Goudsche Courant, dinsdag 14 maart 1944

p jpxUg 14 Meart 1944 Bureau Markt TelafoM 2749 PMtrdMBiac 400 GOUDSGHE COUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prut 5 cent per iraramer 83ste Jaargang No 21497 Chefredscteur F TlUrrER Gouda ff puiticbe troepen bieden lurdnekkigen weerstand Stoottroep activiteit in Italië TEXTIEL hl wer van d DuiU e j t deelt Maandag mede jjjt iwaartepupt van de groote Uanvallen ligt onveranderd in E idelykert lector van het Ooite front Onze troepen boden daar Smci overroa titige strijdkrachten JJftllend vyand hardnekkigen te ijlt Bd en floegen ook gisteren tal Ma penetraticgabieden Nadruk verboden De reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal uit de nerste tijden vanhet vUegwezen door W a COENEN 87 f b er dan nireta aaa te doen vroeg mevrouvy Trouw bevend Neen alleen t en ik van meemng dat Zijn d diter als ze binnen twee dagen hier kon ziJn en met hem praten als ze hem aan het verstand kon brengen dat xe weer veilig thus is hem miss Aien zou kunnen bubrengen en daardoor zyn leven redden Maar nu zyn dochter in Siberië zit kan deze zwakke hoop natuurlyk niet worden vervuld Oeivelijke gevallen als dit van mynheer Nielsen tijn wel merkwaairdig maar komen toch no al eens voor Ik heb in myn praktijk meermalen dlrgelijke patiënten meegemaakt De dokter nam afscheid en grag heen Dinjtel bleef nog even om aan mevrouw Trouw te vertellen wat zyn plannen waren in de hoop haar zoodoende te bemoedigen en ep te beuren maar het baatte hem met Nielsen s zuster vond vliegtuigen volstrekt onbetrouwbare dmgen Z s de Arend die de l ewondering an de gdieele wereld had gewekt was voor haar niets meer dan een stuk speelgoed van een multi mülionnair nutteloos voor elk practisch doeleinde Ze had W geen vertrouwen m en bleef wanhopig Dintel verliet haar woning en begaf zich terstond naar het telegraafkantoor Daar verzond hy een telegram aan Robertson aan het adres van den consult In dat telegram stond de sombOTe uitspraak van den specialist vermeld HOOFbsTUK XXV De snelheidswedstrijd op zijn toppunt Met een snelheid tienmaal grooteraan van een expreasetrein en met nogdoellngvanden lieer Varha ta het varyolg 1 S betrotlwfcaarheia landde deallaan ala gasMlrigant op U trade I Afend op hel tlltgakozen plejtje in Het aanbrengen dezer PulBdis De deebiemera aan da aarste dravarU onder daai man Twaeda van raeht da wkinar LoM Malra Schknmaipeiinngli ila C J earegekl beoetcnd Tenakitta wordt met rten ao da ware tankveraperring aangebracht PJK Nlabarte H H St U i fü A III IM rlB Ifc tV r ta GKN Al V W dl d ni Uil I lad ur 8 en uda nvaUen in zwate gevechten af £ 4 penetraticgabieden ten ZuidSaln van Knwoi Rog ten Zuid uEiMDn I inriv on i m van Oeman en ut het gebied ZT OMten van Taraopol werden rthtoppen der boUjewisten opge Zm nadat een vtq fKiot aanUI ISiSlUjke pantserwagens was itukSbrttn B gevechten heeft fTtfgesneden gevechtscroep onder Sll vtn kodonei Bregenzer den opSieli van een vele malen stérkeren Sll verscheidene dagen opgehouSTdisrtla al strUdende het contact S da linx hersteld en ook daaibu g M vuandelljke pantserwagen m piobtrn van dK tbU vernield Il 4t PUI af weergev chiten van de i dagen hebben zich in het getMi Oosten van Tarnopol de 1ste divisie Leibstandiarte S S HWl ir onder het plaatavervanbevel van Obentitrmbannfuhrer en da Thüringiche 7die pantonder kolonel dr Mauss bijond i cheidien Een escaddUe pers onder bev van kapitein ondmscheidicte och veneens Wsonter h den ceotealen trontaector kwam bH rieeh4s tot fevechten van plaataeps beteekeni In de wrbitterdie af PMNSCiU VBRKLARINO OVSR Sm IIANÓKLINOÉN MBT V 8 EN ENGELAND jtH liManaeha ni4nl tar van Buttenlandacha I ha gtitarmlddag aan da pan aan van dad volgandan Inhoud avar Panlnireaux van varsohlllande