Goudsche Courant, zaterdag 11 maart 1944

Radioprogiamma andK u Muh Ut I H H Salomnuz IM De lln V k boer zUn I IS Pro r oven l H Beeihovenklanken Van I W I u event ipoitnleuwa M Coded ulti f M BNO l Zondagntoueii ronder lofgen KM Kruien van ti ei krullen van bout ll oo IterU UI 11 De tttm der SS 11 M liarachaa U Voorwaaru kameraden II M BNO IS Ik Belaardapel I tt uaria Hagdalena van Van Hemel IS U Ned Verb v Slbbek 13 N O pianosonatea van Beethoven III U M De K Unwerp r KM Orkeel U H l maler i 19U Het Sta nui clJrpa der ataateordepouUe te Rduii l orkeal uu Sporiulu IT M Hecht door z e HU II laaa Marscnmuz ll ll soldatentunk NordWeii II H a d d ulu 11 H 8KÜ 13 19 Melodieten en gr 13 H De oede oude ttjd IJ li Omioepork 14 M Voor de jeugd 1131 Zatkg en piano 13 ie KOlnci Manner OeMngveietn II Orkest li ie Kameiwuz van Moxart Ifl iS Concert 37 S De toekucnat der wetenschap IV 19 40 Beiaardconeert Iflt zie Hllv I ItM BNO 19 II Tneo V lfin Haaman en ork sl w ZoekUeht 3119 liecrenveanstrh mui corps 21 M Orkeat II U AvondwIJd 23 N BNO Hiuiadag 13 Maalt Hüv I M m I l Zuld A nk Uadjaa 7 N NO 9 11 Gymn 1 19 Vlotte wtjajes T M Bportnleuwe TM PrOur oven IN BNO 19 t VroolUk pi aatje bl het begin v d Aeek Van I lA t s Voor de htusvr I M Het gioota omroepork l u Godsd uitt IIM Salonont IIM voor de kieuters u M Hobo en plano IIH Almanak uu Theo Uden Ha man 1319 BNO ll lf l and en volk brengt 11 W Gev progr ll M 2ang ccUo en piano 19 M Coded ulu u is cick al wUi uu bno 11 N Voor ai fuga I1 M Orkest IIH BNO II Trio Pasquler UW Pol weekpr U MBNO Van 19 11 al alleen voor Radlo ccntr 1119 Dt sohSne Mdllenn II van Schubert Mn dmr Ssnnlih ork UU Zeeelagen en oorvegen 11 N dmr Symph ork 2S H BNO 12 19 ueht orieslpfo r MN rragm uitopera s van Verdl 3S 34 W OrgelcgmpoelHei van Bach IIUv 0 17 M uit oude en nieuwe operettas li M Ueht pianospel II u Orkest ll H BNO 19II Voor da iaugd U H lul Spaanicn amusvnentaarogr N U Toan ar oog geen SOS over tae klonk III HM Maart smph 11 n Zang au aceordeon UU AvondwUd HM BNO BorgertUke Vtaad Geboren fftans Lucaa a v n P Peters en A 8t op Covnelif Joannes z van A Th Spi uttt en C A Baars Antonlue JaiiarmesODmells z van P C Boer en A H Wiilenburr W ihelmtra Gerarda Maria d van G P A van der Horst e 3 Teuntacen Adrianus Thcodorus z van J v Vliet en M 3 Streng Nartina Catharlna d vvi fi P de Jong en A M Steenbergen Gehuwd M Deelen 27 J te Nicuwpooart en A de Graaf 39 1 Overleden J Verweü 43 J chi cn van J Lakarveld MOORDRECHT BargeiH ke Stand Geboren Allda Gerda d van J d Heijden c A H Borsje Ooenraad z van W Eisberg en A Boer Ondertrouwd Derk Duiverman 34 j n Comeiia Hol 19 J Nteuwe dk rtear Tot directeur van de gemejigde zangv ereeniging Advendo is als opvolger van den heer Gustaaf de Vries die bedankt heeft benoemd de heer Paacal Janssen uit GoUda OUDEWATER P n rgeeWke slaiié Geboren Marinus Ar iot UB Maria i van C Sctialwljk en J W de Jong SCHOONHOVEN Bern Ocref Kcmcente Tot lid van den kcïkeraad der Rem t eref gemeente