Goudsche Courant, maandag 7 februari 1944

snt j andag 7 Februari 1944 Bureau Markt 31 Peatrekninc 4M00 GOUDSCHE COUBANT NIËUWSBLAO VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prüs 5 cents per mmuner aatU hu§u4 Ma lltfé Zwore ifweerstrijd bl NUcopol en Witebsk Dtdtsche vorderingen b Kirowograd Ooor raafefK gingen bijCassino misbifef held aai ta aaadtfai aaal wut heden a traden alt VHatKar vammaltag OadaMk ga m sa n a fli a p i i a MIraa g a n iaanteaang wa a vond door as Maahats aastataa Na da avond Wat Waar Wanneer Aan hat ZuldclUka front duren da iwara vachten om hat bvgmuiimt van Caaaino voort Da voor dan tweeden keer tn het Noord OoBteUJk deel van Caaaino blnnen edronscD v asd werd In oen WSenaanval onnüddatUJk t r eeeUg n Toaachen Caaauw en Belmonta tlaagde da vUand erin na een hevig arttUerlavuur dat dan gahaalen dag aanhlBid enkele honderdan metera terrein te veroveren BU den alweer van een vUandeUlken luchtaanval op de havasttad Touloo waidaa viannolariga twounenwerpaii vernlaUcd rormatUM Amenkaanicna boounenwarpen ondernamen op 4 rebruarl daa inMda a btf eaa geafciten anilkendek terrauraanvallen op Waat Dultseh aUad Door lukraak neatfaworMn bommen ontatond In het bUaonder In woopwtjkan dar atad rranktort B Main aohada Ondanka de ongunatlga voorwaarden voor den a r varloor da vijand n vlarmohknge bommenwefpari In den afgaioopen nlfcht wierpen enkele vtlandalijka vUafftulgen bommen neer In het fWnach Weatiaalacba gabled ZWABB LVCHTAANVAL OP VRBANIA Naar de zender van Rome mededeelt la btJ een recenten terreuraanval van het AnffloAmerikaanacbe luchtwapen op t klein nabi Sao Marino gelegen ItaUaanache l ergplaatsje Urbanla tydena den kerkgang der bavoUclng op da menachen behalve de bommen na raeworpen werden een fel vuur g richt door db boordwapena van de In scheenrkKht vitegenda toaatetlen Van de ongeveer MM mwonara van hat atad werden ruim SM ZWARE LÜCBTAANVAt Ot HELSINKI Het Finaehe telegraatagentschap meldt dat aterka aMaaUogan vijandelijke vUaatul0aa Zondagavond een hevigen aaovM op Balalnkl hebt en gedaan Op veraohUlanda itoalen dar stad werden groote hoevaelhadan brand en brlaantbommen gew rpen hi mUtiohd StiACHTVEEPBUZBN DOOE Dl OVERHEID OEREGELD Veahondar niet langer de dupe Oe eenige weken geleden aangekondigde verlaging v an de rundveepryzen heeft haar beslag gekregen Het VoedselvooTzienin gBblad van heden 7 Feibruari bevat een verordenitig waardoor de gebruikaveepryzen lyn geregeld Tegeiykertyd lün de slacatv epryzen met een bepaald bedrag verhoogd De alachtveeprijien bleven aangezien zU van overheldawege waren vaatgesteld ataeda op dezelfde hoogte terwtjl de gebrulkaveaprljzen meer en meer werden opgedreven Boodat da boer op den duur alechtji ten koste van groote ofibra zUn veeatapel op peil kon houc en Dit bad tot gevolg dat er een levandiga haiiutal In z g leveringsbonnen ontatond Deze bonnen waarmede de veehouder kon aantoonen dat hh aan zijn leveftefapUcht had voldaan enldle het gewicht aam geleverde runderen in kilogrammen aangaven werden den laat teit tüd verhandeld togen prijzen die een veelvoud waren v jq aan voor bat alachlwae betaalden prije OeUJken trad daarmede hielden de gebrulks veeprUzen die In don vrijen handal voor melk en kaifkoeien den laatatan tijd tot een ongemotiveerde hoofïte werden opgedreven De prijzfn voor gebruikavea en slachtvee liapen op dai wijze ateada verder uit eUcander Hat apralc dua vanzelf dat de overheid moeit IngrUpen om verder oohell t voorkomen Voor de gebruiksv ryzeil lyn thans drie pryaklassen Vastgesteld met bepaalde maxima de slatjhtveepryipn ilJn met een bepaald percentage omhoog gebracht Voor beide groepen van pryzen worden bel ngheltóendcn verwezen naar de officlefle medadeelingen die in de blad van iNden zijn opgemomen Door deze regeling va de veeprycan euUan da toenemenda wantoestanden In den veehandel waarvan veelal de veehouder de dupe werd ftiana uit den weg worde i geruimd terwyi de aaormede samenhangende nieuwe mailctregelljiig tevens da gelegenheid schept om den yeestaiM voorzoover dat onder dSs huidige omstandigheden mogelijk is op een kwalitatief hoog pefi te houden en haar i ens onder da veeteeltbedrijven te vardeelen zoodat ook de kleine boer in ttaat is zijn bedrüif in