Goudsche Courant, maandag 20 maart 1944

GOUDSCHEACOtBAHT Prut 5 CMitt p r nttmnHp Oli rr iacifun f TttTïR ami4i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Kt KKltRINCIRN Hat ii Nfaatikeiiuaaaaa aalt mcaai Waiam tl aaaa vela aamnaiaaiaeii aal aan a I r a k a w r i n a ae ataraai II ttnatl I lat 14 ar la Amaiaiaani Ham au ii van I tul 14 aar M lian Ha la ttn at ilaa van Ainiriila Waatrinaa la a ii iaa NaaarlMiaar ilafc kan aasilnaMaii tan atnai aa Warlitkaantton ui Amartfavtt liaaaaimm Naaf a til Naaarlena lUilana a kaufinaan wnrAan aMa InHrliiMtiait vat liaki nirl kaïrakkni l a tnaalalni van tamllMaaan tfi ur dat aelalUaia aalaa l vpt mliMal ti ala l aiMinan liiaarltan Ik M Jaar ala aaltmcIrlWiaaiiltf litis Ijii Mior aa tawarkalamng klHinfit alrh avrnaana aanmaMan a watrtaii lartwirnila Itiin varkliilahla van aa lawarkaiatani rlliMtaid tliirlnr Hl da Waftan NI kak ladai wiMrn au aa intnatanr aan Jaar aianaiiua al arailUkthaia vo r 4a alllilaia irlaia kaall kawaaan ataaaavani iNaUaaaiHl ami kavataarini tUa kaïaklai laarai ataautia btatla raktkniatian vaar t haan an taruirala l n varkrllakur kU a iMvataaaaa Naiiaaatana tal Wattan au Amnlaitfam n m Alkmaar lAKaaatraat it Haarlan aatnlaaairaat llj OromtnaaaL Hapran ltaal at rnarhaaa llaniakraakaatraat Ml an avanaana fcl h l KraaUkummanaa Koiti VUvdktri Dan naaf I jaliaiiitan war4an Riaaiidax tl Maan r aaa IA waar laiara Ida aakaiira la wmaan vaar ir Wallan aa afriana Hrlalaniaahia au Uatlnaanalika Un arhiM hiiilaiailia la tal Afxf Wat Waar Wann r7 Hal kaald vA I Main iiaiwaik In f n daeInliian van bat llaniaanla lahanbula aandan nldwal aan dan Itni aaniaaaliii van a llravanliaaa la avalifdialaii Ha tialtvnni aan nuiiiaanda vrouwanflauiir an aymbitllaaari ila anaaUii f M f MatJai I an iHid Miilaar mïinttX n t n tii li rB I waail U hal Het t MitiMiili einel w doel Nfgnw lUuu U m iiia t f 9t UAfMMle m nVam a4MV iLmaaii tien ill V Veitletf laa irMrht Aotaiaii ónl 4r lt nvlen IN kd P la MiilftPi ot rmtitn 1 fMtidaiMk m lOUnmtiia mpft fWymiïtit Kaabar gan fMiidaiNk OltaVAiigPt r3mM i Da avarlga iillalafai Taebniaehc Oag OoakWaal te N ma cn I 1 £ i M andkeven i Olatrlel II a klaaaa C kamaleanvwadalaMI t a Hnl l n laa V aa ivri algalMI kampiiianl Hl kitmpioanawadatrild Xwarvara a lUraua alaabaei kam llrana O amplnanl Haa la klaaaa Ai HV II NA II I 1 Vaaraampalltia Nad Vaailialbakar Hartkilt aaarwUk I 4 WBC atnlwtlk AiruiiarelolMhe IV Mreaa V mc t d Uroav w 4 Afdaalink Oanda area D KHU U dauda V 1 1 MKi imaui miM i imv tarlwUk Amniaratolaalla t V 1 4 Da Ibiiiqpliiii bail niakelartlnna waar rrp da ritrblabldlaitiitaala taiwUI apll Krrol vi v iiir atnaet Vtx t tta rual waa FlltrVwUk In dan aanyal tnaar liet aarata ihtalpiHbt vlal aaa ilpi aiMlaian kant wa i Plakker nit aan iMPkaphop Irani InkopMi O 1 VtJI nUmutan vtMii ta rtkii blak Nii kelarrlir ra dnrrr an atln vtattral treUMlIa Kinrl prmnftl i I In da twa arl natft awarinria a tt HirVk atrMda v i n t iklal d4 r laatan niaai tta a ta v I aa Mrr lU illHliMt hitilil iMlalakantt ala4Ml fWrlaaUna ppii aauvnt van AttMiwaialtil da ainlwMkilnatvardaaiaer wikla rlan hal nttrapan inaar l t l liani tiuiiar han aljn tramian dnrrr In hav itiHi txttlan I Ala aan kaarlanbiMa vlal rl ninlwUkploait lu alkaar en AoaneraUil hwi walitla nalalla ilrrtH i Imiia dan alanrt ua I t ta bl anann OOK CKKHIlMIIMtK II KAMPIOKN Markal hal tM inta irnlanita kain lnan K wnnian waa ii iati aa vi i traiMaina lekkerkik iflalaraii mrk bat kainid4ianailaio van haa Iwaatta alftal ktmnan vlatan dat dtKir ara n I uvarwltutlna i p Hinad Viilhamtan tl ilatfinlllaf Oa ar iala plaala IrtrAaita lu da reaal va la klaaaa a 7 weivat w i atiFlla a tl Uaael Iraafl baar kaïntrlttaiaH ltap nMt In apn pnrlmjllakane Mpiph nrn ta aaiiAn flaar ft la Kern i liioiiaptin li lllJa da V laa iMtaft iwialan atfUkult vtnrr i p haiufdtran Van veala Jaar hal iphleikenaeb Ureua iiANiinAi vntaa nkiiunuT KAMPKtHNaaANa ria alalaian viKir d Ma Uaaaa van i