is Rekozen d heer J Scholten Een conmits le voor gezlnsz irg die bedoelt aan het week van de diaconie een breeder arbeidsveld te geven weixi inrestelri bestaande uit mevr Schevgrond mevr Teyink mevr de Bode en mcj M Breedveld en de hêeren Gortvekl en Schotten Benoeming Tot onderwijzeres tam de Ckr school alhier Is beroemd mej T Bouw tma te Venio KEECWIJK Gettenfekvereealglng opsertckt Met aan vanktiijk 33 leden Ui in dexe gemeente een geilenfokverecniging opgericht Voorzitter is de heer N 3 Dam secretaris de heer T Burger en penningmeeater de beer J Schouten De vereenigmg It genaamd Reeuwljk Vooruit Bt ercnleenbanlt De coAp boerenleenbank Rceuuijk en Omstreken hield haar Jaarvergadering Er was over het afi eloopen laar een wirut gemaakt van 118 welk bedrag bi de reserve werd gevoegd die thans bedraagt 13355 Het aftrcdend bestuurslid dfr heer G BreedtJk werd herr kozen Ook het aftredende lid van den rnd van toezicht de heer H 3 v d Laan Pzn weid herkozen r Burgerlijke Stand v Geboren Jantiena Jansje d van J de Vast en A M van Holst Adrianus Petrus Maria z van A mV v d Berg en J C Berg Marinus z van M Zwanenburg en 3 C Gast OndeHroowd P C Maree 2S j en Z van Dam 2 J M Kraan 49 J en M van CuilrnÈurg 28 4 Voorschoten Loop Oer bevdMtlng Ingekomen A Donker van Bergambacht Zoutmansweg E 27 N J Grootendorst van Boïkoop Middelweg Cl G v Haaften van Waardenburg fGravenbroekflcbeweg T 54 R ter Haar van Ziud Beljerland aGravenbroek scheweg T 42 T Koole van Gouds OudAeeuwük C 44 E N Koster van sGraven hage Reede F W J Faille van Velsen Kerkweg D 12 Vertrokken C C Spruit Vwgeer naar Haastrecht A 45 Wat bepaalt ie M i Jr Norc ST MaVi MVVlUUt M t Die Rh umatisch pijn veroorzaakt door onzuiver bloed OnMuhw bload mulrt Uw i e qantol ki d war Uw humaur lijdt re t g wordl d vMr Uw IMd Be r Mli mal KriMchan w het ta laat ii ladaien dag da badanda doila loovaal als ar op aan cani gaa If oldoanda an ga voaH U blnnanbêrl waar da ouda wordan apgawalrt monlar KRÜSCHEN W Apoth an Oro a L NI L 7 N V Hovatraa Meii bil U ta Ma Ak B 8T0LWUK Geslaagd De heer A F Kool alhier Ie geflAapd voor h t examen gediplomeerd radlijreparateur VfMvr co o w k A bM Uw Drogist KRNINO jDe K I K I IVIM KH rubnek ordt opgenomen Dlaatfaia Denderdafl en Zatcrdagl Tarief Betrekking advertentici 1 13 woorden l ÜJBt elke 4 woorden meer f O OS Andere advertentiea 1 13 woorden f 0 36 elke 4 woorden meer r 0 10 atles btj vooMiltbetaltng Advertentiea onder nummer aan tiet bureau 10 cent verhooging 8ewtjinummera 3 cent txua AKIE P VAN ERK Notaris J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maandag 20 Maart 1944 elf uur in Hotel de Zalm aan de Markt aldaar publiek verkoopen do volgende alle te Gouda gckgen Woonhuizen KattensInKel 34 in 2 gedeelten betioonbaar benden verhuurd voor ƒ 29 27 per mnd en boven vrij Piersonweii 3 Verhuurd voor 35 per mnd Boelekade 161 en Ztl Per week verhuurd voor ƒ 4 25 en ƒ 3 50 Bockenbergstraal S 71 73 75 Per weck verhuurd voor ƒ 4 ƒ 4 3 5 ƒ 4 en 4 25 