Goudsche Courant, maandag 6 maart 1944

I VOVIAAL zwmvMS Of LKKKraucaui KAMPIOCN Twe utt Mh voomruiUcen GoiKlschen VoelbAlboiMl vcorXgékomtn elJPtaUen Zwerven tt Capetl a d Uméi n hÊkktrkmk ztjtt er ddt seizoen la fwlMMTd In ótn N 1 VfietbaIt ond het a£d ellnAk n io nMh p t bèhtflen Zwerven piljkt wë i etxÊmk óe rmur t t vu rie 4e klMM H Ayet 26 punten uïi 15 wedstrijden en Lekkerkerk werd gisteren met e n A 0 overwinning op H I O N met 30 punten uit 1 wedvtiUdcn kampioen van de 4c kleM J ATKLETIKK BI de junuirei d c deeluainen Mn de door de Lcldcche voetbel en athlettekver eniglag Ddooh fTistej en georganlfleerden na téooftlen boachloop en daarin ISOO meter moesten kwpeii plealate H van Deeet van Vlrea et Celerltaa zich vierde DAMMEN AMPIOFKSCHAP VAN GOUDA 8NBEVWWITJC IN SUBKOCVLAT Ka bet vele go e dat juist de laatste maanden op het gebied van hetkinderlüoneel in d n Schouwburg isgebracht atelde de opvoering van Sn uwwit e Zaterdagmiddag doolhet ARUterdamscfae gezelschap vanTheo Vink voor het eerst hier optradend wel heel erg teleur Van en iprookjeatfeer wai maar heelweinig te merken daar de tgoneelbaweïkmg te eenenovale onvokloen Waê en ylechta by enkele hol enitQparttjen daar moeit het kinderl On cl nu toch eindeluk eens overDeen z nt leetden de kinderen intern mee AJeof het sprookje alleenniet voldoende was had men tweekluchtfiguj en ingelascht die alleenmaar misplaaUt cn heelenwal metgrappig wcircn Goedkoop deed aan deafweziglieid van igen decors en hetfeit dat van de zeven dwergen er zes eréituireerd moesten worden uftGoudsche hinderen Fmancieei hebben de heeren wel een goeden ri lddaggdisd want d Schouwburg wasbijna geheel gevuld maat door eendergelijke voorstelling wordt de zaakvoor meer serieiuse gezelschappen be dorven A J Vennaas BcDemaa v d T mig en Govdilaaa etndigoi seHJk Gistemuddafl werd In café Duynstee de derderonde genouden van deo voorwedatrijd om het kamptoensonap van het rayon Crfuida In fïrocp C verloor Betjeman Bod graven vtrraisend tnvl van Van den Berg Stolwijkersliila en daar G dnaan Oouda van Oskam Haastrecht won eindigden de drie eerstgenoemden met een gelifk aantal punten en zullen dus besliaalngs weds traden moeten speien In In oep B nam Kreuk Ouderkerk de leiding door een overwinning op Egedeman Haastrecht De gedetaUleerda uitslagen wareft als volgt groep A J Droog Waddinxveen G MeU Ï ert Ouderkerk 0 3 W v VUet Gouda de Beer Waddlnxveen O wna groep B K Kortenoever Waddinxvcen Alb van Ardenne Waddlnxveen 3 4 C Xgedeman Haastrecht A Kreuk Ouderkerk a groCD C C BeUeman Boderraven A v d Berg StolwUkersluls 0 2 J OouiMaan Gouda M Oakam Haaitrecht t 0 WATmPCHX WINTBRCOMPETITIS De rla teren te spelen wedalrQd 8 V H O Z C voor de wintercompetitie van den 7wemJ rljn Rotterdam la ultgeatetd tot Zondag W VSart Jeugd krli encompetltlc Ned Zwem en Reddingabond Den Haaff Gouda lKrecM 13 0 Da Zuurdeeg beroepen Ds W F Zuur d eg predintant der Remonstr Gereï Gfl enttp van Boskoop en Waddlnxveen ontvïhff n heroep naar Elndhoyen waar hy op het tweetal stond t Radioprogramma DtBfdM 1 Maan UV I 14 1 M 8 S Or TM BNO T Ofma T4I Or 7 44 Sportiaeuwt Tse Pfogr oven IM BNO 119 Oohtendklanken