Goudsche Courant, donderdag 2 maart 1944

KIU p Bi lerdag 2 Maart M4 BwtM Mirkt 31 T Ma wST l PoitrckMilni 4S4M GOUDSCHEAGOUCANT NIEUWSBLAD VOOR GQUDA EN OMSTREKEN Prgt S cen t f9r nummar Saite Jur n No 21487 OMradaetcw r mESR OmmU ptseli ke gevechten bij Jampol VvgMfidm Sovj OanvalUn b Rogatêlé DuÜithè druk b Ntttuno dnurt mort Het pp rtievel vin d Ouilacfae i door fw etclïU t verloor é v uul L d t dMtt WomkUi Md literen boven bet I1 liMaMcb Iroirt tabet bied vtn Kriwoi Eog ton 118 vU tuigeff fJ OoiUn v n S Mjkot en W r I a MlU giu en v n Uteres vlo mZm van Bendltij heM ctiM ZSfm UlrQk Bovjet aanral en 2Sfën n den vijand ïwht verlie 2r to ebr aht B j Jiunpol xyn TZm pl UelMl gevechten guinde jfbet bied tfcn Zuiden van de ligftinaeraaMm ondei nsmen orrai twvta leger en WaUen SS geslaagde en lo d fevechlen van de dagen heeft zlcb liicr een cede verkeAniAgaal lmc onder VM llUn t Kolmek bQxon IHdencheMieit a l rd Ooeteit van Rogat f jijfj de boUjewUten mei vr itariie jSScraetiten vergeeft aan DaarbU S a van 30 aanvallende vUand aeaMitaerwagena er 36 vernietig § Koord Weaten van Newel tan Otten van het mc r van Pieikau Narwa mialukUn UlrUk awidar bolijewliten In aware ge la varkaad aMt ae etaalpg BB het ren en naMaesn ap deaer Jwgtnt het tn de arsverastallan onruitlg ta trerden Geregeld woiidr Jiaerd wnlg te houden voi dan da paarden gamaiaaerd aa gabsnda aard teneinde de fUne boenen droeg en C N r Folk ril rtlfcw I van Itootw J aek it g 1 P ek BertaU v Zwananburg van Kooien lUMi kamarada In da stelltngan vaii mondvaorraad Hun weg leidt door lla doorbommen an granalan vernield atr ten va Karta PJC Baba H t N M N lUy ilki Ju lilt rter v f I UM im ili n f Ml i cl ki ifri mi i IHi r nul Ik j twoge Noorden tlocgen cox in den ector l oulu en op dt v n t TUMCbernchkrelland yka wflaenntofweawUmi it 4 afwtergeve diten in d n ceattoaimcUx hebban deh de 26T akMiahe inlamlierieddviaie oivair bev dl van lulteniant cenersal Sllber en de S Mntferafdeeung on4c 6evel van kapltain Settem er bU tr ondcTKheMtn In de maand Februari ayn aan Iwt OMMttke front 761 vUaiMleigkie vU É gan vemMiad w arvan 43 door Smii ¥ n h t lagn 60 eigen vliiea gMn ngen varloren fc MaUi werd die druk onoer tnMfxn Man het landingahoofd NeUuno geInadhwU nwt knchitlg gebruik van llfm arUUerte Door onpernemtagen M gtoottpoepen konden tw a vUanByitl iteuniMntan opgeruimd en een mlt fterke vtJatidelUke gevechtagroep taKÜtridiWwten vtn ClatanM ingelleten worden Formatlee gev ch tatrtafwt brachten in d tuven v n An t ien vuandeluk tranaportachip van ton tot linken en beeohadiigdian triar and re trineportachepan mat aan liam nl li n iniioud wt 15 000 ton lÉMdc een landtn aboot door bomInMen zwaar t Aan tnet Zuid lUke front hni d dag aan ruaUg vaVoup bU levendige v rkanatofi kanatofien arUlWlebadriJvigh d cliden In iuctYlgevaobten en DajDOOunandant dar WlWag oadafialieiden Het veriielentield en hardnekkigfcekl haibben de mannen van de dlviale Wikinc dut eveneens d NedcrlandIdie VTljwiUlgera achoudar aan schou4m mei hun andere kameraden fatbtan Ook van huugerhand zun Bmu de prestaties van de divkiiewfiting zeer gapresen en gewaardeerd Dl hóage mdersoheiding den oomp aundant aS Oruppenfahrar en luttaMnt eneraal der Watfen SS CiUe toer den Ftthrer toegekend en ovarhtndlgd Is dan ook da erkenning van groote verdianatan welln de divi ie ria haatt vasworvan Meldt u en atrtidt rae in de rUen to Waffen aS AJU inlichtingen HS MlakMnnMinda Nledcrlande Dan mt Korte Vijvertierg 5 tf aaA da IMbaiwtellen Aimtt rdam Dam 4 AlkMinr l ang ttraat 56 Oroningen NMnatraat 4 Inaohadé HengeleMhMttaat 30 en Heerlen BarolaaMrnt iS hm€ IUmd VAOUATIB or VKBHUIZINO Man tohrijft ona van bevoegde tijde tm einde aan vJotta uitvoering der a venekarlncaawtten te bevorana en da aobadawosstelUnge op