Goudsche Courant, zaterdag 26 februari 1944

De a dink vmn bet BotU boekj Toor de b baDf nbruieb nt uyag wordea gMiinaneeerd I Men fcUeve thana eaa aanvragen man is t l end an ZQ 11 hun esemptaar vaa den laten druk aan balangateUenda Takfanootea wUlan afataan kunnab dit doan Yla R A D Rath Doodehe cet J HkH wt Ka 4 l oa4 kM v r yicKs VarkoudiMidt Pr araten SPOftT HJAnlM J KLAMK DlimiCT OOtlDA la dwi indttrUd vuur het derde kl imfteciuchipo in hel dlitrict Gouda iMbl js ileh i pUSut Peck Sr kampioen i Jè Peck t N S IJ 3 d Vrankrljker M Tunnel li Smldt D Tunnel B Z an ntnir Anti Puedel C de Jon t Zuid C vkn Kooten N S H en J B r tela Concordia Carafe rearrvt li J Dot feimaaa De D le en tweede rei rvt R Lanaerak ThalJaa Vrienden Do emdstcUd wotdt a P ld op 1 I en Maart PUAT8ELUK RiEOWS aqgKOOP HGraoM Knrfi Van de aleemèene vcTgadcïlna van da ideelina BÜdioup van d Zuld HaUanduht virocnlaina Hci Oraen Krula Mcak datdu reküuu iloot met een aaldo van 4Aa9 1 dat neUadenttl tk jut IIM Oc heerenJ W 2 Bbblnge en D C Jongejan werden a la bcauiuraladcii hcrkoun D b frooting vo rn M ward vaitgetteld op irmx Het cr l I van do wt kv rplacinf vermeldde lat da luatcr iai9 bHOcken heeti ateeleadUe Inkomaten hadden bedragen Mfas en t uila va 1P51 M Mevr ftoiberiË irertf di het beatuui tierkoun De t b c beitrUdIna vroel dit a N aroota Uttlaven a konden Mven Kln tn en acht votwauenen worden uitgezonden naar analorla De nk iilen hadden bedotten Tm Da uitfav l 7774 De aftredenden beatuuraleden de Vfren dpkter Jooaeneel en KI Jonceian WMwn herkozen De atdeellhï huii2 Wk hc It 7 geilnnen M Weken geholpen Bevolkiag gestegen De bevolkin bedroeg op 1 Januari 19 4177 mannen en 4004 vrouwen totaal 8181 Inwonera en op 1 JaAuarl 1 44 425J mannen en 4049 vropwen t taal 8323 itiwonera en vermeerdering dus mei 1 1 pe sunen BufgerlUke Stand Oeboren Bwtlaan van TrefJer en I J Bllerbroek Jan Adnaan z van A van Herk en T van Vuu ren Mariua z van J Verbeek en W A van dar Louw Martlnu Theodorua Jacobua z van B i Sieenhamer en S Hogenelst Da Baaksopache valNiig In da bettuun vergadering van de coöperatieve vreeniging De Boakouptche Veiling la In de vacaUire van den he r H van Genieren 1 1 pennuigmeetier b r ueTnd de heer P J Zorf I MOORD8ECBT ln ae t l koven Mee Hel aantal livwuner Meeg In net afgeloopen laar van 2W1 tot 80811 i ijde 1813 mannen tt 1488 vrouwen Het aantal geboorten bedroeg 73 198 Jongens en 87 mefejes hel aantal sier gcvallen 33 het aantallgeveitlgden IM en het aantal ver trokkenenMM Cr warden 13 huwel ken gesloten NIECWERKERK a d USSEL BnrgertUke Stand Geboten WUhelroina Jacoba d van G J Zwart en A MaritJn Ondertrouwd C Stolk 21 J en A v dKley 13 J P Blok 18 J StolwUk en A GVisser 13 j J Lugltlgheld 28 PUnackeren A Maaskant 32 1 J Hazenbroek 33 iti Q Streef 18 J B de ipnt i en C M Paul A J noel S7 1 en P C van Sterk n i Getrouwd G Geldenn 18 A Oudtlk 17 1 ONINCHN WILHEIiRONA BUNA OETROTFEN BQ Iwdrfaanval p Unden By eoi ran d on tt rooie Dulti aanv Ien op UsoAetk ia volgen den BerUiii Wi n corremondent van het BbM Koolhijn Wllheknina bjjna om het leven éttOmen BlUken Bntaehe hmchten faavond de Kontógm ïTa ten Ujde vma den bomaiinval