Bezichtiging de laatste 3 werkdagen vtSór verkoupdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 ep op dien dag van 9 tot 11 ivoor Kattensingcl en Piersonweg moet overleg met bewoners worden gepleegd Betaaldag 19 April a s Breeder bij notities gratis bij den notaris verkrijgbaar JANNV VAN DEN BERG hebben het genoegen U kennis te geven van hun vixirgenoinen huweiijl waarvan de voltrekking zal plaats hebben D V Maandag 27 Maart a s Kerkelijke inzegening de s namiddags 3 uur In de St Jan skerk te Gouda door Men W leerw Heer Ds H S J Kalf te Rolterdam Gouda Gr Floriswcg 80 Gouda R V Catsweg 238 Toekomstig adres KruRerlaan i Den 2Ssten Maart as hopen mijn geliefde Opa en Oma EVERT OUWENEEL en ADRIANA OUWENEEI Stigtcr hun 40jarige cthtvereeniging te herdenken Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wen sch van hun liefhebbend Kleinkind JANTJE Gouda Meidoomstr 20 De uitgestelde voorstelling zal thans plaatsvinden op DInadx 14 Maart 19 aar precies Reeds gekochte plaatsen zijn geldig Er is fiog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar leden N D K en K C R ƒ 1 galerij f 0 50 voor anderen ƒ 2 80 galerij ƒ 1 DANKBETUIGING aan H H Doktoren Dircc tiicc en Zusters van bet Diacxinessenhuis fDe Wijk alsmede aan onzen huisarts dr J H F Remme voor de liefdevolle en medische behandeling tinens de ziekte n het overpden van onzen lieven Man en zorgzamen Vader CORNEUS MATTHEtlS BOLTBUIjrSEN H HOLTHUIJSEN Koek ADRIE COHRIE Gouda Vondelstraat 50 GEVR FLINK MEISJE voor dag of dag en nacht Klein gezin Mevr van As Gr riorisweg 103 TUINZADEN THIA Wijdstraat 7 Te koop partijtje tabakszaad Kentucky in elke gew hoeveelh ƒ 0 30 p pakje ong 1000 plantjes Tev in AprilMei te koop een partij tabakspi M Kraan Hoogstr C 102 Haastrecht THUIS STUDEEREN WELKE JONGEN wil tii schen schooltijd het kappersvak leeren Aanmelden Graafland de la Reijlaan 12 e il iDchl ef duI rt aiKilo kM k Uwi DUITSCH tt OK SCH ki 8 irnMtlan Nieuwil ickrIhtllMie plaitiiiie I MS pw HO DANKBETUIGING aan Directie en Personeel van de N V Machinale Garenspinnerü voor hun medeleven tijdens de ziekte en hun belangstelling betoond bU het overlijden van onzen lieve I Man en Vader CURNEUS MAITHEUS HOLTHUIJSEN Dank aan allen voor de vele blijken van deelneming ons if betoond H HOLTHUIJSEN Koek ADRIE CORRIE Gouda Vondelstraat 50 Daar bet ons niet mogelijk Is de vele bewijzen van deelneming Ie beantwoorden danken wij langs dezen weg allen die hebben meegeleefd bij het verlies van oozen goeden Vader den C r BROUWER8 Namens alle Kinderen O A P BROUWERS Kaapscheplein 20 Den Haag TE RUILEN zwarte wollen damesjapoh v w costuumrokje m 42 F de Quant Staringstraat 27 MEISJE GEVRAAGD voor halve dagen in gezin van 3 pers m of z kost Goed loon A Boom Fluweelensingel 13 Mid iaHa ie lini Uh ohMUl I 2 85 pet m ud i IJa oiHisaJsa I 1 TE KOOP GEVRAAGD moderne goed oBdarb kinderdagen Br L ZIjderhand BreeOeweg 107 Moercapelle NED TALEN INST ROTTERDAM TE HUUR AANGEBODEN voor dame of heer alleen