Goudsche Courant, donderdag 17 februari 1944

Km Vrii ff S Februari 1944 Bureau Markt 31 Teletoos 274 $ Po tr kenin 4 400 GOUPSCHE COtB ANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN P Ü 5 cent per nummer 83 ee JaarganJ No 21476 Ohe red ct ur r TIETER Go i NIEUWE DOORBRAAKPOGING BIJ WITEBSK AFGEWEERD Harde strijd bij Sjasjkof Norwa n Cassino c t noom I H e in n iwltl M E nr I not hn in Wrdrt Krjia MJmk n n II NVcl ttcrdanj treken voor d iiwitlli dan au tRBle idruli lilhelit ii ir pn h II ld MH mme fi en dirhr perkt imn I pci IIIZ IM4 III tl3T ill 31ba fitst smo Mtf JM fins we4 1014J 11 I mt lAII 1IH 7 1 34 IB1J4 Ida nUa AGD 17 GEVR en 87 AOD 2 halve rabcth hanil Katten Teg n Vetlrr 8 hond ie nder de ar din erjiKbo cttirtk MO ner kli l eeslaniP ouriin J riM g opperbe e vao de Duitsche nnaetil de n DorKkTijg mede Tfen Zuid Oooten van Kriwoi Roj de bo jewi ten zonder succea Een aanval van een van onze panU iloniiut ea leverde gehangen en buit Z Ti ii Oosten vah Sjas iof rukten Sjte troepen tegen den zioh op verbeten uu verdedigenden vij nd verder op mieligden 3 Sovjet Russiaohe Satieniagei s Vijandelijke tegenaan Üen werden hier en ten Westen van ft eriai y aJgeelagen IHi WttebA hervatte de vijand liia liir faatacrwagem en slacvllegtiügeii imMilf doorbraakpegingen Onze ere grenadiers bevatten op schit j t iMr eeBheden artillerie a graaaatwerpen tiigen itonngeutai en élag vUegtuigen gesteuad na d geveeliten epoieuw een volledig teniiecea T ijoh n I men en Peipu neer en lill Narwa on4fmam de vijand talryke miviUen die in zware geve ten eit net groote verliezen voor de bolijewijlen werden afgeslagen Daarbij verjKtigden onze troepen m een iector t w vyandelijke bataljont b den fgeloojjen nacht ondernamen So Jet vliegtuigen opnieuw een zwa ftft aanval op e Finache hoofdstad Beltinki Finaohe luohtdoelartillerie lehoot acht vtjandetgke vliegtuigen Mr Ten Zuiden van Rome heibben onze Koepen ds aanvallen lot verdere verklsininig an het vyande ykê landingslloofd bij fettuno hervat Een met Itflm vart pantaerwa eni ondernomen fjltadeluke tegenaanval ten ZüidOnten van Aprüia werd met groote rerliezen voor den vyand afgeslagen Ia den sector van Cassin viel de rtjaod opnieuw onze steilmgen met iIrIk itrydkraohten aan Zijn aanritlen mislukten ih harcte afweerge iiMtétUand Vrgttelling van arbeidsinzet INDIEN1NG8TERMUN TOT 7 MAART 1M4 Van bevoegde zyde wordt medefedeeld Ten behoeve van den arbeidsmzM wordt sedert eentgen tijd een nader nderzoek mgei teld naar de mannel ke werkkrachten welke In Nederftndaehe bedrijven werkzaam zijn Geidiledde tot voor kort de z g uitkam uig van deze bedryven ten behoeve wn den arbeidsmzet rechtstreeks door ie aiteidsbureaux thans wordt een der methode de procedure der z g Z iaarteB toegepast waanby meer dan tot dusverre aandaciit kan worden geIchonken aan de belangen van de on4ememingen Thans vallen onder deze procedure fc volgende groepen van bedryven en personen handel ambacht hotel afé en restaurantbedryven boekl ud en adminislratiebureaux acoountants en belastingadviseurs Wil ntj fgn ondernemer zekerheid Iie5ben of en idt hoeverre hy en zyh personeel voor vrystelhng van arbeidsBzet in aanmerking komen dan dient hl by de Hauptaibteilung Wirtschaft te Afaersfoort een aanvrage daartoe in Duitsche ondememmgen dienen r aanvrage in by de Duitsche Kamer van Koophandel voor Nederland te Amsterdam I eze mttantie beslut over de aanjagen waaifcU dan aan d NederIsiKMie vakgroepen resp voor Duit e ondememin n de Duitsche Ka ler van Kotiphandel ruim gelegenMrt wordt gegeven om de belangen o de onderneming te bepleiten De idememers dienen zich vo de be rtiging van hun belangen tot hun groepen te wenden Aanvraagformulieren en Z kaarten m verkrjgèaar gesteld by de vakToepen de Kamers van Koophandel 01 