Goudsche Courant, dinsdag 28 maart 1944

aan KANTONGERECHT OOCDA Veroordeeld ilJn wegens ten verkoop voorbanden hebtKa van brood met een te laag gewicht aan droge etoi L W V O te Gouda 7 subs 35 d h ten verkoop voorhanden hebben van w irst met een te hoot procenUsc watergehalte J A K te Gouda i maal 12 S0 subs S d h uit ba di£hi id vernielen van een bloemen perk P H Z te Waarder D S te Barwoutswaardelr N D te Woerden ieder ƒ 4 V oibe 1 w tsch pogen op te sporen te bemacbtige en doodcn van wild T van R te Keeuwljk ontiLag van rechtsver olgintf ej niet voldoen aan de Leerplichtwet M M v d W N te Oudewater S subs 2 d h J J M te Oudewater 15 suba U d h lastig vallen van mede relzlgers P K t Busaum 20 sub 10 d h met verbeu dJl verldaring in beslag genomene niet voldoen aan het Vectigtngsbeslult H W te Waarden ƒ 1 subs 1 d 1 GEMEE rrE PERSONi Öfe burgemeester heelt eel ol ontslag verleend aan mej Eerland onderwijzeres der jOpembare lagere school no 1 met ingang van 16 Maart wegens huwejyif aan G Stubbe voerman bij den reiriigingsdienst met ingang i r 1 Maart wq ens gezondheidsri denen n aan H Kuük metselaar bij g tei n tewerk en met ingang van 12 Juli wegen s tiet bereiken van don pensioenigerechtigden leeftijd Té rekenen met ingang van 1 Sept ij l is Tj Henstra benoemd tot opperwacbtoneester by de politie in vasten dientt y T rekenen met ingang van I Maart is ej C C W Nijhoft onderwijzeres der openbare lagere school no 2 overgeplaatet naar de openbare lagere sohool ¥ 001 voortgezet lager onderwys BURGERLUISE STAND G 1 0TC M Vffiart Mar Kretha d vm J BerckeBkamp en M Lakerveld Tollenastraat 77 28 Maart Gufita d van A Bruggeman en W MJansen Ie H van AJphenstraat 1 J7 Maart Job l van J dén HeU r en P den Duik R van Catsrweg 37 Setroawd 27 Maart A P van Erk en J van den Berg OverledVB Maart Johannes de slong 68 j Maart Henrt Vonau N J 2 Maart Clashia Hoonhsut 3 j wed van J de voeg Inenting tegen diphtheric De burgemeester dringt er ten sterkste op aan kinderen die hier nieuw gevestigd zijn of zich zullen vestigen tegen diphtherie te laten inenten Er was eens een fiets In het Van Bergen IJzendoompark is gisteravond een voor een pand op slot neergezette heercnrijwicl ontvreemd ADELAAR PRODUCT = PKIMAI 7 Kindeilegitiinatiekaartjes De door het Roode Kruis uitgegeven legitjmatiekaartjes voor kinderen beneden vvjftien jaar zullen op 13 en 14 April in de voormalige boterhal onder hel stadhuis worden uitgereikt Jeugdige Inbrelters Bü een inbraak met inklij pnuiig in een gefaouvvan fle Producent zijn 3 K G melkpoeder en 23 stuks lljnkoeken ontvreemd Als daders heeft de politiitwee Ifjarige jongens ftingehoudeidie zijn ingesloten De buit ia teru gevonden Om dik to jfi0a 7Vt bij diefstal eren fjien ooit al bioste bdiooren De 19 jarii Tieksarbeider A B een jongöi met drie maanden tuchthuis vooiX waardelijk op z n Wjekje nam toen hij in een theater kwam en het loket even verlaten was vyf kaartjes wei verkocht ie en ging met het geld naJr Den Haag waar hij het in eetealons