Goudsche Courant, dinsdag 15 februari 1944

fffitdtLg 15 Fdbruari 1944 BuTMii Markt 31 fMtrtktntoi 4M0O Otni ItworB gevechten bii Kriwoi Hog en v Tijerkasfy Het ge triid in het Noorden Loega ontruimd Londen gehombardevrd alten aaavabaqMratlee nat varHnen In het gabled van Narv U de ftrUd in hevii id toegenanven Venobai dene penetrnllee der b UJewl t n iton ien sfgegppndi ld worden De wrbilterde wortteling duun voort De Sroepacommandant van een Jacht eelutder liapttain Barkhoni dncer vm hat eikenloof bahaalda op 13 Februari 1044 aan hH OoatalUk front zU aSOtta ovvfwinnilnt in de lucht Op bet Italiaaneche oorlogitooneol verllap de dag glateren in bet gebtod van Nettuno xondar no men waardl gevechtahandeUngen Onze grenadiera konden zonder terken vljandelljken weeratand plaatselijke atelUnguorrecttei tot itnnd brenoen Kormatlea gevochta n itagvllt gtulgen alamede batterijen geachut voor don atrljd op verren afatand beatookten ook glateren overdag an nachta concentratlea van aeimMB en ontacheplngen In het gebied van An zin en Nettuno HterblJ werd een koopvaardljachlp van 8 000 brt dooh bointreffera tat zinken gebracht TwM andere achepen van mlddelbw grootte werden beachadigd BU Caiaino duurden da zware gi vochten ook giateren den geheelen dag voort K n nieuwe vijandrlljke penetratie t t halvarwaga de puinhoopen van Caaiino werd door net aohlitprende regiment frenadien 211 in ecn tegenaanval waer gehneban at optfheven VUatideIIJ ke vliegtuigen bombardeerden in den nacht van 11 op 11 Fobniari de etad Rome onder mililuli o fchada aan t rirhtnn De luchtmacht heeft In den efgeloopen nacht bIJ ord zlrht met iterke ormatiei gevechlnvlieirtulgen een geroncentreerden aanval gedaan op I onden Door bet neerwrrpen van ean greet aantal briaant en brandbom men werden uitgeatrefcte branden ver t aan rinacka loldaat hl hat vlug dan veldinaaliyd In da opanruoht flat nuttliai dekael van da valdpan dtani liani tot bordacti miigevallan booinatam levert hem eengoede utpioal PK Halmlng luo II VltRNIRI WOEOE Otttif VOO Qaparkaarda autairaa anwtig taagaUkrtd Hoe baldadig de Jettgd U kwam tot uiting btl een ornatlge vamielwoede die t botgitWerd op een autobui van Cl brg Buitelaar uit Wuddlnxveen welk vueiduig motoraturmg had en zoolang op het veemarkt terrein wa geparke rd In de twee dagen dnt de wagen er gtond heeft d Tlave jaiigd kan gijjtlen da voorruit de rulten aan een der ijkanlon en da koplampen lil Ie gooien den rlilitlngwyier uit te tr 4cken dbn twintigtal tiougte en da verbandlnin mel te laten verdwijnen en bu olie te latea leegloopen en de olderbekliHding log t rukken Bon der hoofddader waa ean Jongan vait zeven jaar FAMPIKK VAN aAKKNHPINNKRU TK ilKI MOND AHiKBKANO Te HeUiionil hacft een zivaro brand gewoed die d vooHitaligo Heimond cJ e cacaofabrw welke reed lal van Jaren niet me r in bedr f la en alndidlon voor allerlei doeleinden werd gebruikt grootendoela in de a ch heeft gel Sld Uel gebouw wa voor een deel in gebruik bU de NV Riiynmker en Co textielfialjrieken en de üuudichc garenaplnnerU dte hlai tianduizondan kilo a bebncp vla en grond toffen voor faraaa hadden opgealagen Ken andar dael diende au opgiagptaaia voor leven middelen Omtrent da oorzaak verkeert men noff tn het duletar ofgchoun de mogelijkltekl beataat dat het vuur t ontiitajtn door vonken uit een ter plaataa In bedrijf zijnde loeomobiel Da vlammen ver preldd n iloh zcar Uriel daar ii gretig voadaal vonden In de opgealagen voorraden hennep an vLaa Het ooateHJko gedeelte on oen gedeelte van den noordaHjkon vlauitel zlJn n prooi lUft vlainmen geworden RUkapoaUpaarbank In Jtnuarl werd te ilerar tedn teigelaigd 2 M3M en terutflielaaid 85 860 liet uaiilal nietjw uilgegevon boekjeg bedroeg 2B2 Paa op da konUnan Uit een hok aofittT H n woning aan do Heeronalraat ia een konUa aotvroaind F aamuuiaaoba Landdlanat CInd fabruart of batin Maart baaint da eptaldlng voor karnplddar an kamplaldatar voor den Gariiiaanii hi n t aiMldlanat In fita Latwldlvnat kiljifati JontfiKna t n niala 1 van It 17 Jaar him aarttt oiilrldlml totar Pit iKiatin f var iNii wordt gawarkt bUboaian In hat dorp taiwUI a avonda roan tnhvt kamp tatuakaartElk omvat Zl IO Jongana ol matajaa ti dfa ai voor gavoalan da laldint ovarlulk