Goudsche Courant, donderdag 2 maart 1944

NMm gsregeldDAGRA V Ttabl tten dl tevens Vitamine D bevatten het mkkbl dat ervoor zorgt dat de kalk werkelijke door uw lichaam wordt opgenomen OfiGBfi Wm aal aua ba pb Y aiar baUaa vaa am kan na Ua ab fe Ate aiaaïrli al aait 4m Fladu pmiM aaafaang blM ioa l a aaki ab acku Una Viw Ui ï TaSCTABLCTTBN w acMn lÉMMaaaft M turn mmm jtutumr aim labnuUk vmi kanoi Bu een taiHsidc in het magazun van de NV Bnnu zijn twee en negentig paar dameskousen ontvreemd JONGOJNGSVEBKENIGINQ De Ned Hervormde Jongelmgsvereenigui op Geref grondslag Tunollieus eeti de buzondere talryke bfrMtekm vas haar gisteravond in bet Veenurictreataurant gehouden jaarvergad naCi ot aantxekkelqk en afwHfélend progranuna vergast In vlette opeenvolging werden Ueiduigen houden over bu elsche en historiédit onderwerpen en gedichten gedeclaineerd er was zang en orgelspel en wat wel tDiecat uuioec Indische liedjes bu de guitaar voo gedragen door de drie Trouittadours Evenzeer viel in den amaak de origineele wuze waarop door middel van een geïmproviseerd radioverslag de aanwezigen in de gelegenheid werden gesteld met de bij den luidspreker m de huidiamer zittende tamilie Stastok de jaarverslagen te beluisterenDeze gewaagden van een dryk en opgewekt vereen igings leven hetgeen de verslaggever zeiden te moeten danken aan den president ds Kalf wien zu als bly van hun waard rmg en ah aandsnken een ge fraaie stukken Goudsch plateel aanbo den Os Kalf die de vergadering leidde en tevens telkens als er ge zongen werd de orgelbegeleiding voor zun rekening nam deelde in zyn dankwoord inede dat hem in zijn pieuwe standplaats te Rotterdam ook het voorzitterschap van een jongeImgsvereeniging Is aangeboden Nadat talrultc afgevaardigden van aJldere vereeniguigen en van kerkeliijkc instantie hun gelukwenschen aan Timotiieus badden aangeboden richtte ds Kalf zich tot zyn opvolger in deze functie ds Huls GmarkcukeB Vorige maand werden in de Hoftman a stichtinf Volks gaarkeuken in de zaal genuttigd 1628 en afgehaald 918 porties totaal 2546 porties tabttauL Qp 7 Maart faoopt de heer J de Gruyl den dag t herdenken waarop hij veertig jaar geleden bq de NV Groothandel en aardewerkfabrieken vJi Com s Jonker Zn in dienst trad Stadaqrurbuik Op de Stadsspaarbank en stortingsdienat steeg in F ruari het saUo tegoed met 39 205 tot ƒ 1 723 676 het aantal bt omloop zuflde spaarboekjes met 1 tot 4798 en het aalital rekeiünghouders met 5 tot 2203 MCDEDBUNGEX PLAAT8ELUKB BiSTBOnmEDUNSTEN GOUDA Qe LaMtr van 4a dlattibutiMicnst dwit mede Aaavrsfcn buliviuitottcia dienen te geichlcden raa den Mntten tet den ttaden van tedere maand Beeft men derhalve uui het ind der maand seen toewtlslns oMvangen dan dleMD aaBMtaoi als vcrraUen worden kaaeiMttw rnuiaen belawlieMi Bieuw aannaaituinuUeTcn uBatm U vanden MeaaL op loket VOOB DKN KANTONBECBTEB Ib U W TU Daan lat uabiaoaar aa kat O M beaaaad De üflinc van interen had btt de apcnlng en oMldcel ttn met de Imtaliatie van mrB W van Doorn ali ambtenaar van hetopenbaar inlnli erie die opvelfcr U b e u e em d van an Ellcni die naar Arnhem lavertranca De kantonrechter mr J A vanBnaünwnt haeft den nleuwao ambtenaarmet diena lMttow liif fcluk ewenaeht erx ln