laBdan paeulaaran tn d a daean ua tjk oD hat bawaarda vatloop van la iMwhandahnsan dia savoard wordan Üiiwi Spanja Engaland an da Var Ststan Stliaiiueha rafaarlnf klat lieh ganeodiiiiiir aian dais p apasanda dia ultilultend m Saai moat habban da wanacbalUka B ild van da atmoafaar waarin ondarI wordt ta vartraabalan op ta kotnan tot da diptonuitiali fawoonlen batitmt kan B mas aUaan aan otUclauaa ÜMaallnean dar aan d ondarhandaUnsan IniHiaanila rafaariason laloaC gahachtwor iiii Zoolang de ondartUQdalIngan avanwat Mt aan dan gans tijn i nog niat tot aan tHMiikoinat galatd habban kan van da niUiigan niat verwacht wordan dat IJ ë auler der vartrouwaltJKheld oplichten AMIa bartditan ovar aan aw omvangrijk Mikwaaraaar Apt b da loaaaadi Anek MMnanacha haaprakingcn gait nioalen IMiSIVa met de grootata voorzlchtlgdald behandeld nnRCTIEREIS VAN GKÜ VELDHAAHSCHAtK VON KUNDSTEiyk DaParliar Zaltung deelt made dat IM valdraaarichalk von Runditadt ofïparlilNMW ar van de troepen in hat Wasten na T tot 10 Haart da troepen heeft geinqiectMii tanga den WaatwaU Rtt blaocht o a da pantaerdlvlaie 9S Adolf ntw terwijl grootieheepsche manoeuvres C m loof ganaraal Witt hem In staat heb nMslald tl h rakenschap ta gaven vsn den I kW l s ss l dl de troepen beiielt Ttjdena tlaniliacuetals heeft von Suadatadt bajiwiHiii t voanl met de bevaüiabbers van irsaitnacht Ut Nederland att met altMraal von Falkenhausen militair bavai Mar ta BclglS en Noord Frankrllk HU vSNdltnie In een korte toespraak tot een MWMWUia CU lult onmldd UI k eiken saS dia sou landan terutf In see werpen V Mdarvtndlng en uw strQdgscst bewljien Ml dat itl dit doen nilt SRREKKINGEN TDSSCREN OVJtr RVSLAND EN BAOOGLIO Mapala la Maandacavond ottlcieel ma M soa meldt t o N B dat d dltstMn batrakktogan tuaaetien da Sovjet de regaartnt BadocUo mat een ge ultwtaaeHnc vm ambaaadaurs sOn BIJ daia gwagenhaid kaett Bsdoglluadag aan SUUa een dank en feHci dat door BadogUo HÏet lkialBiid ia hat aerat had let tHbaaadaur bQ de racaanii tatHMnordlfd la Mawakuk bestaat s jaas e sB TooravDOd van dan dag waarop MHOa hat tatt hardankt dat viU laar ga Mfl a l itan Wgh ld werd verXregan zlja NMIta vaa da RlialugaTda In da fceatSS n het ragaarlnmNiouw ia nrafborg JI aM aMBi soo imM t DH3 THdena g qriadailmt wacd da raorganlaatte van MMt gapiMeaard Aan da vergadarloc tal da rrsililHW sa SlowaUja en SW bavalhallbar wan da lüi garda eia voor da anaraslaa eommaadan m rada hied MW BWUCHTïN i ta r ha Manaoha Mad Ta van t rg eoiraiMndsat vamaamt H S T f S v n da mUnwerkersJ Jto Walaa raada adert Donderdag paar ataankolcn IM I uioesvoUa alwearalagen bU Z jagM tHian In da gelederen dar Ouitaoha f ïï aHöd waar Luxattiburgen Bsati u Jr iS f aovjats iwara var Ii vvigsna den Kngalachen Mauwadilanrt ♦ sS hat parlament ta Xu kad sk t V d to weergevechten aan den autoMeg ven Smolensk heeft de WurttembeggschBadensche 78ste stormdivisie onder bevel van luitenant generaal Traut buitengewone afweersuccessen bevochten De vuand verkKV m den sectKT van deae divisie in de penode van 5 tot 8 Maart meer dan 4000 dood en 43 pantserwagens 45 stukken geschut en tah ke andere wiapenen Bi de voortzetting van hun vergeefsebe aanvallen ten Noord westen van ffewel in he gebied van Octrof en aan het NirwafrMit leden de bolsjewisten weer zware verliezen Eigen tegenaanvallen ten Zuidwesten van Narwa badden sen succesvol vs loop In de nnsche OoU beschoten Dutsche torpcdojagers op het schieneiland Magerburg Sovjetatellingen en aanvioerwegei met goede uitwerking bi Italië kwam het bü levendige verkennmgs en stoottroepactiviteit aan weerszyden niet tot gevechtdiandelingen van beteekenis Het vuur van onze verdragende artillerie veroorzaakte hevige ontploffingen en uitgebreide branden op de vijandelijke