Goudsche Courant, maandag 3 april 1944

K lil gaa nd g3 Aprni944 Bureau M rkt 31 Telefoon W4 PMtrtkoUnf 4M00 GOUDSCHE COl B AH T NIEUWSBLAP VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prg 5 cent per mhnmer 83ste Jaar£ an No 21514 Ohefredactcor F TIETER Gouda Ataeketd vaa vrUwilIigen In de kleme zaal van den Dierentuin te sGravenhage hebben Muajert en SS Obergruppen uhrer und General der Polizei Rauter Vnjdagmiddag wederom afscheid genomen van ee v antal vrijwilligers Een deel hunner zal na de vooropieidmg aan den istiuft aan het Oostfront gaan deelnen n en anjjer deel mordt opgenomen m dan Landstorm om zoonoodig Europa s v tgrens te helpen verdedigen Mussert sprak de vertrekkenden opliartelijke wuze toe eij selde dat eenjongeman oer het oogenblik niets beterskan doen dan soldaat worden Dit advies spruit niet voorj uit een zekermilitatrisme doch mt de overtmgmgdat dit de eenige weg is waaEog hpaen volk uit He put ktmnen woi HRebolpen ï Thans bevinden we ons op een keerimnt in het leven van ons volk We moeten ons bekermen tot Europauen tot het gemeenebest van Germaansche volkeren Daar waar Europa belaagd wordt moeten Europas soldaten staan Velen beseffen dat nog niet doch eenazal het Nederlandsche volk de thansvertrekkende pioniers dankbaar zijn omdat het met efi or hen is herrezen SS Obergruppenftihrer Rauter sprak in ongeveer geluken geest Hij herinnerde aan het voorbeeld dat de vermoorde generaal Seyffardt heeft gesteld Tot slot wenschte hU him veel wapengeluk en een behouden terugkeer in het vaderland GemeenteltJka ruilbeurs Nog in den loop dezer maand zal in de panden Nieuwe Binnenweg 02M te Rotterdam d eerste gemeentel lte rüilbeura in NedeUand worden geopend IDeskimdigen zullen de waarde van de aangeboden voorwerpen bepalen zpowel In geldswaarde als in punten Voor achoenen b V zal een hooger aantal punten worden toegekend dan voor speelgoed Mr A KorrM t Te Alphen a d RUn is op S7 Jarlgen leeftijd overleden mr Abraham Korver advocaat en procureur aldaar KEKKNKUWS Ned Herv Kerk Drietal te s Qravenhage vacature da G Bos ds H J van Heerden te Dedemsvaart ds P Lugtigheid te Deventer en ds M N W Smit te Utrecht Drietal te s Gravenhage vaoature wijlen da P J Molenaar ds C M van Endt te Amstelveen ds mr P H Th StevenÉ te ZwoUe en ds M J C Visser te Rotterdajn Bedankt voor de benoeming tot Jeugdprediker te Amsterdam da J C Koningsburger t Amsterdam Beroepen te Lexmond J C Terknrw te Wezep Bedankt Overschie ds J J Poldervaart te Vriezenveen Ger f Kerken Tweetal k Rotterdam C fvoor den evan ellHatieanbeldy ds J M van Krimpen ta Hornhuizen Kloosterboiren en ds A W Sclteafsma te Middenmeer beroepen ds van Krimpfen Beroepen te Voorburg derde prediKantaplaats ds C B Bavinck te Kampen Bamepen te Koudekerk a d Rijn ds Joh Francke te Hoek Z Chr Oaref Kerk Beroepen te Vlaardlngen ds N van Leeuwen ts Ermelo Geicf Gemeenten Twee al te Werkeu iam ds J Fraanja te Bameveld en da H Ugtenberg te Vlaardingen GELD EN GOEDEREN NEDSRLANDSjCHE MIDDENSTANDSBANK Netto winst ns aftrek der belutingen In het verslag van den Ned Mlddenstandsbanfc over 1843 16e boekjaar wordt er