v n Woenadag 13 ïebruari jl op het oofenblik dat de Daitachb vliegtuigen tMnren de Britache faooMstad veraohenen in Looden Zy itad zich niet of nog iilet tD Mn achuiUielder begeven toen een Cuflidie bom lii haar onmiddellijke omfeving viel Eenige leden van het cnol werden getroffen en kwamen om het leven De Koningin bl ef b oud n OflDEWAnS Oaiaetttac M negdtl By b achikklo vais de reehtbaiik te Rottecdam la PAronella B te Oudewatar ontzet uit de voogdij over haai drie roloMrlarlte erkende natuurltlke kinderen nuka neer aaiüehlliia v n een verzaak vm den Voogdilnad en op grond dat der nektbaak idt de vcrtilarincen van da geboorde pamaian la Yarband met de overgetegde rapporlan geblriten kl dat de moe dtrvoo d a baar verplleMliiven tot verzorgin en opvoedtet der WsKleren rro eit k v rwa xloo t en det sic ontzetting der Mchtbauk In het belang vaai de kinderen noodaakeltlk voorkomt lu houger beroep bèvMtMdc het G r chtahof te sOravwnhage da baachlkking der rechtbank varaanitdc De beschUckisx van het Hot la nu meldt J e TeKcimat door den Hooien Raad vcrlUetlgd op flroiul dat Isi geen der uvcrwcgingen der reebtbaok te vlsMlen la wrUie vasi da feiten en wnatandtahcden waafop bet versiek tot onlzrttUig gcgraod tr ei z ln door de rechtbank als bewettn z jn aanijeBomen en dat daardm alet te be arde len v k of hetgeen als lieeveten werd bcactwuwd giDoden oplevert tot ontieCtbic u4t d voog Benoeming De beer A Ooudriaan loaarbender aan de gemecntebedrUyen Is In vasten dienst benoemd Bttigerlilke Stestd Ondertrouwd Jacobus van Kvolen 4 en Maria Oeertruida van der Velde 4 J 8T0LWUK tlHraerMgea Banmniie WoeiMdatr en DoniHi da ÉVdnd gaf de muziekveevenlilaa Haimaale goed ieal eg uitvoeringen Het paagranuna bevatte een zevcnul muzlakatuamens as een non atop Itevue eafct t S voeringen jS W ftlü Oebozasi AdrlaastUe WlUW 0 nt van D Berkoisww nW a van VMet Aart z van A P 4iaSil2i en J Verdoold CoraeUa Ai J T SS A D Anker mj J N Verkaik Overleden P v d Bee 41 i tatAa van M C de Crcgt 3 SlingerlandTr nm A Sche 83 J w dn Si N li A e J Anker 81 i echtg va kji van Uk J i Vertrokken Abr de aroot tondaxtMtMer naar OMot Anuie Oravelend 17 X v Oam Undarbalderj naar Berkenwoude B 88 A J de VrflTlimdr bouwer naar Oouderak B 143 J v Vljet bornarbelder naai Kaastreeht D m N Oeelen dleaetbode naar Ouderkerk a d IJaaeL B 114 O J v d i de lSdikk naar Nieuw teuaden D 78 Ingekomen A M Stubbe dicnatbode van Bergambacht in C 8C A v Khillve kapper van Bergambacht In A 124 N Baas dienstbode van Ouderkerk a d IjMel In D 35 a de Jong dienstbode van Nleiqverkeik ad Waael In C 48 N Deelen dlenstbo f van Berganibacht In B 48 J Verwaal dienstbode van Berkenwoude In G 48 A den Hertog van I an erak In C S4 H van Herk landarbeider van Berkenwoude In G Ma J V d Werken van BergamUcht In G 81 C da Groot eml t prov voedselconjtfn van Boskoop In H 11 WADDINXVEEN Kempkea Mèubelfabriekeo In de vergadering van aandeelhouders der N V Kempkes Meubelfabrieken alhier werd jhr A C Kra enhoff ala commissaris herkozSen Btl de Tondvraagrvroeg de hear C D Popken met betrekkitig tot de jongste kapitaalultbrtldlrg of er geer gevaar bestaat voor verwatering der vlottende middelen