Goudsche Courant, dinsdag 22 februari 1944

Prqs 5 cents per nummer 82ste Jaartfaaf No 314S0 Chctradacteur F TIETBR Gouda GDUDSCHEACOtCANT tfo emdag 23 Febr 1944 Borcau Markji 31 Teiefoon W PMirekeiUnc MO NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN flare jtraqtgevechlen in Kriwoi Rog Qwlm ontruimd SoojXaanoaJIen in i r cWKertd Mdoren afgealagen Vorderingen Z win Aprilia t wpei vel n de Dui t weerroachi nraakt Dim trpepen leveren in FLen vijand lyk trijdShteii 1 41 e stra te Vech ITbii S enigoro Jka ten van Sjasjkof ten Zui irl de BereaiM en ter ten J ami htni Kt m uitwstiliid 3 Will V I II ox te fiiniir el v r alje a tcn ntBlcl Weth d GD oor on P Reeu t 101 7 foon m er wt 0 en 1 dff r Ankrr tolwljk feortoo van Rogatsjef Vijandelijke aanva lfm y tgcilagen plaatae E tratie weirden opg SU rf al rendeld l5t ten Noorden van weli iu Loeki vielen de boto JJLb tevergeefi aan Na MiueUnc van alle militaire w jUUei werderf de Pt r n van de voormalige Hoboln in het kader van een voor ilgmen diatancieennglbeweging ont igM fiMMhen het Ilinen meer en het lyMi ineer miilukten in veratheiCt ectoren vrij krachtij v aiKleSil eanvaUcn a nei l der artiUena StemmerMan bevelhebber van df ten W iten iM Tijerkaasy mgeeloton en vervol u dooritPbroken gevecW froep is ïi laatsten dsg van de doorbraak een artillenevoltreffer op een lp auto gerneuveld Hij heeft iioh floote verdiensten verworven wat itRft 4e onwrikbare houding en de jgofltraak dwr geveohtagroep Het lem heeft met hem een bUaw sr dapMren troepencommandant verk ren In Italië konden onne troepen In iwicbeidene lectoren van het lanIhfiboofd van Netituno ondanki taaien finMiijken tegenstand hun tellingen fwbeteren Tegenaanvallen van den fUnd op onae nieuwe linie werden iilagen De ten Zuiden van Aprilia ligMloten vijandelijke drudikrachten tnrden groepsgewijae opgeruimd Formtlei DuKach gevechta en alagvliegtuigen ietten overdag en a nachts haar aanvalion op het landingshoofd VBi Nettunio met goede uitwerking ort In de haven van Anzlo werden hit Loopvaardijnchepen met een inMud van 90 K brt door bomtreffera iwiar besciiadigd en vescheidene op ItlpUataen van benziive en munitie Kmietigd In de middaguren van 21 Februari ttelen formaties Amerikaanache bomInenwerpers krachtig door jagers bcMieiind plaatsen io We t eo MiddenDaitsehland aan De ontstane chade is ring In hevige luchlgevechten en ïoor luchtdoelartillerie werden 33 iHandelyke vliegtuigen waaronder 15 vlnmotorige bonunenwerpera neer j ItKhoten In den algcloopen nacht wierpen nkele vyandelijke storin svUegtuigen bomnien neer op West en Zuid West DuitMtiland Snelle Duitsohe gevechtavliegtuigen CHURCHILL IN HËT LAGERHUIS Vet klaringen over militaire en politieke situatie Church iH de Bntsche minister IptiiJent lieeft in het Lagerhuis verWwd jiat e BiigèlschAmerikaan Jfte Uiöhtaanvallen op Duitachltmd beoohfwjwd moeten worden als Irtl hoofdoffennipf der geaUieerden o meldt tDNB u t Stockholm J het voorjaar en in den zomer van jW Jiar zullen deze aanvallen op WUcliland nog heviger worden Het nkktoffensief ia het fundament waar 4t geallieerde plannen voor een teesche invasie worden gebouwdO gedachte dat de Anglo Amerika het eeraterangsinstrtim nt de tniacht zouden beperken wordt de geallieerde regeeringen niet Bvtard aUlk ilJn afwiroiml a g d at ap ar regeer jW oorraak van et teletiratellende ver H der operatlei In Ila i doemde Churchill JJJJi aar Het f vertgeni niet mogelijk een jaata omatngellngiit twegtng van amphlbl awd aan te Ooat of Wcatkuat van Itell Me voeten De itrijd In lUlM jil hard en Splllk ilJn aeld er niet van ovartutgd te P het nngenfcllfe hi Italia Ma regeerlng kan worden gevormd Eerat 2 g heela poUtleke lamiUnd van IUU wliJTT enlnK wordi n mderworpen ï r de geallieerden erin zouden slagen binnen te l ukken wJ i f voortreffelijk ta Partlaanen zijn da aenigen die WriiTlf werkelijk legen de Dulucher Tr aanrien v n koning peter la In De Psotuhe kwestie t Ck l tT i kweaiie van lleEhlir i P rioonlIlk m t Stalln altoi2 J n hfhben vermm n wimi ï ut erili erk integraal dl Jlfi i SllliSi Poll Irk fl r 1 jet lint da overigen veel begrip