Van lU 140 voor de hulivr tl4 Vooijaarizon 145 Oodad ultz 10 IS Fluit en plano to 48 Orkest 11 14 De Roggefee U M Orkeii U44 Almanak 11 If Zang en plano nu BNO II M E and en volk brengt li 46 Melodlaten 14 M Wl i jn Oultacti fetlnd 14 15 Orkeat IS It Voor da tieken 16 44 Orkeit 14 a SNO 17 44 Cabirat UM BNO 14 4S Concert 1144 Jeucdatormulti lilB sp v d dag tf 44 BNO Van 14II êf alleen v Radfocentr 1414 Bonte veracha danhe I xa 44 BNO a II Zarah Leandar tn Berbert Ernat Gnih n4ftM44 In de buitenlucht HUv n 17 44 sonate 17 M Soldatenfunk NOPd Weat 1114 De dltootheek presenteert 14 44 BNO 14 14 Voor de Jeugd L 20 Orkeat 14II Oultsohe taalcursus 20 44 MededeeUn en van bet NAT 34 46 Operaouverturea en duelten it 41 AvondwUd U40 BNO HAASTRECHT Een chtige avond Samenkomat 1 de Gereformeerde Kerkstond er op het programma en heel vcknkerkelijkcn en onkerkelijke hadden aan deultnoodlglnff gehoor gegeveri en allen kunnener geen aput van gehad hebben want watdien avond aan vocaal Inatruroentaal enoratorisch genot verschaft werd atond verboven het gewoon aUedaacsche Ds Brdmann la een vuri muzlekmuinaat maarook eü talentvol dirigent en componist Zi nklein en groot koor reupeert op al x jn IntenUea wat wel treffend ultkwfm tn het ibliem gezongen Wie hangt er so d er MJk gedicht van Jan luyken tn ge toonxet door ds Erdmann voor gtoot en klein koor orgel piano en viool Dit num mer waarvan de muziek zoo heel juisrt afgestemd Is op de woorden ma ikte vooral diepen indruk op alle aanvrezigen Fn ook het Ltfudate Domlnum van Mozart werd voor treffelljt weergegeven Me H M ley koop ujt Gouda die behalve In de kooiuirken de sopt aansoll voer haar rekening h d xong op 4k piano begeleid door da Erdniann ook nog eentge liederen van Arnold poei en van J S Bach MeJ Heykoop gaf vei leden Jaar ook haar medewerking aan het kooi en waa dua geen onbekende Haar prachtige ge schoolde sopraan bescheiden In de liederen en machtig in het Laudatc boeH van het begin tol het einde De heer J A Kwaak uit Wnddlnxveen gaf een tweetal solo s Jiumoreake van Dvorak en Liebealeid van Krei her Het leek una dat de heer Kwaak Kljn dag nleV had Een beetje meer cekerheld In ItJn spel een betere stokvoering dient hl zich eigen te maken om als aohst op te treden De heeren H Jonffenbvirger uit Alphen en A Herstel uit Gouda verzorgden in e koorwerken reap de plano en orgelr artijen Ds G Meynen uit Amsterdam sprak over lieveniverwachtlng In een met elan uit gesproken rede wees hU op d verwachting op ChribtuH Na het 7ingen van Psalm 190 1 en 2 slootds Meynen deze Spmenkonut met bi k egging P C HOOrr WADDISrXVEEN Door Aat emls te water In de afgeloop maand zijn zo personen door d dulHlernlf misleid te w ater geraakt Hoewel allen tijdig op het droge konden worden gebracht fa een der geredden aan do gevolgen overleden BUEDEDKKLINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBDTIEDIKNSTEN OOUDA Da i ld r vaa den Olatributledlanst Oouda deelt mede Aan h i dia tot dusver geen gevolg hebben gageven aan den tot ben genehten oproep om hun Tweede Diatrlbuti ftamkaiirt In ontvangst te komeo nemen la tliana een tweede oproep gezonden Aan dtxe onher roepcUJk laatste