Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1944

Prü 5 cento per nummw 82stc Jaargang No 21506 Chefredacteur r TOETER Gouda VriJdUiR 24 Maart 1944 Bureau Mmrkt 31 Tei IooQ n 9 pMtrekouDC 4MM GOUDSCHE COUDANT sn NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN j nvallen op Kowel afgeslagen Zwar witselvalUg gev cht n aan en bij den Dnjettr Berlijn Frankfurt en Londen gebombardeerd KEDBINOBil Bet gg Ktiatiaaiamsailo deelt mede wegaaa ia laar vela aaaaaMkige tal aag aaa axtra kaatlag lahaodaa watgaa a Zaterdag zs Maart van t tot M mr ta iEwUrgaai Da 4 u aa IbSnteTn Suan v tat 14 aar ta Den Oaag tn aaa der aalaa raa Amtettla Westakiga U waar ladaia ia de Nedaelander tieli kaa aai aieldea tan etude ekenrg tm worden voar ga Waffeii 8S gg WacbtbatalUon In Amerlfaort Landatonn Nederland KrlegtaiarlM en da Ceraaaaacba iS In Nederbmd TUdens d keurtaigea worden atla laUehtingen ventrekt met betrekking at da vattorging van familieleden dvur der opiattlng axtea leventaUddelen etc rersonen tasacben IS M Jaar die aauneldlBgapIichtlt zt n vAr dd tawarkttetUag kannen zlcb eveneens aanmelden en worden ged ircnda hun verbintenis van da t werk temag vrIJgettaM Offtcter la de Waffea ss kaa leder worden die oa ntaatana eea Jaar tftantttUd sUa geschutthaid vaar da afflcieitoMaMBt heeft kewaten iUJa scbaatopleMIng Is niet doot teggevend Beslissend vooi bevordering ttja kaïaktet gedrag pcesutlt Grat rstsbniettea oor da baen en lamgrela Un TetkrUgbaat bU de nawlgenda Nebenttelle der Wa ten BS Amcurdam Dam 4 Alkmaar Uagestraat S4 BeetM garo leaatraat ZS Groningen Heerenitraat 44 Enschede Bengahiacbestraat M en aveaeens bU kat Ersatakommando Korti Vljvarbcrg i Den Baag RAAMADVEBTENTIES VERBODEN Bij begluit van den secretariggene raal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten d d 20 Maart 1944 afgekondigd in de Ned Staatscourant van 24 Maart 1B44 ia de plaatging van z raamadvertenties met in aCa van genoemden datum verlxidan Met de afkondiRing van dit besluit is een einde gemaakt aan een smds kele jaren ontstane i misstand die onbeperkten koop verkoop en uitwis kog van goederen mogeluk maakte en den handel m gebruikte goederen aan 4tdere corrtrole onttrok De voorschrifjaen der priisbeheersching en de tairi ke ibeperkende bepalingen waaronn handel nuvejpheid en mdustrie ihsna in het algemeen belang zün onderv orpen vormden op deze open markt ffn doorte letter Om echter tegemoet ta koman aan da di ingende behoefte dia sedert de Beperking dec adveiteatletuimtan bU de Ned pen ia iMtt taan om elders dan bt defnieuwabladen door middel van advertenïlïa goadaren te koop ten verkoop en ter ruU aan ta bladen ttf te vragen zal aan een beperkt aantal uitgevers de uitgifte van zg raamkrantco worden gegund welke uitgifte uiteraard aan bepaalde voorwaarden ztl iUn gebonden Overtreding van hat verbod wordt gettrafi met geldboete van tan hoogata 11 00 UITREIKING VAN 3t GEEMANISCHE LEISTVNGSRUNEN IN AVRGOOR Op 1 Februari IS44 hebben uit handen van den RelchsfilhrerS S W S S mannon In het S S opleidingskamp Avegoor de 3ermaniscne Leistungsrune onlvaagen Ocze mannen waren m dubbel oplicht onderacheid n daar zU da eersten zUn die de Germaoische L l tungsrune dragen en zU daze als getuigenis van hun sdlbatesk sportiev vorming en W4 icldbaschouwlng van den RaicbsftihrarS S zelf ontvangen hebben Tliaos zUo naar gemald wordt wederom 33 raaimen met da Germanlache L lstungsrune onderscheiden ZU hebben mat goed gav olg aan de vcelzUdlga elschen voldaan die voor het verwerven vau de Lelstungsrane zUa gestald De Kommandeur van bet opleidingskamp S S Sturmbannfflhrar dr Brendel lalda oa la ttja toeapraak De Germanische Lelstungsrun la t aarsta Insigne dat bulten het eigenlijka Dultacha gebied verworven kan worden door mannen Van Dultach en verwant bloed die de naUoi aal sociaiiattache wereldbeschouwing den aieuwcn tijd en de nieuwe orde in bat GeriraSnsch levensgebied belUden en da daarbU bahoorenda lichamelUke voorwaarden en een daark bchoorende voorbereiding meebrengen Da toekenning er van heeft de bedoeling de indJvldueele presutte tot de prestatie van de gemeenaobap op ta haffen en Wat Waar Wanneer Schoaw urk Btoecoop ToneUl met Ferd nand Marian en Winnie Msrkual