Goudsche Courant, zaterdag 4 maart 1944

2ftterdag 4 Maart 1944 Bimu Mferkt 31 Jet lBM 041 OfMirekailiaC GOUDSChE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Piji 5 cenU per liiiiniiier i HaMaBBaaaBi HaBBHa 82 U Jaargang No 214S9 Ohafrtdaeteor r TUM EK Gouda maakt al da mannelijke nieuwsgiencen kregen een ach6p In de handen gfduwd en moeateli althana wanneer zij geen zeer drmgende aaatoonbare bezigHCuen hadden aan het puinruimen Vier uur lans De bu gerlj houdt zich pracbtu n weet wat kameraadachap ia zoodat aMHen d van het bombardement de ISMintkkwwa voor het arootate deel ondergebralir warfB Het zet nog maanden duren Too e troeeteloo e ruïne la opgeruimd viec kerken liggen in puui w o de Gioote of St SUvcae kerk uit dertiende eeuw Dank zij twvMl menscheiijke inspanning kon het prachtige zestiende eeuwache raadhula na 12 uur blttcschingswerk behouden blijven ofschoon het aan alle kanten doer het vuur werd bedreigd Er Is leermg te trekken uit de Nljnieeg ache tragedie Begeef u bij luchtalarm onmiddellijk ia huts of in de schuilkelders Zorg voor bluafihi materiaal water zand en schoppen In uwwoning verlies uw kalmte niet en tracht ïenuw Mks te redden de bcandweer ken nievoveral zIjB Versper de straten nie4 Zie het nut m ven een atraffe op milUaire leest geschoeid prganisatie centraal geleld bij het be strUden van rampen gehoorzaam onvoerwaardeltjk aan de bevelen De fraaie oudy Nifmeegache binnenstad ia met meer Maar eens yal de eeuwenoude realdentie van Karel de Groote scliooner dan ooit aan den oever van da Waal herrijZbiu Doch nooit zal de tra lische herinnering eea de middaguren van den 22en Februari liM vervagen Ben zware i huld rus op dn daders van deze mtadaad tegen een onachutdige Nederlandsche stad Een coqyité voor goederenèn leiiiall S Te Nijmegen ta een comité opgericht voat een goederenmzatnellng ten behoeve van dp door het bomtwrdement gecroffen atad ienootcn Dit comité waarin samenwerxen Ned Volkadlenat het dekenaal londa de gemeente NUmegei en de Ned Hervormde diaconie atelt rïch uiteluitend ten doel btJ nlet atrof fcn Ntjmegenaren goetleren textiel en schoenen In te zamelen VERVAABDIOING VAN STENCILWERK Er wprdt nog eens aan herinnerd dat devervaarditers van slenctlwerken verplichtrijn elk HencIKverk te voorzien van hunfuoumaain dan wel van een ken nummer tïetweïfc uit iop nitsciie dtwe rsuccesMii bii go0Ctt i Witobtk en New l fi i fr A n m ét Narwa Stoottro€pactieê bU N riuno buti P aMvraag wordt toegelünd IJksbureWu voor papier papfér door het verwerkende en jn fische industrie Voorburgwal 336 338 te Aiiuterdam NJS enkele plaatwsn werd schade aan gebouwen geen g v4 hta9iandelinfen van beteeekftnia plaata k of stencilwerk een maximum formaat vastgesteld terwijl c clottytepapier van M grwn per m lechta gebruikt mag wordan indieiil b aan betde rijdon wordt bedrukt Men raadplese oWr een en ander de paplwrbe jpanngfcvooracnriflen IMl no I opgenomen In de NedeMandsche Staatscourant no 125 van 1 JuU IMX DcH besctuUiing bevat t vena een lijat vaiV artikelen welke nog k maakt mogen worden De vervaardiging van niet op deiie lijst voorkomende artikelen Is derhalve verboden behoudena diapti satle van bovenvermeld Rijksbureau Tenslotte moge er nog de aandacht worden gevestigd dat elk stencllwerk wiaar voor meer dan 2 i kg papiw is benoodtfd vooraf ter goedkeuring moet worden voor gelegd aan een der districts controlebureaux van meetgenoemd Rijksbureau Het ligt in de bedoeling om d controle op de naleving van bovenstaande voorwhrtften in de toekomst te vei scherpen De auto van den Leider la boUinc met de tram De persdienst van de N S B meldt Toen de Leider tich Donderdagmoi cn per auto naar de begrafenis van wijlen df Bartels begaf heeft zijn w gen te Heemstede komwide uit de richting Hoofddorp een aanrijding gehad met een tramuagen van de N Z H dit op dat punt in volle vaart