Goudsche Courant, zaterdag 25 maart 1944

door MARINUS VOORBERQ In bet NaticcfeMnr KMstntst acBomiBovDi WOENSDAQ 4 AFBIL 1M4 éM avoodf 7J0 uur Zul upan 7 uur Htt programma btvat wnkan van Baab Schubert Uazt en Chopln Kaartverkoop ƒ 1 3S en plaat t e preUag welke aanbevolen wordt vanat heden aan de laal De Bachftcia Concertvleugel U uit de magaiDn i van de Firma C Q ISPEU Rotterdam predikAedrten Zeadac t Maart IM H T G ia Dl St JTuukcrk Achter da Xtrfc i 10 uur l r MO V rh ul S uur at C rh HuU WoUrkark Emmaitrtat 19 10 uur dB VrD g1rulewcl van Waddlnxvacn 5 uur dn r W G Verheul Vnr V VrUz Hervormden Peperatrut VU 10 JO uur mej da C P Thomlen Bern Oeraf Oamaenta Keltarataaat t I uur dl L fi Houtgaat van Dordrecht Lutheriche Kerk Gouwe IM 10 uux ét J 3 Slmon Donderdag 7 30 uur Interkerkelijk avondfebed Oud Kathoilekc Kark Gouwe 107 10 30 en O uur pantoor O P Glskes Oaref Kerk Turfmarkt 00 10 uur di J P C ten Brink 0 uur da G Koenekoop Geref G meente Statlonaweg 10 en 3 uur dn A de Btols Chr Cercf Kerk Gouwe 141 10 en 3 uurda A Dubola Nad Oeref Gemeente Turfmarkt 34 a 10 en 3 uur da Joh van Welz Woensdag T 30 nur dl Joh van Wellen Vrtta Evanfelliche Gemeente Zeufestr 31 10 en 3J0 uur da H C Leep Donderdag a ia uur Bijbellezing en bidstond Oeloofagctneenichap J eger dea Hells Turftnirkt UI 10 uur Helllgingsdlenst 7 uur Varloaalngadlenat Donderdag 7 30 uur HadighKsdlenat In alle dienaten leiders de heer en mevrouw H WeU Jlong Nederland voor Cbrlatua Splerlng traat 40 7 3 uur de heer W F Klooa s middags 3 uur ang In het Van Iterton Ziekenhuis en Onze oud stadgenoot ds E E de Looze predikant der Ned Herv Gemeente te Hilversum voordten alhier Is beroepen te Amersfoort In de vaca tin van ds K J v d Berg QEMEENTIUJIUi PDBUCATU GOiniA Iic plaatselHk vcrdeeUankanloor maakt behAul dat alle dalalUisten tn groentan en fruit 34 llaart all bevoorraad met een kwart kilogram arltlof per Ingeleverde oonaumentanbon Da vaMgealeld pitia an wltM ia 3t ent per KG MKDKDBEUNGKN PLAAT8BIXIKI DMTUBirnEOUNSTEN GOUDA mfqum DaxAaxMnsN DeUIIBaten die bit Ixt santraal diatributleluntoor ct n Ingeschreven dienen voorsoover ztl dit nog met in hun bealt hebben vóór 31 Maart a s een voorraadsopgaveformuUer HO 383 01 bij den pUatae4kea diitrlbutledlenst af te halen Dit formulier dient in de week van 3 7 April 1044 Ingevuld en onderteekend te worden Ingeleverd bij den dienst Zij die niet aan deze verplichting voldoen komen aiet meer in aanmerking voor toewijzingen Vanaf Maandag 37 Haart 1944 kan niet meer worden toegestaan dat handelaren op een anderen dag Inleveren dan oorspronkelijk hun codenummer aangeeft Met Ingang van genoemden datum dienen derhalve ctmstunentenbonnen uitelultend te worden Ingeleverd op Maandag door detaillisten wier codenummer begint met het cllfer I op Dtnsdac door hen wier nummer begint met het eflfer 3 enz voor tabaksdctallllaten wordt de Inleveringsdag bepaald naar het tweede cijfer van hun