dergelijke otm akte Oovoonichtjg spel Op den Böscl weg is gistermiddag een jongen de fi Jarige A Bos uit de Vossiusstra t aie met tindere kinderen aan een au met takkenbossen hing op het oogei blik dat hij het vbertuig 11 iet in f e straat overstak onder een ande e uto die juist zou inhalen gekomen De knup Itxeeg inwendige kneuziigen hij is in De Wyk opgenomen WATERPOLO G Z C OOELPUKTENMACHINB WERKTE N £T 8 V H G Z C 5 1 De ultwedjïtrtJd G Z C tegen S V H te Hineg€rsl erg v rde wintercompetitie van d n ZwemkiingRotterdam Is voor de Couwcnaars op Ji ngToote teleurstelling ult t loopen Over 4l elinlee w dk tegenpaxt ffterkat peG Z C peelde volledig met Wcut den Bterin ver vo rultgefichoven positie Daartegen stelde S V H zich op mét Verhoef al inidachter waardoor dé GFoudMhe doelpuntenmachine niet naar behooren kon tunctlpiLneeren J Het besln e voor S V H dat leeda dadelijk een grooten druk op de G ZC vette uitoefent Meulman weet aanvankeUiJc rijn heiligdom schoon te houden doch va dichtby wordt hö gepasseerd 1 0 Kott daarop volgt een tweede doelpunt li Wim den Boer een ver echot wil cm der scheppen maar dfn bal van rtchtinjT doet veranderen 2 0 Na de rtist is S V H weer In het offen ilef Snoek brengt den stond op 3 0 Even Uter rwemt S V H goed op en het Is 4 0 Wecene overzwemmen moet ee S V H er het water verlaten By een numerieke meerderheid redt Van Weelde de eer 4 1 Tot slot is S y H weer aan bod xlj brengt den stand op l De Gpuwenaars hebben verdiend hoewel misschien Iets geflatteerd verloren Ploeg erband plaatstn en schieten lieten vefl te w nrchen over Radioprogrammd Woensdag B Maart lt44 Hllv I H 4 M 4S O Boulanger speeR IM BNO 7 1 Oymn 7 15 Uchte melodietjes T Sportnieuws 7 5B Progr overz I BNO iJS Opgewekte klahken 1 45 t so v d Huisvrouw 9 0O J Strauss klanVen 9 45 Godsd ultt 10 06 Ork rr K th 10 45 Vraaggesprek 11 00 Melodltten ll so zang en plano It Ot Alm 1 15 Hong ork B Balogb 12 45 BNO is ott land en volk brengt is l Melodïsten e i sol 1145 v d Jeugd 14 0 Hel Rönteenkwartet UU Meisjes en kinderkoor 15 00 Godsd utu 15 15 Halfweg 1S 4I BNO 17 00 Voor Jonge menschen 10 00 BNO IS oe AmusenW rk en sol lfl 4S Een chauf O Na 1 J5 alleen radlocentr H I5 Vlo en pdano 10 49 De fam Speelmai o ls Klass en toch niet zwaar 22 00 BNO 22 15 14 00 van de eene melodie in de andere Hllv n 17 00 Musette ork eir sol I7 M Idatenfunk Nord West 1B 30 Haydn Mrv artcon 19 00 BNO 13 15 v d Jeugd 10 20 istrum sol plaatjes 20 15 Wat denkt u erin 20 30 Örk B Bachman en gr 21 15 swakkwartet In a kl l v Schubert 21 45 ind U llns 22 00 BNO HANDBAL VIRES HANDHAAFT DE KANS Vlres handhaafde gisteren haar positie op de ranglijst door revanche te nemen voor de eenige maanden geleden nederlaag tegen Excelsior en thans met 4 2 te winnön De eerste helft wan voor Vires die haar meerderheid uitdrukte In vier doelpunten door Bus twee v Kesteren en Hertog gemaakt N rust waa liiet een sterk aanvallend Excelsior dat het narde werken beloond za £ met twee goede doelpunten van Hammer en