gemeubileerde zit slaapkamer met gebr v keuken J H Rem B Martenssingel 56 IN Gevraagd tweede meisje voor heele of halve dagen of enkele dagen per week J Van Aalst Gouwe 176 TE KOOP gramofooncom binatie geheel compleet in salonkast ƒ 650 J Pielanen Weth Venteweg H 85 JU ZEEP IfeofUEWlfïïWAf yfLitn i Ipafhèt M u n ü f hn V STOOMWASSCHEiïU MJW I HAIUJI GEVRAAGD nette huisnaaister 1 dag per week en werkster Van Vliet de la Reijlaan 7 VERLOREN Goadaa Tronwrlag met scriptie O U 1 6 41 Tegen belooning terug te bezorgen Turlmarkt 65 TE KOOP een kinderwagen z g a n oud model 50 G M Pape Singelstraat 7 Gevraagd FUNKE DAGDIENSTBODET Zondag etr Donderdag vrij Fa C Teekens Lange Tiendeweg 49 GEVRAAGD een IMnlie Warkater N TOM Arts Burg Martenssingel 69 HEDEDKEUNGKN PLAAT8ËUJKB IMSTRIBUTIEDIENSTEN GOUDA De L Mlcr raa daa X iitrU uUedl nn Gouda deelt mede Zö die voor het seizoen 1944 1949 voor touidfftoJKen voor kooltdeelclndcn tn aaiv jnerktng wenachen te komen dienen ilch Uk loket I van den diei t te vervueRen onder overlesguM van AIX £ distributiesiamkaartcn der gezUiaïeden eo het reatant van de oude braikdatoftonJiAart U IIS en wel ry wier fwAien beginnen met A B C D K r G H I 3 op Maandag 13 Maart 1944 K L M N O P Q Op Dinadag 14 Maart 1944 R ff op Wocnam U Maart 1944 T U W X V Z Op Donderdag 19 Maart 1944 V op Vrtfdaf 17 Maart 1944 De Leider vui den DUtrlbuUedienst deelt PLMTSELUK NIEUWS raeOIKBEVRTEN VOOB ZONDAG BrTiwhactrt Ned Hcrv K rk rao en 2 uur cl Ewoidt Geref Kerk 10 en 3 uür d TerfiaaJi Vitettn cn n Ned Herv Kerk 9 r 3 uur da Gii rii t van Gouda O m k mp Ned Hrrv Kerk en 3 uur dr Jacot Germt X rk tM t S uur ds De Moor Chr G r f Kerk 10 n 4 30 uur da Bince van Zaandam Mtrra Kerk 10 uur ds Zuurdeef G re Kem W n 4 uur Leudicmt Go ermk Ned Hatv Kerk f 30 en 3 30 uur di Van Vll t A n aanataande moedert van wie uit het bti den dlatrlbutledietist berustende attetft b Jkt dat tü tuaachen 30 Maan n 8 April 1944 vier maanden of langer iwangt kijr alamedc an jonge moeders van wie een kind geboren u tuaachen 1 December 1943 vt 8 April 1944 zullen In bet tijdvak van 13 Maart tot 9 April a s b het afhalen van dt nun toekomende extra rantsoenen kosteloos Vitamine C tabletten worden verstrekt Tot dexe categorieën behoorende verbruikers doen er goed aan lich er van te vergewiawn of hun inderdaad een ukjc Vitamine tabletten wordt uitgereikt De uitrclKlng van extra rantsoeoeit voor a i en jonge moeders alsmede van zieken al ingaande Maandag 13 Maart a s niet meer aan loket 9 doch aan de loketten en 12 plaats hebben MEDEDEEUNGEN PLAATSELUKE DIS1 IBVTIEDIENSTEN KRING HAASTRECHT zeep VOOR vüilI vrbeid Analen formulieren Haaatrecbt 13 15 en 14 Maert Stolwok 17 Maart Berkenwoude 13 Maart Gouderak 10 Maart Indienen Haastrecht 90 99 en 93 Maart Stolwuit 24 Maart Berkenwoude 22 Maart Gouderak 30 Maart Te laat mgediende formulieren wordenniet In behandeling genomen nutfreclit N d Bcr Kerk 10 uur de heer Holterman van Amment ri Ned Ucrv Cercf Svanff 0 W en 2 uur