Landingsplaatsen in het geibied AnzioNettuno Bntsche bommenwerpers t torpedovliegtuigen vielen op 12 Maart in de Spaansche territoriale wateren voor den mond Van de EbTO het Duitache S S Kilis i aan flet schip ge aakte in brand en ging verloren Eenlge Britsche stoorvliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht bommenvallen op plaatsen in WestDuitsch laAd Duitsche geveditevliegtuigenvielen doelen aan de Zuidkust v nEngelaAd aMi dinitehtattd TOT 15 MEI GEEN VERLOVEN IN DUnSCHLAND Mat Ingang van 6 Maart 1944 zijn naar Het Volk verneemt alle transporttralncn in Diütschland tot 15 Mei uitgevallen waardoor ook alle verloven voor de Nederlandscha arbeiders in het buitenland tot dien datum zijn Ingetrokken AOaen In aear dringende gevaüen ala sware ziekte at oaadjjden vafa ouders vrovwol klndaran kan een uitzondering op deze bapallaf wordm gemaakt Toaatemmlng voor een varlffihrals wprdt alleen gegeven wanneer da amstlga ilakta of het sterfgeval In Neder Jand door da bevoegde Duitscha Instantie de deutscbe raehberatar bO het Oeweatieltjk Arbeidsbureau da bav atlcd Dr Hendrik WIBeae vaii Loeot Volgens Mn banct t vaa Pnttad rress slt New York Is dr lëKïdrlk WlUam van Loon In den eeMi d van SI jaar tangavolga van een beroart overleden Hendrik WlUam van Loon was op 14 Janu art ises gabanen Zijn middelbare opLalding genoot hij aan het Xnatttuut Noorthey m Voorschoten HIJ voltooide ztjn studiën vervolgens aan de Harvard tjRivarsity de Cornell University a b de tmlversitt t in Mfln ohen waar hU in 1911 tot doctor l romovaerdc IntUsechan wu hU van ISOS tot IDOe correspondent geweest van da Associated Prees uit Washington in Moskou Petersburg en Wsraehau Van 1114 91T was Van Loon als professor la de moderne geschiedanls ver bonden aan de Com University waarna M van IMO tot 1823 waar optrad als oorssepondant van de Asaodated Preaa Cedurende den wereldoorlog had hij ook reeds joumalisteke werkzaamheden verricht In iblgetand België Zwaden Noorwegen Denemarken en NaderUnd Voorts Is hij redscteur gawaast van da Baltinrara Sun Van ztjn hand tUn talrijke meerandeela in hat Sngalach geaehrevan werken verschenen Doar ato ifetfood Zondagmorgen liepen ta Smild Dr twee Mataie meisjes aan de HnlInrzUde van de straat Toen een arhteraplBOfnanda vrachtauto aan waarsdhuwlngssCgnaal gaf trachtten da kilelnen nog voor de auto langs de straat over ta steken De Jongste het S Jarig dochtertje van den hegr W Timmermans werd door de auto overreden bat kuid was ov alag dood Onguur gasBoia Deae dagen ztjn In een stadswijk ta Utrecht volgens d T e 1 twee diefstallen gepleegd die getuigen van een tenhemel scfarelende Imngtralltelt en gtanzenloos brutaal optreden Een verlamdis oude dame In een volkrijke buurt bulten de Singels heeftr n 1 moeten ontdaldcan dat onverlaten haar het Iwddegoed ontstolen hadden terwijl ztJ dea nachta m aan kamer aan da strsatzljda lag te slapen f gen liet krieken van den dag werd da dame wakk vanwege de koude Ztl dacht dat haar dekena van het bad gavaUen waren an daar zt door haar tIeluamagabMk niat In Btaat was da dekens op ta rapen riep SJO een In een aiuiera kSmer slapende xlochter te hulp Toen daaa kwam oatdaktan da vrouwen dat een venster aan da ftraatzijde was opengeachoven en dat Inbrekers terwHl ds dame lag te slapen met 44n greep ula dekens haddan weggehaald Maar erger nog was hat volgende telt In da voorkamer van een dar wosüngen bi deze nHde atadswijk atond aanlfe dagen geleden hei atottelHk overschot van n moeder opgebaard Om da sterfkamer aan passend aanzien ta géwn haddan da hulsgenooten het baata vloarldaad nseicalegd De kist atsatd a adtracan in alwaclitmg wii den dag 4er begiaf s iü s Toen da ba dr oa M e huisgenootan dea morgens in de kamer kwamen bleken inbrekers dea narïita