Goudsche Courant, zaterdag 1 april 1944

ter dag 1 April 1944 BtaMttMarkt 31 PoftrokenlJic 484W GOliDSCH E COl D AH T NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prijs 5 cents per jrammer 83 tc Jaargang No 31513 Ohetrtdacteur r TIBTER Gouda OCNK OM DB KLOK f ge afweergevechten in gebied ▼ on Dnfestr en Proeth Verbitterde êtrijd b Procfcocrof 132 bommenwerpers neergeschoten CNT W P ZeytemalBtr Landdicnat SI tUL opptrbevel v n de DuiUch Slacht deelde Vradag mede flttjchen den benedenloop van de jiauische Boeg en den I ye tt JSIde tuischen Dniestr en Proem S de boLsjewisten den geheelen gan Z werden in heviije ae j tcn mtt zware verhezen atgesl rin één ector zjn d gevecht E de op ledron en boUjewisten no SjStenache troepen wierpen aan J ïoeth de boUjewuten teru en Ciaverden versdieidene pla itsen Zuid Wetten van ftoskoerof jh DOK fteedi verbitterde aanvals weeT evechten gaande Daarbti £ zich de Ooit Pruuiiche eerite lie mfantorie onder bevel van E jMl majoor von Kro i k buzononderKheldan Oosteluk van Stall iIoeK een evedhtawroep van iMQtorUeerde bri ade van den aJSd uiteen en bracht talruke geMtenen en een omvanenjken buit Hanen B Tamopol verminderde de ïwiohtaactivltot In het gebied van Cgdy loe een onzer pantserformatjlf vni terke bolajewistischf intanSia Siaen pantserstrUdkrachten met k 0 trouen uiteen Het garnizoen gl de stad Kowel sloeg verscheillM vljandeliike aanvallen af en verIJlUe daatéu 15 pantserwagena In lm gebied ten Noorden van de stad Stten hevige Sovjetaanvallen ineen TSaudien den Dniepr en Tsjaussy Jèm de boljjewiaten hun doorbraak sn met verach aangevoerde achten vergeefs voort Ook J OosteUik van Oatrof en Zuidelyk 1 Psknf ondernamen de bolsiewis UB talnike vruchtelooze aanvallen gMfWestelilk van Narwa werden in ticheidene dagen durende 7Ware IBiyaligevethten in het onbegaanibare Mcii en moerasgeblpd met doellrefiHiden steun van artillerie nevelwer lin pantserwagens en slativhegtuiicn het gros van verscheidene SovietIwlilies ingesloten en vernietigd Her f de viiandelilke ontlastingsaanvalmislukten In deze gevechten verde vijand ruim zesduizend doovsrscheidene honderden gevanMnen S9 stukken geschut en talrgke ndere wapenen en allertiande ooriMsmaterippl In Italië heorschte ook gisteren iledhts plaatseUlke gevechtsactiviteit lën vKandcliike gevechtsgroep die Miert geruim n tnd ten Zuid Westen ï n Ca iimo was ingesloten en vertiet n tegenstand bood werd vernietigd D vuand verloor talniko doodon en een groot aantal gevangenen Wapens m allerhande oorlogsmaterieel weren buitgemaakt Eigen stoottroepen Mmen m hel Noorden van de plaats Mntge viisndeliike steunplaatsen bii verassing Bii andere geslaagde stoot twepacties werden vier vijandellike Nfltterwagens door atTÜdmiddelen oor den korten afstand vernietigd In den af eloopen nacht behaalden Me luchtverdedigingsstrudkr chten kij den afweer van Britsche erreurMBvalIen op Neurenberg het grootste wcces tc t duiverrp door haar bevochten Zti verhinderden een geconcentiïerden aanval en vernielden 132 tiermotonge bommenwerpers In het il dsgrt ied van Neurenberg en fti e nige andere Zuid Duitsohe plaatsen ontstonden schade en verliezen onder ie bevolking De eerste luitenant Becker bestuurder tiif een eskader inchtjagers behaalde in dezen nacht omleuw 7 overwinningen jn de ucht StoojraanyaUen van eenige viiandeluke Wlegtuigen waron gericht op WeStDuilsohland Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Londen en aan de Engelschc Zuidkust aan Escor evaafftuigcn van een Duitsch onvooi luchtdoelgeschut der marine jn voor konvooibescherming gebruik jagers schoten voor de kust van W itNoorwegen van 18 vruchteloos Wnvallende Britsche torpedovli gtuiIttn er 7 neer Onze duiJobooten hebben op den AUantiiehon Oceaan en in den Indi nw Oceaan 4 schepen met een tota m inhoud van 23 OOO ton en een beJakingsvaartuig tot zinken gebracht oven icn schoten zy 2 vuandelnke nmnonwerpers neer In de torpedeenjgsuccessen van den laatsten tyd 5 eft de duikiboot onder bevel van eersten luitenant ter zee Eick een loot aandeel VtlEGTUIGVERLreZEN TOT 141 GESTEOEN MB I in den nacht op VrUdag boven DulUchland