W ta kunnen doen uitbetalen is het fctt n algen belang noudzakalui dat JMkgavara en vsrzekarden bÜ avawitla of vetiiuijtinf alle stukkan op de HWa venMikartng betr kkui hab madenemen an hun avaawU 00 epoedig mogalUk aan da Jun organen opgeven a Da adresveranderfiig moet worden JSf yan jaida RUkavMsakaringEbank ta itoiiiUin aUaaliag Ongavallanwat or lian dia kraabtaaa da OmaaPWw m ag eeiüfarial uUkaaring HfUHB XlaibU sn a i aan angagM ar aaam m vaoroaaan daJMWtt adreswljciciag oud adraa an NV adtaa Jk Aan dan Raad van Aitickl ondar bied zU bebooren r alle wertigavers wtar aringevol a da Oo avallaawat Un verzdurd door da werkga JJl hmw arbeider ingevolge de iy t tumbouwongevallenwet hab5 w ifcerd b j Ie Rtikavameka2y door de werk aveta dia y aHMiideïs igevol e de Ziektewet ü Kaad van Arbeid hebben ver y Mtartul veinialdKi bedryfsï2üf J voomaawi vSpma datum adraawUs g oud adra J7 attw adres eventueel datum iU P het bedrttf an de wet waar ar y vallen S uL a eidar dU kraobtaaa malkUteiuwet zMn veraekert m J7 Jl ntAaart U uitgereikt ook r ao hun renukaart tydeiyk aan 2 kg ver hebben afgedragen J K nelden reateniuomer BMm i an namen datum van wDUgtnc ou4 adna au lUauw mi P awekawla i dia aan rH J attderdomayerukering ha Et nng pramia baubm Hier eMen renfa ol polUnuMncr gen formatiCa Amerlkaanaohe bommenwerper onder kra tige bescherming van Jagers mldden Dultaohland bmnen en ondwndhien onder beaoharmm van het dichte wolkend terreuraanvallen op plaatsen In het gebied van Brunswljk Door lukraak neergeworpen bommen werden eenige dorpen Terwoeit Door afweergeaohut werden S v andelUke vliegtuigen neergeschoten In dan atgaloopefi nacht Ueten aaniga vyandeUlke vliegtuigen bMnman vallen op plaataan in Waat Duita hland Snelle Duitachc gevachtivlieftuigenvielen doelen in Zuid Ooat Eivaelanden in het atadgebled van Lontfaa aan In den atrijd tegen de Britaoh Amarikaantcha aanvoerverblndlngen hebben marine en luchtmacht in de maand Fefbniarl 26 koopvaardUsch en mat een gezantenlijken Inhoud van lt4 1S8 ton en U vrachtzellachepen tot alnken gebracht 14 andere aehepen met een inhoud van tM dan 200 000 ton werden door bom en torpedotreffer xwaar baaohadigd Van vele dezer a diepen kan worden aanfenomen dat xii ondergagaan iija Aan v andeljjke oorlogsschepen wesden tot tinken gebracht 1 kruiser 15 toivedojagars n eècortevaartuigen 8 mütortarpedobooten en aan bewaklngavaartuig Em kruiser en verscheidene torpedomotorbooten werden beschadigd ZWABVNACHTBUiiH aNVAL OP IX NDEN Cwsn Daltseh i v eiit larnuUM habkan In de vro ottht iidur i vwi S Maart an n auwen grootan aanval op Londen ondarnoman Volfana da vuorloopiga bailchtan haan da aanval aan half uui goduuid BU hat terufvüagvn hebban da vltcstuigbatnaik ultaebralda branden AUe DuTliicha vlla tul er lUn 6n waarga Dln au vela ultg nninan AUa Dull danlu hat Icrachttga varaparringavuür van liat luehutoalgaaohut tot boven hat centrum van Londau doorgcdron an an hebban hun opdrachten volgana plan ultfavoerd BKITtCmC VLIEOTDIOEN NAAB BVIDWnTDUmiCHLAND In da twaada haUi van dan aCgaloopan naoht lUn Cormatlaa BHtaehe bommenwerper naar Zuid W at Duttechland gavlogan Op het moment van de vUandettHie terreuraanvallen wae ar n gaaloten wolbandak aoodat da bommen werden uitgeworpen londer dat da vHefen ultKlcht op de aarde hadden Hoewel aterk belemmerd door de waerageateldheld achoten Duitacha naohtJa an en h t luahtdoelgeaehul een aantal vlarmotortga tMmmanwarpera onUaeg naam en voornaam nancn datum adratwijziging oud en nieuw adret 4 Door v rzek rd n die fm een Raad van Arbeid ziekengeld ontvangen HIerbU vermelden liekmekling nummer naam n voornaam iiamen datum adreswijziging oud en nieuw adres e Aan het postkantoor waar da rente tot nu toe werd ontvangen 1 Door hen die een definitieve rente of