fckjgenhetd dient thang ter vermQoing van matige moeilijkheden voor de betroklcenen onvoot waardclljk gevolg te worden gegeven op den datum die op de oproepkaart is vermeld Schriftelijke of mondelinge meldingen Inhoudende venoeken of mededeeltngen In verband met verhindM lng ontslaan niet van de verplichting deh op den aangewezen dag 6p de plaats van uitreiking te vervoegen Zieken Invaliden en ouden van dagen kun nen zich doen vertegenwoordigen onder overleggirg van doktersiittest 3 de door hem geteckende oproepkaart een volledlff Ingevuld en onderteekendmach tig ingaf ormuUer ie oude dist rib uUeslamkaart B het persoonsbewijs Machtigingsformulieren kunnen vanaf Dinsdag 7 Maart aan kiket 3 van den diktribuUedimat worden afgeliaald Aan verzoeken om op ene andere plinata of op een andtr tOd lip dan op de oproepkaart ia vermeld de Tweede Oistrlhutlestam kaart in ontvangst te mogen nemen kan I iet worden voldaan Dtt geldt eveneens vo Hr gemaclitigden van ziektn invaliden en ouden van dagen Bd wijze van uitzondering tal het mogelijk xtjp dal de personen die in dl nst sijn van bedrijven werkzaam voor de Rüstungstnspektlon of de DuitBthe Weermacht niel gtbon den 7l n aan dtn datum van Ot rf eplng Voor zoover deze person n in een andere gemeente werkzaam zijn dan waar zij wonen kan de distnbutlt lenst in dringende gevallen toe stemmtnaf geven de TVeede Dlatrlbutlestamkaart blu hun eerstvolgend verlo af tt halen in de hovengeihoenute gevallen dienen de bedrljfBlelderB at de bedoelde ondernemtiv gen bchrlftrlljl aan d n dlstnbutledlenirt niachliglng dat rtoe ie vragen Op aanvragen van ondernemingen die niet voor de RUstungatnspektion of de Dultsche Weerpiacht werkzaam rijn zal In led sr geval afwfazend worden beschikt zoodat het geen ztp reeft dergeUike aanvragen In te dienen werkgevers zijn Ingevolge het bepaalde In artikel 163B c van het Burgerlijk Wetboek ge houden het loon van de werknetners gedu rende den tUd dat deze voldoen aan hun verplichting tot het afhalen van de dlstribu tlestamkaarten door te betalen OFFICIEELS PUBLICATIE TAN DEN DtRRCTEUR GKNKEAAL VAN POLITIE AansteUmg bU de NedarUndschc Pdlltle De waarnemend Dlrecteur G nersal van poUUc jM kt bekend dat ir wederom fslegenhelB bestaat tot aanstelling bU de Nederlandsche politic Gegadigden moeter den leeftijd van 11 Jaar hebben bereikt nog geen 93 Jaar oud xt n en een licliaambtengte bezitten van ten minste 1 72 meter blootsvoets gemeten Gehuwde personen die den leeftUd van 24 jaar niet hebtien bereikt komen niet In aanmerking Sollicitanten dienen zich ter verkrijging van de voorgeschreven sollicitatteformulieren te wenden tol het J Ioofdbureau van Polttlc in de gemeenten Am terdam Rotterdam s Gravenhflge Utrecht Groningen Haarlem Eindhoven en Arnhem n tot het s tfnte huls In d overige plaatsen van Inwonmg Aldaar kunnen tevens nadere Inllchltngen worden srkregan mtrent 4an duur dor opleiding de ovcrlfa to latliics isch n de wtlfte vsA aolllclteartn wii SolUellaltes dlenan voor U Msart 1M4 te worden Ingezonden Solllcltattea van personen die niet op de voorgeschreven wlJze hebben gcic itclteerd worden tersMde ge c d ZU die na 14 Aprlt 1M3 een voUedlge