Goudsche Courant, dinsdag 14 maart 1944

191 op votitnifmiddékm h tooit Of Md ar C klri ét BM n W A holwa Toorfcomi heeft UdeonwriktMTtutwrhM d i de iakoua load tuivcr an iouiiw k n Dit ceft d aarde un W A Scboltcn i Albumoni Btf taromt TniuparanM erpakt urdippclmeel M4o aiSf 4ar f taiMl atriaMa All d lokt r kalk voor tchrljft don doat U h t b tl OAGRAVIT t nomen Ukkort gomakko lijk In to nomon kalktablotton mol VItamIno Pl OAOIA C V Mtk M A Mi C Hoofdredacteur J C Weytiteri RotUrdam redicteur vuor Qouda en Ünutrekt n W TleUr Ooudt Var an t woordelijk voor da dvcvtanUCn L AkkendUk Hutteidam Uit fit r KV Rotterdamsch Nleuwcblad JtoOvrdam Wat Waar Wanneer Mum BloirtMé KUutaroafan met Uiclalu a Ambrga H an Ua Pttia Aanvana a uur TluUU Jik nut RonutnM met Marianne Hüfipa en fardliuuid Uanan Aanvanf a lujr 14 MMirt 9 Bar NIaewe tcliMiwberii Opvoa rtoa k tnu rtia opare Pi a DIavok door de lunMiufxra 14 Meert uur Hat Blauw Kmla Jearver edartsa OudlwidliiarHie Krina Ote Ooude leiiiia P O MuylwUk over A n dubiMlIunlte Inrrrmiaeatcr van Oowle tn de aeventlende eeuw U Meert 1 M eer Deidai BUaankemat Ott Bood BlJI cUc2lor da 3erh Hula over Wal alt er ihu i U Maert i ie uur Niaewa sctwuwkori Xk nc rt danaorltefil Ptet v u D k vourie t e Wama a en Da Ukg nd zwerver 14 Maart 7 li uur Nieuwe Srlwuwburi Zevend V MjritethTi lli£aUrahouiiement Kultureele ouuctraad opvuerma blUapel Ucfdei dlleinrita 0uut Het RaaldantlaXponcel II Maart 2 uur Nlfuwa Rckeuwkuri VooritcUInK dMjr Theater De levende poppenkaat opvoeiiris Jan Klaaaacn en de Kultan van HoebeJeriiotfabië li Maart 4M uur Vaa Ber en IJtendtfkreperk Prnvlnrkte paj kweKwedetrIjd atlUeUekvereenlaluK Vtr i et Celeri aa APOTHEKEBiDIENS I teeda eopead dee eechia atléen voor aaneaainlddelani Apotn Dce Waalhaven 14 BUROERLUIUE STAND tSekoraei ta Maart NlcoUea van N Beae en A J van DUk A WUIeni 3 RMirg Karl en Pletar ana van P Wlerka en C E Borctiert Wtlicna 141 11 Maart MarrarMha Adriana d Van W J Antheqnii en D Britsemmer 11 Maart Maije d van J p Ajiden en H Groen R Viaacheniraat 11 IS Maart Maria d van H van den Tooren en T W de Jong Krugerlaan M llenrittle Adihene d van 1 H van der Tak en E Vloei Overtedan Maart Maria Joaina van Biet M j achtgen van P L Post II Maart Ttieodora OeertruU Uaiel tt n PLAATSELIJK NIEUWS BejtOAMBACBT intveering aterdagavond gaf de rangvereenlglng Nut ep Oenfegen onder leiding van haar direrifleur den heer P Krotn te fitoJwtJk een uitvoering De laai waa geheel berel Nadat een aantal zangnumniers waien teil di iire getoraolit werden een panr kluchten opefvoerd Blauw bloed fn Klepiumanen die bU het publiek wer In 1 den geeat vielen Bovendien dioegen vier tsamaesimmmBsitmsmÊÊmBssssgsm laalajee van 4e tannvrraeniging voor Meij ee van hel platteland terwijl ua kinderen vea h HergainlMoiitatAie Kirukle ipcelden De kinderen van d n wgeldrimier f mede d jeu dlie atwelai ii veel aucce hadAm ttt feamarae prAfunna heelt veer bet puEIIek een geootvoltfn avojut gehrecht Barnllea leaan CipIMIierle Nuar aanleldina van een door den burgnneeioer gedeae oprMp aan de Ingateteiwii