an kamp on rifli ta riatntn kunnaahiarvoor woidan oijgalrld t a opiatding duurt oni avaer 1 niaandan AamnaldiMBun niarvoor ta richian aan en Inllchtinaan ta bakoiiiam bll dan NatloMla augditurm aid I nddian t irtraehl Kaningilaan a Dtlkdoorktaafe vaorkeman Ean Nadarlandiicha arlMidafa warktaam bl Organiaatia Todt haart d r dagan tn da ErovhiPla Oronliiihm an dUkdiMirbraak vooromaji Otmr hat iumno watat waa da top van dan dllh rwaai bnachadlgd maar dimr oiivarrnnaUt warkan gadurrtwln an gthaalan na ht oBdar da moelitlkala omatatttUgliadain ward hat dralgand gavaar algawand Ongavai mat projaotlal Ta Clndhovrtt haafi ilrli waar aon ongavat mat ran g vttnAan projartlal voorgadaan Kanlga knapan haddan aan dargaltjk vonrwarp gavondan an waran arlii ia laa d hat ta domnnlaaran Ztl hiaidan btJ hat krult dat uit hat vootwaip waa gakoman a n luctlar mat haf gavolg dat dlt aiipiodaarda Kon dar knapan ward ariuiUg tw a gndarnn Itelit gawond KSUKINOK N Ha iri CrMitkOHnnitlda daati mada ladara gaxonda Nwlarlandar In dan laaftlid van 17 4t aar kan ilah aanmaldan Unalnda gakaurd ta wordan voor Da Walfan a a a f WuktbalaUae ta AMaraloart taitawami Natfarkind Kriaga marina an da Oarmaanarlia I g In Nadarlaaa TUdani da kaurlniian wordan alia Inarhtlngan varatrakl mat kalrakklng tot da vanurglni van lamUI l riian duar dar aptaldlng aatra tavanamlddalan aM Paraanan tuaaahan m M Jaar dia aanmaldlngapllchtig aU voor da uwarkaialllng kannan alak avanaana aanmatdaa an rofdaa gadnranda Inn varblntanli van a MwarhataHIng vrlliaatatd orflciar Tn da Wallan S kan ladar wordan dll na mlnatan aan jaar dlanattljd lUn gaaahlkthald igraor da omi laraoplatdlng haalt bawaran ZiTn achooloplalding la nIat dooralaggavand Baallaaand voor bavordaring iljn karaklT gadra nraaiaila M Fabr II M uur hnllardam Oaulaoha Ohararhula Waatarlaan 1 1 raHr I li uur Hrada ll ataurant Modarn Markt IS IH uur Dan Boach HoUI Noord Brabanl Markt 411 la rabr 1I uur Vatilo Dautaoha Haua Kgmnndatraat g ta Ig uur Arnham f af rtoyal IT rabr 11 uur llmmi al Modarn gprftiratraat I 1 1 uur Zwolla llotal tuianliaek rabr Bll uur Aiaan Cnnaarihula a d Vaart 1 n uur Oronlngan Haaranttraat 4 I fahr 0 11 uur Viiuwardan Hulu Si haal Biautraat M rahr 14 uur AmaUrdam Dam 4 II Fabr U uur Utrarht W V Hula Ouda Orartii Ml H rahr 14 uur AmaralüA Pel r urrhgiuagalaaar I uadarwag iJ rabr 14 iSr I an Haag Oabouw Amleltla WaaUlada li OtaMa raMitUat n v f da kaan an tareg rati vtrljryiaaM klj da NakaartaMm a r WaMM M A ia ar im Dam 4i Alkmawr l m aatnM M Manlan guolaMtraat tg C tra aaitaik RaaratMraat l fnarhaaa Hanaalaa artiwt M an k t aa RraMakomnuuade Daa MMf Kaa a Vljvarfearg i Feuilleton Nadruk verboden De reiê om de wereld in tachtig uren Ean vaitul uit da aetata tUdan van het vtiagwazan door W C COENEN 67 Met geen mogel kheld kon hij zich ertfeng vi i berg n n aar al i ag dat o k bet geval geweeaL dan atrouikta dat nog niet mot zUir plannen Hl bleef i uatig ip het plgbi laan en d man nen kwanvoiiaaikgeilriafd en vonmlon non cordon on linii heon liet waa een baardigo gk duin troep met lange varrafeld aineilge Jaaaen en veraToten htKige niutaan ilun bewopanirif wa wJitor giirtd on lieattmd uil geweren reviilver i ir dolken Ue liidiwokkenda veriiazUig d4e lidt t bua galaat aftaiidivnde vcrzaohtta aan walnla hun woeat uitertyk u eigenaardige manier waarop HuUeilaiin de Higvogtlng wa blniian eluanon bad aen zekira irpathud iUvg veiiKd Makt Uu tenten di langk dll lioofoatraat aturidon kwamen van alia kunla i guldalen la voorichljii die iiuar het plein liutdan Onder dia oldalen bevonden zloh loc tg weinige koitahken Enkelen hunntrl liaditon een Uilgraprokeii Mongoulaeti tyjie flMar mevrendoatk waieii z twn oiiba tt mil ra an gekleed In vulta grauwe uiiUtortneit Met liuii loaliuiigifiiila Ja aen waaraan nauwaiuk iknoiipen zatain eit bun tcnmit MukU petten VirmufCR ze het ajutelata troapje aoldai ii ilul Holwrtaon oult had gazion X n tiental had l 4i van de parariiule mawater welen t maken en wa nu druk lierig de touwen atuk ta nyden iian d tiliiett ahanlung te bamw ittgeii Ken kozók die ean zekeren nng atfietm ta taekleeilon Wk vun Uii paartl gaategvii kwam naar Ib lwilaun t im Al iiveralalpla liMn mot een alrootn van