Goudsche Courant, dinsdag 8 februari 1944

Tapijten Roili is lelcicer en voe Izaain I En dot js ideale irioiiercIranL RONA Wat Waar WannSer lk M IbMtw Ctfiuval dar U Mc nwt J li Bees en Dorm Kom r Ainvulg S uur Beo aiMCoop Meiuchen vom Vviété mti fctaewkart i tttii n p Bab nricb Heb im lUxlka lUtkk en Viktor Staal Aanvan t uur rate IJ VrU IiraM tiKk Kerk Vierde wlnterleiln preker da A W r Waartenbur i Fakr 13 aar Nieawe Schsewbaiis Concert danaotkaat oJ T Tbao Uden liaaman Vakr l i m Ontea vaa Pttiirtareneliaati WfikavMul wtjk IV Nad Hcrv Gemeente f Fakr 7 30 uur Veemarkt rcetavnuit Bü ankomat voatbalvereen Gouda leztnc tr A van Emmme 1 Fakr nnr KMne Kerk BUMUeilnc di B 8 J Kalf Vckr I nnr Spaardenfcad Waterpotowed tlUd GZC Maaa 1 Fckr LJenur Nieuwe gekanwknrt Zesde voorstejbnc theatcraboscement Kulturcela Contactraad cpvoennf Jonkvrouwe de la Selillè e door t Noord RoUandich Tooncel 1 Fekr 7 31 nnr Veemarkt rcstanrast Jaarvergadering Ned Chr Viouwenbond IC Fekr i M uor Nlenwe Sekoawtarc Kmdermatlnee opvoering sprookjcsapel De atukfedsnste schoentjes door Tooneelgroep Elpore 12 Febr 4 3a nnr Ambachtuchool Ledenvergaderins VereenlKlns De Amfaacbtsetibool voor Gouda en omstreken APOTHEKERSDIENST Sleede feopend daa nachta alléte voor geMcsmiddelen Apotheek P WeQer Gouwe 131 I f5 M GELEGATEERD AAN GEREF KERK Mej M van Baren onlangs te Zeist overled en en vroeger te deser leÓ woonachtig heeft gelegateerd aan de Geref Kerit aliiier ƒ 3000 aan de diaconie der Geref Kerk ƒ 1000 en aan de Geref m ooI de Joh Calv nschool ƒ 1000 Benoeming aangenomen Cand S de V aord te Kampen heeft de benoetning tot hulpprediker voor den evangelisatieart eid der Gerei Kerk a liier aangenomen Hy hoc t zich Zondag a s m den middagkerkdlenst aan de gemeente te verbmden Stadsspaarbank i Januari Aeeg op de Stadsspaarbank en stortings dienït het saldo me ƒ 136 228 tot ƒ 1 684 47 het aantal £ paait oekjes met 74 tot 4798 en het aantal rekeninghouders met 2 tot 2196 BVRGERUJKE STANa GekorcB f Frtr Petruf Corrwli z v n 3 C Troo ter en J O van den Hondel Woudctraat 52 Clemens Antontu Maria z van S C F de Z euw en A C Croos B Martenssinfiel 37 4 Febr Johanna Paulina Berendtna d van A de Bnilil en J C Schooniöerwoerd Turfmarkt 63 Clara Christina Maria d an ACM den Boer en C Nederhoff Surinamesrtraat 231 7 Febr Carolina Bardma d vas C G Tboen en W de Jong IJsseUaan 48 Overleden 4 Febr Jan van Dam 81 j PÜUlTS£LyK NiËfiWS MOORDRECHT Vefho ffte n i a l aU tl l a i In éeu m nccnt suBflft mvt hel Sasr 1M4 wor n tttktven 190 opcenten hoofdtom grondbeiB tlnff g ebou w d e e ffemkmiinen n lie opcentMi onbebouwde eigendommen Vorig jtmi cr4ea resp M en 30 opccoten cehcven 8GHOONHOVEN Beide Hervonnde predikant laataen vaeant SixudJi bet ¥ertrek van ds D J v d Graat ia November 1943 Is de Ned Herv Gemeente ftlhknzonder elffen predUuuiL Ütet ia ttn tgenaardige situatie daar in Schoonhoven volgens het aantal kerkel ke lidmaten zelfs twee predikanten moesten z n Deze toestand is begonnen bu het vertrek van ds W Deur op il Januari 1934 Na dit vertrek bleef da J H Gunning ali eenige predikant die wijn taak tot 13 Januari 1935 heeft vervuld De bedoeling was toen om In het vervolg slechta een predikant te houder ïoodat tn Juni 1939 de D J V d Graaf die beroepen was In de vacature van da W Deur de taak aUcen op zich nam In October IMS werd echter handopenènf tod lemmmg voor het uitbrengen van beroepen gevraagd voor de vacature ds J