neerSMchoten Brtüche ronwerpere It uur het D N B ver Jt Bi 1S2 tot 141 ge teg8h Ben uuw uni oiMleriioek heeft nl opgeleverd 1 5 bommenwerpec dJe eetM ala wiet UJalilk vernield w ren opgegeven Inder vernield Ijn te i rrUke Oletkoorn beraflct de fch i klanten per puntir Nadat de p uia u begeven de vrouwen llch mei h V l i alootkant oih de onlva st Ie nemen BrlUche berichtendtemt meldt dat de oden toeeteUen den aterkaten Dult Jf t tw er hebben ontmoet welke 25 lft den etrljd ts geworpen tegen het bomperaeommaodo It Dii rhe mtlitalre kringen ver luidt bevestigt een bcechouwlng vAn den toeeund aan het luchtfront dat M DuilaelM aCweer niet alleen tegen de ver t rkt Vl n delljke aanvaUen la opgewaaaen maar aooaia uit h t reeultaat van eerglateren bUJkt In taat la nieuwe reoorda te vc tig i bti de beetrijdtng der lerreurbommenwerper Duidelijker dan op ao Maart Is de gevechUkracht der eakaded DulUAe uehtlatere tot dusverre niet gedemonatreerd De Brlte luchtmacht vwhMr meer dtn UW man vliegend personeel De daakuadlgen overachatten hat siMcea enarina doch men It genalgd het T ittIUa alechta te ilei ala een tan In de komende ontplooiing dar DultKhe afweeiicrteht BtHHChUuid GEEN FOTO S IN CORRESPONDENTIEFORMULIEREN Het Nederlandsche Roode K tu f vaeUgt er da aandacht van belanghabbenden op dat geen foto s mogen worden ingesloten in de correspondentieformulieren de z g 25 Woorden brieven van het Nederlandsche Roode Kruis noch ui die van het cOrrespon rentiebureau burgers noch in die van het informatiebureau militairen Arbeidsvoorwaarden liouwwerken voor Duitsche Instanties Ten behoeve vnn werknemers in dienat van bouwondemeinlnflen die btj bouwwerken en op bouwterreinen van de Dultache weermacht I leger ludhtmacNt marine Organisatie Todl eni en bU hel Duitsche civiele bestuur ilJn lewerkgeHleld heeft de Oemathllg voor den Arbeid na overleg mei hel Nederlandsche Artefdffront een nieuwe regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesleM die ullaluttend bu sleèhl weer gedurende de wlnlermaanderf tal worden toegepast Dew regelln mo jvordan beschouwd ala een aanvulling van de voor de belrokken srb lders gekiend algemeere regeling van lonnen en andere art eidBvoor waarden Zl treedt In de tilaata van een vroegere ulechlweer regetlng die per 15 October J 1 len ehlde liep doch waarvan de werklnga iuur naar de Gemachtigde thans tevens heefl bepaakl verlengd la lol Jl Maart 1II44 Da nieuwe slecht weer regcllng die telken lare In het tijdvak IS qctober JI Maart r l Hen kent aan de aM Mars wanneer In tijdloon wordt gowerkl een vergoeding loe van ao pet van het vaWgeslelde uurloon Voor werknemera met e n vast weekloon geldt als hel vaatgeatelde uurloon het weekloon gedeeld door het aanlfll normale arbeidsuren per week Bit aceoordloon wordt uitgegaan van hPl uurloon varmeerderd met 30 pet De Baulelter kan hïdlen bli accoordwewk dit percentage niet regelmatig wordt bereikt een geringer percentage of ook slec its het uurloon aan de berekening ten grondiilag leggen Wanneer wegens slechte wearsgeateldlheld de werkraamheden gedurende een drietal dagen ernstige stagnatie ondervonden of Indien het rich laat aanrien dal om dezelfde reden gedurende enigen Mid een geiregelde arbeldnerrlchtliMt o imogell k tal rl n dan moet de ondernemer hiervan mededeellng loen aan hel GewestelUk Arheldslbureau Dit ia dan d a beiders met behoud van hel oorapronkelllic dlenstverliand tijdelijk eVlera tewerk kunnen atellenj Do tlldolltke werkgever Is in dit eva ge houden het loon aan den oorspron IjelHken werkgever uit te keeren die voor de uitbetaling 70rg draagt MoOhten de arbeiders bl oen nieuwen patroon minder verdienen dan voorlheen het geval was dan moet de oorspronkelijke werkgever door bijbetaling zorg dragen dal het aanvankeliike loonpeil gehandhaafd hlilft Deze suppletie zal echter ntel meer dan Él pet van het vaatgHtelde uurloon behoeven te bedragan De uredesDoortuoorden uan 1919 n uorm uerjchilt de rede die Duttschland jordt aangeb den van den vrede dten het otide Romeinsche rvfc oucrtüonncn üolfcsstammen oplegde m uiezen met Dé vrede ts een bespettmg uan de beginselen