een rente aan nagelaten b trekkingen ontvangen Behalve aan de RtJkevencekerlngebank zte hiervoren dus ook mededeeling aan het postkantoor HlerbU vermelden nngevaUnumfner naam en voornaam namen datilén adresw ging oud ad e en oleuw adres i Door rentetrekkers ingevolge de Invaliditeltawet en da Ouderduntswet Hierby vermelden rrtite o polawiummcr naam eii voornaam namen datum adraawifziging oud adres en nieuw adrai Da MgawaluM Nad ragMMiag au Moakmi De B oorrenondanl van het ANP nMldi utt Berlifn 0e aankomat van aa Bovlat MUnha gaunt bU da uitgeweken 4eder landasha rafaarlog la liondan en dtejla onlvangai door da Konlnaln wordt M i Wilhalmaaraaae alaehta vu een l rten oommantaar voorzien De Ixnoemiiur van dan gexamt tlgt In den geeit vin iXeiy i zoo xegt men De rafeerlnaan der Junen die In 7 Anden aan tuevlueht gaioatV hebban an 4ua votkumen aan de Brltache politiek gebonden lijn suilen Engeland ook in dleni lÉualandpollllek moeten volgen ZU autlen eehlar goed aan doen aarit terdege te ovai wagen fn welk gevaar zU zich begeven l e adalf a wiB ii aii t ir v B WaaeflaM evaréan On ruim lahjarlgea Iseftijd la teBeiudRfan bU Nljinaien ovarleden faiaj daWedmn van Berfao erandaana dl oudsteinwoonater Van Nedarlaad Haar lUtutaaverjaardag ep ftnuarl baati il nég onderoMleteala 6 lsii i aUtng gWvtard Tot lm haardood haeft ia iloh magen varheugan In aan oed fatondhald Ma van Bargan è alaehtaaakele gen liak gewaaat T 0 a tia i i ie a tenaM Miadan garaakM da landbouwer A W lïlt It P kar1u Z op het atalkm a Mtiidalbiug ondar de laoomotiat van eanj fetnoeokaoMedatt mtn Hoewel da toaali ale near hat ïasiiiula sMi aaavaiikalOli niet la b thana aas da geval aaaiïan Klantenbinding voor choenreparatie VAdKtMAABT BON t ALGKIOtEN INLEVBUM In verband met de vele moellUkhetfeft welfce zkih dan laaUten iiid ten aanzien van de rkparatlea van schoenea voordoen wordt met Inaang van l Maart 1044 in geheel Nederland voor de reparatie van ac io iael een kUntenbinding ingevoerd Met InaaYig vart dien datum nug een aelioenhersteller uilaluitend nog reparaties verrichten voor degenen die bU heiji al klant z jn ingeschreven Alle tot op lieden aangenomen reparaties moeten eehtar wordan afgemaakt ï ï t bwalkan det ta eni r ki heavMlhatd riMrtUtmalartul op tot raebt ap hortan termUn km warman valdaao hJ JL 1aïlT v S a l i h 84e Btt jaar law mt aan ladctr ak da In Mdarlawt vanoavand buttantHaten dl la ïi £ b it vir rNS rl 5 eh dtatriauuabaaohaidan lUn ileh bM aait sheeMianteller te latan InaebrUvan an wal Bovwl Rwtaiuk bU don achoai rataUu a atfuranda I W k d tM Sm SSSilSi ittowatiiC hat rapanUawark w ehoeSS ha ll mrrtohl iK la mat naodeakaWkTaH Jtan achoanhafiTaBar iMaa lMChc van m4 man nu vwrjH askt la t ti maar hoonhw atalVar dw dlan man ïïïl i en U n a aoHoanharÜt T raöiwiadan ta Man m ehrltvan Vara J l vwi aohoenharatallar la nadel inen iliit eenmaal bH een bepaalden reoarateur heeft laten toaclrüven h rtKhu g Uk M avaouMI of verluiSlU iofto het Igaineen aleohu bh vMtlgUig In am naar fsmeente Men ment iffih la gevat vmn avaeualle of vertiulrlng acIirmeuJV te wenden bit de Vakgroep aohoenherilellar ainbacm ta a Oaavetihaga t aan vau Meeedagwort M J5 lï ÜÜJL Hi J oegeataan Indien fïï aiaayna Tn ih i d6 i a M vesr i igaaH ISM aan af maar koMun Alianiaan aaS wJ artMwa en al kQ a n rkMnlwr saaveal koanen aai aaan De Inaehrltvlng geechtadt tn een i ecMar waerto de achoentmleller moM tnvuHen 1 Nnam i aih ea van hM laalnahaaM Wawwn a r gaaloaleden wordm kkgeeehje ven De achoanhanlellar reikt voor de Ingalaverda bonnen een ontvanfalbewtla uil wiarsp voorkomen a datum van uitreiking b naam en adrea van het geilnahoaMi c nummer van InichrUvIng In hel klan i paglitar d aantal Ingeleverde bbnnan e namen der Ingaachreven geHnaledan f naam adrei onderteekening en