stand te houden Tenslotte y nog opgemerkt dat d verhooging dor elaehtveeprüien geen pry vei4ioogmg voor bet vteesch tengevolge zal heWben Dlstrlctsgrensen verkearatnspeetla Da secretaris generaal van Waterstaat w at balanghebbendan erop dat met Ingang van l rebruarl UtM a dlatrtotsgranien voor het goedaranvervoor van da BtlkavarkaatsinapectJe voor hat gahaUe land zullen samenvallen mat da provlivclala grenzen behoudens één uitzondering Deze uitzondering betreft da grenzen tuaschen het district Noord Brabant en Zeeland Hat diatriet voor hat goederenvervoer tan de Rttkavarkaara Inapaetla In Noord Brabant zal van da provincie Kaaland meda omvatten de emacntan 8t PhUlpsland at Anaaland Mavmiiaae St Maartensdijk Scharpanlasa Poortvllet Tholen Oud VoaiMnaar BtJ da uitreiking van da nieuwe vargunningen Is wordt door de betrokken RUksinspectours van het verkeer met ean an ander raeda rekening gehouden UJk gavMiden op 4 Februari daa morgetia te ongeveer I uur la op den O Z Achterburgwal te Amaterdam voor paroael 145 het lt k gevonden van aan onbelcendeii naan varmoadelUk aan Jo d van oiwavaar W a Jaar en DnMaeke aaidama baotjKier ta a havan PX Lehr CH Bet oppeihevti ran ét Duit ehe MOinicht doekte Zondag mede btt Mad van Nlfeopol Qn nc jM i ef ny itMda la ani iwaren af fantrUd rerwikMld met de naar bet Mm opdilncmd boiilewMeii ia bet gevectitaccbied tusschea Ki woexl en Beli Zerkof nikten doie froeven ia vwMtiUenda sectoren enie of tlo B y iaadelUk geMi litsero en uiteen en wierpen den M aA na 49 Sovlet iUpiiiGiie pentM r ri n t iMbban atukceichoten MTder tarag Qb indan ptoUcen bleven aatoeUike aanvallen der iMlsje risten a d r fuoon bi bet cftHed tan Zuiden van de pt wt moeruMn kwam het ook gii eren tot been n mar golvende gevMfaten mat opdrlncenda vijandaUike MVtlavooitioeden Eigen tegenaanyi ttan hadden auocea Ml Zolden raa da Bereiiaa en bQ midMc mbhikteft nieuwe doorMakpagiafen ytm ét botajewlaten itr den taaien tnginatand van ome reapen naat groota varHeien voor den afweer Tan aHe aanI OoUaeiw Inebtouebt arttUerta op voertreffemke yw deel De afweerslag la deie getiedaa dMut vaart TJiB Nooarden van Newel ten Zeilden vm Slaiaja Boeaaa alamede in het giibied tiÏMchen Ilmeiuneer en de IpoflCUn Leidngrad Pleikau werden beihMlde mat atauit van pantaerwagMM ondernomen aanvallen der bola iearlrtan tan deale in tegenaanval en in hevige georechtan op korten afstand met groote verliezen voor den vijand atgeatéfgen au t v otetl lii van twM batakwiitMM bcMIfoQ oiutanclii dcU doh tt lid ompafnte vta bat tafKTacbnent M ondw Wdiiif van dan artMn luttanant Qciha Ut Mar te aa naot an tuaaeiian HmamnZar au Lantemul haan ildt de Wttrttembenmehli nKlia aiM ln aii art illvl lai outar MiSmt na lultanaort ianacaal makcwlti lAat bat daaroodar laaaorliaiiinda Ista bataUon vaa lot aranadlacTaalmaat ondar iedding majoor ficbttaiachsi tunldt bultaiv awoott oatfaraohaldan Op het braggenbetrfd van Nettuao verliep de dag kalm Aan beide lijden activiteit van verkennlnga en stoottraepen BD da ndverlng van den ketel en Noorden van AprlUa w rd een met pantserwagena versterkt regiment Infuterie van den vijand opgerold Onder de 9M gervangenen bevinden aich 1 olfleleren Vernietigd werden eU pantserwagena en twee gepantserde auto s Twee paataerwagens en tal tijka iware Intüterlewkpena werden aabeaehadlgd Snit gcnaaikt Aan het ZuidelÜke trant liep de vliand ook gisteren onofdunidelijk door aMr kradvUga artiUerie gesteund itomt op het b rgnuu nef van Cassino tenekde een dooibraaik te forceeren Opnieuw drong hU ten Noorden van de stad bhmen en nogmaals werd hy door een onmiddaliUJk beconnen tegenasnvel van onze dappere troepen in lijn uitgangsstellingen t hi eworpen Duttscha gevechtsvliegtuigen vielim in den altgaloopen nacht met goed effect uitladingen van don vijand in de haven van N ttuno aan By het vertrek van daar weiden eiplosies tn itapaU munitie en branden waargenomen Boven de boBctta gebieden in het WMten werden giateren elf vflandeme vUeftuiigaD venuatifd Vijandelijke atori ngsvlleigtuigen wierpen in dan afgaioopen sMht boawnen to t el Roergebied en in het ebied van Beriyn Duttaohe vHafltuigen virfen ki den weloopen nacht doelen in ZüldOost Weland aan ïï WPtftKvfi iitn da Ooltaeba waai n