Ie heb gen r partlianen verminderd Cai kklBg lot de beaprekingen van Tr J Monkou relde Churchill r arnen de drie grr le mogendeifden zouS eer weinig rneenini lveractlllfrn beataan i nH J v rtee nwo irfll era eena In da haiI L t konden komen Ik hoop dal Wa ïï i WTdare verloop limidSr nL erselllke heroreklngen Ie Vitrei Uü worpeS nt Ie goed mfVw M i ko i i retieran 7l n lt 1 V fza m grhleken zUn of dat l 1 1 1 L ken met het geval Pp O I de verklaring van Hil ofaMI artikelen in verwhll n SovIMri lirTlng verjrheIn itiTÏl W ird i t t een verkoeling iwVtS i i of Arnfill aanach 1 h i herleving a iiil wantr inwen leirena d kmiw Wde rvool Ik g vnel mt Vol I mL K r ♦♦ u l aanrlen van llS i P nt gerim u atellen m t I Mo 1 i en Telaran w nn n 11 verlor n gcgaaei vielen m de vroege morgenuren van vandaag het gebied van Londen aan INTEN9ITBIT VAN BEN STRIJD NEEMT TOE ba A N P correspondant te Berlijn mawf D pauw dia aedert eenl en tfld oolandaaU aU savoU van de weer omstandlfhadan In dan atrOd aan het OoaielUJte front waa insetreden aohdnt allenai haar elnda naderd te ilJn Da Intenaltelt der gevechten tieentl nU da vont aantwudt en de oparitlea ntet meer zoozeer door den modder balamnierd worden weder toe en de op verachlllend pirnten geconstateerde troepenconcentratie aan 8ovJet Hua l che rijde wijjen op een heiv ttlog der aaovalli ii op frootere ïcKaiI De eergUteren begonnen aanvallen yin het roode leger ton Noord Oosten van iojaWlef moeten naar het oordeel van Ber lÜ i ohe mllilaua kringen reed beachouwd worden ala het be ln van een nieuw oflenaiei m de richting vaa Bobioetsk dat naar men mag aann iT n erop gericht la door het toiceeren van een doorbraak naar hel Noorden de DultKjhe r jitkrachten die blJ Ornja den autoweg van Smolonak naar Mln k veraperd houden In den rug te bedreigen Alle doorbraak Mgtngen kond n tot duaver hoewel lU mei groole kracht werdc ondernomen vrljdeld worden Ook da irUd om Kriwol Rog athUnt thana m een beallaaand atadlunr te l n getreden De verlMigInig van het front la het gebied van Nlkopof heeft tengevolge get ad da Kriwol Bng m een naar hel Ooatae ult pTlji genden aalllant la kotrwn te liggen een poiiue die volgcna U II n cha militaire kringen onder de gewljilgde onutandtghodeo ilrateglach nlnl meer te rechtvaardigen la Hot behoeft dan ook geen verwondering te wekken waneer Kriikfol Rog dat langen tUd een waar bolwerk in de bocht van den Dnjapr heeft gevorrnd dwr de Dultachera prOaSegeven wordt hl de bocht van den Dnjepr bUlven de S v et Ruaaen verdei ha dnekkige aanvallen ondemenien In het igebied van SJaHjkofJtn Swonlgorodka waar da Dultachera na da lukte ullhraakpoglnitcn der ten Zuiden van Kanef ttijtealoten troepen een nieuw afweer ront hebben gevorrnd dat tot duaver aaa alle aanvallen van iden tegenatander weeratand heeft kunnen bieden Tuaschen Pelpuarrieer en Ilmenmeer h iudt de hevige druk op dp Dullache alcUlnigen aan D toolaJewUtMi volgen bti tiun aanvallen grootandeela de ipoorlijnen looal die van Loega naar Pleskau en die van Lenilngrad naar Dno Naar aalatgenoemd apoorwegknooppunt rukt nog een andere SovjelRua lache coloniM op uit de richting van Staraja Roeiaa BU Narwtf zljn allo aanvallen der M de grcndelstalUng tuaachen desa atad en het Jeipuameer die den toegang tot Eatland a ilult afgestuit De ontruiming van Staraja RoeMia heeft het noodzakelijk gemaakt ook de atad Cholm prlja ie geven vooral nu het roode leger ook ten Noordon van WellkIJe Loekt itjn aanvallen heeft hervat waardoor Cholm van het achterland ïou kunnen worden afgtaneden ben voor het Sovjetstandpunt dat Rusland het reclil heeft zich te beveiligen tegen toekoraallge aanvallen uil het We u n Engeland lal met Rutland aamttawerken opdat het t tiM beveiliging niet alteen door wapengeweld iiuiar ook door toeitemmlng van da vereenlgda natlaa verkrijgt De bevrijding van Pofert kan door de Sovjetleger bewerk telllgd worden nadat deze mllliocnen offer gebracht hebben Churchill zelde d t Stalln on hij het er ook over etni zUn dat Polen op koaten van Dultachland ui het Noorden en hal Weiten MihsdcldoS geitald moet worden Tennlotte verklaarde