de Duitsche Kamer van KoophanMl voor Nederland te Amsterdam en te Rotterdam vrystellinig van den arbeidsinzet J Mt plaats heug voor een bepaalden voor een onbepaalden tyd J de beslissing krügt zoowel de wjreffende vakgroep resp de Duit e Kamer van Koophandel ala de jMrnemer een Z kaart terug waar P de beslissing a aaageteckend ustcllmgen die naa aanleidmg L anvragen zyn gegeven zyn oBWend voor de arbeidabureaux en jaiien door deze bureaux met wor n ingetrokken Mocht desondanks Ustelling door een arbeids fMu met worden erkend dan n de if 5 P resp de Duitache Kamer van opiiandel in de gelegenheid om in r eg met de Hauptabteilung Wirt J w onmiddellyk daartegen op te 0 verzoeken om vrystellmg van noemde groepen van bedryven uiimif f moeten onverwyld en wel hiÜr 19 by de Haupl teUung Wirtschaft te Amersfoort handel Kamer van Koop diPnd fv j worden ingebinnL niemers die verzu men te S n tenJiyn hun verzoek m 1 hf n daarmede zich zelf d Pt voor arbeidsinzel 1 beschikkmg dtr i Uilen ït rlx wuu werkkrachten voor i TdiT elders onttrekken zonder kJ J P e ig Wirts aft de an rf u P Ihiitsohe Kam r ntiTrf fiere in Ioeng el n b zwarer vechten Onze kustartiherie bestreed met goede uitwerking levendig vyandelijk acheepvaartverkeer in de baai van Gaeta Aan de Adnatische kust werd door een stoottroep een vyandelyk steun unt uitgeroeid en gevangenen en buit gemaakt WITEBSIt NARWA KANEF NarA A WitHMk Kanef kenm ik a da twaarlepunlan van la krUgsoperatiM aan h t OostrIIjk front acbrÜR de militaire corrpupundent van het D N B Martin Hallenalebeu 0 er het algameen vaU een verdere vermmderuig van de botajewistiache aanval activiteit en een verhooffinc van de Duitiche activiteit op te fiierken Groote gevechten ilji op het oogeuiblik alleen nog In het gebied van WitetMk aen den gaitg Daar beatormen de botajewUten opnieuw in grooten getale h t Duitsohc front Di cii uiat daar la de Duittche weeretand roodauig dat men moet aannemen dat de Dultactierf dere poaltie onder alle omatandigheden willen behouden tn teder geval ai het Noorden hebben da Duitachers door bewegingen Van hun vleugels opmerkelijke uitwijkende operaties ijiil eYoerd dia niet zonder grooten invloed op hun atelHngan ua den sector Narwa n Ien blijven Daar zijn de bolajewisten welis aar nog m den aanval doch zó zijn sedert eenige qa en niet mevr in staat een groote operatie te ondernemen De bedreigende Dult ha manieuvrea die aan den gang l n hebben blffkbaar de bols JawJMlsche liergri peettaglm in de war gestuurd In leder geval zijn de bolsjewiaten troorzichttger geworden en probeerea zt nieuwe versterkingen aan te voeren Het derde zwaartepunt van den tcgenwoor digen strijd ligt in het gebied van Tsterkaasy De bolsjewlslen noemen deren sector naar de plaata Kanef Daar ia op het oogenblik het Initiatief in Ouitacha handen Sedert eenige dagen zijn ri m den aanval waai bij ztl reeds aanzienlijk terrein gewonnen hebben Alle tegenaanvallen der bolsjewtoten werden door hen afgeslagen Met nadruk wordt er dus op gewezen dat die onderitemers die deze laatate gelegenheid tot het aandragen van vrystellmg ongebruikt laten voorbygaan het aan zich zelf te wy en hebben wanneer hun belangen by liet vrijstellen van hun werkkrachten met worden behartigd Voor verdere bizonderheden zie men de publicatie m ons nummer van Dinadag j 1 of men wende zich tot zyn vakgroep of de Kamer van Koophandel DR LEY KOMT NAAR NEDERLAND Naar wy vernemen komt d Reichsor anisataonsleiter en leider van he Diutache Aifceidsfront dr Robert Ley voor een kort bezoek naar Nederland Het verblyf van dr Ley in Nederland zal voomamelyk gelden de be handeling van vragen der tewerkste Img en der sociale verzorgm van bui teplandsche werkkrachten in Duitjch land die sinds jaren een belangrykby lrage leveren tot de ecoronusche