codenummer Eventueel verleende toeslemmingen om nm bovenataande regel af te wijken t n hiermede Ingetrokken DIITRIBUTIBKIUNO WOBKDBN Jlnalking vap bonkaartan v e4iiigainld elea voor de 5de periode 1344 Wijziging In de ullrelklnRidagen Kantoor Woerden Kazerneplein Degenen die hun bonkaarten blijkens kfstempellng van hun Inlegvcl op 27 Manrt hadden moeten afhalen dienen hun kaarten thans op 3 of 4 April In ontvangst te nemen Agentschap Oiidewater Behalve op Dinsdag II April vindt ook op Donderdag 13 April een uitreiking van bonkaarten Plaats Agenschap Lange Ruige Weldetjltrelklng van bonkaarlen voedingsmiddelen aan nlet zelfverzorgers heeftvoortaan op Woensdag van de 3e en 4e weekvan elke dlstrlb itlepêrlode plaats Degenendie voor 12 April zijn opgeroepen de afstempeling inlegvel kunnen hun bonkaartenneda a t April In het Groene KrulagelMuwafhalen DE LEIDER VAN DEN DISTHIBITTIEDIENST WOERDEN DIeMa van eieren Bi een diefstalmet braak in het voormalig kazamegebouw zijn aclit en zeventig eieren ontvreemd Wat Waar Wanneer elMVWkiirg Bloaeoaa Tonelll met Ectdlnand Marian en Wlunie Markus Aanvang f uur ZoBdac venaf 3 utw IkaiU Ikaator llaake In blau met Clara Tabody en Wolf Albacta Reltyl Aanvang S uur Maanslac en Olnadag 330 en 8 uur Zondag vanat 8 uur 3tena a neater Op het toenccl vaeiéK revue met o a Xouls Bouwmeester en Henk Bood Aanvang 7 30 uur Zaterdag 9 30 en 3 uur Zondag 3 130 en 8 uur Zondag lOJO uur film VIvere met lito Sohipaj Beiuile foyer Cabaret programina met o a Jan Roda s daneorkest en De drie OuUlaAanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondagvanaf 2 uur 3 Ourt 8 mr Ixi4ual Bogan Vergadering calechlaantenlcoor Ned Rerv Kerk 38 3laut 10 30 nee Central Vlepde en laatstebUeenkomat etinua Ned VereenIglng totanchafiing van alcohoUioudende drankenspreker A Bakker 38 MIaart Z 30 uur Café Duyaatee Elndwedstrtjden om damkamploenschap van Gouda n Maait 7 30 OUT Kleine Kerk Derde gemeente avond Verecniging van Vrhz Ned Hervormden qireker ds E D Spelbergovet ïüda Woord houdt atanxl tot Ineeuwigheid 38 Maan 2 30 nur CentiU niinmlddag CoimnlsEla Incake huishoudelijke vo6rUchtlnc 38 ICUrt 3 mr BasiUl BUeenkomat oudleden Chr jongemannenvercen Daniel ter gelegenheid van ao jarlg bestaan 29 Mkaat 7J uw Nieuwe Sciiouwburg Bontprogramma met o a Willy Oerlw en Rolawl Wagter 39 en 30 Maai 7 30 nur ReffioiutrantaehoKerk Jubileumavond Chr JonKtmannenvereenlglng Danl l ter gelegenheid vanaoJarlg beslaan 38 Haart Z i oor tplerlngatnat 113 uitreiking vitamine C tablctten voor kinderen tot 6 jaar letters A tot en met D 30 en 31 Maart 7 30 uur Nieuwe 8chai wl UTg Opvoering Over twaalf dagen tegenmiddernacht door arbelderstooneelw eenging Door en voor het volk 38 Maart 8 uvr Het Blaiiwa KrnlB Wljk avond Oeref Kenk 11 MIaart 8 unr Kleine Ketk BUeenkomat VrouwenzendlngatTond apreakster mevr H de Jong Maasland en maj C B Reynders t April 10 uiar Café Dnynatea Algemeeile vergadering