fhurchlU dal de lojpaaslng op DulUchland van da Atlantlache Charta ala rechugrondata niet In aanmerking komt Da Britaehe verliezen Omtrent Oe verliezen der geallieerden heeft Churchill tUdens r n rede lo het Lag rnula nog geragd dat de gevechtakracht van da DuUache troepen groot la V rvoigi na sprak bü over d Brltacha preaUtlea tijdena den huldigen oorlog en waa hij zonder zich aan groolapiaak Ie wlIUn schuldig maken van meening dal de belangen der alliantie ala geheel genomen benadeeld worden wanneer 2 1 overige geallieerden In onwetendheid geten worden over de Brltacha preatMtlea Churchill gaf Jioe dat de BrlUH he marine Jart 1 Januari 1043 7S77 oificieren en man achappen en de Britach koopvaardij 4300 officieren en manacH pp a hebben verloren Sedert het begin van d n oorlog zjjn van een totale aterkte bij hat uitbraken van den oorlog van 133 000 man 41000 officieren en manarhappen verloren gejjsan Sedert 1 Jan 1M3 zijn SS Brltacha oorlofEsachepen tot zinken gebracht reap zoo zwaar beechaddgd dat zij meer dan een Jaax Bl t gebruikt konden worden In EngaJand cUlk in da genoemde period MXD vUegenlen adood 10400 worden er vermm NCfkLAND BVIGiT VOOB SOVaET EISCHEN Pe diplomatieke correiprmdent van hat DNB dr Siegfried Horn schrijft o a hurchlli bevestigt dat de Ie Moskou en Teheran gelpriffen overeenkomater ten volte geldig blijven dat rle Sovjetaanipraken op een Westgrena die bï antwoordt aan huif aubjectleva velllgheldsbelyieften aereohlvaar dlgd rijn en door fengeland van harte onderv steun worden dal een Polpn dat door da Uovjeta bevrijd moet worden en hun daarvorjr dank verachiildlgd la vo jr gebledi afstand In hel Oosten arhsdekios gesteld moet worden door anneaatle In het Noorden en het Westen ten k iate van Dtittschland Churchill geeft toe dat hU persoonlUk met Sialin het Poolsche vraagstuk behandeld iieeft en mat voldoening heeft vernomen dal Moskou een viKtratander M van de vorming van een sterk l olen dat natuurlijk voorzien la van een reueertng die dei 9ov rl angpnawni Is en d il daardoor ga ijkgenfliakPld Is Uit Bnt rlie premier no rnt dit Imluil dat k1aarMl ki lllk 1 medeu d eld In Stalui a laalstA silillven gifn hurrhill een vrK rb eïd voor da vastgelegde politiek der Sovjet Unie Unaruit volgt dat F ng lAnd buigt vonr deBovjelolsch n In het grenacmiflict met Poli nen daartrieda rt n vrrjegere veiligtiplitsgnriinlle vrmr Pnlen wljrikt In een veiltyheldsvflrwnilevo da lovjet nnle dat het het lolatandbrrngen vnn n i i Westelijke richting vofifuuuearhovpn Pol n erkent ala en feilwaartoe Moskou heeft besloten n dat er nvoorbeeld Is voor verdere i tte Vfln deeadwisieriollllek der iovjel unle waarmedeook et ftovjei Tsjeohlarhe pitrt en Oe aanspraak ran Moskou op febMJen In hetNoordenfen uidOoitm van Kuropa Indirectword n goedgekeurd htirchllls redf i iaat In het teekin van e vollarilga r n deflriHeva oapltiilatta voor Mfwkoti en an h l afzien van iMtlnngrlJk poUUek invloed In Europa Oni zijn land genootCB dit elt amakelijker op te dianen zingt de premier een loflied op Ae bljflrage van Britache luchtmacht ni vloot aan den oorlog Wij hebben hier geen reden om hem ztjn lUuaiea over de vermeende aterkte aei Dultache legert of zUn hoop op de Intenaiveering van den luchtoorlog te ontnemen CÜtlBCHII L OVER DEN OORLOG Naar Reuter meldt heelt ChurdixU heden in het Lagerhuis een rede gehouden waarin hU begon met den nadruk er op te leggen dat hu nooit de meenm heeft verkondigd dat het einde van den oorlog in Europa naby ig en dat Duitschland op het punt is genaderd waarop het zal ineenstorten Nooit ook heeft hij ChurcJiJll en garantie gegeven dat et jaar 1944 het einde van den Europceschen oorlog zou brengen In dit opzicht hedt hu ook nooit een dienovereenkomstige venwachting laten doorschegneren BRIEF VAN 8TAL1N VOOB ROOSEVELT Naar de Engelsche nieuwsdienst uitWartiiiïgton meldt 41 ® president Roosevelt bekend gf aadct dat deSovjetairibassadeur Je Washington Roosevelt een brief van Stalm heeftovertvandigd Roosevelt irilde overden inhoud van dea bnaf niets mededeelen ENOKLAND EN DB KOMENDfe INVASIE Kastbevolking gedeeltelijk geévaeoeerd