Goudsche Courant, donderdag 17 februari 1944

GOUDSCHE COUDANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA E OMSTREKEN PrÜs 5 cents per nummer 82tte Jaarjjani No 2H75 Chefredacteur P TIETER Gotol V itad9Hiew s VOOB DEN KANTOKRECBma 8iii7 fast llBoaade kieiiM Eenige maanden geleden zijn tijdtnieen voetbalwedstrijd op het Olymplaterrein eenige jongens na het gebruik van surrogaat limonade gazeuse di zij in de bar gekocht hadden onwal geworden Het gebeurde dat gelukUg geen ernstige gfcvolgen had heeft geleid tot een vervolging van den leverancier der surrogaat limonade den Ojarigen wijnhandelaar T J S a fhier die gisteren voor den kaptonrechtwr terechtstond omdat hij een mandflesdi met vijf en twintig liter surrogaat Umonadeslroop en zestig fleachjes surrogaat limonade gazeuse ten verkoop voorhanden had gehad terwijl de waar niet als loodanig was aangeduid aa een synthetisch b reid verzoetingsmlddel bevatte Het waren deze zestif fleschjes die op het Olympia terretat WU MAKEN MUZIEK Vlotte revue van Murito Het Goudsche tokkelorkest Mangita het heette vroeger Tahiti braeht gisteravond zijn velen getrouwen de Reuniezaal wa geheel geruid een geüellige en onderhoudenda revue van srootendeeU eigen maaksel onTler den titel WH maken muziek 7 Mangita zelf maakte vooral by het twpede optreden een uitstekenden mdruk Het is een zuiver spelend ensemble dat zich het beste kan houden by het lichte melodieuze ienre By de meef Hawaiiaansche muziek klinkt het geheel wej eens wat traag Men heeft een tweetal goede refreinzangeressen in Gerrie van der Jagt en Annie werden verkocht Sy l van wie de eerste naast een 1 J goede stem blykbaar ook al een aardige routine bezit Vooral Zmg een lied zongen ze keurig Een kleiner ensemble gevormd uit JHangita bra t Zuid Afrikaansohe liedjes voor een heel mooi decor anderen speelden de Serenade vanToselli terwül de SnarenpluKkers zich meer op Hawaiian muziek spe cialiseerden Verschillende revuesohetsjes verwekten vrooiyfcheid het Reunie foyer orkest zorgde voor opgewekte muziek maar wat vooral dAte revue zoo aantrekkelijk maakte wa de vlotte afwerking en de geestig e wyze waarop voorzitter P Jacobs teven regisseur alle ntunmen aan elkaar had gerymd H M Klerk had de rouzikale leWing A J Vermaaa fltt opperbevel van éi Du t ch geonacht deelt heden mede jfyn Zold Oosten van Kriwol B c JLen oDie troepen talrijke vijande 7 un vallen to hevige Kevechtcn af aimdcn Ureen tegeaaaoval verLkeidene penetrstieplekken op Tea Mlên van Tsjerluny en ten Oosten 1 SJasjko f wsrd In een totaal met 4der overdekt terrein het taaie detijke venet ebrokea Hevice JJMOsanvalle werden alfcslacen ea 0gt aanval werd voörtfeset Jn den Noordelijken sector van bet Qllleluke front nuslukten ten Zuiden 0 Stars Russa tusschen het Ilmenpjggr n het Pmpus meer en bij Narva f j sterk aanvallen der bolsjewisten yntcheidene eigen aanvalsoperaties Harden met sUcoes uitgevoerd Bu de f chtea in den centralen sector van front heeft zich kapitein Rade als fgmin dant van een afdeehng stormIKcbut buzonder onderscheiden ipHalië verhep d e dag gisteren by pederzijdsche activiteit van verkenglogs glogsen stxMttToepeti zonder groote i echtehan Lingen plaatseluke vyandel ke aanvallen intden afgeslagen jSet eerbiedwaardige bouwwerk van je Sfbdii van Cassino dat zooals gisteren gemeld door de vyandelgke lüëhtmacht aangevallen werd hoewel llEh in de abdg en in de naaste onipving geen Duitsch soldaat bevond is mor het grootste deel verwoest en in den asch gelegd Dé Tu ipei zun thans spjlenomen in het Duitsohe verdedi ngsfront De Duitsohe lurfitm ht viel met onnaties gcvechts en slagvliegtuigen tg de avonduren van gisteren en in itü aigeloopen nacht concentraties Tilt schepen en het havengebied van iUitio en Nettuno mot goede uitwerking aan Een irpedojager en vier nachtachepen met een inhoud van It OOO brt werden door voltreffers beIdiadigd Versoheiden benzine en naterieelopslagplaatsen