Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1944

UBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN TREKEN l oentdaff 22 Maart 1944 Bureau M rkt 31 r PMtrekenlnf wOO GOUDSCHE WtlÊtÊlÊÊl ÊÊfÊlÊmÊmfmi Pry 5 cent per nummer 828le JaarjfanÉ No 21504 OhetredacteuT F TIETER Gouda KEURINGEN Het SS BrsatikonunaBdo deelt mede Wesens de zeer vel aanmeiatagen zal nog ae extra kenrlng gchotiden wordenop ZaAerdag ZS MAa rt van S tot Hr ur e Anuletdani nam 4 en oi Maandai 27 Maart van 8 tot 14 uur te f en Haag 1 AeV der alen van Ainkttlii Wastetnde IS waar tedere gazond Nederlander zich kan aa aielaen ten einde ekeiiid le woidtn voor de HafrenSS 8S Wachtbatalih a in Amersfoort Ajmdetonn Nederland Krlcgsmaataie en d CaermaanatheSI In Nederland Tildeim de keuringen worden Ue inuchtingea versuekt met betrekking tot de verSttrLlng van familieleden di ur der opleHtaft exUa levrnfimlïdelen etc Personen tusschen 1S 3 Jaar die aannieldtsighiiHihtU zijn voor de tewerkstelMng kannen zich eveneens aanmekded en worden gedt r nde hun verblutJïn4a van de tewerksteliUng vrtlgetiteld Officier In de Waffen KS kan leder worden die na mlnatens een Jaar diensttijd zUn geschiktheid voor de ottlcierHopieidng heeft bewezen tjn sclieeKiiileldIng ü niet dooYsia cevend BesUssend vool bevordering zijn ka akter gedrag prestatie CraUa retskUletten nor de heen en tengreki IJn verkrijgbaar kij de Kavolgende Nelienstclle der Walfen 8S Amstardem Dam 4 Alkmajtr UutgeatraauM Heerlen Sarolaaatraat ZS ar nlngen Üeereiutmet 4S Knachede UengekucbestraauN en eveueena ku bet EraaUkeoimando Korl VUv Nitrg s Den Haag Hevige gevechten in gébitsd fon Krzemieniez en Kowel Diiitsch aanvalssticces bij Tarnopol 842 329 m K r VI I Urn I Inn lit 11 BfU irlel IMil J 2W BMT mi 411 p III I 1 kiWM 1l art opperbevel van le DuiUche acht deelt Diiudag mede Tta Noofd Oiiten van Nikolajef Sia vrij zwaki VijaitdelUke a nzSmf reaullaat Aan den bene2 5w van dan Oekrainachen Boeg S Sov et btHiggephoo den door Mnvallen opgafaei en of verkleind t panetratiegablcd tuuchen den IS nJoop van deh Oekrafniichen fgZ ea den Dnjeitr kwam tie allaéh JTasMrlaka iot h vlge nug voortdu yj gjjvechten Onze luchtmacht ZLtiX net iterko formatie gevechlsL ll tulgen den naar den Dnjeatr Ifl enden bohjewliten zware ver Sm aan menictieo en materieel toe Miehcn Praikoerof en Tarnüpol dronMOnze tegenaanvallen de vijandelijke Bjiüfnn binnen Sovjet strijdkrachtan 0tSm uiteengeslagen een leemte In m front geilotaa IB het gebied van Krzemlenles en bij jgtfii aam de hevigheid dei vijandeokt aanvallen toe In zware wiuell e gevechten werden achttien vljan ke panUerwagens itukgeachoten of Mttiemaakt en een boltjewlatlache geHetiUgroep die In Kawel wa blnnenmUamtea vernietigd f B Zuiden van de Pripet mislukten iMKben Styr en Uor n herhaalde bolsMflltliche aacif allen Van de rest van lllOoilellJke front wordt alechts plaatH lk gevechtakcUe gemeld Ia de zwarW gevechten in den Noorllillken ec tor van het Oostelijke front lult zich de tweede compagnie van de Mdf zware pdntserafdepling onder beMl van den eeralen luitenant von l er bijzonder onderachelden Vin het landingihoofd van Nettuno fordt alechls levendige verkennlngs M itoottroepbedrijvigheld gemeld In 1 $ itad Casslno bloedden ook gisteren fier alle vijandelijke door sterke pantlintrljdkrachten gesteunde aanvallen g het afweervuur der dappere verdedl tf dood Noord Westelijk van de pUlts werd een vijandelijke gevachtsiroep Ingesloten Ue verliezen vt n den De achtergrond van de FintchSoojet Russiache kwettie Ot ontwikkeling der laatste dagen hwtt grootendeeU den sluier der gekeknzinnighi dcn opgelicht welke wekenlang geil gen heeft over de z g vredesonderhandelingen tusschen Finlaad en d ov ct Unie zoo ontleenen w aan en beschouwing van den C D uit Berlijn In werkelijkheid lubben er n 1 Iveelemaal gi en vredes iderhandeliiiKcMi plaats gevonden en beeft de Fin he ri geenng alleeir ge tracht na te gaan