uon Wilson l dus e fyds hef illg Hbid RUks provinciale en gemeenteleei ingen In de laatst verschenen aflevering van 1943 van het Maandschrift publiceert liet Centraal Bureau voor de SUUsltek wederom enkele bizonderheden omtrent de leeningen van rijk provinciën eh gemeenten Door hel ruk werden ta het tUdvak van 1 October 1942 tot 1 October 1M3 twee leeningen aangagaan belde groot 1000 mlllloen e wel én op 1 December 1M2 tegen een rente van S i en een koara van B i 2 n Mn op IS Auguatu 1943 tegen dezelfde rente en een Jcoera van t belde at te lossen In Jaar Door de geramenlljke provinciën werd In hetzelfde tijdvak opgenomen In totaal 14 mlllloen In dil lijdvak word een bedrag van ƒ 4 mlllloen of 36 voor eonveraledoalelnden afgenomen Door de gezamenlijke gemeenten werd In hel tijdvak van 1 October 1943 tol 1 October 1943 In totaal opgenomen 117 mlllloen In de vier kwartalen werd resp 99 75 89 en OS van het opgenomen bedrag geleend tegen een ren evoel van 31 2 In het Ie 2e en 3e kwartaal 1943 werd rejfs reap 25 II en 35 van hel opgenomen bedrag geleend tegen een legeren rentevoet Van het tn totaal opgenomen bedrag was 42 mlllloen of 38 voor convarsledoelelnden beklemd Bl rlfkslnalelllngen werd door bemiddeling van den Centralen Belegglngsraad 19 mlllloen of 16 van genoemd tobaalberfrag opgenomen KlnderbUslaiewet Krachtens besluit van de secretari sengpncraal van de departementenvan Srwiale Zaken en van Financien xal de tudelitke vertioogmg van de uitVeenngen mgevolge de kinderbuslagwot ook gedurende 1944 gehandhaafd bhiven Geen huis aan hnis bestelling meer De gelegenheid tot huls aanihuis bestelling van ongeadresseerde stukken behoudens voor bepaalde drukwerken wordt voorloopig builen werking gesteld Politiek radiopraatje Max BiokzUl Maandagavond om 18 45 liga houdt Max BJok iil via Hilversuflf l zyn politiek radiopraatje met den titel De leeuw of de stniisvogeP Da Stomwr apreekt Dinsdag 4 April in de Jeu4$datormultzendlng tot da rUpêra van IS4S tot 18 S5 uuY apreekl da Btormer Jeugd over het onderwerp De Germaanache BEKENDMAKING LANOWACHT NEDERLAND Aaxaieo ncds is zebiakea dat oab vaecden mkbrulk nebBen gemaakt van poUUeberoécdheld sfn in verband net de Landwacht wtia ik M nogmaals op dat de Landwacht tn dienst alttid kenbaar is aan de roode armband met het ensehrUt JLaadwaeht en iMvendien lieh lun le ltimeeren door het roode lecitimatlëbewUs van de Landwacht Nederland De huTKarll la dns In eenerlei opsleht verplldit gevaig te geven aan bevelen van penonen die tieh als Landwaehtera uitgeven en die tenoemde kenteekenen niet draven of kannen toonen Integendeel men wordt venoeht dergelijke voorvallen aanstonds bi de bevoegde LandwaChtInstantles te melden seodat daartcsen onmiddelUlk kan worden opgetreden Gewai lIJk konimaadeur voor CaidBoiland en Zeeland Qeintemeerde burgers in Ned Indlë Hat Nederlandache Roode Kruis ontving wederom opgaven van In Nedet andach Indle geïnterneerde burgers van NedertandaeSia nallonallleit Van de navolgende gelnlemeerdan konden tol op heden de adressen der naa ste fanUllabetrekkingen o van andere belanghebbenden hier Ie lande niet worden opgespoord Achter de namen vindt men een korte aaffU dulding omitrent leeftijd en beroep Barge WTO van 30 ass onderroeker Tongeren P J J van 33 pakhuiaopzlcilter Udlnga Johannes 54 gepenalonerd Uleman M A A 56 aergtant Unffer Lamberlua 40 Inspecteur of landmeter Uiuiik Dirk van 33 klerk Vagclzang PS 38 kok Val Adrianus 48 agent Valk C B 37 le machinist Vtl Pletar ff specialist Valk Hendrik van der 56 pakhulaopzlohler Valkenburg C M 20 leeraar Varenhorst H H 54 beroep onbekend Vaadia A F 4ê directeur Veohgel F J van 40 looda Veen H S van 20 hoef mld Veenendaa J H 43 chef Veer C L van der 44 werkman Veer Wouterr van der 56 soldaat Velberg N W J 43 waker Velden E A P 14 van de 49 bakker Velmans Jozef S3 agent Verberg G H A 34 hoofdoptlc4iter Vei4 eck H J 32 directeur Verbon A A 46 Ingenieur of machinist Verboon E E 33 klerk Verheyen H J 53 leeraar Vermeer H M 53 pakhuisopzichter Vermeer Johannes 56 klerk Vermaew Melohlor 50 klerk Vermeer Oscar 41 klerk Vermeer W V 30 verzamalaar Vermeulen