door een der ramen binnen te zijn gekwnen ZQ hadden de kist van de schragen geaaid het vloerkleed opgerold en maagenon en Da kist Heten ze achter op den kalen grond DaoeeiUk feedtlirsaBgaval In gaiaga De ISjariga Garrlt Oiandort had bij het afnamen van een band tn een garage ta Zaandam iet ongeluk dat da velg tagan zUn hoofd sprong Kmstig gewond werd da Jongen naar het S emeen ttekenhuls vervoerd waar htj aan e bekomen verwondln gen a bezweken Heldenherdenking op den Grebbeberg RIJKSCOMMISSARIS EN MUSSERT WOONDEN PLECHTIGHEID B$l De Grebt eberg bij Rhenen waa In Mei IMO Duitsche en Nederlancttéhe soldaten tegenover elkaar stonden enl later een gemeenschappelijke rustplaats hebben gevonden was ook dit jaar weer het centrale punt van e heldenherdeiyi king in Nederland Zondagmorgen is hun een militaireeresaluut gebracht tijdens een korteplechtigheid welke o a werd bijgewoond door den Rijkscommissaris endoor Mussert Ter weerszijden van het hoofdpad nden rondom de Duitsche oorlogsvlag de eereformsbes opgeteld Hat waren een aere conpagnle van een SS Standarte met muziekcorps een leldersgroer van da N S D A P een deputatie van de NSB een groep W A en een van den Nationalan Jeu daiorm Op den rechtervleugel hadden verder officieren van de marine luchtmacht en leger benevens de voorman der Oer maansche SS In Nederland Feldmeyer de commandant der W A Zondapran en de gamaohtifiide van den Leide vortr financiën van Bilderbeek een plaats Ingenomen Voor het centrale kruis was een vreekgestoelte opgericht dat geflankeerd werd door hakanJcrulavlaggen de vlag der SS en die der N S B daarachter stond een eerawacht opgeatekt Nadat een SS Gruppenführar en luitenant generaal der Waffen SS de gelederen hsd geïnspecteerd arriveerden om half elf de RUicaooinmissarls en Musaert met hun gevolg waaroip een muziekcorps de plechtlghetd met t eUTvnuzIek inleidde Vervolgena sprak de SS Gruppenftihrer en luitenantgeneraal der Watten SS da herdenkingsrede uit Hij wees erop dat de Duitsche soldaten niet uitgetrokicen zijn om de militaire macht van het huidige Duitschland te demonstreeran maar tot een heilige verdediging der nat socialistische revolutie waartoe plutocraten en bolsjewlaten hen hebben gedwongen Wij Iwleven een historische botsing tn wereldbeschouwend opzicht Een geweldige worsteling aan het eind waarvan slechts de totale overwinning of de volkomen nedcriaag en vernietiging staan Be Oultsclie soldaat strijdt daarin om het leven en de toekomst van zijn volk voor immer te behouden Geen volk is zoo doordrongen van de noodzaak Van dit alles en zoo vastbe sloten als het volk van Adolf Hitler Nog nooit heeft een volk zich zoo gevoel als het strijdende Duitschland thans Trotsch is het zich liewust van zijn verplichtingen als strildende partij bereid allte offers te brengen die noodlg zün op een weg die volgons den zin van dit historisch en revolutlonnair gebeureA slechts zal mogen leiden tot de iriomphantelijke overwinning Spreker hield den mannen vervolgens voor oogen dat de best Duitschers hun zijn voorgegaan tn den strild voor het recht van hun volk en dat volk en front aangetreden staan In bereidheid tot eensgeztnden fnzet en tot het offer Hier op den Grebt el erg rusten dappere kamacaden naaSt Nederlanders Eens stonden zij als tegenstanders tegenover elkaar At feit moet men aanvaarden als één ob een weg vot offers die het Germaansehe ras heeft te aan om tot de uiteindelijke overwinning te geraken Nadat ap eker woorden van Adolf Hitler aanhalend de overtulfirmg had uitgesproken dat het tizeren froftt van den Rrauwen stsSlhehn een syn bool der onsterfetlUïheld zal rijn herdacht hij de hier jïevallenen en rette het muziekcorps terwlil de geweren gepresenteerd werden het lied In wan den trouwen kameraad VervoUcna