AanwaDg 8 uur Zondag vanaf 3 uur IbaUa Theater Maake in blau met Clara Tabot en Wolf Atbaoh Retty Aanvang 0 uur Zaterdag Maandag en Dinsdag 3J0 8 uur Zondag vanaf 3 uur Beiraa maaier Op het toonaal varlMé revue met o a Louis Bouwnieeatar en Henk Bood Aanvsng T 30 uur Zsterdsg 3 5 0 en S uur Zondag 3 9 30 en S uur Zondag 10 30 uur tUm Vivare mat Tito üchipa Reunie foyer Cabaret programtna mat aa Jan üodaa dansorkest en Da dri DuUia Aanvai Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanaf 3 iMir Maart 7 30 nni AnIlelUa Vergad rli C oudiche Bond van VOlkstulnvereenigingen onderwerp BlUft of wordt volkstulndar vertóoning film Licht an lucht Msart 3 uur Bst Blaaw Krala BUaenkomat Ned Relsvereenlglng rek r W van Hekken over Roma AFOTBUBBIDnN R Steeda geopend d nachts aU4An Banaan en iwurt luusdel In verband met de stratzaak waarblj zooals giateten gaoMki de Schoonliovanache vrouw Ellza M Stravèr wegena bonoenhandel en zwarten haiidel in levensmiddelen en taxtielgoederen werd veroordeeld tot vUf maanden gevaoganlaatraf mat aftrek van de twaa maanden voorarrest plu IMO boete auba 3 maandan hechtenis en verbeurdverkiarlag van da In bealag genomen levenamiddelen texttalgoederen en tiotmen heeft da economilscha rachter te notterdam nag da volgende personen wegena het knopen en verkoopen van txianen aan deze vrouw of hai vekoopen og koopcn van textlelgoederen en levensmiddelen aan en vao haar varooc daaki als volgt uit Schoonhoven den broodhakker A J de Vo tot 4 weken gevangenlastraf en ƒ 100 boat autisidiair 30 dagen hechtenis den meBicontroleur J van tllokland tot 4 maanden gcvangenlaatrèf un I 400 boete subaldlalr 1 mssndcn tiachtenls den broodbaiUcav J vu dar Waal tot 3 weken gavangenisstrsf met afbrak van aorarrest en I IM boat auba 30 dagen hechtaols den nakhandMaaf T M Broera tot I degen gavaogenlaatrag en I m boete suba IS dagen hechtrnla dan malkhdndelaar P J J de Baa tot ƒ ISO boete auba 2 maanden hechtenU den metselaar 3 P van Ipcnburg tot 40 boettt stjt s 10 dagen bacfalenis den wtakeUar maUtliiandeUar M C Saas tot SOO boete suba 40 dagan hechlenls en C Sttjl tot 73 boete suba 19 dagen hechtenis uit Gouda den amb enaar H de Rooy tot f 39 boete aubs 10 dagen hechtenis den rUkabBkenmee t r H Hoogendonk tot weken gevangenlaatraf met aftrek voorarreat en 2 33 boete auba 10 dagen bechtArna den student D 3 Engclbregt tot 90 boata suba IS dagen hecbtenla den molkai delaar P van der Poiiw tot 00 boete suba 10 dagan hechtenis en den metaeUar J F Kempcta tot VO boete tuba 40 dagen hechtenla D keil nar J van der Bm te ReeuwUk word veroor dead tot lOo boaU suba 29 daten bachtenlt Premie ZIekenfeadaeabaa lalt Da secre tarisgeneraal van Sociale Zaken heeft voor het Jaar 1044 de premie voor de verpUcJile verzekering ingevolge het Ziekanloiutbenbeslult onverandard op 4 vastgaatald Meawa po tegel vasi 40 cent Da nieuwe postzegel van 40 cent in de serie zaehelden zal van 1 April af verkrijgbaar zUn Hij draagt een afneetdlng van Cornelia Evertsen de JongsW ontwerp Kilno Brinks Nadruk v boden De reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal uit de nerst tijden van het vUegwezen door W C XIOENEN Alsjablieft zei hy Robertson de boodst ap In de hand duwend De eerste bestuurder kreeg te lezem JPrachtwerkl Kom hiertieen zoo snel mogelijk J M Moring bevond zich in het Statler Hotel te Detroit Vlak aan den ov t kan der straat in het TuUer Hotel had RoUard zyn kamers Het was Woenedagvoonjniddag Het zou een koortsa htig drukke voormiddag worden want het laatste gedeelte van den strijd tusschen de twee koningen van het luchtverkeer zou worden uitge itiwden Telegrambeatellera liepen af a y veimaas I en aan Nu en dan ging Mormg voor het venster naar zun tegenstander RoUard staan ktjken Zoo deed hij bUvoonbeeld als hij van den Arend draadloos goed nieuws had vernomen B5n nu en dan verscheen RoUard voor zijn venster met opgetogen gebaren ala hij bertcht had gekregen van een door Trosgart behaald voordeel Dit kinderapel teekende wèl da geeetesgeateldhcid van de beide anders zoo rustige en bezidigde mannen Maar aan deze w reklvTucht hadden ze belden dan ook geld als water besteed ift da hoop hun tegcngtander te overwiimen De Graaf en Oster de peraman bevonden