inarhrUvIngsnummar ven den srhornheretellar na nwielllkheld keatut dat d Mhoenkerete B eee atet ttldig ia het keall lUn VMiJk noodlga regk M en on van itke U f mUere Zl moeten In afwnehiing dearvaa veMum met een vaartaopiga nateerlaig de nat het reglater keaoo gde gegevena terwW m bU entvangat dar kennen aaa liai pukHefc vwinwPita antvaagatkewliaan dtaapn tttt la reMien welke ilj aelf moeten ver Va ltHgen Deee voarlooplge ontvangitkawli aee aaeMan dan tater vnr ettleteeia eül vn ng et kewllaen werden gernBd Oa eekroanlMteteller leverpllfhlMjae aAavertac en repantlewntk aan nota ap naam af te geeen waarop de aard v n da ii p mMli tl aanga t a Wn iie aM Imtpa kaorin badr voorkomt Hm pakMek Mt ma aala a la bewaren anr daae M avenfeUe kUAIan m aatan worden avargeiiga De nandachi wardt er op geveiilgd det het Centraal Dtatrlburiekantaer en de plaat aelQke djatrlbutjekamoren met de noven oimohreven repellng geen enkeU bemoelliv hebben en eventueele klachten dan ook uttiluttend tot het RUkibuieeu voor HuUten en Leder og tot de Vekgroep ichoenherataltem iribacM en hear geweelelUke voonltlara kunnen worden gerleht Da la vaal betaalde kaatwbuenvargoedliig In de Woenadag pahouitan vargndarlad van den Reed vno BtaM la ntadedsellne ge daan vwo een baaluM van dan aacratM la g iMraal v a Btamentaodkoh Kaken la de kweatia van de In de otiaata mobikaatte te vaal tietaakle koatwkmarawrgoadingen Da aamaarhe Aliooude had nain H k bealoten een rechlevordertng In te eteU n tegen een ten onrechte twvfMrdeeMe welk Iteelult door den ooimii l me r la der un vli cle t trecht ntet la eoadfvkettrd Daarbu uvetwoog da oonwnlaaarla dat de burgemaemer kmtuda hanrdakta aki BUkeo r aaa n an moet worden aaoceooman dat de betreffende koatwlonanvarpoadina waa varatrakt uit een ven RUkawega ariaend voeraolvrt Ware dtt laet gla alel oo dan aou volgene den onmnlaa ria da b u n a u maaler looh ua BUkaorgaan ilja op p a k a d an op grond van de kraehtena art M dor dIenatpIMvl uMgev a n t dlgde bapnUiv gen Oa eeeratarla gananal haoft Utaoa beeUat overe nkom t4g het ruwtee ven deji Baad va BUM del da burgamaaKer haodekla ale gainaenèaHlfc baauiuraorfmw wnarven da nw dewarfetag émr het anstpkchtvaignadlnda beakilt SI gewrdacd Da iritaekaerda pelden lUn daar hat RUk niet teruebataaki en due ten BaHe dar pemaente gebleven liltaaten la de gamemvu bevoegd het in onrecht ultge fcaar4a iMdrag ala onveraohuldlgd balaetd fipriig te vorderen liet vamtall kig van het baalult ven dan mmlaiarls la op deie rranden alanog poadkeurkuf varlaend aan het baakill van dan tfu r gei i maaier van Abcoude Deep kwnw en kegwmfkeekea BUJkena aan madadaaling van dan leereMriaganaraal van Opvoeding Watenaohap KuU tuurbeadharming lal hat raadplegen van de daop trouw au bagraafboekan en andere relra af ta van vapr tSll van daa kuraarlUliM Stand uit da provlnelaa Zuld Hollaad Noonl HotlaiMl behalve Amsterdam en Zeeland Uldeltfk Mat mogelUk lUn Bvenmtn luUa daartdt lot nader order wUirtitlngtn kunnaa worden vèMtrakt af afaehrlftmi en iHtlrekselsluMM tvacdaa algegevan 4P0W oovotem AsgnoawanaAP te hljubb Zwwienkurg neemt aa MtdM OWsrivond la In da bUJartaaal van da vareeiUglng Ter Oouw hat toumool aaw gevangen om het derdo klaaaa kamptoenechap van douda en omgevtnf Oa maeata ipaleri moeiten eertt nog wennen aan het grooure mateilaal loodst da raoyennae niet hoog uitvielen Ouamlaain mei drie wInitpartUan ataat ZwananDurg Oa voUadlaa uitafagan ilin Bmldt a ank van kootan 4 Faek jU i Zwanenburg 4 Do nitél Bertela 0 1 BerteliCwi nenburg et P Feak PrenkrUker van Koolan arnldt De Jong Zwanenburg l P Peek J Peek O I Da stand ti B Zwanenburg lp Berula 4 p J Peek p P Peek 4 p M Brntdt I p C van Koolatt I p i rankrUkar 1 p c a JoBf a p Hat 4apptTê vromt Fintcha uolfc ocht in mo zondtr Out ehland