legden de Rllksoommiasaris en Muwert de kranaen neer waarna de plechtlgtieid tnet een Iwtiiiria van onwamkelbare trouw en ge ioorzaamheld aan den Pührer en het spelen der volkstledaren werd besloten Er waren o s kransen van den Relchafli rer SS Htmmler den Rljkscommissarla Mussert den Höhpren SS und Poïizelführer 6S Gruppenführer und General dar Pottzel Rautrr den Beauftrsgte van den Rllksoommissarls voor Vtra t partij en wearmacht KEURINGEN Vaar ia WaffaB s g S S WachtbataUea la Aaiarstoart Laaistom Nedarland Krlegsmarlae ds de Gerauaasrhe 8 8 1a Nederland AUa lallchtlageB brochnra relsbUJaltaa voor de heen an tamgrela varkrijgbaar bil da NebeasteUen dar WaffeB 8 8 Amsterdam Dan 4 Alkmaar Langestraat SS Rearlea Saroleastraat 25 Oroalngea Haareitraat 4S Eaackedl Beagalaschestraat M b het 8 8 Ersatikammanda NIedartaata Dan Haag Karta VItverberg S U Maart 14 0 uur Amersfoort Fdl Durchgangslagar Latudarweg VetBlelincea In epenbare tdetooaeellen Ondar den Hssgschan Telafbondienat raaa w baa i e n SS open are talefooaoaUan en wal Si ld Oen Haag 7 m Voorburg an 4 In RtfswQk In da maaod Februari van dit jüu wi rdan uit deze cellen niet miadar den 61 microtalelonen Ihat apparaat waaHa man apraakt en lulatart volledig gtatplen JiaotsaH gat on ga v e i r aanialfda aantal Ir waren selti maaadan iMt oiroa M atuka Vardar mrden la februari U mieroteookapaala apreakapparaat an 11 taletoon kap aaa kilatar orfsan ontvreamd voorts 10 tetalooDdoppan acbroaCdop waarmaa kat taMooakapaal wordt vast iiouden en 18 trilplaten Tenalotta warden B aooeren doorgaanadan an D rultan dnlooa varmeld Sr la aan veraterkta oontrola op da telefooncaUcn Ingevoerd maar ook het pubUak haaft Uar aen taak Ala dad s op heetertl aa d worde n betrapt dianan desa aaa de poUtia ta wonlen aai wezen De openbare tetefooiKaHen kuimen belangrijke diensten bewtlian bU oaaavaUen opatraat braad alnr maarlog vaa da politia brandweer en ganeeaktndlffe dienat enz AM het euvel der dleMaUen niat wordt beperict wordt bat putaMak daarvan da dupe VAÉEN DAT IS LEVEN WIJ gingen U voor zUn reeds aan boord Bestrijden den vijand van Zuid tot Moord Strijdt mat ons mee maar doet t snel Want Neariaitds toekomst suat op t spel I Aanmelding staat apen vodr lederen Nederlander van 17 M Jaar Inlichtingen worden verstrekt door de Marlneannahmestelle West tOr Germ rrelwIUlga Plompetorengracht 24 Utrecht het S S Eraatzkonunando Nlederlande Korte Vijverberg 5 Den Haag Nebentt llen Dam 4 Amsterdam Alkmaar Langestraat 5 Groningen Heerestraat 46 Enschedé Hengeloschestraat 36 en HeerlenSaroleastraat SS en door alle Hafen en Ortskommandanturen In Nederland Ned olksdienst schenkt een half millioen Aan slachtoffers van bomaanvallen als bekend heeft de Ned Velksdienst terstond vOor de slachtoffers van Enschedé Arnhem en Nijmegen een bedr van twee ton ter besdiikkjng liesteld Daarbij is een opiroep geritst tot onze voiksjfenooten dit voorbeeld te volgen zrër velen hebben iueraan fevolg gegeven Met deze bedragen kon reeds een zeer groot aantal voorzieningen getroffen worden Nu evenwel de ramp in haar volle omvang te overzien is blukt dat het aanvankelijk beschikbaar gestelde bedrag niet voldoende is om de eerste noo op te vangen Daarom heeft de Ned VoUudienst besloten dit bedrag te verhoogen tot een half millioen Wederom wordt hierijy een bieroep gedaan op alle vollcsgenooten die gespaard zijn gebleven voor een ramp als thans onze Oostelyke steden getroffen heeft hun offer voor deze i chtoffen te brengen Dit kan geschieden door een bijdrage te ston gn op het gironummer 174861 van de tandeiijke fmancieele leiding ven den Ned Volksdienet met vermelding Voor Je sladrtoffers van Enschedé Airvhera en Nyraegen In deze ista ta plaats b een comité opgericht dat ten doel heeft