maaku Zatatrdas bcIcMMt V tavaahtaaabM van NUupol varB f H bolajawlatan hun druk op hat Zutdaiök front vSti hat brucganhoofd en I J JjaivatTatlegablad ten Noordwaaten dar d Btarka vOandaMJlca aanvallen wardaa plaatielUlta panatratlea werden jld H tuawhan KSrowosrad en Zerinrf duran tfa zwate aavachten met iwada waar aanvaUeadab vaand dia BelaJa Zerinrf duran da zwate mv a taada waar aanvalleadaa vdand voort J tertüigan bUtfl aanvoeren ff WoUa tawoaiuwaUen braken onze wape la wsKwU van haidaakklgen tegenSinli ï t kraohtle veraurkte gjUUijan dar boWawbteB haan en brachten E f J nwuwa aanvalleilldiwaï verliazan maiuchefl en matartaëiliM hj I Wa ten ZoMan vb a FB wt wjMjtt aam da keen ea waar g wtva w aaa ga mat T awklUka inraiSirta en 5ÏÏS2 il haBdhaaldw onaa r SS li gMann Itnn etaainnn aa eaa J2 MjJJa ori aa j ET oor tfic k VMMKJrïrSt aas da Jjwö OoB nam da tnrke vttaiulaUJka druk vrS lï w l Wstrtïwardan nadat een SSkLï vttandalttka pantan agena il JïwpKhotan afgaaUgan Mt Laf o NattMo werden w f Li t J naalaeliaB gaai L5 ï P agan a i a iTt a l teien da UietaWten atotJdkraekteB De gr6entete lt in 1944 Daar de gameenta in valkstalBan en In bediQlaToIkatalBw Da groentenvoorzlanlng van ooa vojk la to de laataM Jaren nvet toanemanda moaUllkhaaan gepaard gegaan Da vraag naar groentan ia zeer aterk geatagen a a doordat wegana schaarachte aan i ere ievanamlddalan la tallDoaa gezlnlian twaa warme saaaLtlJdan per dag worden gabnulkt Daankwr heeft men tweemaal aoevaal groenten noodig als vforheen Bovendien la de hoevaelheld groenten weUca per nuudtUd genuttigd wordt grootar geworden Getrauit ia aan da sterk gestegen behoefte tegemoet te komen door de voor tuinbouw Instemde oppervlakte te vergrootan en liet aantal volkatUlnai nlt ia braidan Uit den aard dar zaak blijft echter da productia door den beroepstulnliouw voor onza groentenvoorziening van dooralaggavanda beteekedis Aan de voortbtenfinf la echter In steeds sterkere mate ean lam opgezet door de ge i stadig toegenomen qMMlltlkheden bU het ver i krijgen van kunatmeat ztaktanbestrltdlng middelen en andara bedritfabenaodlgdheden als ook door het sabrafc aan vakkundtga Jbeidskrachtan De varwachtlngan ten groentenvoorzlanlna kunnan itjn Voer 1M4 moet bovani worden geboudaa met het wordende tekart aan tri waardoor de vardaaUng van oogst ongunstlgfkan worden t euiv1oed het geen plaataelUk tot roota moellttkheden kan lelden Ret zal derhalve noodzakelijk zijn niet alleen op andera dan de hierboven aangeduide wtjze te trachten de groentenproductie te vergrooten maar ook de aanvullende teelt van groenten zoo dicht mogelijk bil de woonplaats van dan consument te doen beoefenen Er moet dus worden gestreefd naar een gedecentraliseerde uitbreiding van de groententeelt waarbij krachten worden ngeschakeld welke tot nog toe niet In den tuinbouw werkzaam waren Hierbij la voor vele Nederlanders aen taak afaggelegd TeeM voor de gemeente V overheid heaft hef voorbeeld gegeven Aan da btirgameeatara la gevraagd in opdraxlit der gemeenten ten behoeve van da Ingezetenen groenten te laten talen door landbouwers In de omgevtaf der gameenta Da direetie van den Landtmuw heaft maatregtfan getraffan om da uitvoering ervan zoo goad mogelijk ta doen slagen De ntlkstulnbouwvoorlichtlngs dienst van de diraette van den Landbouw heeft zUn atat ran daakundiga medewerker beschikbaar gestMd om zoowel de geméanta besturen bij het opstellen van de plannen ala de landbouwers bij het beoefenen van da teelt van groenten behulpzaam te zijn Zoo als vanzelf spreaict kan d landbouwer niet alle gewaasen telen welke In het tulnpouwbedrttt worden voOTtgebracht Zijn bedrljfaomatandighedan dwingen hem df keuze ta beperken tot maar extensieve groentengewaiaan cooals atamboonen en erwten alia soorten kool koolrtipan winterpeen uien enz en vroege aardappelen Het publiek zat niet van de gameenta mogen verwachten dat zij da fUnare groenten zooala sphwtzie andfjvie bOspcen enz Iaat telen want daarop is het boerenbedrijf niet Ingesteld De gemeente heeft van overheidswege de ver zekedng ontvangen dat zij de op dere wijta geteelde groenten geheel ten tjehoeve van haar Ingzetenenen kan teatemmen éa vdkatuav Hoewel raeda tienduizenden Nederlanders in de laatste Jaren in hun