H M 38 klerk Vermeulen J I M directeur vernis Jan 56 Ingenieur of machinist Versluia J L 49 emoUtyfVersteeg A J 31 klerk Versteeg H A 58 accountant Versteeg Jan 19 student VersrHlt E E 38 gouvernetnenla ambteikaar Vartregt J M 18 leerUng Vertregt M H J 56 klerif Vleraen H F 46 klerk Vleulan J C 37 hoofd otwlchter Vlncken G H M 44 arcfiilect Vink H J de il student Vinken J E 18 atudent VI F J 41 koopman VIsariua G C 51 architect VIsCher W E 18 leerling Vlsscher Ohrlsflaan 26 student Vtsscher G J A 51 gepensioneerd Visser Benae 53 leeraar Vlaaer Johannes kW Vliet Aart van 37 reeman Vliet J P von 56 kapi ein Vliet Robert van 18 leerling Vliet Willem vari 49 klerk Voermana Cornells C 45 accoun tant Vogel Gerrtl 38 nMchlnlst Voggl O A 16 leerling Vnlen Alexander van 19 leerHng Votke R 61 hoofdotwiohler Vonno V W 60 o pzichter Voogdt Teddy 37 klerk Voogdugeert Bernard 10 leerHng Voorthuize E G van 18 leerling Voorthulsen J P van 18 let rling Voh A F de S3 klerk Voabergen r A H 29 Ie machinist Vreede G A 46 architect Vrlee F L de 50 accountant Vriee J an nes H Z N de 40 ingtnieur of machinist Vries J M de 41 reiziger Vries Markus de 44 afi4 trwipec Ir van politip Vries P C de 36 klerk Vrlee H J de 30 Verkooner Waarden C F van 56 klerk Waar denburg A H van 10 accountant Wagenaveld Evert van 52 koopman Wagpnlngen Stmon van 54 vader v n een armenhul i Wagner P A 51 hoofdopllchter Wslboer F E 51 klerk Walberg W J 30 2e machl niat Waldman W F 95 koopman WnltMi burg J C 43 ronder beroep Walraven Kubertua 46 hooSdopzlchter Warboul H C 27 koopman Weber F B 36 Uigenleur of m aohintsl Weening Leo 57 makelaar Weeren Isaac van 46 leeraar Weljrena J B K 24 klerk Wendel C J M werk man Werdelman g p O 43 klerk Wer ve P A van de 46 sohryv er Wefcnhagen Leo 50 ktertt Wessel J H 18 leerling Wessellus Txniis 52 koopman BelangtheAïbenden gelieven zich Ier verkrijging van nadere Inlichtingen te wenden totdeVe afdeeling van hei Informatiebureau van het Nederlanrtflche Roode Kruis dr Kuyperstraat 9 te a G ravenhage onder opgave van zoo villedlg hfogelyke gegeven omtrent naam vqprnamen geboortedatum beroep werkgever en laatst bekende adres der geïnterneerden sa bi Msanalf Bcaia I WAT 18 DE KAMPRrIEF l I De JKatnpbrlef Is een tijdschrift dat t I gratia uitgegeven wordt aan fonger s die K I al aaiia In aen Weersporlfcamp geweest RWat de jongenl ervan zeggen t Tot mijn groole vreugde ontving Uc 9 too juist het eerste nunurier van de 8 Kampbrlef De opzet hiervan lljkl mij C prachtig vooral daar wIJ In de gelegen E s held gesteld worden hieraan mede te f werken f Indertijd heb Ik een dagboek bU E P gehouden van dat kamp In Oostenrijk la g het mogelijk dat il dit ala vervolgverhaal J 3 In de Kampbrlef plaatst Dan las Ik ooi E f dat Ik üuor middel van de Kampbrlef K kameiaden uit hel kamp kan M elen E Hieronder laat Ik een paar namen 5 volgen wilt u die er dan In opnemen C Ala Ik Koo die foto a op de voorpagina a nekijk beleef Ik In gedachten nog eens J die heerlijke malnd die Ik In hel Weer E sportkamp dwTgebrachl heb Want B heerlijk was het Prima eten echte 5 kameraadschap en dan de leiders die ef E waren in één woord prachtkerds I Het la i nu al bijna een Jaar geleden dat Ik daar B waa Ik heb het er echter zoo naar mijn Kin gehad dat als het eenigszlna mogelijk was ik direct weer terug zou gaan Ik a heb er dan ook zoo vaak aan terug 5 gedacht zoowel thuis ata fftj mijn werk a en tk zou lederen Jongen die zoo nsjcamp 5 nog niet meegemaakt heeft willen M S raden er toch besliit heen te gaan De 5 laatsten dag dat ik In het kamp vertoef 5 Ha h h llr mlln nnaan riUrUflIta nver het Q prachtige panoran laten gaan en oyei de t e nPeuwde He pn en ik moet eerÏBk de heb Ik mUn oogen dikwijls over het si r 5 dat dit alle weer voorbij was zoo P ar OQ en Si Kan worden a dat mt allee weer voorbij was 1 zoo j j was hen b J alle jongens Op de terugreis E Ik Karnpbrlcr en ben ook ergj benieuwd hqgrd VprheuR 5 hooi alleen nog maar H wat t het nu al voorbij Is Ik j I op den voUend n 5 of mijn p haal geplaatst Kan worden Z T it Wft een van de vele brieven die Swit van on7e Jonffpnn op den eerslen 