epen den boltjiwittiêchên Icolos i oardoor dan o de rtjictdaatders leletterden in hat jcarhctakjg en aan dan loopenden band bidstonden teerden uitsetchreven ffeeggt de Fintehe oik uecht ntt mit Duitschland tegen hetzel da bottjeunarv redenen leaarom het nu tütt near dapper ntet matr goivruthtig uaarom tkerfcnakie nia maer rewilgiiaf aa eae MdatoiidaB mêtr pahouden toonien Volk e radarland BIVDB VBKL PLBZIRB iBaota Bvaad v m VtavgAe aa ArbaM Fanttslo wat er ditmaal in andere gedaante niet muzikaal haar wel rlown en als zood n de hoofdpcraoon in een aantal sohetajea die de opvulling vormden van een m deiv voivn van een revue Veel plezier gebrat ti vanéiavoorstelllng waarmede gatteren Vreugde en Arlwid een vollen Schouwtjurg een genoegeltiken atrond bood Er waren gaede bekenden de drie Nelson s voerden er hun welverlorgda acrobatiek uit en de drie AnnabelU s zongen en dansten met hun Radetsky inarsoh ook nu ala glaiianummer Nieuw voor Oouda was het optreden van Pol en lood teeken parodiaten die een btjxonder aardige beurt maakten De schetsen waai in Fantasia msdt erkmg ttad van Heiiéé Cramar au Andrt Ournl gaven niet erg hoog reikende dwaasheid naar liet bdiend recept vaa i a domsnen en S raatgragen Mown waarom braaf geichen werd Muzikaal wat ar een rosnantiache runuUa c ne ar werd rlooltolltUach een kranige kanariepolka vertolkt en een gespeelde en gedanste Czardaa besloot het lichte programma dat bet orkest van Jeok Oarkioderen op vlotte wijn omlUatte S V d Kraau Oe haar OuUemoitd atakle de aanyvaatgen vooraf in kennis van hetgeen Vpettgde en Airt eid op atapel heeft itaan een kinderaotia die la bedoe ling heeft de kuideren van in het buitenland werkzame vaders vag de straat te houden en hen wekelukaefa mat huisvlijt nuttige bezigheid te gaven waaraan op 8 Maart een tentoonstelling van elders gepresteerd werk zal vooralgaMi op 21 Miart u er een louneelvuoratelluig van De WUte van Uaamsleda op 3S Maatt een avund niet het Bouwmeestergeuelsohap en voorla zul n untwikkelin auursuasen worden georgamleerd In OuIbkA fogelich en Fransoh en ten slotte zal een EHBO cursus gegeven warden VOOB 1 N OPOBUOBT Een Inwoner onzer stad was In contact gekonten met een maohiniat te Zetat die een part j r wlelunderdeclen voor JI 0O0 ta koop wist Oe Oouwenaar loeht alt tutachenpersoon afzet en kwam In relatie met lamand te Amsterdam en een handelaar te Seltagen va wie da laatste inging op de door dan ZaisU naar ga liiohto atutie van noo en het btKlng betaaMe om later tot da ontdekking te koman dat hy waa baat genoman Da partl bastond niet en de 3000 waran al op tuen de maohlntst de 4U jarige P J B die reedt tien vonnissen met totaal Boht Jaar gevangeniaalrat heeft ondergaan op da klacht van den badrogene Werd atii ahoudan HU It naar Zeist over g ab r atiht waar bU een dergelijka aftalra aan da hand haatt Wat Waar Wanneer I HaaM 14 nt HIeawa Pakeuwkatgi VoorsMMag a eet aaael aehag WUlam tea Cap g mSÜh Ma AaiM i intveeriaa maaliankonr Oouda Uadartafal elv Oui tjM aa VrlH S Maart t M aw Vaaaiafkl taltauaaai BIJeankemel Nad BelamnanIgUur leilaa Otio vaa Tuasanlifeak ovtr VoDukuaal uit valarM kndem 4 Miatt IM But NIanwa gakeawfeafgi KIndert o o n nel A mwwllje en da aevea dwergen door geiekichap Theo Vtak 4 Igaatl f eer Baaitnki Jlulltau dB nea itraHe door h vaa Wingerden T I a Bl aaf vettaderbie Med Veipanlglii idl altahal Mg van awlwll udaiide dranken APtWHBB aBgDIBNgT gteate geopend das naohia aUMn voor geruMsnildaalanI Apotheek B q r a ad ei allMn Pr M Rendnkatraat ta ÉOBOBBLUEB ITAND m rabc Jaa Jaeefc NIeaUu van K van J am en van apangen Tulnatraak PI Int ohanna d van W van WUngavdan en J C amiti Karn kwt 71 Hater Hendrik van II riux en E A van Kaltauinn Boetakade M I lrk Uamlert a van C troar en A Bear outmaaatraat Jl M Pekr