Da C o meldt uit Berlijn Uit fbloa In da Engelsche pers t lljkt dat uit een niet nadet omachravan strook land den Oost en Zuldku t vtm Kngeland de burgartHivoUitng wordt ll vaeueerd De offideele motlveerung viaï deren maatregel die door de militaire autorttellcn la gelaal Iuid t dat da concentratie van strijdkrachten voor d koutende lavaale en da geveehtahaJideUngan ook op Eagelaeh gebied die daarmee zouden kunuen aamengaan tot dit t e8lult hebben geleld Bekendmakingi De Hdhere SS und PohzelfUhrer Nordwost deelt mede dat het polltlestandrecht te Amsterdam op 2 1 Februari 1944 de volgende Nederlandsche staatsburgers als saboteurs ter dood veroordeeld heeft 1 De Vlachhandelaar Harm Oerssen geb te Urk op 8 Apnl 11112 2 De chauffeur Willem van de Kamp geb ta Arnhem op 12 Juni 1919 De controleur en voormallgenNcderlandachen politiebeambte Jacobus Heijdra geb te s Gravenhage op tAugustus 1918 Do stuurman Aibertua Hommerson geb te Ctdemborg op 10 November 1909 De kapper Jan Eshuljs gejx taWormerveer op 1 December 1912 ft De bakker Cornells Koetsier geb e Doom op 21 October 1909 7 De iportleeraar Gcrhardus Docter geb te Haarlem op 1 Maart 1917 Het vonnis is voltrokken j eroordefWen hebben een eeh ime v rilgmi apeerlchl met het do t om daden De n van inYtotfifféi e plmcn tegen in tjillatle i van d Duit cfM fcrm acht rn om lonfovcrvallecii t plegen op dlstrlbutletoureaux en postkantoren De bende sloot zfch elmle IM aaneen In een tyd raBrln tUen nut vers torend en clemontfn to Wi de n den voorafgaandon W mer en heriCTt gevelde vAnnUsen van het standrecht met lutdruk gf tta tn wu op de ffevBrsn van hun handelwijs Het polttle s an ipcht ln eft reed op jmnd van h t lidmaatschap van do g helme verepnl in dl ten drt l had het pieren v fjewf Mdaden tejfen at e dadi ri op grond van de Ordnun ii Mihutivftropdntttjï van B JTgnuarl 1943 de dood ttraf ult K rokeni Gttn an v d Kamp HelJdra n HoTn merv n hebben deelurnmiMTi aan vertchirtdMtai roofovervallen op dUtrIbu tlcbureaux fn een postkantoor O a hetohen 7lJ ien ovArvtl gz plc Kd op het politie en dlitrf butleiïureau te Oetjitj eest ïp O Novemhier IMa en op hM postkantoor In Purmermd op 11 Januari 1M4 BIJ den laattten overval maaktmt tiS on b drai van 20 noo nulrl n bult dat zli In korten tijd voor perwoonlllke intifin inn hebben vert ra8l Hierin heeft het poUtlentiiadrecht evenals bIJ de vroei er jfevelde vonnlasen handellntten Herten die de opbnhare orde In de bezette Nederland ïCh i ebted n In gt vaar kimnui hrcnKtn zoodat t Hen d Madera Is saboteurs ovi re nkorntll r art I van de OrdtmngsuchutzverordnurKf de doodatrif werd uitgesproken Garssen v d Kamp B Knhtill he hen boveridien In Jnnuart IMt teverjTMfH j rtracM een tn aanbnuw I nd woor de Dultsrhe weermafht beafrmd vrachtac il $ In brand t atffkan He t polltl standrecht heeft deze daad alleen al beschouwd aU een m1 daad wBarv or xl da doodirtraf verdienen en verklaard dat op grond van de Ordnungischulzverordnung da pojKlnir tot mesdaad venzoo ffantraft wordt al da voltooide m Klaad De verwjrdeelden Uerman v d Kamp HclJdra an Homtiwraon li st ben een tamelUk gtoot aantal vuur wapena i beKlt gehad en der hU het pUven van de traflbare feiten telkfiia meegenomen I oor den president van ha polftlealandrecht werd verklaard dat voor bawmier van het be tte gebied die In het baalt üUn van wapena on deM voor itiaiïTiara h andellag gabrulkan aleen da doodstraf in i nm rkin4 komt ly veroordeelde KoeNier heeft toegelaten dat In Kijn woning wapeiu xebraéht werdan om aan de leden d er béndo uitgareikt te worden die de7e dan ook gekregta hebban D e haindelwtjxa werd door riet poUtleatendrechit even aoo itrafwaardig ver klaertf la het berlt van wapene z Lf waaro p vel eiie tie Ordnungaachutrverordnunjt de doodetraf staat De veroordeelde Docter heeft als lid van de iiabotagegroep ratettes aangekngppt om waiMina te v rkrt m voor de tcRotagegToep JMrhalve la ztln deelneming aan da geheime verecnlglhf baachouwd als een bli onder matig gaval waarvoor da kfodni f In aanmerking komt Bomaanvallen op het Oosten des landt ENSCIlKOlt ARNHKM KH NIJMIEORN ZWAAR OKTROi