oin hun kinderen legen dlptitherie te laten Inenten heMMin ongeveer NO kinderen ilch laten lOerlnenU n lerwljl ruim IM kinderen voor de ecrau maei werden InMttrvl Oc k een aantal volwaaeenen hctitian en deie mlafen ieid ebralk gemaakt V BOBKOOr Ixeaeiu leervea kekea Aien de RKHulahoudactiao te telden la geeleagd voorhet ttoeoretteehe fedeella van het exaiurnvoor da akte NAHII laenree kdkeni nul A M Meemao alhier A HAASTRECBT BeneeeaIng kapelaan De blaachop van Ilaerlem heeft benoemd tot kapeleiin alhier den weleCTwaerden lieer M P W ven der llorit tlune kapelaan te Oude Tonce NIEUWERKEBK AAN OEN U88p i Beneemtag Tot tUdaltIk onderwijzer aan de tweede openbare achool 1 benoemd de heer TIbhe te Deventer waa In een vorig nummer abuaievelUk onder Haaatrecht gaplaalal PlwHkIWurt Geref Gemeente Woenedag saO er a uur da Llgli idjerg ven Vteardiogen biddag voor het gewaa ft REEUWIJK aeweteBHeid Bi den ontvanger der dlreete beiaalingeii alhier la aan Keweteni r geld ten l ehoeve van a Rljka achalltiet Ingekomen een beddrag van nu M wegena te weinig behaalde InkomatenbelaHting WAOPINXVEEN turgerlUke Sland Gebaren Maarten i van C Voa en W Hoogendoorn nlonla Agatha Franclaca en Agatha marla Pranclaca dra van P fiaara en M U Vergeer Jannigje Cornelia f van J Fent en C 4i ilaata Plelertje vin C TIele en H de VI Ie Ondertrouwd C B VeldhuUzen en de Rooi W van HtJawiJk en O VoiKullen Gehuwd P van der Velden en J Metselaar W Boon en I M M van der Laak P It de Man en A 1 agré K Zwanenburg en A Brinkman Overleden t eonardu Overgaag wedewn van J M Matie al J Marganetha Verkade wed van A van Nielen 70 Omelia v Aa cchlgen van M den Haan 60 J BtlkweiaaiiaeTkank Gedurende rehruarl werd ingelegd 14 494 en tïiughetaakl ƒ iiao ZEVENHUIZEN Diefstal van turwe W fgen dicMal van larwe had nrh vo r d n t o oinlacht ifchter te B Gravtti hiiffe t verantwoorden H H de Graaf Ie 7fvt nhulzei De orflci r vordtrde twee n Aandf n gevargenisstraf het vufinla werd drte ueken LJg i X IMLJ JU J l l i X lE Ji e Radioprogramma Waanwlaf U MMrtnilv I 414 4 mr lU ar tH BNO YUOymn T il Or Tie ap irinlau ba TM Progroven IM BNO lil 0 v othtendklankenIII4M voor Aa Itutavrauw IM operell conreit 141 Oodsd ullx 4 M Oikevi 1141 Voor da vrouw II M Da Ueiodigian il M2an II M Almanak it tl Mclodlitan 1141 BNO HM land n volk biengt i i Salonark U 41 Voor da jeugd u M Viool o lino 4 4d Uttlfjaa au Undaikuur ilN Oodid ultz H Diketi 19 41 rheo uden Maunan II IB i v Krevelen en aul 1141 BNü HM Voor Joitie menn ian 18 M BNO 18 H AfnoikCHl 18 4 UIU voor den vulkiditntt M BNO Van till af alleen voor Hadio centr il l i Ichi klaa lek kamerork roncerl II M De fam SpeaU Mnan M tl Oveï hal najaar an de nUn 2 M BNO 33t5 S4M Van da eene ffielodla Ui de andera Hllv n ITM UansmuE 1T9I Soldalenfunk NordWeet tl Scandliïavlieha ork imja 18 H BNU II IS Voor da Jeund II10 OiAt aik 9 L18 Pa Oud 11011 walvtictivaaii nu Oakeat l tl Planovooidr 1145 Avnndw d 33 M BNO KtHK EN SCHOOL BN KAMI voorn iON Qm LANOAABKIDERS Znoala bekend orsaniiaert het Langemarck htudium in de komende maan len cttn sehiftmgakAtiip