werden verBietigd kwartierruimten voor de troepen werden m brand geschoten Op 14 Februari es avonds vielen vliandelijke bommenwerpers opnieuw Kome aan Bntsche vliegtuigen ondersamen in den afgeldopen nacht opileuw een terreuraanval op de Duitltli hoofdstad Zy wierpen btj bewolkten hemel op verscheidene deeleii der stad een groot aantal brisantW brandbommen neer die schade ver onaakten in woonwijken aaVi calft lirmonumpnten kerken en ziekenkuaen De bevolking leed verhezen fa weerwil van de ongunstige voorwaarden voor den afweer vernietigden luchtverdedigingsstrydkrachten j Wljens de totdusver nog onvolledige Itpporten 48 terreurbommenwerpers Enkele vjjandelyke vlie uigen wier gin bonimcn neer op plaatsen in het nsch Westfaalsche gebied De wijnhandelaar verklaarde dabliet niet bestaat dat de kindbren door het gebruik der limonade onwel ijn geworden Het onderzoek heeft uitgpweie r dat de surrogaat limonade In orde was De kinderen kunnen ook door het eten van koeken zonder bon niet lekker geworden zijn ot thuis iet gegeten hebben dat niet goed was De keurmeester van den Xeuringidienst voor waren verklaarde dat het bereiden van surrqgaat limonade verboden ig omdat de bestanddeelen altijd min of meer giftig zijn De essdiee en de kleurstof zijn nooit voor 100 zuiver Dat is de redenf waarom het surrogaat geweerd wordt Het heelt geen enkel nut en het kan schadeliik zijn Wat het onderhavige product batreft er la In op het Olympia veld In beslag genomen flesschen niets aangetroffen wat niet goed was Kantonrechter mr J A van BronkhorSt Als het ook vergif was ge weeat had verdachte niet hier maar in Rotterdam terechtgestaan Niettemin klunen er in het product wel schadeliik bestanddeelen hebtnn gezeteiji Een knecht van den handelaar Skrklaarde tegen de opdracht van zijn patroon in de limonade op eigen houtj verkocht te hebben om den barhouder die er om stond te soebatten een plezier te doen Het O M zeide de overtuiging te hebr ben dat de flessen in voorraad waren om ze te verkoopen en vorderde ƒ 150 boete subs vijf weken hechtenis De kantonrechter zal over veertien dagen schriftelijk vonnis wijzen BimGERLUKE STAND Cebor en 14 Febr Jozua z van T Aiiders en C Verkaik H van Alphénstraat 21 Frans z van G J Hoogerdijk en B de Bruijn Helmerstraat t Willem Pieter r van W P van den Toom en H M Dynda Markt 54 Febr Elsje Maria d van J Overkamp en M E H Klever K Tiendeweg 8 Febr Franciseus Theodorus 1 van F Th Voprrips en P Voshart Zevenhuizen Febr Dirk z van A Blom en O van Hanswijk Zwanleweg 1 Getrouwd 16 Febr H Steenbergen en A G van der Hoorn C Kuijf enE J Degenkamp J M Scholten en C J de Veen J kuit en A G Kerkhoven KANTONGERECHT GOUDA Veroordeeld zijn Wegens ten verkoop voorhanden hebben van malkmet een te laag velgeiialte C A V Z lèGouderak 100 subs 29 d h ten verkgop voorhanden hebben van hro met een te laag gewicht aan droge ft A M C te Waddlnxveen JO ube a d BJ niet voldoen aan de Inentingswet C de P en P v d L beiden te Bergambacht lede 10 subs 5 d h niet toonen van het Peraoonsbewys O A O ta Waddlnxveen H J den U te Gaud ieder 1 50 subs 1 d h niet tijdig doen blijken van veranderlna van richting W den H te Gouda vrlJspraaHi rijden met een niet afgeschermde brandan de koplamp O den D te Ouderkerk a O Ussel 1 4 eubs 1 w tsch W v B teGouda S subs 1 d h zich vestigen zonder chrUteUlk vergunning H de a te Btelawijk schuKUa zonder toepassing van stra niet tooilenivan een plaats of toeganwbewys A v O te Boskoop 20 subs 10 d h reizen zonder geldig plaatsbewijs r V d E te VGravenhage 7 50 subs S d n M Th K K te s Gravenhage 5 sub Id h rookea in een afdeeling verboden te rooken in een rittulg van de Ned Spoorwegen C T ta Boskoop 4 aubs 1 d B P V L te Ntlmegen 4 subs a a tt L J B 1 1 s Gravenhag 4 sub i d h rijden met een rijwiel zonde goede voorverllchtlng C v V J in t V beiden te Gouda en G J L te Stolwijk ieder ƒ 4 subs S d h rijden met een rijwiel