Coftpertleve Boerenleenbat Gouda en osnetreken Z0NDAO80IENST DOKTOREN Bd afwezigheid van den huisarts zUn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren C U C oudrlaan waarnemer voor dokter C van Elk Kattenalngel 79 telefoon 3S8II J W H Helleman Lange TIendewcg 84 telef 3181 APOTHEKEKIDICNI Steeda geopend dea nachts allMn voor geneesmiddelen Apotheek B Grendel allMn Sriur Hendrlkatraat 18e OIVAARLUK 8PKL1 Op de brug ove da Mallegatsiuls ia giateroctitend de IS Jarige Johannes Wtjkhuizen uit de VondeUtraal toen hy een aato waaraan hij gehangen had losliet en naar links den weg overstak tegen een auto geloopen die van den anderen kant kwam De jongen kreeg een lichte hersenschudding en eenige schaafwonden aan Wt Ijecn HIJ is naar huis gebracht Voor liehzeK gelost BIJ het lossen van eenige waigons antihraciel hebben drie leden van het personeel van een bedrijf in totaal 7 mud afgezonderd om voor eigen gebruik te bestemmen doch voor het zoover was had de politie den voorraad In beslag genomen Te en de drie lossers den 34 arigen metselaar J K den 2fl jang€n metselaar J W M K en den 28 jarigen fabrieksarbeider J G B zoomede tegen den 41 jarlgen bouwkundige P v d L die aan het plan had deelgenomen is procesverbaal opgemaakt PLAATSELIJK NIEUWS WADDINXVEEN Concert Waddinxveenach Vrouwenkoor H t w 8 e n zeer uitgebreid profrramma dat h t Waddioxveenach VrcHiwenkoor oDder d bezielende leiding van z n dirigent den heer J J C Masttnbroek bracht een pmgramma dsfï nogat aifwlueling bood door de nuimnen voor tentet en kwartet welke door leden uU het koor in het H wart t aangevuld door enkele heeren werden uitgevoerd Wat de koorn unun rs betreft de e werden over bet algemeen fraai en zuiver en in juiste opvatting uitgevoerd De ultapraak was tfoed verzorgd terwijl het klankgvhaite viel te loven Bijzonder goed whs Mijn Hul and geddcht van Potgieter en op muziek gezet door den he4Mr Masltnbroek hetwelk met enthousiasme en overtuiging werd gezongen Het meest hebloen bevredigd de nnmnrtera Salve RegiOA van H Oberhoffer en Panls Angellcu vhn Ceiar Frr ck waarin d aoppaenaolo teer verdip g tell k werd ge0mtt r door me J Boekiiolt Het deed de wenech opkomrn dnt het oor waarin zeer gloed Btenrvmenmatelaal aau vezlg Is meer dergelUke DumnniTS Is jljn p x frramina opneenrvt Het concert werd beak n met een Klkkeroantate van C Henolg welke rhytbmlsch wel Iets te wensehen overMet I e Remonstranteche Kerk was ulta4ekrnd bezet en de aanwezigen hebben van werkelijk goeden zang kunoen genieten A Kwaak Radioprogramma Bondag M Maart 1844 HU I 414 4 M 7JS Rustige oihlendklan ken IN Oe aln V h boer lUn B is Progr oven in Harmonlamuz event i a S Sportnieuws tt Oodad ulU I M BNO 1 1 Zondittmorgen s xorgen 10 M Qerrltje solilel bukken 1104 galonork UU Ue stefn der a a 11 o mrscnan it 45 voorwaarts kaniaiadan 1100 UNO 1311 aubat mater dolorosa II S Ned Verb SIbbekunde 11 40 l iat Osonatea v Beethoven V 13 30 