of hel mogelijk was tol ten overeiMikomst te komen met de SoMjet Unip Het contaet waarm penige TOoraanstaHiidc 1 msche persoonlijkMen door middel van bispiekingon met de Sovjfl Russi sclw gezante merrouw Kollon lay met nel Krpinlin ilKi g 4 reden werd uiteraard tot stand t acht met voorkennis en in volle ovtreenstpmming met de Finsche rejienng rnanr droeg geen officieel lunkter Het Fmsche standpunt is intusschen Wverandprd gebleven sedert de pro timmatische redevoering jVclke prwklent Ryli reeds in t pi ticgin van et vorige j inr hieft gehouden Om te feil dal Finland midden in den Wlog welke het tot dusverre samen t Duitschland heeft gevoerd conte kon zoeken naet hel Kremlin nder dal van DuitMihc zyde hierW r ook maar een woord ge eg d laat Bi een verwijt gemaakt is op Aajtuslc waarde te kunnen schatten JJMmen er rekening mee le houden t Finland geen bondgenootschap t Duitschland heefl dat het niet fs Klredeii tot het driemogendhedentW en da het dus ook zelfs den jMn heefl vermeden Duitschland in J rug le willen aanvallen Zou het Finland gelukt zyn lol een JWreenkomat te komen met de SoviWJnie op de Basis eener erkenmng liin nationale ze fstandigheid en Prttoriale mtegnteit door de Sovjet vu e dan ou er voor Duitschland 2 oedeliJk ook geen praclUche reJJ hebben bestaan om zich daaite n y yer zetlen omdat dit dan zou rt n S ekumen op een neutralisatie van insohe gebied onder eenige being van DuiUchlands Noordelgke t i ri i um la Bef dat da IntervenUe vu JJfbf ruBtuf vau weden reeda n hot Mst ctlum der riiuw h Hwurtache bespregjan achijat te hebben plaala gehad De gaene onderhamleiaaia te Stockholm s Bl a Hch zoodra tu van mevrouw Kollontay woord uit Moekou hadden ontvangen I y wbuiding met de r en g ïe i jsinkl 2raa du antwoord ais iMisis uui vtidere whaiulellngen pracliach vau die hand 21 wezen zy het den ook niet liotweg g m den vorm van een verzoek aan het yy ia om een gevolmachtigde der Ftnsoha J fkig te willen ontvangen voor hel voe Wn rechlatreeksuhe beapreklngtn Dit y rlnache tncwoord Kikte de publicatie l2 M itevJet Kuaalacha voorwaarden vikm nnacVRuaslachen wapenslllatand met yP volgende vredeeonderhandelln en te g y D gevaarUJkate der zes Sovjetjyaene voorwaarden welke ook den door ven zal hel ben bij de afwljilnf J b door een parlementaire meerderheid S X lat Finland de Dultache dlvl IS m Finland staan zou Inlemeeren jP ook de Sovjet Unio wel inzag dal VUL Ftftaihe leger ei n haclujlljke t SCy iP zou zijn bood 71 meteen de HlUf hulp en ondersteuning van bat igJV ater aan De meerderheid van den CJ3 voofiag hiethij echte d it Flntand ÏJJJ teneloiu alechU lot slagveld zou lü ovJet Unle het eersU Flneche ij om rechtstreekacha boapreklngen le ItaTi geweigerd en er diu geen dlij WRien tuaschen HeUTUkl en hel Kremi r la bet rinAche antwoord op de li viat Ruaalache voorwaarden voor e n C latand vla de au edche re erln mu tezonden waar het Inmlddeia Ska konrien Dit antwoord tiouiU on JjJVsileii druk weike voorei van Ainerl fT a Ude op rinland la uilgeoefend m vsl e In a g FiniK he regeerii p rwaarden aaoneeml Aan den awte vijand bedragen een veelvoud van de onze In cte middaguren van 20 Maart vlogen formaties Amerlkaansche bommenwerpers met krachtige jagerbeseherming Z uidw st I uitsoliLaiKi binnen en ondernamen terreuraamvaU n op Mannheim Ludwigahafcn en voorat leri van Frankfort un Mam Hierbij alamede bu vluchten boven het bezette gebied m het Westen en aan het Italiaansche front werden 24 vijand lyk vUegtuigyi vernield Ecnige vyawteluke j egtuigen ondernamen sloorvluchten fiöven t Ruhrgebied en Zuid Duita Uu d BesoliermiAgsstnjdkracliten van een Duitach onvooi sloegen in tiet Kanaal een aanval van Britache torpedomotorbooten at schuiten een boot in bratuT en beïchadugden een andere loo iwaw tol zy verloren geacht kan worden Daarmede iieeft éf onder bevel van Kapitanleutnant Behrens staa de formatie bmnen enkele dagen vtjf vijandelijk torpedomotorbooten