paeseerde De chauffeur van de auto werd door een plotseling opkomenden weeuwstorm verblind hetgeen de oorzaak was van dU ORffeval Pe VGM yde vui 4 auto werd fC eele vemteld Niemand der Inzittenden iep letsel op N S B zet den str d om Amsterdam in Het district Amsterdam vut de N S B Is een propagatula actie begonnen die alle vroegere acttes In de schaduw moet stellen Men wü de del van het Amstet damKhe volk voor het nationaal socialisme winnen De leuzen dl in dezen strijd gebruikt worden zijn Onji naticmalisme uw redding ona socialisme uw toekomst en Goede Nederlanders staan achter lu sert Omdat het woord het beste propaganda el is EUUen in ille wUken en buurten isterdam volksvergaderingen worden lehoufien Hierbij ia dan in het bijaonder ledaoht aan kletne vergaderingen waar irintig tot dertig menschen komen en waar en zrch volledig kan uitspreken i r worden trektochten met geluldswagens lakt propagandafilms gedraaid iantaamplaallMivertoond tn bioscopen optochten met muziSr jCjhouden terwijl men zich ook veel voorfltelt lk n huisbezoek en spreekbeurten ap de maikten Kr zullen 140 volksvergade ringen worden belegd De ttrUd om Amsterdam die drie maanden xal duran Is vandaag ingezet met een groeft verftdn tng In het Concertgebouw te Amsterdam waar Muasert het woord richtte tot drlediiizcnd Amsfterdamsche aoUere werken waren wU in den n el de omtrekken v mootdenden afweer van de zwaareen groot eiland ter rechterzijde dringt uiieri w lk ov raJ aan da kuataohet vaateland v r In i de rotsachtig h waamamingsposten h tt die met d kuat la overal grillig onragelmaUg hier e chutsat lllng o In telefonische verbla n daat ligt een amelle strook strand j n En voorU zijn daar waar zulka een enkele voor pnker liggende vlaschers g geoordeeld duizenden landboot ddat OD de galvm be n en weer y g aangebracht om d ontoegankelltk WIJ kQkcn onzca geleldar aan speuren held van het kustgebied t v rgro t D naar all zijdeit Waar Is nu eigenlijk de De vraag of een dergelijke machtig Stoiistticuitt Vrouw va aireataiit opgelicht Aan een naargaesttg soort van gp lichting heeft de 22 jange lx erenluieotit A T O ta Haastrecfat zich sciiuldig gemaakt Deze jongeman had in Januari ler ter gt de met een Gouwenaar in arrast gezeten wegens gmokJnton vm boter en ka B4 Jcwam eerder vr j dan de ander en ging naar diena vrouw w e hu geheunzmnig vertelde dat er wel een weg was om loa te koman Hg had xeU gehoord dat als je maar geld hei zien er wel een mouw akn te passen was h J wist van iemand die 1000 betaald had fi zelf was hu ooJ niat voior niets vrugekomen alclus zyn veiiiaal en als de vrouw hem nu voor elk der drie ambtenaren die de zaak tegen h ar man onderzochten SS gaf zou hy wel zorgen iftat het spoedig in orde kwam De vTOüw gaf ƒ 150 en inderdaad kwam de man na een paar dagen vtij hetgeen echter en zutTer toeval was De boerenknecht liet xich op z n prestatie voorstaan het gerucht ging verder en ZOO kwam het ook de politie ter oore die Ulin den praatjesverkooper bii de kraac pakte Toen bleek dat ut met aan jenwesea iJkhter to oen had dia een ui zorgen verkeerende viouw voor 150 in de beurs geilen en den goeden nAiin van de politie ter wille van dH Dedrag door het sluk had gehaald De i mt maii h naar Rotterdam ovei sbraoht waar fa reeds heden drie dagen na zijn arrestatie voor den poliUerëohler moest terecht staan DE BIOSCOPEN FamiUèiMluuidaal Schouwburg Biaaeeop De naam van Hairy LiSdUce roept herunneringen op aan de aUunrae film en na zooveed jajen keelt deze viroeger zoo bakende acteur op het witta óöeSt terug en al nij gten fiimharen draagt re hy grys geworden raaar overigens hij kan het nog en hy maakt evenals zijn Innemende mediespeelster Kathe Haack een sjrmpathieke figuur ÏTamUieatóiandaal een rolprent die Heinz Rühmann regisseerde en die het kenmerk van run geest draagt een tikj speelsch e een tikje wijageerig