iin tatllla van hat Nad llaniilialvallunid M aililpilatn a t aalda wadaUI l llWg II Viiaf la pelnilla l I aan I I ealllk apal iMnr dll laaiitlaat liptinntll VIraa da hana nm mat aan aaiuk aantal punian ala nWN aia aataia l almlliran Mat nna drIa UiiiiawatlaiiMilan l analen haan ll het haft In alifan hanil On aland vree blJ da riia ft i iit vUI miiiiitan veer hal kul lalible I WS dean l ipit maakia v Kaatarwn mal aan hard aehtrt al Uk I die iarnaml wal t ear dan dartlendu rend maler tiMlilien gehaald Ja kunt el wet dat vllogan noiiH lekai val lUn JM reoOKl van vandaag woMa drxrr dal van nvM gen nvl raobaduwdl Wa maken weer i i e drlahon lont myi per uur naar gewoMita aal Hmlrertai ti Dan iMdan wa dut morgeit o a iwea i4 irla uur hi Aan mnalica iniMHen ryn maaikta rem e all wllda h J d Mn eUroten U i biaiAi weair hal der maken l e lengteigrarlan Un rrp deae liireedta langer van tuk Iiy bm n la UuAien Wb lMw liaii 1 Ami rraiteUie Jrtn g na al wurrll het ook een liaelja laati r a 4wa itnmg er p aan dal a baar Ma ta doen malen geven en elmdaKik gaf ram haar loeal nMning da l el4en op da kaairl Ie alten Vidr fioiia Jraa wna dll brularr tUdveraplU Ing landat ile rarbigraaf knimera ln rien koer roalalreonlo jlal nam eohter nieit wog dut fern giaag hun vor ilerlng i p iT kaart v i Wi eg Weaker ha l wal liU mH m le eo Irinidoir vtirif Taa a bNierlohl VUk ar ilei da lip Ie la vati da bi aliiun1et liad WJ en t l4 aan eauUaoinlraaal A6 ovgtdiaiiaen dat h 4nnair verkiealnig m een tlar loeienkon wiH ilen haetiiieaehoven AlaTB ha i1 varkooa ta nialen hn enon kitua afgeai4ioieii htiakja lul baarbeeohlhklrifl Wordt vervolgd WANNEER VMOUlSTlWNf Tat lg Maan Maal viaritaMaag weHlan van M g M aur M Mrl Maaa ap 4 4 oMar II U il MH Maan np R XI ait4 r H 4 tl INH Maan op 1 eniler IK 11 TKKiiT = Wr la W l i M I If umli II iofheel ii i j 1 n jM i l I kil li r l l Kt iff q al l lM4iiitr il ii l n 1 1 1 H lllM Omnraa IJk i tl Ur UU NI n H y U IllM tei tM 11 W jflll 1 kn i i Ill I Il lil I ld rk aiMl Soiiil V I I II Ml lit aUiii i net mdl r l l i l tn ii 1 n d 11 iih iit lil 1 11 I 1 Vi ii W Hi ll n hrl TeK iiol I 1 1 IK Al IN A 1 I il r i 1 1 1 i t I pi 1 nl riiiaf rr II II 1 aiii f H n d g 20 M rt 1944 B r vr Ma kt 31 T Motatfil fiotutlimini 4M00 9 v0chten fuifchen Boeg 9 1 Dnjestr duren voori Succesvolle tegenaanval bi Casslno Hat i p rl v l vuil de DulUehc ck m kt lionit end Aiii d l m lciiliHip n iim JuUmttieu m $ i l lirn a Hr iLuwU o vrptvettrhi anviiltMi iip Hie tirujfgi nilKioMrn oncl riiu ncii Hik p ingi n m dlf rlviiM Iw te fli i wfiHlisii viitUaeld Tu Uen mi WcritiH p v p dfii SB ln hMi Bo en dtn önjwlr i dï geviK httn nu t v a r i p Mid vU n4 iyi tHj t ik fe t JgMl Aw bovMiloop v n di n Sr lli h in Bo lnmiHlt tumtcNjn kiierof 9 Tirnopol vUn hcrtmiilcl i vklleii tier tmliijcwifkini mutlakl nu troep n U K n Jh SovJpIji op faH h Kl n pUMfUvii In VBilbtii iiU n adtBlknv t l oroM ii len J5i wur v rll ï n i itiMwichon i t Tii el UMiiiby werden llt c ti In MA oorpaiKlor ♦♦ mnUCTWugPiik m Il itukkeri iiUirtn a chut l niiid UIfjUu kncler w p iui en vvertuiaen HMvUfd ot buHfemaaki In hH laMd Krzütnientvx Ku W werden n vljiin4 IUk unvtllen r llam of op evimK iv 0 tuivlf gevedhm dutcn voort tl don r i tt l n ronttecUn ia d gmiitniteMviuH wt r Of vleetd lilto lU Mnv H n v n d n vijand l £ dtn ZuldetUk n Mrviir v n de tt tfln Smulden vnn de B n lnM MR d n ub wr g vnn knoicn k en yk Zulil niil n VI01 WtWiMk zUn mlii fti hft Noordm van hst OlMtcltJk gt It 4 kracht Urr vUwid ilJke MB ilWn all gtvolg vnn d d t dig MNn g la t n iw r vtrilmcn varHÜldfRl D Bavjrit undrmamen op A vn f r bnin lpui eii ilachU plati tel ke door pantHit w g na otfd raleundo aanvallen dt tn ona alweervuur inei iutonlen teniit p t etpatltplekkfn dw vorige d 4 i n ward n tn ttm tpgi nB nv l Kii iJ4v rd Kif I ll WxiUi oiipciii vernietigden aan liet l ndiii liiM fa vnn NiHluno tutryko UHiulelUkc neaten van vtrrtel i e vUflrnl leed war tolopdtge