tot zmken gebracht en twee zwaar besclMidiigd Vèrdiragend batterijen der munne beaehoten in den efgeloopen nacht de Engelsche kust en vijandelijke schepen voor Dover ren kant echter lijkt het ook nnwaarschljnlijk dat Flnlanxl met een botte weigering heeft gsuntwoord Men la waaisrhljnlljk het dlchtat bU de waarheid wanneer rjien aanneen t dat de Finaclie regeering van de ge r legenheld heeft geptofiteerd om nog eena bij het Kremlin aan te dringen op een vergeitlk door mkldel van rochlatroeksche he prekia en in plaala van en eenzijdig dictaat HECHTE SAMENWERKING TUSSCHEN DÜITSdILAND EN HUNGARIJb Activeerhic van oorlogsinspanning in Midden en Z O Europa De B correspondent van het ANP te Berlijn meldt Sedert geruimen tijd is er reeds sprake van geweest dat de doelnemiiig van de landen in Zuid Onsl en Mid den fjui opa aan den oorlog ijeadiveerd zou worden Ook eenige bezoeken aan het lioofdkwartiei v in dtti Fuhrei wezen er op dat de besprekinRcn dien aangaande begonnen waren lot dusver werden officieel nog geen nadere bijzonderheden verstrekt De vermoedens en de geru9h en over de e acliveering waren de laatite dagen wel heihaaldelijk het onderwerp van gesprekken in politieke kringen doch daai geen positieve aanwijzingen ter behihikking slondei onthield men zich officieel nog van commentaar Eerst gistermiddag heeft de spreker van hel Duitethe ministerie van Buitenlandsche Zaken in de conferentie voor de buitenlandsche pers met buitengewone mededeellngen een einde aan de spanning gemaakt Gesandter Schmidt zelde dat de gebeurtenissen in Zuid Oosl Eui opa niels geheimzinnigs hebben en d it men er rustig en openhartig over spreken kan De ontwikkeling van den oorlog heeft een organisatie en een nieuwe opstelling van alle beschikbare krachten noodzakelijk gemaakt Na wederzijdsch overleg hebben Duitschland en zijn bondgenouten In het Zuid Oogten en midden van Eui opa besloten alle krachten voor den oorlog te mobillseeren en tot nog nauwere samenwerking over te gaan Op den voorgrond lal blerby waar ohUnlUk een zeer hecht militaire samenwerking tusschen Duitschland en HongarUe komen te staan waartoe de Inleidende maatregelen zoowel op poliUek als op mlllUlr gebied reeds genomen aUn Over eenige dagen zullen doe maatregelen JH naar buiten toe zichtbaar worden d k na 4L li er giwjter tegenstelUng denkbaar dan tutschen den onvervalschten bolsjewiek die de luereldrevolutie nastreeft en den con f ervatteven Engeltchman die het ehoiid van het oude unl waarvoor h j immers ten oorlog is getrokken Alg Hbl lAPAN VOOR BESLISSENDE GEVECHTEN Rede van Tojo De Japansche minister president Tojo heeft vandaag in het parlement het woord gevoerd waarbij hij fch jn het kort bezighield met den bmifenlandschen en buitenlandschen toestand Allereerst moet worden opgemetkl zoo zeide Tojo dat de militaire situatie gedurende de afgeloopen zes weken eer emaüg ia geworden ïn ilen Stillen Oceaan heeft de vyand uit alle macht a ln vallen ond rnomen op de Marshalr eilanden en de Mananen Al zijn de Japansche troepen er in geslaagd den yyand aan de voorste frontlinie terug te slaan het spreekt toch vanzelf di de vijand met overmaohtig oorlogsrflateneel zal blijven trachten door offensieven een succes te behalen Het Japansche Ryk staat dan ook voor beslissende gevechten van welker afloop hel lot van het land afhankelijk is Br is thans geen ver f schil meer tussehcn hef voorste gevechtstront en hej thuisfront In de e eenheid ligt echter tepgelykertud de sleutel voor d defmitieve overwinning De pr mler sprak vewolgen over d ver chmendi oorlo m atregelen van de laatst w ten dlè alle ten doel hebben de geheel fkraclTt vah het land voor dezen totalenOorlog te mabilJAe ren Het la de taak derregoering dele maatregelen t treffen opdat da aoldatan aan het flront zonder zorgenhun operaties kunnen ondernemen Tojo selde met bijzondere vokloenlng te kunnen corkstateeren dat de totale moblHMtle aroote vorderingen heeft