In dit vertiaal van Jonge volnasseiwn die groote kinderen zyn doet de c nok m de Jamilic ver K udingen wat gefosveenl aafk maar er IS een ge f ilige cometlie op gebouwd waarm Ha ineiore SchnoUi een vloUa rol als een schalksch bgdeJiandje tpedt DlSTRlBVTJBmBUVS De verkoop van viecsch Het pabliek gaat er den laatstca tUd weer meer en meer toe over aandrang op de alagers uit te defenen dat deze op Zaterdag of zelfs VrlJd g vle ach verkoopen op da des VriJdagB In de bladen bekend gemeakte bonnen Nadrukkelttk wordt er nogmaals op ffewezesk dat zulks ten strengste verboden Is Nauw gezette contrAIe zal op de naleving van deze bepalingen worden uitgeoefend overtredera van deze voorachrtften dienen te overwegen dat nl t alleen de a ager doch ook da kooper zich aan strenge ttraften blootatelt indien btJ oontrdie overtredingen van dien aam moéten worden vastgesteld Maverlnc gnMBteaon Inwoners der gemeenten waar klantenbinding voor groenten geldt dienen bon groent 4e periode 1 44 van S tot en met Tl Maart a in te leveren bit den handelaar van wlen ztJ van ia Maart tot en met 19 AprH aj groenten en tralt wwjachen te betreirken Zal het plan Duitsehlatd te vernietigen ooit in zijn vollen vreeteIvken omvang t0 ri an ertaezenI kt Tfc voor m ben er onwoiv fcalboar iMin overtutffd dat het eoorbestemd is te mulukl Dr Sv n Hedtn M ateran tm mm TnnimeMga OuKnehea IMerentuin zUn In Ê arken en vijven van bet Zuiderpark order ebracht waar zU 1 de o tuur laven en goed tot bun recht komen Brhimmalpew lngh Hel oppeAevel van de DuiUcha rtroacht deelt Vrijdag m de ü dan Zuidelgken sector van het Meliika ront heertchte giiteren SSttTermje pUataelUke gevecht E roBMÜe alagvlieguigen vielen i et gebied Polonnoje Sjepetoflta L goed gevolg bolsjewistische troe oncentraties aan Noorden vaii RogaWet zette de na vetatetkmg van nieuw 1 ta hebben gekregen lUn hard doMibraalcpoguigei Toort In S ffTgevediten behaalden onze troeSTopnwW afweentfeees waarij JO vuandelyke panUerwagens werjtn ilukgeschoten B Witebsk gingsn de bolsjewisten b twee sectoren met infanterie en Matserfonnatiai tot den aanval over M den geslaagden afweer werden ten ïuM Oosten van Witebsk 14 van de 18 uavallende pantserwagens stukgeMkoten terwijl Noord Oostel k van de llKl IT doorgebroken pantserwagena llle door stormartillene en pantaersJweerwapenen vernietigd werden Ten Noord Weiten van Newel duren ie iwaré af eergevechten u rt Bij hun vruditclooze aanvallen leden de ioUJewisten zware verliezen f Zuid OoJeiyk van Pleekau vijandelijke aanvallen mislukaan de Narwa nog hevige 1 gaande met de aanvallende ten t Undingshootd van Nettuno oodemamcn onae troepen met goed imAg talryke toot roepact es Formfues gevechtavliegers en vhegende itiilene plaatsten bu Anmo en Netfemo zware treffers op twee torpedojt M en een transportschip van 7000 In Bit een stoottroepactie aan de Mriatisc ie kust werden drie vijandeWH pvntMirwagens vernield terwql Mk opslagplaats van murvitie en ben thM met de be2 tttng in die lucht vlicog Ëhte Duitache vloototirudfcrachten be Khotcn ntet d uidelijke uitwerking de haven Bastia op Corsica In de middaguren van 2 Maart onöenumen formaties Aroenkaansche bommenwerpen Wj gesloten wolkenaik en met krachtige beacheming door fajers terreuraanvvuen op pteatsen in l ïit en Zuid Weat Dmtscljjand In weerwil van den ensiigen hinder die IMi het weer werd ondervonden vrtréta 1 vijandël jke vliegtuigen neergeMholen In den afgeloopen nacht lie De terreuraanval op Nümegen len bexoek aan de geteisterde stad De annalen onzer vaderlandsche historie leeren dat Nijmegen de ouditt Nederlandsche stad reeds vóór het begin onzer jaartelling een belangrijke Bitaafsche nederzetting was die echter In 70 na Chr door Claudius CIvilla t rd verwoeat Bijna 19 eeuwen later in 1944 ia Nijmegen een stad van formaat geworna mat 100 000 inwoners De nieuwe Isschiedboeken zullen