H Gunning In November 1943 vertrok d v d Graaf naar Vli eveen waardoor de gemeente weer zonder eigen predikant kwam Na het vertrek van ds v d Graaf heeft de gemeente zevenmaal vergeefs een beroep uitgebracht In de vacature van ds Gunntnc Een aanvraag tot h ndopening van de vacature ds V d Graaf la op het oogenblik In behitf eling zoodat oük j huaenkort in deze vacature het Iwroepingswerk kan beginnen De bedoehng ta dUs om in d toekomst weej twee predikanten In Schoonhoven Ie hebben STOLWUK VcmnlglBC vaor stekenlMilvTcrplegtef £ a de jau vcrgaderlng van d OndcrUng vareenlglng voor zlekenhulavcrplegitig Stolwtjk bleek dat hejt ledental was toegenomen Het finandeel verslag vermeldde aan Izikomsten 0661 en aan uitgaven 8800 Aan 88 patiënten met 1317 ligdagen werd oltke s lng veratrekt In verband met het tekort werd de eoatrlbutte verhoogd van i pp 10 cent voor personen bovm 15 jaar en voor peiaoncn beneden dezen leeftijd van 3 op 3 cent De a treden de bcatuursleden de he en J Frediiks J Verdoold J óe Groot en K Hietveld werden hekozen Goedrekewrde itteren Op een door den oommissani der proMncie Zuld HfU nd ga publiceerde lÜst van in Zuld HoUand voorkomende stambockstleren ztJn vermekl de atieren Gouda s Adema Dirk en Jan van da In deze g mccate gevestigde landbouwers G Blokland en C Bonkers welke stieren bU de in et najaar gehouden nakcurmgen iQa goedgekeurd Bouwveronlaainc B4 besluit an den commissaris der provincie Zuid Ho Hand Is goedgekeurd een door den burgemeester vastgestelde w ziging van da bouu eroriening Als gevolg van deze w zlging moeten tn helvervolg de bouwaanwragen ödr het verleentn van een vergunning om advies worden ingezonden aan het Instituut Staden Landschap ta Rotteydefn In verband met dé tn de bouwvcrordening voorkomcnde wal fitandsbepaling WADDINXVEEN Jubilaris bU gasfabriek Zaterdag herdacht de heer H Hofstede het fett dat ht 25 jaren geleden de functie van steker aan d gasfabriek alhier aanvaardde De heer Bitter directeur van het t edrtjf heeft den Jubilaris gelukgewenscht en hem een geschenk onder cou ert aangeboden Ook het personeel het zijn felictaUe gepaaid gaan met het overhandigen van een couvert Radioprogramma Woensdag referuarl BOv 414 1 M iM Or 1 BKO T 1 Gymn TIS Of 7 48 Sportnieuws 7 56 Progr overc I te BNO I 15 Morgenc iC ft 48 8 88 V d Huisvr ttO Omroepork en sol 145 Godsd ultc 18 08 Ork Pr Ketb 16 45 Boeken van Intlcbt U 88 Zangtust lt 38 Pianovoordr izt8 Alm 11 U Ork O v Krevelen 12 45 BNO 13 58 Land en volk brengt IS 10 Ork O erban is v d Jeugd 14 08 R dam b plannkwartet IS 80 Oudsd ultl 15 li Half wen 18 41 BNO 17 08 Voor onge menschen 18 58 BNO 18 te Vervulde wenschen 18 45 Ervaringen v een dtstrlbutiesmbtenaar ittS Spiegel v d dag en BNO Na 18 18 alleen v radlocentr 1515 Het Omroep 8ym ork en sol 18 48 De fam Speelman 35 15 Idem lt l5 81 88 OU tjonge hart 13 85 BNO 2Sl 88 Van da eene melodie in de andere BUv IL 1188 Ork A Lutter 15 58 Berl Phllh Ork 15 00 BNO 15 15 v d Jeugd 15 35 Musetteork en sol 15 45 Th Uden Uasmaa 3818 Ome hond in oorlogstijd 38 38 Amusem ork an S M 3115 strijkkwartet M 45 AvondwUdlng 8158 BNa MEDEDEELINGEN PLAATSELUKE DISTRIBUTIEDIENSIXN HAASTRECHT SBeep Toor t Ioi arbeid Aan hen die in het tljdvlk van 24 t m 2S Januari 1944 een aanvraag ter verkrtlging van rantsoen bonnen eenheidezeep en of uaachpocder voof vuile arbe d hebben Ingediend en geen t erlcht hebben ontvangen dat hiui aanvraag is afgewezen zulien