verjiMcii Kr warwi gfvjtigpitcn gemaakt D vUuiad zatte U duur pantanrwii gin ondtoraloiimli atirrko aanvallmi up Caattno voort U weiden nici dovllrtifdinde ondpi ateimlng d Hir aiiig vllegt rB in fell geve ftten afgetlagen In eiiii kluekmoedlgan l g ruuinv l w nl de Vn hel Noord Wealon vait do planta llggWide burchtrume heroverd Aaii de real van het teonl VerU i d dag zonder t j iidera getiaurtaituaen ITiinttatlea Aiiierlkaanaoho bommenwerpen ti bcn opnieuw een tarreuraanval ondernomen op de atad Rome lit het centrum d r Md on In woonwOki ii werd gt oot ohada aangvrlcht en ontatondan verliezen onder da bavoUUna Ó HTltiWh AiiVi rlkaan che bowmon warpwa hubben de fgeloinx n M uut by anivaUon op hot IlUJwffblod on op Dultaohe aleunpimton Irt bovon ltallü awaire verliepen geloden 98 VUandeH k vli gtutgen waanmder B vtarntol irige oniinpnwfltt a werden neergowhoten Overdag werd woohwUken der ttedan Mlinchen FrMrWiahafen In dan atgnloi iitKht In Fratvkfutt ad Main do UJtndeiyko trircurbommciiwetip achwlo tfoitroriaakt en wei lon varllo en md f da bevolking tawooggibradkt Jltooraanvallan van aanlge Mrltacha ivllagtulgen waran Btnricm op middon i Woat DultadiUnd Bt4 MhUutd WKKK VAN DB WERKRNDt lEUOD Up iilacntla wljaa la nnilaaii KIdaii in da nituwa Kaal van ilan Htailm linuwbiira la Ulraalll ita tour li t N A r Bmiraanlaaeida waatt van da waikanila iaUad tjautiand Vala lauadiiiiaiiiMlIaa wal an vtMetanwimtillad tarwlfl van hat O aaliwarn Wai da Halrlialaltai ObinaHn Kralanhmat Da laldar van hal arbaldMaliiail lauad van hat N A r ila ha i r C i Knul Ijaïiwgil dat da Jaiiid van hadan niat nllaan vani lilannati iiaafl ilmh ilat U m k ill voaiil wit alan Wl iruiataii laatan tn aan aaiiifaiiachae ta kninan alaian waar pliolHii i dit volk lavan Ilat imiat daaimit mnK tl k jijn om In alk liaUrU waar ioujld warkt aan latiadaainaanacliap ta halihan na l adai landaeha Sugil la nlni i naAan mat pniiiic varwMimgam walka tiaar vtUi ailan ant naami dat la hal paard achtar dan Wasan aparinr ii Wü wlVan ifami tapenninand maai aan linlifiiirll ka fpaallng vrHil dtt galieala lanaij hpiakar at iarna aani a rlohlltjkan aaiL Tnii aarata diant da launit prmluftlat atatlintf ta naman taaati hat bolalpwiaiiia n Ainarlt anlama an aarulad ta hahlwn Vnnr lian dta aan hal Öoatfront alrUd rn Vardar iFUhrer beantwoordt vragen over Finsche kwestie Ob grotvd van Mrtiga In h t buitoniMl v r pT id berlchton over wn ttVMTdim aup V M den rUhrer bU te ZwiradMshen koning In veH Nn i Ml to ClmctHi kwMtte h e t dt BiirVjfiuMt oorrA p nd ti v n d S t kholmi Tidningeii om ttii rechtitfMkkoh flaiKHmnt van dm ITittinff tm lanxlen van lw tmbIk tl vcr MObt D rUhrKf heeft den Zwee ichi lOlTMpimdiint op n v n t volMM mt wwirflon ter tx nchlkkimg MtaM iMui ba l M K n la i KlMti penbarioMMi Mrt bawamit éil hi rlhrar b kniilK gtilMl vati Cwaitan aen atati vkn looiMul IMI tinl lialihcrt ladawn In wrtMHul umI ila IfMMiiaHnii van Hm waaihchnn koniiHI lill tUail il iiim in dcva liarlfihMn nwil ta HHm livataari wM da liadandaaaai hn Jaiigd atkand windan ala bat viilk van niinnan i aii ral bat nniitllit aljn dal aan alaainaana barnPUakaMKavii n llvblina In bat lavaii wardt aainapan Vat vnlaana maal ar in da liadrijvan aan laarlln Kiatataal krjhiaii tbai aan laarnvaraanknniatataat inoat vnnrta hulp vailponun aan diaganan dia krarblaha hun napai itaiaan batvardar kunnen branaan dan nnttnift TanaUitla pialtta atirakar vnor aan niauwa altfaniapna vaeabtiaiaiiniina aiamada vwir a nbatain madladha Kaurina art cnntrnla In dabadrljviin 1 IM arbaMMriintlaldar WnudanlMI lilald larialntta neg aan kort loaapraak AMtetinrtl IM barlrhlan ttn VUwh Ik NU Wik itiat w i n waartim Ik aati amitfalUlan lap laaii r ni ijrhhan Hat li nil Um bahoii l lit koitliiit iliiniaar van Zwaiioii MarAaail iii rtinn rin l ii liivUiart op riiilaml Ml ultnanotinil Spackial la ml nok iU t MkHM waruuiar it s alap m t rU nrwtar Mar ttllartard Bimka tiairSSKTt r m Winnaar dit aohtar awi nu