voor Jungelul Uiaiuhtn 16 en 34 jaar die wtiirkzaaim x n tn het taadbuuw het veeteelt of het kwvtfkerskedrUf Dit lia iip duurt ont ev er S dagen en heeft en doel IM te gaan uver welke vaRk nnia de deelnenMrt reeda beactiildieA en of za d tuht t n de gabohiktheid tot i en verdere BtudK bezlU n Ata dlPtMt geval la kun M n za een gratis opleiding voor het door hen gvWenachte t eroef üntvan ea Hei ta de be aoeUn dat zooveel mogelijk e n tudic rtehttng kozen wordt die in verband ilaat met d vroiRcr ullgckuzen werkuuamlieden Oen kweekeryiuïecht kan op üaie wl £c dua tot ttiinl 4iuwkundlge cim JonMMiian dia altijd In het larwltM uwbedrljf h e t gewerkt tot landtHmWikiindlg Ingenieur worden op geleld De peraoorkilijke voorkeur ht ft editer het laaule woord en daarojn be iourl b V ook de itudte in de medIcUnrn of tn de reohten niet tot de ornnoffelljkheden Jongelui die aan dit kaïnp deel wiUart nemen kunnen zloh hiertiie aantnelden by het Lan niarck stiKlIum Lang Vijverberg I Den Haag alwaar ook nadrra InHchlIngim te veritrijgen ztjn MARKTBERICHTEN Veemarkt K ite iftun Aa vo totaal fins dieren waarfjrder 21 paarden fio arttapen JM2 runderen 2 nuchltre tialveien 4 giaskalveren 126 biggen en lU rülgjainmeien Mt lll DfcEMN RN PI AATSf LUKE Ot mtlKtlTIEni N8TI oiaiRiiHj rmHBmu wufciiiikN Na ultraifcing 4ii Ixreda lilulriauUeatjimkaarten 7at rdag la Maail a Jlotaal alMl g ge legdilleld lul hfrt athalen vi r de Twe ttt Dlstrlbutteitamkaarten en tel aan het BI kanttior Ka ernepletn te Wiieldtii voor de geineel te Woerdeh van I0 uur en van 13 n 10 um de gemeente Rietveld ven a 10 Ulir de gemeente lUrwoulawaaii t i van ia II uui de gemeente Waerdec van ll II uur Aan het Ageiitaihap t Oudewaler even eens op Kateidag 10 Maait 1H4 vuor de geiiiienie üudewater van f IS uur en ia uui voor de gemeente Papekop van B 10 uur voor de gemeente Hekendarp van 10 11 UUI vo de gemeente I ahge Ruige Welde van II 12 uur DE I r IDFR VAN DFN DISTRIUUTIEUII NSl WOERDEN OFFIC IEFI K MKUKOfcELINOEN MAXIMUM inOgNIFilg FN OtTAII LI8TKNPHIJ EN VOOR UHOkNTLN liN milIT Bekendmal mg No Ilï Deur prijblljat geldt van 15 Maart 1 H et Do eerbt vernielde uiljzt n zlln groBhieiM prezen de tweede de prijzen voor den eonfaujnritt De groialeraprljn n Ifetreffen hoeveelheden per 100 kg acr 100 boa of per 100 stuka die dei conaumenten sUn per kg per boa of per atuk UBOKNTKN Andijvie tglaa 41 ƒ 0411 Savuye kool geel lO O 014 Savoye kou Igroeii lOM 0 14 lUiude kool 11 5U 0 111 Spiultkool ongebihoond 26 Stl O 34 aprullknol gcarhoond 37 SO ƒ 040 Wittekool M Oil Boerenkool lilt I O li I een nrmder lof Gele van 50 1000 gr p atongewaaachen 4 O 00 Rnode Sort I lien 0 gr p at gevtaaachen 14 O IS Sort Ji van 0 fi00 gr p til ongewaaachen Ml 0 I2 BiiH III huven MO gr v ut ongewai hen ƒ 4 80 O llö Botpeen glas 20 at p bna van 04 kg 10 04I Knnlaelderlj onder blad boven O cm diam 10 0 21 7onder lilad van 4 fi im dIam IS 0 n Bdceldïrl tglaa O IJ Peleraelie en kervel glaa lo 0 13 Kropala tglaa Sort I boven 1 1 kg p 10 al IIIVI 0I Sort II van o I 1 kg p 10 at 12 O 16 Bnrt III van OOO