melden 4 it de oude binnenstad bij een AngloAmen ksansche terreuraanval opnieuw en oltmaal vanuit de lucht en binnen tattal tijdsverloop opnieuw werd mwoest Op Dinsdag 22 Februari is de hel in ld Nijmegen losgebroken Nog rookan i putnhoopen nog liggen tientallen fkflnisten onder da neergestorte muren Smiw en ontzetting brachten de gealInrde vliegen in enkele minuten blnMb da muren van een vreedzame Hsderlandsche stad nt nu ittn leeda Ht gedoode burgera 140 personen werden nog vermist menachen sHn swurgewond en meer déa j M ia m liepen lichte verwondmgen op Van il doeden i ln er m geldentUioeerd daarvan 9t in mannen ie vrouweo M Jongena en H sMIsjea Ziedaar de tCBtfao e rekeningen W sen bruten terreunenvet Militair Wan waren niet In de buurt en t n den wjdal gstroflen Het glak Mar duideltlk Ma de bewonen van de atal tegen him pUofan en laken hun have en goed en eerste plaats tagwi lum leven Er la MMtkardeerd nn grwt lioagte bij goed en loed vUefweer loodat aan zgn f SffliataK volkomen uitiaaloten U Er Ie dktireeds pleata een aftetdlngsroanacuvn Bkt loodat mvaiAelUfc fedaliht werd 1 e bommenwerpen aniaere doelen h dk Sat as dan osk 4e reden dat door de amsehermlnf het aicnaa veilla werd Enkel minuten dkarna keerden d naar Ntjmaam terug wéér werd It daarna kort daarna daalde 2Wl tew 5 TCrrei ll haotkiu ker laT J7 IWn Van tHminMa op atad en mensA af Ma nlbana B en brandbentaMt maac a kfji spllnt tlMmmen De nann geeft rkin reeda aan de metalen wand niterd tot leer kleine spllntera en tnti vvrren omtrek de meosehen Op geef achullkeldera hebben dei bommen ten eentge vyandeHike MoorvUegtui f en bommen vallen op t Rx MandachICestfaalsche gebied DE STRUO au NARWA EN PSKOF De A N P oorreipondent 1e Barlijo meldt Nlelt fen u nde da boUJewiaten ho hun unvallen in da aebtoren van Narw n Pakot iwar var leien UJden aatten ali ndaisjie brutkmaklnf van t lrÜk p ntae vu iu min oiwratlet voort Ten auldM en ten Nïorden van Narwa i n de Sovjala leta oi ctl kt en naar verluidt xouden zij ar in saslaa zijn da rivier over t ateken In mHitaira krtnaen te Berlijn iMett nten noi aa berichten ont ingen waaruit zOu bijkan d it da boUewlallache bewerinf dat da atüt Narwa etaoleertl ia la Julat moot Worden beacbouwd Veelacr houdt men er hier rekeniaf mede dat het ianii en jtoo noodlg oen ultwUkonde bewasmg aal weten uit te voeren Da Duitachc verdedUtnaawefken zUn hier diei e achellonneerd en men verwacht dan ook dat de bolajewiaten bil verder oprukken op groote moeilijkheden tullen atuiten en alke terretnwinat duur rullen moeten betalen In het gebied ten Zuiden van Pakof Ploi kau hebben de Sovleta hun aanvallen voortgezet Zit achIJnen thana In ZuidelUka richting te willen oprukken met het doel de apoo lijn Pakof Oalrof te verbreken Bt de tad Pskof reU hebben da bolsjewieken hun hardnekkige doorbraakpogingen voortgezet In de buitenwijken zou reed Bevochlen worden Van Dmtache lUde wordt hevige tegenatand geboden ten einde te vertilnderen dat de Sovjet de gren van het Generalbezlrk Letland overachrOden Voli na de laaute berichten zouden de Sovjeta nog meer dan M km van Oatrof verwijderd zijn Aan het Zuid Italiaanache ftont hebt en de Ï BvechUhaodelingen btj Anzio gisteren een almer verloop i ehad Het Duitsche offen aief la hier blijkbaar tijdelijk tot aUlstand gekomen De geallieerden hebben in dezen ae ftor de Uaiate dagen zware verlloaen geleden De Amerikanen hebben met hunr bommenwerpers eenige activiteit ontwikkeld Ook Rome heeft hiervan te lijden gehad C AMERIKANEN ROVEN NOORD DÜITSCHLAND PomMtlea AmerlkaenacMe bommenwerpers vlogen Vrljdatfmldïiay door krachtige formetlea Jafers peMihermd boven het NoordDultsohe ktialfebied Door ver boven aee uit te wijken en door te profiteeren van de bo en NoordDtrftschland heugende zware l woMcing probeerden de bommcimerpers naar het D N B verneemt de Duitsche hichlverdediging