evane De Paler i Geref Kerk f 30 en 3 uur Leesdirnpt MoerkaPHle Ned Herv Kerk 990 en 2 10 uur dl Verkerk Geref Gem 9 30 en 2 10 uur ds Hofman MoordrceM Ned Herv Kerk 10 uurf ds Donker Gmt Kerk 10 en 3 uur dfl Kalkman Herv Geref Zvttng 30 en de heer Okkerse Nleuwerkerfc a d IJwel Ned Herv Kerk 10 en 3 uur d Vollenweider Geref Kerk 9 30 uur di Wi irnsa van Capeilc a d Ubsefdoopshrdicnlnj 3 uur eand De Wcfer v iiRotterdam Geref Oem 930 en 3 uur Leefidieni t Oudewatcv Ned Herv Kerk 9 30 üur d Japeher van Waarder 2 30 luir d Steenhf k Geref Kerk 9 30 en 2 30 uur ttf Visser Gerei Gem 9 30 en 3 uur Ijfc dicnst ReenwUb Ned Herv Kerk Reeuwijk 9 30 en 2 30 uur ds Roelolaen Ned Herv Kerk Pyuipwijk 10 uur de heer Van Roeven van Waddjnxve n 3 uur di Damsté var StflveTiiwe Gefef Kerk 10 en ï uur cand De Waard van Gouda RColwijk Neri Herv Kerk 10 uur di Kanic Ned Herv Evanp 9 30 er d uur de heer Krirlman van Soei tdtfk Geref Gem 9 10 en 30 uur I eesdlenst BurgerUifke Stand Geboren Eksabeth Nelly d van A Guldemond en J C de Jonj IMrk Pleter l vau L H Veermab en J van den Bosch 43ewe en9geM pe ontvenger cWr directe belastingen alhier heeft ten behoeve van s RUke schatkurt aan gewelenigeld een bedrag van 2219 ontveogen wegens te weinig betaakle inkormstenbekiating Boerealeenbaak In de verpadertng van de Coöperatieve BoerenIceï band ztjn tti de plaat van to heeren JTifC Bulk Sr en P W HardijzcT dW wefena boogen leeftijd hebben bedankt ate iMvtuursMen gekozen de heeren D van OttelcMj en nu C M Loef De heer H T Hooftman werd herkoien HAASTRECHT Benoeming Tot tijdel k onderwijzer aan de tvieedc openbare school li benoemd de heer Tibbe te Deventer Eronornisehe rechter De economische rechter te Rotterdam heelt den landbouwer A A Srputit uit Hüiastrecht we rcns het bereiden van kaa£st em el zonder virifunnln veroordeeld tot 100 boete subs 25 dagen hechte ius met vert eurdverklaring van het in beslag kcoomene Waddtnxveen Ned Herv Kerk 19 uur d J rwifebreuT ran Blelswtjk 4 uur d Huls van Gouda Geref Kerk 10 en V30 uur de Smldt Chr Afftesch Getn 9 30 en 4 uur v d Kraatü Remonstr Kerk 7 uur d Tluurdeeff Wet e Bvanpelie m Bem Kerk 930 uur ds Vl er van Rotterdam BERGAMBACHT Bin m iag Tot klerk ter gemeente neeretarte ir in de vacature meJ oP Stalenburff ai n wie ivefenu vertrek eervol ont Iali Is verleend benoemd de beer P H Verhoef te Lopik BnrferUlke SUnd Geboren Inre B van G de Jong en M v d Vllst Lodewijk z van J F den Breejen en P Versluös Jentje d van T v d Witn aard er H Perfo Ondertrouwd B W van den Iinsakcr JB j en W van den Berg 23 J Overleden H v d Heuvel 96 j K van WUk 89 J ccbtcen van B v d Ham BOSKOOP PwHtle Tot opprrwachtmeetler de r ternerntcixtHtie alhier la benoemd de heer W rinuden an £ 5Chip per bU de Rtaatsrivlerpo Utl Ie Alphcei a d fltin en tot waehtm esler de heer J vau der Have ntarech u ee te AAfdcnburg Vereen van VrHz Ned Hervormden GoQsdienstoefening a a Zendag 10 80 uüT In de Klaina Kerk Hepersttiat i2 D A E F JUNOD Wasseneer Sportschool