op de hlerondergenoemde dagf n ran tsoenbonnen waschpoeder en of cenheidszeep uitgereikt worden Kaastrecht Vllst Donderdag 10 Febr 1944 Gouderak Donderdag 10 Febr 1944 Berkenwoude Maandag 14 Febr 1944 StoIwUk Dinsdag 15 Febr 1944 Het kantoor te Haastrecht ia geopend van 9 11 30 uur Te Gouderak Beikenwoude en Stolwtik zqn de k kal i geopend van 9 13 30 en 1 3p 3 uur De dlatrlbutiestamkaarten van de betrokksn perscmMi moeten ovcTgclegd worden OFFICIEELS MEDEDEEUNGEN VERVOERSBEOEUNG VARKENS Met Ingang van 8 Febr 1944 lal het vervoar van varkens onder bcpaaide vooiwaardwn weer mogelijk zijr De vervoeraregcilng voor v rkena zal vrgwei gclgk worder aan die voor het rundvee Voor varken zaï de verkooper behoudens de hierna te noemen ultzcruleringen slechts dan een geieldeb ijet bU tiin Plaatselljken Burcauhouder respectieve jk fclj de marktadmlnlstralie kunnen aan vragen indien hlj een ten nanre van den kooper gestelde aankoop ver gunnir inlevert £ zal onderscheid gemaakt worden tu schen biggen met een gewicht van ten hoogste kg en de gioep fokvarkens tv aarunder opfokzeugjes opfokbeertjes lokzeugen tn Koeeren vallen Aankoepveiguiiningen vbcr biggen beneden 23 kg kunnen diegenen kriJgMi die hun hoofdberoep m den land ol tuinbouw hebben alsmede landarbeiders In den land ot tuinbouw werkzaam en die In aanmerking komen voor een huisslachtingfcv ergunnir g terwöl ook degenen die en mettcor tract 1944 moeten afsluiten hN r oor In aar m erking komen AUe overige personen kunnen niet baschlltkea over awakoopyeripinnlpgcn noch voor halB chting noch Voer contracteeren van wïena A nkoopvernéöUngen kunnen slechts varkenshouders bQ hun eigen Plaatse MjKt n Bureauhouder aanvragen Behoudens een klein nog nader aan te wijzen aantal groothandel aren zullen handelaren geca aankoopvergunningen kunnen ontvangen Aankoopvergunnfn ten voor varkens boven 25 kc kunnen alleen diegenen kry en die hun fokzeugtoewiizing nog niet benut bebljen of nog recht h en op het aaiüiouden van en varken op opfokvcrgunninfr Vamede de houders van dekbeeren Aankoopvergunningen zUn slechts U dagen geldig en kunn n door den P B H slechts éionaal mat 24 dagen worden verlengd Het verveer van vu kens beneden de 28 kg kan geschieden van een bedrijf naar een markt van een markt naar een andere rparfcl van een markt naar een varkcn hanaelasr alsmede indien de biggen op da markt onvarkocht gebleven zijn terug naar het bedrij f van herkomst zonder dat een aankoop vergunning noodig 1 Voor het vervoer van biggen van een bediijf naar het bedrijf van een varkenshouder en van de n arkt r aar het heriiljf van een varkenshouder vorden alleen tegen inname van e n geldige aankoopvrrjrunnirg geleldebiljetten verstrekt Voor varkens boien 25 kg kan lechts tegen 1nlevcrin e van een ankoopvcgi ninir een geleldrttiljet worden afgepe iwi bil vervoer van het eene bedrilf naar het andere bedrijf Dit geldt niet Indien een fokr uK heen en teruj wordt vervoerd naar het bedrijf Van een lieer houder en evenmin voor fokvarkens naarfokdagen Onder geen voorwaarde zullen varkens boven 25 kg naar een markt mogen wtJrrien vervoerd Alle varkens boven 25 kg mogen slechtsdsn op het bedrijf aanwezig rijn Indien hiervoor een vergunring of een meetcontrac Is uitcereikt Tot 1 Maart zal tn verband met het thans ge indipde vervop vcrbod onthef flnir van deze bepaling worden verleend Ge du ende dit tijdvak zullen voor biggen en loopert bestemd voor de mesterll tot een