Pranolaoua i van l C Taeuwei ao K van Blanken Oouwe II oatnawii I Maart A HandHksen an A A Taams Winder tl ƒ M altoa Maria Koumant gah met R P C M Wtlnaa 4aJ OulaUaa vaa Oent p H A Magtaw aa t m rebr Karal Praderlk Hammer H P Pebr taanden Bersaba t 1 E Pakr Aiille Oelea gah met a f Winder mi M aliM Marie Carotoia Stilto voor den tonn Europa i lot in de aehaal NAARMATI lneo ilcb In ona land minder beïnvloed door aan eenitldlge oorlognpropaganda en loiaer ook van atrlki pariooniuke gevoelaos van irmpalhle en antipathie meer gaat bezighouden mat het aanilen van de na oorlogeche wereld komt ook meer ona werelddeel ala een politiek begrip naar voren Het iel gson Nederlander en zeker geen Hullendar gelukken Europa ali aan wereld op ilchialf la Hen dia zich In lalfvoldaenheld op kan ilulten Zlln horizon Il dsartoa te ruim Maer nu de harde omitandlgheden hora dwingen ilch te beilnnen op dat wat nu ino goed ala tal ooia rnalkn vooiheen da oorzaak waa Ivan een bloedig noodlot nu het onmlddellUke kaïakler van den oorlog en de oorlogipolUlek ona werelddeel bovendlaa luo duldelljft geograflaih ala 44n hluk afbakent nu treedt om Curoveeacha cuntinani ook In hel iiolltleke denken van dan enkeling naar voren looaia het ileh In den broeden almiim van den onlwlkkellngigeng der nienachheld ateeda door de eeuwen heen heeft voorgedaan namelyk all aan door cultuur en religie ge ameede eenheid Het II de tragiek van Curopa dat daae eanhald ileh ateeda ataaita haeft afgetaekend tegen den achtergrond van aan grooter geheol Niemand om een voetbeeld ta noamrn aariatt Rurupa ata eenheid te zien bl een baachouwing van de ecdnomlacha verhouding ten opzichte ven Amerika Hel woord Buropeaan wordt aan onfodeeld begrip loodra man In Asia of Afrika voldoenden afitand van Buropaaarhan bodem heeft genomen neen culluurhlitorlcua aou van tgta enden dan de Kurupeeiche rultuur kunnen iprakan ilachti onderverdeeld binnen det ofne door Europa bepaalde raam Maar ala dia achtergrond nlbrt okl lOodra men niet van bullen ef dan hUnwerpcr op Buropa richt maar Integendeel met belde voeten op Kuropae chcn bodem iteat dan valt dia eenheid ultaxn tol da ala vanzelfipiekend aenvaerile eeuwenoude verdeeldheid Hel II deze dubbelheid van hel politieke danken die tlt den ifhijnhear peredovalen tollend leidt dit men eenerzUdi de Buropeawhe eenheid scherp In offi losekampen opgedeeld ziet terwUl andariUd lulit uit dia felle bnlidng van meeningen geleldellik het peief van Europa eenheid begint te groeien H C van MaaadUk ichrUtt In Da Waag onder den titel atltte voor een grootan ttorm De theia dat da Buropeaaeha volkeren een hechten vorm van aolldaritelt moeten gaan vinden In plaata van tich ateeda weer zooeli In de afgeioopen eeuwen onderling te verzwakken begint Ingang Ie vinden Op welke manier dat wordt nog niet coneeeuem Ooorgedarhl maar dat de lUd van werkelUk aouveielne kleine Halen dednineg voorhu en een igdperk een aamanbundaUng blmien een grooier ge h ee t aanbreekt beginl door ia ringen Zeker veer den gemiddelden Nederlan dar geldt dal da vorm dia de solldarllaM der Kuropaaache volken zou moeten eannemen om politlaka roalllell ta worden nog In het onbewuate zweeft Ta lang hebban wl bultan hal Byropaaacha gareel om enie welvaart gevonden ta laar la voor oni het machtiavenwlcht aan politiek aalama geweael waaruit vardeeldkald door Inmenging van bullen logtach volgde te duidelijk ook draagt da huidige bundeling voor nni gevool het nterk van den oorlog den det wU nu In korten tl d tot een poiltleve lonitrurtle louden kunnen komen waarin da verhouding tuaichen om land en volk emenlldz en hel gmote geheel anderzUdi nnveianderlllk la veilgcateld Dat la e n Ideaal dal levend als alle Idealen geleidelijk tot ontwikkaling moet komen uil de kiemen van hal verleden aa voort