gemaakt Vo ral de luchtmacht wordt van dag lot da ï versterkt Anderzijds hebben de e maatr gelen grooleu invloed op d levensonmandigheden van het volk doch de regeering zal alles doen om het bestaansminimum te blijven waaiborgen Met voldoening kon de minuter er op wljwn dat alle mai Mgelei veel begrip en toun bij het K h wFvolk hebben K vunden Dit vcrtrouvCeii van het volk m rijn leidtng geeft de lefït nng nieuwe kracht bij hot v lbreiiKen van haur taak Ten aamrlen van Jen toestand In Europa zelde Tdjo dal Diiltachland er Itol dusverre in gesUa d is alle moellijkJieden Ie overwinnen Dujtschlarkd vtiert tijana m t steike s rlidkrachten e n e astl hen en Huoce wllen atrljd tegen de Engelschen en Amerikanen Japan wenscht ryn bondgenoot In dezen strjjd alle aucces TenMoite sprak Tojo woorden van waardering voor de prestaties der verschillende OiMt AzlatUohe landen Hun nauwe en vruchtbare samenwerking levert den besten waarborg dat Kngeisclmn en Amerikanen er nlft tn rullen laiten noffmaaU In OostKu biruen te d tngen De bevrydtnu van Bntsoh Indi Tojo heeft ean oMIcleele verklaring afgelegd met betfekklng lul de bevrijding van BrltschIndlè waann hij o a zeide Het Indiwhe nationale leger la ondet bevel V n den leider der vooiliopige vriit Indische reiieermg Soelihaji C31iandira Boae In samenwerking met de Japansche etrljdkrachten aangetretjen voo den lanu vp i wachten opmarach ui het Indlsciie vaderland Alle gebiedeik van Tndiö waarm h4t nationale leger oprukt uilen onmiddellijk worden otidei worpen aan het bestuur van de voorloopige regeerm van het vrtje liidifS Wit HCiiten liet zeker d g erlen den tnenemcndeti vaderlaiwlslievenden ge atdrlft waarmede de opmarsPh van het narionaJe l gftr Wrtïrdt heproet de hevrhd gebieden net grooter vllen wordMi n dat lndi onafhankelijkheid eirtdelljit zeker tot stand fï bracht ril jvorden Dl onaOiankellJkheld vaQ ladlö la gebasef rd t p den geine itochdp pe ljjken tl van gchet 1 ArJi pn lift verUn €ni € va de wereld naar reciUvftardlgJi id 7 j 4t in de lïpvethien de l evrl dlnff van Indlf In d n weg it n moeten al v ter U n der rechtvaardtfiheld bt thouwd w t mi Wij itnitjen nai lUiMjk niet innn mt n drft te weg m deze be r1Jfi1ng fiemakkeiljk tl iin k hoo en veitif uw dat het liidm t e vo k lil Uif T Bik me lt vicrkii if ullen vt IfH i n n alle ioellljkheden 7iill ov rwlnn n VI ir h I V 1 l tUn m den opn irscli n lar de ovi T A inning Tevens herhaal ik f at Japan vatl ipsfoten is i wn n ei e te i ni ten voor hel veileenen vdn x gtoot niui elijken aicun GKNFRAAL WATOKTÏN TE LONDEN Met i kkkng tol htt BritKht d iT nÜ vau het l t icht Wddiin beweeid wtrd Xla de Sovjet fttneraal Watoetin toestlrtJen wa tül tv t ütalhe rdt opperbevel v or IilI tweede front aldus de D a D woidt iii ii lijnsche p ilitieke kriiitfen op em Tkt dat dit gerucht uit bobjewtstuche bron uiint In de Wühelnistra be wordt verujidersteld dat Müskuu op deze wij e ulldrukkinjj hei ft WLüen geven aan zijn verbazing over ht t feit dal het tweede fiunl ook In de iweciie li ift van de nisdjid Maait ii t niet jjt vormd U Volj Mi de opinie van de Will elmstrasse hebl cn velschillende feitm tot he uitstellen van df mvdiie geleul Naar alle waaiachljnlljkheid zijn de voorbertulmgeii nog niet v ïttooUl Het zcni echter ook kunnen zijn dat de slechte ervann en op hci landin ioofd van Nettuixu tn de nutjerc resultaten varf het diplomatieke oftt n5ief legen de iteutraie staten tut een veisihuLvmg van den invasiedatum geleid hebben HULL VERONTWAARDIGD OVER ERKENNING VAN BADOGLIO Naar de Woahilagtonfiche con eiipond nt van te News Chronicle nw Idt heeft 6e Annertkaaiutchie lutnister van BultenLandache Zaken HuU op d peraionfe lervtle ei diuidelljk zlju verotilwaardugiag laten blijken over de eikenuUig vau die re ge rlng van Badoclto door Stalin Hull Uet blijken dat men hem na alle beloften te Moskou gedaan ten mlnjtfie tevoren had moeten vragen In plaats daao vau heefl Stalln