Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1944

1 m yf6 l ff 25 Féxmmn 194 4 Bttr ha Msriit 31 Poftreknaac GOtDSCHE m COt C AN T NIEUWSBLAD VOOR OpUDA EN OMSTREKEN Pril 5 c Bti pwr ntiBiit Uf S2st Jiuri ii No 31482 CketrwlMtow ▼ riniiidlerd hevige stri d hï gogaltièf en Witebsk f SucoMvolle acti bl ApriUa Zware luchtaanval op Lond n iloa da eerlag la waiulsa uratt UMa idan a n bUli van aen alad varandaiS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmtllÊimmÊmimmmmmmmmmmmmmmm Ml H rtMH I li iikt rit I h Ullfl ffij in lM n kruin e i J Tl n Tm rkt f ieim K t n 1 i nul 0 rii l run 1 UK dr t 1 r W 1 I 11 b nl t Het oWwAevel v n de Duit d jB cht dwU Ponderdttj mede In het gebied ven Kriwol Rog wu j l v t acliviteit g iinger dttn dt rige d g n veriKJheidene an vullen 4 r bolijawiaten werden fgeilagen aanval ven Weaten van üwenlwoa terrein Ten Oogten vao of mWukten ook g tateren rott tert bardn kki li id ondernünien len der bolajuwuiten nadat een it vtj Mlel k pantaerwanena ww boten jUf en m het gebiad ton ZuiA im de Pripet moeraiaen vwl MM tigen aanvaUca fueeetvot Ten mMli van d n Unii ten Noorden Si R atiie aiamede ten Zuid OoiÉ va Witabak duren de afweergenekten met onverminderde hevich td afi Ome tro pen verijdelden alle MÜdelIjke doorbruhDOgingen greniSdim plaataelijk penetrauea af of l ndtn d M op en braehten dan f asd d nbij zwai a verltnsm aan igmuohen en materieel toe TuMcfaan bet Ilmemneer en het lllpuMMer miflukten aan vitmtijim van Dno en ten Weaten van den f wrweg Pleikau Loega pogingen S bólajewiaten om door one diatanIrinfibewegingen heen te breken ket glibied van Narwa leefde de getMliUlctivlt lt weet op Een eigen IMvat om een penetratieplek van een lir vorige dagen op te ruimen maakte ndanka terken v andel kan teg nlUnd vorderingen In Italië werden door actlea van toottrueiien In enkele vectoren aan het tnnt van het landingihoofd van Net toioo onM atelllngen verbeterd Oe ten Ëddan van Aprllia ingetloten vUande Het risico der invaaie ARTIKEL VAN DR OOBBKLS RUkamtnlat dr CUHibels behandelt la het weekblad Oai Relch het rlsko der Ihvasi oiMter het opaohrlft J kracht der stark harten De minxt r chrijitt o fi terml n die door de AngloAmerikaansche oorlogaleldlng is vaatlaiteld vooi de invasie in het Westen sn het Europeesehe oontinen komt Mdmbij UelijktqdJc aohler n6 mt ook i Ingeland en in de Vereenigde Ülten h betorgiihiaid toe die men tw tuiclen Van dit rMcante niillta ire v Muur gevoelt Men ziet duidelijk la mraral na de ervaringen in Itallï 4at men niet slaat voor een wandeling Kiar Berlijn De enorme voorbereidinfen die het Oui sohe Rijk hefft gel fen voor eigen verdediging en voor dl van dU werelddeel kunnen Ok dan vUanden in het Westen niet vertwrgen gebleven lUn Wal voor nicu vallan tsludor BrlUche en uannktuiMch bammenwerptn bUna eMteti Ut 1 bllni lede nacht it OuiUsh v rMrliliism aan d IniM vso dut AtlaaUschm Oman aan WsaiuhSnlUk danici 4 AnsoMwnkaanaeha aorlnnlaldlna liaar troapm M iwsrt pnief dl hun waaht eenlgailns M JNMMn varUehtwi WU vertalen gasn nilHW JMtalm wanoMr wtl iiun mwladiielan m MS sanvailan uit da luoht oiu wainis Nf M nog mt d r pÜn b iois n WM 1 porl r M Eg habban WaWwMnls nut an v rui iikafl aan onMn Bia ndanki muatan Churohltl an Hooaavall pMb da ukeu attaa door dan furtn apjMl WU ii ii an outf r voor dan i on n taissnu sarins ichad Het rialoo ahl t Sn wward lal aaa aan ean EngaUih p l eu liaddan ilair w Üswsw n1 ü 3 JSS buiüïï waarmaohl an ifc DMKlSvmT jiaanish lnvail In hat Waalon aiUft t S vartoo u or tt id iftt Mlwlia woarmi JJ door h t mud les f ïóudan doodW dat aldua 4 nuU lurops dan Ai i rllun M em soa t an sciidar 11 I d leluMit sou vsllsn Doch nu gialiit J stln iiene y erln wila an ll bMtt j t is eok dm nal v Uluila vwsaaa iw tot oordeelan bevoagd wMr J srs achten da komende vijandemê uwasie in het Westen een kritiek IV it in dezen