maitimum gew cht van 50 kg dezelfde vervotrsbepallngen ge den als hiervoor genoemd voor bipgen beneden M kg Van 1 Maart af zal dus alleen In biggen tot 29 kg gehandeld kunnen worden 3 7 VBRLENOSNG A AVKOOPVERGUXN1NG PIM 18 Het R V O kun 1me t distributie bureau maakt bekend dat het tcnjevflge van den traffen aanvoer an koperverbindingen den geldlgh ldsduur er bovenvermelde aankoop verrunningen die geldig waren lot 15 Februari as heeft verlengd tot 19 April 1944 B3 LINNVNPRRBBV 1943 Vanw het Bedrijfschap vo ur vlas en hennep ztfn san vlastelers waardebonnen uitgereikt dia recht geven op het koopen Bonder punten van een hoeveelheid Unner weefsel ter waardf van 4 voor e keSOOkg afgeleverd gerepeld stroovlas Het Rijksbureau voor de distributie van texttel product en door den handel heeft een regelmg getroffen waarbij de afdee ng centrale m lrazijnen van dat bureau bij de distributie van het linner ia tngcschatwid Dé in hal bezit van de vlaste iers zijnde waardeboimen moeten bij den detailhandel tev plaatse worden ingeleverd Hiervoor komen alleen die wmkeners in aanmerking d4e in een der onderstaande artikelen handel mogen draven De detailhandelaar zendt de bonnen naar de afc Ung Centrale Magazijnen Bovenbcekstraat 26 Arnhem onder opgave van de gewenachte artikelen waarna leverteg v an deze goederen voor zoover voorradig in de gewenachte sorteering zal plaats hebber Indien een bepaald artikel riet voorradig is zal het door een der andere wo den vervangen De volgende artikelen zullen naar keuze van de vlafteelera op de genoemde viaa debonnen kunnen worden ge cverd teger de daarach Gordijnen Loopers Vitrages Perzen Spreien Dekens van Reeuwijk s Nl i w Binacnotg 30 ll ll r4 M ter vermelden TMtfcatcldcn OeUllverkoep hemdenünner 80 cm breed SM I kn tof 190 cm breed 4 70 Idem MO cm breid Ml idem ia cm breed 1 It ella ptr meter lekene UO x 240 cm 10 17 per eluk en boiïte handdoeken 65 x 69 cm 1 33 pv tuk Aan de hand ven de veetieetetde ver koopprözen kan men aan den wlnkeUer op leaen welke artikelen men op de wavdeboncen wenscht te oDtvangcn 33M Hoofdredacteur J C Weyateta Rotterdami chef redacleur voor Gouda en Omstrekeni r TIeter Gouda Verantwoordelijk voor ti dvertenllin L Akkersdljk Rotterdam ültgeetster N V Rotterdap ich Nieuwsblad Rotterdam De K I Eï N TJ K i rubriek ia TSEnmct uucirroii a co wrrnoE mMUiEinM ini nASSE u uisT nEn o van iiaahdag t mwAu i 4 BOOGE noiiCNi IIOOO 1816 4407 ia043 1 045 1400 n 813 9IM 8190 6M 153S4 laOO 1137 rrOl 758i I 43 11897 16087 30327 I lOO I 1797 WI9 97 4Za UU 63U 0365 7H1 6634 10616 11104 IUTI 1 482 13437 11901 173 1946 msflO riEMlEN VAN fn 61 112 147 943 348 255 373 393 823 829 419 81 8ai 867 W7 71 70 917 9 1 987 Kil 1188 198 1337 1355 1889 1729 184 1845 V 2 1928 1998 90DS 1095 2127 3151 23 5 2478 2511 25 4 3611 263U 3044 3601 2761 271 8 7 1 285 irfi73 2983 3089 3106 1138 815 llBO 3237 3383 32 5 j2 6 8 3 34 1 3fl32 Mm 37 5S 1803 3812 8879 4048 4058 41 I 41 4 4177 43 4J2I 4515 4548 4550 4582 4830 46 8 47311 4e3H 4859 4fi l 4tlll 4691 8028 8136 8127 8147 8183 5353 8988 8874 Ml 8461 884 8549 8553 5tl21 fi 38 5780 58t8 5854 5HS 607 6108 8III 8163 8177 8 71 628 1 63 3 S313 t3ifi tlZi 8333 8411 6438 84 6897 8600 6881 STil 8 153 7034 Q43 T358 7836 7S63 7899 7741 7788 77 3 7808 786o 71ri 3 7933 7 39 8048 8085 OM 9188 8188 217 8318 8397 84U1 R4U7 8406 6873 8787 8819 8833 8678 90 4 9195 9311 9378 9414 1 537 9tri J gei8 9700 9708 9717 983t 9964 9094 lOIM 