niet eepa de Mlddetland icha Zeecominiüsle van Kijn stap In kennis gesteld Huil denkt er niet aan nu ev n Hns het regiem van fiadngUo door benoeming vau et n dlploinatleken vertegenwoordiger officieel als nieuwe Italtaanache regeerlntf te erkennen Het effect van zijn vetklarlng loo ver voLgt de Engelflche co rre pondent nal ze r groot zUa want diere laat In krasse tegenstelling tot ztjn optimistische ultlstlntien n zijn terugkeer uit Moskou DE STRIJD IN BIRMA De woordvoerder dCr Japansche regeering heeft op de conferentie der bultenland he persvertegenwoordigers medegedetUl dat d Japansohe en natlonaal lndiache strijdkrach ten na de veioverlng van Taiingzon kn nlddels op Indlsciien bodem stiljden EJNbeerenvangiit tn de lJ ee Ltn van de uitbi h IJ l u t ii difl In t gebied van de N M rdeUJke Uszee vi rlotfde iiad daar een zeldzame ervaring Door eentge welK inlkte schoten kon ctn giooto lj bi er wordt n neeilfelegd Op de fot i de bULcebvoUe sfehuiters met hun vangst PK HlntehfelderAlt 11 ste JUtthetUattd LANDWACHT NEUËRLAND IN HET GKHEELE LAND IN ACTIE Het stafkwarti r vaa de LandWacht Neder tand deelt o a mede Met ingang VaA heden Lg de Landwacht Nederland tn het geheele land haur djeiu t begonnen Nogmaals wurdt er nadrukkelijk op we en dat blJ correct en nauwkeurig opVotuen der bovelen geen enkel oaitchuklige volkiigenoot tets te duchten heeft lütegendeel de landwacht Nederland la lulat inhet leven geroepen wn ons volk mede deasde en rust le verzekeren waarop h 4 P IJa stelt DE DAG VAN DE JEUGD De Nedei landsche Oinioep heeft op den eer iten lentedag d Jeugd bijeengeroepen In hel onoortgebouw te Amalerdam om daar te clui tn van de kracht eu de Kchounheld dte leven In het waarachtige Jonge Hier gatulgde de Jeugd v n war levenswil en le vensmoed en van haar geloof In te toekonmt De oiiu oep heeft niet da bedoeling gehad op te lieden abt organutator van Jeug tfeeal n maar hiJ heeft de Jeugd gelegentieid wüIlii geven 7 ch te uiten Op het atülv oI versieiUe podium vAn het OonLerlgebouw was een koor besiUand uit v fiig arbeidamfujes vUflig arbeldsniannen vöftnzoventig Uurnisters vljfenieventig star imis cn vijftig jongens en mel le van de Laiudjeugd rond het ümio p avniplioiaeorkiai NaiJ at d vertë enwo jrdigor vu de O gtxn i e i wai en opgeijvartlwM rd en da oranjeblaujl bleu vUg wai binn i K diugen züiii ta alle airbwezigeii WiJ rlj Joiuj Een JongeNtikrandor aptak vervolgena ei n kort worn dna I lil tia die Jeugd waarna e m hopvnniw uiden A DM het gedicht het iJi l kiemt van Ge rge Kettmau voordroeg Het li fete pUnl van de bijeeiikomat was de ultvmrtMvan Het lied vau de jeujjd een ft estg dit ht van Jeugd en lente v w p ko jr enatJreekMemmen door J A van TCembergen inii itk vaa P Jaknwi IXt w ik weid ttii Jüie gelM acht door het gemengd koor t ihel oiiiioep flymptionïe oi kejst omlfrr leidtui van P Jakma Een arbeidaniel je een arbei b ii an een htormater en e n slormerspraki Tl de soloteksten t uwnifeatalie werd bcalo cu fK or het zlnK i van AUe man van NeeiUnda stam Tot ie offlclcele gasten op deztn dtf4g van de J ligd behoordtn de wnd secit iails genei aal van het tfepartemci 1 v an V tn K Jhr mr M S de Ramtz de leider van het N A H J Woudenberg liet Iwwfd van de afdeeUng Perw ezen Max IJtokilj fle CJenr ralarhfltiftihrer Ilethniann de dlre eur g nei lal van den Nederland heiv i Vt ipf W A HerwtrlJer de l f hef van di r N V D o H rarl eid iei fci A n i kln ier t i Tf e iHif r van dn A D M mej f W Hl i i n en de sin eider v n i r Natloi alt i Jei trd iorro Qirij NIEUW RrrMJNG voofe KIJRETALING KUNSTOEBITTfrN De outramsaaria belast met net t ie lcht np de iiekcntfoEulien Ueeft et i niclk vo i ft uilgeviaiaigj niet betrekklJ jj 1o de veiplichl vt iitekei len vrrscfiiildi de biibi Ulinneï v joi prul leliache undheelA i ui Kt iuiip 1 1 Apiil a af Tül vt pUctit vt hj lm die m het jaar Htiu aamle aan den dag wivin t lj met ven aat li in ek i nt ve r II VUndarU et n