goederen m te zamelen voor de getroffenen Hierm werken samen het Dekanaal Fonds RK de Ned Hervormde Diaconie de gemeente Nijoiegen en de Ned Volksdienst Verwacht mag worden dat deze samenwerking niet beperkt bliift tot deze Aéne plaats doch dat alls volksgenooten de handen meen zullen slaan voor hen die dit tbans zoo bitter hard noodtg h bben DISTRlBl riENlCCnVS Braadstoffen voor verwarmiiigs de dei n de n Van 1 tot en met 9 A l 44 zullen de distrtbutiediensten de brandstoff enk aarten T 40t voor het seizoen 44 4S uitreikeit Bedoelde brandstoffeikcaarten worden uitsknlend vei strekt aan personen die de aanduidmg hoofd op hun stMnkaart hobtten en het restant der voor het stookseizoen 43 44 uitgereikte kaart T 118 waaroAalle niet aangewezen bonnen moetS voorkomen kuqnen mieveren Tevens dient faet aan vraagformuüer MD 32306 te wxirden medegebracht nadat dit vooraf toehoorltjk is ingevuld Schippars sa sohlpparsknechten dienen zich mat liat grijza an o bavrachttnfsboekje waarin da aanteekeninK voorkomt van den iMVracHtlacseommIssarls of diana agant dat da aalUppar o sehlpparaknacht al dan niet met BÜn gezin aaa bopcd woont tot den distributledlanat van liun ligplaats ta wenden Genoynda beschaldan alamada de distributte aumkaartan aa liet raalant van de T ItSkaart dienen zij aan dan distributiedlenat over ta leggen Vaste brandstoffen voor koofcdoeielnden 1M4 IM5 Personen die voor de hereiditig van him warmemaaltijden uitsluitend op vaste brandst ea a n aanfewezen kunnen van 12 tot en met I Maart 44 btf dedistribuUedlensten een aanvrage indienen voor een bonkaart U 405 voorvaste brandstoffen voor kookdoplemden Hiebij moet warden gebruik gemaakt van de aenvraagformujieren 323 03 voor gezinshoofden en 32304 voor alleenwonenden ppeta en achlppersknechten kunnen ir de verstrridcing vsn brandstoffen voor kdoelelnd i slechta in aanmerkUig komen len sU al dan niet met hun gezin aanboont wonende aldaar da warme nÉialtüden bereiden en hiervoor uitsluitend op het geibrulk van vaste brandstofien zUn aangewezen ZIJ dienen zloh hiertoe tot den distributiedlenat van hun ligplaats te wenden met het grijze of bevrschtingsboekje waar tn de aanteekenUK van de bevrachtlngsoommlsaris of diens agent voorkomt dat de schipper of schtippersknecht al dan ndet met zijn gerin aan boord woont Heet de betrokkene geen bevrachtingsboekje dan dient hij een afzonderlijke verklaring van den bevrachtm oommtssaria of agent over te leggen Daarna vult htJ het aanvraagformulier MD 323 03 respectieveUik MD 323 04 tn De dlstnbutedienst zal a n den betrokkene vervolgena de brandstoffenkaart U 405 dan wal van een nog nader te bepalen datumaf de hem toekomende rsntsc nbonneti uitreiken Toon Verber laag s n functie neer Toon Verhey die evenals Frits Schuurman eerste dirigent van het esldentle Orkest Is heeft naar Hat Vaderland maldt met ingang van 31 Mei a s ontheffing uit deze functie verzocht Dit ontslag Is hem op de meest eervolle wUze verteend Het Is de ba f KVHSt EN LETTKREN VAN ZWABTEN NAAK NORMALEN HANDEL Groote partQ in beslag genomen ï n verkoop van 79 paar gestolenkousen tegen veel te hoogen prysKeeft de politie geleid naar den 27jarigen koopman F v H alhier endaarmede by een huiszoeking tot deontdekking van een groote party textiel tielen andere goederen die de koopman zwart gekocht had en clandestienwilde verhandelen Deze voorraad diehet gansche bezit van den betrolclceneuitmaakte en voor hem een van veleduizenden guldens vertegenwoordigde 18 öp grond van prüsopdryving m beslag genomen Het is de volgenderespectaibel lyst 119 ïuden Jongeiisborstrokken 9 dames oachtpotmen 3 alpinomutaan S meisjearokken 3 paar gebreide zwart wollen dameskouaen 5 stuks roae uollen babyniutien 25 stuks rose gehaakte babygoederen Jaajes en overgoalerii 