Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1944

CaHEENTEUJKZ rOBUCATIE Bureaux vmigunnlng nvoudige uitvoering v Ui JUtuwiik s Nla a ai n s 30 RallarrfaiR Wat Waar Wanneer naMa ntttf Ik PU wal op la vrouw nnt Uii Rahmaoa LU Adlna Aanvui uur Man Bot Nlanwa Schouwbnrf CotMcrl atterilaiMch PhUharnvonKch Orkot Muit 7 aar Vaaaiariit raftaanuit Derdeflotwlkiialdng tn ontjpaaninasavoiidvoftatutovereeniftac Vrucht na arbeid t Murt lis nar lanle Bkocoov Ouderavond VereenlglBf voor neutraal bUaonder oaderwtla I Maan 7 ft aar Kleine Kerk BlJbeUezlnx Gerh Hula Muit 7 M r Bat Manwe Ktaii AKemeene varfaderlnx Remonetr Oeret Gem t Wmrt 7J ar Kleawc Schoawbmt Opvoarloc Baron Kneut met Sie n Nieuwenhuyxen Haan 7 3a aar VeanarkUeiUarant Bdeen komat Ned Clir Vrouwcntiond prekerdr J P e Jonc r J3e be e kcnia vanda vroOw oor de rending Maait 7 M aar KMae Kerk BUeenkonulvoor Schewntneen t Haan 1 am Daiiltl B eenkainat Jonge lidmaten Ned Herv Kerk spreker ds N O Steenbeek landelijk Jeugdpredtkant U Maan 12 M aar De Zalm AKemeene ver aderlDg van aandaelhoudcra NV Houttandel en toomhoutxagerlj De Hoop rh H I Nederhorrt U Maait t aar KaHtmto XenpanamaaltUd Wtnterhulp Nederland ArOTHKKEUOUN ST taedl geopend des nachts allMn voor nJd 7eIen Afeoth P Wefjer Gouwe sr miUac atatt b wlrd d r SÜmI m l ute lu he rtixm dar PralMbaMil dw UitUahnti Alaimnrtto IMnBCB flndet naitaC 4an M lOn IMf In der ntü wlrd dtr lange Daucrton hfiTen Min aus bcaonder OrkHlai nicbt Utt m ertolft iwue BekaoBtcalw Sar Orttlcba Lutti tttEleltar aL B A A UBM O Widac M iOart 1M tuBaa lucht ia iMiiiliny aa namliWaitea wtj vaa n a In arwktag worden laaMd Daailill xal hat alipkaal Jodtalann ge MuUcd Mn nanAt getUkmatlga toon wras wordaa iaor Iwt geval daas proefneming om bgtdara redanan niat aou doorgaan volgt voor bat ecnrtvolgaiule proenlartn acn nlanwa bekendmaklBC Plaats Uk Luck Mchèimlaipleidar w g X A A LIBIA KA m NGEBKCBT 60CDA Veroordeeld zUn agena ten verkoop voorhanden hebben van brood mat een te laag gewicht aan droge stot H K to Oudewater 90 tube M d h niet tooncn vah het PeraoonsbewtlB T C T te Ouderkerk a d Ussdt ƒ i subt 1 d h oobefaeerd en niat sigeslotcn laten staan van een rijwiel P B ta Anunerstol S subs d h nSet voldoen aan de Leerplichtwet M K K te Haastrecht t9 subs 10 d h aosKler aehrlftelijke toestenuning ten verko p voorhanden hebt en van mollenhuiden M ta Moortirecht 1 suba 1 d h met vert euTdveTkIaring T v d V te Berken woude 5 subs S d h met verbeurdverklaring J v B V te Waddlnxveen 7 90 subs S d h met verbeurdverklsxlng van het tnbesla penomene sooder schriftelijke vergunning loepen langs de spoorbaan der Ned Spoórwege A K van A te Gouda subs ï d h rocken ir een aldeehng Verboden ta rookan van een rijtuig der Ned Spoorwegen W r Ch te s Gr venhage 4 subs 1 d h J C D te Bfcttcrdam idem rhden mat een rtlwiel zonder go de voorverBchting C v V t Gouda ƒ 4 subs 1 d h rtjden met een rUwiel ronder Mede achterverllchtlng H t V B te Gouda IIBUbs 1 d h J J O te Gouds 190 suba 1 d h B J M Q te Gouds Idem G W V d P te Gouderak Wem rOden met een rUwlel zonder goede vooren achterverllchtlng J A V Ie topik ƒ 4 subs 2d h en 190 subs 1 d h J C de W te Haastrecht ï maal 