moot groeien In da hoofden ven enkelen dia het sleede weer zullen verlwffan boven da tallen Feuilleton Nadntk verboden Do roiê om do werold in tachtig uron Eaa vailtaaJ uit da êtrm tlt kan van het vUagwaxaa oor W C COKNZN 7 t bohoaft nog niet broeder aai h j Tegenwoordig verspreiden wa üiiaa leer met meer op die wOca Da eerste hcethooldiglieid dor revututla 11 al een bocHje bekui Ul en vervangra door Uteren tuohl We hadden onfara om Yenna mat zoo weuilg mogvluk bloedvergieten te veroveren Nu da groote slag la geslagen ciJn het vrijwel alleen rebellen die nog schieteni onze mannen doun het alleen in de Uiterste noodaaak Gottrko die alleen op bult belust was heaft bij zlJn vlucht uit hita awi uitgezodit ttel tMevHii en baivdlaten om zich heen wetan te venuimelen Hy mi fnde tn deia bergstad volkomen veilig te zitten Klj gedroeg zich uitermate brutaal I e gavangeohouding van mejitttrouw Nialaan wss een voorbeeld van Um manier van optreden en van z jn dwaasheid Ala htj verstandig waa geweeat had h j moeten begrijpen dat itin vUanden geen geweren en anuTMinitie over hadden en llevar met geweld tegen hem wlklan optraden HU rekende er echter op dal dete vesting onneembaar waa ttti haaft gean oogenblik aan de mogelUkheid gedaoht ebidigde Rodelaky met een grloimig lachje dat ar van binnen af een bres m kan worden geslagen Oagalttka voegden zich ontiatrouwbare elementen bU atjn ttrijdntacht Qo 1m ifgitMaldde zich in zun v rwaandbald au dronken ovemiued dat Zijn krljgsroem ham zooveel aanhangen beaorgde Zou kwam het dan ook dat hU mU en aen troepje loyale helpers éif naar Tarma waren moagekomen gewillig lp ttH dienst nam Oourko wist dat ik luitenant was geweest en nam me daarom In zijn sla op mat Iwvorderinf lot kapitein Dat kwam aan royn plannen ten guede Nu had Jt in vroeger Jaren mejuffrouw NIelaen g vader Henri Nielsen en ün oompaifnan laaran kennen Oni die reden aulde me loo spoedig nwgeiyk met roejuMrouw Nielaen la v inding om haar aa Orloff da sakathald te verschaffen dat ze een niand in het hoofdkwarüer baddan van de werkeUMMd Ia die werkelllb held achter gipaH haae de alg ma a landeiu hal vege bewuatzUn van aaa Ruropdeacka aonhald X rr u In de beklemmwide tUlte H voor een hevigan iti in dal ileh uit dit bewualiUn vrAan lea ma km De ilorm dien wU verwachten kan den besllaadmian keer brengen la de krlJitikanMn en hiermede levens de be llieemle wending geven aan anten wa naar oen niauwa en zooaU wil allen wiU len betere wereldorde Ue oorlogileuiets die In het weid van dan kriig voldaan len ntnrOTIan ruggeitcun verl enen verlieren hun glana aan den vooruvond vaa de baallKing waaibU alias op het apal taal dorh de Iniel ven het spel de winal ol hel verhei nog niet duidelijk ti vaalgaateld Alle vragen gaait uit naar aea vredeidoet det de norlng teuicn kan vervangen Hoe kunnen Bniielaad Amerika aa Bowtet Ruiland ta4 htm oorlogvoering oeit een gemeenichappelUken noemer vinden voor oen vredeaateliel dal voor de w raid na den oorlog geldig zUn aaP toe formuleert Van MaaadIJk ren van die vragen HIJ raakt hlorme de kern van aea probleem dat ateeda maar de gaaslaa gaat bealg houden en dat hU avan varder In zl n arllkal poalllaf llell In de geallieerde propaganda ontbreken vaatninlltnda aanduldlngmi omirenl aan tinvoIIm furopa ei l e rc n i iH He na dea OOI log Oltselfda pruuioim wordt van geheel amiere i de te berde gehrechl aw ven aen tljda die men ar nial voer kan aaatlen dat lU door danlrde gevoelens wordt gainapireard ala da aebrltvaT In Da Waag Oe Londenarhe TImaa drukt haar betorgdhatd voor lie gebrek aen aea vradasdoel ala volgt uil Hel grootita gevaar voor da loakamiilae mat van Kurepe la dat de vrede konM veer de eene el andere van da drie grooia mogendheden badooM lUn Oroot BitllanMa da ver Blaten en de Bowlel Unle eaa