oznder goede achterverlichUng M H A A O t Gouda ee J v d E te Oude ater ieder SO sub 1 d h rtfden met een rywiel zonder goede voeden achterverllchtine J v d D t Nl iw poort en 3 H B te Reeuwijk leder 4 subs 2 d h en 2 90 sub 1 d h A A C te Waddlnxveen ƒ S solis I d h en TObs 1 d h P K t Gouda n F T Moordrecht ledfr 4 lubi 1 d h ƒ 2 90 subs 1 d h Het Rembran thuJa te Amsterdam Ook voor het behoud van deze Ned ultuur waarden itrijden otiEe Ked VrUwtlligers G I H KEURINGEN Het S S Ersatzkommando deelt mede j ledere gezonde Nederlander in dén lee£t d van 17 45 jaari an zich aanmelden teneinde gekeurd te worden voor De Waften S g S g WachtbaUUon In Amersfoort Landstorm Nederland Krlegi larlne en de Germaansche S S in Nader ind Tijdens de keuringen worden alle Uchtlngen verstrekt met betrekking tot de ranorglng van familieleden duui der opl ding extra levensmiddelen etc Personen tnsschen IS n Jaar dia aanineldlnsspllchtlg zijn voer de tewerkstelling unncii alcb eveneein aanmelden en worden ednrende brni verblatciils van da tawerktteUing vrUgesteld OfHcier in de Waffen S S kan ttder worden die na minstens een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn karalcter gedrag prestatie 14 Febr 14 uur Rotterdam Deutsche Oberschule Westcrlaan f 15 Febr S 11 uur Breda Restaurant Modern Markt IS ia uur Den Bosch Hotel Noord Brabant Markt 43 18 Febr 9 12 uur Venlo Deutsche Haus Egmondstraat 18 15 1 uur Arnhem Café RoTSI n Febr 1 uur Hengelo Café Modern Spoorstraat 18 15 U uur Zwolle Hotel Gtjtenbeek 18 Febr U uur Assen Conoerthuis a d Vaart 15 18 uur Oronlngen Heerenstraat 48 H Febr IJ uur Leeuwarden Huize schaaf Breestraat tO Febr 9 14 uur Amsterdam Dam 4 ïl Febr 9 13 uur tJtreeht N V Huis Oude Gracht 245 2J Febr 9 14 utlr Amersfoort Pol Durchgangsisger Leuaderweg 23 Febr 9 14 uur Den Haaf Gebouw Amlcitla We telnde 15 Gratis refablUetten voor de heen en temï reis verkrUgbaat bU d NebenateBen der Waffen SS Amsterdam Dam 4 Alkmaar Langestraat S8 Hewlan S r leastraat 25 Groningen Heerenatraat 4 Enschedé Beneloacheatiaat M en het R rtatikammaado TÜINBOUWWINTERCDIISÜS OEeiNDIGD Alle eandidaten geslaagd Gisteravond werd in de R K school aan de Peperstraat de eindles gegeven vaa den tuintoouwi jnterotirsus georganiseerd door de afdeeling Gouda van de Ned Maatachappij voor Tumbouw en Plantkunde Twee jaar geleden begon deze cursus met 22 leerlingen maar de oorlogsomstandigheden hebben gemaakt dat slecht ieven oandi daten den cursus konden beëindigen Dat er niettemm goede resultaten bereikt zijn bleek wel uit de gegeven antwoorden toen de docenten de heeren H M Teunissen D Jo gejan M G van Gooswilligen N C van Elk en J C Blom den leerlingen gelegenheid boden om hun kennis betreffende natuurkunde plantkunde scheiIkunde boomteelt fruitteelt bloemistery en groententeelt te toonen D Rijkstuinbouwconsulent d F Jacobl uit Boskoop heeft na de eindle de diploma s uitgereikt aan J Scholten A A v Leeuwen P v Dam M ll V Leeuwen A Versluis allen ta Gouda M Kraan te Haastrecht en H Honkoop te Stolwyk In zijn toe spraak heeft dr Jacobi vervolgens o a I we en op de noodzaikely kheid om Zidi ook na het behalen van het d loma praetisch en theoretisch verder te bekwamen Qok de heer G Hendriksen voorzitter van de rganiseerende vereeniging en de heer H M Teunissen hoofd van den cursus spraken de geslaagden lo terwyl de Ijeer J Scholten namens de leerlinj i n dankwoord sprak C n ieveniorde der volken wordt niet gemaakt kan niet pemaafct worden moet aroeien Welnu de hoogere eenheid der Europeeseh tiolfcereniuereld groeit op de tlagvtlden Prof Hugo Visacher HOOPDSTUK XX Tegen den muur Aller oogen richtten zich op Robertson Ds groot man scheen de generaal te zyn Hy nam den gevangene scherp op en stelde ondertusschen verschillende vragen aan den kapitein Deze antwoordde kort Tenslotte toonde h j de paneren De harde oogen an den generaal fonkelden van woede Hij waes op Robertson en zei