De voorzitter jhr A A op ttn Noort sntwoordda o m dat de eenig luiste manier Is het geld In eigen bedrijf te beleggen Na de emissie zijn de loopende siThulden afgelost en da giandfetoffenvoorraad Is z J hel In beperkte mate opgevoerd Het was cchtcc niet mogelijk het geheele kapilHal In poedert n om te zetten Er blijft een behoorlijk kanneldi en een zeer aanzlenH k tegoed blJ de banken w aarïchUnJlJk zal dit eenlgen tijd zuo blijven Zoudra de NV in sUal zal zDn be Uanda plannen ten uitvoer te brengen zai er dringend kapitaal noodig zijn ¥ n Industrie zoo zelde hfl tenslotte nog die na den oorlp direct kan draaien aal zeer welkom zfjn Dit zou hier het geval zlJn mits deze uorlog niet te lang duurt De heer Popken vroeg In verband met de mededeellng van den directeur dat de fahtieker behoorlijk van Iconende opdrachten zijn voorzien of dit ook oor de toekomst gold De heer A Kempkef directeur der NV beantwoordde deze vraag bexestlgKnd Handelsblad Radioprogramma salsg il reteaart MIV I 414 4 M 7 M Uuz v strUkork 884 De zin V h boer idn 118 Progr oven 8 11 Gr event sportnieuws 118 Or 8 48 Oodsd utti tso BNO 818 Zondagmorgen aorgen 18 40 Kleine koatbaarhedan tn Il 84 De MeWdlatan Ilie Da sten der s a II 40 Or II44 Voorwaarta kameraden 1M4 BNO 18 18 C Ue lum Mualea divina lia vTu wwiekaade 148 De planoaonaies v L v Beethoven I H 18 Da actaUnwer r 14 40 Herd Lao Ruyg rok 18 M Wekal luisterspal 1811 Muziekcorps V d Oultaeha weerm 18 88 Sportultsl 17 41 Cabaret der bekenden 1714 Meiod uit een uiutalkatt 18 il fed volkaklanken 18 44 BNO en spiegel v d dag Ma li It alleen v radloeentr 1818 Spon v i dag iiio I Paallaccl OPera Mts Or 1140 Cone v werken v Nad aomcanlsien 1184 BNO Uil Bestaan se of bestaan se nleim it Mte Dsnsark W Barking en R Rensrd Hllv II 14 40 Soldslentunk Nord West 1104 Oodsd ullz 1140 BNO Uil Conr u 00 Toespraak IS IB 8 Kwartier In drif kwsrtsmaat 14 00 V d Jeufdjsis c n tocht door de werelfl Ift 30 Hong Drk B Balogh ifl oo Kaïnermuzirhoonc Ca 18 45 Schubert Orteg conc 17 ao Dé toekomst der wetenschap I 17 S9 Balletmuz Itifi Zle Ully 1 18 09 Dansot lf D Wlllebrsndts Iff 10 Musette ork en sol M 08 Eoekllmt t Mul lk lerrass 11 4t Avondwilding 00 BNO W Maandag n rakruarl Btlv I 414 4 M 819 o rreundorfer speen eigen werkjes 7 00 BNO 7J0 Oymn 1 li Wiener Bohèrrie Ork en SchiirIcke Trio 7 SO Sportnieuws 7 M Progr overs I 40 BNO 8 II Luxitige oehtendklsnken 148 4 80 v d Hulsvr 818 Licht ork oonc 8 41 Oodsd UIU 14 84 Ork G v Krevelen en gr II 00 v d Kleuters 11 30 Zang plane en gr 1300 Alm II19 Th Uden Mssmsn II 49 BNO II 00 I snd en vn b brengt 13 00 Da Meindtsten sol en Isnospel 14 00 viool pisno en bniroepkerkorgel 1144 Oodsd ultt 1119 EIck wst wils 14 41 BNO 17 48 V d Jeugd 17 30 Omroepork en so 10 M BNO 10 09 PIsno viool en cello II 40 l olltlek iHwkpraalJa II10 BNO Na 1111 alleen v radlottftitr IIII De echo la de muz 1140 Johan Lammen berd 30 oo Omroep avmph Ork M 40 Vraaggesprek m W Helmut Koch MW Omroep Sympn Ork 3134 Wsrtheland 13 44 BNO 3119 Helod weelde 13 00 ptanovoordracht 11 38 M 01 Licht klasa kamerork concert Hllv n 17 48 Operette fragm II88 Parate der Irstrumenten 19 44 BNO 14 19 v d Jeugd