zich bij Moring Tegen den voorgevel der redactienbureaux werden bij elk nieuw berkAt b uUetina met de vorderingen der vlieget opgehangen Heel Detroit sprak van niets anders dan van den grootcn vUegwedatriJd En ma de minuut teeg de gpamving Da geheeld vtmodfear in de stad scheen er van te trULen Di Oragif bm niat blijven aUUitian I i SJlm i T 7 ïï 3 i j Z ontw ebracht maar aan daal van d S ü e enov r d n oorkig j j dl v nbanda op iroor dl i u OlJDA 1 Dag 7 Jü u TB tl lta P l IKKKIll IM IS Uf ilha unv in Uvi ikii r 1 luk l itil fet u UI chi uur cliiK r 1 r vcr i m ö an Vi rvuryir Il rb vel van de Duitache t deelt Donderdag mede de Krun werden Sovjetaanval Kertij en op het Siwasjbrug M d door Du4 ctje en Roemeen jTooepen afgeJi en Vrij zwakke J j ke aanvallen op onze brug fiMen aan den benedenloop van Qilguaiiche Boeg bleven zonder evenaU enige pogingen om Zé over te iteken MH n i middenloop van de iMiinr Bo I Bj str7 Jjr Dnjestr zelf en in het gebied fiMeraf Brody woeden nog steeds 25 wuselvailige gevedilen met laohtige vyaivdeluke strydkrachSaarbi werden 34 vgandelijke agpna tukgeschoten De ün r Rodewald van den berich it van een grenadiersregiment J de in deze gevechten binnen Teuten vüt Sokjetpantaerwagena JL dKhtby H t garnizoen van ¥ fg aloeg nieuwe aanvallen der r Mriaten af en achoot van de tien SgQtU ke pantserwagens die de aji waren binnengedrongen er zw llS Ten Noordwesten van Kowel Mehten onze troepen den opdringenjjovüand na zwaren stryd tot staan jtB Zuid Oosten van Witobsk inisUftsA nieuwe door pantserwagens ode doortnaakpogingen der twisten Aan het Narwatront viel Ifty d meermalen vergeefs aan de iwaire afweergevechten m het jn van het Ooatelyke front heelt het 8S0M regiment grenadiers uMr bevel van luitenant kolonel léBiid buzonder onderscheiden g H C ii sint stortten versdieidene paiit erwagens gesteund anvalpt Noordeluke deet v n ie plaata h HM geconcentreerd a weervuur yen Aan de Adriatische kust werÜt Wiui4elU c aanvallen aigeslagen bij gtalMgde eigen siooMroepactiea en steuniniixlen van den opgebliazen joattUei Amerikaainsch bommen Mmm vielen op 22 Marart met gettmanking van een gestolen wolkéidtk d stad Berlijn aan en lieten Midar frondmcht Inkraak brisant en bnoAonnnen op verscheidene wioonW k ll vallen In weerwü vam de onItMÜfe afweeromataindiigheden WN M door luchtdoelgeschut 19 vijandeÜlkl vUtgtuigen waarondier 13 vierbommenwerper neergescho Ni ftooraanvollaa door enige viiegtolgw op plaatsen iu Midden Duitach bad ondernianven fonnatiea Britaohe btnmanwerpers in den afgeloopen N PAUa GENIET GOEDE OEZONDHPID Nur man In kringen van het Vaticaan lijn da door bultantandsoha KMMIt Mmnde idpen verspreUla berichten over een I4I ilakta van dan Paus van Hen grond De Paus verheugt tleh zoo ver it men uit betrouwbare bron In een goede gezondheid an verricht zijn nor dageli ksche werkzaamheden P UITBABSTIMG VAN DEN VE8UVID8 Miitiiarstlag van dan Vesuvius Is volgent an uit Zuld Xtallë gisteren nog geworden Da lavastroum heeft een I van 100 m an aan hoogte van 27 m Ken dlctita rookwolk hangt over de I OoU van Napels De lavastruom I aa tux Sabastlano en Maaaa df Sonuna ta babben thans hat dorp Carcola rtKom vaart gawaldiga roUblokkan ea beweegt zloh langzaam in da rlcli Ewa da Ooit van Napels uit den krater 1 iteencn SOO tot 400 m d lucht in lard JWWf BfiRiCHrïW Oa ruhrcr heeft dan duea tar gelegenaasvan den tS ltan verjaardag der pjjwng van de laaclstlBcha strlj ibtmden op rt een tn hartelijka bewooidlngen Itaelo telegram gezonden Brltnha anÜMSaadeur ta Madrid £ lr Hoara Oie raada tien dagen geleden M Ui n llda vartrekkan heeft om uda radenen sijn vertrek Donderdag f aa derde maal uitgesteld r da IndustrIcbadrHvan van Belfast Nb sllaen al li ooa warktladan Niet atlaan S aepsw rven doch ook da vllegtulg jMian hebben onder da sUklngen ta tSTLX bafcand la wnaï w naar da voorsta Unie worden geleld VJC Btawsnd HJ St Dt Brltaeha berlchlandlanat meldt dat Ikaaaache martoa Donderdag van da ltich nacht een steunpunt voor da idkrachlen van de Amerlkaansche C Jï overganoman Dit stetmpunt Is JJsta op het Xuropeasdia oorlogsH dat tn daten oorlof door da Wnucba marine la svaiiamiiiian Vauant dan Ci gelachan nlauwailiaiut iJ In het koiengabtad