atln la Mlartard acmke van aan aulvar waad t vartiand Wagen Hr I BI Itcl twamaan dan loaaianrl p giotul W da wap iiatlatanikiv rw rd n tMoof liivanalMitagateltnig an vaartaoplge haehlanla Van liavaaaga Dda enUingan wi nna t n tnallehUnf ap hat Vrjdai 1 1 8fa k indii da banliiii ttattMfand itivaraakerlnaalaUlna an vooriiTOpia h hiai i Mal tlitna aitaakmutlada iMalult na a IDM van dan aaeraiatia nanaraal van bat difiartamant van Jualltla Iraimat da riavanWark Maiiiiiadan van da pnliiia aea vatder In la krtrripan n tavaiia varaabillanda Juatltlaala aiitnrilallan van tlldrnovarulan arlrald ta ba vrijdati liii ir hal baaliijt Dn aeowal da larmtlMn wiatvii ir mn liaval Int lnvtt karin atalllii M vnnrin ipiaa banliunia kan wmdan ullna vaardiarl ala da laiinilnan waariiinnan da verdaimta irwiat wtitdan aahonrd aarwriatka lijk vaiiultnd Tan f niX aan baald la av n van rt aanaeliraiihia wtlaiatna ril varmald dal tivaraankamaua de vraagara bepallnaan laaatlnaarda vardaobtau tilkana nMiaaiaii mraan aatwnrd n t to ia g vu im m IM rt Da daaaa larWIJI Vdl da niaiiwa reielln4 da jiaitlllaala aulorltalian knmiPii rM M 4 tk hanordaal la dnnr da Rev Mi Mmm amaakla waprniKtlMandaviHir lim aiaeiaa w aia nj bo airt sijn ratal la waiwalhirrakarwt rinlawl tn aan l ttia ia hfai a ti waailai aan vaitlpra ta j anntOltaWIk wmlt om dan daUlan nat ftqtt ba volk m vnttrakkair wat t ladntUil readf la Hartijn b a t aa Hal lvalue IrNKaii an firi r walka fWaaialMia wi vnorwkatdan A r Hnvjala aak aakéml Wnllteit amaakl la pianldib 1 lk m n IVfuanMMI Hal j a t ar alaobla iMiat la hi i af apii Wa fttn dan bain M la M caaavanar tUd t kunSan t Bt Iftvial Kwriand nlph Int edwn p i riat la alaohla bat ma aeapllaish bat Un miuialia m t lf bannritwrU vftaai iJMaar dan na la da vraaa npsaaioar naianlla vonr rtdtamt van da I fa Ksilaland an da Var atalan Wat van d r tt tia a anMa voirr Ha Xaniard Da vra an van faaantlaa vaor van da xt 4a van lUiaaUmd an da y Katan knmtan atacbla liat d ial naatta yi san flnnan da rm4 rwarplna amakalfi M makan In ik praatllk ki alka aartaua cémaad iMdt a Vw tiaian aaua nm attB a aagévlarwiit aevMia iSln smtrant da v i rl iiipl a haahtanla In bat Iraalult la Oit Mlldrukklita aabraeht Si hal hiar naat iim wijMainaan van tddakan aard weUw tl a aanaeMaoht lar IIU lin van t elf anan van Juallll aa aellUa ak maar da fwliuiat vnnraehi lftail var M MMMiawi AmiiatalMiMli wr all atl wilden wIttMi In uraT aatiWr kMkan a a f i KnaakiM 1 ntat aan urlMÜIan aatlllknt aaaütlimt lavMd itH t oafanan allwi flafaiaiid en Anwrika elf Vafgnniibif valllngliaadar Ia vaiiiand HM het faole aantal aanvriiatt lat vei1irti iii vim ae rfmMn 00 amnd van Ml Mrtult VM It fwtaarl Jl laiaalaeotiraitl vin I Mairti van paraenan a M üédrvr van ttiMmaitsaMena M imrnartnda fNikiraN af va vailfiijKiiMdar aan faerenaa MWcraa ttlloafanan en daariiMa reedt naKl iaattarl tMLetn aaHvaag nawan imtaiit maga ar Hiea ana tar v f HltdainklH aa wnrdan fe va an dat dit Sm mal p nan tnapaaaaülk an dtia hen taaAJttaiiflMng p imnd van d l gttRMMa MnaaidaBaBaha etlaaa an a fi aM of tOfmiüt tUn hét tkrti a vnmMMWa la atatlan ilnen Haa M Ints aal aMMtan t olBfawla f vnlaraii K b aeaaitM J MMaan m aan naH de alaen Vu rrAI IAANII JHR VI OOT werden aana vreai d ftm t n lat en aaa i la fMB tdMaSSïi iljn en veriunning la vrigMi A ll aai t AtfM aa halwea tSjAae TpKiJwSlefaa tf a tf M haUaaaaetie nrrr Mi aamaii en f kmaaeWg WMt k a dfa efbla rilal vnrrf bal Wafar tr l tnrl H lt inaar l bpi b iaai wi de atrljdfatrlad vari Mawal dimian van l at raflaaa rl ar llllrM llri mofillM af vaak mil l ii e a mt M N IH t w UmS i ni LANUWACHT IN MBT OKWKBT XVtl Hni l ANII KN ZRRIiAND t a gewcalvlljke nunmandeur voor Kuld Hnlland en Zeeland voor de andwadit Nifderlmul deelt mede Met Ingang van IS Maart It da IiandwiM hi Nederljind In hel geweat ZuidHolland en Zpeland haar dienat iH gonneii Dn laiidwafhleft hffbben polltlelwvoegdheld en xljn kertbaar aan een iModen amibiind