De schljnweipar U 00 omroep Sympli Ork en sol II 00 Wikel luisterspel II 45 Gevar Zondagfnlddagpi ogr 10 55 SportulUl IT 04 Beont door aee ii M Ork o v Krevelen en sol II15 Ned volksklanken 10 00 BNO en spiegel V d dag Na II 15 slleen radlucentr 1115 Sport V d dag 18 30 Operaconc 11 Cello en plano oo BNO IS 15 Cabaret De draaltol nio M40 Walsen v verllatden HUv U 10 00 Msrschmui Ca 1010 goldatenluiik NordWest 11 00 Godtd ultz 11 OO BNO 12 15 Groot Omroepork 13 00 Toespraak 15 Ork Halando 14 00 v d Jeugd 1410 Voor den Zondagmiddag II 00 Kwintet In A gr t V Bchubert t 15 30 Klass mlddagconc 17 30 l e toekomst dei wetenachnp IV slot 17 50 Indische niuz 1513 Zla HIIv I II00 BNO It II riUnipuz anno tHl lll imoReport voetbaiVedatrud 10 OO Zkiekllcht 15 Melod uit een uitstalkast 21 00 Muselleork In sol 11 l A vond wijding 3100 BNO Maandag n Maart U44 UUv I 414 4 M 141 or 7 0 BNO 114 Oynui 115 Ochteitdklaivken 140 sporinieaws 1 50 progr ovcri 00 BNO 115 Lichte me lodleen 5 45 5 50 V d Hulsvrouw 100 Symph ochtcndu nc 5 45 Godad ulu 10 04 Salonork en gr 1100 v d Kleutcra U 30 Zang tlult plano en gr II 00 Alm 12 II TbUden Maaman 1145 BNO 13 00 Land en volk tMeilgt 13 05 Omroepork en aol 14 04 Vlooi en plano 14 30 Omroepketkoigetconc 15 00 Godsd UIU 15 19 Elck wat wlU 14 45 BNO 17 00 V d Jeugd 17 30 Musette ork en sol 15 00 BNO II 5 2ang en plano 1149 PoUUek weekpraalje 11 00 BNO Na II19 alleen radlocentr IIII Lei m gr 20 00 Onuvep SymDh Ork en sol 30 M De eerste klok v Warsow SI 16 Omroep Symph Ork 11 H BNO 13 15 A Hellohar dirigeert 13 00 Cone door t eroemde koren en vloolapel 1 S3 40 34 oe Tilo e viool eltvtool en cello v Beethoven Rtlv n 17M l h r Strauss progr 10 04 Orgelspel II10 Roem Ork O Serban 11 M BNO 1115 T d Je gd II W Rhyieun melod II30 Amuaem ork en aol 1015 Bouarers aan het rIJk II 30 30 De speurneus Jltt Snuffelmans vindt oude en nieuwe suceeanumsners n 45 AvondwUdIng 1100 BNO Roofdredaeteur J O Weyitcrt Rotterdam ehef radacteur voor Gouda en Omatreken r TIeter Gouda VerantwoordelUk voor da advertentMn U Akkeradgk Rotterdam Ultgeefater NV RotUrdamacli Nieuwsblad Rotterdam Het voorjaar komt iaal Ui Riiwiei eens groMi opknappen I Het dm voor Inen uitwendig oKea rnakaii moffelen eni is nog steeds Giel van Waas KER CiV BUWS KERKrN VNODI G PMl r K IchUdei gesclMrsLReeds gerulmen t d lUn er In den bo van de Geref kerken moellUklndnT met den hoogleeraar aan de Theol H 2 school te Kampen prof dr K SuuidiVatzloh ann de lecrbesllsauigen der svn Mle b wil onderwerpen en ilJn beivfBr n dJ tegen nadat de synode illn schniven 1 afgewezen In eelt brief awi i opnieuw heelt aan de orde reöeldsyAodt heeft nu twee dagen 4 comité zitting alch met de laaltSchlUef bezjggehouden OlateniildiUir hprof dr D Naulo als haar rapiK riu publieke ztltlilg mededecUns ge ln h synode met 41 tegen 8 stemme j L ontbraken bl de stemming op Knnrt 5 een zestal overwegingen heeft ulI fMi nk dat prof Schilder