onverMaaialiBro liJanken Hoberlton aebudda tmt hoold Aanviikanak zal hUr op ildiaaU wlfnendf Waar b Juli ia ganaraalT Ik nwtt dan ganaraal aprekan nirta at 4a dila mabtaa aaa aaa Ofaaabarg wal la Aaaaurau Ook vaor hat babrad ïfü tt ï Wtaiarwaaraei ali 4m anaa j Naa VrOwilllgai tot nit In ijimi ll ni lUIIllUd m 36 lift o i rl vti van Dulttchc MTMOcnt l lt MtaiKiaf mode jtttmiU tu ZsM OmIm vm ftrt SjmtMm MtdnktM l v r i bm f ten WMten VM njerkaHjr en Oa tcn VM SiuiM B t i jM unv n arwMrvevMfaton STwcrdMi fMMTM m v MMtoiUk SwfwMWM M M teUma waéat la htt g bM vm SMkot hM t ak lioKUimUttEiM MM inter ttri 2 W oo l r b v l vftn luiteiunta tri l H cWi um buïondcr ondcrS dcn BU Oubnof v rntetl iiii ioStn v n Ml pw tMRUvl l n l bn m bolêftwMiaAt f v bt ituiciwii £ tilp t n Bweitn hebben i tioi J wW n iMm MnvaUen gtM gtMOnt0 ttoep R iMibben hier dvor 5iïittndv Ugh i l in de periode vtn WJwnutii tot 10 Februerl geeteimd Igor OHMtlef erwihte en U gvliegyam v n 1 iuttiUnacht onund irS vU n lellj k dooi braakpogui MTvan derUc InfantvriedlvUilei en ISrl p ntienomiitli verijdeld en jm vtjind swiro vorllezen Mm m nigbin en m t irl ecl toejcbracht In do H t ch ten van de Uatete deipm het ft Stil hter dfl atoTnniKoediutbrlgade 244 jiJfoiKter oTOienNjiieldon ttt WHebik n ten Noorden vu Hiwel itorUeii aleuwe bevlc MBvalIM der bolijewlfien la verbitterde mtrtin ineen ToMehen het IlmenSmt n het reiptumeor voetden onte ImyiB everoenkomatlK het bevel a ém den vUud ntet fefabtderd in enkele teetoren verdere dietaneieMriaittewtflnten ult Ue etad l oeta werd k dlt verbaad bet vernielen van teer den oorlof behuirrljke InetalUüït eatnilmd In andere leetoren mieUtim vU Bd IU ie aaavallaa terwUt dUtHChtóHd DE NOORO OOSTPOLDER an vlarjaranplan On grooto nationale werk het winaen en in t ultuur In engen van nieuw land in bet IJaaeliheor la in de ourIsgjjaren gp ladig vo irlgezet Al mm al onder do huidige omatandlgheden feeliu van bet maken van Zuld WeatMldar voorlooplg warden afifeilen de S H rdOii ipi W T la m 1041 dr K g g koroen in m 1M2 werd de i eral bcleheideu lofat van dit uitgaitrckte bied blniieiTgehaaid In het afgekiopen Jaar werd reedi een kleine UOUO Ita Moogit dat la rulm a van den betchiklbaren grond en dlt voorjaar hoopt men circa 18 000 ha tc kunnen Utitaien Huw geiohat zat daze opperTlakt h t broodgraan kunt bn leveran voor ruim 800 000 menachen Voor lial in cultuur brengen van don geha len polder die con oppervlakte heeft v n circa 43 OOO ha heef i men n vierjarenplan opgtzet Dit Jaar teopt men hat ta brengen tot lfl U M Iw in 1D4S lot 28 000 ha In 1946 tot n Oeo ha om In 1847 ook het iaaiata itttk in gebruik te nemen Man gaat kltrby van Coat naar We t Vala haolarrn Krsnd mnatmi iu co wa nl éöÉïanOen klu m iii ra z autMila an to lit n Hfravau w Klrn otmUlmi t im viaktrn oin K Umffd WDidfii lloA atmllcr dlt aracliladt ntkular K laada hat aluif aiut Kan dnon aan da raada l abouwd arondm an li M ar Itat aiiel efaclilatatula nnkmia vat I M op da nog baak tl nda gtoadan Twitiian IctwIckUNl an Urk iljn ar plakkan mar hat oekrtiM tot manaliöoai b opaa n m aan balanartjk baatult Jgaaa root dool van da abut IH a ga i M iiai ehttu van dim ArbaMadlanM Mar varsUAt jnoaal watkan tn dan awd Ooaipokjif h A N H la aana Ml anatia van dan Wlartogacinaar t ZtveU pa tnformaaran ia hat mat daw tawark Wag aoai llalaaa itjn da rooia varwacti a dh inmt tu rvan k i at r la niat aaaaal rwaiMilnki Kain daal van da in MM n ajuat op koinfin d aan an van v9Un van la wal fakoman 11 blUkan da handan a ark d ta ataaa voor hat graafwarli aanjiaa d moaatan iljti Ixlaal In dan Ar dlanat haddan ti v inam ll k u ldlP Hwad lawarkt tatwui hat rondwwk In ok ir tuiarmato twaar la Bovnmllvn gj ar moatl kliaaan met da werWikta SbakKmliui i varkib wallne van a MnnaU a AriMdamawum la Mtaal MlUk ia van da ovarlya arbalitara w da ArtMldaniaiinan Ua tat dan polaSLC aakikkli valan dta InUttiS awal o f IwiiaM ala vew SgrHpr at5syj2 n rs i5 W jHi aa attwuiara w ar aa Sa J aadtaagt Oat laMÏZL Ï awaldtg lUMga WkaipariSf I da leop m n wn VIIJ reo aaoaai almu aariuaath n ult la lialan aiuSiL aanaar van an fclctna aceu St d i i l avannaga bagiu SfiSnJ ZthL l a ua ISaiSHrt mUut t Zi aklanlaarn On iQn 4S2 aJ t htl