met hel op tchrift Landwadit HU de patrnuilledleitaien van da tjandwacht kunnen alle In hurg r gekleede peiaonon overdag of michiK woKlon ataando gehouden teneinde uu wttpeiin en tfr idenllfleali te woftl n ondernwht Wannw T een leder do bevrlen van do I andwaoht nnuwkeurlg nakomt kan men er van ver ekard i jn dal hem geon enkel na leel aal oveCkomon alt dat men ungealouixl zUn weegt kan gnan Ook wanneer b v pataonan dl te goedar trouw p de handen omhoog nullen moeten atekeii om op wa sna iinder irhl t worden jsullen U moeli n bedenken dat dit een noudZHka lUke maatregat It gMioden duOr da oimalandlghenen waarin oni land OP het nogenJillk verkeert Wannear de Naderlandaoha biirgar anal en eorreot de bevelen opvolgl kan by do onaangenaamheden alt tot hat uHerata baparkan Naderlaiidacba krUgagayanganan ta Iliallanil Itat te nimatlaburaau van hat Nad Himda Krula Kllya Vwirhout l ta a iravanliaaa nntvina l eriihl omuaiit da vnlaaitda kiMta aavanaan miliialraa hanadan dan raiia van ntriiilar Ja itilio ao anthony Jm l at ajnard Iraaiialra aa liaranda hJ vandanttaiff hipa laaaarl ailtuir vanlilnnnnattaiii jMlIiia inninmt uh vanhtaam ain vanbraaman ed bria litii lituaillia plalai bruUn ra bruvtar dawllttt lairit vanbrvelda aln ittai tin pawhf itah la dKkkai aaa d Ur ar J daltfaaanliiaparela haa daunina ha da nnlja rijt darantja In diaa ripbard dla iriilioral laonard deelwiuvlanydpbliii iraddv ooaruaad wt aramtn IJ dantai hiw dai kmatti davld Jb dalniMlh la dokkai la haa daunin ba V bo dinaantan 1 dutmnt fa varwlortlr bra aapkhmit Jph amanuata wj ♦ nael nliiir barbari aibar vl laidinandua tf flkanachar Itktar en Iradarlk handiik ranaan t w rtti wn aaartaama lla anria carl ami man hl uykana H baaaan ia haaaama ram haar avan vanhaaaan la nalania a di vanhari avail ralrOwll hartlng hi haaaina aj haaaa wJ Haaaal fj baaa biiaaalanr a Vioadt hJ bnndallnk buhaak bkin liuuya artn hnyeana gwa Jai nlia bi Jarnba dfw Janaaik vb Janaan diiaul dajnna bainard jnniun Ja Julalnf lab hakabaaka kil kavaal mht keilman a ii van kardlhdvan van haaalnf Ja klmntal O klikeva Ie klaln lannard kullmann if knmwar jan daknnhi mauilK kool ala kofVar lia krnadera em kmp mi kitatt ph ktiacttal hv kuyp kuyt ferdinand vandelanr pi lambariiia 110 laiiiinara rj larnniaravahtnnlanlMira marlnira lanmita pp tana Jlm lap aia al laialtat Jlinmv lawlfl pa link Iw baihuliin rw inaaa arrli lull p tnlalarbura virter iimailan p Ivinanbiiri ha lljbaarl p 1 Jtamanplarhanm $ e maalinan rl mablar Ir van dpinan an fnannwl hr m n ial Jb uw mal ain Jl marlanai rlflftaed rrtafl ww maattai laliv walhaaan M inaima winnpliiii ninltfar b ni tna laa nl nlatwa fla vabnilddallnnp lii nrl inla op Ir llllfltpn hi vanminnaii awaM vanrr laaal al nahatt np nan Hin wllly nallpndnltf WJ nlnnlaaa add tilaia I ni karnard nUkamp hamtrlk ntikamp aa nl anh Ur p p iiaraira wl piatafi abj platino tncl varularpoai Ja vantHilAiien palal rW pnaUna hm praln llmmhaiia trampa rf ramaaoa harrv rnlrrahl Iw rnndal in rnndhol humphrv rnnalaa lipnrtrlll armtala alm aandara otKt aphaalla hv anhalk lir aohapardaraldarwetall dm i hank ca ar blffar wiannnil phlffar nnlo ila i hlmmal a rbtnilina ihoiKbmr arhiai hi t atfrad vanapbnnr Jw aitnill It vaniphnkk inan am aphiiltx fa achnlla Jk arhuil wr arbiiurinan jaw atbbald ra aiaffara barman liiliar dirk vanalltpa adnaid omli wa anillh al anaH ri taanhard alw alanear davld aiiilk Jl atntlnh pliarle wavlna faf iaaia anamari n an niatar lakaHa laniAi laranakaan rt taWak wlllybald Iballa nj thnna wtnp thtinnan b Icrilana pb intwa a vaanalra tan vandarviMtrt rw vandarvunrl aw vanvra awl k d waardantmiir aam walphanan willam wahar war warlamanii 9t waalv albarlaa van waaawm wl wal ral phrlataan wlaiara ar willam ft da wllllaan wtnia rJ wtnkalman bnj winter aha wtnIa rJ wlnlarhaiK J wnllhara fiha yapl rmi fa ïlmmat me rttn pr thi vatiilorrlll bv aljmaia 711 dia Inilptrtintfpn wanaanan nf aan wtlainian kimnan varalrakkan nmjrani dara patemian