particulieren tuin of in dan volkatuin groenten aardappelen en andere voedlngsgewaasen hebben geteeld en daarvan da groota voordaaten ondervonden kan aan deze teelt rtog belangrijke uitbreidmg worden gegeven ledere huisvader verwcga voor ilchaalf of hij In staat Is de levens middelenvoorzlening van zIJn gezin aan ta vullen door het bewerken van een volkstuin De moeilijkheden mogen echter niet worden onderechst Men moet niet te lichtvaardig aan het bewerken van aen volkstulipbaginnen want dan blijven teleurstellingen niet uit en het mag in 8eei geval voorltomen dat da grond vérwaarióoad Wordt a braak Mijff liggen De overheid Jieeft medewerking toe eezegd blJ het beschljtbaar stellen van gronden maar deze zullen niet altijd In de nabijheid van de woning kunne lggan Men moet tijd beschll baar hebt an eflHefhebberlJ voor het telen bezitten want de gewaalan elschen goede verzorBlng Eenine vakkennis Is gewenscht doch niet noodzakeltik omdat een prsctische handleiding verkrllgbaar is en de Rljkatulnbouwvoorlichtingsdlenst de volkstulndera steeds met rsad terzlide stnat Begint men na ernstig beraad aan het betelen van een volkstuin en streeft men ernaar goede gewassen te verkrijgen dan kan van een lapje grond van = Sbo mt In den loop van het Jaar ean hoeveelheid groenten en aardapiMlen worden geoogst welke Jutat In dezen tijd In het tradn buitengewoon welkv m ts vooral onvlst deze producten boven de gewone rantsoenen beachlhbaar komen Ogadigden voor een volkstuin kunnen zich ssnmelden ten gemeentehulze of bd het Algemeen VertKmd vtoi Volhstulnderavereenlglngen In NedaHand Centrate Markt hallen kamar 101 t Amsterdam BeOrlJtsveiIkrtaaMn Voor han die nlat In d galeganhelll zUn een algen volkstuin ta bewerken is er een andera mogelijkheid om door zelfwerkzaamheid extra groenten en aardappelen en aadera voedinaatswaasan ta verkrijgen lU dodr deel te nemen aan ean faWrlJüseolkstlQn Groepen van personeel va een ondameming of bedrijf kunnen gezamenlUk In dian l edrl1fsvolkstuln voedingsg assen telen en da onbrengst ervan ond4r elkaar deelen Het Bui fau Aardappelvafbouw van da directie van den Landbouw heaft in laas mat een aantal bedrijfsvollotulnen aan proef re nom n De resultaten ervan waren zeer bevredtgend zoodat thana de gelegenheid tot deelneming In H algemeen openstaat De deel nemers kunnen rakenen op dan oogst van na m want de liedrijfsvolkstuln wordt aan eeleg 00 den grondsisg van M deelnemers oer ha Bat veorbareldetvda e i ultvojrenda werk gaaeUadt onder lalding v4n het Bureau AarBappalvarlMaw dat zorgt voor geschlktan rond en da eerste bewerking daarvan voor zsden pootgoed an alia andere bedrlift beno w4 dheden lamede voor vakkundige voorwa rk era dia aan da tealtwatlnaamhadan Xtrt deelnemera lalding geven Deelneming staat jopen voor ledere greep van arbeiders heamnrten en amiitanaran van een bedrijf of tsk van dienst mits da directie van de onderneming of da chef van den tak v i ilienst daaraan goafkeurlna hecht en volgens de wlde d regeling madewerking v neert Dit heteekent dus dat da teeltwerkzaamheden In dén iMdrüfsvolkstuIn coasta het zaaien en poten schoffelen en srieden en het oogsten der producten door d deelnemer worden uitgevoerd waarbtl zooaf gezegd deakurdlgen leiding geven Nsdera Inlichtingen omtrent liedrtKsvotkiltilnen rlln varkrtjgi sar hii het Bureau Aardappalverbouw CronJ straat Arnhem of bfl den mjkatutnbouw voorlichtingsdienst Bezuldenhoutaehaweg Den Haag Door deza maatregelen la thans voor een leder dia er tijd lust an gelegenheid voor heeft de mogelijkheid geopend door hel telen van groentesi te helpen om de taak van bsroepstulntmu v te verlichten en de groentenvoorziening van zijn gezin te verbeteren RIJKSDIENST VOOR ORONPSTOF FENBRSPARINO BN BEDIUJFS RATIONALISATnS In Mteld I een miksdlenat voor Jrotutstoffenbesparing en BadrtJfkratlanaHaatle g v tlgd te s G ravenhsge waarvan tol dlr etaur la benoemd da baar iiK F 1 M Schnabal Da nieuwe rljkadlanat heaft tot taakt la Het ootwarpen van voorachrlflan en richtlijnen aanganide da beapartng van aehaariKhe growatotfen an da to saalng van vervangingsmaterialen alameda nn toezicht op ie naleving van da gagevi h vlku schrlftnn 3e Hat bavoraenen van vereen rwaigde tiewarklngmiethodea en cooatruailea