oetr H 1 varkraami In var SSijgL f ond to ran poaiila al da Um S a gaa tued i l li tlTu Walarl i aahi OBiiJi I aanmarking dnll aehi ui daarna nwM aaUiilJd ui f a K l naluur © a ayJauur ala aan tpnn tmm U y lal a tru taiir a ati wSauS i §Êf aaalHava laai 5 k lL a aaeada bit baar rtSL aaa aaaataal karf mat É awSriSS Mit aiM B a r aae aoa wSSS 1 vaai3a l k n C waarin 11 1 14 4 falMt GOUDSCHEaCODBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ondar ka raap 1 Indian op da Icaarlan aae rulniia la ulat tg aaugageven hal numm r van hat paraoonabawUi h ondar nummer rrtlhar auagaUhIa TiUgkait hal vroegara baroap bv onga ehiifJld arboldar HWjiivdiT rtagrtlndung daa Antragai moet da Mtaakania van bat parooaaalalld voer het badrtll kort wordan aanitgavan b y anntaa ohamicut baata vakkundlga pakRutaknaeht ant ook kan op aoeiala gallahtapuntan wordan aaweaan b v fcoatwinnar van atjn ouden an I Jongara klndaran Klar moet ook wordan aai egavan ol da natroMiana raada ta algakaurd Da vrDatallIng van dan arbatdalnaat haalt Slaata hatrl voor aan bapaaldan hattti voor n onbapaaldan tUd Na da baatiiatag krllgl toowal da batral ilMa vakgroap raap da Dullaaha Kamar van a han4al au da ondarnamer aan Z kaart tanig waarop da baalloalng tt aangataakand Da vrUalalIIngan dia naai aaolaldlng van da aanvragen ilJn gagaven aDn bindand voor de Arbatdabureaux nVkunnon door daia buraaua mat wordan Ingatmkken Moobt doaonganka aan vrtjatalling door aan arbaidaburaau nial wordan artraiid dan la da vakgroap raap da DullaelM Kamer van KeoiUundal ki da gatafaiihaid om in ovaflag mal 4a H uplabtellun WIrtachalt onmlddallUk daartagan op la koman Da verzoakan om vryateiling van boven enoeffida groepen van bedrijven an penonen moeten onverwijld en wel uiterlijk tot 7 Mo rt 1944 bIJ d Haplableltung Wlrticiiafl Ie Amenifoort reap bU de Duitaehe Kamer van Kooipliandel t Amntcrdam worden iogadland Ondernomen die verzuimen binnen dezen termUn hun verzoek in te dienen tellen daarmeda zi h zalf en hun peraoneel voor art oidatnjwt elden Ier e chlkklng Ra Artieldaburaaux Ullan 111 aan daia buirtlvrn de warkkraehtan voor arbaldalnaat al ltiia unttrakken tonder dat da Uaupiabtailung Wirixluilt da vakgroapan raap da DiiltaohA Kamar van Koanhandal o wélfca and re inatantia dan ook blartagan baawaran kan doan galdait Mat nadruk wordt ar dui op t a ii dat dia an4arn ftian dia dfia laaiata talaganhaid tol het aaivvragan van jvrttatalllng ongabrulkt latan voarbl 4aan hat aan leh rail Ia vUltan liahiioo wannaar hun belaivgan btl bat vrtjatellen van hun warkkraehtan nial wordan l eh rtlgd Na dfriandaehe militairen In Japanaofca krUgggevaaganaehap Uat Irionnatlaburaeu van het Nad lloode Kruta Karta Voorhout 14 la a tirevanlia onivtivg harlf lit omtraiH da volgenda militairen bpTVadan dan rang van olllolar vp Jav In Ze itaull on Thai kamp Java Totmtx ador hap bakker toula barend Ji t araiui hot garard bragard It vandenb ieka rudy Vrijstelling viiif rbeidf inzet TOT INDUNINGSTBRMOUN 7 MAABT tN Van bavoegda tUda irardt gedeeld Ten behoeve van dan arbc inaet wordt aedert eenigen tU4 aen nadar onderzoek ingealeid naat f da mannal Jke wrrltkraohtan welke In da N derlandaohe badrUvsn werk aam ijn Ueachiedde tut vour kort da z g ultkanunjng van deza bedrUven tan b hoovo van den arbeldalnzet recht atreaka door de Art eld bureaux tliana wordt een andara matbode de proca dure d r it Z kaarten tocgepaat waai bij meirr dan tut duaverr aanduoht kan worden t ichonken aan da belangen van de ondernemingen V aiaria levKtad methmto tttum op 0 verantatilna van dan llQfeaemtunlaiiatla voor btt b Hlt NM it ndaeh gabled no liia iMl op argiid wurvan lit snrfaincmar vcrpllrlit la dM vri id lnllchtin n ta vantrakkta tn hot bluiiMlap Hiftr inl do hetwoaiitflm ot Ui tun brdrlK aanwMiao rhaliUkiachl Ondtr tl niauwa prooadur vallon fliaaa i navi lii iii la fioapan van bttlrijven en vt I O liandal intolhaiKtal tfétalHianiM iuaiciwttMnanaa mat uliun l iii van daa lavanuntddalanKaiidal tmiiU deu laatate mindtr dan M van dm he lan umiat ultniaakt VltiMcmdant Un venim da ftand l In ouda matarlalan en a valiUi n ala iifada ondamamlnaan dia ullalultand ol vouT moai dan W d n li utlt nd l ulwafanaa OnOamcminiin dia wjowbI biJ d Induatrta