oorlog Zonder ona w de profeten t wulen mengen JUJook wy v n meenmg dal een d rl j ka actie het atgemeene beeld van l oorlog m betrekkelijk korten tijd WWmen zou kunnen veranderen fn H Madat ldua voof ds oersta maal Westen weder actief In het verlo j den oorlog zou uigrypen Niemand et zekerheid voorspellen met Ft Moc i drt i geiableden Men Mk iMiMi m utmm VMrv U i m mmissen m ndtN ftvmten in f waar OuitadM sUUton iri CL Britten en Amerikanen Wwrttkuigen mafcan Daca zyti voor ff niand wet bepaald oowekkend M nJdeB de Anglo Amankanen um nsioo dat ig nweten an trden bg een groot opgeaiette mah f w raeh Jnl k voor hen h ki slissen rnSjl artM van lUn r UMl wt st iw£r r dal 4 aia UsMi vak bat 1 iü S iia bun mUUara iiiiraaHaii aan i Jï Issa habban laUu varati w taid lui p Miiara luwat hun b leM habban onUjuld Ook bat iMUj Mhiun hU kru i al tanda aai inul dan folan en raad savan hal toïjau a i u wordan daar auit in r Ma bljit autt wschU L t 1 ll Waaiotn S l f Zwadan i i K Mto vao Pulaii zoudan koinan JJ duihi aan 4 s unl a n aai la L hebb tt op de naïeve viaae m A y S iiiiioeaef um een i ta neaft we met vao 4en mail ilLi dat Ik Ja iMl r SifwSïrt Mloiu o dat er r wi tHHljcn ut ugeiiMeUiM UI I ii UaiB kMtMi r alle 1 Ie Z ïï keu ali v da ovaiwinning Wi r bat rartmuwaa ZZ Jr tl nabb tt 00 da nalava viaatf lljke atrljdkrachten werden In weerwil van den varbetaiPtegensund van Sen vijand op een Utiln gebied opeengedrongen UaarbiJ weiden meer dan 400 gevangenen gemaakt Veriihetdene ont Uitlngiiaanvallen die gea euod werden door w re artillerie n wheepigeachut aterteo In ona afweet vuur Ineen Verdragmd geachut beatookte met goede uitwerking ontachepingen van den v and la het gebied van Nettuno n dwang veracheldene vrachtuchepen den atevea ta wendan Aan het Zuidelijke front mialukten vijandelijke aanvallen ten Noordooaten van Caalelfarte Pogingen van den vijand om de Oari over te ateken werden afgeatagen Van het overige front worden geen bijzondere gevechtshandelingen gemeld Gistermiddag vloog een formatie Amerikaanache bommen wei pen krachtig door jager beechermd boven ZuldDuituch gebied Door den bliksemsnel reageerenden afweer van onze luchtvejdedlgmgastrUdkraohten werd den v and verhinderd de voorgenomen geCüneenlreerde aanvallen te ondernemen 45 Vijandelijke vliegtuigen waaronder 42 bomnenwerpere werden in luchtgeveohten of door de ludildoelartlllerie vernietigd Hiermede verloor de vijand bijna de helft van de in den stiijd geworpen hommen wei pers In d n fgel H m nfwht wiarpen tniikeie vijandelijke atormgsvliegtuigen bommen keer op plsatfan ui West Ouilschland Fonnatif zware Duttache gevechtsvliegtuigen ondemtman opnieuvlr aen iwaren doeltreffenden aanval op Londen waardoor uitgestrekt branden en vernielingen In veradheideife Londen ohe stadadeelen werden veroorzaakt BUmetUoHd Oe bomaanvallln op het Oosten det land TOT NU TOe 4M DOQDEN GEBORGEN Het totale aantal personen tet h t slachtoffer geworden la van da AngloAmerikaanache bomaanvallen van 22 Februari op Nedei landsche steden kan thans nog met worden opgegeven Tot dusver zun 465 dooden geborgen Onleveer éÜO zwaargewonden z in ziekenhuizen en noodziekeithulzen op genomen Ook het aantal Ikhtgawonden is zeer groot In de betreffende steden warden voor zoover tot bislan kon wonden vaitgeateld meer dai 3000 huizen volkomen verwoe st Hek nlng moet warden gehouden met een atijging van het aantal slachtoffers onder de Nederlandaehe burgerbevolking daar hoofdjiaikeiyk diohtbevolkta woonwijkan f trotfen werden en de bergtngsweik zaamheden tengevolge van den groo ten omvang van het ftttotlen ge iied zeer tijdroovand z ia Da Psatchavu an sttogianat In lil D totata otuMt van den Poatthaqua en glrudiaoai In IMI balleu rand n i milliard aulaei IVI U s ntilliardi hat aantal haodalliuiaii iaald tol rand 11 inllUesn vj 111 iniUloenl Oe ovvraslirüvlngen uil het buitenl nd be