op pewezen dat door een verdere toenemingt van de liquide middelen In het bedrijfsleven de deposito s en creditsaldi in rekeningcourant stegen De rentevengoedmg voor aan de bank toevertrouwde gelden moest worden verlaagd In het verslagjaar werden geopend 811 credieten tot een totaal bedrag van ƒ 8 459 800 of gemiddeld flOiil per post tv 1 resp 800 ƒ 6 429 J06 en ni44 De toevertrouwde deposito s op langeren termnn stegen van ƒ 5 303 532 40 tot f 8 517 141 14 en de korte deposito s en saldi in reken c r van ƒ 46 471035 36 tot ƒ 66 204 520 61 De stuKing der bruto baten overtrof de verrneerdeimg der lasten zoodat het netto resultaat beter is dan dat over 1942 Het saldo der Winst en Verliesrekening bedraagt f 555 922 v j ƒ 462 576 daarvan moet worden gereserveerd voor te betaleh vennootschaps en ondernemingsbelasling f 390 000 zoodat i 185 92 resteert Voorgesteld wordt hiervan S 150 000 aan de algemecne reserve toe te voegen welke daardoor stijgt tot ƒ 850 000 en ƒ 6 250 te bestemmen Voor uitkeering van 5 aan preferente aandeelhouders waarna f 9 672 56 overgaat naar nieuwe rekening tadamew0S NIEUWE KORPSCHEF BU DE POLITIE Oppeiiiiltcnant S van JMussober benoemd Kapltem S J Schadee korpschef der gemeentepohtie is benoemd tot kapitem i n de gameenteipolitie te Delft In veiiband hiermede ii hem met mgang van 1 Aipnl eervol ontslag verleend uit zijn functie te dezer stede die hl smd 1 Aï ril 1942 i rvulde Met mganig van denzelfden datum is tot zün opvolger als korpschef alhier benoemd opperluitenant S van Mussdier te Leiden Steven van Musscher werd 15 Januari 1916 te Haarlen geboren doorliep de HBS en koos zich aanvankelijk een zeemansloopbaan waartoe hij de k weeks 4iool voor de zeevaart te Amsterdam vojigde Zljn leerImgtijd voer hu IHJ de Rotterdamsche Lloyd na afloop slaagde ihy als derde stuurman ijierop ging hy naar de marir ereserve over om vervoligens bu de Arbeidsdienst te komen Hg leerde m een opleidmgskamp voor tweede luitenant het leven van den arbeids vaan kennen gedurende een jaar deed h j als gewoon arbeidsman dienst Uit den arbeidsdienst is de heer van Musscher die reeds voor den oorlog het Inspecteursdiploma behahid had naar de politie gegaan Mei ingang van 15 Augustus 1941 werd hj mspeeteur te Leiden later luitenant en m Augustus jl bereikte hü zun tegenwoordigen rang van opperluitenant HU was m Leiden leider van de Technische Noodhulj Opperluitenant van Musscher is getrouwd en heeft één dochter Hij is hd van d N S B Tabakriutart veihandeia De politie maakte proces verbaal op tegen den SHarigen loswerkman J v d W wegen het Verkooppn en tegen den 31 jajpen bakker J Ö E degens het koóeen van een tabükskaarl VlamnaamipOT aaa i AUantlkwatl Toegerust met alle tn Ie Jarenlangen trfld beproefde middelen wachten de bezettingen der groote versterkingswerken aan den Atlantlkwall den vijand af Oefanineén en proefalarm maken dat de troepen gevechtsklaar blijven Tusschen als hulzen gecamoufleerde btmkers Is e n vlflmmenwerper der infanlerl onj steld P K Lagemann Ö H t t stot n aan n kinen M w Per andje BuiUche tegenaanvallen bil Proskoerof en Stanislau jLj getechten