at by dan handet xtjn gmiiiruniiiaaint ttin aan d t ct fa ondviHcirpan xut dra sU aon MlMandlaa handalaaldaatlMt halil a of wannaar da han tal aldaalln aou KalangrUk la dat man praotlacli van aan lianilalaaaak kan aurtkan t Alia badrOvan tfia aangaatetan Un bu d iMMiWaroap ambaotil ol mn van hara nndardaatan uit e7n dQrd VDmtaalvnorxla ninaabedrljven b v lawn bahkcin bankot batnari en SMrabaiIrljvan voor hoot an atroo doraetihadrgven ryt graat adrUvan a Holffl cal6 raitauranta penaluna an aanvarwanta badrljvon artgailotm bU 4a bMtrlJafgroaii Horaoa 4 Accouiitanta boakhoud an adinlnlatra tlaburaaiix lirlaiUogadvlaaura an aoait a tlka badrljvpn an baroapan dacorie cm dogga hml van dirk allaa rlgmond avanaarg d ott uelan ani Iradrlka hj gout klaaa vandararaal la ggaan apr havelaar hendrik haaring damnvi willam haminaa ab IWH ta hlaiatainai Mw hulekan Jhw Jonker th klaar hw klull Joban ladaga aa lalavre a m U r kti i otdhoak eagt wo ooatai man aii pilkaa Ira oola ramy ga naharda ta darurvanggurda wi i h aoharilitiia ga erhwah jh anrldai h p onall Iw taaaanaohn Jh varhimft nil Verkuil Wllhahn volgt lm vllaiiia al Wriillng prw waathroek guaUal woaUloll Johaiulaa wiileoiaï h woutara mr roeloll Z e n t a u 1 oa ag ar Ir vanbroakal ag dfhata irtnu vao laphout Jmh houvan painn variitem Ih maljfr d vanapanja lag atlna gt tHt itavoa J dawllda Thai Ibh ookai mann Jp ndreaa witlam anthonija kaïal anthenUaJi t attingar iv baartaaiu liackar wouter vanbeik Jan van benadan br berUeh mj vantiavaran Ja ih braunaaaa a i biltt Jullai britt II bunlng ga vnnbvarn h iilnk elaniant la dail r la vandeuraan th dlngamaaw aa donk ao vananfalen Ja ngala willam vaoantar cl liaaar et d laloaaa 1 rlotee I vangaaabeek gd aldtuil Mkartua haflnar bsrnard vattham karal hanean Johan harnaa nap harnlaeh Ir haraleen willam handrika pj hanaa JIJ liarn gpa h mian Jm harmona cl hauvalman pkw hollamann pw bul a4m lpanciami hliyhrachU Jr loracl lm Janaan tip Jobaa nicolaaa dal ng lilu Innkera uk k mpmelnart e H talU keiathrilt lp vaoVeateren n klaika w kituan tta kierftig i klein davld koert rl dakoning Irn kreaka ad kraaka aa kwaoaUiiuirau tuinvlcua landagant wl legand aa llrulta Jop lo itan a daioaim agi lacelfa aj martana Jn rnaanc garrlt ni l ado amn met buraan ajh minnaard IH maataa ca muller aduard vannlarno n paul Jan paaaablnkhorit ew piarla Jiilaa platara aal B iubk n IcJ raiethalmttob adrlaaii rhainrav liarMola darld4er oa vanioaaum hm vaiw gmiio ani I j l il ili ar nlltanarlilld dia riiytai wa eallrl dagubart aa ara wk oohaad ar achrijn Jll flrhrll i rlnua albhald inarlnua alnion pd men tra aouinokll bgk aiavena Iwndrik trauha hanrl vanlimniaren alli it a p twijtal II udgnhovlua Ih vanbNiatan la wal ar harnuunu vgnderwoude ag wuatltehl Ja mdotpii Ztj dia In llnhUngan waiwchan I aanwllïln aen konnrn voraIrekk it ol itrfwit dar Iiareonan gallavan rich onder opfava van ol volledig nuigjlllikn gegevttna dar t alxtif fanda kr jgag vangi i o ryioatg vollc dlga naam en voornamen gakoortadatum rena niKlerdral ol war an laatM Mmula aland laat an biirgailiaiTakkmg In India ani t4il uvangamiamd liiloriiLatlaDareau ta w ndan Daw liaknnilinaklng faldl nIat maar Voor dan taxtlaideiailhandal on hat Inttalatnbarhl QaMitt r an voor dera giorvpon da Zkaaitonpiowilura raad ta algaaloion Ta lalondainariilniiau dIa gaan ol mat H 1 vw i kan hahlirn Ingadland wordan thltia door da Aibaldahuiaau barxit hl hun alk krachtan kunn n alilaia Mordan ingarat lonilar dat amülja honwi irKiKajgk I Wit nu aoti Ididainomar rakaihaid habban ol wl In hopverro hIJ vh rlin twra n voor vrtjatalling van arbridalnzat tn aaoMiaiking krMnau dan diant hu hu it Maut a nt lun Wirtavnalt t AanaraliHirt e n awiaaa daai toa In Uulliolia ndariumlngan d w r oivOainetn ngan waarvan da Ifanaar ol dar niaaidarliald van ila algmaian itljkadullaehar la alarneda ondsmanilivMan waarvan hat kapitaal voor maar dan to KukaduUacli baill l ol dIa aaat Httkadultacha llobarnahmairauiKMilec hahiwn dionan hmi aanvraga In biJ da liultailia Kaiiiar van KoopItaiulal vuor Nadarland ta Amatatdam walka da aanvragan dunrgaalt aan da Hauptabiallun Wtrtaehalt ta Aniaralooit Da badiaianda inataatta groap bl da Oere inalanlie l eaiil l over da