lond SST niiilloea guldan v C BIJ i elir v n werden wasana atorlkisaii m reltanuiaen S SW aillUoa sulden vj I Mlt mlUluen an wegena LiMlitsl oh afkutiuttig van andara paalrekaninnn KSIt wlUluan sulden IvJtUlSl jntllleani Afgaachravan erdan weg n algel o kt chaauaa t SM mmioan guld n vj 1 uf mlllloaa llaven inlukieni an naar het buluTnland Si l nil Hoen gulden v 1 ïl 3 mUlloon Het aauial rekanlofluiuderi liedroag Ind December 1U4J 481 Sla v 4M ISOl Hat algemeen aaldotegoed beliep eind D onnber IMI SM I milliuen gulden v J SM I mTlikMn Wask na saM ittaa lg sM sd tii 4m M O Vetdet V rlten dagen geleden atootte een S roep artMidera van d n Noojd Ooalpolder U tiel graven van greppals In de buurt van het kamp ZwoUchevaart op aea wrak Onder leiding van den ajslatent vsn bet Blologlacli Arohakolagiach Inatltuut dar rflkiunlversllell te Or iung n den heer Modderman werd lul wark blaotgclegd Het bleek h t overblUfiel te lUn van een In de 14a iit 19e eeuw geunken vraohtachlu hetgeen de heer Mridderiiian Quu£ludeerfle uu de maten van da bakitaenen die de vracht vormd n en hel aardawerfc dat In h t aehtariohlp gavondan Hat wrsk had aan Mifte vaa ongeveer II Mt r d groolsta lireadt b draeg bUoa i m f4r In hel sobtenehip vond man sof enkata aebrulkaveorwanie sla ea tang ¥ 4 n v ns aan aardewerken drbikiMkn n a i drinkkrulk Ook g we HwtaB kwfcpatlaii I vearaaliUa krstibt Baea algekaaM Tilden hel dorachen bU de gebr JEautUlg t liet rort igemealil Zutdwoldel la n fa Jarlge jangeiuaa A v Q een iU r butnen algekneUl Hel aUeht oUer li asB d b k m n verwoudlngen ever Nv rd ra4iaa t verovert ea rniMaetf wtaapttf Oe W A tronUorgwlmpaGvëlka door den oumnianijant van de W A la In etleld voor hel onderdeel dat In het kader vaa de W A f rontnorgseil l 43 4 h htwgata gemiddeld b 4rag p r weeiman kan b een brwigen avuugaan naar da haorban MoertVrtsat Wl nmtddetd bedrag P t w rin ii voar oord Brabant ia IS tor W ki iMt A wartl ttl e Z eidagavond vsn II4I 1IM Ulir over den lender Hilversum I lal opp vsandr Oaorge d Vrl spraken over bef onderwerp De gawapeade maalil van de N 8 B Bodem en bioad zu at n oofc beujer twe heerWke sohapMl n Gadt dw men vgra goden kon zonder twvf i naar di d Vaderhand ti dfn Hger on eans 00 ruk had geichonktn Aan hen bgtde bodem en biosd u itiet mensch en ieder wolk ni f dan me be e schatpUchtt n sOn b st utezen en ixTmogen Aldus d Limburger Kotrier Pattr dr D A Straekt ff ƒ VtHfcadianst n Wtatarholp poaliegala Van Maart lot en mat S Juli 1144 lullan aan de pustkaiituteii iiixonilaia i 0KlMa ii vaikrtjgtiaai w iden sebleld met een toeaiif boven da fi ankaerwaarde O liankeerwaar den en toealagen der aegela cUn li j 4 31 1 Ji oefct It cenl Vit t l f w eeiu D ki ur n r ap brylp ent 4 t cent en 10 actitig Ewart BoMaaux reod tfruan rö d tnuia en lichtblauw O aflMieldlnsen op de regeU van 4 S en 10 oent mei op en und r schilft Vulkitdleflat Nederland vettoonatt inutlevan uit het saxlnalavan een iiuieder niet kind In varcbniende houdnlgen op da aagals van t v en Vit nuit op en oiyHarachrlft Winterhulp Nederland komt fA aynibolleohe vmiriLellins v iar waerbU h t klAverbMrd reep het mktdelpunt van den aohtei grond vurmt De uutwarpen z tn van W H Nijs ta Vreeland die reedt eerder de leKtoenseiteit untwiel li l e egeU ïUn bl vellen van 100 atuka gaaiukt bU de a Joh Ënsched en Zn t Haarlem en In rotogiavura uitgevoerd de sAnatlngeu bedragen Jl 4 X 4 i mm dia van lift beeldvlak aai rx mm D aldlgheldsduur laept tot II Oeoember 1144 Twe paeudo Dolttle asenien gepakt BU een groentehaiiaelaar In da Hal lage Kerk laan 1 Aillaterdain vervoegden Eicb die lelden van de leLliertihe mannen komen en te moeten ondei toeken of liand laar tavenanuddelenkaai tan In sUa bezit had Het ondeiiuek biaRit aan het licht dat da man Inderdaad luim Ultl levtittmlddelenkaailan bezat Oe groentetigndelaar moeat mee maar bU het ituufabuieau