II 34 Met Ked en dsns M II Ken voorganger V Arila Blauw an MM Orgelspel 11 44 Woonwagenromanllek 49 v wi JWlJdlns 1144 BNO Werp peeti herp tu ch n da aardttpptUchtllenl WüKertijd ffi LccstS Jongeneel s Leesbiblioth Wed U een keuie uU duuend OFFICIEELS MEOEDEEIIM MNAAbArrCLBK VOOK KINIil w 1 VA 8 11 JAAB In verband met de beschlktiaai d ng sinaasappelen op de met versnape A fcmerkte bonnen zullen detain asn ünaaaappelen worden voorzien doortuai komst van de plaatselijke verdeeliufu toreit van het bedrijfschap voor gninZ en fruit ZU dienen de bonnen ueii 7 bIJ den verkoop der slnaa isppeU bq klanten ontvangen hebben geplskt op plakvellen op 28 18 Februari en 1 lu as bl de plaat5eltlke verdeelk i tu Tl te Jeveren De aflevering der In pij aan het publiek zal van 4 Maart iiu kunnen geschledtn I tocwuzivgen cbocolaiii en suikcrwbrken Alle In omlojip zilnde toewljiin pn suikeiweik gevet behsive op su ItcriM ook recht op chocolade Voorla geven sllsï In omloop zijnde toewijzingen voor fh coii behalve op chocolada ook recht op 3JS werk TOEWMZINGKN KAA8 De aandacht wordt er op gevei d oog In omloop zijnde toewijzingen vmr welke VOO zien zUn van een distrlbu leg thans iéen recht meer geven op I rl Itoi van vette kaas LANDBOUWERS UIT DE ONTRUIMDS OCBIFUI N Het schijnt voor ie komen dat isn Iboua en In het bljzrnder veehouders 11 1 ds 1 bietleti welke ihaas op laKt van de Dultid overheid worden ontruimd trachten tn t omgeving de beschikking te verkrlj pn grond Aangezien dit zoowel tav de vaj bezetting als van de te bedirg n vnj goedlngen tqt zeer ongewenschte toeslsna zou lalden wordt bepaald dat landhouwtn die ten gevolge van den ontrulmingFirjatiM hurt bedriif geheel of gedeeltelijk tifbU moeten prijsgeven geen anderen kioiio gebruik mogen nc nen zonder toe ftrnm van den Pro Incialen Voedselcoinri Isu Voorzoaver aan de betrokkenen gefn p ter beschikking kan worden gesteld zsl a het Bureau Ontruiming van het BUksburn voor de Voed elvoor7Vp n f x van den staltljd het gebrulk VFe r genomen en in andere deelen van het li worden uitgeleend dan wel Ingekwartis Toodat e oor pronkelhke eigenaar all i groi d weer bewerkt of beweid ksn wordi wederom de beschikking over re ni ioi vee kan krijgen Hoofdredacteur J G Wcyaters Rpltsroii chefrMlcteur voor Gouda en Omstrekj r TIeter Gouda Vkrantmiardelttk voer advertentl n L AkkersdUk Rotterdsm Ot geefster NV Rotterdamsch Nisjwibia Bottardam Voroen van Vrijz Ned Hervornmdan Godsd ienstoefening a a lan ag 10 0 uur In de Nlaina Kark Pepeislraai 128 Ds E D SPELBCRO Hilversum WEERMACHTOreNSTSTEm vraagt voor diroct of iStacj 6f ZONDE WACHTM MNiN von onbesproken gedrag leeftJiÓ 17 52 1 Voormoliga mililaira mutici gani tn voorkeur Vaanraardaa vri klaeding koit an lowoniag I grondfolaMsi voor het gazing zakgeld voor dan Wachtmon I Da gezinileden zi n tegen ziekte verzekerd Plcoliing alleen in Nadarlond Sslilcitstiss e richten onder no G 1514 bür v d blad Vloerbedekkin Zijn voordracht vrordl met een icrie zeer bijkondere lanlaarnplaatjct toegelicht Toegangsk voor leden 1090 voor niet leden f079 incl sted belasting van Dinsdag af verkrijgbaar bureau OoudscbdOouranI Kinderen zonder geleide geen