kg p 10 at II UB OIO Sla glaa anijaU en dunhel IM on Veldala 41 04 Spinaue glas SOM S4t pinazie natuur 211 BO 034 Oeia itlen r 11 50 ƒ O 10 S alollen 15 50 O 20 Ramenaa 7 OIO Koolrapen A IIie O koolrapen B 9 50 O 06 Postelein tglaa 9t O 70 Prei Snit I boven 15 mm dIam IS 0 17 Sort I tot IS mm dlam lo OIS Kroten Hort I tot i j kg p at SM OU Sort It van V I kg p it II fOIO Sort III van I l kgp at 6 OOe Xrolen gVkookte 3 at of meer per kg 16 0 21 mineler den 9 1 p kg 13 SO Ola Rabarber glaa 86 04B Schprreneeren Sort I ten h H gaffi 20 at k r 23 OJO Sort II 10 4S i t kg IS 0 1 Witlof Sort I minder dan It at p kg SO 60 oao Sort H meer dan 18 at p kg SO 0 34 HadlJ tgla I mil Raapcleleri Iglas I 17W 0 4fl rasr telen gla II SlrinV Tulnkera fla i 12T 1 52 Voor hel snijden van kooi ma 1 rt p kg berekend worden met dien verstande dat de kool na het arijilen gewogen uordt V ur het hehrappen van wortelt n mag I et UUIUliUltllUiU ZEKKRHBli c ntet onvtnorf d Oihttr bltjjt als gf sitrjt geep etn levensi trzeiering hij j Ontralt ArMders Ltum rerzdtm JMatmck pj iji te VCravenhage DECBNTRAI i iohlf couianc ver fhrt Ufttkend t tiiet i WLÏAIXN IE AMSTERDAM Ai u GRONINGEN ÜN ROnEHO Ui TO n r Mfnimi i n ii Hin i iM jtimwmnm r t v 1 p kg of p boa berekend wordtm PM vemtaiide dal de woi telen vA4r h i h giwogrit worden Vuor b ofging van groenten nt ti i m door detallIUten 1 et p kg In rekeiUt y h r gebracht bov n den verkoopprlji aI tvlni Voor de afwUkende kwaliteit bt v genoemde producten aliinif de vuui i itltachüt nkoeten piljZi n bërvki i tl tdiê dia In een redalttke verhouding rti n t di hierboven gepublicïeerde maxlmu f ij m weike gelden voor de bei te kw i ii i gg ifikoop tegfn lügcrc dan de gcinit i fS iisxiiiiumprlizen moeten de verko i i iiji g lirnoveref nkomBtlg worden verlaagd Het vragen van boogcre praten U Hiiatbw Bewaar deze opgave en gebniik luar W Nlfuwe opgaven kuimi n t f ongeldig maken VERKOOP VAN lUJIHOtJ i AJle hakken van rijahout xyn veij i 11 bh dfior hen geoogBle rfjfchoul vAAr 1 Mti IM4 ie verkrtop aan een i g n erkend n i ij i oui handelaar Uitte veipüchtlng geldt 1 i i vom hakkem die xelf aU rUk outliafult our m rkenü Hel vervoer van rljbhouf it v vom taan olerhls plaatii vinden rmder dfhk vv een geldig geleldehlljtt HUUBFAAaitEN i iT DE INUNlIATIKobUlfcDl N ♦ ertjtr j ortlï I WW De paarden uit de Inundattegfbjt u tk hana bM paardenhouderi op het dro tiAtA onrit iinhtm ht werriepi kunneii tl 1 i ver moedeluk alle n blijven ali de nleuwr 1 ntdii huurder dufc dit paard dere paanli r er Un baruating hecrt niet go dkeurli f vai uj PRH en tegen teruggave van 1 aan hern verstrekte aankoopxerguri i ifl lie ich voor nadere Inllchtineen r mtl ïijn P H H tn verbltidtn r M hFdnellng de piiardeVi daar te brei f ill werkeHjk no jdlg itjn De KI K I N T fKH rubriek II nmoeouwEis Uil voiirrnad leverbaar Kaasstrenisel op loewiizing Kaaakleurael Bolerkleufiel MaalKUzeti Vee ueiieesmiddelcn enz nrogiRli tij ƒ DeGoudscheGaper Markt 6 Gouda HET NEOERLANOSCHE ARBEIDSFRONT dim KOMT EN LUtSTiRT NAAK A AKKERMANS leider dienst l eis tn l