FiCN formaties BHUrb AmerlksBiiMhe bummonwerpem ondernamen in de middacuren van Z £ l ebruari win vallen op vcrM heldene plaiiUen In het Omten d0g UndM Vooral de atcden iCnsehede NU meicen en Arnhem werden xwii r getroffen Het ateriM gehitiik van brand bommen toont aan dat da aanvallen niet aooxeer op mllltalro doelen dan wel In de eerste plaata op dh ht bebodwde iitedelUke woonwUken gertt ht waren waardoor een groot aantal woonhuizen verscheidene kerken lekrnhuJ en en aitdera openbare gebouwen verwoest werden De NedArlandithe burgerbrvol king Itré tware verltexen Ifet üi op het offffnbllk nog niet mogelUk nauwkeartne gegevens o fir verlleiten en vern oestlngi n te verkregen daar bet reddUuiswerk nog aan den gatit t m ns De overvallen op bevolkingsregisters en distributiebureaux Deereet oan den RiikecommitsaTis voot hei betette Nedmlandêdie gebied gebracht dergelijke overvallen en diefstallrn met palrlolllache moUeve i te cainouf eoren Het onderzoek heeft echter In de mcente gevallen aangetoond dat da dlstrlhutlebonnen uit de zucht naar geldelijk grwtn In den zwarten handel verdwenen en dat ge tolen legltlmatlepapieien voor mUdadlge doeleinden werden gebruikt BIJ dergelijke overvallen die duidelljkp aanwajringen opleverden dat de daders In de eerste pisata gezocht moesten worden In kringen van de beroep rnisdadigcra of van totaal ontwortelde anarchistische elementen zijn pUchtgelrouwe ffederlandsche ambtenaren door misdadigers om het levgn gebracht terwUI andeten geisrond of miahandeld werden Het kan In het Itelang van de ordelievende bevolking niet geduld worden dgt legen dergelilke elemen ten met eenige clementie of zachtheid wordt opgetreden Om aan deren toestand op doeltreffende wijre een einde t ma en kan de bevolking haar steun verleenen en wel In dien rln dat zIJ ledere actieve of passieve hulp of ondersteuning van dergelijke fnlsdadlge aanslagen achterwege Iaat waarbij Iedereen rich bewust moet zlln van het feit dsrt hl voor lederen vorm van hulp mededader begitnatlger heler medeweter op d relfde wijra geatraft wordt si da atgenIttke daders Sleehta een volgen do mannen verloonenda vtotte distributie van de iNihrulkagoederen in het bijzonder vsn levensmlddelne waarborgt de levensmtddelenvnorTlenlng van de burgerbevolking Met beperjïlngen en tekorten In d levenamlddelanproductle d1e door omstandigheden In de natuur nt om andere redenen kunnen ontstaan moot bil wljre van voorrorg rekening gehouden en h 1 hef vosttfeller van de rantsoenen dienovereenkomstig genom n worden Deze vooruitziende taak Is onafscheldelllk verbonden met de rechtvaardige uitreiking van dlatrlbuHekaarten aan de bevolking die gerechtigd is deze kaarten In ontvangst te nemen Wanneer In dit l eatuursapparaat om mla dlge en egols tische redenen gewelddadig wordt Ingegrepen dan wordt zoadoen le de functie van dit apparaat ien nadeele van d geheete Nederlandsche bevolking gesaboteead De gevolgen van een dergelijk Ingrijpen moeten dit dient leder duldelltk te besef feu tjltatultend door de Nederlandsche bevolking gedragen wordffn De bezettende awdit wordt hierdoor in geen geval getroffen Officieel wordt gemeldDe lil toenemende mate plaatsvindende roofovervallen op bevolking r iners persoonabewuzen speciale parten van distnbutiekaarten voor levensmiddelen en het daardoor veroorzüikle m gevaar brengen van de geHlkmatige verdeeling van gcj ruiksgoedercn van elke soort in het b jz Jnder van levensmiddelen maken ingrupende maatregelen noodzakeluk Op grond van art 58 der verordening openbare orde nr 1 1943 bepaal ik daarom tot aoder ojrierf Hu die door diefstal plundenn verduistermg afpersuig of op andere wyae iich wederrechtelUk bevolkingsreglnsler persoonsbcwujien speciale vergunningen distnbutiekaarten voor leven tuddelen stamkaarten controleïegéls mlegvellen stempels of andere voorwerpen die met de verzorging van da bevolking vetfcand houden toeetgent of deze onbruikbaar maakt of zijn plicht tot het houden van toezicht dan wel het beheeren of bewaken met betrekking tot de bovenbedoelde voorwerpen verzaakt dan wel een dergelijk stratbaar handelen of nalaten in d4 