1 suU 1 d h P J Z te VITaddhixveen ƒ 4 suba 1 d h en 230eubs ld h openbv dronkenschap H de K te Schoonhoven en M J W tonder bekende woon of verblljrplaats ieder ƒ 10 tubi 4 d b vlaschen tonder schrlIteHjke vergunnl g J A V Z te Haastrecht 4 subs 1 w Voorhanden hebben van visch t ene m de v rtgestelde maat W K te Itceuwttk M subt 10 d h na ai uur verblijven in een verloflocallteltterwijl hij den leefttjd van II Jaar nog niethad bereikt A H ta J ngerak 9 subs1 w tsch in ge aar brengen van het algen en verkeer B A L Ie Zoetermcer 38 subs10 d h voorhaadea hebben van origetikte gevHchten BB maten A Sch t BaastncM a maal I tbs 1 h q Sdk te Goudank 1 maal t tuba 1 d h niet goed verduisteren P K v W ta Rot crdgm ontslag van rechtsvervolging tuilaa Mtaai niet algeadtennda braniMndc knvtamt lc Ch G ta Haastrecht It ttbs IdilT gebruiken van een voctgangerslantaam welke geen fcaldar donker Mauw licht olt Iraalda A A v d B ta Bergambacht i susb 1 w tKb met bevel tot teruggave aan het m beslag aRomena niet voldoen aan de lucfatbeschermlngsvcrordenlng M A M te Gouda nleoK erklanng van het ten laste gelegde l tonder KdhrlfteU ke vergunning jagen A a ta Blelswflk I maal 25 tuba 10 d h niet toonen van het Persoonsbewijs M C te Moordrecht 1 subs 1 w tsch rtlden met een motorrfltulg tonder goeda voorveailchttng 6 v R te Waddlnxveen IIM tubs ïd h ittden mat een carrier zonder goede vooren achterverllchtlng H v d 8 te Waddlnxveen 2 maal ï subt I d h rhden met een rijwiel tonder goede voorverlichting H O te Gouderak ƒ 4 sobs 1 d h rijden met em rijwiel zonder goede achter verhchting G J V te Rotterdam t90 tube 1 d h rijden met een rywlel zonder goede vooren achterverllchtlng W C S te Ifoordrccbt S maal 1 subs 1 w tsch J B te Gouderak vrijspraak Besnietttq e vccxlekten Gedurende Januirj kwamen de vul nda gevallen vao besmettoHJke veeziekten voor mond en kteuvraeer Inj herkauwende dieren en varkens Bodegraven 3 boerderijen Gouda 4 Gouderak 1 Haastrecht 1 Lan c Ruige Weide J Moordrecht ï Nieuweriterfc ad Uaeel 2 OudeikeA a d IJssel 1 Papekop S Reeuwijk 7 Sloaw k 3 Waddiiutveen 1 Zevenhuizen 4 schurft bi eenhoevige dieren en scfaaipen Bectganvbacht 2 boerderijen met 9 dierei Bodegraven B met 81 kk ude rak 1 met 3 HüMrecM 1 mei 10 MoordrecM 1 met 3 Nieaiwerheik ad Uisel 1 mei 31 Paipékop 1 met té Reeuwuk 1 met 2 Stotwgk 4 met 19 Waddmxveen 1 mei 7 Zevenhuizen 1 met 12 paMxien Totkretipel der chapeiu BergamtMcM 3 boerderijen niet il dM n Gouderak 1 met 14 Steffa Wtae De avond van Spaatische dansen dw de Oronin sche danseres Steffa Wme gigteren te den Schouwburg wm geven li niet doorgegaan Predikbeort Oir Geref Kerk Gouwe 141 Donderdag 5 30 uur dj A Dubois biduur voor het gewaa PUUïbi Lt IK NiÉUIiS BERKENWOÜDË XJMW IB tem vetOTlnc Twee BerkcnW0aétn de arj id n A S ï G J V hadden op 9 November j 1 linc kazen toebehoorende aan den landbouwer Teunls de 3 ma en eborgen tn een ton liggende Jn n rietland a tn een wetering ontvreemd Zy iwnlen door den poimerechter U Rotterdam C Hiform den elsch en by ve tek veroordeeld tot 9 boete mbsidialr is dagen hechtenis BOSKOOP Pt Bf il MlIrn De poUtie beeft aangehouden en Jftjarig fc jonden alhier wegens diefstal van iroop