aolllcitatle met daarbtt tiehoorende vragenlUst hebben Ingeaonden en nog niet ter keuring sUn opgeroepen behoeven niet opnieuw te soUUitecreo OFFICIBELB MEDEDEEUNOBN HUI88I ACRTBKfl Na 31 Maart a s mogen geen varkens me r In hulcsl chtlng worden geslacht Hulsslachters dienen met het regelen hunner werkzaamheden hieimcdc terdege rekening te houden daar er na genoemden datum geen vergunning voor het slarhten v varkens In hulsslachtlng zal worden gegi ven HDlSfil ACHTma 8K1ZOFN 1943 1444 Daar na 31 Maart u k geen virkens In hulaslachtlng meer nUgtn worden geslacht dient men daarvan vóór 20 Maart a 9 bU den PISMHtaellJken Bureauhouder de machtiging slachten te hebben afgehaald en de alarhttng nader te hebben vsKtgesleld Na 31 Maart a s wordt onder geen voorwaarde toe stemming tot slarhten meer gegeven GPBOORTE AANf IfTE VfKm VBIfLPNH Houders van drachtige merrleü wordt in herinnering gebracht dat ingtvolge de Paardmverordtnlng lïH2 het voorhanden of In voorraad hebben van pasg eboren veulens slechts Is loegeslaar wanneer de houder van het veulen In het bezit ts van een ten behoe e van zijn veulen ultgereiltt bewUfl van geboorteafgifti leder die in het bezit la van een merrie welke een veulen ter wereld brenfft dient daarom tm Kpoedlgste doch uiterlijk binnn S dagen na de gfboorte aangifte bM 7 n P P H te doen op iat tijdig het Btiirnatement van het veulen ken worden opgrnomen en de tdent1telt kaart binnen 3 maanden na de geboorte kan worden toegezonden Ten bewijze van de aangifte van het veulen wordt een JBewlls van geboorteaanipfte veuWn uitgereikt hetwelk de houder bil tiet tn ontvsngst nemen van de Identiteitskaart moet inleveren DISTBAUTTEREGEI FNO U2ER KN 8TAAI RlJkPlJzer heeft twee lïelanfrrijli nieuwe circulaires uitgegeven t w I Ctrrulalre No 111 2e druk dd I Maiirt 1M4 betreffen de Ijreren staal voorzien Ing voor Nederlandsche Iwhoefte welke van O Maart 1944 af tegen betallnfi bli de Kamers van Koon handel verkrilghaar is De ctreulalret Nna 310 2e druk en 000 alsmede het nieuwe aanvraagformulier A waarvan In circulaire No 319 sprake is zullen binnenkort verschijnen 2 Circulaire Ne 7S3 d d 1 Maart 1944 be treffende de dlRtnJbutle van edelstaai welke aar belanchebbeDdt n is toegerxinden Zij die deze circulaire nog ntet hebben ontvangen kunnen haar bij genoemd Rijksbureau aanvragen 3E8TKIXnBCBTr VOOE BTAALPIJkTEN In vervolg op het reeds gepubliceerde wordt medegedeeld dat de formulieren An fordening fur Bestelbecht als bedoeld in circulaire no WH van 6 Maart af bU de Kamers van Koopnandel en Fabrieken verkrijgbaar ztjn Hoofdredacteur J Q Weysters Rotterdamt chef redacteur vbo Gouds en Omstreken f Tleter Gouda VersntwoordeUlk voor de sdvertentlên L AkkeradtJk Rotterdam Uit geefster N V Rotterdsmsch Nieuwsbisd Rn 4 rdan mt4P lOO0 BlSCH MfSStN tN STMWHtWWm VOOBV DAGRAVIT n m n D lekkersmakende kalkia bl tton met Vitamine D t middel dat ervoor lorgt dat het lichaam ook weilcelijk ètle nui van de kalk heeft DAGRAVIT fK A d OtMTt Mm I 4 ladMrtrit DAOIA C V 4Mlb 101 a 4Mt C Oiuniivcr bloed v rglfl Uw lichaam n varoorzaalit Rhaumallak B r ih onnilMr blo d mart Kruich n bspriMlda wi evar lU lw l wanld