ern lae poging tot eooalrüctleve pienaan op langen termitn koefi oadememen Volgene da TImei atln dergelDke plannen ven even groot beiaakanis ela de overwinning eit DU gebrek aan een vruchtbaar en vona gevend Ideaal dat da Timea na relt vier Jaar bloedigen nerlag doel vreezen da de vrede nog Ie vroeg lou kimnaa komen voort de bok lemming van de itllte voor den itorm tan top Het leidt meer nog dan lader poaltlaf geitald betoog kt ZUn nagatlvliino tot beiuinlng In de aerate plaala btl han die hopen an bouwrn op aen overwinning van le gaalUaer den Hel richt de achttnivarpara ep Europa hunwerperi dia van bultan af ut Wiahington ondan en Moikou ona w reiddeel aarialand atlaalan Bn wil die onae eigen achaduwen In dit weifelende zoekonde licht op Buropeeeekon bodem zien en dia welen dat het ons lot 1 dat In de aehaal ligt kotsen tol het bewustzijn dal w U bat MJn die dtt lot In handen moeten nemen De oniiruc lieve plannen waartoe da goallteerdea thana In en door den oorlog gedrevaa werden teekenon tick af In aen efbekenlng van Invloedaaferen die tot een politiek van marhtaovenwlrhl moot lelden waerin da Snwjat Unle en Engeland Amerika da polen ilJn Op de bagrenilng van deze Invloedaaferen ton dan Curopa liggen np hel inljvlak van twee lllnrarhl tegenover elkaar itaanda werelden lauden da Kuropeoache menichen voor hun kinderen een aamenirvlng moeten bouwen waaraan lU voor allee één elach riniden willen atellon die van eindelijk durendan vrada Dia vrede lou ilerhll kunnen itaunen op da bajonetten ven tweo kampen en zou volgena elle laaien van 1e hlitorle vroeg of laat In dan itrUd tuaachen die hajonatlen ten ondar gaan tlaarom ta hal dat alom het bewuatiUn rllpt dat europa Ib zichzelf de harmonie en het evenwicht moet vinden waartoe hal ondank alle verdeeldheid door slln geichledenii geroepen la Sterhar dan ooit laaft dit hewuitriln on In drrr ll e voor den atorm Ik deed al mUn best Oourko aan hot verstand te brengen hoe dom het van hem was haar in gUzalinf ta hotidan Ze was buitenlanilscha van Russlacho afkonMt en haar landgenoulen liedden ten opzldite van Siberië en strikt onalfdtgheid tn acht genomen Dit a Ilea vertelde Ik aan Giiurku en traahlta ham te overre ifn mejuffrouw Nlalsen en Qrlott naar Olakaya ta latan gaan Maar hU waa stUfliuofdlg en wllda niet naar me luisteren £ n toen gebeurde het dat wa ontdekten hoe Oalltlzin een boodlehap van Orloff de gtad ultamokkelda w hab ma abó krachtig tegen de atavutla van dia twee mannen verret dat Ik iiK b jna VMTied on ml n werk hier in da ttad In duigen dreigde te vallen Ik kon voor Orloff en Oallitzm nieta maer doen wenAim alt voor mfjuffrtniw Nielaen die In de oude ggfva ganit werd geaat Ik wM eohter dal roUn werk op het punt l nd beknxinil te worden Br bevonden zich tuttchea de soldaten van Ciuurko veractitidena manschappen dia mU trouw waren Wanneer m troepen uit Olskaya oi maroheerdon zouden dezen de waditers van Oourko overweldigen en zood ende vrU baan maken voor de aan vallors Toen slak ik zuoals reedg g legd nUn vtiuipUl at taa teeken dat alleg gereed was Natuurlijk wgrd ar gevochten toen onae mannen Yenna binnentrokken Mejuffrouw Nielsen was In de gevsngenla velHger dan wannewr ze in zoo n houten hubje had gewoond Ik had met haar algesproken dat ik letiund zou sturen om haar uit de oei te laten en JU waa daarvoor wel da maeet geackikte persoon Robartaoa Hoe geschikt kwam ik paa op het sUertaatste oogenbllk te wpteD Oourko ia neergeaohoten maar door Mn van aljn eigen uftlcleren een vriend van Dmitri OalliUm Hy hJMt maar saa weken de stad geregeerd Maar nu zijn we er onderbrak hQ plotseling zlJn veihaal Wordt v v i i WANNEER VERDUISTEHINf Tot 4 Maart mee VardnlaUrd wortleii vaa g S ftll ar Mrt Maa ap IlJf aMtar LM g MH Mbmi op IMI aMar Mt 4 Mti Maaa n UM mtn 4