oorlogvoering en dia na de Duitsche overwmnuiig op nog veel breeder basis dan tot nu toe het voorwerp zullen ziJn van sociale voorziening n ooK bmnen hun eigen landagrerzen WINTERHULP NEDERLAND Ia de eerste week van d ze maand werd door Wfcnterhulp Nederland een bedrag van 51 413 02 bUeeiwrebracht aan giften iwven de 100 en 15 IDS 58 aan bedragen hier beneden Totaal is deze week dus Imken collectes om M 598 60 ontvajuïen Voor hen die per giro tuin bijdrage srUIen overmaken zij rrmeld dat het gironummer van Wlnterhiüp U 5193 Tram ontspoord OIHferttvKIdag Mep bij Huizen de mid lelete wagen van een trein lier Gooische tram uit d ratls en botste tegen een IxMm Juist op het moment dat de conductein S van den eenen wagen op den andere wilde overstappen S kwam onder een wagen terecht en werti op slag gedood Twee passagiers werden vrfl ernstig gewond Kiuhtmatlge trevnichttaif van vee Zoowel In Nederland als in hel buitenland vindt d kunstmatige bevruchting van vee meer en meer toepassing 7U kan voor de veefokkerU van groote beteekenis worden Indien haar toepassing echter niet aan zekere voorwaar den wordt gebonden kan zö roowel voor de nationale teelt als voor de veehyglttie een rnetlg gevaar opleveren Daarom Is bU het Besluit kunstmatige bevnachtlng 1943 dat in werking treedt op 17 Maart 1944 de kunst matige bevruchting van paarden rundvee varkens schapen en gelten verboden Onder door den directeur generaal van den Landbouw te stellen voorwaarden kan deze op aanvraag van den houder van den hengst stier beer ram of bok voor bepsalde g vallen of groepen van gevallen van het verbod ontheffing verleenen Oidaaks den voMreffer van het turhtafweerg4 rhu4 In den rechter bovenvleugel b athtr i plIooVhet vliegtuig weer op het vlieitveidterug PJt Relniefs H U St Groo JtelMai In knnadiuidel Inbreken hebben een grooten slag geslagen in een kunsthandel op het Rokin te Amsterdam waar z J behalve Hen Ooaterache tapijten en twee kussens ter waaTde van 10 OOO pok 17 kostbare schilderijen stalen welker waarde wordt gesCTlot op circa 145 000 De schikler stukken zyn alle ulj de lljsteif genomen DE NIEUWE BONNEN DEZE ERIOOE LITSLÜITEND SBAG ROOKOF FHUIMTABAK Op de bonnen M en U itjn in Ie kamende veerUendaagsche disiCbatiepcriode verkrijgbaar de gebmSelijlw raalsoenen brood basehuit melk taptemetk vleesch aardappelen en tabaik met dien verstande dat van laatst genoemd artikel nitslaitend shag rookof pruimtabak kan worden gefcoclit V aorta z n getliJg verklaard de bonnen 56 en 37 voor bloem 5S voor 2M gram peulvruchten 54 voor vermicelli 53 voor kaak 52 voor suiker 51 voor jam 56 voor zeep eenheidstoiletieep 1 voor waschpoeder en bon 9 venmaperiagen voor 150 gram versnapermgen Voor kmderen beneden 14 Jaar is op de bonnen C 18 D 18 en E 8 reserve bovendien waaclipoeder beschikbaar gesteld en voor de kinderen van O en 1 jaar op bon E 19 reserve toUetaeep De kuderen van 3 en 4 Jaar iirijgen op boa D 2a reserve 250 gram gort en de kuideren van O en 1 Jaar op bon E 20 reserve 250 gram rijst of gort Tenslotte is bon j A boter aangewezen voor het koopen van een half rantsoen margarine en bon Dit botrt voor een half rantsoen bak en braadvet terwijl de kinderen tot 21 Jaar een extra balt rantsoen boter krijgen op de bonnen B 17 C 17 O 17 en E 17 reserve In berinneriag wordt gebracht dat de bonnen OCA en 08A boter gisldlg blijven tot 5 Maart de leepbonnen tot 18 Maart de soheerseepbon R 01 tot 30 April en da aarda lbonnen 00 sleclits tot 26 Februari Voor vermicelli zal een nieuwe boii worden aangewezen op 19 Maart en vtaar kinderdrankpocder op 2 April Van 1 Februari lot en mei Maart as geeft de bon algemeen OSJ leoht op het koopen van 100 gram magere uf 30 plus kads Voorts geeft bon versnaperingen 09 recht op het koopen vaa 150 gram versnaperingen Op