Van t Hof Door taai vertiedigen van de Viresach ter hoede bleeif het bij de n stand Vires H speelde tegen Meeuwen n Rotterdam nummer twee van de rangltJst In een vin nig gespeelden wedctrijd slaagde Vlres er in een geluk ipel 1 1 af te dwingen De dftmeswedstrijd ÏJxcelslor Vires II eindigde in een 2 0 overwinning voor Excelj cMr DAMMEN KAMPIOENSCBAP TAN OOtTl T9 PlnaUsten ungcweftcn 2ond g werden Jji café Duynstee de voorw wedstrijden voor hfct ier oonJMk kamf loenschap van het rayon Gouda be tndt Zn groep A werd d besliesende partij tueachen M V Vliet r ouda en Joh Boef Bodegraven lemlfe zoodat belden gelijk eindigden Boef kan door bttzondere omptandigh den met ultkomeh in den elndstrüd boodat Van Vliet daarin zal bitkomen In d herkansipgsgroep verliep de partij C BetJeman Bodegraven A v d Berg Stolwtjkersluifi zeer onregelm sii Nadat v d Berg In slechte pn lt1e een stuk had moeten offeren maairte Beljeman een groote fout waardoor v d Barg ren stuX In het voordeel kwftm en de parttj won De spelers die In de finale liitkomen Et n A A de Jong Gouda T Domtour Bodegraven F M P JacobI Waddinorveen A Kj eujK Ouderkerk a d IJssel A v d Berg Stolw kersluis en M VAn Vliet Gouda Met den eindstrijd werd een begin gemaakt met de partij Domburg Jacob die na vier uur s4wlen werd afgebroken Pfficieele Mededeelinfen SCRADRVKOOEDINO BIJ ONTKl lMINO Voor de uitvoering van nuatregelen van het tureau ontruiming van het R B V V 0 zoowel ten a a ri zien van de ach adc verg uedlngsregellngeii voor landbouwers uit de ontr lmde gtbleden als voor de tiestemmtng van vee en bedrUfsmJddeien de getroffenen ir het Doodlg dat daarvo9r gegeven door de betrokkenen worden verstrekt Dit dient te geschieden op formulieren die b1 de kantoren van de plaatselUke bureauhoudars der provlntiale voedJïcommlRwi Issen verkrijgbaar worden gnteld Deze fonrftiUeren moeten wordm afgehaald en Ingeleverd blJ den plaatselUken bureau houder van het district waar de landbouwer tttans Is gevestigd Door een aanvulling van het ontrulmlngsbeslult V v o worden loowet de oorspronkelijke eigenaar ala degene die nu vee of bedrijfsmiddelen van geëvacueerde landbouwer onder zijn tart rusUng heeft wettelijk verpUcht hiervan opgave te doen VCTTK KAAS VOOR Zïi KENINRICBTINOBN Met Ingang van 1 Mei 1M4 zal het Centraal Distributiekantoor aan lekenln richtingen voor de haHt vj n de toe te wijzen hoeveelheid kaas toewjzlngen voor vette uas ver strekken Bowngenoemde speciale toewijzingen lUn van den opdruk vette kaas voorzien en mogen n geen geval bij de Plstrlbutledlensten Ingeleverd worden Kaashandelaren C dienen bovonRcnoemde toewijzingen direct aan hun leverancier of aan het Bedrijfschap voor Zuivel te aGraven hage te zenden In hm lA tsie geval ontvangen ilj en aankoop fn afleverlngsvergun lng voor vette kaai Kaasfabrlkanten en kaashandelaren A dienen bovengenoemde toewijzingen vette kaai naar het BedrljN schsD voor Zuivel te s Oravenhage op te zenden RIJZEN VOOR KIEVITSEI EREN Voor verscha ktevitseleren geldt de