10335 IU3t3 10741 I03o7 i j40 10434 10892 10895 10806 10613 t0 83 10 88 I09W 11031 11U83 UISH 11338 11342 11398 114 0 11501 11533 11013 31759 11777 11904 l3fl 5 13159 i U5 12349 12350 13375 12190 12ftSl 22885 12830 12 92 13 KK 13 W9 13048 13t6S 78184 13 0 18 3 133T6 13384 13303 13404 13039 13833 IJtHb 17835 ib79 13948 I 978 13994 14111 14171 14177 14180 14281 14387 14334 4185 14474 14504 14804 148 5 1490 15159 15161 15378 15388 15353 15445 9455 15664 15778 1884 16033 18103 16111 18126 18207 18854 16374 18433 1C5 7 18583 14869 17013 17101 17231 37318 17779 17481 1777 17793 17794 t78C8 17935 16004 1 006 16080 18084 160 1 1 367 18197 1 374 18396 16406 18C4I 1 668 1 671 16718 1 788 1 681 1 6 1 i ii 19008 18011 19031 190 0 ni i laan itui 1 113 1940 igagi 18 11 18 87 Wt80 30821 16883 10113 Ufoo 10 88 M77 108 9 8 3 7 ao 6 so o tOECoatiofiio V ar tt been rrtiaUoi a DAMES wij vervormen uw ouden vilthoed ahi nieuwen modernen hoed Maison van Eyck Groenendaal 12 Verduisteren Haal larton biJ Broer formaat 100 x 70 Nieuwe Haven 326 Boekbindenj Mevr Nyst v Beverninghlaan 18 vraagt een verstelnaaiirter Tevens een werkster gevr Ook Schevening iche TE KOOP GEVR kinderwagen en wieg M V d Weel Zwarteweg 24 Werkster gevraagd voor een of twee halve daRen p week Roemer Visscherstraat 1t Dr TEN CATE Maagdarm Jichltgrheumati Mhe en ZenuwziekteA is OMidordaglOFabr alweilg Rotterdam Eendrachtsweg 65 Wijkavond Wijk IV Nfld Harv 6emaente W KAVOND op Woensdag 9 Februari t avonds half acht In het Qymnaaliaklokaal van de Qro n van Prinslcrerachool Lange üroenendaal O ELZENOA Wijkpredikant Voor Cofé RMtourant l adcijf gevraagd een huUltóudsUc ± 30 jaar dia nat en eerlijk b en leiding oon personeel geven kon Citern Hoog loon neven no G 948 bureau on dit blad SCHEERMESJES Zü die Bon RI4 Tabah hebbea Ingeleverd bij 0 a antien Walestraat 4 0 kunnen de Icuwe neijea heden alhaltn OIJS JANSSEN WALISTIIMT 4 Speciaalzaal in ParfumerieCn Pbirmaceutiiche en Cosmetitehe Producten a D HEII Oud hoold eener Khool Crabcthttraat 46 zoekt n lit8n Slaapkamer mal vella4lg penaten Br no G 957 bur v d blad NCTTE JONGEN aEVRAAGD Fa Neef Rahouw Achter deVIschmarkt 88 Gouda Net Melsjt gavrugd voor halve dagen Drukkerij P A Schouten Kleiweg 63 Gevraagd HUISNAAISTER idag per week en een wtrkster VERWEI Markt 69 Ter overname gevraagd VwpletgsttrsuRtferm maat 42 NKBURO Bod StnuUwrt42 Reenwljk oevrugd griMto Retlboot Sloep in goeden ataat Ptashuis aQravtnbroeksehe Qravtnbroeksehewtg E 140 Reeuwiik Jong echtpaar zoekt aULZTT SLAAPKAMEB ot 2H en Slaapkamer m gebr ♦ en keuken te Gouda liefst omtrek station of Reeuwijk cbe Plassen Brieven C van DUk Beukelsdijk 199 b Rottardam Bekendmaking De Burgemeester der gem ReeuwUk maakt bekendis Ter voldoening aan artikel T2 B m verband met de artikelen 63 en 10 der wileigeningswet zal eene commissie 1 Cnoemd door den wnd Commissaris der provincie Zuid Holland optredende ter waarneming vin de taak van Gedeputeerde Staten dier provincie in het gemeentehuis aldaar zitting houden den 28 Februari 1944 ten 10 ure teneinde de bezwaren van belanghebl enden aan te hooren tegen het plan Voor verbetering van het baanvak tusschen K M 22 950 en K M 26 400 van den spoorweg Oudewater Gouda Belanghebbenden kunnen hunne tiezwaren ter plaatse en ure vermeld mondeling of schriftelijk aan genoemde Commissie mededêelen 2e De stukkeri bedoeld tn artikel 12 d r onteigeningswet worden ter inzige van een ieder nederfelegd ter