hand werkt en daardoor een handeling verrirfit dfa er toe bestemd is ongeschikt ta detopenbat orde of de vathgheid van t t openbare leven m het bezette Nederlandsche geibied in gevaar Ie brengen wordt als saboteur dorjr het politiestandgerecht gevonnist s Cravenihage 22 Februari 1944 De RlJIcscominissaris voorde bezette Nederlandsche gebieden et SeytsInqiiart Post raer vrlJwtlHgcrs Het SS Grsatzkommando Niederlande in Oen Haag maakt in v r and met het zend n Van post aan vruwilIigers die dienen bu de verschillende eenheden der Waffen SS of die in lazaretten Genesun sheime enz liggen het volgende bekend Alle brieven tJdscJinften en pakjes moeten m het vervolg geadresseerd ziJa als volgt An das SS Hatjptanit D 11 2 Deutsche Dlenstpoat Maastricht Zur Weiterleltung an naam i th es of velj stnr Vandaag wordt Mn decreet fepublleaerd van dan RlJksGommlaaarla voor da bezalle Nederlandache gebieden volgens hetwelk alle raonen die zich schuldig maken aan een inl Klrljf tegen de grondslagen van de voedselvoorziening en die een mudrljf plegen legtn de organlsatlas voor een recMvaardige en gelijkmatige distributie van vwbrulksgoedered In het bijzonder levensmiddelen ala saboteur overeenkomstig art 1 van de Oldnungsachutzverordnung van ö Jen 1S43 na een snelle procedure door de polltlestand erechlen met den dood worden gestraft Van nu af kan dua Iedereen die zich op da een of andera wijze In den zin van het vandaag gepubliceerde decreet schuldig maakt op de doodstraf rekenen DU decreet zal door da ordallcvenda bevolklrg ongetwijfeld toegejuicht worden Hat ii k haeft In dan atgeloopen tijd herhaaldelHk kennis gekregen van roofoverralie op raadhuizen dlilrlbullebureauk traittittorten van disuibutlekaarten bevolklngsr tlatara enz De daders hebben meestal Op de grrens rechtvaardigheid en gezond verstand die all menarhen binden Nog vage vormen xUn het die zich los maken uit da veel SUhé iniianiP in hlatortacha elementen die AJVI IUItamc $ n revolutie met Irh voert n die bo tnnwvtin vendlen In een loo groote verscheidenheid WUrUUiy va bollchting ataan Maar boven dte vomien staat weer het woord socialisme D AT wü leven op de grens van twee Ani men eens geplaatst rag onder eenwerelden Is meer dan een gevoel historische ontwikkeling Boven nogvan kentcBing dat de historie ons vaag bewuste vormen niet als klankopdringt mear ook dan een vage doch als een begrip dal men nog nauwebcpaling van tijd die eigenlijk een slappe lijks noemen durft bil rooveel begrlpsbeglnselvei klarlng Inhoudt nl dat wIJ verwarring maar dat een Inhoud heeftbereid ttin ons solidair te voelen raet de welke voor IJn vervulling ons opelschtecne wereld of met de andere al nsar het mat een totnle oventave ven alles watverioop der dingen ons militair en poUwü hebhen om te geven Omdat het alstlek zal stuwen De gemeenplaats van het n ons tot leven komt ons relf volkohet zweven tusschen twee werelden Is men ral vervullen ons die kinderen ndoor de stuwende ontwikkeling ultgeverwekkers van dtt soclaUsme moetengroeld tot een diep besef van de revolutie 7i5n waarin wU allen lUn gevat een revolutie die niet Is verachUnlngavorm van den oorlog naar voren Is etreden maar waar mMMr partllarhap willen eruit dez oorlog als vonk 1 de met pon gegroeid lln vanbin geladen polen dei tijda la overgoj e vormen dl het kapitalisme lotsprongen een revolutie die door en over al bUna vergeten Woel brachten lOoderen oorlog heen de lijnen trekt die de g v het oelkllsmeoude wereld met de nieuwe verbindt Ott a on mensrh n tot nieuwen bloei ral cht de vraag hoe deie oorlog als door brengen Maar In ons I rooahi geregddiJ hiatorie In menachenhanden gelegd e drang gegroeid da beallaalng van hullenInMrument een einde ral vinden f m ns relf Mr te rlln met een nu hteIbe oorlog hc tl on besef dot WU leven doelstelling die algemeen ril mjarODJde grena geactiveerd tot e i onrust re l en loa van mensebelHke wlMelvale A inner Uken drang die ona et toe drU Hgheden In dit llehf berlgn wö do pmd vage leegheid van de Waned keurs rl matle van het Rurnpoeaehe sorlallsmo nn het lot plaat te doen maken vonr een y j 1 et neutdchehelder