te ontwijken Zij verloren echter epoedig het overzicht zoodat de bommen BMChta ver verspreid boven mee op open terrein en op woongebieden terecht kwamen Ondaltks het verscheidene duizenden r jters hooge gestoten wolkendek slaagden enkele Duitsche Jagers e i jachtkruisers erüJ om in contact te komen met de vijandelijke formetics en een aantal Amerikaansche vliegtuigen nceir te schieten of boo zwaar te beschadigen dat tij op den terugtocht wel neergestort zullen zKn In een Vrlj tegavond te Lenden gepubliceerd commtinlque wordt medegedeeld ftat In totaal 1 vUegtuiaen verk ren gegaan itjn geen uitwerking zij worden den ook uitsluitend gebruikt om lavende doelen b v marcheerende troepen een te vallen Et kan in verband jutst met dezen gystematischen terreuraanval op een Nederlandsche stad met met genoeg klem gaweze warden op de noodzakelijkheid om met luchtalarm de straten onmiddellijlc te verlaten Ook Iwt aan den kant van den weg tegen een gevel staan geeft absoluut geen dekking tegen scherven en zeker niet tegen de helsehe uitwerking van de splinterbommen In Nijmegen zUn niet minder dan 4 kerken 1 school 3 warenhuizen en ongeveer 1200 hulzen in vlammen opgegaan of door voltreffers van brisantbommen verwoeat Hoe kon de brand 66 enorm veel verwoesten Br zlJn natourlljk vele oorzaken voor ean te wijzen De dichte bebouwing de ouderdom van de huizen de moeilijkheden bü den wateraanvoer enz Maar een factor dien we 2eer zeker niet over het hoofd mogen zien en waarvan ieder rich bewust moet z jn la de houding van de burgerbevolking Vele menachen rennen htm huis uit wann r een of meer brandbommen sijn ingealegen OikwUla was er nog alle ffelegenheld om te bluaachen en de bommen te verwijderen maar die gelegenheid we d veelal niet gebruikt Bovendien tnch tan burgers huisraad te redden door bet np straat te werpen ten I volge waarvan In de eerste plaata door vonken in een oogenbUk het te redden object verloren ging en in de tweede plaats de straat werd versperd waardoor het reddingswerk werd bemoellttkt Direct nadat de dood op zoo ontiagwekkende en vreeaelijke wijze in de atad had rondtewaard en de bhinenstad in ikele oogenbllkken één vuunee Was la er met kracht aangepakt Brandweer politie OidnungspoUiel Wehrmacht om enkele instanties te noemen dl onmiddellijk waren Ingeschakeld weerden zich kranig Door Ordnungspolizel en Wehrmacht sljn honderden Neterlandadu burgers van een wissen dood gered en in prachtige kameraadschap aioten Nederlandera zich M dit Tcddinaswerk aan lieer dan 14 pur aan ém stak ts gewerkt door rwr veel orfanlaattet centraal geleld en volkomen eendrachUg Het ts wellicht goed op deze plaats die eendracht en die kameraadaehap tn uren des fevaar naf eens te onderatreepen Samen werkten poUU brandweer uit vele dorden i steden de rijksbrandweer Bolland en Brabant Iinhlbesehermlnfedieut Nederlandachai Mksdlanal Jeugdstorm W A Rood Kruis Nederlanddbhe ATbeMsdlenst Technische Noodhulp Wehrmacht Oitlnuaca S ilUel ver k ee iaki apeetl later departamen Ie bureaus kortom leder die handen hataeoB ea mb hart had werkte eendrach Mk iMde ent oml ram t Mt ien later ant d a aood t naif ea BurCemeeater Hondlu la ten praetlaiih n doortastend mani Een enkel roo becld Zondag J 1 kwamen drommen nleuwia rigea aaer de tvearfewonde stad Bortemeeater Hoadlut beett er handig gebruik ven ge DE Organisatie Todt en de Vesting Europa I M felSiaam paotseralwaarkanon van swaar kaliber is oniea tocht in ondcrgabracbt dat atln voemanmst Na hat gadealaaa van schouwspfl vervolfMi wij aBim tocht In ondcrgabracbt dat atJn voemaaiast sneller tempo De ean U boot h v n Mch achootsveld naar seezljd heeft doch dat gelijkt op de andpra als twe droppels ook zander beswaar waarm ehtar water e alkander o na het erste In ea of twee minuten sijn gemoeid kan drukweiEkead ezidit op bet geb kun nrdeo vrij femaakt i dan op elk doel