Mtjdaehap over eutt dat mr Van Doomdie hier al een paar naai bet openbaarmlnliterle heeft waargcaomcn naar Gouda linfcomen en dan wenadi ultgcaproken datmet hfm op deiellde prcttUe wtjze lal wordn aamencewerkt ala met 4n voortreffeIqken voorfanver Van ttin kant tsit mr Van Doom toe ztln best te niUen dacn de voetsporen van mr lt u te dcukKen en VS ambt waar te nemen op een wOm die paat bH de eigen Ifeer van dit kantongerecht LnelitlHSMhaiiiiiictaTind iet bezocht De dagvaardinc tegen ken Goudache onder wtjier vertelde dat 14 had gehandeld als omacbicven In de ctrafbeachiklilng no zooveel van dien n dien datum van den burgemeeater polltiefciagadrager In de genuente Oouda De atrafbeactalkkinc waarnaar de tenlaatelegginf vcrweea maakte al niet veel wtlier tli vermeldde een opntlelDk in atrtjd Handelen met een door een met de uilvoertng der luclltbeaehermlng belaste Inatantlc gegeven voorschrift vaBrbl het verrifhien an diensten weed gevorderd een itrsfbpvhlkklng die 9 boete of 9 dagen hethtenta had opgelegd en waarvan nu een gerechtelijke baltiBing w rd gevraagd Het verweer van de anderwt rei maakte de taak uldeltjk zij had niet voldaan aan een oproep tot het bijwonen van de vorig laar hier gegeven luehlbeachermlngivoor itchting avonden waarvan het l czoek n voqr de geheele burgerij verplichtend wa R iteld De Juffrouw vertelde dat ztl In verband met een at eerder vastgeatelden gelljktudig g rouden ouderavond niet kon komen gevraagd had om een nieuwe oproeping die haar ook waa gezonden echter Julat tn haar vacantle en toen it na een maand weer thuiskwam wai de avond Inmiddels al geweest U bent dus opxettelHk den eersten keer niet gekomen relde kantonrechter maar de onderwijzeres wilde daarvan niet weten en hoe de rechter al ulteenielte dat itl toch doelbewust naar dvn ouderavoiid was gegaan en dus opietteltlk en niet pey ongeluk van den luchtiwechermlngsavasld weggebleven met geen mogeltikheid waa tij te bewegen de JuMheld van des rechters opvatting te erkennen Maar gevoel van opzet ws blijkbaar een ander en overigens bestond er wellicht een onbestemde vrees zich in deze 1urldi che omgeving naar elk woord rln kan hebben met het toegeven van de opzettelijkheid aan koud water te zullen branden Ge sar zat er echter niet in w nt het O M vond eenerrljds nietigverklaring van de dag aardlag te moeten vragen omdat dese met duMctSk maakt waarom het gaat n anderzada coneladeerde bat tot VTUspraak ondat er e si liewtia Is dal da JuXiouw al M tU apaanemk waggetileven opzettelijk In str d met gevorderde diensten heeft gebanAdd In evtl van autlgverklaimg der dafwatdilK aelda da ambtenaar ematlg ta betwijfelen ot hy een nieuwe tenlastelegging nt t rtt brenten feilen la vele Jnrldlaetae vraagteekena die in dezIWaak l estaan De kantoarechtcr letdc vW mogeWkheden In d e aangalegenhetd te ileq nietig verklaring der dagvaarding ontslag van rechts vervolfins an vrtjapnuk Primair It dat een dagvaarding een opgave dient te geven van het strafbare feit geen kwalificatie maar een omschrijvlnf om welke feitelijlthcden het gaat Dit la in deze niet het geval en daarom verklaarde htj de dagvaarding nietig U krtlgt dua geen straf selde htt tot deonderwijzeres en dat scheen voor haar voorhet