gekomen Miden de foegeletdera tot him airea tant Oa nog maar aena even mea d Elaiulagiacht op dan valt ar mlaaohten nol wel te pieten Oe grountehandelaei begon hal aaakJe ta wantiuuweii en tand er up met de agenCan het hoofdbureau binnen te gaan Da heel an namen echlei de vluctit Op hal geroep Houdt den dief weid een van hen gepakt Oa andere kon ehkela dagen tater woiden gegiepen Oe pauedo agenlen bleken een eletitnclen en aan fsbrlekMi belder t lUn De groentehandelaar ui ztoh venteUsprakend ook moet envetantwooi den vtnr da lavenamlddebinfcsarten 41 hU 4i ongeoortoo d wUxe In sUa t all mo l hebben gekregen C l a al l ene eiwver takerU tnaaekt D eeonomUch dienat liaelt In i n parceel asii den Hooge Naardarweg ta Hllvernum aaft etendeatlene jenavarKtekertJ ontdekt In een bovenkamer werd aen umplael dlattUeersUIMiaat aangatraOeo dat i volle weiking wa Het blr k een slnedt leuw appaieal waarine Jenever met een gehalte van SO aleohol weid gattookt Een hoeveelheid jenever die Juut waa gestookt werd In b slag genomen O Inutaltatls wat eerat een week In Junctie ZU bleek la wuiden geeKplolttterd door een bewoner van de Voeaen tlraat dia da ksmar had gehuurd Drie liwrari uw ti bot ninaker iVindeidag herdacht de heer Blenkenree die zUrv werk plaataje aan de L uoleragiacht te Amataidam heeft dat hl voor 75 laar al ttLluiennieltera leerling b on Oe Jubllarla 1 thana SI Jaar en werkt nog elk n dag van S uur t morgens tot aavondA I uui met e n onderbieking van I uren Vien hij In het vak kwutii i ioe t hU 14 uur per dag werken Mgen e n luon van 10 ceivt per week Sleedt heeft Blankenze In de Jordaan se wound Er waa gUteren zeer vaal belangstelling aoowel valt uffict ala van parllculteia sUde WtaSwtaatl Ntdetlaad Ut ge twafda weck van ümm niasnd 1 voor winteihelp Nederland aaa bedrag van f MOM Sl bijeengebiecht DaarbU wat ook een rIJkMtaaldeT met een begeleidend briefte waeitn iiUiud Oi toavBlIlga wijz laakte Ik onlangs Mtrokken bU een bomtiuilaji Ik vof diende daaraan onvrUwUllg een rUk daa der Osar Ik tot duaverr nooll aan een ooilog lata verlatende anMiOk met een blaiiio leijUter wat det betrift wen ch te aterven veizoek Ik u de hIerIM logeüliiten rijkadaalder aan te wanden voolL Whtterhulp Nederland We r k t gednntmtaerAe preleetiet Dinsdagmiddag wilde de gedetacheerde waehtmeeater der marachauaaea zekere B op het gemeentehula t Nunen N B 1 en pnUecHel demunteeien met het gevolg dat het voorwerp uit elkaar vloog Oe wachtmeester werd aan het tMien ewaar gewond terwlll een zekere v d L lid van den beWttkliigMlienHt uit Gel wen eveiieena zwaar gewond werd Laatfetgenoaiiide Is til h t Bliuieii iutbuls ta Eindhoven wsarh n bel alachtottars waraa vervaard av rl d n eld Uk nu mae p pariait g aa n Tu achan k t r an tw 4 parrea van het alAlloA t Mappai b lt in njs morgen het deerlUk vermifikl llJk van wn m n gevonden ilet aUchtofter bleek U tUn de TiJ ilf H Smll uit Zwolle Oe num wa gaestellik Mei h l wa l normesl n liep f r g I4 va Mils r Man Issn tatot pt i l s nagaui ha bet oafduk fasehlad la R a uttM lakrefcar r D recherche t Hiivmum kasft d hand f i id op i J uCdi Mi gM die In d aigeloopan weken lur acitai Is geweest D Jongnnan n l aHira Kauisdrar had heel sll n tbm Inkrskta n reeks dlefsbtllMV ispl Tot lUn bult behoordan rU veulen n I v nsmtddeien in eal boter wit wagans van m lkliandetaratl amstr êka halt dri lUan weg t r hongt ka halt dri dim ws ti van d Bimtekaaairaal s ng r aan door een I aTTwwiend aan 4Mv BUswUfc êli k 1 a Orjiynihaia ward itstarmtddag eek yrashlauto ZM kreeg ami wi l ever d bom a ia In smiUgw taeaMa aMeiuMim In hel BK ilek nhuls In hel WeaUlnd orstjtfBt rfeivict ws K liiieed dl ltlkatt t tksatt tmtf acklpp n en weonwa eiia ii ra Schippers dia ta het centrale iMvolklngeregiaSer zUn opfenomen en die iti den regel tenminale twe ty ken per maieiwl varen dienen zich taf v rkrljglng van en tweed