zich heeflschuldiKK aan de In art M der kerken orde en J zonde van schetinnaklng wsarfwn rh diep leediweieu besloot op grond san d 79 n 80 K O heen votr den tllil van Lmaanden te schorsen In zUn amhli li li jTdl nlnr ala hooirleeraar san de Tlipni reaehool en al emeritus prediksnt an kerk van Delfshaven teneinde hem in u I elepenheld te stellen ziln aMwalliig i wlijden en alwiog rich nader te verkliren m betrekking tot de hem voorgeleedp vrsj waartoe zIJ hem met allen aandrsnK opwuen van God bidt dat HH hem gCM alle hll In di i weg behoeft Da D van Dijk van Oronln en dlfM met ds B A Boa van Assen een verklann In uitbrekend dat de synode tot dit beshjt h I niet het recht heeft en mederifHienf zIJ zich radar op hun aan ten tm men hou ding zullen beraden Ds H Veltaisn v Den Bosch sloot zIl i bIJ het eerst lef 1 d r verklsring aan BEKOEPEN Ned Hervw Kerk Aangenomti n iar Oih sendam ds J C Stelwagen te Ophnudn Geref Kerken Beroe n te Anisterdan tiende predikantaplaata da J Jiiigs te Katwijk aan Zee Tweetal te Viotbu i derde predikantaplaata ds C H Bsvlnrl Ie Kampen en ds L Praamama I Nin WO Ida dc HUuw Sckóuiit tu Men ehen die kouvattënt 4 kmUfkUdmr tj ladarean baed kana op boent ot rrlap Naam alvadl CaellaU Boaarma In hula D koortaTcrdrUvera an srlepbaatrudera dia door da Narcelnofo Bonnema direct dan hoaalprlkkat wefnanaen Bl arnatlge savallen aleeda Uw dokter roep nl t OESTCACHETS j or mmü mat Narcelaoro Bonnema Ca Ha NOi IICI h Woonadag 29 Maart Aanvang half 8 WiLLY DERBY en zijn gezellen in een bont en vlot programma van muziek iiediti conferences carlcaluiirleckenen schetsen enz WAGTER CAVELLIS MILLER enz Priizen der plaatsen ƒ 1 25 1 5 1 2 bel int i Plaatshciprckcn vanaf Maandag van 11 tnt I ii ZWITSAL FABRIEKEN miwwiiWKw nnLtnL k 9aNn ngannm wi Tot nader te bepalen datum worden uitsluitend Rouw en Spoedgoederen aangenomen Firma J P MUL Bezorgadre Korte Tiendeweg 4 t CENTRUM belait xlch met moffelen en chroom In en uitwendig schoonmaken voir Uw rijwiel en reparatie aan Uw banden J C DEN RIET GROENENDAAL 23 Klein Adv rt nti n tot 13 woorden O SS elke 4 woorden meer ƒ 0 10 peraonael reap 0 2a an cent Brieven Bureau 10 cent extra BcwO no B cent 35 Haart 1M4 verloven zich IKT TOEN en RINIK VUN Gouda Bothastraat 24 Den Haag Scheepersstr 87 Ceip Boerenleenbank Ws ltlinsveen Algem Verg op Maandag I April 1844 nm 7 30 uur lp de zaal De Unie van den heer S Versloot te Waddinxveen De agenda ligt ten kantore ter Inzage 04M r detect aan het nimlippanwt kon de Mnivooriteliing der Vereeniging Het Hoogeland op 23 Maart j I let doorgaan De program ma s blQven geldig terwijl de datuni waarop de filmvoorstelling thans zal plaats hebben t z t zal warden bekend gemaakt Degene die Donderdagmiddag bi het Distributiekantoor een verkeerd damesrijwiel meenam kan zich voor InlicMIngen vervoegen bU Scharleman Kulperstr 29 TE KOOP UEVRAAOI USZUI if TiEVUZIIt A ZEOERS Utchilraat 17a Rotlerdam Wordt gevraagd