woten het afwachlen voor eenei rbeitsfront dl derer dagen In on landdoel teil Ing In der laatste maani itgesnroken ala een basla waaropderi waarin de pannlngcn rkh tot In het het aorlallstlarh streven slch op ons fonondragelljko ophoopen la de lekerheld im nt kan stellen Op ona eontlnent gegroeid dat weer een vonk rnl gaan over fc h n eenheid weerapringen dl In laaienden brand dt ba bepsald iltt door de beknelling tuaallsslng lal kunnan hr igon beallsslng hen twee werelden dl van het naarover weroj4 i En dit Is er reeds ala verbreiding strevende boHJewlame en dieeen aekor weten dat dé eeat der menvan het naar heratel alrevende kanllallaachon dere be llaslng vAdr moet ll n om i j y vooroostelling haar onherroepcllikheld ta temperen om ta wi willen een icurapa londer prolelelden Inplaata van geleld ta worden tanaal maken Het aanwezig i n van ndoor de onzekiorheden van den oorlog proletariaat la een ziektetoeeiand in eenDit weten bepaalt het streven den oorlog l d die er op wn i d t de maaiaehsppeult d revolutie los ta maken den oorlog Llï tJ terug t brengen tot zlln eigenlijke functie In het iroote hlatorlsehe gebeuren die van Instrument van nevenverarhllnsol Al meen blijft hij In de beleekenli van In vollen omvanff geldend als nU Kn dit streven op zijn beurt maakt ons D nieuwe aoelele orde die wU willen er van bewust dat niet de oorlog ona op d grena van belde werelden bracht en maken mag geen ellché zUn Hat leven in dat niet de oorlog tal bepalen welke van an Buropa otkwi geheel naar dere werelden da onze zat moeten zUn maar dat wl voor en na den oorlog dlenIn moeten hebben beaeft dat on lot gevangen waa In den stroom van de revolutie waarvan wil klndsrren eo vaders arbeid tegelHI moeten 7l n waaruit wU In ken terlng tltd rlln geboren en dia wil In tijd vsn volkomen ommMceer vonn sullen moeten geven Het woord suclaliam was In disn kan j 1 11 en aard worden ongetwiiwd voljeens een t houden O ae r1ehtllln n houden neb berlg met de gemeenscbsp van ten srbeld den opbouw vsn bet gMllnaJeven da eer d aodal en eiilhireela vereorglng van dan werker en Hol lUn daze rlchtlllnen dl men alom oefct en dis nlM aan grenaan gebondm rijn Het la d a I a n a a r d die de verwezenlijking van het anrlallama tot eeq terSgslIld zuiver een woord een klank v n hel dagelllksehe poHHeli g wordert Dat waf rieh schier d t woord l moelm maken niet onidal het ann levende werkilllkh ld verachool had J ri i ï l ItT t2 l n lï zlln geschiedenis beleefd en was In een 5 r i dlgheéen van oen volk maar omdat leder volk m t sljn elgennerdlgheden van het ver vsn all soclallims staand werke Itlkhetd tot rust en tllsland gekomen aanlal riehtlltnen die overal bun wasrda voor d nk r gelegd van een fr rtl I doortrokken lal wnrden nSar In on ii rian u i i i mal h t almft naar IJn varwerenllj in een parlement vsn een vakbeweging a i ii i tftin ABn ka ïte r van aoe il Ï Jlilin o ïln man fhen voorbindt opdat rU d Jêmk winir m r Held in r f h H lllk Un het I de harmo dên ÏSr 7j tZ Int o oik o IW 1 nnwHlk menschan conMnentai dr r ey zrgt Ondanks het feil dal da rtchMIJnen voor naar nieuw waarden voor d toekomst t n de grens liiaacWen twee werelden toen de nnriog Ingreep en met haar exrtnslef geweld d grondslagen van het heden lot tl i lf vrn onrwer L l S ariiei ren en wankelen hrarht sciiemerden rt pen dat ril n gemeenachapieiiiken In talmore hoofden en harten de nog v g band hebben en uit san wortel stammen vormenvan die nieuwe waarden Men be711 hetyben asreiMe iMdaniNm n moet i rllnn ftn goed we bedoelen niet In d daarom aoildslr sUn hoofden mi harten van d nstloasal Op de frms lussehan hM oud a h 1 anrlallnten alleen maar In d horffden nl uw In hel heaef dat men gaaluwd en hnrirn ooit vsn h n die men snll a wwdt en z lf luwen most over dia gren nnemi mgar dl In den baaierd v n i niel en niemand meer voor loh kan mlll alr en pollllefc botaingen d rlrhtat n kleasn Irwfl men naar d richting Ilng de bealemmini fo ken nl t heiMald 4 doeliliHlInf Dl trirv i vindt men door de marhisverhoudlngen van h t wwr In dr ï ey s lleenzalting waarvan oopcnK iIr en nog minder door de ver4iim In vooral