en HgareUen ten nadeele vaa tw e winkellen BwteefQke jCwd Geboren Anthonlua Ptetcr L van P Qoudriaan en H A SneL Johan Willem Chiistiaan z van Ch Hrilm en J M van Leening Redeeria DirkLeonardus i van D L Oudök en P Hofman Overleden Johama Mana Vuujens M j Getrouwd J Loef 14 J en M J Hoogeveefi 10 3 J Hendrikse i en N M Ravensberg M j BovfcoopMThe coRyren In de algemeen vergadering van de vcreentging Boskoopsche Cultuur deed de voorntter mededeellng voor e a offerte door een firma in zuivering wecken over rattenbestrljdlng De kostenvan deze bestrljd ng bedragen indien deze het ë ebecie centrum Boskoop omvat f25 per L A klefoe loodsen en kassen inbegrepen XH heer W Kruyt hield een Inleiotng over Iri Btefcken van azslea nwBis en rhooodendron hybriden mogelijk en vervolgens i n ak de heer J Zwartendijk over de samenvat tln in d geschiedenis van de azAea de kweek d zaadplant het winnen van t xaad het saaien hel pikeren het potten d veredeling n verdere kweek om te besluiten roet de beatröding der ziekten daarvan DiefstalleiL Uit een huur aan den Parallelweg ztjn s nachts een heerenrijwiel benevens twee binnen en buitenlanden ontvreemd Tevens was aan denzelfden weg en flets verdwenen die even onbeheerd voor een woning neergezet was In de fabriek van slachtafval en van de firma Molendtjk aan Kortenoord is bil en nachtelijke inor ak een hoeveelheid afvallen bestemd voor d fab icage v n rtremsel gestoten BnmdvenekMing Tot voorzitter vim de Onderlinge Brandverzekering Is benoemd de heer J c Segers en tot tweeden voorzitter de heer A W Rodenburg BODEGRAVEN Oi rtMsMwi aniMii tfciHnileehaieefc tegeiricw Aan de Techntsehe Hoogeschoo te t elJtis geslaagd voor het eandidaatsexanr n el c trotechnlsch Ingenieur de b er 3 Domburg geboren alhier HAASTRECHt Ve rgeiHi n woningbouw Dezer daffen had ten adhulze een btjeenkomit plaats fusk en B en W en de bouwva kpiitroons hier ter plaatje teneinde voorbereidingen te treffen tot het bouwen van arbeiders en mlcUtenvtandiwomngen ni den oorïog Het gemeentebestuur haeft in een uitbreiding plan aangegeven waar deze woningen eventueel vrtwuwd kunnen worden MOORDRECHT BvrgerHlke BtKBd Geboren Maria d van w Slingerland en M Visser Lena d van J de Waal en A van der Put Ondertrouwd A de Joode 40 i en A F T1mm r afi Radipprogramma BUT I 414 4 II 14 Gr TM BNO t M Gymn IH Or 7 4 Sportnleinw 11 Proir aym t m BNO IS Muxlek Van 1 45 1 M voor K hulnr I w Ned orkestwerkcg 1 4 omul mu i Meiooutcn 11 m ommiub uit de Dultsohe letterkunde van vand l 1115 viool en plano IJM Almanak iru D ram De Boer li U orkeH ls a BNO 11 4t Om en om f rogr 14 0 Men ch en natuur 14 15 Orkect 15 M Concert 15 En hier Is de koffergram I M orkett II 41 BMO IT tt Danaork 17 SO Departementen honden spreekuur 17 4 Musette klanken van Ned componisten 11 HO BNO II 6 Concert II 4S Brandende kwesl es II W BNa van lilt at alteen v Radio centr 1115 Orkett t d paus Tegen trtHllgheden In de natuur aM Onbekend mukt onbemind KM BNO ail MM Vertrouwd wQien In bonte tV MUt U 17 M Sonate C 17 H Bet Pro Arte Kwartet II H Orkeat 11 H BKO Ills voor de Jeugd II u Kwartet Jan Corduwener 1141 Musette sterren M 15 Toen er nog geen SOS ovm tee klonk II MM ComIKinitten