al ti m I iktu V oi de evtrln l if htl rjvtrt t tn vdi ien kunjilgtbil kurler dan t lault n V p K iiU of viuwtUlg ver eke 1 ïljn jje wet l etn exlid bljbe i i i ve i il 1 d naast de ee ls vast es e bftaM M iM extra bybtLa ing bodiaagt hiJ et n vei ekertng gedurende feo ten dan t matttwien h btj een v yAekeiHig yed itende tl U maanden of lan er doch korter dan tuf 1 aaiidcn Vi tï hei bed at d u lu t 11 f fonds Ingevolge de gelil ndt v oorscb iflcn aan deti taVidirts U ver cnuliibd y ortJi bepaald dat ht l lekcnf rdi alvoiensTle tandarts met de behjiidei idiivaiig mag maken eiw nu aïj evin op een door den tanJi tl vullen fonnulier De vt r ekerde za lis met dit f nmitiej ten kantoie van ijn iifkenfiinds nvieifu vervoegen De vx rl t j Ue regel m v eiLS wtlke ok Ifgenen die blJ de af k v ing van eea kui ti ebii Wï l docli bij de beht tiling i li niet veiplbcbt ver ektïrd waft ii lechl haddtu p dl gebiuikel fc bijdrage van hel fmiulb IS thans varvallU In dtn veiv l e lullen dua alleen iti gedetlteltjk voor f ndsrektniuK ven k mstKtblt kunnen ontvangen die hl de bestellug er van verplichl v rrekerd 7ijn waaihi iet Keon verschil xaskt of de vt rpiichle v i rjLk ring btj de aflevermg reedi la geümdigd EEN KOSTELOOZE OPLEIDING Het studoeren op lateren leeftijd bni g groote tMzwaren met zich mede voo si als ïii ovtrdag moei werken om dan i avonJa 7lch rog in de boeken te verdiepen Al teel wal prachtig opt l e sludieplannen vielen ia duigen oindat ofschotm t1e lust en de aanleg aanwozlg waren de c4iu taudighed Mi het niet loc li tan alles UA een goed einde le btengen ZIJ die zl43h tot h t t ngemarck Studium wenden krljg i de kans zich gebeel le unl plofiien De opleiding ts fcosttloos en op nt Jen weg lot alle baroepen waarvoor een mlddelbapa vakMbuoIopleldinii bijv aan M 1 S of mttfi een skademie vtxtr l eeldende kunsten of een universitaire studie miodig U Naast de eitfenlijke vakopleiding onlvan gen de deelnemers nog een bre le i lgemeene ontwikkeling die hun tn staat vteU zich later In elke positie Ihuli te v l n ZU dl voor plaatsing bIJ het Langemarck Studium in aanmeiklng willen komen kunnen zu h hiertoe aanmelden blJ het LangemarckStudium Lange Vijverberg 8 I tn Haag Ij onlvungea i n etn oprt ep vo jr een zg schiftm4tsksJnp alwaar vastgesteld wordt uf zij voor een vetdere atudie geschikt liin De deelneming staat alleen uptu vt or jongelui van IH tot M Jaar ook indien ze tn I ulLachlantt werken Dr F O Bruyninff t In den oudei dom van ftl Jaar la te Amsterdam overleden dr F O DruynJng di letteur genei aal lief d r af deeling volksgezondheid btJ het deparbement van Sociale Zaken Dr F O Druyiitntf studeerde aan de Ga meeiitelijke Univeisitelt te Anislerdam inde gtneirskundie In 181JI behaalde liU het aitadiploma en twee jaien later piorhov trdf hlJ op het proefschilft Hooisirmiheld Hij was officier van gegrondheid bIJ bet Ned Intti Ahe leger luKjfd der med laclie afdoellng van d liuipettie van dtn G ie hkun ligen l u mit der hjindmacht en diislil isiubercul weHrt i D krdnch1 Met Ingang van l lunl 11 42 werd lil h m md tot diietteuff K niiaal Di Hi iiynlng was SS Ueberstharführei Zijn buurman tijdens wtmrden twist vermoord Zindagavond om ongeveei kwart voor ulf kwarn zekere W Maton hl 7i n buurman A eMiiwhts In d Mo ewitraai te KaaUttlt Uvel bimieit vermoedelijk nm veider te praten over tin wooixIenwIiUieUng die belden een uur tevoren In cafA V B hadden gevuiid Waarscliljnilljk heeft M gedurende de iwlirt oen dflJtr oj tafel liggend m a gegret en n het Z in da brirat gestonten tengev ih waarvan Z na enkele oogenbllkken overieed M la geanesteerd WITTE VAN HAAMSTEDE TreffeDile opvoering di or N or UioUuid ch Tooueel De dramaturg J W van CUtert heeft reeda jtiewdere ht tori che UioluH Ispelen np zgn naam staan ook I nkele romans o a D ht ks van r uda In Un in 1918 voltooida de KKIiKNlEUWS Ned llttiv Kerk fleroeuan le Oordiecb vacature ds Jac Puin da A Oskamp te Haien