dlatrlbutl statmkaart voor zich en hun gezin te wenden tiH den burgemaeater van hun verblUfplaal Ztt nMM n Merbll t persooiutMwUzen en oiM gt riku t sumk artan ov rl gg n IgrofHVWsgana en woonafhepenbewotiMs en zwervende personen die in het central bevoiktngsreglater zUn opgermmei dienen zich ter verkrijging van tweed distrlbutieaUmkaarten p raooiil jk t vervoegen bU het bev lkie art al r vsn éa aemaent s aravenhaf al imt yt g m n Utrecht ZU moeten hierbij de penoonabewUzen en de oud alapikaarten overleggen St Naitorland gevestigde ItaUanen dienen t r verkrgglog vaa n tweede iMatrlbutl atamkssH ilch ta h l mll i 4 n stelten v o een petaoonabewlja Ter verkrijging Marvaa mneten 14 alah w nd n tai h t bavolkUiearcglaier vutk ét aemMnt w e sU Ingawhievsa Un TWRE rURRlfliVrnCM VriM ll ka toonaaliivand vaar P Z H parMmaaI Op da platsalbakkerij ZuldHol lancl zal d zar dagen nog wei eens flink nafeiMhan en nagekaart worden ver da vlolta en vroolljke voorslelUng dl het gezelschap Du Mée voor ket personeel gisteren In den Schouwburg gaf Het wai gued la merken Boe die sen alione le geschiedenis van Dulle Dirk en f roffie de twee fliereifluiters die op een atgalegtn landgoed in ean spannend avontuur vm jieild raken Insloeg Zy vormden een koate yk stal deze twee zwerven van wie vooral Frans du Mée ala Proffie er voor orgde dat er gul en veal gelachen kon worden Hij vormt Mket Malthieu van Cyiden die een sterke synrvpathiake Dolle Dirk op het tooneel zette en den dezen keer slechts een paar klelneie rolleljes vervullende Harry Boda een driemanschap dat kiuolitapal op een aannemelgk peil brengt Da andere madespelenden o a Clara Visaoher Hutb Oruand en Nell Koppen droegen er allen zonder uilzondermg het bunna toe bU dat men kon genieten van ean vlotte an geestige vertooning Oe achri ver Gerard Nielen heeft x n atuk gebauwd ee i zeer aardig gevonden mlnge met een verraaaendiê i plossing Er wa a n Hfurif daaor Het ptéliek toonde S oota waardaering voor da voorstel A J Janwas lAAKVRRGAOEMNO MRUJESVEKEeNiOINO RUTH I n jaftrvergadefbig ie over het algemeen een saai gebeuren Maar hat kan ook andera wat bleek op la bueenkomst die guleravond in het Veemarktrestaurant de leden van d Ned Hervomtda meisjesvereeniging op Oeref grondiUg Jiutih buaenbracht met talrijka genoodigden en afgevaardigden van andere verepnigingen ztxivelen dat men stoelen Ie knrt kwam Daar werden de j aarveralagitn op evan urigineete als aantrekkelijke wijze m den vorm vait aan voori Mlit uitgebracht 0 avond werd verder gevuld met voorlezing van bijbelscha hutorliche en aigameena onderwerpeot zoo gekozen en voorgedragen dat zU da aanwezigen baalden voorts met samen zang en keurige zang van het melajeakoor en met uiletekeiide declanmtie door orgelspel gejUugü eerd De ouderliM ViiUC afgevaardigde van den KeNteraad opende een kuiga ru van sprekers en spreak leni die da vereenlgtng hun gelukwenschen aanboden Ds H S J Kalf die leidde aloot i bUeankomst met dankgebed ZB HAD BET ZEI F OEZUN Hoeveel zelfs mededeelmgen van mensohen waard k mnMi zyn dta verklaren lej met eigen oogen hebben gezien laert een gebeurtenis waarmede da politie dcza week ta maken had Een inwoonster was binnen de stad verhuiad en zit kwant nu op het bureau asui iifta doen dat tUdena de verhuizing een partü lufgoaderen in een tafelkleed gepakt waa gestolen Oe diefstal imakte haar ontdaan ep roet tranan bi da oogen verklaarde zi dAt za da goederen op d kar had zien liggen en dat ze oult gezien had dat de twee kneOfMa van een firma die haar met da venLiumg gehulpen had het Mk iqm daa wa an hMidm gehaald He zaak laek oo klaar al aan klontje en dlea toog da pglitia naar da wonmgan van firmant enimaoliten om hulsaoaking ta doen hat aan nijdige gezuiilen gaf want als je iemand uit den brand helpt U het niet prettig om de politie op je dak gestuurd te krugen Da betrokkenen weien met