portref caV l 43 Avondwljdlne a Bvo Overleden Willem den Toom J erfHgen van T v n Reeuwljk Pieter Boon c 1 overleden te Gouda Jannetle Ziens 7 J ecWgen ven C J de Booij Emmigje van der Voeren 71 1 NIEUWERKERK AAN DEN IJS8EU BureerlIJke stand Geboren Geertje d van A Jongeneel en M Vulk Ceel 1 van A A vis en J A M van Vliet Getrouwd B de Jone 26 J en P M Paul M J Overleden A v d Dool 70 echten van K van Leeuwen OUDEWATER BaTtertOke stand Geboren Pieter Jan I van J $ pek en J r Harlngsma Cornells Emüe en Martfltusjpiilhelmu lons van W C Maas en J Bmren Johanna Maria d van J A Spanenburg er J G M Oosterlaken CKerleden Adrians Maastrictil OJ wedvar B de Korte Hend ika WilnelmlnaVos 00 i ongeh REEUWIJK ButerVtke lUlia Oeborer Anthonlus JoiepinB M van H O de Wit en O M Bakker Allda Catharlna Maria d van A li Vergeel en A M Nederhof Hans Theodorus t van A T Matse en C M Hstoi dtn Overleden Maria WUhebnlna var Leeuwen 1 OFnCIEELE MEDEDEELINGEN GROOTST MOGETMKE VERBOVW TAN OLIEZADEN De verbouw an win tere hezaad Met den vorlgen herfst niets te wenschen over frootc en voldoende opi ervlakten werden uitgelaaid Tmgevolge van mogelijke Inundaties beataan er echter kansen dat de oppervlakte oogBtbaar winter koolzaad aanmerkelQk zal achteruitgaan Met aandrang wordt daarom verzocht de verbouw van zomeroliezaden ak blauwmaanzaad en Bomerkoolzaad tot kct uiterste op te voeren If JN Lerav arilMrl 4 OUfelkMe U au il 4e Fnc fifce 1001 Mer Nederla djbcfc kop k £6e Mtv iatM t i WtMkaiMi door Im lü BBBtClu Niemeijer t KLAROEN Icoffietorroful PAUl Die tH NACHT HOESl xal ouden ala bet yasUltUnd ii a oonoak van de hoen prikkoUogen rcKelmatlf loskomt Neem daarvoor do beroemdo snel altjo oplotMsdo Abdysiro p vMMoM ftopraoM M hout gfioK mocMtit iitküi AKKER S ABDUSmOOP sWerelds bate Hoestsiroop BooldrfdacMun J O Wcyaten Rotte chef redacteur voor Oouda en Omiu r TIeter Goud Venntwoordeltik von advertentWn L AkkarKWk Rotterdam geefster NV Hotterdarasch NIe Rotterdam PRICO Waarom heeft ook hij geen recht op een vroohjk leven evenols zoovele kinderen van zijn teeftijd Wat is van dat alles de oorzaak ï Het zeldzame filmv erk KINDEROOGEN vertelt het op de meest boeiende wijze SCHOUWBURG BIOSCOOP Vorv ocht ZATERDAG o Ik hang het aan de groote klok ZARAH LEANDER in Fabrikanten die parti goederen of rogelmotig wekelijki ot maandeli ki een goed product kunnen oflevoren gelieve offerte te maken ipeciool in iuxo en hulshoudaliika artikelen golantarleXn sier en kunstvoorworpeit Ijxer en atooMvaren booiiscl appentosschon byouterteCn houtdroolwerk lederen corsages enx ena STICHTING HANDELSDIENST Oude G acht 255 Utrecht Bakkeril WEVER bakt StroopwafelenJ f waar Uw kinderen IA Fi Fk doropxynB WW fc W fci Een voedzame iracta e KLEIWEG 4ó Ean grooto Tarsehaidaabald van die echt leuke vindt U bil onie collectie verlicbtlDgsarlikelm WnXT VaXHtMAN NIenwe Haven 25 BESPREEK NU REEDS UW PLAATSEN Agentschap REEUWIJK 6oadlclia Courant Voor het agentschap ReeuWt k van de Ooudsche Courant dat deier dagen vacant komt wordt een Ovr die Over een rijwiel beschikt Aan de bezorging In de geheele gemeente is oen goed gezinsinkomen verbonden Aanbiedingen m opgaaf van tofenwoordigen werkkring en