6 handdoeken 126 zakdoeken 2 meter toeringftof voor broekzakkeii 11 scheerkwasten 113 zwarte metsjesditecl lrci 2a zwarte kladerdilrectoirea SO rose klndercamiaoles 1 blauw UulereamiaoIe 832 witte gameerhigen voor üaclltzakkéh 1 dooa met diverse kaarten kanlv 40 Jongenasporthemden 2 heerenoverhemden SS paar heeren en skisokKS 6 paar witte kindersokjes 6 hontvelletjaa 7 paar dameszomerhandschoenen 33 kaaltjes Wol 1 rose wollen deken 1 grijs moltondeken 1 blauwe overall 3 bakkerskielen 25 brelelies 1 witte melsjeablouse 6 witte dameshemden 2 mater vltage 14 kleine klnderhemdjes 1 zude tafeUakon 1 damesschort je 10 interlockjongbiwhetnden 2 blauwe Jongenstmien BS jongenaborstrokken atuka demesgordels 5 paar Jarretelles 8 kus senaloopen 78 directoires 13 trainingsbroeken ai handmoffen 43 paar zwarte veters tricot Jottgenabroeken met galgen S heerenonderbroeken 5 stel rosa klttderpyanui s 1 oaa dameablouae 1 witta zijden damesblouse 16 trlootjongcn brt ekjes zonder galgen 1 rol wit veterband 10 rose tricotdamashemden 1 hchtblauw damesheind 2 w4tt dameaonderjurken 1 blauwe danMsonderjurk 1 rose damesanderjurk 6 paar lederen handacboenen 3 zUden heerenhemden 4 donkerblauwe dameaonderjurken 10 heerenborstrokken 43 witte luiers eenlge doozen nwt knoopen 217 paAr kinderkousen paar jongenasportkousen 22 paar d ameskouaen zwaat en beige 181 jongensonderbroeken 13 flasachen eau de cologne 3 strop dassen 1 pakket blauwe wol 3 paar kioderhandachoenen 1 dooa haken oogen en gespen as pakjes shag 4 meter blauwe flanel BI 4 meter gerlAlta zijden stof T meter wit katoen 41 2 metar dubbel breed wit lakenkatoen 7 metar dubbel breed wit lakenkatoen 1 tweeiiatioons geetkatoen beddelakcn l meter overhamdstof 2i i meter roae katoen 4 meter bruin flanel 270 meter brulngaatreeot overhemdetof 18 meter grUe linoen a meter waterdicht zwarte stof 6 mater garulta slof S i meter grijs flanel IIV metar geruit Brübantsch bont 3 75 meter flanel 8 meter wit flanel 4 40 meter zwarte voeringstof 5 40 meter gefloemde flanellen stof 22 2 kg rust vijf flasschen koolzaadoUa en een heeranrijwiel De textielgoedéren zullen in den normalen handel gebracht en hier ter stede verkocht worden Mede is verbaal opgemaakt tegen den 27jarig koo nan P B den 30 jarigen rywielstallmgHouder G G H den 28 jarigen wmkelier J v B allen alhier en den 26 jarigeQ koopman T M B te Reeuwijk die op een of amdere manier met den koopman zwart zaken gedaan en tegen te jiooge pryzen verhüideld hadden POLITIERECHTEB TE BOTTERDAM Een vaatie boter te veel Er traden drie stoere Friezen voor de groene tafel Een kapitem een stuurman en een matroos van de vraohtboot Harlingen I By de losskig te Gouda bieek er een vat boter van de lading over Tot dusver was het drietal steeds doodeerhjk geweest doch nu er zoo n verleidelijk vaatje boter overschoot Zq besloten het te gaan verkoopen Er xou geen haan ijaar kraaien £ r kraaide wel een haan naar want nadat zy het vaatje als een vierkanten baal hadden verpakt m zakken en naar Rotterdam gebracht had Feuilleton den werd het voor ƒ 400 verkodlt enhet geld gedeeld£n daarvoor natidenzy tich voor den poütierechter te versantwoorden Omdat boter veei waarde heeft la dezen tyd eischte de officier tegen ieder 14 dagen gevangenisstraf waarop de verdediger zeide dat deze tfaans ontslagen menschen die telkerus voor 10 dagen van huis zyn door hun maatschappy schandelyk slébht worden betaald De kapitein verdiende ƒ 28 40 de stuurman ƒ 25 en de mafroog ƒ 24 per week met als kostvergoeding f 4 per week Zij zyn thans aan het werk geheel buiten hun vak Of de rechter Dat heeiKke rechter gedaan want hy veroordeelde de Friezen niet tot gevangenisstraffen doch den kapitein tot een bt te van ƒ 100 subsidiair SO dagen hechtenis en den stuurman