Gouda Wegen restau atie GESLOTEN tot en met 3 April De nieuwe cursussen zullen aonvongen Dinsdag 4 en WoensdHg 5 Aprii KUNT U BOKSEN dé edele sport der zelfverdediging Niet Laa U dart voor de nieuwe cursusten als leerling inscKrijven TURFMARKT 59 GOUDA De Nederlanndsche Volksdiensf Provinciaal Bureau ZuidHolland Oioot Hertoginnclaan 176 Ie s üravenhage vraagl op gunstige voorwaarden gediplomeerde Kraamverpleegsters en Kraamverzorgsters Sollicitaties te richten aan bovengenoemd bureau aldeeling Medische Zaken De Nederlandsche Volksdlenst Provinciaal Bureau ZuidHolland Groot Hertoginiielaao 176 t Orarenhage vraagt op gunstige voorwaarden gezinsverzorgsters Sollicitatie te richten aan bovengenoemd bureau Aanmelding alleen na oproep Staatslolan verkrijgbaar van 1 1 1 2 1 4 1 10 en 1 20 bij J DE WEGER Turfmarkt 22 Gouda Giro 134800 Tot nadere oankondiging kunnen goederen om te STOOMEN of te VERVEN NIET worden aangenomen DE PELIKAAN STOOMERIJ en VERVERIJ vanaf 1907 GOUDA Kantoor AMJEUKA 21 bl de Karnamelksloot Voor UPS Brandkasten en Siotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pz BOUDA Vanaf Maandag 13 Maart tot nader te bepalen datum kunnen iuecht rpuw én spoedgOfderen In behandeling gegeven wordfen Fo J P MUL Bezorgadres Korte Tiendeweg 4 eevriagii Werltsttr voor plm 2 Uur per dag of eenige halve of heele dagen per week Goed loon Mul Burg Martenssingel 10 HET HUWELIJK Gevraagd Meisje en een aankomend Meisje voor de expeditie Goed loon Mul Burg Martenssingel 10 én een gezellig thuis maken Uw leven rijker en gelukkiger Bur J iscretia helpt ook U Fr v Mierisstr 62 A damZ Spr u 9 12 7 9 Voornaamste betaling eerst né Uw huwelijk Vraag digect kosteloos inl in blanco enveloppe Verloren bruine vulpi iliouder merk Caw TcgHi bel terug te bez Lange TieiideW g 10 ZÜRÏ LOREN riiiiKi ledtren sihcxil éiui m inhoud Tegen bel terug Ie b Piersma Krugerl iari 78 ievraagd naaister veer eenvinidige japonnen en Kaplei in Kaïiensingel 35 Verleren 8 IMsart wiinruode pcrlemonnaip Vinder wordt bel ver hel terug Ie brengen daar ik er zeer aan ge iieiiit t eri Mag de iniiuud houden Mana Spruijt Spie nr j straat 53 VERLOREN Caw zwarte rtnmesvulpen Dinsdag 7 Mrt regen bel terug te bezorgen Gouwe 132 Bockbindery D v Leeuwen Turfsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen muziek VERKOOPHUIS Doelestraat 29 Telefoon 3308 Inen verkoop van antieke en moderne meubilaire goederen verrekijkers microscopen enz Reparaties san alle stmrten speelgoed 8PEELGOEDDOKTFJI Zeugestrsat 86 V spaart geld en punten Laat bij ons Uw ouden vilthocd vervormen en appreteeren Hoeden worden alleenMaand pinsd en Donderd aa igen Na 5 uur gesloten Engelfriet Goejanverwelledijk 43 JONGEN GEVRAAGD leeftijd 14 jaar JAN éPEE Waleslraat 12 Heeft u rUwielbonnen Wij zorgen voor uw banden Levertijd 1 è 2 weken t Centrum Groenendaal 23 Verkoop en verhuur vanbetere geluidsinstallaties voorieder doel Kranenburg Vlamingstraat 29 Te koop gevraag d gramofoonplaten en gramofoonmotoren