bij Berezofha gebied voor de Noord Afrikaanache kustin den nacht wan 31 Maart op 1 Aprileen kracktig beschcrnid vijandelukeraviUiIlcennjucoDvooi aan Tweevrachtachepcn Qiet een totalen inhoudvan 18 000 brt werden tot zinken gebracht Tien luSere koonvaardn schepennnt een gezamenluken inhpud van 3 000 brt alamede een torpedojagerwerden deel zoo zwaar getroffen dataangenomen kan worden dat verscheidene dezer schepen verloaen zun gegaanIn den middag van 1 April vloog eenformatie Amerikaansche bommenwerper onder beacherming van Jagera boven ZuidweatDuitschland Bu eenmeestal gealoten wolkendek wierp devijand op verachlUende plaatsen lukraakbommen neer die geringe schade enverliezen onder de bevolking veroorzaakten Een deel der bommen viel opZwltsersch ebied 21 AmerikaansctK vliegtuigen voor het meerendeel viermotorige bommenwerpers werden neergeschoten Storingsvluchten van enkeleBntsctie vliegtuigen waren in den afgeloopen nadit gericht ot West enMiddenDuitachland HEVIQE LÜCHTOEVECHTEN BOVEN DE ALPEN Boven h t Zuldetilke g tad voor d Mpen tn bov n h t gebergte zelf lUn naar i t D N B v ni emt in de oOhtendoiren van Zondag hevig iuchtg vediten tussohen formitl DultBCt lager en chtkrul ir en naderende toanaties Amerikaansche bom men weipers eA hun bülten woon kiacahtlge bff clM ii in t door jagers gevoerd De b rnrn werpern waren herhaaldclilkgedwongen In de wolkeJl uit te wijken dochook hieidoor konden zpover lot dusver valtt oventeA laar evoellw verliezen nietvermeden wordea I grf p rbevtl vm de DullKhe w er £ mJJi c S S ch n den benedenloop v i de J5Jn ni Vj K en dm üriRstr vielen SSsifWisten ten Noordwesten van tJiO met aterke WUnterie en Kratrirdlirachtcn aan Zi werden fÏÏSitu r lt neyechten nadat 71 pantl2L wareli tukgeachoten afiic r Tuaache Dnleitr en Proeth £ tHiitsche en Roemeeïuche troo edronnen vilandrUjke cvechts n teruu De poBinR van den vii nd C r herhaalde aanvallen een wee f MMn naar Jaaay werd verijdUd 3elilkc strildkrachtMi die den Srtor trachtten ove tf gteken JSa m icn tegenaanval teru Ot sla2Ten ZuidweKten van Proskoerof en rJi Kbitd van Stanislau leverden ganvalipn terreinwinrt op Sterke L4jhii +rH iaanvallen werden af SSnl aarbll heeft Ich het re lETarenaÜier 504 onder bevel van Ejïïiel B hier blIiOnder onderschelden ïriapDcre bezettlnu van Tarnapol itt bevel van neneraal majpor von l of sloeg oök dateren talrijke aan r j verdedl er8 van Kowel behielden mZmó ondanks nieuwe aterke vUandfJL aanvallen Ten Noorden van Kowel Stakten htftiae aanvallen der bols e Mm Ten Zuiden van Pleskau bleef iirtland door panljerwaKcns en laKSwtuiKen xesteund aanvallen In de Bi laaUte dagen werden hier 90 JEodeliikL pantserwagens stukgeschom Oe gevechttn duren nog voort Bit Itnlie worden geen bijzondere geimrteniHsen gemeld Dultsche gevechtsïtoiptdovliegtulgen vlelep in het zee BihttdttOML BOMMEN OP OE STAO SCHAFFHAUSEN h wn officieel Zwltaerscht comoiUAique BEKENDMAKING LANDWACHT NEDERLAND Aangezien reeda is gebleken dat onbevoegden mlabrnik hebben gemaakt van polltiebevoegdiieid len in verband met de Landwacht wus ik er nogmaals op dat de Landwacht in dienst