verdere Inlichtingen aan het Bureau Ooudsche Courant Markt 31 Gouda Voor mijn geiln met twee kinderen xoek ik een bekwame degelijke DIENSTBODE voor dag en nacht oog loon en goede Venorging Werkster aanwezig J F XrUwBon Groot Hoefljzerlaah 13 Wassenaar bU Den Raag Ta kaap itvniagd Kano liefst wedstrijd kano met of zonder Peddels BchrUvers Mlddelandstr 5 eENWERS Kimt U er ook nergens één krijgen Wij hebben een prima casing cejitimeter voor U è 15 et per stuk NAAIMACHINCHAMDEL EWENSTElN 88 Gouda Qovnagd actief PERSOON door groot Spaarltasbednjf Aangename werkkring B v als bijverdienste Goede provisleregehng Br nd G 1800 bureau van dit blad BNGKL8CH Zonder schoolboeken kunDm beginners en gevorderden bl mij vlot Eng leeren 3 p m Br no G 1799 bureau van dit blad Prima V0r p nde Tabaksplanton o ti Maao en Wa8to he Ir SIMe levertijd half Mei Vastgestelde prijzen k AZEREEUW Zaadteelt o n Zaadhandel Meersen L KT MEisiE mm Zondags vrij Adres Flören Ie Kade 67 link nat Melsja gevraagd in klein gezin te Haarlem Aanmelden Honig St Joïefitraat SS 3x b do bAodichappon de n7 Waarom T O Mnl genoet D wéét toch leis Het eenige wat U eisenlUk mist la ae bekwaamtaetd die ook andersA ontbreekt Ale U Ue nu had De sthrlfteiake curau Priv Secretaris leertUpreelesilal wat u geschikt maakt voord prettige en goed geaalarlaerde positie van prlT ecretarlB O moet de broeliiue 25 ooa vracenl Voor direct gevraagd twee BebllderdinecktB genumen tijd werk P W Kloet Schildersbidr J D Kade 76 Waddmxveen Gevraagd in Doktnrsgezln te Boskoop een mjIJP IN DE HVISH Dienstbode en werkster aanwezig Mevr Film Zuidwijk 2 Boskoop Telef 38 Voor directe indiensttreding gevraagd STENO TYPIS re Jac van Vliet s Groothandel NV Fluweelensingel 51 Goud § Duitsche Heerf zoekt aangename Kamer zoo mogelijk met pens of kookgelegenheid m Qouda Br no G 1809 bur V d bl Onderkomen gezecht voor 1 j of 2 m voor meisje v 17 J dat rust en goede verzorging noodig heelt Bt m pnjsopg aan tie NV Roeloffs Uitstoomiitgsinr Mathen esserdijk 430 Rotterdam Om nooit to vergoten I Om oooit te vergeten Zi ii boveaal de goudgele brosse StereoBe chuitea vn voor den c riog dK loo beerlijk Stereo be WSKO kfuiU dat hei adreo voor een gralania ol Cramalla als ook voor trenepertsn naar alle plaatsen van en naar Oouda legen STANDAAROTARIEF dus zondir WINSTBEJAB is dt Aig Coop Bogrifonla Vtrasiilging Rotterdam te Gouda F C A Laugeman ZeiitmanolraM 00 Eventueel Vouw en Ontyang kamer beschikbaar TABAKSPLANTEN t Nieuwste soort = Burley Elite echte goudgele shagtabak Fermenteeren hiervan onnoodig Smaakt prima Verder ook weer Ing Sliks Dehli 25 enz Levering laatste helft van Mei P ima planten prijzen ai vong jaar Ook Maisplanten Orders dersworden thuisbezorgd en volgens binnenkomst afgeleverd Verder leggen en ontwerpen WIJ voor U meuwe tuinen en beplantinHin Inlichtingen vrijblijvend Beleefd aanbevelend Fa C VAN VUET Berkenwoude Tel ZS9 BRANDKASTEN Nog eenige groote en kleine brandkaolen te koop Prijzen 200 tot 1000 idema Utrechtschestraat 9a Amsterdam Tel 3 B47 Na 6 uur 87978 Gevraagd gemeubileerde ZIT SLAAPKAMER met gebruik van keuken of gedeelte daarvbn door dame Br no G 1775 bu v d bl 6EEN Batteryieed meer Gebruikt een