secretarie der gemeente van 14 Februari 19 tot en met 28 Februari 1944 Reeuwuk 8 Febr 1944 De Burgemeester voornoemd L J LUCASSE HULPPOST JHOEDEB EN KIND Door ziekte van de Leidster v h Advies bureau Moeder en Kind zal het Bureau op Woensdagmiddag 9 Februari gesloten zi n De N V voorheen P H VAN Leeuwen te Reeuwijk is ontiKindea Het plan vai uit keering is neergelegd ten kantore van het Handelsregister te Gouda De vereffenaar VERLORENW bruine hoed op de Graaf Flonsweg om Ambachtssch Den vinder wordt beleefd verzocht deze terug te Ijezorgen Graaf van Bloisstraat 6 In klein gezin wordt een net MEISJE GEVRAAGD voor dag en nacht Goed loon en goede voeding Brieven no G 958 bur v d blad SPOED Gevraagd een goede gaitarisi die tevens genegen is de leiding op zich te nemen van Krontjongclubje Br no G 961 bur van dit blad Een net bejaard persoon met eigen bed zoekt KOST EN INWONING met vrue slaapkamer Liefst centrum Br met prijsopgave ko G 960 bureau van dit blad Gevraagd door Heer bb h h ZIT 8LAAPKAMER omtrek statiqn voorzien van waterleiding electr en stookgelegenheid gem of ongem Br no G 947 bür v d blad Fabriekskantoor alhier vraagt een T TP18TK Br met opgaaf van leeftijd en referenfiën onder no G 950 bin eau dezer couranl DE NIEUWE SCHOUWBURG Zaterdag 12 Febr aanvang 2 30 uur TOONEELGROEP ELPORE Groot Kindermatinee De shêU cdoHsic Sprookjesapel voor Jong en oud in 5 tafereelen naar Grimm bewerkt door Max O Seilino UHatakande persbeeerdeellngen Priixeei 0 S8 O SO f 0 7B f 1 PUatsbetpreken Woenidag van 3 5 nnr verder dagelijks van 11 12J0 uur 3de BONTVEILING 9 ea 10 FINUJUU VHXOOnNG la de Gouden Zaal van jÉe HAGHE Papcstraat 32 Den Haag Aaartmg 10 nor VnUNGONDEINKMING CORIICr PriM HeuirUcsIraai 3h OeaHoog T L DE AMSTERDAM SCHE BOMTVEILINa Dir P F Kremers Eerste en grootste Bonlveilinghouders In Nederland TWEEDE FEBRUARi BONTVEILING In KRASNAPOLSKY op MaartdaA I Febnuri a a e lO SO uur Bijvoegingen van Ie klas bontwerken ook door particuüertn dagelijks van 9 5 uur tot uitert k Maan dag 14 Fc bruati uitsluitend Rokin 34 Alle Bontwerken onmiddellijk verzekerd kMBiHi AMSTERDAM Tijd telef 36033 hh Fobrikonten die partij goederen of regelmatig wekelijki of maandelijks een goed product kunnen ofleveren gelieve offerte te maken speciool in lux en lHiMieiMi H lca ortikeleii golanterieVn si r en kunstvoorwerpon l zar en ttaalweren beotbchappeirtasschen byoutorioën tioutdraalwerk lederen c rsag s eni eni STICHTING HANDELSDIENST Oude Gracht 255 Utrecht STAATSLOTERIJ aUKO VAN MAANDAO 1 FtaavAai IM VUTDI KLASSE ISt TRKKKBm Boooi rmunN I IMS ISN laau moo i ims mii ism3 iiga i ISN ia 3uai inzs iiitt zian i mi run hm tiss tan IIS4S ingii l IMSl 18277 1441 14 7 1910 19M 171 184S 1444 3471 3936 1891 3 38 3029 8446 n06 S7r 3820 3828 1877 4917 4990 4776 9106 JK 92S S7I7 8690 9683 6001 6048 6S41 6666 783 6811 6964 7014 3B 7309 740 7667 7702 7719 nS 8411 8497 8300 8919 S 523 9048 9062 9064 9097 9190 9n3 9914 9936 10048 I0O8I 10309 10404 6696 lOtOl n 80 10009 11133 lllW rauzsN VAN i is i s ilio iis 1914 las 13 INI im 3IW X iMe aa llll ai9 XMI S33S I7t S444 Me IlOe K 41M 4334 4M1 S38I M29 M 3 HI4 9671 M8I 6078 ent ix 7 nil sn4 tan It nu Tnee twt 7174 7ih rm Tn rm tho sits s3 W40 sau isTi san anei aaei 93 441 WM M3S 717 SOIW IIHM 10634 10649 10740 10743 10644 IS 11199 112tM 11353 11413 119 4 IISW 11 97 lllni llt 7 1 J3II 12450 1S49I 12455 12 50 12512 12Mt 13709 12821 IWO 12923 11174 I3I9S 132 51 1328 