prtjzenbeschlkking IMO nr 1 De gemachtigde voor de Prijzen deelt echter mede dat niet tot vervolging zal worden overgegaan Indien vanaf 1 April e k ten hoogste de hl onder vermelde prijzen worden berekend bQ verkoop aan den detaillist 50 cent per tuk bIJ verkoop aan den eonstiment M cent per stuk DB PRIJZEN VAN RIRTMEtTBELSK EN AANVERWANTE ARTIKELEN De staatscourant van Maandag H Haart j l bevatte een prtjtvo i fhrlft rlêtmeubeien en aanverwante artikelen waarin de vervaardigers van rlefmeubelen en artikelen als wiegen fletutoeltjes papier n andere manden btezfenmaKen tisschen Van riet bleun touw elhasnoer en overige vervanglngmlddelen mattcnklbppers enz verplicht vden hun artikelen te facturceren tegen dgbr den gemachtfsde vo de prijzen vyt te stellen gebrutk apnjzen vcrmliXdgM met in het voorBcRfIft vastgelegd korUAgen voor grossiers en detaillisten Teveng verpllcht dit voorschrift de fabrikantenUiun artikelen te codeeren d l er op duidelijke wijze den gerirulkersprljs op te vermelden Na een overgangstijd waarin de oude voorraden uitverkocht worden cal het publiek dun slechts zekerheid hebben geen hongeren dan den offlcleelen prijs te betalen tndien de verkoopprijs op het artikel vermeld la ut YMl taai ii luchtpijp en st ho fd vaat Geef u lucht en btspoeiii geneslng met anti oploastnde Xbdj Vanouds Im vooI7 bil rigp bronchitis AKKER ABDIJSIRa GEMEENTELUi PUBtlCiA INENTING TEGEN DIPRTn DfcfBureenw ster vau Goudit cjU zoe van het SUatstoezlcht xi tu gezondheid mede dat het v ur treffende bestrijding van de m de jaren iterk toegenomen besn ut j Diphtherie hoogst wcnschellik dV aie naar deze Gemeente gee Tcu ci worden en daarmede in aanr tkir komen tegon deze ziekte ie diK i erii Overtuigd van hot grootc tutaiia vbI volksgezondheid en dat der aan hün toevertrouwde kinderen wVirdfn van deze kinderen uitgc i rd wel gevolg te geven Gwidn 24 Maart 1M4 De Burgemei r l LIFFiA AFHALEN KINDERLEUITIMATIEKAARTai De DurgemeeEler van Gpuda brem kennis van belanghebbend t aitt ja gevulde legitimatiekaartjes ic r kibened n 15 jaar niigegeven door het Kruis zullen kunnen worden afi ehaaij de n vader of moeder voo d jf ve ott vertoon fiT zlJn haar p iso i3i3cwfe deVtamkaarten der kinderen tn d mslige Boterhal onder hfit Raa lhu Donderdag 13 April at voor h n geslai tsnamen beginnen m t d A t m K en op Vrijdag 14 April d telkens uan 8 30 12 30 en van H 3 n Gouda 4 April 1944 De Burgemee tcr vooIJERA M RKTBER CHTEJV Veemarkt Retteidam ia Maart werden aangevoerd 848 diei en 241 runderen I graskalf 1 nurhter 306 biggen 48 paarden 7 veulen 3 l en 99 lammeren Hoofdredacteur J G Weysters Rot chef r dacteur voor Gouda en Om F Tleter Gouda Verantwoordelijk v t advertentlën L Akkersdlik Hotterdara geefster N V Rotterdamach Nltuw Rotterdam VOLG NÜ SCWaFTEUJU LESSEN Steno Typen Talen Boekh Alg OntwikkeliVig Vestigingswet nz SCHOEVERS ▼ Baerleatr 11 Amaterd Z Prospectus en proefles gratis Hiiiskamerlamp VJ 15 De Jong Ridder vaAjCat iweg 89 Jongedame voor lichte verpleging Tevefts voor