5 TCampbrlef ontvingen Wil Jil iw c tmt Sde Jongens hehooren die df Kafrpbrlef 5 regelmaU toejïeronden k rij ren on eraan 5 meewerken M ld Je dan ooK voor het 5 volRenid Wc rspoitkamr In é van de 5 moolate atreken van rhiltschland en kom 5 voor de kegrlnE Woen dax S Anrll BPlein inn No S In Den Haag tusachen 5 14 00 uur p Alle iTe7onde Nederlandache loni ena S van l t Jaar komen IA aarjmerktnit p TT 5 bekennen dat het mij vreeselijk speet DISTRlBÜTlSHUtaWS Kflr rantsoenbonnen Oreente voer steken Om ta bereiken dat slaken dia tn aanmerking komen voor extra lantaoenefl groente ook voorzien worden van speciale groente of van fruit zullen de dlatrlbulledtenalen In den vervolge alleen aan slekan die op bedoelde extra rantsoenen recht hebbane de normale ranlsoenbonnen uitreiken Aan alle andere categorieën die In aanmerking kcmien voor ranlsoenbonnen groente reiken de diatributiediensten In den vervolge ranlsoenbonnen groente all waarvan aan den rechterkant een atrook Is af geknipt De bonnen worden hiertoe doornklnpt tuaachcn de N en de T van groente en ttisschan de 1 en de H Derhalve slaan op bedoelde rantsoenbonnen voor zieken de woorden Groent en de letlera t R terwijl op de rantaoenbonnen voor de and e categorieën slechts het woord Groen en hel cUter 1 voorkomen Handelaren In groente en frull dienen uitsluitend op de normale ranlsoenbonnen waarvan niel la afgeknipt da spedaal voor zieken bestemde soorten groente of fruit af te leverena De plaatselijke verdeelkan oren zullen de betrokken handelaren ultalultend op deze Ingeleverde normale rantsoen bennen welke op afzonderlijke opplakvellen moeten worden geplakt en Ingeleverd met voor zieken gescRlkte groente en evfntueel iruit bevoorraden lOenerater anthraeiet turf en Uokjes Van 1 April t m 30 April 1944 geeft elk 4er met da woorden Cfenerator anthraclel acht en twintigste periode gemarkte bennen rachl op het koopan van één hactolller max 75 kg anthracletnoctjes 4 ol 5 terwijl gedurende hetzelfde tijdvak elk der met de woorden Oenerator lurf acht en twintigste parloda gamerkta bonnen recht geeft op het koopen van 50 atuks baggerturt Van 1 April t m 30 Juni 1944 geven de mei JI gemerkte bonnen als bedoeld In artikel 2 van de Oeneratorblokiesbeachlkklng 1942 No 1 recht op hat itoopen van 50 kg generatorbtokjea Patpotasnn vooe ksokOoaMMCan Van 1 lot en met 26 April IM geeft alk der met 21 en 23 genummerde bonnen van de boi kaar4 V 403 voor kookdoeleinden recht op het knopen van één liter petrotoum InAevertag groenlabon Inwonera van gemeenten waar klanlanblndlng voor groente geldt dienen bon Groente 9de periode 1944 van 3 tot 8 A rll aa In te leveren bij den handelaar van wlat ziJ van 16 tot tin met 13 Mei a K groente ei frull wenachen te betrekken Uod tUeu 9 DE HEER 1 STERHOF JUBILEERT iS Jaar versntwoordelUk medewerker bü aannemersbedryt Zanen Versloep Heden is het vi f en twintig jaar geleden dat onze stadgenoot de heer J We iterhof als jong administrateur boekhouder bij de aannemersfirma Zanen Vcriitoep welke firma langen tijd hier icr stede gevestigd t as in dienst trad De eerste jaren van 1918 tot 1922 was de jubilaris werkzaam ais administxalaur op het belangrgke werk voor den aanleg van het Wilhelmtnakanaal met spoorwegwerken enz te Tilburg Na geroedkoming van dit werk werd het flrmakantoor te Tilburg opgeheven en kreeg de heer Westerhof de lioofdleiding van de boekhouding en adminiatraUe op het kantoor der fi ma aan den Graaf Floriswcg alhier Vele jaren 1 hij bier de ijyeri e rustige werker geweest In samenwerking met wijlen den heer L Verstoep heett hij voor zijn firma zoowel op administratief gebied als op technisch zakelijk terrein onnoemelijk veel werk verricht Hij was steeds de rechterhand van de directie en heeft tot de ontwikkeling en dr i bloei van 3it belangrijke aannemer3be jrijf dat in ons land zooveel groote Werken heeft uitgevoerd in niet geringe mate medegewerkt Zijn directie gaf van haar groPRrertrouwen In zijn persoon en waardeering voor zijn verdienstelijk wtrk blijk door hem enkele jaren nadat hij in Gouda rtjn werkkring was begonnen tot procuratiehouder te benoemen In 