icj iattJinla die hieiower lal spreken op de Op nbare Lsdenveraadering te üudewater op 16 Maart a i In zaal üudewater Vooruit Aanvang I9 3i uur precies iiuw Ihm W M n M iltllta KhiIh twtrDgkcH M it Suitl VowMtMua iki n hel PlMlialijli Kanlioi flijwielbanden weer als nieuw Niiuw loopvlak Barage QULOEMOND M4theneascfdl k bJa Kollerdam Pootaardappelen N A K van de kici terstcling UevfUndcrs Uinije Koopmani Ulauwe Noardeling furoic bigenheimera M VAN ICK Hllvenum Minckelerasirail 8 TcLbHbU TE KOOP een aanhangwagen voor achter lela o motor gestroomlijnd OPEI model geslepen spiegelglas ruiten 2 purtierdeuren goed gestofleer elecfrlsch licht en Biedt plaats voor 2 ta 4 kinderen Compleet met onderstel ƒ 2S G Janssen Walestraat t GEVRAAGD NETTE JONGEN M J VAN VIJfcT Bakkerij Groenendaal 32 Voor 200 spoedig niogeïijk Ie buur gevraagd dour jniig ethtpaar z k gemeub ZitSlaapk met gebr v keuken Br met uitv ml en pciji onder n G 1971 bur v d 1 Gevraagd bij man alleen UIII8UOIID8TER 40 è 50 jaar A Verbuig Noorrikade H Waddmxveen WOfONGRUU Aangeb te Lelden zonnige Ie étage met Balton en keuken op defligen stand teijen woning of étage te Gouda Br onder letter T Willesmgcl 98 Leiden Jongeman zoekt net degelijk Kosthuis met goeden kost Br no O 1076 bureau fan dit blad STEL HET NIET UITI Wij raden degenen die zelf Tabak wensehen te leien aan nog heden hun bestelling oor minstens 100 prima veibpcendft planten ad ƒ B p 100 atuks op te geven aan TAVERO Rozenlaan 4 Boskoop Boikhouder heeft neg cenigcn iQd besehikbaar vuor tiei inruhlen bijhouden en lonirolceren van Uw adminutratles ook vooribuiten de 4ad Br no O lf 7 bur bi De Ho4 r en Mevrouw SCHAIJÉK Hoefm m gevei kennis vrfft de eboorte van hun Zoon KOEIJ Gouda IJ M iart JB44 Khtgmiiun db n JeruB ontslapen nu fn gcdulrti Afdragen lJjd it n u 1 i K he l Oil jJroer Writtf ill U mi iOHANNFH WEH1K1K Ui d n U 1 fttjd vnn ruim M Jaar Jn igei etulgern Uit genarie tit ri ik aaii eriijii n troOKl una i U n In fin HH te Gouda h AVFaRllifK Bakker A WtablHlK Zwoik Q J WIKKKNGA Wealrik J WIKKENGA IWventej ki WKMRIK j WKSIHIK Booy en Dr ie B je Oouda J A WMTftlK C WBSTRIKKletn Anneliesje en Benny Rott i darn H J WKSTHIK Gouda K W£S l fl K en Verloofde J A WESmiK Oouda 13 Uaart 1M Ooathaven I Uever geen beujek t een bloerrien Teraardeb telilng xal pUati hebben O V op Donderdag lê Maart a i n m 1 45 bur de Alg BegraafplaaU U Het huwelijk van Me Ij M F J Baak en den Heer C J den Hertog hetwelk gou plaata hebben op 22 Febr J 1 en wejjena ziekte moest worden uilKesteld zal Ihana plaata hebben op Donderdag 1 Maart a a des namiddags 2 uur op het Stadhuis ie ouda Gelegenheid tot elltiteeren Doniderdag 16 Maart Van 3 30 4 30 en van 7 30 H uur Kariiemelkigoot 22 Hierbij betuig Ik mljji harteIgken dank aan H H Doktoren en Verpleegatera van het Van Iterson Ziekenhuis voor de proihlige hulp en verzorging die mijn vrouw genoot P DEN OUDEN Gouda Noorderatraat 7 HierbU betuigen wiJ onzen pre len dank aan alle vrienden en Bekendcrt voor dB vele blijken van belangBteXing ondervonden Fam 1 DEN OUDEN Oouda Noorderstraat 