verontwaardiging de gedaohte aan diefstal af en de huiwoeking laverda niet het mtnate resultaat op Knfm het slot van het liedje ig geweest dat da venmista kleeran in de oude woning zUn teruggevondan Da eigenares was za vergeten meda Ie namen Maar za had gezien dat dg k eeren op den wagen lagen Zoo waar ala ik hier sta pleegt het dan te klinken WANNEER VERDUISTEREN t Tat M rtbrwri aiael vanliiialaH warda vu U 1S tat 1M wr M Fabr Maan a 1 1 ondar M M g Feb Maan ap S tg onder n M 7 Fab Maan ap U onder KIM mm In memoriam Nijmegen Wit liefde in hel hsfl drlsgt oor hel prachtige silhouet waarmaa NUmegsn schtsr de B iwacha vlakt boven sUn htuvels ORrei s krü aen brak in da kaal aU M nu 6v r de Wpslbrui rijdt au sieh irel hang vsrwscbilnf uit het tralnrsam buigt Da mmsch blijtt hapert D somhanie vsehslwi kunnen h m niet van hM laslil sprank g lna bsroovm dst h t nog meiJiin vallan HU sist gsdurand da ra aït ellhau t voor il h da rank karktorena boven het ipsalKh gawirwar dar daken ven d i oud typisch stad n hU gelann niet dat dst sllsi too valladlg veiwoeat kan tijn too volkomen w M vasgd en verwarden tol aen dsl van puin tusachtn d staken mi scherven dia nog oprijzen van d k rk n vsn het vroRi NUrnegen Al d trein over de brug rijdt is slis hoop v rvlo n Het oud NDme n lijnlst m r De Hnk StevMia II mei één aisg neergavsld in h t brandend khip van sIIr kerk dis d eeuwen door m4l hel arhllderschllge Stavenakerkhof en d prarhItga HarKl hal hsrt vormd van het oud reatnrUks Oelr Cn dssromheen is da stad vsrisan hl explosi n brand Dat wonderlijk aantrekkelijk aamenat van eud annl uw vsn historisch n niad m kraebt n biotl v n b drUvlg siratm en pleinen dal i n dood stad wilde ivaraui maar l v n bl f m l sti lm S ilsen vsn N d rlandach badrUvighaig Idarachf vrtandalijkhelil en ksthollska yraeinhald I p l Bt In n baaierd van puin n v rwrong n l s r waaruit a n vuil rook optrekt naar dm h ld r n Wlntarbsmtl tilt dat sinislar pulnvsld dragen de Ni1m naren wat hun rsattf dsn dretven Issl van hun vela dooien vrsehtautn a m t b r n w r v r ilch de nonnetlsi lergnid bulg n ksrrsn n nal sen fn l blak rd n gshavmd hulsrssd en arm vel kleeren ef n bad De wankelende lérens van 4 Moltnitrsstksrk startten Ineen met n drtunenden slsg dia hsn v n doet aamankrlmp n in stn bang harlnnarlng dsn gss sil wser Bw iii nd voort w rkend msl de eanigealndhald van aen alad In nood waar la r dd n n t h ln n valt Mei led r uur braken de koeveels en spsdan da laatst r st n weg van san van N d rl nda irhnnnat stadscentra dst In êen minuut tol Bcn wrang oiln daend bevinnertng werd In 4fn minuut wssrln n tom le s naoiMol itch uitraasde B n nosdlot maar da I wr w r maakt hel d g d cht dal dit neadlol ward b stuurd deer mensr henhanden dta rlllena en wetene dit ilnnelooi geweld deden laehenira ov r n argaloot vredig ilad dl will ni en wetene n monum nt van schoonheid en IsvMi van euw i trotseerende krsehl en vroomheid In Mn minuut In puin lelden Zander rtn tondar t n ssnnrljabaar nut H l Irteate atthouel van NUmagena PUin II ala ds iMitn terug rUdt ovSr de Waalbrug si flsddST g was n HM al ardwanan sljn al h l rulmingiwerk l a einde Is H l oude Nt m gen la nial m r Mssr bflvsn NUmtgcn sissl hel gebed gal vsfl mnnd lat mand gaat Beseksrm ens t f n d bevrijd era H r Wat Waar Wanneer Th BMri Ik p w l op J vrouw m l Helni Mtthiiuiui en UI Atitaial Aanveof I uur ZatwitUg Maetwleg eu Dim ll g I IS en I uur Zoiulug veawf I uur a ul a Bkoeoap Oveiaihot lm t I Ua Bilv l AanvaM I uur Zaïerdae t en vaael W uur Zetidag 10 Ie en vbmI I uur eiwnwkarg Bk wiiue p Trenk d p iula r lm l Heua Atbar en KSthe Doreehl Aasvang I uur Zottdaig vaiuif I uur Beunie foyer Ceberet programma m i oa Tonny van Zwol n AtUta Aanveaig Z t r Img naai 4 uur Z mi vaaaf I uur M Vakr I aur Weataikerkl wukmtddag wUk I Ned Merv Oemeeni alaoheld ds ArOTaBKBBgDUINIIt Sleede leopend Idea nsshls