RedAnkt vOor Wierden tweede predlkantsplaat ds J J Pewt te Amelïo tn 1 itnhoven Gei ef Kerken Beroepen te NUmegenftwe de piedikihuplsats ds H van Hhljnte Roden v Kvang Luth Kerk Aangenomen naar B Gravenhage vacsiura dr C HiemeVit ds A W C de Wil te Delft DISTRIBUTIENIEUWS NIEUWE RANTSOKNBONNEN EN RANTSOENKAARTJE8 Met ingang van 20 Maart 44 ieiken de disti tbutiedicnaien rj lftfjcabonnen en rantsoenkaartjta uitjftrelke v r icn 7 n van den ojwrak 8 7 44 Vdn du n datum af worden geen ranls o nbonnen en kaartjes met opdrul 15 4 44 meer afgegeven De m om loop ijnde rantvn nlwnnfn en kaart jejs met den datum 15 4 44 blyveii evenwel geldig tot en met n Apni a De w s t bonnen brood 4 rantsoen boter 1 50 rantsoen kaas U rant soen melk J t rantaoen tatjte melk Vt rantsoen en vleewii U ranUyoen alamHe de rantsoc nbon neii voor cacao en industrie e aj tike len j randstoffen enz bliiven tót Witle van Htta m t dB maakt hij zija luKjfdpersoon die een natuurlijke 7ütm van Kloris V was na h et n emrijk verdrijven der Vlamingen uit Holland lü Uü4 tot voorveoliter van den apkomi nden derden stand m diens stdjd l gen den adel Later aU de edeleft ïfm hebben doen g vangen nemen draagt zyn bruid zyn bamer verdej Juist als de overwuming hem ia en het volk optrekt 6m hom te bevrijden dnnkt hij echter den door heer Gtrrit van V K rne hem bereiden gifbeker Afgezien van de Vraag of de ideaiTatiJioh sf T rond Witt van Haamstede hmUiiisch wel verantwoord ia h eft on e oud stadgenoot een diam riJ3 hapen dat in de uitatekende beiield opvoering door het Noordhollandsch Tooneei gisteravond m een gt hwl gevulden JkrhouWburg voor Vreugde en Airbekd gegeïten een du pen jndruk maakte Een prachtigo dramatinche bewogenheid en een groole zeggingskracht van vrijwel alle spelers bi achten het geheel op h tf g peil Vooral het spel van Ton van Otierloo als Wut Sheila Clanjs alj ijn Jjruid en Carl Veerhoff als Gtrrit van Voorne voId Hsl uitstekend I e rdere med spelendf n warenrWilkm dn der Veer Folkert KraTiier Jo van l ip Henk Sluyter Jan Jaiipera Kami 11 1 ars en Frans van Éimmeitk Men apt eki voor e r stijlvolli if con D achrtjver woonde de e voorstelling in rijn gelxwrtestAd b J A J Veunaas De heer H DuUemont heeft vooraf nit legediHld Jdt Vnnigde en Art eid nader order geldig In tegenste nna uni j i i rantfioor jonnen 15 4 44 niet wor den ingtwisseld voor nieuwe rantioen i innen RECHTSZAKEN de vroegere regeling kuWien J ►f l Tl r ï T Mtellmg heeft georganiseyd van d Bouwmeester rovtie in het Reunie thtater op 15 A ïril volgi eefi sludio b zo€4t lerw IJ 1 op 2 Mei m den schouwburg een l onte radio avond wordt gegeven Zware straf vuor knoclenden boierfafcrlkant Jn een npedale t f Ainhen geil iuden jltfmg trtfcft het economisch gerei ht hof in hooger beroep l ehandtld de zaak tegen den I jani e l literteur en Het beirn bier een reeda Jarenlang voort w ekerer de economist be corruptie welke lesult rde In het oiUtrekken v m 2000 klin boter aan de dj trlbuTie hat m den twarten handel bnngejj van duizenden kllo s melk poeiïer geknoei naet verxamelrnonsten der me k lever ar ciers en nog vi l n e r feilen en tek ti k tt m en De i tri ii e straf In Almelo opgelegd verlient dt e vhrda hle volkometi reide mr Wllhrenrjnck want e rnan het ft de voed elvoo len ng tqrf ttiste benadi t d Sjji eltclite v i ouj in fei gev straf l t 1 Jaai benevet s etii 1 Iti e e van ƒ ftO 000 auhs maaniteii herhien a Na eeril lanRen tlj l eaar ettl te hebben kv um de i roi en tolIe i t c s e iat bet net beste is uat de fdbriek n Ten w idt vonr dor tl d van It ie 1 iiLn itrwlM b mk bevei ig ng vanTe uital I lig van verd thte lüt lulve i er e V ur den lijd an 8 Jdai bevestlgu V 1 le Kie Over veertien dsgen zal het Hof arrest w IJ tt n Oude dame oor mlnsteoi M OW apstltcht Oil n II f 4 ne rde Wlj e had d J4 a i e eec tiitfe a icher A H te Dei Ilaag Joi s gtïKii 4 leja rlt d ie in d aren H LiöJ v i I lerde htflra en tot eveer f 33 000 