welke twi doel iiebben d beapaKing van irmndatof en energie Se Dé uitvoering van maatrag len varband houdende met da ratlonaela Indaaling van werkkrachten en badrljfarattonallaaüa 4e Het bevorderen van ean regelmaUge ultwiaaellac van ervaringen tuaachen de iMdrIJvan lietraftenda da basparlng van grandalotfeit werWnaohten an asiwfla Met Inaaaa vaa 4 rebruarl MM traedt bovengenoemd bealult In werking De werkzsamheden van het BiAaau GMhdataffenbastMrlng dM bIJ IMI behllt wordt geliquideerd wordt ao r dan dAiwaa rQkaMnat rOLCMEK WBOCTRAAtn Het poHUdie weekpia e van Haz Blokz l uit té zenden op Maandag a s over Hilversum 1 osn 18 4 $ uur draagt den titel eneer Pietene moiga zich dekken Nederiandaehe pllltalran la krtlgsgavaaganseliap Het Informatlebisreau van het Ned Roode Kruis Korta Voorhout 14 te s Grav sihage ontving iMrleht omtrent de volgende mllllai ran banedn den rang van ottlclar op Java n In ZentadJI kamp Java I aodmaoht sja lüancka dwtg klink aaa klladonk la Inaefal ij M DMirii am korperwahoek lx kopataky tnaodoor lam tMrtus et latebra phllIp lavart ol ItkUlniwata t dulong jf vamoo oa lotb lak mark jh markx platar vandarmolan lo moraar u möUeman ao moormaan haa mulheliand Q mundler angelbart murrls egl crt nlankempar I oltksf pi vanMiaslan wl naU karel daujrtar f aorge pletratdio adriaan plaasaer wa portier J poauna hf rakkauw Jh rambaldo wtc ralMrt Cf rodlaar Jm daroo tt dan tM rugabaatt M aohefien amils aol ohitatiaan schQver Jan ichrUTer curaalla T A ua l aT wj vanderaluyavaar gj imld n aatit êf smith garrU aont act atalgln roelet itajamsn aufust ateurs Ua itoalman air vanstralaador wk struUk auguat tarlat a toalanie rthur toorop wt twQsal hl vnuehalab pa vanuchclaa bw vlaaar Jw davoogt ka votatarmanvanayan a J wllhrim wanake Jahaa vandarwar k uia wladenliotf bg wlllma lif wiUamaan nwf wil lamaen Willem wltmatknnk Jw wUson m Jf iJk Ic vandarwijst dmj zinnemars Z e n t s u J I jk braivdaa we brandt aw ivandenbrlnk mg vandanbroek hb brookman mi brouwer ttbbjr bruatt jan dabruya jh daI ruyn J decaluwe adou tancate ga ducloux aw eoanraad Jfta delacomba heh desenarpont 4amls ol daaara pa alalncar kw fisaar flamand Jr fraoJcfort kj traorikaz oa enan cgj geraea Johan fobel gaw vandagoor hubertus fraaman Jtg groenhof tradarik degruUtar vr iranhaaaen tiamardalafaratoiuitera Jj hans en JcJ vanbaatda aria vandanhauval ghb hofman hyt hoUa doima vandbrhoQoar lo hoopar h vanhorn ooanraad iaaak trit Jaooblan bj Janaan henrl Janaan Jlic Jarmaa gh Johau prp Johannea ha Joaaph Ja vankerkhof Jan kesler Johannes kieskamp gj klpparman ar konlg leonard kooien ht krikhoH gerrit knijjswijk wm latMta Ji Ummeree Ja lastdrager IJ Uuranae luüry UncklaanHvrtens Jaeob lodewacaa wllhalm lopulalaa Ipa lux emile vansnaanan rg maaas oe derooyo anton rosenberg Jh roamelan Johamaa ruls handrik Solomon mhj Salomon 1 aalomona ag athaap c schram rot ert schrawellua ch sohdltz herman schults wf achwartzman J aaaman Jh vandersghoot ae almona hwl simons casar struwer Ji surcntu Jf thiea hb thMaeh oe tJhsUeUar Janvantonceran gerrit vandaaweela ZU die inlichtingen wenadhen o aanwtj zingen Jnuinen versta kken omtrent daaa paraooen gelieven zich onder opgave van zoo volledig mogelUka gagavana oer batref ande krIJataavangenen zooala voledtge naam en voomanen aboortedatum rang oltdereel o wapen laatat bekende standplaata en burgerbatrakklBa In Indi enz tot bavengenoamd Informatiebureau ta wasidan Opro voor RUkadultachat I Allen peraonan die da Ceultache nationaliteit liazittan an totdusvar nog gaan vragenlijst hebben ontvangen wordt aangeraden onver wyid bl de Ortsgruppe waaronder zfl ressor taeren of bU het deutscha Kraiawirtaehaftaamt aan vragenlijst ta gaan balen Daaa lUst moet duidelijk leesbaar met bloklelters In vuld en aldaar weer worden ingeleverd Zij die vernilnwn ean dergelijk formulier la te vullen komen nlat tn aananerklag voor ean nieuwe levensmiddelenkaart dia tMgIn Maart zal worden uitgereikt MeuMlearlngabadrlJven an vesUgkagtwat iljkens publicatie in de Staatscourant van 1 Tebruari ItM la op froBd van ét VeaUS rat MatabaiMJi MM aa asUfUui ovama tng en tiitbreldlDg van een nneubel makerabedrtjf een kh lnhandal In meiAalan een meubalstogfearderabedriff een woning atDttaarderabadrtJt