al of niet defect al ofniet in kast G de Raadt Wijdstraat 22 LANDBOUWKALK per 50 kg 1 75 J TeSkens Karnemelksloot 3 Ned Ver tot Afseh vanalcoholb Dranken Cursusvergadering Zondag 12 Mrt v m 10 30 u Café Central Zeugestr Onderw SociajeDrankbestrijding J Een mooie sorteering schi lderijlijstjes per m in div Ijreedlen ƒ 0 6S tot f 1 75 Jan Postmus Raam 142 VERLOREN rood lederen dames etuitje met inh Teg belooning teruü te bez van Vliet Crabethstraat 75 R K dame b bh h zoekt GEM OF ONGEM KAMER met geleigenh tot koken liefst centrum Br ro 3833 bureau van dit blad TE KOOP een kookkachel ƒ 25 A J Hornis W Tombergstraai 1 T r ruiling gevraagd 2 p hiHige kinderschoentjes m 19 oür maat 21 H Janssen Nourdkade 12 Waddinxveen TE KOOP GEVRAAGDi tapi i 214 3 m I anKer ik HiioKe Schie Zeedijk 11 TE KOÖP bckleede wieg ƒ 17 50 Smalmg Westhaven 23 TE KOOP 1 paar leeren biH nl appen ƒ 25 1 paar gummi dameslaarzen zg a n ƒ 25 Van Sihaik R v Caisweg 20e Te buur gevraagil wonifig of gedeelte daarvan door gbzin zonder kinderen Br ho 3039 bureau van dit blad Kleine woning of werkplaaisje te huur gevraagd omg IJssellaan voor kl ateher Br no 3061 bur blad Net burgermeisje 17 jaar loekt dito vriendin omg Gouda Br no 3065 bur bl Net meisje 30EKT THUISWERK voor middag en avonduren Br no 3068 bur v d blad THUISWERK GEVRAAGD door jongedame In bezit van U L O diploma Br no 3068 bureau van dit blad Pension gevraagd door heer alleen van s Maandagsavonda 6 uur tot s Zaterdagsmorgens Br no 3077 bureau van dit blad Stuk grond met plashuisje en vischwater in ruil aangeb voor ander perceel ook aan water hier of elders Br no 3093 bur v d blad Meisjes strykstcrs en naaisters gevraagd Aanin J leekerssingel 24 hoek weg naar Ons Genoegen POSTZEGELS Inkoop van alle series restanten en verzamelingen Muller Groenendaal 41 Laat nu nieuwe voeten aan Uw oude en versleten kinderkousen maken en ze worden weer als nieuw Per paar 80 cent Bala Hoogstraat 14 Gouda Van Loon s soepgroente is gewis het beste wat er is Naaierstraat 12 dat moet uweten Een adres om niet tevergeten Voor alle voorkomende Ipsch plaaten smeedwerken PlaatwerlterQ J Ultman Vogelenzang 23 TE KOOP GEVRAAGD alle soorten kleeding Kleermakerij van Slingerlandt Gouwe 130 Juffrouw b b h h zoekt ZIT SLAAPKAMER Br no 3 179 bur v d blad UW DRUKWERK IS GOED als IMHOU het doet Walestraat no 3 Gouda Te koop 2 pers ledikant m stroomatras 25 W G Groeneschij H v Catsweg 35 Net persoon VRAAGT AVONDWERK Br no 3070 b ur v d blad Alleen luivcre besiantldcr ten even levensmiddelen een luiveren imaak U kunt loeiliik een scbeikundi onderioek vrrrichlen en dat a niel noodi ook itwlang de naam W A Scholh n alti garantie voor zuiverheid op de verpakking Maal van Buiaroma Albumona laiiu Transparanla verpaklaanl ppcimeel etc W A S€H01iT£K ilardapsi lmeeiroOri k N OFFICIEELE MKDEDEKIJNOEttl VARKKN S VAN 25 Kti OF MI tR OnlangK ue id niede eüeeld diii h KKttJ loopÉrs tot een gewicht van 50 kK Mifc dat hiervoor een ver t unnJng aativu n tot 1 