afhai dig tt ma din e m dt idet 1 dat I hfnrliden van jorgedler itwe dn na etn eersttrdw nen s daarv jor bIJ ul 7e van vfWst t telkens w er n euv e hedraen In h nd i w in te k l l i ever wel Tfindet er eenlt le t nprtitjitle v wy 1 vr lih e De ht jal 1 ime heefl van dat s 1 t 1 i tt r n lit n De Hflfriche rerVtbank hsd H ver rdee d U eentjs en ren maanden gevang i 1 traf Vat lu vonnis kvam ver daihl U hoog r ber tep hl be Haagsk he h f dal verdarble onnlev w Ui etn Jaar n es ma inden g var tnlsstraf heeft oordeeld rLKEMPTOlK LXAMEN In en gisteren le dt zer Stedf gehouden Vt ruddering van d clasiia Cif uda der Uerf f Kerken is i et Kuns ig gevo g pen mploj getxamineerd til t t de tM ditning des Woorcis en der Sdciam f t ii U egclattn den heer A K 3aer te Leiden hu ppn liker t td is3 uH en Ifcrot pei predikant t Cand Keyser hoopt ap 2 April Indtn middife Junst 7ijn intrede te NIpuA rkerk le doen na des morgens te ijnbevestigd door dfl Joh Francke l H ek Z y I iif den Nederlandurhen lkHdienU tó Nuii eht u etii liuan Hüig gtii yudin er P MT de slat nt iffcrs ter p adt dte niet d or dt rMiip getroffen lyn rit r rtin irftn ffprt Ut t N F H B USt iO J lü n uur s avonds Vraag dan uf Pi ar HaPoour ervoor kan zorgen óaI ze m ban Fianciseo landirtgsliciiten viKir uns aanslekeUj Moring cu Rolland h lilM ndaar een vliegveld voor noodgeva leii tn we moeien iedereen laten wtten lu we o er de Golden Gatê en met uit Je richlmg van Varicouvej kómi i Terwyl iein met zyn draadiooza bezig was las Roibertson tiet bericht Tokio rapporteen volgens ge aghobbende zyde dat RoUard J wereldviuchtinuchuie op het strand van Patii n e Baal In Sachalm is verongelukt lioberlson streek eeas over zyn odgen en las het tierioht noginaais Waaker klapte tn de handen Zoo nep hy uil mei echt Indiaaiifiche wraakigierighcid Ik zal geenkrokodUlenlranen ovt r Prossan vergiet nl AJs ik het voor óén van dat oodjt Jiuiuner vind dan is het voorllardeastMn l at IS en bedrioglyk nieuwljel verklaarde üras liat moet wel beaainde Robertson En toch liep de koers die op ili kaart slaat over Suchalm naar Kamchatka Het ia en twyfelaohtig hern ht en ik h K p dat het niet wiiar w Zoon ongeluk wcnsch ik e f Trossart niet toe Ik zal 4 ly zyn il hy m l etroit landt als Ik dan maarmi t Moriiig naar zyn landing ni igstaijin kyki ii Neen dil fieliwt ik nut Woldl vi rvolgJ Feuilleton Nadrurverboden üe reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal uit d nerste lydcn vao het vliegwezen door W C COENEN 9J Ze scheen geen iwgenhljk te denken iian het gtvüar voor eeiT ongoiuk Ixiven Uen Oceaan Uaarvour w is l aai lenvntng te houpvol En tudi z IlaWrtson dat gi vaar voortduren i onder x gen Maar hg wild hei mus je d it al ziHiveel had doür tdaii n et onfe eiust maken Uur na uur veislrifk en de machi nes hielden iioh vourtreffehik Di reizigeirs lagen mets van den orilio wolkien hemel iKiven hun hootden Hun kleine wereld was beperkt tot de caibine hun oog waa de cartograaf en hun levensadem de iUur lof yluider8 Met iijn draadloüia wist i ein een sclup aan te roepen en lengte zoo wel als tireedtegi iad te bepalen üil gat heim een ruwe controle op de werkirvg van lyn carlograaf welke aan alle vorwaoKlmgen hleek te hianlr woorden Tegen negen uur m den K htend volgen den ttjd vai WUidiwoalok ving Fern een lang heiicht uil den ether op en Ujiwijl hy dat iie r ichreef kwiun el een vrecjiide Irek op zyn g lat WANNEER VERDUISTEREN Tot ZS M 4 l mort vrrduinterd worden vnn llOO lot 6 10 uur Mrt Maan op 6 01 onder IS 09 Mrt Maan op IK onder 17 M 24 Mrt Maan op 7 04 onder 18 iO On draaiilooze h eft nog hnoitop zoon gnMiten afstand gewerktmerktjo hy op Ik ilenk dat de atmos feriMhe oirilandiiihoden by sondergunïtiK zyn Hier i nieuw u i1 Peiarlifarbour Ala Je Pearl llairlKiur antwoorden kunt Feni si iii dan dat we inSan KraiM iseo landen rel lloberlsonlis allei oed gaat zoo tegen due uur ivanmiddag Hoe laat Is hel dan In SanFrajKisooT