aanvragen waarby dan aan da Nedwlandactia v k n pon raap voor üuitKCho ondernemhtgen do Dultaoha Ka mer van Kuophandei ruim gelegenheld wordt gegeven om da belangen van d ondernemen ta bepleiten De ondememera dienen ïloh voor d behartiging vun hun belangen tot hun Vttkgroeiwn te wenden Da ontvangat van aan aaiwrag wordt bavaatigd door da toaiaiuling van aan intvangatbawUi Voorwovar Nadat landacha vakaruapaii ol da IKiltaaha Kaïnar van Ko ip handal vom laada i Hiadl ii da aanviagnn oiUvangaU awU fln liobban Igi govi n blMvan ilaza van kiai lu llrl ohlvangalliawlja wnai borgt dat da Arli ld tiuia u MKlIang da Iwallaaing t hal Vai ii k nlot la gan inion Êaen werkkraoh an n hal t ad oiitliakan Moi ht ean ondamarnai kortau tyd na bat Irullatian vin riln aanvraga nog tan unlvangitbawUa hohbmi gnkragan dan noat hl loh onnilddallljk bit Oa Kauntabtallung Wlriaehalt raap da Dulktha Kaniar van Koophandel wn dan BI liat vaiiuak iiw alan wordan iwa galafd 1 Ban wit vraganfonniiltaa In drl voii l dat da Ultata p la tm lalH atllni waaiKaalt I V ir alka niaonalttka wwkkraMjl van II tot 4 Jaar lalgannar diraetaur ol rnada warkoiida lamiilalodaii daaiondar bagrapaul eau drladaattra uimmn £ kaart areau niSTRlBVTltNlKVWa Ultrriiiiiif van niaawa bankaartan Oa plaataelljka diatrllbuUodienata reUian van 30 Fobruari tot en met IS Maan IU44 togtin overlegging van de oude digtrHnitleglamkaan nn net daarbU bcJioorondu oude iitlegvol bonkaarten voor voodingamiddalen uil Uttgeralkt worrlwa aan hourtera van een Inlegvel K 1 V aen bonkaart KA 404 aan houden van een Inlegvei K 2 V aen bankaart Kil 4 aan huudeia van een inlogvel K S V een b mkaart KC 404 on aan hoiudor van een inli vel K 4 V aen bt nknvt KI 404 of oen bankaart KK 4 H n tr w ang ïlj gnbonm zUh tuaiiuhim II OT rt III40 en 211 Maart IM2 dan wel na IH Mttart 1M2 IJ die geljoriin zijn tuaachon 30 fcAiruaH en 10 Maart van da laren 1921 iMO an 1S4 dlanan hun InJegvel te ruijen vóór het In ontvangit netn ii vni nun beaeheiden aij da ultralktug dM kaarten wondt da Iliikerho nn lioek van liat ou ki tnlagval varwudard Kat raataiuand ga laMii ra liat Intagvet rnoat u t nadar or lrir orgvuldig cloOT t ptibtlak wm dan iMVweafl Voorla W idt raohui iwiaat het vakja M 4 van ki tMi kaart aa i ilfaie rMMi kruja gaplantat Hl da ultrmM ii4 van lK iUi iar an vo r bO oewtaran ar1 td v alka avanaar ge lUtrttuit dlt tijdvak ptaa vitidf woidt rachia aM liat v k a K 44 a n aantaaktoJtia a laalat OOda dJatributlealamkaarian nat iaJMval bawaian Kogmaata wordt er met nitdrufc 4a itanriiKiht op gavaatlgd dat de oud tialrlhutiealanikiiaiteii met inlatgvel irgvulilig bewaard dienen te worden wannewr da tweede diitributiaatam kaart la ullgarelkl Peraonen In hrt baalt van en penf mehpwlja dienen er bIJ de ultrelkinga viui lo Iwaode tlalribuilaalMnkaarJlJI nauwkeurig op la letten ddt aan zegel i p hel parairongbawUa wordt gniilaki Voor periontn benedan IS Jaar w dt 1 ze el op de tweoda dtglrllnitllmattikian f litakt Van bet oggenbltk a waarop da boniiaarten met gtibrulkmttking van de tweada dlitrlbudealamkaart zullen Worden t4ll4 relkl zullen perlunfin die dlt irgel Itint hatubrn maaliukbadan l U bat varkrUgan vaa Ja boMaarlM iiuiuiafl ondarvTndan jk vuiii laMla vioagal d Kir Ig Allawelaa vnignatslda warkktaclitan ntue Mi Z k ltan woiUaii Jnnaillwul aaiijtavlgn d a Au wel a mat daVoi rviiaiing van da kaartonproi aduia hun galrllgli irt vailia raii Vaat ataat iihttr dat daro vioegti ircgavan viUalaliln g n In bagliaial wordan gohamthaaiai Aanviaagrunnuliaimi aii kaarlan atln vaikrljghaar gaat l l bU da vaki ri a i n ita Kaïmira van Koophandel tn da nultacha Kaïnar van Keophandat voor Nniletland ta Auiat rdain ftn ta lt itl rdarit Onjunt oiiduldriijk ol n volledig Ingavukla a n raja i worden ala niet gedaan baataiouwd wn niet baliandald Da vraganlormullaran an Z kaa tan nwelan nioi da aolirUtoiacliina ol tn blukaclirilt dut dalljk an volledig wolden Ingavukt da 7 kaariari van daUiio en hatiduakaning voorilan Naaat da handuiakiniing op da Zkaart diant d ondeitaakaning door aan limiaateoipel met da a hriJl haohlna ol lit blokBohiirt la WO dan harhaald riliaaliwiliuvuM iiwatan loowal voor hat hool Ib lryi ala v r alk llllaal aan alrotidarltlka