Hw ramadla l l rm dag d Uatiw doili v l tit mr op n unl gaat h voMowdi om U U varloMwi vmi Uw Rhaumttltli Ui hoohiplln Ml dia naanlachtlga buien KRUSCHEN BUAJioUi anDro 04I a l47 N V R wnin H VOLKSTUINDERS Levert Uw P ulYruchteiiboii No 55 in bi enmagazijn THONIESTRAA A s jong echtpaar zoekt 1 OF t ONGEH KAMEKS met keuken of gebr van keuken Br No 224 Adv iByr D N Bergweg 353 R dam dom en Verfgoederen kunnen voorlooplg nog worfien ac genomen Wear U nog steeds goed en tmakeUik hrood kunt v rkrilgen bT 7 H ROOterf v h v Wiftganten Luxy Broodbakksrif Heerenttraat Stoomerij en Ververij 87 Bezorgadres Korte Tiendeweg Gouido Heden overleed plotseling onze beste Bloeder Behuwdbroeder Oom en huisgenoot JAN HOMBRINK in den opmrdom van 64 jaar T Ënsc t dc it H KOMBRINK L HOMBRINK Apeldoorn H G HOMBRINK Leersum A HOMBHINK E HOMBRINK Fritdoricha en Kinderen Utrecht O A MONICH Hombrink C MONICH Wassenaar C h VAN DER EIJK Wassenaar 3 Maart 1944 Groot Hoctuzerlaan 12 Oen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag aj kwart voor t wee op de N H Begraafplaatx te Wassenaar Vertrek van het sterfhuis t half één Ondergeteokende betuigt z n hartelijken dank aan den WelEd Zeer Gel Heer Dr P de Boer Jr de Zusters van het Sint Jozefpaviljoen en me J G C Meijer directrice van de Werkinrichting voor de xorgvolle en lAsfderiJke verpleging ttjdens de ziekte en het overlijden van zijn Broeder HEKSCHE Voorts hartelijker dank aan allen die hun deelneming hebben betuigd Namens de familie JA HERSCHE jGoudar Maart 1944 Bockenbergstraat 69 WELK MEISJE wil jonge vrouw bijstaan in de huishouding daar deze zachtjes aan moet doen Voor goede behnndeling en goed loon wordt ingestaan Ned Herv voor d en n Leeftijd 14 tot 24 Jaar of ouder M F D Verboom Tempel C 31 Reeuwijk ANTON COOPS DROGIST Wijdstraat 31 o lAdoomtinctuut lAdoomplei teT $ Mdlpleittert Likdoornttiften LEVERT UW BON 069 ALGEMEEN voor Schoenreparalie zoo ipoadJg mojfol k in ook voor repaiatie lEBER ELANT VAN LEOERHANDEL DE OLIFANT Op het oogenbhk voorradig groote sorteering llierzoul beslag veteiband boenwas zolen hakken enz Steeds alles bi de hand In Lederhandel DE OLIFANT STOOFSTEEG 14 GOUÓA TWUNSTRAAT 55 Uttachl Kom gemtt eens rondkijken in onzen MUZIEKVOORRAAD Het verplicht U tot niets Muziek voor alle instrumenten Christel ke liederen Liederenbundels Populaire muziek HEES Ce y OOUDA Klei3we 54 Géén ALCOHOL want de vruchten zijn MISDAAD ELLENDE ASMOEOE DEBENERATIE Afd Gouda N C 6 0 V 6EViU60 WERKSÏÏII voor 1 dag per weck Molenaai van Strijenstraat 48 Flinka Werkster Ter ovsrnaitie enkele Perzische Kleedjes 2Ü0 tot 550 TYNAGEU de la Reviaan 10 1 gevraagd voor twee halve dagen per week Brl vej onder nr G 1712 bur v KLiiwca oa Oeuda Tal IKSO THALIA Nog slechts 3 dagen toten met woensdag hebt U de gelegenheid aant met volta ovargava ia lachen om de dol dwaze avonturrn die HCINZ MOHMANN beleeft in de buitengewoon geestige film Ik fUi wel ie couw Ich verlraue dir meine Friu an ben 1erra film TOFOANO BOVEN 18 JAAR BESPREEKT UW PLAATSEN 7 NOG EENMAAL lACHSCHLAGER HtT llll l AIIDS OIOOTB REVUE KOMIEK SiEM NIEUWENHIOrZEH in DE NIEUWE SCHOUWBURG Donderdag 9 Maart h xan van f