ea den matroos ieder lot ƒ 75 subsidiair 30 dagen hechtenis Zonder sdioeneK Ten opzichte van een Goudsch kantoortiediende die by een reparateur een P schoenen had ontvreemd besloot de rechter een reclasseering rapport aan te vragen nadat het OJM 15 boete subsidiair 10 dagen heSitenis had gevraagd Dtee jongeman vroeger dienende bü de nvaiechaussecL was uit dit korpsontslagen omdat hij een officier had beleedigd waarvoor hy werd gestraft met 4 weken gevangenisstraf In zijn gevangenschap had men hem een koffer met kleeding en schoeisel toegezonden die hy nimmer ontving Ik zat totaal omiioog klaagde deverdachte Bc had geen schoenen aanmyn voeten Zoo kwam ik er toe dochik geef toe dat het heel verkeerd vanme was Daarmede was de rechter het vot komen eens Als iedereen van een ander terufsteelt wat men hem ontstolen heeft wordt het een kettmg zonder einde meende hy Dit meelijden gtfiolpen Ik heb Maarten uit medetijdeageholpen door dat speculaasdeeg ineen papiermand te verbergen waarmede hy door den baas was gesnapt zei Hvibêrt Maarten en Hu rt werkten in December 4r iden als bakker te 3ouda Maarten had het deeg ontvreemd uit de deegkuip doch was gesnapt Direct was aan de politie getelefon ird Toen kwam en naar het deeg mcht waa iiet niet te vinden Tot eindelijk do aap uit de mouw kwam en Hubert voor zijn vriendendienst de sigaar werd Da rechter veroordeelde Maarten tot ƒ 25 boete subsidiair 25 dagen heobtonis en Huii ert voor den verkeerden vTiendendienct tot ƒ 10 boete subsidiair 10 dagen hechtenis Gewetensgeld De ontvanger dtf directe belaslmgen alhier heeft ten behoeve van s Ryks schatkist aan gewetensgeld ontvangen bedragen van ƒ 1852 50 en ƒ 1018 ontvangen wegen te wemig lietaalde inkomstenbelasting Zomervaeantle HJB 8 De zomervacantie aan de Ryks Hoogere Burgerschool alhier is vastgesteld van 1 Juh tot en met 21 Augtistus De van Duttsche gtjde steeds uiecrnaar voren gebrachte steiimg dat het voor aüe EuropeeKht volkerenuiteindelijk gaat om glechts ttoeealtcmafietien orde onder Duitscheleiding of chaoi met bolsjeujisttscjienstempel vindt uit alle Europeeschc oote uit de bezette gebieden bevestiging De Woagj de buurt van Wladdwoslok Een menigte was tier begroeting aanwezig even cosmopolftisch als de stad op dat oogeivblik zeU was Er waren soldaten m kbaki van aUarlei netkxialiteiten er waren uilgewekenen uit dO binnenlanden in lompen gekleed er waren vooman ie goed gekleede faeoren van wie sommigen nog meer uit zakenbelang dan uit nieuwsgierigheid naar dat centrum van algemeene belangsteUin waren gekoihen Eén hunner was de consul de agent vaa Moring en RoUard om de vliegers te contiroleeren en zich zekeiheid te ve schaften dat niet één van beiden ia een cirkel over de Noordpool was ge vlogen om z ö een kdrten terugweg naar Detroit te nemen Het was Dinsdagmiddag preciel tien minuten voor zessen De geweldige vogel wiena faaia zich naar aUe windstreken had ver spreid Icwam zachtjes op den groni neer en spoedig tot stilstand De deur der cabine vloog open en een Jonge man met grijze oogen klom er haastig uit en hielp een ander jongmiensdl zorgzaam uitstappen Ds menigte juiste in allerhande taleiv en dronf naar de machine De consul guig r gelrecht naai de reizigers toe en stak de hand ter verwelkoming uit Mejuffrouw ïfielsenl Wat is dit schitterend verloopen Wat een gelukkige afloopt We hebben het nieuw draadloos opgevangen en wSren dus in zekeren zin voorbereid op uw kottiBt Eteze manier van reizen is heel wat sneller en gerieflyker dan de Trans S beris e spoorweg is het niet zoot Wordt vervolgd WANNEER 1 VERDUISTERpN Tot 18 Maart moet verduisterd worden van 18 45 tot 6 S nur 14 Mrt Maan op 23J3 onder 9 tt U Mrt Maan op 43 onder 9 tT It Mrt Afaan op 0 43 onder 8 97 a BBBM iBaiHiMM BiBBaa a