dezeii bon zal iiien 150 giam tuiktrw erkartikelen of voor zoover voorradig choooladfarti kelen unrven betrekken Voor het tydvak van 6 lot en met 18 Maart aa zal eveneen een bon voor 150 gram versnapetingcn worden aangewezen zoodat men m totaal 300 gram v ersnapermgen ontvangt gedurende eeU periode van vier weken Tenslotte geeft bon botlr 09A recht op 125 gram margaruW en bon boter 09 op 100 gram pak en braadvet tap de bonnen reserve B17 reserve C 17 reserve D 17 en reaerve B 17 wordt een iizonder rantsoen van 125 gram boter beschikbaar gesteld Op de bonnen tabak 00 en tabak 10 zal uttshirtend shagtabak rooktabak of pruimtabak verkrygbaar zyn Si retten sigaren of cigttriUos kan men op deze bcmien dus met koopen AANVRAAGFORMULIEREN VASTE BRANDSTOFFEN Voor selsoen 1044 1048 De distnbutiadlenaten reiken van 20 Februari tot en met 18 Maart 1944 tegelijk met ds uitreiking van levensmiddelenkaarten voor de vierde periode aanvraagformulieren MD 32306 uit ter verlcrijging van een brandstoffenkaart T 405 voor het stookseizoen 1844 1945 Deze aanvraagformulieren warden uitgereikt aan Nederlandsche gtzinshoofden die ten behoeve van hun gezin of ziclizelf In aanmerking komen voor vaste brandstoffen voor verwarmingsdoeleinden en hun stamkaarten met de aanduiding hoofd kunnen overleggen Op nader bekend te maken tijdstippen reiken de distributiediensten de nieuwe brandstoffenkaarten T 405 uit Inatitant synpathiseerende leden der NSB opgegeven De persdlenet van de N S B meldt In het nieuwe nummer van Volk en Vadorliand bepaalt de Leider het volgende D strijd van het naUonaal socteUsm tegen te aanranders van Europa teekent zich aoowel op militair als ook op politiek gebied steeds duidelijker sf Ook in ons land staan al degenen die zloh hlerbU v6 lr het nallonaal eoclalisme verklaarden all een hecht b ok m de overtuéglo dat onze wereklbeschouwlnc aal zege vieren De Innerlijke kracht Oer Beweginc 11 door d taltooze on opffelegde beproevingen en door den Inzet van vele duizenden leden aan alle Érontdi en op de zeeën in de laatste jaren dusdanig ver trekt dat geen gevaar meer tMstant voor vorlles vHl bephaeivestheld Beperking v n het ledentjtl wordt daardoorthans niet meer noodlg geoordeeld redenwaarom Ik het navolgende bepanl Mijn op 20 Juni IMl in Volk en Vaderland bekendgemaakte bepaling van 17 Juoi d a v inzake shilUng tot nader order van de NSB voor rechtetreekache toetredliig van nieuwe leden woldt hiermede op heven Het Instituut van sympathtaeerendlld zoowel als het Instituut van werkendlld worden dientengevolge afgeschaft Er worden voortaan ondersoheiden 1 leden z dia In het bezit van een stamboeknummer gesteld zijn of worden kernleden leden die hun krschten Inbijzondere mate tn dienst stellen van hetnationaal socialisme Zij zijn politieke leidersen ontvsngen een ring begunstigers zlJ die tonder eenigeverdere verplichting uitsluitend financieelensteun verleenen aan de beweging Uiteraardworden cy niet ali laden d r Bewegingt iQhouwd Geïnterneerde Nederlandsche Iturgers op Java Het Nederlanda ie Roode Kruis on4vlng door emlddelin £ van het IntermatlonaU cnnilté van het Roode Kruis te Geneve uit Japan een opgave van namen van op Java geïnterneerde burgerpersonen van Nederlandsche nationaliteit De uitgewerkte lUat omvat de volgende namen met vermelding van leeftijd en beroep O F van Belle 32 arbeider J L van Bentham 23 expert H H Bremer 29 klerk J G Eckenhausen 48 Ingenieur C L Eder zeel 59 ohef kok Mathtts Ederzeel 17 geen twroep F C van Eekhout 41 Ingenieur Kverard Egas 47 aocountant Herman EiKsIs helm 37 tweede handsraak A F Eilbracht M klerk E J J Elfring 19 studnt Ksrel Eller U apo heker W F Engelenburg 17 Student A A Epkar M klerk H P A Ernst 0 kok H C Eschweller B cJtef Nicholsas Essrbaggers 48 klerk Leo van Fverdlngen 