O 7S lol I 2 j 730 ifpr preciei Piaotsbaiprakan vonol Dinsdag ran 10 1 uur PRICO il niet gelukkig èen stille smartkwelt zijn hart zijn moiider is op een dag plotsaling vertrokken en DE LELIE 9 GOUDA KINDERObGEN HET K EDERUNDSCHE ARBEIDSFROHT uu t iaH c ii UVu t KOMT EN LCllSTERT NAAR W DEN BOEF Leider dienst Organisatie Stedelijk bureau Rotterdam die hierover zal spreken qp de Openbare Ledenvergadering te Nleuwerkcrk ad IJsset op 8 Maart as in café Hongkoop Aanvang l9 3l uur prfclts lalM nhi tiJn l J lol m w iMn Kwlw wlriiibM M U SkhIi YoMMiun iUn ImI flHlitliih Kurfm MEPEDEEIalNG van da P USVASTSTELUNG No 7S9 Li 402 van danDienst T d G£MACHT1GD £ VOOS DE PKUZEN Davantar Voor 4 l vajtog van SPECIKL mol StUSPeEOERS b4 varkoop van atka hosvealhald tn gfoolTerpok king bastanul roor grootTerbrulkars lavering ironco SPECIAL MUNDI P Juepoteder i 2 7 f 1 98 f 2 35 Scnupoeder ter vatvonglng vod bolatsaua Hachéaoui en Pikante aoua Deze prezen galden vand 29 Dac 1943 Exol varpakking Incl omzMbalcntlng SPECIAL MUNDI FABKIEKEN voor Voadingt en Lrtnotmiddelan Vloerbedekking aone rtvTguiiptng SLAVONISCH EIKEN OF BEUKEN Parket MEUBILEERINO fUcfd HV K LANDBOUmMK ÜIREGHT nr Ik J X Mr A M A BAl Mr W l Otro VA j ST ê ar gri oJ is Da Bilt lllauwaraluU Ajnst rd m MDBvm ra BRAtrw Vtlk bit DumMla Vamraln orvdlalan ook mam nlot loadbouwors N M g M a tt dopotllo AgaataBi p h r n F van der Und to Gondo Klelwag 112 ni O W C voa Dorth Kroon la Woddlagavaaa De Directie I H 01 lit Al lüHT N C DERI YTER NlluWE SCI OUWBURG GOUDA M Il i II ll l I 7e VOORSTELLING in hal Thaoler obonnament K CR 19 3 1944 tt V HET REUDENTIE TOONEKL IHrecteur DIRK Vl RBI l K DONDERDAG 16 MAART 1944 7 13 uur soTonds Opvoering vj JUefck diicmma Blijspel in 3 bedrijven doof Bob van Leersum Medewerkenden de dames Fnny Meunier en MIeke Hllnk en de heeren Paul bieenttergcn an Retel Bob van Leersum en Henk van Buiiren Regie Bob wan l ecmum Decor Willem Deerinj Vrijen toegang hebben houders van abonnementskaarien no 7 voor zoover nog plaatsen beschikbaar nlet ahnii nenfen 4 ƒ I 75 p p zaal en halcon Galerij 4 Ü Vi p p Garderobe i ƒ U 10 p p verplicht Plaatsbespreking bi loting k OU p p op MundaK 13 Maart 1944 des avonds 8 uur In d uai Kunstmin dai rnè aan de kassa MetMchen die kouiDattemt n Sprookje d t tiuiUnoMuuKiMn BAttn tiiep Mutfen krUgon Iedereen loopt Ói kana G lufcklff dat de Ceehcte Boneem r sUn dl opkomendt riep loo go d bMtiDdeii Btt fllnkt frlApiuinTallen echter fte da Vw liul uti readpl fen j cmncma Bl l NsrcalüOTO ftonnoina Ca Bc MOi HCI 2WITSAL FABRIEKEN Na regen komt zonneschijn en na zoniCeschijo weer regen Zoo wisselt het weer Wal minder vaak maar toch ook dlkwijis verandert de mode vooral voor dameshoeden Daaraan meedoen is voor lEW OAMC en miM o meer dwingende eisch Hel VERVORMEN d 1 van een oud model dame vilthoed weer e n MIIUWn ODEL NAAR DEN LAATSTEN SMAAK nlSken looals wij in onie speciale inrichting doen Is daarvoor een uitkomst Mdison JOHANNA inJl poH i 5 a i Voorheen Hoogstraat 189 Rotterdam Alg Prot Begrafenisonderneming Jerneming MOL ige tarievenj DIr JOH J A DE MOL Doelenstraat 16 17 EERSTE KLAS pEDIENINO tegen zeer lage haaU di jt