altUC kenbaar is aan de roode armband met liet opschrift Landwacht en bovendien lich kan legltimeeren door het roode legitlmatiebewlta van de Landwacht Nederland De burcertj ia dus in geenerlei opzicht i Verplicht gevolg te geven aan bev l n van personen die zich als Landwaehters uitgeven en die genoemde kenteekenen niet dragen JiJ kunnen toonen Integendeel njial wordt verzocht dergelijke voorvaipii aanstonds bt de bevoegde LandwacBtInstanties te melden zooilat daartegen onmiddellijk kan worden opgetreden Gewettelljfc kommandeur voor Zuld HollaiMI en Zeeland Voer DnltMben ter kcnnianeinlBC De commissaris generaal vóór de Of 1 April IBM van de oclends I 30 uur a heblwn Amerlkaamche bommeowerpera CfcnnatUa tol 30 toestel len terk ov de LtMm Tlnirgau en Schaffhauaen gevlogen fMen II uur werden bomm n geworpen op k lUd SchalftuMwen Volgi na de voorloo K bertohlm tiin in de buurt van liet tarn ui de itad veractieldene branden uit Iht ywltoerach telegraaf agentaehap meldt lil haffhaufltn dal Zondagochtend het MiUl opnebaarde tiUchtmffem 35 bedroeg 2cven ddarvan war n uog niet geïdentlfltKrd Bov udU n werden SJ gewoiUlcn waar inter Mik zwaargewonden In het kantooala kertiul opgenomen IM aantal dakloozen lal waanKhUnlUk IMten de 200 en 100 Uggen Don de vernieling van Induatiiacle en wkra bedrijven werden ongeveer 1000 werkkrichtpn getroffen die voor kortar of hinimn litd wtaitloöa ztillen Un Ottlclofl woid m d edeeld dat het pomitke depcrtcment onmiddellijk het Zwlt HHChe pe antaciiap te Washington oftdrïicht lefeven heefi bij de Amerlkaonaclw regeeIii4 de noodige stappen te doen NIEim BESPREKINGEN STALIN CHIJKCHILL T Volgeiw een l erlcht In Morgen Tld injen wordt een niMiwe cOTiferenti iQpenbare veiligheid en hoogere SS en tuaclin Stalln en C5 urohiU in Iwpaalde nüngil chle kringen te Londen voor waarrhiinlMk g h tuden D plaats waar deze eonfenMIie zal worden gehouden tïehoeit BKt no l akell 1kerw Js Mo ikou te ziln De olfuiw n nutetlng tal echter niet plaats ivtlfltt voordat de Engelsch Amertkaaneche bfsprekmKen te Ijond i ter gelegen ld van hu beu ek van Stettlnius geëindigd xtjn ken gel ft dat Ohurchlll iclf d a eersten Mi V r een iHieuwe coWerentle gegeven b ffl i l i Ub VAN UR GÖBBEL8 RUksminlater dr Oobbels hee t Vrijdag Ivond het woflrd gevoerd op een groot appel in lie Berlijnsche partljleldtng dat da Kreu m Oi tsknippenleüer alamede d lödera d r ot dt afdeel nRon van de nai Mcialisl iUic Mrtwiderspaity n een tradioi lt nurliJnstlK veuiadeiiaal vérMnlgde ki tijii r ïe over de liti e en mllitalM lUliatie e i dr Gobbels o a WU hebben In dew worsfèUng niet alleen trwtii mgeii dooh ook teganalagen te oMeertn wy nat aociahsten zijn in derWUke w etlljkh den opgegroeid en zullen aft derlialve ook het l ste mat kiaar Wn Juist In kritieke tijden komt het er dat de leUlln van een strijdende ge hap aij hat iiu een t ew glne of geheel volk nooit van haar grond iiuelen afwijkt dooh door alia gevsfen att glieden en tegenslagen vaan de krUgs uaen heen het doel onvrtikbaar in het H houdt Er bestaat voor ons In dezen WJd om onize levcn srechten en om da avfnssubjtantie