17 geen iMJroep J J E Everhard 43 maimger Robert Eykel 17 student Fritz Felde 5S fotograaf H B Feldhuaen 53 onderdirecteur Bemardus Filet 47 on Van d a gocdcreikwasen naar het bouwwerk tPK Beissel We CNF derzoeher Johsn von Fisdier Weikerstahl IS student Fredeiik Fleischi r 10 derde maohmist 8 A de Flinea 90 klerk P W Flitï geM Klerk A A Flu 47 ingenieur RED rtuckiger 10 student C T Foret 90 ondernemer E J Fortanker II student Brnliniln Frank 4 chef Jan Franken 49 bewaker van pakhuis R M D Franken klerk Ellon FrankenJiuis 54 kruidenier A L Fi ederiks 47 ln enieui E C C Freu detüberg 91 makelaar Frant Frldael 19student J H Frldael 49 hoofdoprichtorW M Frielink 99 klerk G E Froyen 51accountant Ferdinand Furrhop 44 chef JJ vao der Graag 22 seeman W H allert1 student E T Gase 48 werkz elettr mijA M G Oaudert 10 Ingenieur G H WCaspar 43 ceen l eroap Anton Geelhoed 50 bewaker A G M G ener 21 verpleger AC de Geerbroers 19 voorman H P GeerKngs 48 ftrVider C H J Geermans 53reikooper ft C Geernrians 18 student Geert Geertsema SS drutokertj technicus AJ van der Geest 19 bakker A G M Geeten 47 politie Inspecteur AnthoniusGeeve98 klerk AGE Geiiier 30 ch iffeur G L C van Gelden 18 atudentAlexandrr van Gelder 59 makelaar Maxvan Geldar 18 student C C Geldof 24 klerk E F Geldof klerk B F J emke 19 student M J M Gemke l studentP N M Gemke 17 student R B C Gemmeke 41 accountant L D George 17 student J W T Cerralaen 53 dir van maatschapp C Q J Gerritsen 81 pakhuis onlichter Pieter Cerritaen 52 tabriekslelderH G Geysrn 1 ingenieur J Glezen 4 ibtensTbelast met de voedselvoorrienirvs D A Gilhurs 19 student Eelke Gilliam55 lager ambtenaar Jan Glasmac er IB geen beroep Hendrik Goedhart 47 po t beambte Q H van der Goes 52 lager ambtenaar J J B Goettach 58 sdvocsat A Jvan Gogh VI chef klerk G A Goldman 18 ttudent Michel Gompes 1 klerk Simnn tempos 18 student J H van Ciorkotn 37 accountant M T H Gors 23 geen beroepJ han Gorter 35 accountant W H Gorter 40 accountant J C L de Gonse 57 klerkGossel nk 17 tweede maahtnist HendrikGoudkade 40 aocountant J G de Graaf 58 mdernemer H R Oraamao 57 kruidenier Fvert van der Craft 54 bewakerAdriaan Grande 17 geen beroep Corne sGrauaa 9 geen beroep J F Greefkes 43 bewaker T B Oregoor 80 politie beambteS J Greldantis IB student S L L snder Groen 2 pakhuis opzich er ƒ W GGroeneveld 91 hoofdopzichter A M Grondhput 91 klerk A K de Groot Jr 19 stu dent I J de Groot M klerk E F C qsa klerk Jan Sross 17 geen l eroep Polvd rr Groaa M student T P Groai M geent eroep J C H Gr otian 51 eente maehirist Tom Grottohan 18 student W GGrotjohan 17 student W F Gulden 19 sss ingenletir Hendrik van Gulpen 3ptweede tfiaehtnlst Theodoor van Gulpen M pollUebMHnbte Cornells d G va 1 23 studem B I C de Haan 52 aiK tiltecl H A de Kasn 48 pianist Laurens de Haan 49 pakhuis opzichter A J de Haas M zeema i Johannes de Haas 49 onbekend beroep LH vsn Haaaen 44 militair J W L Hshraken 91 teeraar O R Haccou 81 afdeeI ngachef Belanghebbenden gelteven zich ter verkrijging van nadere Inlichtingen te wenden tot j1 iiBf afdeellng van het Informatie burjSuvan het Ned Roode Kruis dr Kuype trsat O te s Orsvenhage onder opgave vsA zoo volledig mogelijke gestevens omtrent naam voornamen geboortedatum beroep en laatst bekande adres dar gelntettwerdcn HOEVEEL VARKENSVT ESCH OF EEN A BON Nu varkensvleeeoh tn da distrlbtttle ia get racht biykt dat sommige s atrera van ooideel zUn dat er In varkens zoo weinig l eenen zlttetv dat zij ontheven zjn van dPn pliftht om beem n bij het vleesch te geven of althans een beenpnbon te verstrekken d n men naderh nd kan Inwisselen tegen beenen Deze Of aiUng l volgen heti Hbld on juist Oa consument heeft by inwlasellng van een A bun recht op 100 gram xleescU mtt t e n o op 75 am vleesch zonder been maar dan met een