gezel schup v g g v Br no Sllli i uro ul van dit blad PERSONEEL GEVRAAGD Nette werkster G J vaii Wingerden R van Cat sweg Net dagmeisje bov n 16 j van 812 en 2 fi uur Zon dags vrij Goed loon De l ange St Jozefsiraat 28 Trui J6 boij p anlen ƒ 6 en kinder jjl m utsje ƒ 6 V d Bei Bielelslraat 19 3 p br d sch m i7 38 ƒ 10 1 p br hcijRC d sch m 38 è ƒ 10 1 1 d bl baret f 4 A Peek Gouwe 27 7 St metalen Trixdoozcn compleet ƒ 20 L j Wiegman B 49a Stolwijk 1 Paar donkerbr meisjesschoenen rn 32 pas verz ƒ V Hofman 2e Kad 3ai Brothess chtjven tiO mm en 4 ï mm 12 en 9 cl per stuk Breedijk Slappendel 11 Kamerlamp ƒ 10 P Vergeer IJs sella in 3P Kookkachel ƒ 22 50 Dj Graaf Tweede Kade 15 GEVRAAGD DAGDIENSTBOOE Bakkerij Wever Kleiweg 46 Perkamenten kap voor schemerlamp ƒ 10 M Rcijerkerk ir Jacobasfraat 41 Salongramophoon met pla leny l 0 Voor 6 upr Oskam Mafkt GEVRAAGD NET MEISJE Öjj de hinderen WEVER Nieuwe Markt 25 l atliifoon met platen ƒ 80 voor B uur Oskam Markt 6 Getrouwd A P VAN ERK en 1 ï VAN DEN BERG dic mede namens wederlijdsclic Ouders dank zeggen voor de vele Wijken van beianfisielling bij hun fiuwe lijk ondervonden Goud 1 27 M iarl 1944 Heden behaagde het den Heere van onze zi id weg te nemen onze zeer geliefde en zorgzame Moeder Bthir d Groi en Overgrootmoeöt r GKKRTRL IDA VKOEGE Wediift e van defi Heer Arie Binnendijk inv deh ouderdom van ruifn 78 jaar Kinderen Behuwdcn Kleinkinderen Reeuwijk 2f 4jaart 44 Adres j v d Heuvel Reeuwijk E HR l VVeer uk üoorraad leverbaar Hens vergrootingsapparaat compleet f 240 Foto DAEMS ZEUGESTRAAT 64 Algemene kennisgeving Hiermede geven wij kennis van het over lijden van onzen geliefden Echtgenoot en zorgzamen Vader den Heer HENDRIK VAN DRIEL in den leeftijd van 31 j G VAN DRIEL Jongeneel CORRIE TRUJISJE ruda 28 Maart 1944 W Reilzstraat 63 Ten behoeve vdn onze vaste klanten kunnen vanaf heden gordijnen in beperkte mate in behandeling worden nomen 9 MODtlWlSSCHEIIIJ Fa J H V STRAATEN Telefoon 2084 Vfij zoeken voor ons gezin met 2 kindijren een flink en beschaafd Katholiek Na een kortstondige ziekte heeft de Heefe lot Zich genomen onze lieve Zoon Bi oeder Zwager en Oom MATTHIJS BLAI KERS ifiiden jeugdigen leeftijd vin 16 j jr uit aller rtaam M BLANKEIiS Reeuwijk 27 Maart 44 J aadliuiswcg E 8 ï MEISJE dat haar gezinswerk ais roeping aanvaarden jvil Wij van onzen kant zullen ha r behandelen als kind in huis zoodat haar niet alleep een goed loon maar ook en 9 vooral een prettige behandeling gewaarborgd is Mevr van Leeuwen tegro Noordweg post Wateringen B z r nette Huishoudster vb 29 j bij heer ailepn of moederloos gezin Brytw 124 Boekh J de Ven Gouda DANKBETUIGING Hiermed betuigen wij opzen TYPISTE GEVRAAGD 3 tal ochtenden per week Tevens voor eenvoudig administratief werk Br nn G 2382 bureau van dit bkd ï oprechten dank aan allen ► die hun deelneming betoond t hebben bij het overlijden vari mijn gelieijden Echtge X noot en onzen zorgzamen Vader Handel kantooi vraagt voor spdedige indiensttreding een Steno Typisfe Br no G 238 