aanvraga Indiatwn Op het varnoak van da llhalon moat da tatal van hat hoold bartrIJI wolden aangagavan rUIMibadiUvan tnoatan dan oinut va da alionilaflUka lllla Urn oiigavan lerwDI het hooldbodi iff kihta dia onijMtfan rnoat oui avan die gainaakt worden loat aliiamera bullan hun llllalan Aan liet hoold ven bat vraganioimulMir moet da vekgroap waarhu da undariuMnar la aanaaal itan wufimi aangüavan Ia da onder natnai lul van maar dan Mn vakgroep dan riKiat alachla daarvan wordan noaoid an wal dia In walkrr aillkalan da uiutarnaniing dan gioolalaii omral haalt hlarbu hll vaii voadaatvwifilanlnga vakaioapan ImlUni ha aehouwlllg Onilaiiimnliigan dia bil gaan vakgroep l n aangeakiton iMiutal b v voor hun aitlkaian nog a Hm vakgroep tg opgarleht kuniwii aangeven balioort tut geen nkala val roap UodaiiMio mgan dia aoowal btl dan handal da mdumria ol het mtiacht aljn aangaalotan infiétan bl da viaag naar dan omMt da plilaan In handela inituatria ol kmltanta maat lli ka tiilta hara irtnataii In da vraganlormu Haren mat 11 D Wordan aaiigaduld Judan moaiaiv ook tap da vraaafilonnuliatan varmald wojilan all ala i od wurdan aanaartuid moe HVu Hl da loAlanInf van da aafticn moet af o gakt woidati al dal ala dar dtia dealen aeiukliwdrnit mnat woiOan Ingavobl da Bln naarTl ka daa rn gan niet gaMlialden woidanl 1 varvolgafia niotil wuldan opga Cyan onder n n vao itoerlamf riigaenh Niplabiailung Wirtaiaiali Aineraloort ding ven da flima inal plaalaiuiani aliaai afl tataloonoiiiiirliai ln 1l n fiioaal I dlukial mdaf tür MJor naitwkauitga aanduluiar lijk mat atampal aahrUI oaaiihia I diukiaeara d ondair ala kla naiiwka filga opgave vee da hairakkhur reap wark ianiharid van dait barrokkana bv eigenaar proauraUahoMdar montaur kleartnalMir ana m4mvini4 ai n4ar de nuo mera 1 da ba1r naA la da parwton X ahati l 1 osd ArhaldahuiMIII ro A a I hel vaof kat fc lr i dua niM voor 4a wwaiaalaala va bel ttaraonaaUlld tiavMigda AtMMwmae ba fllUIiia hat voor 4a liliaiaat bwaagiM Arbaldaauraau Inltnnitngan gavan U Iwljrel tavaHka da Arbatdalmraaua da bui lara patlUa tl KaniaM vaa PriJs 8 cents i er mmimer 82it J êTt H No 21473 Oh r lMtMr r TUPTKR Oouda PULITIKReCHTKR TI ROTTKRDAM Het geld b ng aaa daa daarkaai lluig avn v ehuud r uil Oudeikeik ayd Ijaaoi atoiid voor dan rauhieiiioei vaidatiil lilj ua polllie mtn valatiha aangllla te hehben geUaan dat er ven rijn land nabu d n Ouweiendavhaweg nm tjnar aohapan waa unlvteeind Om Kern t bawUwv dat Jn onachuldbeiuigingan van gean waaide waran had de oliifivi iwe van verdaohtaa dorpagenooiae al kitwngetuigan voorgel uapon orn tegen Huig ta getuigen n I dat lU de getuigen mal rnadaweian van Huig hal aohaap uit da welde haddan gtatolan na daaivuur te vuieii I ll atapiaak Ie hebban gainaakt an rail aan kuopootn ven 10 ta hebben algeaproken lieiiten vertaldan dal Huig haddan ga vraagd orHIJ H b grooten ram nog hadi Huig hadhova tlgii geantwoord Htl had maar h en an daaronder ook on o l Ol hu ar V M wilila varkooiian Uat kon Huig nial iloi n want r haaiaat In daaan tUd ooieu ala aen vaebuekje Ja ja dal wia ook 2od Maar hadden aa Huif gevraagd v al er nu ma aen aohaap van Ja angehM ScHtolen wordt iMtr iiui tk natuurlijk niata aan kunnaa I 1 h ii Ituui op iiin baurt gaaead Nu dan w a dat a akj toeli In arda mavaal aan ihaap moaet koatan 1 04 had Ibilg gaiald ti ied dan dat geld koman wa Ja dan wM hrriiBoii Ja mear had Huig gaaputteid m n viouw hehanli het niet t welen Du Jullie doan het maar In A enveloppe an hangen hat a avonda om hall llan aan dan knop van ml n deur dan kom Ik het vUI minutan later wel wagnaman Dan kraalt ar gaan i aii naar an da vrouw weet van nika Zoo haddan d twee Oudarkarkera In den nacht van I op 4 aantembar 11 uit Huif welda aan aohaap gealalen Huig die allaa iknnda bewaarde dat op 4 Beniomhar Ijn aohaoan nog voltallig waian Carat op iihar had hiJ aan aehaap varnilat an ar aangirte van gedaan Hoe kan dat nul Ja hebt loan aakafdubbel gekeken maande da raehtar I at ntat roo lal Hul Maar aan aalHapla gauw genegen la vardiinlian Rn wal dachi Ja waar hal gald In dalOiMivert vandaan kwam Wadar da rerlllar Ik dacht dal hgt van ean handeitte riandcitlana kNga waa antwoordde lliiig dia maar ellatrea aan d t hand achaen tt