Maart op het bedrijf mocht t ijn mochten worden verh inde4d Viwr c ken van 35 kg of meer üat thans nug bedrijf van de varkenshouders ulI a den moet echter een nieHtcontrjict n aioten of een vergunninR tot htt a van een hustslaehtinesvarken of pt vergunninE getoorid kunnen wordina 12 Maart no varkens op het hfiXjr den a mgeiroffiii zonder dat de hi rr bedoelde verdunning aanwezig i wordtin beslagneftithg van het beti e fcndir v oveigegaanSlechts hij lens hoofdi ero den landof tuinbouw h t aianieiiy üt en tiiinbouwarbeiders kunnen in aa mtr konten voor eon vergunning tni hp aBu den van een hiïi8 achttn 5varke n f f vi ir afsluiten van een inestcuntracl 1M4 TOEWIJZINGEN VOOIt GBOKNTE Handelaren in groente en fruit l i van S t m H Maart 44 van hun kjahten vangen Imnnen Grot hte 4e pirünie ji op MaandAff 1 Dinsdag 14 Mnaft ay te leveren btj de Plaatselijke DiiTibudienKten tér verkrijging van toiw in Zij moeten deze toewijzingen van t m Maart j s bij het Plaatselijk Verdtrlk inleveren ten einde een toewijzing te krUgen waarmede z zich van 19 Maart t 15 April a s kunnen bevoorrisden Hoofdredacteur J G Weysters H chef redacteur voor Gouda en On Mn F X T Gouda Verantwoordeliik vu advprtetóiën L Akkersdljk RottpTd m Rfef ter NV Rotlerdamsch Ni wïh Rortcféam = DE AMBTCRO jiMSCHE ONTVEILINO h Oir JK F KREMERS Eerste en grootste Bontveilinghouders in NedeiLmd Ti eede Maart Bontveiling in KR SNAPOLSKY IMaandag 20 Maart a a 10 30 uur Bijvoegingen van Ie klas Bontwerken ook liu Particulieren dagelijks van 9 5 uiir Zatcrd I n tot uitetlijk Maandag 13 Maart uitsluitend Rokm 14 Alle Bontwerken onmiddellijk verzekerd ti Bns Amsterdam Tijdelijk telefoon 36033 KIJKDAGEN vaiydfi OOSTERS HE TAPIJTENVEILING in KRASNAPOLSKT op DINSDAG U en WOENSDAG 15 MAAST a s telkens van 10 4 uur VEILING op DONOXSOAG ló MAABT 10 30 uur Inlichtingen KREMERS Rokin 34 Amslerdam Vi Telefoon lijdelijk 36033 Aangeb stam en struikrozen roode zwarte e kmisbessen heester s en vaste planten G Hendriksen AchterwiÜens H 6 DAMES wilt U tevredn zijn laat dan uw oude vilt of stroohoed vervormen io de pieuwste modellen Maisöhi van Eijck Grocn daal 12r Woningi l Wie wil wünml nieuwbouw 6 p v n len voor woning f ƒ 8 Br no 3071 burjl ONGEM KAMEKi te huur gevr met getjr vai keuken voor jonge mOr schen Br no 3072 tjurew van dit blad Wie helpt Jonge menstliO met kindje aan een wiminl of gedeelte daarva Br no 3073 bur v djilaj GEMEUB KAMKRS te huur gevraagd me K van keuken Br nu W bureau van dit blad Luxe voorwerpen v n a soorten steen worden kf rlg gerepareerd en bijï werkt door DE BEELDENDOK IE Keizerstraat e i J LADDERS OPHALEN s ieders werk Wij dom t anders vlugger en t koop vanaf 5 d BATA HoogstraatlJ WILLEM DE BEI N Muziekschool Westhaven Si Piano middelbaar wijs Solozang Dipl examen NAAIMACHINE MONTEI P G Wiezer L Tiendeweg 71 Teief J Gouda Lepels en vorken verihr men of venilveren huish art vemikkeli zilveren en polijsten slijpen en polijsten I l Iters h o J A P van Vi Kleiweg 5559 IM M O