van Zuidaltik SS pnlauw mUnwerkera bat werk 2rS waardoor het aantal attikari tot Jan M 000 u geatagen aar volcana C D uit Bail wordt a t da gaeraian UaUaanaalia kroon atta aan éwtma oatmoatlag mat t gehad waartilj hü ham nlat alleen Zr vjp Plemont an aan gebladsstrook tt SSÜ i taagaaagd doah tevens Zi Uu d heaft dat op twa eUandenS S 2 MlddaUandaeha Z en evened aaMInW da Franactwa daal aan hel P niUan varkrliasn ot Brttscha admlraUtait haaft madedat het fregat Oould vatoren I nacht terreuraanvallen op plaatsen in het RijnMaingebied vooral op Fraok ort aam de Main In het stadagebied werd aanzienlijke schade aangericht De be jlking leed verliezen Nachtjagers en luclktdiaelgeschut verpietigden hierbij 85 vierraotorige terreurbommenwerpers De eerste luitunant Beh ker bestuurder bü een esk ler nachtjagers schoot in een enkele vlucht vijf vyandelUke bommenwerpers neer Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen met goed gevolg afzondenUike doelen in Londen aan Bewakingsvaartuigen der marine schoten voor de Nederlandsche kust van drie vergeefs aanvallende vüuidelüke vliegtuigen er twee neer en het derde in brand DE 8TTIIATIE IN BET OOSTEN 0 groot itraUgi che beweging ven da Di ltacheri in het Oosten behoort aoadei twijfel rne J tot de aatl invaclemiietfegelen v ii Ue OiiltAClie oorlogvoering en M in moverre v n emkieme beteekenlj ecbJijt Mertln ÜDlleluLeben de militaire QorreqHUi dent van het D U B in zbn befichtMiwinc vaji guteren over den toeatand bd vervolgt Hue meer h t Ooetel ke front zich van i3m etgenllJlM krachtcentra van het boldjewtelische ooriogapotentleel over uttgeatrekte verv oeste gebieden naar het Weaten T rplaatat des te meer treden de voordeeien aan het acht die de atrUd op de biunenate Urne den DuUscherv verleent in leder ffeval gerakfh de Sovjet terwijl xU ginder VHJortdiurende gevechten meer ruimte naar het Weaten probeeren te verkrijgen niet In een aitu tle die militair de kans op het etndreaultaat veihoogt Integendeel weldra rullen tlJ In een dwanifpoaltle geraken d4e hun meer nog dan tot dtuiver hun handelingen zal voorschrijven Zuiver geografuche redenen Heen rea4i steunen deae opvattina doch daar kuint nog Iets andere bU Hoe meer de otx raUe bapaakle geMMiwt van Europa naderen des te sterker moet de kracht van die oorlogvoerende partij merkbaar worderf die sliKls meer dón een J ar oiigewoüb aulnl met baar strl d4tradhten la üiii egAan want ztj heeft alles wat zy aan potentieel In de weegschaal kan werpen In zekeren zin klaar voor het grijpen II t is geen geheim dnt afgezien van parate Dultscha strijdkrachten m het Wetten en Noorden van Etiropa ook lik het Oosten reaervas aanwezig zijn Hoewel zU slnda geruimen tUd gereed llggvn werden lU tot duavar niet aalVieiiprüken In dit verband krijgt het feit der bekendmaking vaa 1 econcentreerde gabrtiik van Ue Hoagaaracha hulpmlddelen oor den gemeenschappelljken orlog een opmerkelDk relief Da anitttlgheld van Doltache troepen In Ho l artJe a la ondiersteunénc van de Hongffbrscba Inapannlngen voor de t eschermliw van Europa tegen alle eventualiteiten kan niemand verrassen die den toestand nuchter baoordeelt Overwegingen van miUtarla velUgbald hebben au eenmaal In alken oorlof een natuurlijken voorrang boven aUc andere ovarwegtngeii Het springt duidelijk In het oftg dat die Hongaarsche bondganoot m den gemaenchappelüken strijd van Europa om de levenarechten van alle Europeeache natlea een actievere rol wil spelen vooral mat het oog op de ontwikkeling die da g coördiikeerd oorU gvoering van alle la hat drlemogendÉiaden verbonden staten den ootk wil even DK LAATSTE HDfDEBNIS Artikel na dr GSbbeia in Da Baieli De laaUte hindernis aldus luidt bet oDSohnft dat Rijkamlnister dr Göbbels deze week plaatst boven zUn artikel in Das Reich Hii schrijft dat alle aan den kant van den viiand aan den oorlog deelnemende landen andere oorloi sdoel tellin en nastreven welke vaak meer in tegensDraak zijn m t di der bondgenooten dan met die der tegenstanders Wannetr men zelfs terugkeert tot bet uitgangspunt van den oorlog constateert men met verbazing dut de npoblemen die den oorlog tgen doden ontslaan allang ineenKeschrompeld zijn tot een volslauen niets wie zou er eoiiter borg voor