13379 13431 13513 13590 13Ma 13723 13894 ISBSO 14026 14137 14210 14337 14813 14838 I4Ü78 15067 15139 19173 19233 19238 19266 I92S0 15323 15329 1941115421 1M91 19481 19494 Ii7l9 19749 16799 19789 19813 19822 19904 19919 I9SM leOD MOll 16019 16944 IMOS IM23 16443 lOOlO 16774 6 1 16929 17096 171 17261 17388 17319 173J1 17Ï44 17361 17164 17520 17536 17982 ITeSt 17661 17739 IT761 17869 12914 17930 18030 18041 18044 18099 18130 imjS 18270 18371 18463 18390 18731 11116 19136 11397 I93 I0 1 999 19623 t 95 1V7II I979t 19119 in30 14 inS4 81039 30123 30133 20323 10431 JM04 30491 m94 90712 90734 94786 30803 aO H 21094 21066 2U9a sii nm luM I14M 11902 ai9 i 1174111762 iitn naat Xe koop goed jacquet fl m ƒ 80 fototoestel Kodak klapcamera 6x9 40 2 verpleegstersjaponnen met wïtte schorten ƒ 45 P Pasma Burgvlietkade 11 des avonds na 7 30 uur HIE RUILT zw damesschoenen kl m 36 voer m 36 M Stoppelenburg Gr Florisweg 62 Te konp winkelmventar s eiken gebeitste toonbank naaks gebogen ƒ 50 eiken vitnnekajBt ƒ 35 etalagelamp ƒ 15 bollamp ƒ 15 vulkatbel ƒ 25 12 glasplaten ƒ 10 Te t evragen J Krebs ie Kade 5 Te koop gevraagd divan en een paar lederen dameskaplaarzen of gummilaarzen ± m 38 Becker Spoorstr 9 kindeAtrommel ta koop ƒ 10 Alphe iaar Vt mmgstr 18 VERTEGENWOORDIGER V h Lange Tienöeweg Verkoopbureau Excelsior stofzuigers vraagt beleefd alle merken stofzuigers voor reparatie Vlamingstraat 26 A Te koop zwaar eikïn spiegel ƒ 20 i g a n vosbont ƒ 20 De Bruin F W Reitzs raat 41 TER RUIUNG zg an winterjas leeft 16 j voor costuum leeft 18 jaai De Bruin F W Reit2atraat41 Te koop gevraagd damesmantel in g St m 40 42 en een paar damessch m 40 H Burger Henegouwerwèg 104 Waddinxveen Te koop moderne blank eikert kapstok verchroomd metaal met zuiver wollen handweefkleed ƒ 75 Veerman Joubertstraat 90 WIE RUILT 1 p br 1 damessch h hak m 38 voor br of zw m 39 pi h De Haan Chr de Wetstraat 11 TER RUILING AANGEB 1 paar br damesschoenen m 39 pi h voor dito m 40 Kraan Komijnsteeg 1 Te koop 1 p br suëde sch 4 hak kleine m 38 8 50 of te rullen voor pumps zw of blaow kleine m 38 Kramer Goudscheweg B 290 Stolwijkersluis TE RUILEN een paar br damesschoenen m 38 voor een paar maat 39 of kleine 40 V Wingerden Du Toitslraat 11 Ter ruiling aangeb 1 paar zgan kinderlaarsjes m 21 upor m 25 1 p br leeren kaplaarzen m 37 voor damessch m 36 en 1 p liclftbeige suède pumps m 36 A è 37 voor m 36 Vary Eijk Markt 14 na 5 uur Koster Gijzensteeg 14 Volkstuindera Het voorjaar staat weer voor de deur om te tuinen met Turkenburg s Zaden van agentschap G Veenstra Kamemelkakiot 26 Gouda Prijscouranten zijn voorradig TER RUILING AANGEB meisjessch m 38 pi hak v heerensch m 42 en ter overname gevr 1 ol 2 gebr werkbrocken Geukes Goudkade 2 TE KOOF eiken spiegel J 20 Kouwenburg Klimopstraat 3 TE KOOP kinderwagen J 70 De Waal Dorpsstraat 4 Waddmxveen TER RUILING AANGEB 1 paar jon enssch m 39 voor m 41 Vo Tollenstraat 40 TE KOOP Box ƒ 10 Gonssen Ltjsterl ebt traat 27 Te koop aangebeden electr kroonlBSip 35 Te bevr Th Zoethoutmaar Burg Trooststr 4 a Waddinxveen TE KOOF GEVR kinderwagen liefst opvouwbaar Gorissen Lijsterbesstraat 27 V apaart geld en paeteii TE KOOP GEVR n haardkachel J v d Hoek Burg Brandtstraat 28 Moordrecht Laat bi ons Uw ouden vilNhoed vervormen en appreteeren Hoeden worden alleenMaand Dinsd en Donderd aangan Na B uur gesloten Engelfriet GoejanverwelledUk 43 I THUISWERK GEVRAAGD door jong echtpaar Br no 1080 bur v d blad WIE