bij een alleenw juffr middenst een KJt Melaie van 40 tot SO J voor geheele lamenlevlng m In overleg het htilsh te bestieren Wed G L Geuting Wydatraat Oudewater B H KAPnns Gevrugd een aankomeod bedleads en lecrlini M A Wegenwtjs Wijdstr 6 Repareer niet zelf Laat Uw Huishoudof Induitriamachln vakiTundig nazian door TH RICKEN iAAIMACHINEHANOEL Zoirtmantlroat 4 Getida INMl rë lM NmMm ONS DOEL BLUFT nVHEÖiN KLANTEN STOOMWASSCHÊRU mMoif mfSi Beaocfct a t Zondag de Voetbalwedstrijd Moonireelit SclHiiiiibiiveii AKNVANB 2 UUR ONTWERPEIIS Wij zoeken contact met ontwerpers en ontwerpsters welke beschikken over een ruime fantasie en welke regelmatig frissche ontwerpen kunnen leveren voor decoratie van siervoorwerpen Nadere jnlichtingen worden Kaarne op aanvrage verstrekt Hrieven onder No V 5432 Adv Bur ALTA Ulrechl GLORIEUS GLAS d map mot im groot klauraiHCproducties uU da Goutitche Glazen Is n passand gaschenk ▼ oor wie in Gouda lo tr dttotd kerk Verkiljgbaar tegen I 7 SO bl dan boekhandel ea Mevrouw da Bruin Boelakade 1C6 d fe KUNNEN uw RUWIEL N06REPAREERENMET PRIMA MATERIAAL KOMT U EENS BU ONS PRATEN mflGuinEuoIr Nv BINNENWEG ASO TEL M7i ROTTERDAM EEN MEEVALLER DRIE verschilleniie bonnen zijn thans aan gewezen voor Koopman t Pannekoekmeel n I de BLQEMBONNEN HAVCRMOUTBONNEN GORTBONNEN VRAAGl UW KRUIDENieR KOOMMHS MilUASIIIXIN H V mmmtmmmmmmt KOOPMANS PANNEKOEK MEEL Veraon van Yrijz Ned Hervormdan Godsdienstoefening Zondag a a l0 30 uur In da Klaln Hork Peperstraat 128 M J Ds C P Thomson OVMNASTIBK VOON OUDBIIKN UODDINGSGYMNASTIEK Clubs voor Dames Clubs voer Haersn Jonge men Chcn doen veel aan sport ouderen daarentegen doen weinig of niets meer Het gevolg is allerlei kwaaltjes o a stijf wordijn kribbig koHademig slechte spijsvertering bloedsomloop niet in conditie syjve gewrichten en mindere souplesse der spieren Om dit tegen te gaan hebben wij voor voor deze menschen speciale oefeningen samengesteld vooral voor hen die veel moeten staan of zitten bij hun werk Wij adviseeren U doet mede aan deze oefeningen U zult zith een geheel ander mensch gevoelen opgewekt monter in t kort U wordt een gerond en levenslustig mensch Geen gehang aan toestellen voor U maar vrije bewegingen o a A voor ontwikkeling van goede wijze van gaan goed afwikkelen der voeten belangrijk B Voor aanzetten van longen hart on andere organen C Aankweeken van goede romp en hoofdhouding D voor schouders bekkcngordel en voorromp butk rug arm en voetspiEren Mocht U bezwaar hebben tegen een cursus stelt U zich dan in verbinding met ons wij geven U gaarne prlvéles desgewcnscht ook bij U aan huis Inlichtingen omtrent dezen cursus aan adres Karnemelkslool 46 s Gouda en SPORTSCHOOL REUNIE Oosthaven Oouda NIEUWE SCHOUWBURG Dlaaitag Womudog S m Dendardog AJ IU 7 aar prede lENÉ SLIESWUKI NEDBBLANOSCHI tEVUI Tok Tok Tok alweer een eil met WiUy WaldM Piet MuYielaar o m als SNIP en SNAP Verdere medewerkenden Dries Kr n André Bakker