aan bahaacersbadrijt en ean kMiAandal in bahancelpapler aooder varmmning van da K ar van Koophandel Ï n fabrieken verboden Dit besluit la op t ebruari 1S44 In werkKig g tra llan Onaar da trasn geraairt Op dan Haarlemmerweg ta Amsterdam ter tioojita van de fabriek van Bokloot U a avonda eenSt Jarlga man tan avolga van da duiatamls en ween cmsUndiAadan onder aen wagen van lijn 18 teraakt Ret slachtoffer werden l eide beenen afgereden waardoor liat rrtjsral direet ia overleden Hoofdprijzen StaatslotertJ ƒ 1000 IgSS 10842 2 ooo 400 i4oa aHi isa 9 igias aoo tWS 1410 tSOl 10323 lllM tlSfft 100 23 T4 $ 7S08 B2aa 11190 uais tmo iMis usai iett7 t Nadruk varttodan De rm $ om de wereld in tachtig tydaif v o counsi Elaa varhaal uit het vliagweian 61 Ic vkid hat lauk da eaiata ta zyn dia post m t een antiheld van rleftoadêrd myi per uut verteemdt Tom lei Nugent Wil Je dila briefkaart inDelcToit voor me op ta bua doent Datis een aardig eouvenlr voor myn familiein New Havan Robertaon tiegon te lachen Dat la een kleittigheld vergelekenmet wat jy ttoor me heibt gedaan doornie die bandiieten van het lyf ta hou den Louis zei h da briefkaart Inzyn porteteuUie sdhiutvend Joric had kttusschen ê afschrift van de paplenen ven dan Rus gemaakt 1 Bobeirtaon stak de t uiaela atiukken by de briefkaart Ondertusachen had Leo het vliegtui VoUedig nageEien hier an diaar e n Q aindraad wat vastigedruld an het aabaala maOhaoiame zoi vuldig in oude gebnacht Nu la fe machina zoo betrou Wbaarals aan oorlogeacblp Robaitaon varklaart hy an klaar voor da groota f X Robertaon had zyn horloge aw inir en veertig minuten teruggezet en volgens den tyd in SvinowÉki was hat nu zea iMir twimtig n m Ht ach a een bericht voor MooinA wasm hn het uur van aandBonut in vi AeS wtirck uit Svlnowaki vanpeldda an otf dat aan Nugent om bet van zün vlM jlbaais af ta varzenfieD Osama namen ze afscheid en klommen in a cabine De echroaven begonnen rond te wentelen eti da Arend rolde ovar het grasveld verliet den faodei n ven Polen dras zat aan den atuur iMippel RobertaoO zaïK door aan tyiaampje twee snMO a uit hel Ixisoh aan da noordaijda van d vllegwelde komen Hat warnn militaire wagens en da voorsta had ala inzittende een generaal met een dt el van zyn staf terwUd da achtersta betat was door een zwsar gewapende feieide Qroote öedheidl ciap Fran uitDie komen óiu begroeten maar Jammer genoeg aen beetje te laat Dk sol doiten hadden hier moetan cUn taandia baiKUeletl van Trossairt Wwamen Oa geittraai stond in da auto vf an i i ig 8 ïvbr vindt te Den fiaag 1813 No 3 van 8 0 14 uur een nieuwe keuring plaats voor het volgende weer aportkamp Hiervoor kunnen zich weer mel hni aU gezonde Nederlandsche Jongens dltmafT zonder voorafgaande aanmelding Het raisgald wordt tnugbatSald itadsHUu GEMEENTE AVOND VAN DE BEMONaTR GEREF QEIMEENTE Dr TJalama over Kerk en warald 2 r velen varen Vrydag opigeko men naar den gemeente vond van da Bemonstr Geref Jemêente in Het Blauw Kruis om de tweede loÉinig van dr P D Tjalsma te Rotterdam vioeger Remionstr predikant alhier over Kerk en wereld met diünaa l ala hoofdthema De boodschap der Kerit by te wonen Na opening door ds Nienhuia ward meenschappelUk gezongen UeiT 284 t en 1 Blijf bU mil Hear Dt TJalama begon mat ta dteeren enkele strofen uit één der meest liekende kleengedichtjes van Guido Oezelle Od badt op oenen berg alleen om tan nadruk te leggen op Da wereld wU mij achterna en waar ik ga of ata zooala dasa prlaater dichter opbiecht We hebben aldus spreker do wereld wonder der mtuur altUd lioelend om ona heen ook de wereld der cultuur wat aan wijsheid en schoonheid la geschapen de wereld der volkeren en statam M wereld der menscheUJke waarden vriend s ap trouw liafda etc de wereld van da klAna dageltjkacha dingen en ook dwars door alles heen de wereld van machten en krsiihten vervlakking afston plng enz en dia wereld bedoelt de Vlaamaohe priester waarom hij het bidden zoo moeilijk vindt Dr TJaUma haalda aan het boek van Stefaa Zwelg De oogen van den eenzamen broeder en t ehandelde de gedachte Verwereldlijking gelijkvormig worden met de wereld de tragische spaniUng waarin da Chr Kerk staat Hoe Is de verhouding JCerk en wereld f Nooit vallen deze als oongruente clrkals saman De Kerk