hrhbei I a getuigen hielden vot dat Huig t allai van wlat 7 1 hadden van heni bat arhaae gakncht In hat cotivart haddan t Itlt liratokan en daarop gaachravaa Hier alja Il lard hulden van hal veini t irhaap De andere honderd guldan volgen Huig hield rijn onarhiild voj Dan ui Ja gedacht hebben dal hal geldafkomatlg waa van de aen og andara varcenlglng Um wel en la niet om Maar eigenaardig la hal dat Je ar ntat aane veider I lit b willen maken g omdal da menaclian dia Ja over het koopaii van aan aohaap hadden faaprnkan niet blJ da polttia wllda brengen De orilcler chta da valacha aangllla beweren an wllda Huig i wakan di eal In licbban Oe vanledlglar mr H P C M da Wil Wllncn uu Onuda betoogde dat er In Znldftollarwt gaeii boer la vinden ta dia tn deri n HId een Bchaep gaal vcrkoot an voir f loO Huig mooal het alactittrltcr ti n van dieven la Itam van hun xoat wtnatja ion r addan willen ga an Ptellar aindlgda mat vit tiraak Ie vragen f rechter mr J van Vrrt enhoven darhl ar andera ovar an overwoog dat de t elda riiiderVerkera hun vlflitekaartje aan lluta ata arhaapdievan haddeii alBagaven J l ndden lilt hem ei iformaard waar Jn achapan weidden tloi h llulg haell daarover nnoH met de politie veaprokan evenmin ala ovei hrt geld aan den detiritnop Da twee dieven hehhan dlt onder eede verklaard nadal hen waa madagadaald dat lU hoa IJ llrhaell nok riudan moeten beaohuldigen toch ntat voor detan dialatal door dan ollidar vervelgd rullen wordan naar Huig echiar nimmar ta voren w rd gaatralt nda racniar In hal gehkat aan var toonlng cag waarvan da plattalandabevolking ntat genoeglaam den ernat daoriag luidde het vonnla ella omatandlghaden In aanmarking nemende Mft boete eubeldtair O degen haohtahla Opllehting vaa dMrlbntladlanat i ti I M alaohta wrtan oplichting t weken gevangenlaatial legen l I v H imdernemar van een iiioiorbootanhedrUI ta Waddlnaveen Verdachte rou een ham hlJ verglaaing iiltgeralkte blanco machllglng tot verkltlgmg van hnnaina eigenmachtig tiabban Ingevuld met ar n ta hoog aantal liter banalne len illeiiMta van iljn bedrijr en dll biljet door rijn iierht hl hel Dialilbullekanloor hehhan doan aanbieden alle mat de tiadonting da adminlaliaile op to llchtan vo ir ean hoavaal held haiKlna waarop hl gaan ta ht tutt hebban gehad Da rechter rag In varrt handaling even aena hel lamant voor laillohtlng do llallaa kunatgraap aa iwe lg an tavana dal uit i i handaling achade krm oniataan al OU dll hier dan ook lewaeat xijn dal djS ttatrokkan ambienaien daaivmtr waik inoe lan h all u ai vard tut duavar ten ai hoon tralregtaiar had en de leihter da hedilira oeiitjkhedan kant luidde hal vortnia M koata aubatdlalr M dagan haohtanla Aimerlkanakyl herliaalde da anrl opdrlngenda manigta Xoroiho Amari kaniky Daanili volgde aen daverend ladien en ze begoiuien ll i4 art4on rM harlnltjk en zóó hard op zijn rug t kloppen dat bU zUn evenwicht ar bijna onder kwtjlraikle T Zdamva Ajnarikanakyf Ken pair ruwe handen InAkeii hem de jwl vun liet hoofd Ben andere hand trok da vuurpijl Uit zUn tu tn wlarp dia juichend de ttK t In tipaaoe K vami tolireeuwde een kerel terwijl hi de g n y n da paraohuterlianeii loemaakte om zkih die toe Ie ulge uen AU dal roo doorging zou hy In blinder dan feeri tijd totaal uitgekleed zijn Nienva hd varzaite tifi toAli lie ultplunderiii zoodat Roibertzon lUn loevluolit moeit nemen tot geweld om iloh te tMMharmen Door naar re 4iu en llniVi VuiaUiagen uit te deelen ilaagda hU er In wat rulnite om zieti heen ta maken MtJ trok lUn lilaliiol uit zijn zak en ging met rij lug legen Mn der paarden laan Tënigi gchraauwite hy IXinr het pl tool voor de grUnzenda ge leJitfn heen en weer Ie zweigen gelukte let hem elnilelUk dV meiibla op een aftitand ta houden aDkar t n der kerel kroop onder bat PJprd door greeji hem by zyn twen en Wok hem unrver Die man kwam er aohter al h l alerhl if want het jward Impte liein tegen den grond en gloeg op hol Da mniilgle zoii leb reker weer op Hoiberlaon hMl b n geworpen al da kozaTtken hem niet met getrokken liel hadden omrlngil Wofidt varvolgiL WANNEER VERDUtSTIRlNI Tol Pekniarl moet verdaiaterd weirden aaa ll M lot 7 mtr It Pab Maan ap g St andar i U II Peil Maan af Il aadar It sa 17 Pab Maaa a 141 ander 11 14