7 DANKBETUIGING Hierdoor b luig Ik mij hartïlyken dank aan de Directie en het ge amenlijk personeel dJ NV v h Coma Jonker en Zn alsmetje aan de verdere belangstellenden voor de vele btijkwi van waardeering ondervonden bij mijn 0Jartg Jubileum J DE GKUYL en Echlgenoole VOLG Nü CMUmujUUMiK Steno I ypen 7 altn Boekh Alg Ontwikkel tg Vetllgingt wtt tnt SCHQEV S atnrtoalr IJ Amu ot4 l I lotptctut en proefles gruUa MlfeuWE SCHOUWBURG Theoter Üe Levende Poppenkast brengt weer kinder vreugde op ZATERDAG 18 MAART 2 uur i NIEUW PROGRAMMA Jan Klaassen en de Sultan van Boebelemoessie Pdjïen der plaatsen f O 40 tot 11 Plaatsbesp rékeni Woensdag van 3 tot S en verder dagehjki van U tot 12 30 uur T DBÜA f NtoEi i andsche SSi9 5 V rOnA TECHNICUM l ARNHEM leidt chylleliik op vooi Ha I cImIb4 Beuwkurale Weg en Waterbouwkunde Werktuigbouwkunde Ele Irolaehiilek Ckemltcke techniek 2ulval techniek Moderne reclame I lllllll üniUUIIrii Vraag proipcclui 151 n PBNA ARNHEM Fabrikanten die porhj o deian of regalmalig w keli ki o moondeliiki en goed product kunnen aA v r n gialieva offeila t maliën oaciaol m luK n huiihoud il li ortlltaton galantariaVn lar an kunatvoorwairpen ijger en taolwaran boedachoppantoaaghan byautarietfn howKiraaiwark ladaran corMigai ant ani STICHTING HANDELSDIENST Oude Q ocht 235 Utrecht Bekende Nrnia op het gebied van maatcortelten verzoekt aan hen die te Uouda en BKHOOÜLIJK VERTREK n dag par 4r weken veor éim harar a i tlérea beaohikbaar kiJtinan alelten oni pgave van adres en prijs jocde oniKeving gcweiischy Uneven onder B I 418 Alg Adv Hiir A de la Mar Azn Ainatertiain C ISAnkKitiiKIw WlêVtalC KLEIWEG 46 NIEUWE MARKT 25 AlUU Het bekende adre voor lekkere Stroo t wnfph n mm MHMi Tijdscliriftaoenteii GEVRAAOO door van oudst bekend groot ilUiaIr tijdsthr ter bezelliiig van eenige oi engei alIcn plaatsen Voor artieve en betiouwbare per ontn eer voordeelt ge tundilies Br nicl uilv inf en ml over onizpt tupaclleit onder no O 1954 bureau van dit blad In zlekenverpleeg inrithllng kunnen geplaatst wuiden Verplea gstsrs A Ziakenverzorgster Werkmeisjes Intern goedt si en hoop loon Sollliii rkhteh aan 7 iekenvt iq Busch en Duin 1 L richeweg B9 I o ii dui ntn OKVHAAÏiD Gebr Kapiphuiien N V BanketbakkeiiJ vragen per 1 April een Winkellufirouw niet beneden 18 Jaar 2 Dienstboden Hoog loon goeden kost en renige werksters oor de inorgtnuitn f afeHest Üe Kro m Kleiweg kt wie rulll lp ltjl zgaii Idineb x h m i il J7 h hIcjcn 1 p dames spurtaL i m 38 en d imesregcnjaa ttijin nianulp ikje nu H Tu ithc rl I tn 7 uur vf tr VerlmitikoMU tiansihi dame wensihl üiuriiftg oruUrtuhl in NtU IA AU ViitKilj W lli Vet U W 137 Te koop fvr gi pcl oiiderh ktiKitiwa en t i mi kinder k dikaii4je a v i BerH Katiiilctijk M iWi Hhl bcncilfn Jiilinn iilii s Tk KUOPi katliBl till m 1111 kinderw gen ƒ 20 litHiker liliH inifiiljal 23 Ter rutllDg aangeboden 1 p br iiieuijefeMh lOj 21 voor ni 1 Prinfeentierg R van il wefï 57 II KOOP Viool ƒ 25 v d Hoest i iiti clersli lat 15 Tt KOOP dsVRAAUp w ischslel of wasthküm en kan of baby wasihteil M burggraaf Westbuurtslraal