kimnen staan zoo vraagt dr Gttbbe s dat gazlan da volkomen verandering dor algemeene oorlogsdenUbeelden van 11 09 tot nu zich niet ook van nu tot het alnde van den oorlog wederom een soortgelijke yarandering van da tegenwoordige oorlogadenkbaelden zal voltrekken In n woord de dingen zijn in een toestand van ontwikkeling en zuUcn dat vermoedelijk blUven tot het oogenbllk waarop da kanonaivn zwijgen an in hun plaata da vradesklokken hun bronzen monden zullen openen Zijn laatste gcheinten tal da oorlog ona zoo dit al geschiedt dan paa geruhnen ttjd na z Un einde onthullen Tot dat oogenbllk echter bl J t h4 hit raadaal aller raadaels WU skius dr Gdbbols varkcsren in da gelukkige poatue de doelstellingen die ooa bU den aanvang van deoen oorlog v oogen etondan ook thans nog ki vollen omvang te kunnen handhsven Ona kunnen da crises van den oorlog niets meer msken omdat wtj tloor de radleala doelstelling van onze vijanden tegen onze nationale l enssubatantle daarbovenult gegroeid ztjn WU strijden eenvoisdlg om ona bestaan ala valk an ala natia tntusscïian echter aehrifdt de politieke chala bij da WestelUke vijanden onlv udbaar verder Die Britscha plutocratie kan tegenover da dreigende glattng bIJ de Kngal aehe art eldara en aoidatenmasaa i geen algemeen t agrUpelyka dragende ataatagadactita maar plaataan Het Brltaeha voJk slat geen tin In dan oorlog en geen al ameen bindaad doel van den vrede meer Waarom varwoadaren da Sngelsctvan zich steeds wear ovar het fanatlame waarmede ome regimenten in Zuid Itallü atrtjden Omdat zIJ bat ojs grond van hun algan opvattlnctn van dan oorlog eenvoudig nlat kunnen bacrttfan Wij staan daarentegen op den hechten bodem van een wereldopvatting dia uit onze eeuw Li geboren en daar ook voor bestaaad la en toereikend om die eeuw te vamieuwen WU tljn sangetreden voor den strijd voor niauwa klealen Onder ons bavlndt zloh niemand die niet weet wat in dezen oorlog voor het Dultsche volk op het spel staat Het is duidelijk dst zoo n zijn aaect niet kan missen Wannarr bolt een oorlog ten kwestie van standvastigheid waa dan la bat deifa Onoa vUanden dia ons dezen oorlog hebben opgedrongen wagen thana reeds hoelemssl niet meer twUfel te voelen ten aanrien van het harde oorlog T or l van het Duitaohe volk Ook al la het gelaat van hal Duitaohe votk In het vUfda oorlogsjaar doorploegd van voren van nood an aorg en lUkt het meAlgmaal lp zweet en bloed te versurrpn het wint daardoor slechte san iiwerlljka grootheid an toont da wareid het beaid van een herolsma tooals dat alders vreemd Is geworden aan onren ttJd Da leugen en verleidingen onzer vUanden stuiten aondvr effect af op het pantser van onze t syoh1ache hardheid en standvsitlgheld Het uur zal komen dat wU de Isauta hindernis voor de beslissing moeten nemen In dezen aprong ligt de iT onte reddln Wsot aan den andvren kant strakt d wereld zich uit In het licht vsn en schoonen vrede HU moet den atrtjd dien wU gevoerd hebben wssrdlg tUn en daarmede d offers rachtvaardlgen dia wit voor bam gebracht haSEaQ BUNA 7H Mt SLACHTOFFERS m BENGALEN Rat aantat Indlfrs dat tan favolga van dan raoanten hongersnood tn Bangalan ia gaatorvan wordt door da officieel instanti In Bancaian opgagavtn aU Sgg 4g tldua he t da mlnistar voor mdlg Amsvjr gisteren volgens Reuter in bet Lagerhuls meegedeeld HOaTHT ONTVANGT NIEUWE HONGAABSCHE HEGKEUNGS LEDEN Lancdnrlge miniatemad Het Hongaarsehe persbureau MJ I meldt Üe Rukstwstuurder heeft Woensdagmiddag 5 uur minister presi dent Doeme Stoiay en de leden van de nieuwe regeenng in audiëntie ontvangen Na de audiëntie legden ministerpresident Doeme Stojay en de leden vah de regeering in de cereMonieela Zaal van de koninklijke burcht in han len van den ruksbegtuurder den anthtseed af TOorts meldt M T I de leden van de regeering hebben na de eedsaflegging in het paleis van den ministerpresident hun eersten ministerraad gehouden Ministerpresident Stojay begroette de leden van de regeering eii gaf uiting aan zijn vertrouwen in zake het auocesvolle optreden van de regeering waarmede de andere regeeringsleden instettïden In den ministerraad die uren duurde bespraken de leden van de regeering de dringendste actueele aangelegenheden Het oflicieele eoannaniqué Doar aan