toegang laort T vrgunnïïïa SL VüNbCH EIKtN OF 8EUK EN Parket Het a MEUBILEERfNG DiKl Kl N T J KH rubnek NIEUWE SCHOUWBURG EN DE 7 DWERGEN U liet SneeuwwJ ll in de glazen kist d zeven kaboutertjes de booze konintin en nog veel meer In een prachtige monteerlng 8Chlt erende costuums enz N msT voos aiooT in lum i Prijzen O 40 ƒ 0 75 i Plaattbespreken Woensdag van 3 tot 9 uur daarna dagelijka van II tot I uift VOORLOOPIGE AANKONDIGING Eerstvolgende VEILING van meubilaire en huishoudelijke KOCjt ren baaln MIaari 8 m ual Kunstmin te Qouda Voor biivoeging van goederen zich te wenden tot Deu waaider B N AKKFWhr l K Oouwe 152IM te Oo j Flal llMikk ri vraagt aONGENS en eenige MEISJES voor magauijnWerk Aanmelden van Fterseijnstraat 11 SunnaAinlstfaat 227 van BasHestraat 13 OOK OVERDAG kuni U met uitbundige TIOOUJUIEIO Uw zorgen verdri ven dank zij taze Extra ii iddagvoorfl lUiig in op Zaterdag Maandag en l insdagmiddag aanvang halt dr en de WaM agéwooa HEINZ RUHMANN Ik pas wel op Je vrouw Ich vertraue dir eine Prau an Een Terra film Toegang boven 18 laar ConaiiHcrttobarMni Tub r alos bMlrqdiag Ooithaven SI Uouda Op Maandag 28 Febr zal gaan apreckuiir worden gehouden Heden overleed tot onie diepe droefheid In het Y Itcrson Ziekenhuis na Hen kortstondige ziekte öna geliefd Zoontje en Broertje ARJE DE BRCIN In den Jeugdigen leeftijd van 9 jaar Zijn diepbedroefde Ouders Broers en Zusters Uit aller naam P DE BRUIN W DE BRUIN Houtgraaf Gouda 24 Febr 1944 Groentndaal 110 De teraardebestelling zal plaats hebben Maandag 28 Fcbr as op de Alg Begraafplaats Vertrelt van het v Iterson Ziekenhuis te 12 uur 30 NEDERLANDSCHE REISVEREENIGING AMaalino OOUAA Op Donderdag 3 Maart a s savonds half acht lal de Heer OTTO VAN TUtSKNBIIoeN e zeer bekende spreker ook voor Gouda geen nbekende in het Veemarkt Restaurant een lezing houdenovcr Stadgenooten voLiCsKuMar UIT VCLeRLEI LANDEN Met ingang van 28 Februari a s is levering van üerlngenbloemen weder toegestaan Wij kunnen U vanaf dien datum uit eigen kweekerij weder elke hoeveelheid vencta gesneden leveren BloemwerkeD In elke uitvoering Ga MOLEMAN GRAAF PLORISWEG gitregelé aw asen elecfricitcits verbraik Controleer Voor direct gevraagd eeo Kevkemnd Aanineldtn DAME die Vrijdagmiddag Ui trein Gouda Utrecht actetagch heeft gevonden wordt verzocht deze at te geven tegen goede belooning op Bitfg Martenssingel 49 of Stationsloket daar waardelooie inhoud van groot belang is voor den eigenaar Hotel DE ZALM Inrichten controle en bijhouden van administratie Belastingzaken Dan loopt U niet de jkaaa dat de straffe maatregelen welke la Accountantskantoor G F H BEUKERS V V Bergen Uzendoompark 2 Mannenkoor Gouda s Uedertafel DIrecteiif OUSTAAF DE VRIESJ J bet algêmeek beüa OBvenatidamk iOb ook IT treffen ea V eet ® UITVOERING ff ie geregeld controleert kan tijdig zelf ingrepen op DONDERDAG 2 MAART t a È In de z al nilclUa Ingang Singalttraat Haul nifi r itiirmtf iiii minder l l n 1 Naaai de uit te voeren kooiwerkcn ui opgevoerd worden een blljipel In één bedrijf J É BONTE KAKATOE Zaterdag 4 Maart 2 30 Hat mooiste Klndorsprook Uitstekend Kiiidcrtooneel door het gezelschap van THEO VINK SNEEUWWITJE Muziek v n het