmAlacfaap voor Pluimvee en eieren aangewezen 8 arEamelaars Pluiniveehouderh die niet aan dn tavaringa pllLht voldoen xljn een bedragXyan per niet Ingeleverd et verschulalld tarwljl zi tevena hun pluintvee ter bea Aiaktng vaa et HerdlJfscliap moeten ktellen Belangheb benden dienen de officieels publicatie over deae aanfetegenheld ta raadplagwi voor na dara l ionderhaden ADVIEZEN VAN DSM VOEDINGSRAAD VMT OP Dl BOTCBflAM BH IM DBN WAMinf MAAJ TMD Het Voorlichtingsbureau van daa Voadlnga raad schrijtt Ditmaal b Btaat het vatren aaan voor da hein uit boUn en margarine voor da helft uit baken Draadvet De beste verdeeling hieivan In de hulshouding is boter en maigarine op de botarhsm vet in den warnien inaaltUd Voor degenen dia hun vatrantaoen precies in tweein deelen voor ds boterham en voor het warme eten zal deze maatregel weinig wssihll uitmaken rolta zi er aan denken hit warme eten ra foorsl de Jus warm ta gebruiken Is men gewend het grootste deel van het rautsoen op da bo eiham te smeden dan la bak en braadvet daar ook voor ta gcbrulkatt Hel moet echter eerst smeerbaar gemaakt worden Ken plttlf boterhamamaersel met vet 10 gr of meer vet 4 aaidsppeien t ut pepersurrogaat nootmuskaatsurrogsal aaut Het uitje snipperen en in het vet bekteen In da koekepan De aardappelen fijnwillven en eenige minuten met het vet meebskken onder voortdurend roeren Het aanbsk tel aan de pan telkens meeroeren Het smeersel réér pittig maken niet peper nootmuskaat en zout en liefst warm op de boteiham smeren gcroopjea vet op de botertum ta gr vet zachttea ameltcn doch niet heet laten worden Vtkn het vuur af 1 of meer lepela sirwip er door mengen en de inmn onder geregeld roeren om ie voorkon en dst hst vel zicb afachaidi koud laten worde laaaraal vaa vat mat kimaUiaaisg m gr vat zachtfaa laten iraaltan Van hal vuur al a lapels of meer vsstt of vloeibare kunsthoning er door mengen Ket menasai oiujer geregeld rtieren koud laten worden Wat Waar Wanneer I nwlla Tkeiilaci Carnaval dar lielda mal Joh Haealcn ao Dura Kiimar Aanvang s uur Maandag en Olnadag IM en 1 uur Zoodac vanaf a uur laaaSe Tkealar Op het toaoeel Derde artlaten levua met o a Da drie Hiixlaaa en Tnnny van Zwol Aanvang 7 JO uur Zaterdag en Zondag 1 a 10 en S uur Zondag 10 90 uur film Mrnaeban vom VarlSté mat Alills Horbigeil Sebauwblifs aiaae Uarlka Bikk en Hab m ch Uab mat Viktor Staall Aanvang t uur Zondag vanaf 1 uur Maandag gaan vaorVlellbig ReunSa foyer Cabarci programma met o a Martin van Schle en Jan Hods s dans i kest Aanvang Zaterdeg vanaf 4 uiTr 7ondag vanaf S uur f W a iMiibi Kmk vierde winlerlesing aprefcer da A W r Waardenburg a rakr aa ttf IMmiwa acbatrarbara Caa cert danaorkest o v Theo IMen Maamaa S rabr IM oer Green van Pilaalsi issbaa balttalaa k WalarpolawadatrW WUkavoiid wilk N Nad Herv Gemeente S r W I M nar Veenwekl reelaBrsnt BIJ eenken st voetbalvareen Jlouda leslw Ir A van Bniinaaaa t i Ba Kalf S paar gpaai OtC Mua M Pafer I M ar Meawa a ta eaabnr Zaatfa vooratelhiHi thealaraboiisiamani Kulturaak Conuctraad opvoaiing Jonfcvtouwa da la algtlirt door t Noord Hullandach Toonaal It Pear 4M aar Awaa fb aa Kb as I Ladan veraadarlng Vereeniging Ae Ambachletehool voor CkMda en omatrakan aoNDAosDitNar doktobbm BU afwezigheid van den buMwrU Ijn van ïatardaanildiisg I tol Zoiidtgavond H uur I j an de dokliiien N Tom BurgaUai