i liaiv n telt nndar npaava van aan vmiadi ninnaltlka aaiiwana tar bolraf fanda kTiiBrjavanéwan boala vnlIaiMea naam wmimimeC iaB orladBtimi r ii nndardaal nt WapM ïaafal hakamla lanil Bwllin Zandlngen luukr arballleri ta n omgaving Mat bat nna np bel inol aantal pakjaa dal daaaiiika ala a pr a 6ail nar apiKirnaar Nadarlandauha ailialdara tn itarlVe nfnmiavina waiknaain wnrdl aamndan railan tailandar ha mariirWaBan nin aar nvarkuniat dar pak laa la da N on anal mnitalljka ikia an biirjiar6 lf kklnir In India an tm venianoamd Inlefmallaliuraan ta wondpn fiakjaa 11 a dar a lllka pakJal vatiandan afat aan dan aa adr rae VMgan naar walk atallon U hal batte da pMdlaltan kunnen aiiiran Ma dit n 1 niel wnrai vtrmald wiirdan da pak k tlan naar aan aenlraal temt aa ldan vanwaar ril da aaadiaaaardan aleehia rnel vaaj vartraalna haralkan a H ar öeraanaii mtm ra naraiMari ta lyla afl ri i wm miM Mtmal Men vulla d aapraainadkaari duldaliik la Ml v erk ur mal maahina af anUaia mat MekMhrilt Tavant vttmaida wan p d Maari 4a waarMni ftlla unhaatalUtar an AÜaaadar attfftefc uUia mn ta vnmk m n M hal aakia tymren aaif d K d i da aa dW attl W a VaniaW var ikk n nf dnnraM r eenaka aM la Intiaikan M ai b iaaan barter fa laaaM AfNMaM ta liM4bo wl atfrU an Kraahlana da landalilka raaalina van lonnèri an artdera artiaidevimrwaaiibin l dan iandtiouw la da wafklevar vaipllnbl bl liaaiiadiain van bal dtanalvartiarat aarr dan ailralria Ks irntalaiittawUli uit ta ralhan vnilfOi an dnnf dan anmMMblda vrmr dar rW M vtataaalald mnilal Vaarb b hM tiaa weriultver vatlmdan Mtt jnt M ir aab o riifialandlaheld dal r 1 In nilni r alfa dia Blaf met hat dnnr dan aaini vaalfaMalda inedai an w i hatat i lal anagniidia b tn iaiiu r enttlagltawUran niloi Ifri dia Blaf rVaraenalaimnad gamaatillHb biatv n waamp ean waar a lal Irieanildia bawaM i tbtaalr fiM naitiiiridit faan afliieiifc aan h i fail tl la weffcaavata in i laridBtinw da dnnr nieuw aahMalaMa artraWara maatavaida nrHal liawll ii ilaada rtnfvuldia rnnaian bawaran l vailaan llllan blrMaliknrl HU da Plaal aaiijka V V J htoaaiilarlrdiira Weleala nnl laabawilafitriniiliarati varfcrOlbaar wnrdan Italald HKRKNIKVWi Wed Merv Raid etrrape la HUmaiae tta ft f WItf hiJHI M Anion Bedabkl vnor Vaan a i Pwrl la Ainalde ftanlnrvan Var va VrlJtL rvt t M a i Harnatian la MitMa i iir rta I M taritrafnen la lil aaaal fiere l a fkan ladanlit vnor a tliavan he a l At nii r an fdarita DMi kanl pMal da C lAlgMlhaM Ie Baial Hadtmêumt UANItli a 9 t Ma BKIITAAN KarkelIJka hardanhing Hi l 80 J iig ibaatuan vun da Chr loiiuianannetiveraenlglnf i aiiWH tier NecT Har Oemeonte la giateran In hel trtiilileit der gomeenta hardaotit door ar den drhtemtdU iiat In de Hint Jan aan to wyd De kark waa iianipvol In dcjon dieiiil dll werd voorafgegaan door tang van liet Jeuaidknur waa vOorgangar da A A WlWachut lUt tUittardam dia ala teiktt had ge koren Jeaaja 53 t WaM hy ta ala oen rüaja voor Un aange U lil opgeaoho en en ala aen wortal uil een dorre iiiidi hU had gaen gedaante noch hwrlukhaid ala wy tiwn aniagab UM wna ar grnn gaitalle dat wy hem iileiii b per l habben Dé pradiliatït weoa er op Itoa mei Pa H llen da nsgatlava lyti u ga iroken II gewordiin tot aan opgaande p i i lieve lyn in da over alles trlomfeerende Uefde van Chrlaliia Kn hel waa de viale ot dl Liefde dlr lucbUg jaar Sclpden eenlgeii aanwakkerde erloe rirf ta werken onder da Jiinga menaolinn en ei la ilt ullvloelael van die Liefde dat Uw vareanking wetd £ atichl aldiia U Wlldachul I a e llel Veivi l on op dria punlon het IK hl a Ueii la dat ondanka nllet In hvt IneiMKhenlavan dt in hel hart de aliwii klinkt dia agl en toch eigenlUk lieoft Ohrlatui galUk 2e dat trola alliia er allUd lyn geweeat dia den ealafcUeUwp dea geloofa haWien vourlgetat 3e dat Hy dia geen gealBlte Uw 11 gedaante liad met I aachon een tnaliilte hreft gekreigen ti 6 majet tiiriia dat aean manaolianMalelt annfda wadyVafan kan Kn daarom Kill bi aloot da Wlldarhut