nen wit aeg slecbu worden geïmponeerd kan warden garlcbt door bat verrassend groot aantal onderig a asaing ia niet d ecolg komnis dst geen tade schijnt t willen op enkel tientallen meters atstand vJP nemen Ddota Mnmaal Is het toch zoover j t ven beven den grond en dermal en nwte B rtcbtjm w onje schreden go j g camaufl rd pantserkoepel dat naar d merkwaardig hol nsta Lwaarvan y ha a j aanw slng vao c a S ÏJ SrtïlKÏi ïïï Sïn ï n ÏS de toeiancen tot kantoren verbUJfplaat en zfekenlramere aaiazttiieD oi uU komen Nadat een efdeelinc van de genla pMultaat mei ootptoft re stoften de rubnte veor tT dezen eealeg had gi ilg e m aakt ii n de beginnen onie oogen beltt den koat to geven En Inderdaad nt t geheel xooder setfi met te veel reaulteet ontdekken wat verder weg nog nilk a 9 d caaten binnen w rop d d iren begrljpui dat wij nu U vanden lijk gemaakt n verveliena met S 25 w J ï beton of tegels sorgvuldla aJg w rkt In f t ten koep 1 sIJn wu alacht d ie ond ra dich iewelfen kunnen hon daar is er n Juist derden een volmaakt veilig toevluchts oord slaken of g wond n voor i rulraen O ona dan varachUland töd verpleging vlndmi welk lU behoeven PunUn aan galan In het geongt aan d o riSide van da baai waaraan men g Per autobus hegjrimwll ona thans sn i n j geat ldh ld van hM terrein g a ï ui T beteekenls sou toekennan Maar ook uit h t blllonder de ultbreldlag en de ver i g t n j j od en er la naar ons dedlglng van een d r vel marine steun duid lUk wordt g m plaats punten aan Europa s Westkust tol taak d itb r noch op lee nocii 2an d kust t ï JL r 17 w lk van uit al dl onslchtbar et vol j tlantlkwall om de daar aangebrachte ge4 moufleerd gaaebutsstalllngMi bevestigingen en rsterkihgen Si oogen t onder een schrikkelijk gaconc treïrd houw t nemen Hft laatste gedeelte van urulsvuur kan worden genomen den tocht wordt t voet afgelegd Reeds Dieper landwaarta lal d vijand mocht vernemen wij hel genilsoh van de bren dhig spoedig daarop na het b stlig n van onaantaatbare hel van vuur en staal b i een der vele heuvelen elke hier den reRen stuiten op nieuwe Unies veo Oceaan omioomeo ilen vIJ diep beneden borgen en waggemotteld aU die welk ons de n liggen H t wateroppervlak Is et hem reeda loo moellUk hebben ga rustlg de branding kort doch vri sterk ontiaglljke offer hebbm zich voor ons uit Ver voor de kust ont vang zijn invaslevloot sljn blootgesteld beroemde Atlantlkwall Onze vriende lljke gida achijnt gedachtenlezar te zijn hij glimlacht en begint ons op verachlllen de punten opmerkzaam t maken aller eerst op het punt waar wlJ ons bevinden verdedigingsgordel zich onafgebroken uitstrekte van het hooge Noorden tot d Spaansch grena beantwoordde onze geleider met den meesten nadruk bev g nd Natuurlijk seide hIJ Is het verdedt bewogen Een schilderachtig tafereel strekt j Bovendien lai reeda In den Zonder het te weten stean wIJ boven op gingasysteem overal aangepaat aan da een ondergrondschen bunker waarin een terr lng steldheldk doch er Is geen plaats welke wij niet als de omgeving hier op de zorgvuldigste wijze hebben bevestigd Dat is het werk van de Organisation Todt liet hU r met begrljp lijken trots op volgen Onze taak ts het d Vesting Europa z ót ersterken dat zij kan orden geacht ooeembear te zijn 8 K mannen ftiea htt Schutskorps der O T oefenen in kef onlddlngifcamn W st Vele Nederlanden dienen b dit korps OT Krt pst rtcht r A Kumn Laten zij maar om n Uaver vanlaag dan morgen de rommies en de Amerikanen xi zullen mdervinden wat wij voor hen hebben gereed gemaakt WU kunnen hen afwachten In volmaakt kalmt Wordt i n oipdJ Ik paa wei op ja vrouw aOKMEENE BEDRIEGEB Thaila Theater Deze vrooluice geaohiedenis waanm Hemz Rl mann goed bijgestaan door Ld Adma op de h m eiigien dnrag kotmeke wyoe da lachspieren daiug m bewegmg brengt ia geprolongeerd Tosea Beynle Btaaeoop Tosca eenproduct mt to Italiaanache filmindustrie