esn Smits en Karin Olmitlede Hel bekende danspaar OMA m IAUU Oe Cubaansch Nederisndsche chansonnière CAIMIMCITA COK ITEIJK dirigeert NIc van Oostrum a Orkest Prijzen der plaatsen ƒ 1 30 2 ƒ 2 73 330 Piaalsbeipreken Zaterdag I April van 2 lot 5 Maandag 3 April van 10 tot I en telkens op den dag der voor sMIilng van 10 tot 1 uur BRANDSTOFFEN Met Ingang van 27 Maart 1944 Is Tcrplutat van Gouwe 80 te Gouda naar Jeruzalemstraat 11 te Gouda de Brandstoffencommissie Gouda en Omstreken van het Rijkskolenbureau Telefoon bUjft 606 Steeds ipts bijzonders I Kleerhangers f aSO Aardappetcaspen 1 20 Messenbakken vanat 0 98 Lepeirekjes compl 4 dig 3 AS Een succes artikel Ue bloementijd breekt wederom aan komt V bli ons eens keus maken uil onze uitgebreide sorleering bonvrije BLOEMPIJTTEN VAZEN M BLOEMBAKJES Oegarandeerd waterdicht n MUROPLASP producll TH ALLEBRANDi ÜB Goudsche Bazaf KLEIWEQ 78 QOUUA Vsor lek aslls Uitgeverij annex drukkerij vraagt CORRECTOR Sollicitanten moeten typografisch geschoold zijn et i de Nederlandsche taal volkomen beheerschen Brieven Vet uitvoerige Inlichtingen betreffende opleiding ervaring enz worden gaarne lifgewacht onder no G 228t bur v d blad PEBSONEEL Jongen gevraagd leeftud M Jaar JAN SPE £ Walestraat 12 Werkster gevraagd voor 2 ü 3 ochtenden per weck Mevr van Bemmel Crabethstr 88 Gevr huishoudster R K bU man alleen Liefst van buiten Br no 3114 bur v d bl Uevr voor direct tegen goed loon en goede beh meisjevoor dag en nacht Zelfstkunn werken J Uittenbroek Tempel D 63 Iteeuwijk Flinke werkster gevrajgd ot meisje voor de morgcniiren Tlcle Fluweelensingel 7 VERIIUIJK Bruidstollellen trouw en ruuwrostuums te huur Slingeriandt Kleermakerij Gouwe 130 Te huur gevr door Jong echtpaar huis of ged daarvan Br no 3143 bur blad TE KOOP Damesfiets met lamp en eenstel bruikbare banden ƒ 25 daniesvlllhoed nièt gedr dgrijs sportmodel ƒ 7 80 kleclectromotor licht type 127 v ƒ 5 Te bevr voor 7 uur Schcffers Fluweelensingel 83 Moderne damesvilthped ƒ 10 Donker Turfmarkt 42 Br heerencostuum ong m 48 ƒ 65 J P van Dam Kooln ijk F 57 Slolwijk Mooie bekleede salonwieg op wielen met bedje kussu tje en wiegensprel ƒ 100 Swaan Vo sienburchkade 11 4 Zware deelen van I lcht populair wetensth tijdschr onder red v John KooiJ In half leeren band ƒ 80 Van Willigen B Marlenssin el 34 Cjcljnukle gasoven ƒ 15 Verkalk R v Catsweg 134 Hiilskamerlamp 10 Kraan Steijnkade Haseiht keesfTundje wit zeerwaaksch oud 1 jaar reu ƒ 100 Verleun Uoejanverwelledijk 4 Tuiiuaden THIA WUdstraat 7 Aangrb stam en struikroicn roode zwarte en kruisbessen halsters en vaste planten G Hendriksen Athlerwillens H 8 Z g a n Matelot ƒ 7 W Steenbergen Snoijstraat 1 Tfc KOOP C JIAAGU hen piTar beenkappen kl m H van Dam roenendaal 04 Kramers tngtltch woorden boek en NederI handwoordenboek W Lafeber Weste kade 52 Mu iekbundel Kun je nogzingen zing dan mee voororgtl Joh Burger VossiusBfrant 25 1 paar gymschoenen m 43 a 44 P