technische storing In den stroom toevoer fconden wl gisteren het ofticleela coinnumlqué over da regaerUgawisseling In Hongarije niet pubUeeeren Hat hiidda als volgt Het Hongaariclia persbtuaau li T I haaft Woenadagmiddag het volgende offioleela communiqué gepublceerd Teneinde in het kader van da gemeenschappelijke oork gvoeriii dar In het Drleinogendhedenpact verbonden Europeeache naties tegen den gemeenachappaltiken vUand Hongarije ter zijde te staan vooral om de doeltreffende bestrijding van t bol Jewlsnia door da mobilisatie van alle krachten en hat tot stand brengen van ultgebreli iieveillgingen te ver tterken zijn op grond van onderling overleg Duitsche troepen in Hongarije angekonwin la de plaats van de afgetreden tot dusver aan het i ewind zijnde regeeering heeft da rukabeatuurder ds vormiug van een nleuwa regeering opgedragen aan Stojay tot dufvar geaant te Berlijn De nleuv e Hongaarsche premier en mi nister van Bultenlandsche Zaken Doema Stojay werd In Januari 2863 geboren Als ofliciar heeft hi daeigeooinan aan dan wareldoorlog later werd hlj Ingedeeld biJ dan generalen staf bi 19M werd Stojay benoentd tot miUUlr attaché te Berlijn en in 19 tot gezant in da Dultacha rijkshooMstad ZUn werk atond In dlanat van de tradllloneela Dultsch Hongaarseha vvendchap Lt veUmaatachalk b d la een vertagenwpordlgar van het Hongaaracha leger dat zijn wai enbroederschap met de Duitschera reeds in dan werekloorlog op da slagvelden heeft bewa zen Het kabinet if als volgt satnangesteld Mlnlster prealdent en minister van Bulte landacha Zaken DoenM Stojay MliKlater zondar portafatiilla bataat met da vervanging van dan minter praaident Jenca EtMoh Bluoenlandeche Zaken Andor Jaroaa Financien Lajoe Renrienyi Schaellea Nijverheid Lajoa Szasa Handel en vertcaer Aniai KUAder LajMlbauw en voedselvoortienlng BaSa Yirrcnk Mltilater van Juatitia voorkioplg belast mat da leiding ven het mlnlsterla van Eeredtenat ea ODdarwIJs Istvan Antal Honrtiad muuater Lajoa Saatay Ni we Duitaelw geaaat t Boedspot Maarmeda het diepe bagiip voor da waarde doen beleven BU deze 31 mannen bevonden tfcb 11 leden van da lijfwacht van den Laldar dia In Avegoor een korte mtUuIra oplaldtng gevolgd hebben er gemeenactaapagadachta ta wakkao en de gemeensebappeitlka pratatia prasUadi u Da rohrer heaft op voorstal van den rilksmlndstar van Bultenlandscha Zaken voa MBbantraPi dr Mmand V aas aaiuyia har noemd bot gezaztt en gevolmachtigd van het ïraot Duttecha RUk in noagarQe Van t gow die tot duaver Dultach gaiant in Hoor gaiije was heeft een fmctte gekregen aan het Aiuwlrtlge Ami DE JAPANSCHE TSOEPEN IN INDU Hat kaliarlljka Japanscha hoofdkwartier heeft op 13 Maart om 21 00 inir het volgende commuiUquè gapublLoaerd 1 Onze van centraal Birma tot aan da Birmaanache grens opereert nde atrijdkrsrhten hebben hslf Msart de grens overschreden en rukken op Indlichen t odem op om het natlonsle Indtsche leger Ie steunan Tezelfdertijd zetten onze strljdkrsehten den vernJetlglngsslag tegan d I7d Britsch Indiictaa dlvisla In het gebied van Toungsan voort r K nt W f 2 Sedert S Maart stuurde da vUand luchtlandingstroepen naar een bepaalden sector In NoordBtrnia Onze strijdkrachten levei den ttrUd mat d za vtjandelijka troepen en hebban tot nu toe reeds e deel desar troepen la da pan gehakt BEN MOEDER I dinhuUohd Opvdfriag 4oor Da Haghegpelen Hoogfrequent meetappanten Zoosla reeds eerder In een persberldit oruler da aandacht werd gelM acnt is voor het UI bezit of gebruik hebben van olectrische apparaten of Inrldttlngen waaniieda door iniddat vaa lioagfraqueivta tniliugan matingan van aaBlgarlal soort kimtwn worden gedaan volgens verordening nr 1 194 van den Rijkaeotnmlasaru vergunning van den direeteurganaraal der P TT noodig AanvraagfonnuTleren zijn te verkrUgen bU net hoofd van den dlenat Radio Sohevenkigscha weg O te s Gavenhage voor elk typ al aen afzonderUJk aanvraagfortnuller moeten worden Ingediend Verzoeken Ofn toezending van aanvraagformuUeren dienen daaraan vergezeld te zijn van een opgaaf van bat benoodlgda aantal Ook Ba radlohandalaran dia rvada vroefar op grond van da verordening van dan BUkaconunlssarls 11 1043 aangitu daden van hoogfrequent meetapparaten ztiUan aen var gunning moeten aanvragen De