drviiit B iiervertooomg BbcbelSunon speelt lliehn een gatve karaktarfOL bnpoio Angentma u z j i tegenspeelster S v d Kraata BVBOEKLUKE STAND Gelioren Maart Jan zn vao H Sipana nM T Verblaauw Dr Leijdseliraa t 3 Maart Kaïial Cornells zn van K CVeonaulen en L A Bileu nbei CKetelatr 48 Adriana Carolina liiaria dr van H I Steeoland en M E W venSoeat Kletweg 81b Comelia AdnanaMaria dr van Th A Steenwinkel en MC van lioon Rh Feithatraat 21 MariaPietern Uo dr van C lASgthart en CJ van Wyneaarden 3e Kiade 72 8 Maart Airie z van A Kru Hnan en M van Blitanwgk R vao Cataw 108 Leonandus Pieter zn van H C Swananbung en M Ernst Vtoirwenveatesteeg 16 OadertioawdL 1 Maart P van der Made mULM Bbt ted Overiadan MtMO ï j je VerweU wed A Verwaal 82 j Jan Slaman 6 j Maart Fnta Anker 78 j HendrikHeistek 78 J Maart Marinus Comehs Hoogendoom 10 m VOOBBEBEIDBNO ZWEMDIPLOMA Op den wekelykachen oeienavond van de Gouctoche Reddingsbrigade werd een examen afgenomen voor het voorbereidend zwemdiploma van dep Ned Z wem en Reddmgabond to slaagden 29 candidaten terwyi een zestal werd aJigewezen De geslaagden zyn M £ maus G Schouten Fr 1 febef D A van Waas J vanNiekerk A van Wyngaafden L van Niekerk Adr Buurman Batje de Waai Gretha de Waal J Pauweiussen J van Leeuwen A B v d Berg C Heknes Annie van Dam Marie Gouka Marie Meyer Jannie ttastenbroek J J v d Valk Come Kalmeyer Joh Voskuil A V d Ham Rita van Eyk A Scjiimmel K W Scdiimmel Bas v d Laan J H Sutir G Verwe en M de Wit GUt Ds G Eizenga Ned Hervonnd predikant mtvuic en dankoffer van ƒ 0 aat over diverse doelen ia verdeeld Wat Wa p Wanneer Selwttwbnrs BU u M F mlUMcluiuU L iMt Harry U dU a Klth HaacIO Aanvaog S uur Zondac vmnai S uur TluUla Xhttttw Ik pu wel op J vroi w m t Haltu ROhmann en UI Adlna Aanvanf 8 uur ÜMUidaf en LMaadag 2 30 en f uur Zwxii g vnutf 3 uur lUuiito BloMoop Tttioa met kllchel SMnoa en Imperlo Argenttna AAnvftnf 8 uur Zat rtfji vaMf SJ8 uur Zotuteg 10 30 eé VMUif 3 uur RCttttl r yér Cabaret progranuna met oa Borano en Corty de R t AanVant Zaterdaf vanal 4 mir Zondag Tanal t uur 4 Blaart f m KiiMtwIii Jlu Jltau daiooii tratie door L van Wlru erden 4 Maart TN uur Bet Blauwe Kmte Jaar vergadering Ned Verfeniginf tQt alschafflng van alcoholhoudende drinlwtt 9 Mbuut M Hur Ntevwa Beiwawbnrg Opvoering cabacetrevtM Jdwkü n eldt ckdi door Goudbch Bond v B dUettantenvcreendgingen MaaK 3 38 usr CaU DuUurte Voorwed trUAen om damkamfrioenichapvau Gouda Mtawt 7 30 uur VeeoMrkfr reatatirajK Bt enAEomet InsMtiMit voor ha uMaonderWÜ apmkar prof dr R Caelmir rver Daplaata van ooa ondafwUi tn éê alfameen voUuontwlkkeUng T Maart T30 aur VrUe Braagoi t Kerfci Zenaincuvood aprekt da J Boe I Maait f 30 uur Ntenwo Kbonwbtirg SpMUache dansavond Stetta Win T Maaff 30 iror Kimliilii Publieke verkoo ping meubUalre t bulehoudaMJke goedeten door dourwaai rter B J N AkkeradUk T Maart 7 45 uur Bet Blauw Brak LedenvervaAHing Niat Ctw gnlieeloQthouder vercenlging 8 Maart 7 3a nor KMne Kerk BljbeUezlng ta Gl rh Üula 8 B aatt 7 uur Klenwe Sclt uwbwg Coocect Rotterdamach PhiUiarnianlach Orkeat 8 Maart 7 uur Veanarkt reatawaiit Dtrd ontwtkk liloga en ontopMinlngaavoné voHcatutaivere nigliiff Vrucht na arbald Maart 8 uur SpaarAerilmd WaterpoloweduatrJjd G Z C Merw de Maart 7 30 uur Nlewwe Sdioeiwbnrg o r voerfng Baron Kneut met Séeni Itletvwenhuyzen Maail 7 30 uur VeenarktreaOanraat BUeem komat Ned Chr Vrouwenbond nreker dr J P 3e Jong ov r J e betcekenÏQ vua de vrouw voor de ending 9 Maart 7 30 uur Ktotne Kerk BtJeenkomst voor 8cheveniiigen 9 Maart 7 30 uur Daniël BUeenkoroat jong Bdmaten Ned Herv Kerk spreker da N O Steenbeek landtiUk jetigdpredlkant II Maart 12 30 uur De Zalm Algemeen vergadering van aaodeeEhouders NV Houthafl le1 en atoomhoutugerlj De Itoop vh H J Nederhorrt ZONDAG OIBN8T DOKTOBKN Bd afwezigheid van ton huisarti cUn vaa Zat rdagmlddag 3 tot Zoadagevond U