enlkele korte zinnen De kapitein begon verontat uldigingen te maken Gourko s oogen fhkkeröen nog dreigerider etj hy stampte met zyn zware laarzen op den gronA Daarop kwam de kapitein naar Robertson toe en begon een onderzoek aan den lyve Allerèferst bracht hij het automati sche pistool en daarna de patronen tevooTschyn D generaal nam zoowel het wapen al de munitie in bezit Daarop haalde de kapitein een porte feuille uit Robertson s jaszak en de generstal greep er begeerig naar en tedle het geld Rodetsky deelde hem övee hoeveel keizerlyke roebels het waard was waarop de generaal het in den borstzak van zyn tunieik weg stopte en daarop met wel behagen klopte De volgende vondst was ét briefkaart van Nugent Hy b eek die met gefronst voorhoofd totdat de kapitein den inhoud voor hem vertaalde Dit had ten gevolge dat de generaal nydlg werd en met zyn vuist op de armleuning vanzyn stoel sloeg Wordt vervolgd inneer Wat Waar Wanne 17 rebr 7 10 uur Nieuwe gchonwborg Opvoering Baron Kneut met Slem Hleuwenhuizen 17 Febr 7 30 nnr Reunie Bioscoop Verioonlng film Die Sache mit Styx met Viktor de Kowa en Macpt Symo It Febr 3 nnr Bet Éli f Kruk Jaarveirgaderlng Ned lWft ft f ging lezing C van ZwJJndrecltt ovJRjM Afrika me licnl beelden IS Febr 8 aar Kniutmln Eenpansmaatttjd WInterhuip Nederland Feb J nor Ter Gouw Laachtechnlack filmml tdag lezing ing P B Voe over a autogen metaalbewerldng APOrnEKERSDtENtT Steeda geopend des nacht all n voor geneesmld lelen ApothMk Dae WaaUiiir 14 Voor het gr ipen Ten nadeele van een incasseerder Is van een voor een zaak aan de Kamemelksloot neergezette flets een aktentasch met varzakeringspapleren en een busje net tien gulden ontvreemd WANNEER VERDUISTEREN Tot 19 Febmari moet verduisterd worden van lg M tot 7 45 uur Feb Maan op 1 4S onder 11 24 Feb Maan op 2 M onder 11 S8 1 Feb Maan iigi 4 3 onder M 39 urfli til 1 trckk i j niich f j P nma der tlid 23 EN ogii al 1 VIT nbonrpn het aan Pï coolifctcn t mn Ut r v j N bUcct rdc uit f at r tn vtTmrli on n n 3C 1 terdam treken voor dt am III Wsblad tn bet hlUr haar vraagt r s en T ïen be ponderdag 17 Fébr 1944 Bureau Markt 31 Telefoon 27 Poïtrekenlnii IS4M Verzet dér Sovjets bij Tijerkassy gebroken Weinig activiteit in Italië Rome en Berlijn gebombardeerd die hier nwerendeels met Uohte atrtjdklach ten overwegend cavalerie worden ondernomen m hoofdzaak de spoorlijnen waarvan de belangrnkste zijn d e van Bowno naar Kowel en Jiie van Rqwno naar l miierg en tracht kennelijk daApporwegverblndlngen die den DuitscheM Vde ravitailleering ter betchikVing Btaan pi anUden Wat de Noordjpff frontvleugel betreft la van den trtjd btfiTffitebsk waar e Duitschers nog in zware tweergevechte ygewlkk ld zljo voor het oogenbllk wohlc te zeggen Tusschen Peipusmeer en Ilmemneer zijn de gevechten weer in hevigheid toegenomen De Duitsohe stellingen zijn hier m 2 idelvjk n Zuid Westelijke richting teruggtaomen waarbtJ de itad Loega werd pr J Langt den OostelQken o nfer van het Pfcipusmee bltlven de Sovjet Rus Bn een hevHfïeu druk uitoefenen In t ZuidelUka nchtmg waarbij de opzet wMf schijnllilc Is de thanj ortteta rve ultstulptnS van het Iront aie naar Iwt Oosteq lot Staraja Rubsa k opt door flankaanvallen af te knijpen Ook met aanvallen op den Zuidelijken flank van dezen saillant houdt men van Dultache zUde rekening GROOTE TÓELOOP VAN VRIJWILLIGERS IN DE OOSTZEE STATEN De B correspondent van het ANP meldt Met f voWoenine atelt men ta diplomatieke kringen te Berlijn vast dat de Ooitaee laten met Etland en Letland asn d spits den bolsjewikl een klmkend antwoord op hun Imperlatlstlsche elschen hebban gegeven Na de de etreffende oproepen in Estl d en Letland stroomden uit alle deelen dezer landen de vrUwlUigerg naar de Ramtzoenen Voor ledere stad en iedere landstreek waa een bepaald contingent vastgesteld dat echter ovenal verre overschreaen la In Reval hebl n zich bilvoorbeeld bJJna het dubbele aantal jongemannen