beenenbon k 19 grwn Feuilleton Nadruk verboden De reiê om de wereld in tachtig uren Een verbaal uit da eerste tUden ven tet vUegwezen door W C COENEN Jé heet Robertson zei de kapiteui en daarover la óouiiu erg uit zyn humeur HiJ ia er vrywel van o rtuigd dikt je een spion uit Chita of Moekou bent en J staat er leelyk voor En wat is dit Rétdataky was oog steeds met zyn onderzoek bezig en had den rdel met goudstukken otn Robertson s middel voelen zittbn Myn geldgordel antwoorde hy Doe af klonk het bevel als ergenoeg in zit zal CJourko je executienog wel een pootje uitstellen En wehebben nog maar een flink uur uitstelnoodig Robertsoi eed den zwaren gordel af en Rodetsky overhandigde hem aan den generaal De goudstukken ver oorzaakten een geweldig opschudding De stafofficieren verdrongen zich om G urko heen met van hebzucht enkelend oogen maar de generaal liet zich aelfs niet één goudstuk ontfutselen Is een zekere Nicolal Orloff misschien ia YermaT vroeg Robertson m de meening dat de algemeen stemming hem iets gunstiger was Ik komeigenlyk voor hem Het noenven van dien naam veroorzaakte opnieuw algemeene opschudding Allé aanwezigen begonnen tegeHjkcrtud te praten De generaal atond op liep met zware tappen op de tafel toe en schonk een glas wodka in Hy sloeg het in één teug naar bnuien Hy schonk zioh nogmaaU m en dronk het glas even schielijk llkg Met den rug van sUn band veegda hij zUn lippen af keerde zldi om an gmg weer zitten Stadft eims GROOTE ZWEMANIMO Beoeek aan Bpaardersbad vorig Jaar met 00 s geslegcB Het vijfde Jaarverslag van het Spaardersbad Gouda vermeldt gunstige resultaten iöowel wat betreft het bezoek aan de inrichting als de exploitatie in 1843 Een totaal aantal bezoekers van IS9346 hdd zelfs de grootste optimist vijf jaar geleden met durven voorspellen In 1942 kwamen er 118209 bezoekers zoodat 1943 een styging gaf van 71137 of 60 Vs Het XLhoolzwemmen bleek een succes n bevorderde buiten de hiervoor bestemde uren het bezoek van jeugdige personen aan het bad In bijzondere mate Het aantal gebruikte baden door icinderen tot 18 jaar van met spaarders bedroeg in 1941 8987 in 1942 15511 en tn 1943 39161 Op abonnementen en knipkaarteh werden in 1943 59380 baden genflmen in 1942 33697 van het populair zwem men maakten 8453 personen gebruik in 1942 5869 zander kaartjes it abonnementen zwommen er 57159 in 1942 41244 personen Abonnementen werden er 1052 verkocht teaen 430 In 1942 Vooral het aantal zomerabonnementen ondergmg een sterke stijging 409 in 1943 101 in 1942 Ten gevolge van het groote bezoek waren de ontvangsten zeer bevredigend en kon een gunstige exploitatie worden bereikt De zuiverheid van het zwemwater kon op het goede peil worden gehouden Wegens het uitgebreide bezoek blijft de relnigings lnstallatle ook gedurende meerdere nachten per week o ler controle in werking Eti ONOMISCHB RECHTER Stelen en slachten van schapen De economische rechter Rotterdam heeft den meubelmaker A Blom uit Waddmxveen wegene diefstal van schapen en tarwe en het frauduleus alaohten van schapen verlordeeld tot 1 jaar en 2 maanden gevangC nisstra f De Gouwcnaar P W Varkerk arbeiderbij de Nederlandsche Spoorwegen kreegwagens het frauduleus slachten van sohspenen het zonder bon afleveren van vleesch 8 maanden gevangerisst af Wegens het koopen v n vleasclj zonder bon afkomsrig vsn frauduleuze slachting werd di m Llkrlider J J Esveldt uit Reeuwi k ver oirdeeld tot 10 boete eubsidialr 9 daaen hechtenis De tliiMnermafi T van der Loo uit Waddinxvecn te terecht atond omdat hij aardappelen tarwe en schapen had ontvreemd zoomede een geit en de door Jiern gestolen schapen clandeelen had geslacht werd ver oo deeld tot 1 Jaar en l maand gev angenlS strsf Een Jaar en 8 maanden gevangenisstraf werd opgelegd aan den tlmnterman A Varkeviaser