uur t oonauHweren de doktoren J W H HeUeman Lange l endeweg M telefoon 3M1 en A J KettT r Gouwe 168 telefoon 3308 APOTHBEBRIDXENST Steeda geopend dea nachts alléén voor geneewnMdelen Apoth P Wetfer Govw PREDtKBËlTRTEN Zondaf S IMLaart N d Herv Gemeente St Janskerk Achter de Kerk 9 10 uur ds Gerh Hult 5 uurt da G ElzenRa Westerkerk Emmaatraat 33 10 uur dl F W G Verheul Jeugddienst S uur da Gern Huls Ver V Vryz Hervormden Peperstraat 138 10 30 uur RTof dr R Caslmlr van Voorburg Rem Geref Gemeente Kelzerstraat t 10 3D uur ds J Nlenhuis Lutherache rk Oouwe 134 10 uuri ds J J Slmon ponderdag 7 30 uur Inter kerkelijk avondgebed Oud Katholieke Kerk Gouwe lOT 10 30 ea 8 uur pastoor G P Glskea Geref Kerk Turfmarkt 60 10 uur da a Koenekoop 5 uur ds J P C ten Brink Geref Gem Stationsweg 10 en 4 30 uuri I eadlenst Chr Geref Kerk Oouwe 141 10 en S uurt ds A Dubois Donderdag 5 uur da A Duboix blduur Ned Geref Gemeente Turfmrakt M a 10 en 4 uur ds J rfi an Welzen Woensdag 10 3 en 7 30 uur da Jtth van Wcl n bJddag voor het gewas Vrije Evangelische Gemeente Zeugestr 38 10 en 4 uur da H C Leep Donderdag S 15 uur BijbelleEing n btdstotul Geloofsgemeenschap Leger des H ils Turfmrakt 111 10 uur Hetllglngsdlensti 7 uur Verlosslngsdienst Donderdag 7 30 uur Heülglngsdjenst bi alle diensten leiders d heer en mevrouw H Wels Jong Nederland voor Christus Spieringstraat 40 7 30 uur de heer W T Kloos ECONOMISCH GSRXCHTSHOF Na vrijspnuükE ▼ eroordeeUnff C P de Waard uit Gouda had hout 7 onder vergunning gekocht dooh werd door dea econontiBchen rechter te Rotterdam vrij gesproken De offlder ging van die beslissing m hooger bero p waarna de procureurgeneraal bij het Economisch Hof veroordeeling tot 15 boete subs 10 dagen hechtenis vorderde Het Hof heeTt arrest gewezen en coniform den eladn veroordeeld J V d Made te Waddinxvaen was door den eeonomischen rechter Ce Rotterdam vrU gasprofccn van een ten laate gti de over treding van h t VoedselWKirvlenlngBberiuit Verdekte xou twee schapen voorhanden hebben gehad op d n erf waartoe hij gevn vergunntoig bezat welke feiten door hem bU het Economtsdi Oerechtahof werden ontkend Da officier had ïich n 1 niet mat het vonnis van den rechter kuanan vereenigen en was in hoogtr beroep Itogaan Verdachta leld vol dat ar geen nduqwn op t n 9tt waren geweest er was wel tamand bQ hem geweest om over een geit t spreken WxAiUt werd door W medagedaald dsi de schapen btJ verdsehte waren g racht De procureurgeneraal vorderde tegen verdachte 290 boete subs BO dagen hechtenis welke boeta het Hof thans heeft opgelegd POUmSRECHTER TS ROTTSRDAM zy wBVMi WMr vftendeil Goerlot va JanL two OouwoUan w rkt B op oMk w g bq Woorden waar laêtitg noemde ruxia kreeg mM een paar hlndarUjk jfinmmM Qaerlof en drlMcop nam het voor de iongans p on daafda Btfn kamaraad ulL dat hij ham eens een aframmeling moest geven Toen Jan tlch tn woord en daad niet oiv l etulgd Liet lovag h f van Geerlof met eea atuk uaer een geduchten mep Daarvoor stond Oeark voor den recht doch hU beweerde dat hij met zijn vuUt m niet met een stuk Uter had geslagen Maar we hebben elkander alweer lans do hand fegavtn wat dan r t r pIMxfer deed De officier echter meende dat ondanks den innvlddels gesloten vrede Geerlof toch een aderlating In z jn portemonnale moest ondergaan Daarom vroeg hij y 40 boete of anders 30 dagen bivmmen Dat wu een laelijke tegenvaller voor Geerlof Och edelaehtbara Ik habVM dHftlg ge maakt Het spUt me rg De rechter dacht even na want Geerlof had zooals hij daa deemoedig stond een allesbehalve btanoo strsfregister Da rechter telde zes vonnissen Nu goed Ik wil he nog eens probeeren besloot hb en halveerde de gevraagde b6ete Geerlof verliet dankbaar gestemd de xaal WANNEER VERDUISTEREN Tot 11 Mamrt moet verdulaterd wertea T n IMS tot IM nur Mrt Maan tip ItM onder tJSl S Mit Mua f UM Mtdar U Mrt Maan ep 14 46 onder SS7