M 7 Moordrecht TE KOOpI mi oie groene clubfauteuil ƒ 35 J v d Starre Kerkstraat Moordrecht TE KOOP vulling vuor kinderbed ie 25 Van Leeuwen RPigerstraat 74 Tt KOOP kinderbox ƒ 2 Alplitnaar Bhijnvis FeilhBtraut 3 AANGbBOUEN ung 20O0 m ni niiaallilm vfxji liuisblostoon BO J liust Jou l tit liaat 112 WÜ Btllï T tiüö re ïïeCTën wlioenen ni 42 voor dainesh nen in 40 pl hak w Wed L Kiijgsman van Mriienslraat 24 iKiven Wie ruilt mstlioencn bruin 17 voor meiijessili m fti en ronde puinpi ni 42 VOOI molières in 3B II de l ilii van Slnjensirsat 24 Ie koop viiiol m kist ƒ 40 1 vorken en J lepeLs ƒ 8 4 Sc hilderljen ƒ 20 pop m hUielije ƒ Jfi eeiilgi vilten lutisjeshoeden ƒ 4 50 Hoo niltioi n Bloemendaal 87 Wie ruilt lp br pumph m 3H vmir nieisjesM h m 3n platle hak en winlermanlelIje 1 55 tni voor 1 15 m Van Lef uwen 2e S hoolsft aat 1 ïfcH RIIIIJNO AAN rËiF hl pumps m 38 a 37 voor 1 schoenen m 38 l p lieer Kophiastraal 78 TER RUILING AANOEB 2 paar Bchotnljes m 25 voor 1 paur m 28 Bos Ie H v Alplunsti uat 3li ZIE KAADETALAGE bij J Teekens Karnemelksloot 3 Agepl van Hemert Waddinxveen Gevraagd nel meisje voorhulp in htiiiihouden en winkel Leeft bov IH j Zondags vri Aanm na 7 u W KapIpin Boelekade 32 Ie knop tafel ƒ 9 80 2 spie Kela ƒ 18 50 en 4 50 was hia ol 5 tour intenhanser 1 ronfie huisk tafti f 35 gas Hel 2 Mt9 ƒ 12 50 eieiiekje en uijl t Y 1 Vonk Kleiw 27 Tl K RIJILINO AANGEB etn paar zwarie damessih 1 g si rtel plat ie hak in 38 vour een ji iar d ijnet Mh m 37 Van Itetnen v d t aliiiotraal 12ii Ir ko p 11 X 100 tin t n h50 X 100 tin Verto oiult kwa ƒ 10 p ni Tevens baby pop r koop gevraagd U lm ixlil Ji Spixirsji I l Ter ruiling aanirb 1 i iir 1 n ddlnl l tl lil jH i voui m 30 j in Ie koop lp Ujntwanleii van binntii In r ƒ 211 2 ta ssihen nieuw ƒ KI V d Kind Staringstraal 20 fer ruiling aangeboden 1 t ixdiios Tfc KOOP slaal mest ƒ Ï5 Akkeibdijk 51 LLy WIE RUILT 1 p damesfct hoenen m 41 voor meis jesath m J8 lage hak V d Bui g Cra bethstraat 32 uevraagd tweede Melaje voor heele of halve dagen of enkele dagen per week J van Aalst Gouwe 178 Kleine woning of werkplaaUje la baur gevraagd omgeving IJtsellaan Voor klem teller Ur no 30 i2 bureau vun dit blad Jongelui die gaan trouwen ZOEKEN KAMER8 met keuken of gebr daarvan Br no 3076 bur v d blad Juffrouw vraagt ZIT SLAAPKAMEB rJ nel gelmiik van keukentje Br no 3081 bur v d blad Gevraagil do jöfTgemaii nette ged gem ZU Ht kamer eigen bed met of ronder pention Br no 3082 bureau vandli blail Biedt zldi aan net IWelsiêi N H uit tien g goedefi boerenstand iHs hulp In de hui h met huisel vetk Lr wordt meer gelet op goede beh dan hoog loon Br no 3tl8 t bureim v an dit blad Net persoon 50 J over veel vrijtn tijri besili z6ckl werkzaamheden liefst Ihuiswiik Br no 3084 bureau n du blad ing t hl iH vraagt ged V huis of gem kamers met getjruik m keuken Br nu 30öti l ur v d blad Meisjes strOkstera n naaisters gevraagd Aanm Bleekerssingel 24 hoek weg naar Ons Gtnoegen P08TZEOEL8 Inkoop van alle senis restanten en verjjamellngt n Muller Gioenen aal 41 IJ spaart geld en ponten Laat bij ons