1936 is de firmanaam gewijzigd In Htollandsch Aannemersbedrijf Zanen Verstoep N V gevestigd te s Graven hage De heer Wcslcrhof is van de oprichting af procuratiehouder v an deze vennootschap en heeft de hoofdleiding van de administratie en boekhouding op h iar kantoor te s Gravenhage In verband met de tijdsomstandigheden is op verzoek van den jubilaris van feestelijk vertoon afgezien maar onopgemerkt ig het jubileum niet voorbttgegaan DireCtie en personeel hebben den lieer Westerhof liedenmorgen op hartelijke wijze gelukgewenscht hetgeen gepaard gmg met een eenvoudige bloemenhulde en de aanbieding van een geschenk onder couvert van de directie dat de directeur onae oud stadgenool de heer H Zanen dezen zeer gewaardeerden getrouwe als bink van groote erkentelijkheid voor de toegewijde vervulling van zijn verantwoordeliiken werkkring overhandigde DE VROUW IN DE ZENDING IMevr de Jong en mej Reynden vertellen over het werk De Vrouweniendingabond welie interkerkelijk is hield bndër auspio van den Hervormden Jtugdraad feis teravond in de Kleme Kerk een opsnbare vergadering Sprukstem wai n mevrouw H de Jong Maasland lid van het hoofdibestuur over f f plaaU van de vrouw in de zending en mej C B Reyndcrs secretaresse van den bond over Met werk van den Vrou wenzendmgsbond Ds P W G Vertieul leidde de en avond waarvan het eerste gedecU uit een korten tocpass elijken tilurgiichen dienst bestond waania mevr de Jong het woord kreeg In haar uitvoerig en boeiend referaat nam zu haar gehoor m gedachte mede naar Java en toonde het leven van d vrouw van den zcndclmg daar in alle veelzijdigheid en moeilijkheden en vertelde van de zendin szlekenhuizen en het zegenryke werk daar verricht Mej Reynders gaf een overzicht van het werk van den Vrouwcnzendmgsbond dat in 179 een aanvang nam in V elk jaar het Nedcrldndsche 2 n dfngsgenootschap werd opgericht In 1929 werd de V Z B opgericht met het doel de uitzonding van vrouwen om te werken onder vrouwen en meisjes via de zendingsgenootschappen en hi de toekomst via de kerk Sedert Atiril 1942 IS in Oegstgeest de mogelijkheid geopend tot opleiding van joni e vrouwen yoor de zending NIEUWE CEMEENTE ARCHrVABIS Drs J Taal benoemd Met mgang van 1 April is benoemd tot archivaris dezer gemeente de heer J Taal te Leiden als opvolger van mcj dr M A C M van Hattum die een betrekkmg aan het Rijksarchief aanvaardde De heer Taal werd 10 Augustus X893 te Nieuw Beierland geboren en was aanvankeluk onderwuzer als zoodanig hij van 1913 tot 1916 werkzaam was Daama ging hij tot de verdere studie over hy is archiefambtenaar Ie en 2e klasse en teveps doctorandus m de ges iedenis Hij was verbonden als adjunctcommies aan het gemeentearchief te Leiden PPREDIKBEDRTEN Zondag I April Nad Harv Gemeente St Janakerk Achter de Kerk 5 10 uur GemeenschappcUjke beveaUglng van lidmaten S uur da G Elzenga voorbereiding H Avondmaal Wealerkerk Xmmaatraat 33 10 uur geen dienat 3 uur de heer H Groenendijk van Bchevantngen Ver van Vrlli Hervormden Peperatr in 10 30 uur dl P v d Veer van Amsterdam Ver CalvUn Turfmarkt 142 4 0 uur da A Meljera van Utrecht Ilen Geref Gemeente Keliaratraal 1 10 30 uur ds J Nlenhuls bevestiging nieuwe leden a capella liangko ir Lulhersche Kerk Gouwe 134 10 uur hulpprediker M HIjmana van HlUegom Dotuler dag 7 SO uur Interkerkelijk avondgebed Oud Kalholteke Kerk Gouwe 107 10 30 en 6 uur pastoor O P Giakes Geref Kerk Turfmarkt 00 10 uur da G Koenekoop 3 uin ds J P C ten Brink Maandag DInadag Woensdag en Donderdag 7 30 uur LtJdenamedltaCles afwlsaelend door da J P C ten Bsink en ds G Koenakoop Medewerking van het zangkoor Geref Gemeente atatlonawcg 10 en I uur da A de BIcds Chr Geref Kerk Gouwa 141 10 en 5 uur da A Dubola Ned Geref Gemeente Turfmarkt 94 a 10 en S uur da Joh van Wellen Woensdag 7 30 UUT da Joh van Welzea Vrije Evangeliache Gemeente Zeugestr 38 10 en S 10 uur de heer G J H Alink van Amsterdam n m opwekkingsdienst met madewerking zangroor Woenadag 7 uur wlnterdienat spreker ds H Timmerman van Velp Donderdag t IS uur Bijbellezing en bidstond Geloofsgemeenachap Leger des Hells Turfmarkt UI 10 uur HelUgIngsdlenat T uur