RUILT een in g st z rijbroek leefkj 14 jr voor dito lange bifm of plusfour leeft 16 j O v Welzenis Groenendaal 21 TE KOOP gramophooncombinatie in salonkast 550 J Pielanen Weth Venteweg H 85 TE KOOP GEVR een sjoelbak en een leeren ioopriem De Knegt Boelekade 35 TER RUILING AANGEa Wie lekkere soep wil eten moet van Loon s soepgroente niet vergeten Uw soep is dan op z n best als U Iet op het juiste adres N W Loon Naaierslrajt 12 1 pr kindersch hooge m 22 v 23 of 24 J Broekhuijzen Cappenersteeg 22 GEVRAAGD WERKSTER voor heele of 2 halve dagen per week Mevr Martijnse Pieter Maritzitraat 6 TE KOOP groote vleugel pomp no 6 voor kas of schip 15 electr pompje S 7 50 vijzel 3 ton ƒ 15 waterketel inh 70 L 5 Fredertks Weth Vcntew H 61 TE KOOP eenige duizenden eiken en berken takkenbosséfi C P de Waard Jaagpad 19 Gevr R K Huishoudster bij rustend werkman met 2 z liefst V buiten Kunn naaien en stoppen en liefst op gev leeft Voor een be vrouw een goed tehuis bj P Overbeek Reewal D 84 Reeuwijk GEVRAAGD NET MEISJ voor de morgenuren Uitsluitend voor het bovenhuis Hoog loon Adr Markt 30 Gevr In kl gezin fl dienstliode Qf hulp in de huish v heele of halve dagen Aanm s middags na 3 uur Mevr van Bemmel Craliethstr 58 Mevr Kimnen Voorwillens 2 c vraagt een meiaje voor heele of halve dagen dan wel een werkater voor twee dagen per week WELKE OUDERS zijn genegen om 1 of meer kinderen geheel tot zich te nemen Br om ml onder no 2219 bur van dit blad TE KOOP GEVRAAGD rokcostuum voor kellner m goeden staat maat 48 Vet Hotel Ae Zalm aanOeboden enkele vruchtboomen heesters bessen enz A Westdijk Noordkade 16 Waddinxveen WERKSTER GEVRAAGD TE KOOP partijtje Ubakszaad Kentuckjr n Virginia in elke gewenschte hoeveelheid vanaf ƒ 1 per pakje M Kraan pogstr at C 102 Haastrecht 1 of 2 halve dagen per week KevT van Pruissen Ie H v Alphénstraat 28 Gevraagd tegen 15 Februari FUNKE DAGDIENSTBODE Mevr G Moleman GraafFl onsweg 73 LADDERS OPHALEN is met ieders werk Wij doen het anders vlugger en goedkoop vanaf 5 et BATA Hoogstraat 14 Door echtpaar met 1 kind wordt ta huur gevraagd I WONING OP 1 KAMERS met keuken of gebruik van keuken Br nu 1071 bur bL Meisje zoekt plaatavervanf ilcr voer kaeteor ong I j Br no 1073 bur v d blai Jongedame zoekt KAMER MET PENSION Br no 1075 bur v d blad JONGEDAME zag zich gaarne geplaatst op een kantoor is als zoodanig werkzaam geweest Br no 1076 bur v d blad Wonlngmll Bewoner van groot huil Pretorlaplein vraagt woning in de F W Reitzstr of Verl IJsselIaan Br no 1077 bur v d blad Heer econom zeer goed onderlegd heeft nog eenige avonduren beschikbaar voor adm tiezigheden Br no 1079 bureau van dit blad WIE WIL RUILEN mtjn woning in Rotterdam Kortekade 2e étage Kralingen voor woning in Gouda Br no 1082 bur v d blad Biedt 7ich aan HUISHOUDSTER 39 j met meisje van 6 jaar goed kunnende koken en uitstekend naaien Br no 1083 bureau van dit blad Gevraagd voor direct gem zitslaapkamer voor 2 pers liefst met gebr van keuken Br no 1085 bur v d blad Gezocht gemeubileerde iMslaapkamer liefst omgeving Graaf Flonsweg Ér no 1702 bureau van dit blad Gevraagd Meisie voor halve dagen Hoog loon Aanm na 7 uur Greebe Karnemelksloot 76 IN EN VERKOOP van gebr liaarden kachels en fornuizen J UITMAN Heerenstraat 20 Meisies SIrUkstrr en Naaisters gevraagd Aanm BleekriïsingPl 24 hoek weg naar Ons Genoegen Gevraagd DIENSTMEIS K voor dag en narhf Liefst zelfst kunnende werken Hoog loon Mevr ter Meulen van Sv tenstraat 4