Uw ouden vilthoefl vervormen en ap eleeren Hoeden vorden allem Maand Dinsd on Donderd uiingen Na 5 uu Sïi otcn f ngflf iet üoejunverwelledijk 43 TDINNKTTEN 5 X 1 m15 1 8 X 2nj 145 fi X 3 m f 2 5 X 9 m ƒ 3 20 J J etkens Rarnemelktloot 3 Ua etalage TE KOOP UEVRAAGII in g staat z kinderwagen Van Buren Reigerstraul 40 Ter avem gevraagd donker heerentostuum m 92 z g a n Melman Koektiekpl 10 TE KOOP OEVRAAOD wringer Wondergem Raadhulaweg l gl Reeuwljk WEOULlX OPEN een kaalgeschoren fox hendje luisterende naar den naam Lame legen beL terug ie bez W Haiiiellnk Stulwukersluls M 14 Verloren dooe mei inhoud Tegen bek ning terug te braorgen Reigerstraat 34 LADDER8 OrilALEN is niet Ieders werk Wij doen het andere vlugger en goedkoop vanaf 5 tt BATA Hoogstraat 14 Aangeb stam en struikluzen roode zwarte en kruisbesaen heesltis en vaste planlen O Ilendnksen Aihterwillens H ti Voor alle voorkomende lasth plaaten smeadwerken PlaatwerkerU i Uitmaq Vogelen aiig23 Van I oon a aoepgroente li Sewib het beste wal er Is Nnaicrslmat 12 dat moet u weten Fon adres om niet te vergeten Verkoop en verhuur van betere geluiilhlnfilolla lii voor ifdei doel Kranenburg Vlamingslraat 20 Te koop gevraagd grnmofiiimplaten en gramofoonmoloren al Of niet defett al of nir t in kast G de Raadt Wijdstraat 22 Tabak Mden R I Bli Ueli Sumatra epz voorhanilen bij Bloemenmagazijn de lelie 81 Anthoniestraat 9 DAMES wilt U tevreden ijn laat dan uW oude vlltof stroohoed vervormen in de nieuwstd modellen bij M iiaori van Eljck Groenendaal 12 GEVR FLINK MEISJE voor dag of dag en nat ht Klein ge m Mevr van A Or Floiisweg 103 Gramofoon versterken viHir groot en klein volnine t Cenlrijm Git enen laal 23 VERLOREN blauwi wollen meisjeswant on uk Burg Marteiissingel Iimh bel terug te bezorgen w irg Martenssingel 4 Te koop 2 huuieiefouni si ƒ SO pelroleumstel 2 JO strijkbout gasstel ƒ 3 50 ii ffer en blik 0 75 gaV ki iitaarn ƒ 12 S0 aehemerlunii ƒ 1 50 Vonk Kleiweg TE KOOP 3 theeblai tjM i 1 per at 2 hoekplaib iis en wundrekje f l atokplanken m haken i gegoten ij eren bloem dA I 1 Vonk KlimeK Te haop 6 winkellai i m S halen ni snoer 2 pl it m niers en sohakelbofd 5 1 p dameshandsih ƒ 30 tthildcrijlijsten ƒ 8 i P heerenhandsth 1 V mk Kleiweg 27 NAAIÜTEK GEVRAAIli I dag in de 14 dagen v Vugt Kefpisiraat 72 TI RUILEN wit j iih nieistliort m 44 voor 1 Km ilamtsi osluumrok bl o t Van Braam Nw Haven 4 i Te koop gevraagd iiiuil iif haard of haaidkathi I A n ii met fMijs en omsthr i St hippens Iindenlum i RiJswDk a H 1 TE KOOP GEVRAAt tl winterjas voor Jongen 17 è 18 jaar T de Kiml i Laixdijk F 114 Reeiiwiji Gevraagd voor den Vm iilf nette Jonge werkster vollen ko l Teeken I i melksloot 3 WERKSTER GEVRAAt ll Berkel Vrlm ensle TE KOOP GfcVRAAI t werkschoenen m 43 41 L Smit Raadtiiiisweg I i Reeuwljk Wie kan dame helpen an een toed gemeub sit iilu t i kamer zonder pensmn Br no 31H bur v d t i l Ta koop gevraagd Jonx i Jasje voor 7 è 8 1 of ki rbare heercnjas van stof Srhllperoord Gr l lobastraat H TER tlllJNO AANGI kinderschoenen m 21 i liakkebandjes vooC diln j 10 V d Hee Kelzeiair I W t