Verloasingsdlenst Dinsdag 7 30 uur WIjdingsdienst uit te voeren doOr de zanghrlgade Donderdag 7 30 uur Relltgingsdtcnat In alle diensten leiders de heer en mevrouw H Weis Jong Nederland voor Christuk Spieringstraat 40 7 30 uur de heer W F Klooa Wat Waar Wanneer B uiKle Moacoop De nachtvlindei met Rana Vitova Aanvatt uur Zalerdaij vanaf 9 30 uur Zondag 10 30 en vanaf 3 uur SchouwbuTf Itloacoop Tonelli met Ferdinand MarSin en Wlunie Markus Aanvang 8 uui 7 ndaK vanaf 3 uur ThaKa Theater Wat n uhatje met Lucle EngUxh en Paul Hörbtger Aanvang B uur Maandag en Dln d g 2 30 en 8 uur Zondaf vanaf 3 uur Rennle fo Trer Cabaret programnxa met o a Willy Hoelofs en hrLsttara Aanivan Zaterdag vanaf 4 uur Zondag 1 AprU 6 30 nur Knnitmln Tweed opvoering feeau en catMirctaTOnd gymnastiek vereen W nn Fxcelfltor t Apr 10 anr Nieuwe 8cboiiw ar Derdeopvoering Over twaaH da en tegen mlddenacht do arbefcderatooneelvereenlglnff Door en voor het volk I AprU 2 39 ttur Café Duyastee Etndlwed trilden om damkamploeniKliap v ts Oouda S 4 S en $ AprU 7 30 utir Geref Kerk I tjdensmedltatfp Öonr ds J P C li n Brink en ds G Koenokoot 4 5 en April T utir NlMiwe Schouwburg Opvoering evue Tok tok tok alweer een eir met Snitp en Snap AprU T 30 imr Leger det Heil Wljdingadienst uit te voeren door de zangbrlffada April T uwr VrlJe Fvaniteliache Kerk WLn terVezing spreker ds H Tunmermian van S AprH 1 uur Ter Gouw Jaarvergadering roei en zellvereenielng Gouda S Aprtt 7 34 wur Kleln Kerk Paaachwljdlng NiS d Chr Vrouwenbond i AprR II UUT Het Blauwe Kruts Ver dering voor vollcitulndeni apreker M van Gooswillt en over De tijd voor planten en yaalen voor de tentoonateUing In September f ftlMTfl 2 5 mir Rpleringstraat 113 UUrei kin f vitamine C tabletten voor klndereti tot fi jaar letters E tnt en met H April 9 nur DuHël Paasci wi1d1ngssamen komeit Jonge ïfdjnaten Ned Jlerv Kerk wijdingswoord ds G Huls T Aprü 9 30 uur KufMitmtn Mrubt eltlng door deurwaarder B J N Akkersdljk S Apr 10 uor Veemarkt V nHichte stierenkeuring tevens pitmlekeurUig S April 2 30 anr Meuwe Schouwburg Op voering sprook1es peI SneeuwTvltle en de levc dvergen door Toooeelgroe Kpore Aprtl 1 mw Weeterkeelt Paa iohUtl dln aamenkomat evangeilaatle BeUiel ZOKfBACSDIENST DOKTOREN Brt afwoilgheid van den huijarta it n van ZaltrdiBmlddag I tot Zondagavond 12 uur te conaulteeren d doktoren A J Kettl i Gouwe 1 18 telefoon S3M en J HF RemiTie Fluweelenainsel 98 telefoon 30031 APOTHEKEIWOIENST Steeda geopend dea nachu alléén voorganeeamlddelenu Apolheek P WellerGouwe 131 Feuilleton Nadruk verboden £ fe reia om de er d in tachtig arenm Een verhaal uit de oerste tijden vin b t vliegweien door W C COENEN IIX het bewüs Werd haar terstond ge l vfrd Er hield een auto voor de leur stil Dintel spron er uit en hielp een jongmensch mpt een vUeghetoi en een lange bultenland che jasuitsUpoeri Achter hen kwa n Tom Robertson Ivletmuw Trouw on dedoktfr stonden voor het raam te kiiken Heb ik het nu niet gezegd doktcT snikte mevouw Trouw Mun nicht IS met meegekomen Daar is Tom wel maar hu schynt Tasctia niet te hebben meeee tiracht Zoodra er obeld werd haastte mevrouw Trouw zioh naar de voordeuren deocf open Het jongmtnsch trokden vlieghclm van het hoofd onsloeg met een kreet van vreugde dearmen om den hals van mevrouy Trouw Maar Tascha Tascha snikte haar tante eindeliik ovcrtiitgd Waarom heb e je haren zoo kort laten knippen En waarom draag ie guUte ekke kleeren kindlief t Omdat de consul In Wladiwostok het voor een meisje beter vond 766 gekleed naar Yerma te gaan Maar waar ia vader Ik moet dadeliik naar hem toel Dintel stelde den specialist anïaaoha voor U en ik eaan sgpien alleen naar aaf fn M 0 In den nicht van Zondaf op Maan dag ai wordtide zomertga ingevoerd pm 2 uur i nachts worden de klokken één uur voorn itffezet duj van 1 op 3 uur Men zette dus orxenavond voor het ter ru5t aan d uurwerken thuh ook een uur vooruit Dat voorkomt op MaandaenorKen mogeiuke onaanx naamtieden als evolx v n t la t opstaan OFFICIEELE LANOBOUWMEDEDEELINQEN voor do prov Zuld Hslland HET SOHEIOtOERECHT VOOR DE VOEOaELVOORUENINO AUe perionen werkzaam op dat gebied van de