vrijwillig gemeld als gevorderd was In Dorpat werd t om een ander voorbeeTd te noenten in de eerste i dagen der motoilisatte van vrljwi vgers het contingent met dertig procent ovdcschreöen In Letland ilJn soortüelijke cij fefs bekend geworden Gemiddeld hebben zich hier vUftlf procent nieer vrijwilligers gemeM dan oorspronkelijke opgeroepen ren Op een denl etreffende i Vae antwowdde men in da WUhelmstraas Wat dexe cijfers niet be ioeven te verbazen De volken van I tland en ÖstJand en Littauen strijden met v or DuiVschland maar voor hun eigen onafhankelijkheid en voortbestaan ala volk Zouden wij d volkwi als hulplejfers voor onzen strijd gebruiken dan zou er niet zoo veel geestdrift in de Oostzee staten Sestaan zoo selde men Dr DIETRICH WEERLEGT ANGLOAMERIKAANSCHE BEWERINGEN Over sevechtspauxe en bombardement van Monte CassInó Dr Dietrich de RlJksperschef heeft gisteren voor buitenlandsche persvertegenwooi discra een vcrkUinng afgaleKd Bniarin ojq het volgende gezegd wordt De vijand heeft gisteren twee bewertngta verspreid 1 De Duitachers zouden aan het ftont van Cassino tot tweemaal toe een g vecht auu van tlrie uur gevraagd hejsben voor het bergen van hun dooden 2 De Duitschers zouden van het klooster Monte Gftaalno een militair steuninint gemfiAk hebben tfn daardoor hun tegenstafnders gedwongen hebben het te verwoesten DE STRIJD IN HET OOSTEN O A N P corr paiulant te BerlUn meldt De uiuohere hebben ch lot du ver met jwcet klonen weren tegen elle SovjetBi l he Mnvallen tan Zuid Oosten vart Kri ol Roï die hier In de richting van den Httjepr worden ondernomen Teneinde den bweaenloop dezer rivier gelieel in handen Buien hebben de txitejewiaten reeds blJ wreslaf pogingen ondernomen den ter PUatae zeer breeden vtroom over te steken ÖMn it konden weder van den rechteroever Worden terdrevfyi Terwijl de gevechten hier M meer pJaatseHIk karakter dragen Is de jmn op den NoordeUJkBn vleugel van het een geiieef te beschouv en reusachtige f ehlsgebled In de bocht van den Dr Jepr u groote ifnietmgen Het betreft hier den V Oosten van SJasjkof en ten Westen I rka9sy niet Korsoen als middelpunt volgens de Sovjet Husslsche berichten PM Dultjche dlvlslea iUn ingesloten De He aam allen der Iwlsjewlaten worden r een maaasai gebruik van rtiUene weund Daarentegen ondernemen de jnuuaier zoowel van het centrum van dit pwes uit als ook van bulten af krachtige naanvaUen De uiterst verbitterde striTd J er nog In vollen gang fc riy x ta het Zuiden en J en In taom geftouden wordt door J iliechte afweetfront dal von Manstein jnoiilje aanvallen uit d ze richtingen heeft Wnu concentreert het thans zitn aan Irï J WeetelIJk gelegen punt Het front Het volgt bij zijn aanvallen Ten aanzien van d eerste bewering moeten de volgende feiten worden gecons teerd Niet de DuUschers hebben een geveditapauze gevraagd maar juist de Atnenkaansche commandanten zagen zich gedwongen d Duitschnv om een ge rechtapauze van drie uur te verzoeken om hun duizenden vo€r de Dultsche linies gevallen soldaten te bergen Do Dultache sectorcommandant willigde uit menscheUjke overwegmgan dit verzoek van het Amerlkoansche commando In Het Dultache oppei bcvel onthield zich bewust an publicatie van deze daad van mensfihelljk tegemoetkonung dae ook miHtalr m verdedigen waa m t het oog op het volledige mislukken van alle Amerikaansche aanvallen Nadat de Amerikanen een volledig gebruik hacklen gemaakt van de gevechtspauze die hun giooimoedig was toegestaan twantwoordde het officieele Engelacl e Reulerbureau de Duitsche humaniteit en het faite Duitsche zwijgep over deze gebeurtenis met een over de eheele wereld verspreid bericht waarin de zakep eenvoudig omgekeerd werden door de brutale bewering dat met de Amerikanen maar de Duitachers om een gevechtspauze gevraagd zouden hebben Hetzelfde geldt voor de tweede Engelsche l wermg Feit is dat ztch in de oude eerwaardige abdij Monte Cassino en in de onmiddellijke