gaat vonrl innl Uw arbeid JAN KLAASHRN RN hK NUI TAN VAN ROKMRltKMUKHHUt IIol wat inderiyd en utlatekeiwlegodiichte da eUiude figuren uit onw iriïïliinflleha puypenknal vour lo atallen IrHir levanile iiti nacj a i P bat to iMial Hat a laeh p i bavande I rippi iriuiar h eft menig aucoal kunnoii tKMkeii Bflitar eetv gereoht hoe VdiirtipffellJk overigen verlleat te vaiik upgedlachl vaal van yn aiitrekkolykheut SSoo denkl taker de Ooinlaolia Jeugd er ook over want de HrbiiuwbuiTJ waa ZalerdJiiiiniiidag maar itttigjea bei l l kindei ei hebben hrrl niet onaanttg gevond n vartiaal Ivo Jan KlMaaen den lultan vkn lJ ekel an ea l van iii tn rljunileikte ge na mot groiA andat ht en mder al te vi el lul mi liliga kreten van madelevei govofg l 2S oali kder Javr U de aedeeMg miAti n omatraken v in ita M at ohaptKi lot ibevondarlng dar toonk uitat voornemeiia mol rnatben In de ifoote Kfirk een vttvooiing ta geven vwi fiadi a Johatmal l a l in Aaai dll In et nikldlig van dan Tweeden l a iMl g uW lo voaren wncan werken mada MaiUi Struyckeivv d Ad l pmait J InuTilnik all C rni n Munate l m r Anion BUlarlng Um Monrl Wattiooren bM RIa Knol Hein Z umeixlUk oifti en ha Itollordaina h l hrtli pinMladi ürkeal OflDn atmlgwHiot da haar W Hogervofii hooft vni r dll kerkiiimoart een aanlwnidligliiiiHblijat ontwoivent dat doof da fVniiB a Jong It W la HUvaïgttn II tilttevoard Het It aoo bytA M t geaUajiil diM wU liler Kaame van dtt fraaie klmateiiuilga an dnot lyn mttltl karakter waardtga imU yimp nuridbiti maMMk UIT IIRT ormRrntriiiw o Da lmr aibaaat r Haalt aan J Van lef maau Iwiiilalanda nil i 4e naam iiareplaa alhlai aen aan ablalaivrta Iteaaa SMdUk iiala B gailaalla van bat iiMUjairWlaiïa vtffcrifhi I f dl jan MM aa aM 4 van dtapla vour 1 tn Ml Maaa vaa da valkahalavaauna ttn van ii arvan II Arandt allilaf aan M Klauwahavan aalaaan panden amaktiPbl I w da nna I an i viror dan la l rUa van fwai 11 1 lamltldaid hedraa pai laar Una aan balnnnlna vniir dan vaknndarwUaar In lliiba nialUka nafanini aan tta npanwr u I n aiiiKiul la adiiranda l 4l basaald W fl 4 Hel voeraoiiiil re ita WelllHai Wfeadlna vnirr IMt la aL vir1 l ImtMi W an vab prinalararaiilKrnl I u f t lHilll V n I WrlOi iullttia tu t lll r léM l in ainikiiva a fMl Mlule riM M jiih U Am 13 h ft x t 1 4 Ml Ml n 1 iHtJii aaiinlta R R Ib rlpjiiini van Llafdadialiald ld f tfu tHi vein IMIiMi l 1 tm n WMlar I Oraal I vtle aellmi 1 f i 1 I faa van N aaa iapluinl Ie 1 na vereenuing A iti nenra It aagihavan an dianlaniavttiila MMhnalH van 4a laai van inaiallin ar van wahMlifiald lagavel d Arrnanwal tite ooad IVeilerlanilee welen iiMl IrMlf e end hoe Oull teller tUt Mi o 1 Blinl M W liatixMlr eien ile aerrrttdiiderdloilen er uemeeniyh nri Idtnelyl dorrr oetl Mil rt kun er peen hnli al iMier bealwnn dat hef onrler MMIIt he lie e HnB Ho titer orrrlimajntew dll mfirtl Ml f edef Ml heef Mini heler mii I inerliaeNiinrfalemnrt peaialil rfAH np hel NeM lnn4teh veailef tlnnrl iwn lilfg mnfmSK kka Il Imat ttflnadaa TkaM t laalar iiaa da llainr Mtlbinaiml Aanv van dan Aanvana Ita an a uur Mantlla llMt iiinpi flat viland r nOnlalar Imat Adiha Mandnial l lalia taall vlfciiT I Utll aahanwbnif Mnariarui l la Imal Varalt l mrM Aanvang a uui II Maan 1M er Niauwa arhonwkniai ruiiaaalv nrit ltln Viaiiada an Arbeid npvuaiina WItIa van Haatnalptia detrr tViinrdknlIatMlaPh Infiiiaal u Maart J w aair 1 Niaewa ariMniwkarat IJnnnari iianattrkaai iindtrr taldlna van Than Iblan Mamman II Maaeesd e an I M ikar RMna Karki rilm vninalainnji varaani ina Uat llnnaaland II Maart TM Hnr Nt akfluwkarii Opviiai ma Ean muttdat deer 0 llagha apalaia II Maan a tiua kawilai Oeenbar ladanvar e adaiina Nail Aibaldafraai preker A M na It Maarl 1 w Hal Hkutlia Kialai HItaan kerrwl N d Ralavai aanlclnf apiakar W van Kakken evar Itnine AI 0 ll RC IDlaNVr ataarta aopand iila i naehia aU n v nr ianaaainlddalaiil AHilbaah S Orattdal alt n Ijinia Tlandaw i t Olaratallan Terwyl da vrniiw dea huliM a even weg