gten der 88 Luistert op Zondag M Maart van It M tot IIM uur over dan Alvarsum t op galflengta 4ta m naar da stam der tJt Onderwarp Houding nmrtaeturandtaMid opgahaldard Da Amstardamsche poUtIa baaft aiuohia in aan cat In d Joi dau aa kival ftdasn In var band nat aan bnitala dlaCstal van taxltal ZataArdagmlddag in aan paroaal aan den Singel gapleegd Op het dak achtar san sohoorateen trof tii bibbarand van kou twee mannen aan la ondarklaaran Ondar een vloer werd een klein deel van het gestolene gevonden Zn aan pakhuis aan da Zieseniskade waa da raat van hat geatolana Het was een triest geval deze jcreeip uit het werkelijke leven door C3or Henniu verwerkt tot het gpel Een moeder dat gisteravond in den S dioirwburg werd opgevoerd door de Haghespelers Het begon met het sterfbed van een rijk gewaanden maar in werkelijkheid met ichulden zwaar beladen boer Daarna volgden twee bedreven met geharrewar over de ertenlt waarbij alléén een onnoozele wat goede liefdevolle woerden stamelt Tenalotte is dext simpele Jongen de eenige die de zwaar beproefde moeder trouw blijft Inderdaad een drakeri gegevenF Vallen we hier echter niet te bard overi Het leven itlf kan immen dikwijls veel onwaaiecJTijnliJker en harder zijn dan de grootste tooneeldraak Erger ia dat Cor Hermus hier met heel grove en valsche sentimenten werkte of met onwaarschijnlijkheden Roosje KtHiler waa de moeder die voi r haar kinderen den ongunstigen financiëelen toestand tracht te verbloemen Als geroutineerd c trice wlat zij een aanvaardbare utïbeeldlii te geven al had men gaarne wat meer door haar sptl ontroerd willen worden Onder de verdere bezetting vielen op ko van Sprinkhulien als de Jongen en Mien v d lAiet Melsert ala een venijnige sohonndocbter Het talrijke publiek toonde zich blijkens het langdurige applaus zeer gesticht nietsw gastolao D twaa 4alchazen da catMMUdar en da gebrulkar van hat pakhuJa zUa opgesloten OPENBARE VERGADERING VAN HET NED ARBEIDSFRUNT gadoed ndagavond Is da Waar gaat het heen met den Nederlandsehen werker Op een openbare leden verMdering van het Ned Arbeidsfront gisteravond in Reunie gehouden sprak H heer A M Vos afdeelingsleider van het arbeidsgebied propaganda te Amsterdam over Waar gaat het heen met den Nederlandschen werker De spreker begon met er op te wijzen dat al wat we om ons heen zjen in dezen tijd van revolutie gepaard gaande met oorlog niet het nationaal socialisme niet de nieuwe tijd Ig maar altUd nog het gevolg v n den tijd waarin WB hebben geieefl Hat NA F zal uit dezen tijd voOe de arbeideFS trachten te halen wat er uit te halen ki In Mei J9W ging apreker voort vonden we in da puinboopen ven het oude stelael een teveel am weelde welvaart en producten tagelij4i met Drachtalartram dia o vT uur uit Oronlnganwaa vertrokken door tot nu toe onbekendeoorzaak in Opende ontspoord De machine de 96 jariga geduwde A Kampen sprongvan de machine doOh werd met ernstig verwondingen naar het ziekenhuis te Hecrenveen overgebracht wasr hu eenlgen tUdlater zonder tot bawuatzUn ta zUn gekomen Is overleden K Oaktata liginsteB Voor de eeretvolgenda dlstrlbutleperloda der Oekralnetlgsretten zijn van da roode bonkaart da bonnen 19 is an IT en van da t lauwa bonkaart bon no 10 geldig verklaard Aiu i l op heden gepubliceerde bonnen behouden tot nader order hun geldigheid Bief W A In de W A uitzending Hier WA op Zaterdagavond 29 Maart a s van 16 45 10 90 uur ov r den zcndar Rllvaraum I zal komvaan oh Raatgevar preken over hD vorming la da W A AHaanroBand man varbrand Te Vria Ctnvaaaslarwtlk la da aQaeiiwanend J H t ala t l tar baan waa mat aan brandende kashal la aanraktaig gakoman an In braad geraakt Toen da doohtar dia tn da buurt woont glatarnwigan luar haar vadar glnf kUkan kwam ar rook uit da kaukan as vond in aan naa daod Museum wordt weer kerkgebouw Waar de Sint Stevenskerk te Nijmegen door bat bombardement zwaar ia gataistard 1 da Ned Hervormde Gemjeente van haar kerlfrgebouw beroofd Een oplossing la gevonden doordat van gemeenteweg da Marlèhburgkerk die den lutsten tijd als gemeentamu eum dienst deed ter beachikking Is geiteld De Maritnburglierk In da 19de aaaw gebouwd is het eenige overblUfsel van aan zich vroeger daar bevindend kloostar Veor het laatst Is er