sUMn voer geneeenilddelenl ApnUieek Or nd l allSSn l aiige Tiendeweg I DIavaa ap pad Ih U een ha ÊrenrUwiel ontvreemd dat dai avonds een paar uur ooafgesloten voor een wonum aan da Gravin Beatnmtraat was neergezet UU eftn hok aciiter een woning aan de Crunjéilraat M een konijn weggoliaald en uit een hok achter een huis an den BurgeAieester Martenssln fel aijn twee konünen gestolen Tijdens het vervoer van Den Kaag naar Ooudg is uit aen auto aen kUUe m t 1 K a kttntUxMW kggf OAt vraenid a HHaMiiln6 l ai iiaawMIMMaM FemlUton Nadruk varbodan tfm rmiê om wereld in tachtig uren 74 Vooral in da buurt der kerk woetUa het gevedil op i n hevigst Tttscha voli a da voanohnften van Rodetsky nauwkaurig op DIotH bU den stellen rotsnttiur gekomen aloag ze ooatwaarta aif en braoht Hob liion na enkele minuten in een aoort hol dat door aan ovaitfaaivgemle iwta ivanl gevormd Hier moatm wa waohtan ati het meiaje Waarop moeten wa waohlenT vroeg Hot erl on Ala da weg ivdiar Okkaya voor ong open ligt dan moeten we van dit oogenblik gelbinjdi maken om den beiTpaa door ta komen Maar die weg ligt met open Tom Die wordt bewaakt door een Iroapija van Rodetaky i manschappen Za kropen over da overtiangende rotapunt en bleven daar in de halve duMtemli zitten Ht doe aldeor mijn beit me ervan ta overtuigen dat je werkelykhlar naait ma git Tom zei Tasi a zachtjes terwijl ze xUn hand vastpakte en gteviji drukte Hoe ben ja hiar tpcb 100 gauw beland Hoe ben ja te weten gakosnen wat er met mil wai gebeuld Van Ditel gehoord en Hij had me nogal belootd dat hi het niet zou vertellen Hy haett het ma t ai verteld nadat het telei am van Orlofl wai gekomen verleden week In Detroit Het raaiij verviel in een ve bUsterd ittlzwofen Ib begryp er niat vans Tom Waa j varleden waak nog kt Oatioltf ki Ikaa da week ben Ja hier In BIberit Hoe dat mogeiyk in h t kort vertelde h f baar van orrieiiiLi LANOaoUWMgOtpglLlNaiN aar aa jmeinela IM HaliaiM lAAO IN XOMMOllilAAD OOatT ï a WiMaraiiawaa v igen d be ei feilde beaehikking Un verpllaM tot bet leien van wlnlerkealsaad of winUrraaik aad Ie teler op Wel v i n loo doortvgronden met meer dan 9 h a biHiww land 10 pPt van h l buuwUiid 1 l ra op andare giondaoorlaii met iireer dan li h a buuwlund 9 pCt van het bouwlandi b VrljMalaM van dtw kiiuUaad veralleh ting tQn la telen i a klei lavet en looduarngrunden mot I ha tmuwland en klalnor ïe lelert op ander grand ort n met ia h a bouwland en minder Je Ij dl Bit sohrlllaMIfca ontt r ing hebben ge kregen van d ii l roductle comnitasarie wegens ongeictiiklverklarrng van den rond M om andere reden n dit laatala geval staat op den anthefringabnaf ol en aoo Ja walk andere gewnbiien m n In de plaakt van winterallvzaad moet t ei e itjn door den Produeila conamissavto bflMaWa geMaden om oen oT andww r deu vrijgeateld van d verplloble wintaf olieiaadteelt dan zijn da daarin gelegen iMdrijvsn lil dnl raUataadt eltplicihll n verpllotil in plaala vin dit winter oliezaad 9 pCt vsn bun butiwland ni 4r mat aardappelen tp Betten dsn de opper vlakit aardappelen dia In IIMI hel ban leleaUI met di n veralandn echter dst o h t bairokkMi bedrIK niet m t dan MJpTt van het bauwtand met larA appel balMMlt gelaeid kg werden d ander bauwtand op e n bedrijf wnrdt ver staan hM bouwland dat WJ da lg l la venleriasll liMI op het bedrijf aanwMIig waa a vermeerderdi i met d oppast vlakte graaiend dat Ingtnroiga eenige weL telljka verplichting ii ehaurd Mp moéten iltn 1 saet het saaiklaar MJE huunla land vilmr vlas la m t het aa b klaar let iM u rde land niet nmr vUs 4e vvrmlndtTd m i bed zaalkl ar irerliiwrtf lind iniat vuor vlas aiiisriaa Ie alle g rgsni e rd n dl in haa Hehed nlst at ilwdits gadfaitslltil dan hun vsrplIrhMng tot Uelt van winter ki elzaad heblien volitaan iiJn varpJMl ingavnig he taeltplan soniaroUeiadMI t HUMd da apparvlakia dis iii In gebroii liim geblawen lfe ns m t n