uit Waddinxveen wegens diefstal van aadappelen en haver en het clandestien slachten van achapen Den carossenebouwer M K Minnes uit Waddinxveen werd veroordeeld tot 8 maan den gevangenlaatraf wegen het wegnemen on frauduleus slactlten vaal sohapen Baron Kneut Ook de heropvoering van de klucht Baron Kneut gisteravond trok n Uitverkochten Schouw burg en opnieuw hebben de bezoekers zich uitennate geamuseerd met al die bombast dis onder aanvoering van Slem Nieuwenhulzen en Paul Herve ten tooneele werd gebracht Diefstal van vet Op den Turfsingel is een pak met 36 kg vet dat uit een schip was gelost ontvreemd Wi ooren heeft hoort wanneer even de metalen mond der kartouwen zu vB et flcruisch uati een gang m d toppen der rnoerbezi nboomen als de voorbode van een nteuui Europeesch olfcerenieDen toaarofer het pemeenschapsgeuoel beschermend z jn vleugelen uitbreidt Een nicutv een grooter Europa wordt gebeden utt de baremweeen dezes t d Prof Hugo Visscher HU zei iets tegen Rodetsky en deze bracht het aan Robertoon over Nicolal Orloff is twee dagen geleden gefusilleerd Hij amokke ie geheUne berichten uit Yerma en werddaarbO gesnapt Zyn helper is terzelfdertiJd neergeschoten Maar öfloff wastooh al half dood Toen Gourko de stadumam en hier zijn hoofdkwartier vestigde was hy reeds bedlegerig Robertson s hoop zonk in het niet Hy durfde met naar Taacha vragen en op geen enkele manier laten blybtn dat hij haar kwam zoeken Hy had al genoeg gewaagd door den naam van OfUrff te noetnen Gourko vraagt wat Je met Orloffte verhandelen had vervolgd dekapitein Ofloff heeft voor deh oorlog vooriemand dien ik ken gewerkt zei Robertson hy had me dus allicht iei over hem ktmnen vertellen ia het zoontotr Weer begonnen alU stafofficieren door elkaar te praten Do generaal liep rsmmeWnd met den gordel goudstukken naar de tafel en schonk zksh nogmaals een groot glas wQdka In Vervolgena brulde hy een of ander bevel tegen Rodetsky Deze wendde zkih mat een ernstig gezicht naar Robertson toe en zei Dat laatste glas wodka heeft dendoorslag gegeven Ik moet je tegenden gevangenismuur zetten en je doorkozakken laten fusillperen Wondt vorvolgKi WANNEER VERDUISTEREN ToC 19 FebrurI moet verduisterd wonUn vu 18 00 tot 7 45 uur Feb Bfl u op 2 54 onder 11 58 Feb Mmd op 4 M onder 12 3829 Feb MmÜi op 5 10 onder 13 S1 NKD Dl ITSCU KCLTDOtGEMEENiCtoAT FMm 4 10 Saché met Styx De film Die Sac4ie mit Styx vormde don hoofdschotel van het filmprogramma flat vertoond werd op een gisteravond m Reunie Ehoscoop gehouden byeenkomst van de Nederlandsch Duitsche Kultuurgwmeenachap Tn deze film speelt Viktor de Kowa de voornaamste rol een rol die in den beginne enkele vraa teekens ojvroept later duideüiker omlijnd wordt en naarmate de geschiedenis haar logisoh emde naden aan sympathie wint Zyn tegenspeelster zyn Margit Symo als de bekoorlyke Jonge vrouw die Styx in haar netten tracht te verstrikken Laura Sol ri als de kittige vrypostige danseres die denzelfden Styx eenige met onbelanxnjka diensten bewyst Als gelieel een prettige goed gespeelde en bekwaam geregisseerde film In het byproerimnia werd een interessanlp documentaire Jilm vertoond getiteTd Vom Alter der Erde N LIEF VENTJE In een bakkerij te dezer stede werd Uit de jaszak van een knecht een portemonnaie met ƒ 25 gestolen De politie hield als den dader een 14 jarlgcn jongen aan op de bakkerij werkzaam dia Het geld had ondergebracht bij de 37 Jarige huisvrouw J M V F te wie huize ƒ 24 50 in twee lucifer d6os ea verborgen Is teruggevonden Do portemonnaie had de jongen met steenen gevuld en tn de Gouwe gegooid Dé knaap bleek m meer op zijn kerfstok te hebben Bij een wlnktiier had hij twee pakjes boter zonder bon en geld geuculd van zijn vader zes paIrjBS sigaretten van zijn moeder een beftrag van ƒ 20 dat klaar lag voor