Srhoonderwoerd Snoijslraat 5 Box met vlonder en kinderstoel laag model M v d Weel Zwartcweg 24 Voetbalschoenen m 38 19 Ook gen te ruilen voor jon genslaarzen m 35 Heppener I Tlcnilewes 20 Heercnpanlalon maat 5U i2 M Kortlevcr Onder de BiiompjjBs 145 Een Jok Van Houwelingen Platlpweg H 241 Tunnisrackct Hemerijtk B Martonsiingel 45 Een in bihoorlijken st z kinderwagen voor een tweeling Br B v Leeuwen p a riallcweg H 238a Reeuwijk TtK RIJiUNt AANt ïB paar z g a n heerenschoenen m 44 45 voor ijp werkS hoenen m 45 J W v d Hoven Middelburg D 23 Reeuwijk Z g a n jongcnapakje maat O voor maat 2 Event met bijbet Joh Btu ger Vossiusitraat 25 Een paar damessch m 38 ik hak voor meisjesach m 29 M Kort lever Onder de Boompje 145 1 paar damessch m 38 voor m 40 v d Berg Ketelstraat 19 1 paar zw gymsrh m 34 v 1 p zw of w m 37 of 38 A Peek Gouwe 27 B paar heerrnrtjglaarzen m 40 en 1 p z g a n leeren damespantoffel ma 40 voor T paar damesschoenen m 37 Kruan Steijnkade 18 DIVERMEN Wat kci t 15 cent pei ons Natuurlijk die fgn gesneden soepgrotnten van N W v Loon Nuaierstraat 12 Heeft u njwielbonnen Wij zorgen voor uw hadden Levertijd 1 2 weken l Centrum Groenendaal 23 Verkoop en verhuur van betere geluidsinstallaties voor ieder doel KranenhiirK Vlamingstraat 29 Uw druk verk is gued als IMHOL7 het diRt Walcitraat no 3 Gouda Dames wilt U tevreden zijn laat dan u uden vilt of stroohoed vervormen in de nieuwite modellen bij Malson van Lijck Groenendaal 12 Laat nuyiieuwe voeten aan Uw oude en versleten kmderkousen maken en ze worden weer als nieuw Per paar 80 cent Bata Hoogitraat 14 Goudli Willem de Beun Muziekschool Westhaven 39 Plano middelbaar onderwijs Solozang Dipl Staatsexamen 4 Naaimachine monteur P G Wiezer L Tiendeweg 71 Tel 3489 Gouda l pela en vorken ven hrnomen of verzilveren Mein huish art vemikkeleii verzilveren en polijsten trusKn slijpen co poluaten V Kuiters h o J A P van Vüel Kleiweg 88 59 Postzegels Inkoop van alle smei restanten en verzamtliniien Muller Groenend i 41 BoekbinderiJ D v Lemwen Turfsingel 23 Hel Utere adres voor Inbinden v in alli soorten boeken jaarKir n miiriek Verkoophuls Docleslraat 29 Telefü r ITM In en verkoop van aniitM en moderne meubiLiin Ki deren verrekijkers m reuropen enr ricn lloparaties uan alk speelgoed Spcelgoeddoklcr Zeugeslraat Hti rlon I Kar Verduisteren Haal i bij Broer formaat lOii sm Nieuwe Ilavcj BoekbinderiJ r lanlenlijm vervangt ook voor de fijne wa cl per kg J Teekeni nemelksloöt 3 Rumpuntx voor de jl ding van Rumpunch f 1 per fl J Teekens h rnemelkijoot 3 Joh Graafland heen niapper de la Reijlaan 12 Cotrecte en vlugge bedim Thuiswerk gevraagd il jongerhan Br no 3111 l van dit blad Nel persoon gevr bij i schen kinderen mi pens Surinamestraat Gevonden in gekregt verpapier armbandln ü Terug te bekomen Fl iw lensmgel 88 Reparatie en metselli rtrij lief Schoorsteenveger M Koolwijk Gouda Zwartewi i Jongeman zoekt goed kol no 3149 bur huls Br dit blad