tenaalnger OS taiaiaan iaoai en sg I tol Zonil conaultaaj meeatar P da Boei de dokliiien Gou e AiH Tli KVBSIM aMa aenaeamiiid en Idaa naehto HMn voor Apotheek P WeUar fV iuwa Ut BUBOEBLUEE STAND I abruari Henarlk z van I P Bekltar aa a Slobbe r mrleweg O I Pebruarl Cornells NIcaiaas t en J r V d Hoek eo O E V Maarten aroanawag aa I eeiidert t van v Dam en n Markeiisttjn Ballsmysiraat II Petnia Comells z van J r Trooaler en J r v d Honde Woudatraal a Jan WUIem i van O Kwapals en L moidert Kanaalatrast ia t nbniarl Wlllamina Cornelia d van J D V d Heuval en r de Jong Vosalue traal M d vaa 4 PebiusrI Johanna Wilbalmina J Iff Langeraar aa J A trant H OMaruaawaï Vafetuan R A lUebaan aa C mcMECNTF n wn nr Nro HBfiV GEMEENTE Het ligt bl dk beduelmg van dan Kerfceraad der Ned Herv Gemeenteeen genitente auatar aan te steUenvoor de verzogfftaig m geaateiuk en andar opzicht vut de gaitiHien waarvan de mannen m het buitenlandwer aeni lyn IIEUBELFAUUKANTB BEBOET WaaeiM overtrading dar prtjavaor sc4iriften ad la de tneiablifatirikante a C den Baar te Cioiada duor dan inspecteur voor de PruabeheenichtBg met MUUO laboet om Qa a HuU pradtkant dar Nad Herv Semeenle ontving voor het wtfkwerk een gift vsai lOO Nad Barv Ganteenta De Kerkaraad der Ned Herv Geaneente lianocirsde tot ouderlingen de tieeren L Albada en H P v d Pool en tot diakan den haar A M umt Jr jBbUeoM Op 9 fafaguaii hoopt la heer K D VerheU oppeiwaclit inaaatar by da gemeentëi oatie te daoar stede v en twintig jaar bU het OouJaohs kuips werkzaam te zQn KaaitaendiaMal tflt een hok ohtar een wuaitng aan da VoraUnanatraat zijn tw a fconttnau aotvreagad Feuilleton Nadruk vtybodan Dm reiê om de wereld in tqghlig uren Baa vMhaal uit da aarate tDdan vaa het tiegwezen daor W C COENEN D n tl 4 man dua fee Buaf Bekuk ham maar atne Robartaonl Ik hab aUud gadachl tat DaGraaf een baant had om den eeralen prüa mee te wmnen maar die zinkt m het niet btt dian van iwaat Kadiewakjr HU is een echte B ua nog wel uit de toonaangevende fcrngen Volgena xljtt papiaran oKiet tedene laadgeniMrt dwn hu aantreft hem de heipanda hand reilnn en liaan iieechermeai als er keaia zou bealaan dat htj doodgewéioteai werd Diacte aa dat bS een propagandÉat la au ovar ó ga g ng gekocnen met bat aaoifa doel hlar ia Polen on mat ta atoken Ala hat waar ia bataijgwekkoid genoeg OtKh waariim zou een Rua siMlle pMiiMigaodiet en t ende rouvers betiulpzaetii zljo um Tniasart eendtenat te tiewijzetiT Ik veiTiiJed dat ifc ar nu maa la makan krijg Karel menfde Niigen zich tn l et gt rek tieef mi lie r iet els en ijn papteien Ik cal l dn meeneman naar het hotifdktvaitier en iiean aan tien Oaheime Dienat overlkvisreai Den gevangene en de roelwls mag Ju hobben LuuM zei Ii il ei i mii inajtr dia papM ren ii b tk zeil nuodig Mtt sohlen zullen die voor mij van vaalwaarde b i lcen te zun eo zal ik aaguad ki nnen get ruiken Och ik kan het ook wel met eenafschuift doen gaf NugMil tiie Bjona kan dat rel even nitiken Da gevangene wft i laan h Midt m en voetai geiionden aohtic in ée jK vechiamachina gelt gd Orlts b af hij hem an hield zicti eeree d ni t net luariliini gaiwear eaa mogelijk ii fMiettwdcn aanval dar beiahienioverH af te staan R bartaon begal zvh met Nogent naav den Arend Het aeheim van dat machte att hierin dat ze in ataat is aonder gevaar voor da mzittenWn ap groole hoogte