Voedaelvoocilening waarvoor een organlulle b v de BedriJtKhappen ts mgeateld en een MihU hebben met loo n organltatle kunnen zich ter berechting van het geschil alleen en ultalultend la eerste Instantie wenden tot bet Scheid gerecht voor de Voedselvoorziening ge vestigd Ie den Haag Lange Voorhout 78 Bevoegd tot het aanhangig maken van het geschil la sleets hij die t r zake van het gOschll rechtstreeki in zijn eigen belang wordt getroffen De geschillen waarvoor In een wettelijk voorschrift op het gebied der voedselvoorziening geen termijn bepaald la waarbinnen beroep mo gelijk Is dienen bij het Scheldsgerechl aangebracht te worden binnen twee maan den na den dag waarop de aangevallen beiUasIng behandellnir ot weigering genomen erricht ot uitgesproken Is Degene die het geschil aanhangig maakt la verplicht een door hem onderteekend verzoekschrift dat aan bepaalde voor waarden m t voldoen in vijfvoud bil den Secretaris ven het Scheidsgerecht in t leveren en t ens een bedrag van 25 te storten tenzij in een wettelijk voorschrift een lager bedrag la vastgesleld Onvermoijenden kunnen van de storting van het geldelijke bedrag uitstelling krijgen waartoe zij een verzoek moeten ricH ten tot den voorzitter van het Scheidsgerecht In zaken waérln het belang van den verzoeker een voorloopige beslissing eischt kan deze bij een met redenen nm kleed verzoekschrift uan den voorzitter van het Scheidsgerecht een voorloopige beaUaaing vragen Geprocedeerd kan wor den In peraoon of bij gemachtigde Boven dien kan men zich laten bqataan door een raadsman Verder kan men alle Inlichtingen verkrijgen bij den P B H AAMKOOPVEROUNNING VOOR RUNDVEE DAT VERHANDELD WORDT VAN 8TAMB0EKB0ER TOT STAMBOEKBOER Bij het aantTagen ter verkrijging van een aankoopvergunning dienen de veehouders die lid zijn van één jer erkende stamboeken sleed hun contrlbullekaart te toonen Wanneer de verkooper tegen afgifte van een aankoop ergunning een geleldebiljet komt afhalen dient deze eveneens zijn contrlbuliekaart te toonen waaruit blijkt dat hij lid van één der erkende stamboeken is Bij den rechtstreekschen handel in tamboekvee moeten n 1 beide partijen lid van het atnmboek zijn en uit het over te leggen l ewij moet blijken dat betrokkenen dit reed waren vóór I Februari 1944 Kunnen deze bewijzen niet getoond worden dan ïuUon geen ankonpvergunnmgtn respectievelijk gcleldebiljelten voor rechlsireeks hen ver koop afgi KI ven worden HET VERMELDEN VAN GEËVACUEERD VEE OP DE REQI8TRATIEKAARTEN Bij de registratie op 2 April d d dienen de veehouders die neg In de te evacueeren gebieden verblijf houden in een apart daarvoor op de reglstratiekaart aangewezen kolom de namen en adressen der veehouders te vermelden bij wien hun vee il ondergetiracht De veehouderi dl vee uit het Ic evacueeren gebied op hun be drijf hebben dienen dit op een aparte reglstratiekaart ten nam van den eige naar op te geven Dit vee mag dui niet op de eigen reglstratiekaart opgegeven worden Reglstratlekaarten zijn op aanvraag bij den Plaatielijken Bureauhouder verkrUg Jaar DE VOKMELCOMMISSAWS VCX R ZUIDJIOUAMD hem toe Juffrouw Nlelaen zti d dokter Ze verlieten de voorkamer en mevrouw Trouw stak Rabertaon beid handen toe Ik kan miln oogen met gelooven dat e weer terug bent Tom zei za Wat heerllik dat Ie Taacha heM gered en zoo gauw aan haar vader hebt tcTuagegeven Het Ulkt wel een wonder Een modem wonder dan altijd antwoordde Robertson een wondervan techniek en wetenschap En van menscheUiken ondememuMtsgeest en durf Tom zei DlnteL Heeft Taadia het geld nog voor mun broer meegebracht informeerdo mevrouw Trouw zakellik nu ze overhaar verdriet heen was Ja antwoordde Robcrtion dn hondejy ïa tig duizend gulden aanhuitenlandscbbanJtpapier en twe himderd viHrtig duizend aan roebels T ie roebels ztin niet eel waard maardie banknoten kunnen btina voor do volle waarde tegen oni eigen bankpapier worden in ewisjp Id Het is genoeg voor alle verplichtlnigen Hf milnheer NIelien i Wordt vervolgd WANNEER VERPUISTEREN Tot 8 AprU moet verduisterd worden van 20J V 7 0 nor April Maan op U 3S onder 3 17 Apr Maan op 12 38 onder 3 17 Apr Maan o 14 38 onder S 34