in 1501 de Mis gacalabreard daarna tiaeft het kerkgebouw in den loctt der amsven ander bestammingan gtiMM CK r Bouval aaaai M i iaM een teveel aan armoede overgebleven uit de periode van clubs corporaties loges enzVdie voorgaven gemeenscos5 pen te 4n loch dat niet Varen omdat achter d schermen steeds de jood aan de touwtjes trok Toen iiaalde men in de fabrieken den haat van den klaasenatryd daar tegenover ri ten wy aldus de heer Vos onze gemeenschap waar de klassenstrijd is uitgebannen wat met beteekenl geIgkschakeling want er zullen ook in de toekomst rangen zijn maar met één gezamenlijke eer te behooren tot hetzelfde bloed hetzelfde ras hetzelfde vaderland Spreker zag in de toekomst op den l Meidag honderdduizenden werkers met daar voor duizenden bedrijfsvoerders van goeden wille eh daarvoor duizenden kinderen Hii wekte op om niet te wachten tot na deir oorlog maar reeds nii den strijd m te zetten voor liet nationaalsocialisme op 4e n de pumhoopen van het oude stelsel gevonden fundamenten waarop kerels als Domela Nleuwenhuis Abraham Kujrper en Troelstra gagtaan faebben opdat Nederland van hoog tot laag zal worden saraengebuiuield ais één volk eén groote socialistische gemeenschap Van de lia de rede geboden gelegenheJH tot vragen stellen werd een ruim gebngk gema kt ECONOIOSCBE RECHTER voor GrandaL geneesmiddelen Apotheek alleen Lang Ti nd w g OOK ONDER TOEZICHT STAANDE FIETSEN GESTOLEN Gisteren zijn hier dri fietsen gestolen De een stond in de Bobaarateeg en de eigenaar ervoer dat een alot niet voldoende zekerheid biedt Da twee andere bestolenen zullen zich afvragen wat zU dan wel moeten doen om hun rij wied te beveiligen want de eene fiets ward onder het oog v a den bewaker bij het distributlekantocr en de andere uit een rijwielstallinc ontvreemd CITROENEN VERKRUOBAAIt Er zijn citroenen Ieder die i jn groentabon vierde periode bij liJn leverancier heeft mgeleverd kan van heden af 130 jp am per persoon w krijgen Wat in het vat la Vori jaar Mei is uit de yinkeilade in een cetaalon een bedrag van circa f 25 gestolen De verdenking viel op een inmiddels naar het buitenland vertrokken 23 jarigen timmettnan die dezer dagen by zijn terugkeer werd aangehouden en iên diefstal bekende WiJ jtoan than op een keerpunt in dt geschiedenis Het kapitalistisch productiesysteem dat zich ontuJikfceld heg t moet plaats n afcen uoor en ander stelsel wan uoortbrenptnB Nigt of er een nieuwe orde zal konten ig de vraag maar tnkel toelke Mr Dr Raaymaktr $ SJ i JBl Meiaje aangereden Giatermiddac IS op den Oraaf Floriaweg de 6 jari4p Johanna van Heest uit Nieuwe Tongeb tudelyk hier verblüvend bi het plotse Img oversteken van den weg aangereden door de auto van een dokter van buiten de stad Het meisje kreeg een li te hersenschudding De arts heeft haar meteen naar De Wijk gebracht Femlleton en liev ongedurig heen en weer Mormg tradütta zidi kalm en beheersCTit te toonen hoewel hij van da eene aigaar na de andere bet puntje zorgvuldig afaneed zonder er ook maar één aan te steken Ogter stond aan de telefoon ot schreef nieirw berichten S Robertson is vanmorgen om drieinir uit San Francisco opgaategen zeiDe Graaf ijsberend wat heeft h jdaar voor den drommel van tienentot drieën uitgevoerd Hoor eena EveraixJ Je kuntblyktiaar geen tien minuten Je gedachten bii elkaar houden antwoordde Moring Jii hebt wat broom noodig Je fa4K t Robertson s telegram tochgezien Hij moest zijn machine laSan Francisco laten nazien Kr haperde ieta aan den stuuitioordmotor Trosaart is eerder uit Vancouver vertrolcken maar heeft ergcna in Wyoming moeten landen omdat hijzelf eenen ander te repareeren had Dan moet Hobertaon de leidinghebHen overgenomen en hém vooifciJfevlogen zyn meende Oater Wat n bof dat ze niet meer boven zee aün met die repsxaties maar aan land kunnen komen Robertson heeft ook in Ohamaeen noodlanding moeten maken endaardoor weer tijd verloren zei DeGraaf Nfl méér motorpech m1 Moring Wat is dat voor een berichtOster vroeg Mj toen een bestellerwegging na hem oen telegram tahebben afgegeven Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN t Tot U Maart weet verdalateNI weiden van K M tot 64 MU M Mrt Maaa ap 7 M oBdar lUW tS Mrt Maaa op IM ondar U tS U Mrt Maan op IM oadar tl M