la dia amaenschap zakar Is de wereld wortelt In za maat gabeid staan öp de aarde maar als stichting van God s Wezen Jezus Chriatua baachouwda aian niet ala n rellgeua genie naar als Mn die n heilige Orde achept ZUn Koninkrijk Is niet van desa wereld De Kerk Is In maar nimmer vande wereld Kerk sa Wereld al n twaa maar kiutnen groeien tot n dergelijka diastase dat ar geen brug meer is De Kerk get oren uit geloot en samenkomende tn galulgenU spreekt Haar taak uit In ver earan en dienen Gean reltgieuae liefhebberij de Kerk la n apostolisch lichaam Vooral den laataten tijd komt er meer drang naar geloot en naar God Dr TJalama ptaltta voor n sterker liewuster feluof gaan gedachtensplnaels maar heenwUzend naar eigen leven en wereld Getugenls geloof en opeflbartn hooren onloemakelljk samen Liturgie zÜ nooit ht fdzaak of centrum hoeveel goeds ét ook in zijn moge Onze vereeniging zU geworteld in de boodschap der eeuwen Het a capella kerkkoor zong een lied van Jul RJlntgen A1 rulachen alle wouden ver vpigena n koraal van Praetorlus harmonie van J S Bach O Sauw ge Bron dar ClndW salueerde h t rtygend vU rluig Robeg on openm een raampje en be4ti i roordde hjst aaUiut ifoor met da vll te zwaaiii L Die soldmin kunnen pvetean Nigenfe gevanigene onder hun hoa n m merkte Höbertson op het jiaanjalifltaftd Wa Waardecireni de vrietj hoffeiyUieid v an het Poolfciha ivememeiït ten zeoratp maar we toch teveel haast om voor Iplagingen terug te keeien hij keek naar hM koigaigaatla in zUn khaki jaa an atak ar peinzewi zyn vinger dOofiieen Als dat atukje lood een beetjemaór naar llnka torooht waa gekomen nu te hy op dan hadden mtoscmppan van dien generaal gelegenheid 0eki gen een eeretvtlvo af te gaven boven een paagedolven graf brgenaop die wei Daarop it geen kans gaweaat zalLao Ja iiebt meer dao genoeig bawaaen dat Je kogelvny bent Robertson glimlachte en zette zich aan het bywarken van het logboek T6an hy daarmee klaar was haalde hU da achetat ek niii fen te voorsohUn en fiMite lU H gehaugen wat op met batntUcinc tot da Ugging van xerraa en om reken Hy me kta zidi g en Ulualea an begreep heel goed hoe wanh iplg en gevaariyk zUn onderneming in Veama aou zyn De tot nog toe overintonnen moeliyÜheden rairen klndarapM in vengelUiking met wat hem ie wachtPn stond ii die on naakbare door iMirgen omgeven stad Met waa baat mogeiyk dat Hetafan Srmenofl de hoofdman der Kozakken die in naam bet gaaag in Trans Balkalla uHoefenda da oproerlingen reada overwonnen en hun vesting heiwv a l had In dit oeval bestond r eenige kane dat Tas ma gerad was Was dit echtar ntet gebeurd dan was Xaadha wellicht door de oproerlitngn uit de stad weggevoerd Wordt vervolgdt WANNEER VERDUISTEREN Tot U Febmarl moet verdolsterd worden vaa IT iS tat I M nor 1 Fabr Maan op 1S S ander 7 19 Fakr Maan ep 1S 64 onder 7 S1 Fkb Maan op 17 5 onder U naaiart Caraavsl ar Uaata mat Jeh B aa alai fc an Dora Keraar AaavMf s iwr ssi naatar Op hal laonad Oerda rusten ravue met oa Da drla IrUnoBS an tKOiKr van ZwoL Aaavsna Ja uur aehaawkan Maaeaa bb midi Uab n Karlki an JïiL JÜL tSiae Csski Vlarda wiatariaaiiig sprak ds A W r Waardaninirg Fakr t apr BMuaia Onaaait VaaatmlddagSchaolvara nl lB oor Bav mat bUzondaraoderwija Febr 1 J nar Mtsne aalMuwaarg Oaacert danaorkaat o I v niso Uden Mnmaa t Fakr IJS anr Oraaa aaa Priaalsisrartaati WUkavoad wijk IV Nad Harv Oamaanta t Fabr 1 M nr Vaaiaarkt raaUnnkat BUeankomat voaHialvataaB Gouda laslag Ir A van Bmmenaa l S BOballasiBC ds Wlitl rp trt ed r tofBvMnia aMM O Z C la ri r TJS nar NIsawt a haawkarg Eeada vooratalllng thaaUrabouiamant Kulturada Contaetraad opvoarlng Jankvrouwa da Saiglièra door t Noord Mallaaduh TtooaaH ia Fakr TJS ar Vaaaarfet taataamag Jaatvargadaring Nad Chr Vrouwentxuid U Febr 4ja nar iMtanliraaaaanl iMdanvergadering VaraanlgUg J a Ambaohtaachool voor Gouda an omatceken AFOTHSKcaaDoma I ga lidda uwe 111 taada jgaopaM daa nadtts alléén voor Waljer ganaaamiddalên Apsthadk f KANTONOBIUCHT OOODA Veroordeeld zQn wagana rljdan mat e rtjanai aonder isade voorverUchthig L J v d B ta WUBg Langerafc t t M subs 1 d tach rQden mat een rUwlal zonder goatfe achter varlichUng J H U WaddlnxveaD C B ta Boskoop J B ta Raastrecikt allen I S0 suba 1 d h H B ta tiaastraebt tarttggave