bur v d bl Op Confectic alelier speciaal dames en kinderbovenkleeding kunnen nog eenige nette Naaisters geplaatst worden alsmede LEERLINGEN Gunstige arbeidsvoonJvaarden Aanmelden Ridder v Catsweg 6S Gouda Straatweg 35 Reeuwijk HE bRIK VAN DRIEL In het bijzonder aan de Directie van de N V Spit en van Calz Touwfabriekói G VAN DRIEL ij Jongenee CÓRRIE THUUSJE Goud 28 Maart 194i Degene die Donderdagmiddag per abuis bij het Distribiitiekanjoor een verkeerd rijwie meenam gelieve zïch voor ij te vervoegen blj Siharierftan Kuiperstraat 29 oudi Te huur in cenir der stad voor dame alleen een gcm Zit Slaapkamer jnel gebruik van badkamer en Jieuken n ij ƒ 35 = pèr rtiaand Br no G 23é3 bur i d bl Savraagd net Meisja voor heele of halve dagenof een Werkster i Adres Mevr Bokhoven van Beveiminghlsan 11 n Spaarbrief van de N C V te s Gravenhage is een uiterst soliede belegging Looptad 14 laar Grootte ƒ SOO ƒ 1000 en ƒ Ü0 Storting vanaf ƒ 3 p tnnd Korting bt betaling iaeena 76 ISO en S76 Ultkecfing ka 1928 in 194S hoogste 896 1T92 en ƒ U80 laagste 650 ISOO en ƒ 3290 Solidltelt Rflkstoexlcht Verz k Nadere Inllcbticgen mede omtrent e c vertegenwoordiging verstrekt de N CV Spaarvefzekerlng Zeestraat 88 a Gravenhage HEElMULgiGrèia ben ih nu op de bbti ook dia voortreffplijhff SOPARBO AROMA VOOR UW JUS kunnen wij er naarlnummer maai een mantcl faitteur japon of peiVn r van laten mak n door ervaren confedionairWDf een rok of blouie aU de lap wat minder £ r ol ia Onze verkoopalera verBirckken u gaarne alia inlichtingen over levertijd enz delBijenKorf AMSURPA M DENMAAO BOIIERDAH OEVftAAüU een flinke agdiMoile Wed A dé long PepJ rstiaat 34 GEVRAAGD Wlnkeljuff i ou Bakkerij Wever K IM o VA L EE Rt U ZELF MAKEN Een zwierige BOLERO Door tlr sn ll dcgiij e l $ineiho Je in Miep Olff n Boven S4STI1UUI H40VA P H l i 50 MUnrwa 1 op n nvwlcp minrop 4 1 Mededeeling aan ds Ueelnsoisri dar □ IdcelUig Varwaaiborqlng tegen Ot RLOGSSCHADE Over de ée en 7e pedode afgei ipten It sp sj Juni en 31 December W worttt re ning houdende met de te verwachten RijK8bt dra en vuorlooplg Keen onialas icheTen tx Un thans 2UU UUJ deelnemers mei een urwaarborgd bedrac van 3000MILLIOEN GULDEN ƒ drie Milliard inderd au mooie cijlera en leiten die tot tevred n ttfCid Ktemmea Wanneer nu nog alle df elnemera om teteuroteUinj Mj schaderegeline te voorkomen hun Jtnt T bedrag In Jui te verhouding brenggen met c terk gefltegen vervang pfrawnarde dan zal dat ceh redtn temeer zijn om over den gang van caken tevreden te ztjn Algem Onderling Waarborg GenooUchap RENOVATÜM Amsterdam Leldichepl 2f Tol 35626 32219 Kleine AdVertentien tot 11 woorden 0 26 ellc 4 woorden meer 0 10 personeel resp ƒ 0 22 en t cent Bi ievcn Bureau 10 cent extra BewysiïD 5 cent x vest ƒ 25 iIJssellaan 41 Kellners rok C Boer PERSONEEL AANGEB Jpni ftm lijn Nette werkster van 9 tot 5 uur ƒ 4 per dag Br no 3123 bureau van dit blad jü middelde Jong Ilondeninand ƒ lijn 90 cm O Park 9 c Hondpiiniand sloeliiuxipl 10 K i 1 Stoofsieoê 7 Gabardine regenjas lu 40 