nabijheid daarvan geen Duitsche soldaat geen machinegeweer of e chutstelhng en geen Duitsche artiUenewaarn mer bevonden Bov dien had het Duitsche commando om leder denkbaar gevaar van het klooster af te wenden zelfs het grootmoedige aanbod van den abt In het kldosfer zwaargewonden op te nemen en te verplegen onder dankzegging uitdrukkelijk van d and gewezen oiti ook maar den geringst rt achijn t vermijden als zou het gebouw voor Duif che militaire doeleinden gebruikt worden Da An k Amerikanen publiceerden reeds op 13 Februari om het voliedjge talen van hun offensief aan het Itall aaneche ZuidelUke front voor het publiek te verbloemen de lezing dat hun troepen niet verder kwamen doordat he klooster Monte Caesino door de Duitscnera was veranderd in o n versterkte stelling met een artlUerl e waarne manga post Om deze leugen een sqhijn van waarheid te geven speelden de AngloAmen kanen het eenige dagen later klaar dit eerbiedwaardige cultuui monument even bewust als zinneloos te vernielen Want op het oogenbllk van het bombaixiement bevond zich in het klooster alleen de bijna 90 jarige abt met zijn ongeveer 2 monniken en ongeveer 150 gevluchte Italiaansche burgers Men tracht thanS den Duitschers die ook hier weer met achteruitstelling van hun militaire belangen blijk hebben gegeven vao hun cultureel veraiUwoordelijkheldegevoel de eigen misdaad tegen de cultuur in d schoenen te schuiven om uit een schandelijke daad nog opa aiidbstlsche miiot te slaan Reuter meldt Het klooster op den Monte Cassino is volkomen verwoest Reuters bijzondere correspondent in het geallieerde hoofdkwartier meldt hierover nog dat hét kloosteifcvan Monte Cassino volgens de foto s der Verkennlngsvliegtuigen Dinsdag door de aanvallen der vliegende vestmgen alsmede van de Mitchell en Marauder bommenwerpers volkomen is ver oest De foto s ver oonden talrijke voltreffera De eene vleulgel van het klooster is kennelijk door een zware explosie vemeeld De aanval van de vhegmgen die in vier golven geschiedde duurde minuten BERLIJfN EN DE DRUK OP FINLAND Bij de beoordeeling van de door de sensatieberichten van Britsche Amerikaan sche en ook neutrale bladen cpgeblazen ig of Finland aan den voorgvond staat van belangrijke beslissingen blijft men in r l n nog steeds gereserveerd en kalm zoo meldt het AtNP De geruchten volgens welke Flnsche politici in Stockholm inlichtingen inwinnen over den aard en den omvang van de voorwaarden waaronder Finland eventueel bereid zou kunnen zijn zijn vrijheidsstrijd te staken ftrorden hier weliswaar met l el angsten ing doch zonder de minlste opwinding geyolgd REORGANISATIE VAN BRITSCHE KABINET VERWACHT f ftSmS nme N die door tiiCenTiS 8 Helnrich Hlmmler nïï 1 Nederland voojfde 1 hi ï = Boven in hetaiver P it iMi In verhouding tot W k presUtiea verleend worden G L H Uit Londen wordt gemeld Het blad News of the world schrijft Ut men blïvnenkort een nteywe reorganisatie van het Britsche kabinet verwacht In hoofdzaak zou ztj betr ktng hebben op den lordkanselier LOTd Simon den minister vaa Landbouw Hudeon en mogelijk ook op den mlnlater van Oork g Sir Jame Grigg r 1 Autobus met arbeiders door trein gegrepen ES DOODÉN TALRIJKE GEWONDEN Hedenochtend faeëft op den treinoverweg te Lisse een ernstig ongeluk plaats gehad dat tot dusvel aan zes arbeidös het leven heeft gekost terwijl tal v4n anderen ernstig werden gewond Tegen 8 uur werd een vrachtauto die dagelykü uit Lisse afkomstige werklieden naar hun werkiaamheden in de duinen brengt op den overw g üi botsuig met een an4ere auto De vrarfitauto werd gegrepen door een ev n later uit Leiden komenden trein en vrywel geheel vernield Van de inzittende wertclieden werden zes gedood terwyl voorts vermoedelijk nog een gevende slachtoffer dat Jnder den trein is geraakt en nog niet te vdorsohün kon worden igeibradit te befcreuren zal zyn Verder werden zes arbeiders zwaar gewond en vpobeiden andere lichtgewond ANDBOUWZAAIPEULVRUtHTIEK