eerst verstaanbare taal te zQn Je zou er gek van worden mompelde ze bU het wegtaan Het was blijkbaar Juridisch abactdraba voor haar geweest Bat dtristne licht De touwslager uit Gouderak har veertien dagen geleden gezegd dafliet niet waar was cat hij in Ouderkerk a d ITssel zonder licht had geftctFt en dus was de verbalisant opgeroepen In negentig van de honderd gevallen wordt het dan de verdachten die ontkennen de Jui ite tactiek schijnen te vinden te heet onder de voeten en laten ze zich niet meer zien maar in dit geval liet de fietser den politieman niet alleen staan en zelfs had hIJ een getuige S décharge medegebracht De verbalisant zelde gezien te hebben dat de hem tegemoet komende wielrijder zonder licht reed De verdachte fietste een helllsB op en men zou er o er kunnen praten of net wel de juiste plaats is om fietslampen te controleeren als wielrtjders moeizaam tegen een helling npzwoegeii maar dit vraag kwam niet In het geding Maar als ik hem tegemoet reed itoe konhij dan zien dst m n achterlicht niet brand de wilde de fletser over punt twee Weten Ik Iaat re altijd een paar meter doorrijden en zoo zag ik In dit geval dat betachterlicht bet niet deed aldus d verbalisant Maar loopt n dan ge enkans vdat dewielrtjders er in het donker vandoor gaan sprak de rechter verwoiulerd O neen telde de optimistisch politieman ik heb en goede flets en mtj Is er nofndolt een ontsnal D getuige é Miarge dl natst 4len verdachte had gefietst zelde het vreemd te hebtien gevonden dat geaonsttteei t was dat deie solider licht had gereden omdat tt op d twart hoogte wtren afgestapt Kt stapten pas af toen ze vlak bt mewaren aldus de verbalisant Vódrte ben u waren finfen ie dua vandt flets aldiM d rechter Jt Waarop het € t M tn de kantonrechter vonden dat de v klaringen eerst van bet voorbijrijden enSJUi van het afstappen niet klopten en d italhasai ten vatrtjt op vrijspraak uitliep Men meet echter nM dat het debuut van den nieuwen vertegenwoordiger van het O M uit een nietige dagvaarding en een vrijspraak beittTnd er zijn In dejM zitting ook diverse boettn gevraagd en opgelegd In de zaak tegen een wijnhsndelaar te Gouda die heeft terecht gesUan wegena het ten verkoop voorhanden het ben van surrogaat limonade gsuleuse en Kurrogaat limonade stroop en In welke aangelegenheid na een elsch vsn I ISO subs S weken schriftelijk vonnis zou woMlen gewezen heeft de kantonrechter het verhoor van twee nietlwe getuigen gelast M Radioprogromma Vi aff S Mwrt Btlv I 14 4 M 49 oeh endzan TM BNO 119 Gymn T IS Ochtendiang 1 sportnieuws 1 M Progr overs M BNO 119 Ucht ochtendconc l 9 se V d Hutsvr M BerlUnich Opera rk f M Oodtd nltx Ork W Ripken 11 M t d Kleuters 11 M Planovoordracht ihandig ILM Alm U U Honc Ork B Mlo0 13 4S BNO IS M Land au oIK brvnft ISK Th Uden Masman en aecnrd ia 4S V d vrouw HM Godad ulti is H Viool B ptaoo 1 M Da llmbaBd rolt M BNO 17 M Oparatte tin BNO IIM UcM ork eone 114 Wat oat a directie v d landbouwT 11 SS Spiegel v d dag en BNO Na lais alleen v radkoccDtr 18 1ft Baz aan Cabaret llr dern in Bergen op Zoom Ir4l De sociale voorman a De Allemansgadtng 2S M BNO M IS M aaTTan ot M M o tlv IL HM Ork Fr Wouters nss SoN datenrunk Nord West UM Klnderdroomea II N BNO IS