auineruMai gawaa In te saaien voor nogal 1944 la S lers ven wtnfaralfeusd of rontrartzad rageni g h l at gadeeltellik mitk iulaklng van het wa enr aeliNrtal ha teett mtnlng van den Hntductle oummla aapla heliben ntvangen n het gewaa gelwal al gidai k sll h uit t pl ieg n nte gen vintlaan niet het inzaaien van zomer oli zaad u t één maal d opp rvlakl van hun winlerolle aadvarplicliting of Indien bet wlntargetna al e U gsdaelteiljk lm ultgspliiegd een aanvulling mat Sumaiw oHeraad tol hun brlal uppervlakte wi tcrolia dv rpll liUi4 wear complaet 1 tenzij op hun sclirlft ii k anth t ii g a p den i verm ld f Vrijg iil ld van da romeroli e advttrplirhtlng zijn 1 slj dia v il illB aan htm wintertiliez adv ri tiA ting hebben vnidaan 3 xlj di itp coi traot landlHMiw of tulnbuuenadan hal Imh geteeld en laK dien Itouifde een chrML tetiifc onHieffing h bn n ontv n en sü niet t kampen hebben gebed met miaoogal lat onder n t n 9 I lij dl v den Productie itnminll aaria om ander r den een ashriltslUha otidierfiv hebbatt ontvangen D gan n dl alet aan iMin verpIMtlIng livtake da l lt van winter of aofiiei oUezeud vtt daan alelian ilek bhwl un baitraffinf o grand v n h t ll luH TueSilraidit apraak Va d eivaorKi nlfif O g lag held tm wlnleikofrl aad leaitpltclit over lp dragen Is thana gesleten Wel beataat w r tl gelegenheid um sutneroU atl teallpllclit over la drsgm M n ietl M d l rsk nlr g van d iippervlaki dta men gaat overdragen gtMd op het kA paaid ender E 1 en E S VfcULKNIIEaitTNATIE 91 M Ingevolge de peardenverordening 10gi ia hes voorhanden ot In voorraad heljhaik v n all paardan oudar dan I m nd 4 alMilil toegeataaii indien d houder van het paard in h t b i4 i van aen tan b hiwv vsn zl paardtani ultgaraikta indeiitlUltakaart voor paardan I d r dia In h t bezit I van e n mairi dl v ul n gekregwi heeft dient daarom la poedtgat docli uitarlilk Mnnan I da gn m d gabourla van h t v ultm aan gin hiarvan t daan bij ilJn P B N updat iijdtg het slgnalem l van het vsibi len k a wiirde qpgeiiuinen de IdeptW teltakeart binnan 1 maanden na d gn Iworte kan warden toegaiundan Vuiia soaver dn tsrmljn reeds yerstrafcen U i de P B H van de gebourto nog niet kennis Is gesUid mu l d aangift nog tan sposdigaU laschledan PI V0 MIKCf IIM 8A gl vooH rttn HOi tam huil wadalrild om da wereld en bM dat hij In Yerma zou mogen landen hy eiikel en alleen op voorwaardlv om ta trachten Taaoha te radden hal commando ovar het vliegtuig véb Moring op sich liad gano nen Hoe tm op den vierda imorgena vrueg In Detroit was opgestegen en den zeada m Yannn per parachute waa gedaaltt Taaeha die zelf acht on twintig d ga niyidig had gehad om van Vaticouoer naar Wladiwostolt ta Helzen hnall diep dtan en streek zkih met da haM over het vtKiilumfd Kn dat vliegtuig vervolgd üp MTtaoA ataat au ap om ta wacbta f ida hoofvltkta tuualian ili r an OI kaya Hy xwaai avan om baar giiJ lachend aan ta kykan Vartal qm aeaiwat meer over Rodetsky Taacht Wiais dat eigenluk en wat voert hy hi ruit Hy Mar al veraebaldena wekw antwoordde het meisje Hy haeft te Moskou opdracht Bitfcregen biarhean te gaan en dit rooverineat uit taroeien Oourko wai vroeger atafofHoier van dan helman Semenoff in CWU hU vial aohwr by SfloienolK in ongenade waarom weat ik niat enniam de wuk hierheen Uit Hariila kreng hU venterking en deze mannenhebben hem geholpen met zUn eigenki zakken Yarnia te veroveren Itodetiky aegt dat het bandieten zyn en datza zich m Ysima hebben gevestigd omdat die atad gemakkeiyk ta vardndigen scheen Sedert de verovering der stad Zijn er mi en dan ver t t ingan voor GÖurko aangek men die gttmeana zaak met ham wilden maken BodeUky aagt dat het juist de mUdadigstn nlementan uit de heele streak bier lyn Rodeliky had er niet da mbwta moaita man hier ean laata M kry n en van het ooganblilt af dat fcU hlar was haalt ky ptMMan karaamd om Oouifca ar uit ta gooian WoMt vwvolgA