VOOR VOLKSTUINDERS Zij die dit jaar zaaipeulvTu ten wenschen aan te schaffen voor uitzaai op eièen erf in volkstuinen e d z rilen op de eerstvolgende bonnen welke voor peuIvTuehten W rd9n aangewezen t z t zaaipeulvruchten Kunnen koopen Zy moeten de bonnen indien Jiy dezen vo r het koqpen van zaaipeulvruchten willen beslemmen niet gebruiken voor het koopen van consumptiepeul vruchten doch bewaren tenemcfë daartnede op nader te bepalen wijze gedurende een nader bekend te maken tijdvak zilipeulvru 4iten te betrekken Teneinde te kunnen bepalen hoeveel peulvruchtenib6nnen men Vow het koopen van aipeulvruohten dient te reserveeren wordt medegedeeld dat m geen geval per bon meer zaaipeulvruchteuf dan consumptiepeulvruchten beschikbaar Allien worden gesteld geio Den Baag Korte VUvMberg t Volkstuindets e d die van bovengenoemde regeling geen gebruik maken zullen n de gelegenheid worden gesteld om op andere wyze zaaipeulvruchten te betrekken Slechts zij die 1 a n d b o u wzaaipeulvruchten als groene erwten schokkers bruine boonen enz wenfiohen aan t koopen moeten faun boa bewaren Projeettet ontploft Te Vrietenveen waren dezer dagen drie Jongen van ongeveer 15 j ar aan het spelen met een gevonden projectiel PlotsetTng volgde een ontploffing Van den 15 Jarlgen Popfcen werd een hand afgerukt en zijn gezicht werd zwaar verlinkt ha overleed poeflig Schoon kreeg zware verwondingen aan hand gericht en borst en Mulder werd licht gewond De Stomer spreekt Dinsdag 22 Febr van 18 48 1S S5 uur spreekt de aormer ta d Jeugdstormultzendlng to de rtjpera Jeugd over hel onderwM p Wat beteekent Horst Wessel voor ons msrniBVTi mtxrws Waalsche boonen vallen niet ond rde boveit om abreven regeling hiefvo6r zal een afzonderlyfce regeling woptfen getrottcn Richtlijnen voor liekonfondsen Weer batterlien Zij aan wie batterijen zijn to ewwnen kunnen zich Ir den loop van da periode van 1 Febr t m 15 April 190M weder tot hun leverancier wenden ter bekrfnüng van de hun toegewezen batterijen Bon M van vervolg lideeTel wordt Ingenomen Tenemde misverstand te voorkomen Wordt er de aandacht op gevesUgd dat bij de uitreiking van de nieuwe bonkaarten ICA 404 KB 404 KC 404 KD 404 en KE 404 de bon 28 van het vervolginleg vel wordt ingenomen en niet de linkerbovenhoek van het oude inlegvel sooals ten onrechte Is fepubliceerd KEHK EN SCHOOL De wUm waarop de onderst eldene 1 kenfon4 en hua aainmistratlo h t ben opf et en hun werkzaannheden verrichten Is wer verschillend Het betradhtea van een groor re eenvormigheid la uit een oogpunt van doeltreffendheid en kostenbesparing zeer gewenseht Bi het streven naar grootere eenh d nwet een zekere behoedzaamheid worden betracht ten einde ontwrichtingen te voorkomen ui verband hiermede heeft de oonwnissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen thans richtlijnen voor org nisaMe en admlnistratla van ziekenfondsen vastgesteld met de bedoeling dat deze door de ziekenfondsen waar de omstandigheden dit mogeluk maken worden toegepast ten einde aldus geleldeUJk aan het gestelde tlosl te beiKUten Germaansche Laaddienst Eind Februari of egin Maart begint de opleiding voor kampleider en jAmpleldster voor den Germaanschen Landdmist In den Landdienat krijgen jongens en meisjes van 14 17 Jaar hun eerste opleldiag tot boer en boerin Overdag wordt gewerkt bij boeren in het dorp terwijl s avonds men in het kamp terugkeert Elk omvat 30 30 jongend of meisjes Dr a Knliinss overUdeii Op 6t arigen leeftijd is t s Cravenhage overleden dr Etsko Knilsinga hoogleeraar aan d ichool voor Ual en letterkund te Gravenhage ZIJ die er voor gevoelen da leiding over zulk een kamp op ïlch te nemen kunnen hiervoor worden opgeleid De opleid mg duurt ongeveer 3 maanden Feuilleton Aanmeldingen hiervoor te richten aan en mlichtin en te bekomen hlJ den Nationale Jeugdstorm afd Landdlenat Utrecht KonmgsUan 9 Bnrtalc bedriegers Een winkelier in de Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal uit de earsta tyden vanhet vUégwezen door W C COENEN 68 Uit welk richting ben j met dat vliegtuiig gekomen vroeg Rodetsky Uit OlBikaya nt woordd Robertson Rodetsky bleef stilstaan ên keek hem doordringend aan Heb je dan soms op den weg naar Yerma soldaten gezien die dezen kant uitkwamen vroeg h J Ja een heelen troep tétU Waar ergens Z waren jui t da hoogvlakteover Rodetsky gezicht klaarde richtbaar op Dan zal het niet lang meer duren voordat dit broeinest van onruststokers schoongeveegS ii mompelde hy E n hoe eerder dat g beurt hoe beter dat odk voor jou is broertje Robertson bcjgreep er hoe langer hoe minder van Wat wa de geheime bedoeling van dien stalofficierT Wilde hy Gourko verraden Voor het gebouw van twee verdie 2de Atjeiutraat te Amsterdam kreeg tweemaimm op bezoek die voorgaven van eenDuitiche politleinstantie te komen en huiszoeking to moeten verrichten daar dewinkelier van zwarten handel weid verdachtDe hui eking leverde mets op en reedamaakten e bezoekers aanstalten de woningte verlaten toen zij den winkelier vroegen of hU geld in huis had IH winkelier haaldedaarop een geldktstje met n SOO te voor chUn hetgeen de heeren tot goeden buitverklaarden Met de opmerking dat dewinkelier er nog wel meer van zou hooren verdweneri zij Pas na hun vertrek kreeg ookdeze gedupeerde argwaan en daar bij loformatie te bevoegder plaats nleta van at huiszoeking t ekend bleek te zijn staat he wel vast dat de winkelier het zooveelstrslachtoffer vrfn eenlge brutale oplichters isgeworden Oaderwek voor honden De Retch führer SS heeft inzön kwaliteit van beschermheer van het Zentral Insitut für Hundeforschung den bekenden Nederlandschen geleerde dr G A M de Monyé benoemd tot Hd van dit instituut en hem belast met onderzoeklngswerkzaamheden Het Zentral Institut für Hundeforschung heeft tot taak een van de oudste huisdieren van den mensch in biologisch cultureel en historisch opzicht te doorgronden de resultaten van deze werkzaamheden te verspreiden ten bate van de houders van honden alsmede om hierdoor btj te dragen tot het opvoeren van de prestaties btj het fokken en gebruiken van honden ala nuttige dlereiu Bmbdstoffen voor RtJksdTiitsciiers en met dezen gelljkseKtelde Nederlanders De Duitsche gevolmachtigde by het Rljkskolenbureau maakt in overleg met het Organisatlon ajTibt van de N 3 DAP bekend diat bet ijl varband met de bevoorrading nood zakelUk ia dat de bonnen Brennstoffe elne sohildwaehten De kozakken en de menigte die hen gevolgd was werden tegengehouden en Rodetsky trad met Robertibn binnen Ze kwamen m een goed gemeubeld vertrek Tegen één der wanden stond een tafel met een samowar flesschen wodka en glazen Een Russische kachel met er boven geibouwde slaapbanken bevond zich te en den anderen muur Tusschen de kachel en de tafel eet een half dozyn mannen ta praten en sigaretten te röoken Een hunner was een reusachtige man van donker uiterlijk in een vuile tuni k Russische laarzen en donkert lauwe robroek Einheit NSDAP door de rechthebbendenlpü oen Stonden een paar gewapende zoo spoedig mogelijk enwel voor afleverlnTl i 7 v t l cItU t Ha van Je brandstoffen bij d daartoe aan i en leverancier worden ingediend zllkei Voor zuken bestemd vet achtergehouden De Centrale ControleNpienst controleerde onlangs de hoeveelheid gesmolten vet welke door een slager in Tilbura n een zielïcnhuis aldaar was afgeleverd BIJ vergelijking met de door dit ziekenbuu aan den slager verstrekte rantsoenen kwam uit dat btjna 2 kg vet te weinig was i geleverd ten koste der patiënten Zoowel de slagei ab da persoon die het achtergehouden vet in iwwarlng hertt genomen sullen rich voor den rechter hebben te verantwoorden De aflndachit wordt er voorta op gevestigd dat de leverancier de bnilne bonnen BrennstoUe elne Einlieit NSDAP slecht tot ulterlijlc 31 Maart 1M4 mogen aannemen N a dien datum liebben zfl voor de verbrulkeri liun geldigheid verloren