ü 42 ƒ 4t Van Hettum KrugerLlan 99 Gramofoonversterkers van grjiot en klein Volume t Centrum Groenendaal 23 TE KOOPT ler j nu ex Jme T d scli l abaksii lanten in de soorten Ir Sliits no 25 Deli Havana en Amer sfoortsche S ƒ 2 per 100 Levering vanaM ialf April Redelijkheid i ioc mondaal 16 Wit zellcosluüm t a n 100 Stek lenburg H 4 Slolwijkei ins TE HUR GEVRAAGUs Gem kamer mét gebruiit v keuken door htpaar met 1 kind Br met prijsopg onder no 3120 bur v ri blad Jiiffr vraagt zit i ipkamcr met of itonder pens event gebr van keuken Br no 3161 bur V d blaif l EVRAAtiD Z Meisjcsmanleltjes leeftijd 1 en 9 jaar A A v d Heuvel TenIwoB E 67 Stolwijk f g St z fornuis nieuw ofgebruikt L S Wiegman H 49a Stolwijk Jongensjrisje leeftijd 8 jaat Btilermanf Weth Vcnteweg 132 JteeiiwijlT Piano Kranendonk Markt 5 1tlEl IE HOOGE i h PRIJZEN IN DE STAATSLÖTEWI S WEDEKOI W g 0 EM K O HEEtE = m staatsloten REKKING 3 APRIL A S VERKRUGBAAR j 1 paar d sch m 41 lage o hak Ook gen te ruilen voor oversch m 41 Buijense Voorwiliens 149 Paar z g a n werk Kiiiiens 40 met houten ii l p goede daij es s Il m met i hak W G Uro schij R v Catswee j Goed onderh haard of vulkachel met kookgelegenheid Br met prijsopg aan Wed H Brand Stolwijkersluis H 2n Post Guiiria Rüod leeren schotnti m 4 hak voor maat P j J rie Weger Tiirfm Tenni racket en tennisjurk maat 42 Klaarenbeek Krugerlaan 30 1 Paar beenkappet ui f paar lederen werKfvi of of 1 p ymSchoent n Padmos Weth H 172 wonmg in de fire voor een woning in cic ze ïtraat of ointre K R Br no 3119 ijur v RUILEN DIVER SEN Verl w en zilveren gaahdje van Bl si i Nuolli V Goorstr li terug te bez Bid gel 69 Verloten verchri meshorloge mft vcf band gaande v Spiirinï Bod Straatweg n zeer aan gclieiii 1 terug te bez v o Straatw g 11 1 adders ophalen f vverk Wij d s ftugger en si fdk varsff 5 cent Bata Ho straat 14 3 p m schoenen leeft 5 è 6 jaar voor 1 p br Iccren m schoenen m 38 of 39 L S Wiegman B 49a Stolw ijk Jongcnsjas in g t leeft 12 a 14 jaar voor leeft 18 a 20 j lange of kor te ook in g it en 1 p jongenssch ni 43 z g a n voof m 44 of 45 of wcrksch m 46 L S Wiegman K 49a Stolwijk 1 Overall 11 maat voor stofjas Van Eik Gr v Bloisslraat 26 Jongensschoenen m 33 voor rn 30 qn it aal 24 voor Bi 27 1 paar vetlftren laarzo n z g a n voor damesmolio m 38 FrielinR Vossiusstr Timmerman vraag werk Onversch w de avonduren Br i bureau van dit blao Huwelijk Sportieve ioekt ser kennism i heer leeft 19 22 ja i foto onder no 3121 b v an dit bla d Boeken zijn vriem i beuren U op en lei Zij doen U som a ii gfnietfto I een e bi bililiolhecK iel C Gouwe 15 D sportsch m 38 voor m 39 1 h pumps n 38 voor m 39 V h sch voor oude dame m 404 l voor m 39 leeren h pantoffe s m 43 voor m 44 ï lage 6ch m 42 z eh m 43 voor in 44 2 A J van Spengen Züutmans feg E 32 Reeuw ijk Br 3 z g a n Witte vcrpleegsterssehorlcn voor 1 paar zwarted ime ssch 1 h maat 40 of 41 D van Muijen R v Catsweg 60 Stevige mcisjcsinolière m 33 a 34 voor dames of metsjessch maat 36 a 37 Mevr Smit Krugerlaan 70