IS V 1 Jeugd 1910 Opera Rlgoletto nis Dültsrhe taalcur is 44 Mededeellngen v b NAr s 4S Opera Rlgolatto 31 4S Avondwijdrftg tlH bno MARKTBERICHTEN OOVOSCBB VBmABKT 3 Maart AAng oerd U biggen 4 per week handel Tcdelt k 110 rundv n 5 gras kaK eren 19 acbapeo allen oveiyeDuomen door de Bedrtilschap OFPICIEELK kteDEDEKLINGEN HANBE1 IN 8CBAPEN WEER MOOFLUX Teneinde de noodxakclljke verichuivlflgan In den achapenatapcl m telt k te maken worden gedurende Maart 44 öc vr e schapenmarkten weer opengesteld yervoerbewflMn kunnen weer t Ü de marktadmmUtratie of den PlaatacUJken Qureauhouder worden aangevraagd In bepaalde gevallen moet daarvoor een aan koop ver gunning welke door de P B s worden uitgereikt aan diegenen wier t edrUfsmaxtma den aankoop van éém ot meer schapen toelaten worden overge legd iw a biJ vervoer van het bedrijf an aen v houdar naar het bedrijf van een veehouder ook wanneer verkoop plaats had vla de bemiddeling van een handelaar b bt vervoer van ven markt naar het bedrijf van een veehouder ook wanneer verkoop plaata had via de bemlddchnt van een han delaar c bij vervoer van het bedrijf van een handelaar naar hel bedrUf van een veehouder lieën schapen voorzien van een oormerk mogen worden vervoerd de aan en verkoop moet sleede In bekk sdupenboekjea volledig worden genoteerd Handelaren die In het pedt cljn van een Yakbockje voor den ehapenhandeUar kunnjan aonder overlegging van ajinkoopvergunntngen vervocrbcwtjzen ontvangen Lammeren geboren In 44 mogen thans Ueen vervowrd worden tezamen met het moed il jip VMNtECWING PLVIMVEE OP LANDBODWBKDRUVEN Fokkers en houders van vermeerderinKS bedrijven zullen dit jaar In de gelegenheid worden gesteld ten behoeve van gezinahooE den die In het bezit lUn van een vergunnlne tot het houden van pluimvee een oepcrki aantal kuikens af te leveren Voor deze kul krns welke uitsluitend als eendagskulkens zullen worden afgeleverd kan geen voedertoewiJzJng worden verstrekt Het aantal kui kens hetwelk een gezinshoofd ten hoogste biJ een fokker of een houder van een vermeer xieringsbedrUf mag bestellen resp door de n van een gezinshoofd in bestelling mag worden aangeiivmen bedraagt voor hoender KINDERPOEDER Onmisbaar b fbaby $ verzorging Tegen umttea m rtoéior éavaudetitnllirid GEBR TEN HOEVE ROTTHDAA UI 3S D£NHAAG Tel 3337 kuikens ongttext tSO van het hoenders en voor vrouwtlIJkt tendenkuilao van htt aantal eenden hetwelk k gezinahoofd krachtens het iMpaalde Z pluimveeregeling 194a lMt mag aanhoud Rechthebbenden kunnen aich van t a s al tot dtn P B H wenden ter vt ging van een vergunning tot aankoop kuikens waarin is aangegeven hoeveeldtgskulliena ten tuwgste mogen wordea k Bteld ZIJ dienen bun btsUilUngen vM Maart a s b een fokker of houder vsa a vermeerderingabtdrttf tt plaataen door i glttt of totxcndlng van dt door ilen pjy afgegeven vergunning Bestellingen weliiig andere wijze b j fokkers of houden vermeerdcringsbedrijven worden gepit mogen door dtst nltt woeden aangtna Zooala hitrvoor la nMdcgtdteld zal deit kuikens geen voedertotwtlzlng verst kunnen worden Ttntlndt eoiter tegai te komen atn de bttwartn tikt verlx ziJn aan hel opfokken van tnkele aantallen kuikens kan wel worden staan dat He door tnfcelt flaainahoofdsai