eniemble KORILEVER Aanvang 7 30 uur Zaal open 7 uurProgramma a Icvcni bcwl 8 v n toegang verkrijg tMtetebiJ de leden en savoatta aan de zaal i OJSO Iflci belasting S ecrtfaflail ONDFR DF BOOMPJES 57 Oinsddg 29 Februari Af cheidsavond vaiKAad Lampe met ziin Orkest WoMsdag 1 Maart preitnteertn wij U voor do maandon Maart on April JEAN KALBERG mot zijn SollsUn Café Restaurant De KrOOn Klelwg 97 99 O ouila DE NIEUWC SCHOUWBURG Couda THALIA KLiiwia 10S a Mla Tal SSSO A J onótrd t 2 Maart 7J0 uuf ila aan enkala gaalMaratolllafl daor het cischap Willem van CappeUen Kómmer Kkyn SCfiKTBiNI VOORDRACHTEN lil ERNST tt LUIMI Een echte oaderweftche gtMMllige avond om ntef te vergetenÜ M ƒ 1 90 ƒ i bd Inbegreperi Om I Nll rk ehll Betpreekt vooral vanaf Dinsdag 29 Febr dag v n tl I uur JONGEN GEVRAAGD voor njwicthandcl Jjc Strsvir Wtth Vente IilWELl K Dame zoekt langs de en weg kennismaking met R K heer leelt 30 tot 35 jr Br roet loto uelke op eerew wordt geret onder nu 3tlOO bur van dit t l Juffr 26 jr z z gaarne gepl ala bniah In burgergeun aar vr ontbreekt P G Lietat omg Gouda Br onder no 3001 bur van dit blad JONGEN GEVRAAGD leeftijd U jaar JAN SPEE Walestraat 12 Jonge vrouw zoekt THUISWERK Br no 3003 bur van dit bl Hetnia belt gtsucht fut sofortin Couda Sihreibmaschienen sowie schrifliiche Arbeiten odcf evtl halbtÈtlgeStelle Br onder no 3004 bureau an dit blad WONINGRUIL Wij hebben een woning te Gouda en wilItn deze ruilen met woning te Waddinxveen fir onder no 300S byr van di t blad Gevr door JongeKil tegen 1 April beAeden of bovenhuis qf 2 kamera met £ebr van keuken Van der Ven I lefoven 12 Linsohoten Gevraagd zoo spoedig mogelijk een flinke dag of dag en nacht dienstbode Mevr G Moleman Gr Florisweg 70 AANGEB sUnri en struikrozen roode zwarte en kruisbessen heesters en vaste blanten G Hendriksen Achicrwlllens H 6 Gevraagd PIULP In de HUISHOUDING i de Jong Dames en He enkapper Westhaven 15 V spaart geld en paoteii Laat bU 01 8 V ouden vtlt1 oed vervormen n appretlseren Hoeden wo4ii n alleenMaand Dinsd n Donderdgangen Na 9 uur gesloteAÈngelfrlet Goelanverwellcdijk 43 Te koop aangeb een goed ohderh kinderwagen ƒ 75 J Poot Tempel D 58 Reeu TER RUILING AANGEB h ele viool voor viool Krult Weth Ventew H l i2 Lepels en vorken verchroamen of verzilveren Kleine hifish art vernikkclen verzilveren en polijsten messen slupcn en polijsten P Ku tel = h o J A P van Vliet Kjciweg 895 Gevraagd iu j spoedig niogelijk net meisje om behulpzaam te jn in de huishouding Van Eijc k Grocnendaal 1 0 LEUKL RIENDIN gezocht met cuder jdan 27 jaar N Hery r onder no 3002 bureau van dit blad TE KUOP GEVRAAGD alle soorten kleeding Kleermakerij van Slingcrlandt Gouwe 130 tjW DRUKtVERKl8 GÓib als IMHOLZ het doet dltstraat no 3 Gouda Meisjes atiijksters en naaisters Kevraaad Aanrq Bieekerssingel 24 hoek weg naar Ons Genoegen BoekbInderU D v Leeuwen Turfsingel 23 Het betereadres voor Inliinden van allesoorten boeken jaargangen muzie k VBRKOOPHUIS Doeleatraat 28 Telefoon 330 Inen verkoop van antiekeen njoderne meubilaire goederen verrekijkers mlcroscopen enz Reparaties aan all soorten speelgoed SPEELOOEpDOKTER jfengestraai M POSTZEGEM Inkoop van alle