zak accu welke kan worden opgeladen en past In elke pialle baherijhnis Prijs f 6 V Allecnvertegenwoordiging llirkMipkantiwr Tubantit Korte Beestenmarkt 2a Den Haag Pootaardaf pelen N A K van de klei Eersteling Bevelanders Bintje Koopmans Blauwe Noordeling l urore Eigenheimers M VAN ECK Hilvereum Minckelersstraat 8 Tel 6869 OENOHANDSCHEIEIMHEW Wijven WIJ eerjë en zullen doorvMr et htSTpmUxm STOOMVASSCHERU i S€flÈA¥ieM U ff IM B I B J F DE WITH makelaar taxateur landbouwkundige biedt aan en vraagt te koop LANDERIJEN HUIZEN ZAkEN ENZ Heeft veel gelden voor le hypotheek beschikbaar 0 zeer lage renten Bod Straatweg 107 Gouda Telefoon 2373 MEDEDEELÏNG van de PRIJSVASTSTELLING No 789 Li 402 van den Dlenit vd GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN Deventer Voor ds leveling van SPECim ii SIIUSPIIEDEIIS bt verkoop van elke hoeveelheid In grootverpak king bestemd voor grootverbruikers levering ironco SPECIAL MUNDI P 9 Juapoeder f 2 47 f 1 98 f 2 35 Soutpoeder ter vervanging van bolersaus Hachéicnu en fikante soua Deze prijzen gelden vonoi 29 Doe 1943 EzcL verpakking Inci omzetbelasting SPECIAL MUNDI FABWEKEN voor Voedings en Genotmiddelen n Spaarbrlef van ém N C V Ie i Grovenhage Is een uitersl soiiede belegging toopt d 14 jaar OrootU BOO lOOO Storting vanaf S p mnd Korting bg betaling laeena T f lOa ea am VItkeering kaa 1938 la IMS boogsto 898 1TO2 en 44a0i taagste K OM ISOa n Sifflditelt ROkatooSblit Vera k Nadere Inlichtingen mede omtrent een vertagenwoordiglng verstrekt de NCV Spaarveneksrlng Zeestraat 88 s firavenbage Wassen hier ter stede t ericht t er gelegenheid is ter opleiding te plaatsen met gunstige vooruitzichtenen hoog loon Zij die nadere inlichtingen wensen kunnen deze un onderstaande adres n verkrligen Boelakade 215 en Prina Hendrikatr 8 De Maatschappij De Betuwe moet voort en dat kan ze alleen wanneer U de leege potten terugstuurt Met de deksels erbi alstublieft MIJ VeBekupt Een vilthoed daar kunt U niet biiitca maar met lederen viltbocd kunt U aiet voor den dag komen het dient er tocb een te lijn die geen afbreuk doet aan Uw Cbaime dus en modera modelletje dat U flatteert Zoóiets maken uij in oirze speciaal iagericbte ymtrorm a M eo l taig van Uw ouden vittlioed Neemi eens een proef U zult zooaia velen die dat rceda deden uiterst voldaan liin MaisonJOHANNA l i rl MededeeUng m oldaeliDg Verwacrb r0ag tegen OORLOGSSCHADE üT r dé Ba en 7e periode afffMloten reap i uat en 31 December Idti w rdt rekentng houdende met de te verwachten RUksbUdrairen TOorloopiK keen on ilag heven fSt lün thana juü JUU deelnemers met een verwtArborgd bedr ir i aOOOA liIOEN GULDEN4 drie Ulllleid triot uaau iiiütiie cuteri en feiten die toi tevredenbeid H emmen Wanneer nu n k alle depliiemefHom teleurate llOK bU schadereirelinst voorkomenhun verzekerd bedrag in juiste verhrtudmr bren en met de sterk restegen ver vangt ngswau de danlal dat een redeC temeer ztJn om over deü ruB van ïiU cn tevreden te lün Algvm Onderling Waarborg GcnootRclMip RENOVATUM AmsteFdam Leldtchepi 29 JeL 33624 2219 WINKEUUFFROU GEVRAAGD Schutteloor Walvisstraat Fa G H Schuttelaar Levemmiddelebedrijf Markt k te Gouda vraagt vdirecte indiensttreding een BEDIENDE