betrekken kuiktnt ogp t n adra gezama btj ten kunatmotdcr worden opgefokt Is verboden dt kulktns bIJ fokkers of 1 dert van vtrmtenltrlnCitÜMlrtlven te I opkwteken De dttlntmtrs tullen in dit a zelf voor de benoodigde brandttof diennl zorgen Voor dezen opfok kan noch brandstoffen nocb ten Itetrlclte ut zing worden veratrtkt Hoofdredacteur J C tVtjtttrt Hotteniaailchefredacteur voor Gouda tn Omstrskailr TIeter Gouda VtrtntwoordelUk voor aladvertentMn L AkktradlJk Rotterdam n geefster N V Rotttrdamtdl Nleu iUitlRotterdam im um m im Êmmt m mmÊmmÊm Reunie Theater Gouda Vanaf Vriidag 3 I m Oinadag 7 Maart Gak Zendagmorgan lO SCk TOSCA Hef beroei de meesterwerk met Michel Simon imperio Argentina De film die U gezien moet hebben Een prachlflU TOEOANO BOVEN 18 AA Piaatsbespreken IH uur voor ledere voorstellinj Bestelde kaarten moeten steeds H uur vbor den aanvang zijn afgehaald Zattrdagmiddag 2 uM kinderfeest jcheel nieuw voor üoiida Met een schitteicnd sprookiesprogramma SIHCfL HOLLANOSCH SPREKEND oji iHal batoavanla baash In ha hal an dan Waarrane en uDe dsppara llnnan aoMaat Entree vanaf 25 cent Volwassenen avondprtjzen Piaatsbespreken hiervoor Zaterdag vaa 11 12 uur Veilingonderneming CORRECT Priiia Handrikalraat 84 vraagt Uw speciale aandacht voor de Oan Haas Tai SS BT IB t 5de BONTVEILING te houden op IS en 14 MAAIIT des voorm 10 UUR In de Uouden Zaal van dia Haaha Papaalraal SS Oan Haag ten overstaan van de Deurwaarders Oeifgaauw en VerhagenBijvoeginR van bonlgoederen Is nog mogelijli lot uiterlijk i 4 Maart a a ten kantore van i CORRECT PRINS HENORIKSTRAAT 64 Vloerbedekking t ontf r vi uwnlngl SLAVONISCH EIKEN OF BEUKEN MEUBILEERINO Parket NOG EENMAAL HIT aiauaaos oiooti BBVDEKOMIEZ SEM WIUWEiNlimN WMnaM DE NIEUWS SCHOUWBURG Donderdag 9 Maart 7 30 uur pr ciM h wn Ton i 075 iot i a r 7 B lrooBd k hdaktstt door d k Jaar Uw fc OOQ8T2JVI rt KlPtSlUIMaOU VOÜRU Mt PlocrtibMprakni Tcmai IHaadag van 10 1 utu HARRY LIEDTKE KATHE HAACK HANNELORE SCNROTH in cnondüüê ISOPHtCNlUNO nat faSCH NEINZ RUHMANN vRi TOCCANC MM zAT KLIIWt lOS Mida Tal MSO THALIA f Het spreekt vgasclf dat xoo n builengèirwni fecatlie fllm waarin HEINZ IIOHIIA N in topvotlikls veel belangstelling heelt Deze bclangstelliog It sM gioot dat wl ont gedwongen voelci te prolongeerenl r I II II iiaisiir dus nog Ma weck Ik pas wel op Je vrouw leb vcrtraiK dir adne Frau ail Een Terra flini Toegang boven 18 Jaar Bespreekt Uw plaatsen Zaïardag Maandag an Dtnadag JUM aiir Extra middagvoorstellingen GOUDA OOSTHAVEN 17 REUNIE in het Foyer Cabaret Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 2 uur Maandag vanaf 7 uur FOYER CONCERT De bekende muzikalt Clown BORANO t e bekende Tap en aolodanftret NUMATOOOOie lipa f NEB rtatoa TIN i WILANY CORRYOEREGT tN mjNHCM ws fa waBNieriN Cabarctlir Amiaaamantaarkael n Aaaardaaa lria Prima consumptie Vrlfenlree KINDEROOGEN Verwacht In REUNIE THEATER 19 Het nieuwste fllmsucces De KI EINTJES ru6rJeife Gevraagd in g st z regen1 1Z KOOP een paar 4iooge en Jasje en jongenspak leeftijd 1 1 paar 1 heerensch m 43 8 Jaar Groenendaal Weth 1 ƒ IS v d Winden B Venteweg H 160 ita 5 uur MarteoaalDgel K Hat kantoor van AArs DaWitt Wynan Jonker an Naderlof zal Vriidagmiditog 