ouders tonder toepassing va natraf A V ta Reeuwtjk ƒ 2 I0 aubs 1 w tsch rijden raat een rijwiel zonder g Kde vooren achtarverUchtIng O R o R te Gouda T K ta atolwUk 4 subs t d h en 1 JO subs 1 d h R J W ta Gouda i maal 1 M aubs 1 d h rijden met een carrier sondar goede vooren aohtarvfrllchting D P ta Gouda t maal 1 1 90 suba 1 d h aonder daartoe farachtlgd ta zUn loopaa langs da spoorbaan ir O J M ta Rotterdam 4 suba d h reizen zander geliUg plaatabawUt R H ta K H te Leiden f aube il h H A v d OB te Rotterdam S suba 1 d h ronken In een afdeeling verboden ta looken van een rijtuig van de Ned Spioiwegen O O ta Amsterdam L v T la Hotterdam M C Z te Enached P J V N te a Gravanhage C W H te inrecht T C V B ta s aravenhage allen 4 suba Id h niet voldoen aan da Leerplichtwet A R V D te Gouda lltSD suhs t d h A B H te Gouda 10 auba 4 d h A v dL B De J te Gouda I B subs I d h T I v J te Gouda A Sch v R M v d B allan te Gouda lader ƒ 1 10 subs S d h rtjden met een motorrijtuig zander afgeschermde brandende koplampen P J A v d B te Wateringen l suba 1 d h Diefstallen Oe poliUe hield drla Jonge arbeidsters van de Garenapbnerij 18 20 en 17 ar oud aan een wagens dieMal en twee wegens heling van 8 K O vlastouw dat zy get ukten voor het maken van boodschappen tasschen Het totrw Is deels al bawetict In beslag genomen Tydans afwezigheid van de bewoonater alja Sy een inbraak door inklimming in een pand aan de Varkenhiarkl vier dekens en een bedsprei gestolen Voor beroep bedaakt lO A de Bkiis predükant by de Oeref Gemeente hier ter stede heeft voor hei beroep naar Middelhamis evanaans bedankt Thans heeft hy ttog aen beslissing te nemen Inzake h t bepoep naar Zeist if voarsAi GROOTI ZEOC VAN OHA Het deada eUtai hakkansinltat Ie l Gooi Kaariem 2e Idaaka K Qutak UVV I BMT vioa 3a Uaasa B Miavanlngana OIympla 9 1 ONA Cramvilet 1 VCa Laakkwartier a 4a klasse Haiutrccihi Oou lerak 1 a Schoonhoven DOfnC S 4 Mpordrecht Ammerst SV Jff niet ajigakpmeii lieaerYa ie fcllbe A acMVeningen II vuc in AJBo in vv II ï a Quick II l aakkw rlier U aa i Reaerva tt Uaaaa B Gouda Ub Naptunua Ut Sparta I SV DlatKtot U Blauw Wit HmBW 3 RFOI ItHC Qax 3J peyi uoord 4 Muatdan Jlr ADO IV t O iparta tn MarfnsSVrIQ t ITVorHma ItIVV UI 9 1 Raaaryaia klaaaajD BparU Itr £ ni xcslalor l3 ii7V Ü HmW II HernveaDVS H V t Reaarya ia klas üi OSV U Ot UtM t sparu ar vocn t kar a W el slor IV ♦ 0 Zoo vlot ia de oompetliie verloopan dal Olynlpla en JI A ntma aapd voorlMtsten van da achttien wedslrljdan toe waren Oa voor haar altijd moellljka ailtnigstlnf tegen Sclwvenlngen ditmaal biiltanMtula bracht Oiympia ook nu geen Winst ikaar ONA was op dreef én schotvaardtg an baralkta tiiuls tegen CromvUet aaai fraai en sprekend succes In de vierde kiasaa wachtte bat laldanda Moctfdracht vergeefa op Ammerstol m hel was jamim r dat Mocvliracht niet opMhoot omdat da besilssinj In da eente plaate van haar praatatia afhangt Schoanhown kon het tagan het de i laaMtM tijd weer tasf gevaiïan DONK gemanieUlk af en Co S rak besloot de compeutia allaszhis verdl atemk met een ovlftwtdtiing Ir llaastreaht Goudarak en Sahoonlwven ilta de eenige eittallfn dia op paptw nog kana Af n n r dan zou Moordrecht v n at drie mj te spenn wedetrttdan er twee mbalen verltMIh da dit zit er toak nlat art U BIJ da raservaa pUsla Oouda III een cravtlle dat Juist van pas kwlm nu da hakkinilultar De MuasH II won Qotida bMvaart nu mat drie pidltaV vooraproag ern hnhof ilkan afstanif Da isgalmMljie ftt van JSV nop HA iribiteiithelffifAaMuidetinltiat Tl VU Aoarm tiiiimiiiii niijtfli a OÜmpla et lavinata voor wMur Dure ai Bfaedan spelend had amvahk Bieren Rat afwarSh dar nar ta wenaehan ve Ifat i ofar 8chavanln en maeat ofar da vIhl waa raaolutar en avaarlUkw TsaB een OlympIs vBTdedljer HuiurdealIiUBdlg larugapaalda namen de gaithaaran na tarintig niiutcn door hun iiiidvtH r de lalding il O Ook het tweede doelpunt waarnade Sinave ntngan hart voor d ruM tel r ffqul vargroolta ta ai aüa de te l aaa nh a l d door Ouudacha vardadifara met onvsBoaMa wag Even na da bervatUag varromnalde goha reaiaaan de Olrmai var4adipB a da sldvöaTdtialpunth üanaaia f 4 Madat lufsef un aan alMsmop dnt aehtufisnd ad varffiaind IT agdaSk dbRSla da pstalling an kraaan nat aasla ran bat apel