si leidend motief naar m c i i k macbisverhniidingen van d voren apringl He soclallam I d In loekomat maar duot Slachm Vsn houd van ons Idet T i voort roek nd 1 gerlen volk m 7ooal Rnkria bawajÉmi na kat platteland gebruiken ataC alaada blJ het kofflezettaa een r g ouderwetscha koffteamodde Eaa Markeiosche boerin schenkt koffie uit too koffleimodde CNF Hsrtgarlnk mmtmmimÊBÊÊSBsaÊiaBssÊmmm Daardoor zal de verrending van da veldpost in het vervolg minder Vertraging ondervirvdcn Brieven tijschriften en pakjes moeten duideUJk van naam en atlm voorzien zun en ook het adres van den afzender moet er duidelijk op vermeld iijn Het y tdient aanbeveling in de pakjes opk aen adres by te voegen en deze stevig ta verpakken Tot 100 gram is allea ttr J van porti Tijdschriften en pakjef iiovon d 100 gram moeten van ZulatMungsmarken vooralen zijn als dea naar een veldpostnummer gezondui worden en mogen niet zwaarder zUn dan 1000 gram Voor zwaardere pakjes tot 2000 gram moeten 2 Zuias lungamarken geplakt worden Takje aan gewone adressen du niet aaa veldpostniHimiera mogen met waai der zUn dan 1000 gram Luchtveldpostbrievan moeten van I luditptMtzegels voorzien z jn en op den brief moet vermeld zijn Luctitvelde post e Luchtveldpostzegels en toela timgszegels worden door de vrywilligers aan hun familieleden toegezonden Het IS UI het belang der familieleden zelf dat aan de voorschriften nauwkeurig de hand gehouden wordt want dan heeft men meer Zekerheid dat da post geen vertraging ondervindt en op de plaats van bestemming a inkomt In bet vervolg moeten dus brieven tijdsehnften en pakjes voor de vrywilllgers niet meer naar het SSErsata kommando Niederlaivde ln Den Haaf gezonden worden I I e veldpost voor de vr jwilligert wordt door de Hollandsere past au genonpen en in plaatsen waar kantoren van de Dultsche Dienotpoet geveatigd 4in kan men de veldpost daar bezornën Ook kan men bU da Duitsche pi9nBtpo t geld verzenden op veldpoktwisgels voor de vruwilligerl bIj allV eenheden der weermacht en Waffen SS Bereiding Van eroquetten De bereiding van croquelten waarin voor het meerendeel een groot percentaga aardappelen wordt verwerkt IsiVportaan blijkens een officieels publlcmle verboden tenzij hiervoor speciale vcrgun ning wordt verleend D STR BUTIEN iBUWS Verlaging van het melkrantsoen BKUALVE VOOB O TOT 4 JARiaEN De in dezen ttjd van het jaar oplra dende mocilyke melkpositie tftaakt noodzakelylt evenals hot vongdTjaar over te gaan tot een verlaging van hei melk en het taptemelkrantsoen dia VEm tydelijken aard zal zun In 1B43 mopst reeds in Januari lot dezen maatregel worden besloten Dit jaar treedt verlaging m met ingang van de inmiddels op 20 Februari j 1 aanigovan gen distributieperloije De vemninderin van het melk en het taptcmelk rantsoen geldt voor alle categoriön mei tvertjruikers met uitzondering van de froep der kinderen van O tot 4 jaar welke groep 5Vi liter gestandaardiseerde melk per week bl ft ontvangen In verband met dese t delUke verlaglng lal voor het tijdvak van 5 tot en met 18 Maart aji slechts één bon nummer voor taptemelk en melk worden aangewasen In totaal heeft men don gedurende de vierwekelijkaeha periode van 20 Februari tot en met M Maart a m In plaats van over vly orer slechts drie taptemelk of melkbonnummers da beschikking Het Is derhalve noodzakeiyk da rrwik welke men op deze drla bon nummers kan verkriigen te verdeelen oveT de goheelc periode van vier weJten Tenoinde hiertoe de gelegenheid te openen wordt de geldigheidsduur der than geldige bonnen taptemelk 09 taptemelk 10 melk Ofl en melk 10 verlengd lot en met 18 Maart a s Verbniikers in het Westen des lands dianen er bovendien rekening mede ta houden dat da verstrekking van tuple melkpoeder voor een deel van hrt taptemelkrantsoen gehandhaafd blijft en wel In dezelfde verhouding voor vier wpken 3 x IVi liter tSRlemeik en 3 y 50 gram tsptemelkpoeder De ziek en rantsoen en blijven ongewljrlgd geihnndhaafd WANNEEfI VERDUISTEREN Tot ïfl Febrnari moet verduisterd worden van 111 16 tot 7 3M nur tl Feb Maan op M mder I5 M X3 Feb Maan op 1 lt OBdtr 11 111 24 Feb Maan o Kt 11 onder 1143