3 Moort o f na 4 uur en Zoterdag 4 Moert a gesloten zijn Heeft U Houtdraaitwerk Uw adres Jao Builataar Vogelaniang 2 Oouda Zichtzendingen I Op aanvrage worden gaame aicbtzendingen poatiegela gezonden Adres J PASMAN R Visscherlaan 65 Zeist Gevraagd Kladerstoel liefst tafelstoel Aanb met pnjsopg aan W de Stlgter O 101 Stolwljk Te koop gevraagd een tn g st zijnde KINDER8TOEU S Dortland Vrouwestccg 17 Ta koop gevraagd gTOFZUIGKR J de Bei Goudscheweg B 288 StolwUkersluls Te koop gevraagd gultaarleadraaL G Hennans Weth Venteweg H 164 Te koop KINDBR8TOBL Spelt SteUnkade 27 TE KOOP meccano ƒ 5 damesfiets z banden 10 perk leeslarapkapje 10 Baggerman Kattensingel 16 Wie wil l wojlen dameabadpakke m 38 ruilen voor damesbadpak m 42 Schouten Zeugestraat 48 Te koop geh tiedsprel ƒ 23 marmer klokstel ƒ 40 met 2 coupes wol moquette tafelkleed ƒ 40 goed loopende hangklok 25 groot spanraam ƒ 25 eiken nachlkast m marmerblad ƒ 25 M van BliJswUk Steijnkade 32 Te keep z g a n blauw ratine Jongensjasje leeft 8 10 ƒ 17 Te kaap gevraag heerenpantalon event ookgen te railen voor bovenstjasje A Burghhoom Goejanverwelledijk 1 Te koop gevraagd 1 paar schoenen m 4 of 44 coatuum m 48 of 50 en wat ondetkleeding en overhemd V Hofwegen Derde Kade 31 TE KOOP OEVR roodpluche tafelkleed en een 2pars geh bedsprei beidegroote maat en moeten in gst zijn B Nomen Beiersche G 83 Stolwijk VERLOREN Zaterdagochtend bij postkantoor gebreide wollen want beige gespikkeld met brum Tegenbel tfrug te bez KorteTiendeweg 8 WIE RUILT mijn prima zwart colbertcostuum oude kwal ra 48 voor dito grijs of bruin m 48 50 Den Ouden Pr Hendrikstraat 45 H Woudstraat Ter railing aangeboden 1 p jongenssch m 41 voor 1 p werksdi m 44 of lage sch m 44 en 1 p Jongenssch m 41 voor dan sscb m 38 Brc n IJssellaan 69 Bij industneele onderneming kunnen VROUWELIJKE WLRKKRACHTEN van eiken leeftijd geplaatst worden voor het vernctlten van zindelijke lichte werk zaamheden Ook gehuwde vrouwen komen hiervoor m aanmerkirjg desgewenscbt voor tnlve dagen Indiensttreding kan gcschie den mnder tusschenkomst van het Arl eldsbur indien men sedert I Juli 1943 niet h eft gewerkt of nog nimlncr in het artieidsproces is opgenomen geweesf Aanmelding kan geschieden s avonds na 8 uur aan de navolgende adressen 2de il V Alpheiutr 2 Groeneweg 66 Si4ginamestraat 284 Gevraagd FLINKE WERKSTER voor Dinsdagmiddag Woensdagmiddag Zaterdagochtend Hoog loon Fa Potharst Kleiweg 80 WKRKSTER gevraagd Donderdag of Vrijdagmorgen H C Kamermana Achter de Vischmarkt S8 WKRKSTER GKVRAAGO Reebeen Keizerstraat S7 TE KOOP OEVR modern wandelwagentje P Wagemana Kotmjnsteeg 32 Te kaap gevraagd verstelbare piano tatMuret Mevr V d Straaten Burg Martenssingel 3 NET MEISJE GEVRAAGD voor halve dagen Aaitm na 2 uur Witteveen Ridder v Catsweg 34 Nette j m 17 jaar R K zoekt CHAVFFEURSOPLEIDINa Ook ander werk F V d Wal B 38 Reeuwijk WIL DEGENE die Zaterdagmiddag mijn portemonnaie gevonden heeft gaande van Tiendeweg naar Markt deze tegen tjel terugt ez tnj B den Edel Jr Spoorstr 19 TE KOOP GEVIL kook kacheltje z g duiveltje Wed T Muit Kerklaan 80 Nieuwerk ad IJssel WIE RUILT canierband 26 X 2 tegen transportband 28 X 1 Móerings Pr Hendrikstraat 79 WIE RinLT kinderwagen voor wandelwagen