waa en da kliidarmi lip aoldi r Bpealden yn uit een wonltiig aan hel l ratoriapleln vier tsrniplete nieuwe loveiwmikldelfnikaarfpn onlvreantd tn ean wnikal op de Maikt la oen klant aan paar foUen wanten iinlatolen die ty r n ha afrekenen op de Uiotubank waren tiaai B gelegd iftiOU VORTAAl CKIIPDK WKONTKIIIli VAN IIRT uouuMril Ki rrAia 1 M vp tooi ft KttmiiAd In n t kttttr vin iten wrtfnl rh n PMM hPi InudMlh HTlal ivlürriHlNUtf fttt h t OauiU ftttreln 9n dool ott jr mniMtf t e NMi viir rt n n met di vitlK pnt1o i U int l el WivrRiMR ftHliNAlK AO t f V 11 Vol i n tt4 fl n l bo eii tlVf 1 niifM n vait Piln nt ï HVt l K l li Iv r mni n Himniitk iliiH rduiii vmir vati VtiOhaot KM t v n MalMtUn UIVC Cmii uulvk Ho rh ii T rn n IH l uè t OmM Rt i trt t ritHifr xwfthlta ïtehnn 0 rmu t ulta lillHk tint iltiflif nlN i hfH liiHi i M nvitl ti UowHrpIh pltiptf elthNtui vrtitnde nn vmI betvr t h e4 sf l cHn4fich l tt i hst Hiv4PtTM lHiil m n U Vai4tp i Mnn uHhltnlfUr Ml Ih iviidvixir K iH i itf t i it U tti M i pii w hk r lith tarwHl vutttlji dofllitian ftlRfifii Wti g t jitm hf ri Iiiottil MiBÉhi Oe ovcrTgPti Wlt PH liippr Hen Viil 1 i tiil tl Vtmt li 4 H i liet In wociwH van ltr i rnttitt vnn iIrii mlii vtmr vonriii tet d i ritt h irt NtHAttJti MUtvülasript len nm vnn t iitr iilt in Ktutti hlltMi tJnoilfi Hin nutlitf arflttie tn i1 m t iW l Mint iii wnrnrt utt hpin vmn t r l I l o iiklfMnnhniii wsnriii Den Hlet V mf Kiwlvulrl tit ft4Mtft l WM wUllU Ill fliiig t t r l liwHllar Hpffelrt op i é htmi vNnitmda UaU ruNUH ÜAj l Hil Nt vtmi at verdMigAml w hy vmiilii lïp itiirdwiir kdiMl ftimiïPM ufültphonil ns hla npuliirM m i Arivifiik iUll P itkwl riiu l nft kpr maar vnntttUn MUMifiiil ttunntttialir oiin M iUi vf Mt ai lni clf ift l Rl in 4 i 1lnk4hiilt h v i Oft l ftn K nlMiHl had t de Iwefttle D k i e tt teldiftft un aofi tmehnclum t ifi i et liiaMn n oai M ri lii t n i bfIniMltlfn 1 t ni r I iiMi if KB ïiMBtire iiN fratl I MMMtfiiHrl iiU 0f h vmtUAt vnn Kfoiii I It t 4M ftnaii Wietoina laflkla t l ear M WDMl nl l Uk Vfirvnhtf ih dour ubii imiilit r M ei va ilMahtian tt i t liaan dia In wpot wtl vio K yard ili ami w tk nt liUiaativoi g n ilwr m V if i PU lltH pr g it iMa i1 wettf O tf Mei pf t hou4lt A M h tt tml Vati Veehg l ait imt anilaran kant d rno 9 m r il vamterfcl pitf i M liain gajtimrd aan opv ei en V i i tatniKt lirMmt na d ittat fjd iii alt KaïMliiMtt lata In da maeldarIveld tiaar ttntn hal ic aa liilat aan den lulatan kant kwmn wner niiUai p n Vuur rw VA KtiHii tipttiille i 4 denkle ne gaeMbUin en kwwii U TVida gataldelMk wa r FtuHlëton Nadruk verboden Da reu om Je totrmld in tachtig urtn Ban varhaal lUt de narata tUitan van bat vUagWaian d or W C CORNKN Ill IdMt tao 0a voor den WIMtUiftuevoar orgen K l al Hnttart rni Rn lel n Tdaeha liet la voin haw oo nlauw dal aa ar tnltMaiannl4A tagvn kan Dat isai ae niet lagen la Mggnii dat nuwt Ja elf niMiiarkerk lia ltuli nhi t wordt Miei yief on bl da oailiina hlirtik aan plof Qraa iBJI ran lliitnarbitw kaak ifrauw van aonrUi op Waa ttat Taaidiaf vrong by fl n r Naen rei 11 anlwtniHrla Jrea mat xwaikke Mmn Ja kimt uii nla l driungaan Tom Ja nioal hat crpaevan Om oil oin tieiialiilaend meter Ia hal iMWie en velll le e RtHirirtAitn wna reeda mat dalen iM pmneii Trien w Inriif waren p ria MiM IWiOgle waaraan gewenil waran hwaan Vein iioaaHg liU en tta akth weer aan un lir a4ii o e lit begim MO te gaaien verklaarde hy VefrerlaobiilrUgetid en rtaatnakreeg kk kntl U eii l ieii weiit Ilea diMilier Af i hiiweiykl Jiiffnniw Nlal an hlaW et achlilareiK uil Ikimteat my maat nverboord ootan anhat liirg eroia jri tillam en ftoBii aaiibe liet al op dave Iwwrgla cirik wel gnan el IVniWlan t iend Ja aiettMle Jrai mal hem in We tiadrbon liilu Bn tta prei gabatl de we biH or geelogen Uit dan h M leifuiiKl oiteira Dat 1 al eer genneg Ml i 4iten all ker lemend op dll ihteiienl ii l wm b K g tn Ie linilil maande I mi i nu maar nliH K fel V M rdat wa In I atrwH yni I