een nieuwe jurk gestolen hij had een chauffeur voor ƒ 21 opgelicht en thuis elf melkbonnen en drie boterbonnen weggenomen Het geld en de opbrengst van den bonnenverkoop maakte hiji aan sigaretten en snoepsnjon op De huisvrouw die het geld verstopte en de 30 Jarlge bakker J S die bo erbonnen gekocht en clande stiensigaretten geleverd had zijn mede geverbaliseerd Wat Waar Wanneer ReqnÉs Bloecaop Een onvergetelUke nacht mét AvtiB Nris Aanvag 8 uur Zsterdag en vanaf 5 30 uur Zondag 10 30 en vanK uw Sctwrawburg Bioecoep Kora Terry tmsS Manka Rökk Aanvang 8 uur Zondag vanaf 3 uur Vrijdag geen voorstelling ThaUn Theater Mtlnchhaus0n met Hans Altwrs en Brittttte Horneyi Aanvang 8 uur Zatedilae Maandag en Dtnadatf 2 30 en 8 uur Zondag vanaf 1 uur Reunéa foyer Gabaret programma met o a Marie Snlidl en Tw a vroolöke Jongens Aamrang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 1 Uur 1 Fekr 1 nur Het BlMWe K ls Jaarvst gaderjrig Ned Belsvereeniglag leiing C van ZWIJndrechi over Noord Afrika met hct tbeelden 19 Febr 3 uor Ter Genw LjMChtechnlsche fllmmiddag lezing Ing P B Vos over de autogene inetaallwwet king 19 Febr 8 uur Kimsimln Eenpansmaaltud Winterhulp Nederland APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen I Apotheek De Weathavea 14 KERKN1EVW $ Ned Hen Kefk Baroepen tê Utrecht df J J Poldervaart t Vneienveen BedanJa voor Gi 9sendar i d P J F Lant ni t Helkmw Ger f Kerk A Tweetal im VUiardtiii ii Vi rd predlka itAp aat dr T h Bcm tt Wilni eiv Uir w J Teeuwen te Heerd Chr Geref I erk Bedankt voor sGra Venhage ds D Henstra te Haarlem Noord Bedankt voor Am 1e dajn Oost ds M W NieuwfliUvuijze es rt avenhag C ntrum if o e VOETBAL PROGRAMMA VOOR ZONDAO Ned Voetbalbond District l Ie klaase Xarxaa Hermes DVS HBS ADO DWS Dé Volewtickeri DFC Spart BDO Stormvogels Uisti ict 11 la klawe V9V Haarlem RTC Emnun Ajax Btauw Wlt t C oal Feyenoord DHC vuc 2e klasse A UVS UW VDI lllclM VIOS Ellnkwyk HVV Velox 3e klaaae U GDA romvllet Olympl VCS oev Schevenlngcn I akkwarUer De Postduiv en 4e klaaae E DONK Wsddlnxveen StolwUk Haastreont Sohoonhoren Moordrecht Res lekiaiseA VUC III Lsakkwaï tier O HVV II ONA II 11 uur Res 2a klasse a ADO IV SVV III De Musschea Il Neptunus III Fortuna U RFC III Hermes DVS UI Feyenorod IV l psrta III Gouds UI Res Ie klasse L Feyenoord III Xerxes lU Spart IPEiiïina II Gouda II Excelsior lU ODS Uiuc II Hermes DVS II CVV H Rea 3e klaise H VOC II ONA III Excel slor IV CSV II 1010 uur Neptunua IV II Xerxas IV SpsrU IV Olympl Xerxas IV SpsrU Aldeeliag Gouda Oroep A UNIO I Oroot Ammera I Cioep B VBP I X ONK II Groep C wervers II Croeneweg T 1110 uur Crov O KBO II DONK III Wsddlnxveen II VB II Groep F Nleuwerkerk II Oroeneweg O PROGRAMMA 11 FEBRUARI Voor 27 Februari zyn ds vulgen le wad tryden va tg steld Gouda Ju lek DHC IB ONA II Neptnunus III Oouda III GSV O Excelsior IV OOK IN AFDEEIINO GOUUA I BBKERTOURNOOU Evenala de Ned Voetbalbund heeft de Afdeellng Gouda het voornemen na afloop der compeUtla bU geiiorgrsme deelntming hekerweditrljden uit te schryven in Maart an volgende maanden Hieraan kunnen deelnemen alie elftallen Van de gioepon A B en C en de kampioeneri van groepen t E en F de eerste klassers en de sterkste elflslien uit da gere sfdeellngen dus De wedstryden zuilan niet volgens dscompetltlegrocpen worden Ingedeeld dooaover het geheele rsyon roureoren Voor 4 eerst Tonde wordt een halve competitieLes p eld De winnaars komen in de tweedelonde wsaiibU het afvslsysteem wordt gerl BU geiijk spel komt het be uekende flel in de volgende ronde Ook In de volgende ronden wordt het afValsyiteem g I andhaafd De winnaar komt voor een Jaar In hel bezit van den wlsselprtjs beker die dr schtereenvolgende mslen of vijfmaal Ln totaal door hetzelfde elftal gewonnen moet word n om deflnttlef bezit t worden