Rietveld Reiger txaat 5 VER RUILING AANGKB br damcslaarsjes met kapje m 39 voor kindersch m 26 A P van Toren Erasmusstraat 20 TER RUILING AANOEB 1 paar zw damessch m 37 è 38 sleehak voor dito met hooge hak Dg Heus Kleiweg 93 WIE RtJILT een paar meisjesschoenen m 38 voor m 40 Van Buren Burg Martenatingel 4 TER RLIUNG AANGEB 2 korte jongensbroeken voorplusfour of lange broek leeft 16 J Verschut DrLeijd traat 10 TE KOOP GEVRAAGD een in goeden staat zijnde kinderwagen Bruijstens Surinapestraat 207 Biedt zicb aaif NETTE NAAISTER voor eenvoudig naaiwerk Br no 3025 bur v d blad DAMES Wilt U tevrtden zijn laat dan uw ouden viltof stroohoed vervormen In de nieuwste modellen bij Maison van Egck Groenendaal 12 rOSTZBOBLS Inkoop van alle series restanten en verzamelingen Muller Groenendaal 41 V spaart geld en panten Laat bij ons Uw ouden vilthocd vervormen en appreteeren Hoeden worden alleen Maand Oinsd en Donderd aangen Na 5 uur gesloten Efigelfriet GoejanverwelladUk 43 TUINZADEN THIA Wijdatraat 7 Voor alle voorkomende lasch plaaten sneedwerken Plaatwerker J Ullinan Vogelenz ing 23 Thn Loon a aaepgrocntc is gewis het beste wat er is Naaiersiraat 12 dat moet u weten Een adres om niet te vergeten Geviaagd NET RJC DAGMEI8JE bdven 18 jaar C Lafeber Stoofsteeg 12 OEVR FUNK MEISJE voor dag of dag an nacht klein gezin Mevr van As Or Flonisweg 103 TER RUIUAG AANGEB pnma swagger m 42 è 44 oude kwal voor zomerman tel m 42 è 44 P C Kok Wachtelstr 20 BF8TELT THANS uw HandteekeninKStempelbij fa Apking Brouwersgracht 187 Amsterdam Prslechts ƒ 4 60 HEBT ü VOERING Wij maken de mooiste paplertouwtasschen in diverse kleuren J Th van Keulen Burg Marlenss ngel 88 TA mUIng aangeb 1 pr bl damesmolières 1 hak m 37 g ajn voor bl of zw d sch hak m 37Vii een pr br dsch hak rti 37 A voor zw of bl d schoenen Vt hak m in g st z m 37 4 S egt KieviUU 39 Tebevr yrtjdag Juffr alleen zoekt aagenMa bUccrda kaasar mat latp gelegenheid en keukentjt Br no 3007 bur v d blal Juffrouw met 1 kind vraUl OBMBUB KAMER Br no 3017 bur v d bill Ruiling gevraagd van woning ƒ 55 per m tentni stad te Oouda voor kleintll woning f 30 ƒ 35 m Rotterdam HiHefet Schiebroek Br no 3018 but van dit blad WIE RUILT een huis ttaan de aan de Gouwe te Wad I dinxveen voor ruime wonUil te Gouda Br no 3019 li van dit blad GEVRAAGD gedeelle vaul bius of eenige kamers nKtl gebr van keuken door men l schen z k Br no 3020 bui van dit blad Biedt zich aan voor mo I gens ot s middags een baaketbakkers bodlend Br no 3021 bur v d bl Ongemeub kamera te ki gevraagd met keuken gebruik dJaarvan Br l 3023 bureau van dit bJud Net HJC meisje Mr f NETTE VRtRNDIN Br no 3028 bur v d bi TE KOOP GEVBAAf D alle soorten kleeding Klf L Makerij van SlingerUoil Gouwe 130 Onderwijzeres zoekt gem tlt alaapkamrr met gebr van warme maai tijden Br met pn l onder no 3028 bur v d t jjl Naaister vraagt herstel Ook heerenbovenklee s 1 wordt vakkundig behi ifjl Br no 3030 bur v d Ha l LADDERS OPHAIFN IS niet ieders werk W fl het anders vlugger en k koop vanaf 5 et BATA Hoogstra Meisjes strökstf r i naalstrrs grvraae Aanm Bleekerssingihoek weg naar On noegen AANGEB stam en stU rozen roode zwartckruisbessen heesters en v planten G Hendriksen A terwlllens H 6 HMft