series restanten en verzamelingen Muller Gi oenendaal 41 t VIOOL TE KOOP AANGEB ƒ 75 Van Willigen Sophiastraat 17 WILLEM DE BEUN Muziekschool Westhaver 3S Piano middelbaar onderwijs Solozang DipL Staatsexamen LAI DER8 OPHALEN IS niet ieder werk Wij doen het anders vlugger en goedkoop vanaf 5 et BATA Hoogstraat 14 TF KOOP GEVR een in g st z heerenparaphiie Furrer Gravin Jacoba lraat 48 Gevraagd door dame zoospoedig mogelijk ongem slt I slaapk m vaste waschtafel str water beneden met vollpension Zeer lichte ver Brmet prijsopg onder no 3064 bureau van dit j lad VERLOREN omg Markt lederen rtlotorhandschoen Tegen bel terug te bezorgen v Gijzel Weth Ventew eg 81 Afent van politie zoekt litslaapkamer met pension Er onder no 30C3 bur v d bl VtRDCISTEREN Haal canon bij Broer formaat 100 70 N euwe Ha vei 32b Boekbioderg TtlN ADEN Thia WWstraat 7 Naaimachine monteur P G Wiezcr L Tienatwég 71 Telef 348J Croiiida Van Loon s soepgroente is gewis het t este wat er is Naaierstraat 12 dat moet u weten Een adres om niet te vergeten VooF alle voorkomendelaschplaat plaaten smeedwerken FlaatwerkerQ J Ultman Vogelenzane 23 VERLOREN dameshorloge verchr met verstelbaar metalen bandje op Zaterdag 19 Febr Tegen bel terug te bez Kengen Bieekerssingel 21 TE KOOP GEVRAAGD in g st z stofzuiger en bazarbak J Boot Weth Venteweg H 192 TER RUILING AANGEB 1 paar euède damessch m 38 voor m 37 De Gelder p a Westerkade 32 TB KOOP AANGEBODEN potkachel ƒ 20 Teven een paar jongensschoenen m 22 ruilen v m 23 of 24 Broekhuizen rappenerstctR 22 Heeft a rUwielbonnen7 Wij zorgui voor uw banden Leverffjd 1 i 2 weken t Centrum Groenendaal 23 TK KOOP jongenswinterjas z g a n okwal leeft 10 è 12 jr 2S A M den Oudsten Kerkweg 5 Waddinxveen Gevraagd NET PK DAGME SJE boven 18 jaar C Lafebcr Stoofsteeg 12 Gevraagd nette KAPPERHBEDIFNDE kunnende scheren G I VAN KCK n Kaïnemelksioot 2 Gevraagd APOTHEKERSASSISTENTE voor halve dagen of enkele dagen p w Dr J Batelaan Zoutmansw E 28 Heeuwijk Sfiidifi te huur gevr 8df MONING OF KAMfcRS voor tijdelijk De Gelder p Westerkade 32 Ge raagd FLINKE DAGDIENRTBODI Zondag en Dpnderda vnj Fa C Teekens I angt 1 ndcwej 49 Fen mooie sortcering schil derUlUsijes m div ni eo ƒ 0 65 tot ƒ 175 JanPosimu Raam 142 GEVRAAGD NET M ISJI hoog loon Aiterdaymiddal en Zonr ag vnj Ridder vna ratsweg 182 IN EN VERKOOP van ncbl haarden kachels en forniitzen J UITMAN Voprtènzang 23 TER DEKKAG Lotha mger j m V d Palmatraat 122 TE KOOr QEVR4AGI vier Of zesdeelig konnncDhok Boegheim Weth Venteweg H 101 BESTE STAAL tfF ST te koop ƒ 35 Van f Jani Vest 59 tusschen 12 en I u TE KOOP 1 kleibok 12 X 2 20 ih geschikt voor t opbouwen vs woonschult ƒ 950 Jachthaven D e Waternimt Ree imijli TE KOOP brume djmcimantel m 38 40 70 p i paar damesschoenen m 48 hooge hak lO Uitmaa Hcerenstraat 20 GEVR FLINK MEI8IC voor dag of dag en naitiiiklein gezin Mevr van Al Gr Florisweg 103 TE KOOP tafelmea van 1856 ƒ 20 wit vest ƒ 4 gummi glarenwasischer ƒ 1 50 glazen pl ten voor k stdeur ƒ 2 H Bakker We h Ventew 14TB Voor zoo spoedig mogelijjj gevraagd door jong echtt i l zonder kinderen een ZIT EN SLAAPKAMER ongem met gebr v keukeftl Br no G 1533 bur H Idverleert iii dit blail