van ona volk maar een e tjkheid de overwinning MQRder stormachttgl Instemming van de Metmjï betoogde de minister dat hij er jKt van overtuigd la dat wann eer In het sten de groole t efilS33mg rUpt de Dult OOI gsleidlng dien toestand souverein a wtten Ie ovel wlnaien Met enorme aifadea gaan wij thans in de pohtieke en Ijuitaire ontwikkeling van don loorlog naar Irnnte dials toe Die crisis heeft echter Jyr e ft politiek geschoolden miensch even 2ja leis 5chrikac4ltl als voor een be amen arts de crisis In een Eiekteverkiop WSTRIHUTIENIBÜWS 5 voor viiUen artieM In het JJf van Sit Jaar is de veratnkklng van la reep vi or vullen arbeid welka voor n per twee kalendermaanden gesimledde f t In een verstreklting per twee Wjutleperloden zulks om dlstrlbutlewcftniache redenen Deze m4atregel heeft jjnjevoliie dnt belanghebbenden per Jaar r virril rekking zouden ontvangen tegen j theei 6 verstrekkingen Aangezien men btj het nieuwe systeem teveel ntvangt dit surplus worden genivelleerd en wel y de verstrekking één periode op ie r wten In verband hiermede wortjt aan anghebbenden In overweging gegeven er ln8 mede te houden dal 7 J met de hun 1 he tijdvak vaii 14 Mei t m 8 JtiJl a m 7tle distrlhutlepfrJiidei toe la wijzen a leep moeten tdekcHften tot 8 Augustus l l Zien de iralgewft verstrekking lal ir bben voor de 9de en 10de dlstrlbutler IS Auguatlia t m 30 September as politieleider maakt bekend Ingevolga de verordening van den Rljkscommissaris voor het bezette Nederlandschel gebied betreffende de registratie cfer Dultschers zun alle in Nederland woonachtige Duitschers verplicht zich bij het voor hun woonplaats bevoegde reglstratieoUreau aan te melden wou el Het IS gebleken dat een aantal Rijksduitschers tengevolge van onbekendheid met deze verordening In het bizonder bij verhuizing binnen Nederland en naar buitenland de bepalingen dezer verordeninh niet naleven Ik roep derhalve alle tot aaamelding gehouden personen onder verwijzing naar de bil d verordening bedreigde straffen op zich bij het bureau van den polrtieotficier bt den gevolmacBtigde van den Rljkscommissaris voor de provincie hunner woonplaats bij vestiging uit het buitenlKid bi v huizing binnen Nederland en biji vertrek naar het buitenland schriftelijk of mondeling aan te melden Öeze verpliAting geldt ook voor pertonen die tot het Duitsche volk behooren maar m het onzekere zijn betreffende hurt Bationaliteit of als statenloos worden aangemerkt De verplichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duitschers Uit het vroegere Oostenrijk voor Sudetenduitschers en voor olksduitschers uit de oostgebieden De ve pllchting tot aanmelding bestaat ook voor het geval dat personen ter varvulling van hun dienstplicht yoor de weermacht worden opgeroepen BU mindenarigen is de wettelijke vertegenwoordiger eveneens wanneer hu zelf geen Duitscher i s voor de nakoming van deze verplichting tot aanmelding verantwoordeHik Aanmelding kan mede geKhieden bij de hulpregistratlebureauz bU de Ortsgnippen der NSDAP 6S Obergruppen Uhrer und General der PoUzei g t RAUTER Ret praciiaiMnn vaai bawharm iWoeta Desecretaris ga3i raalvanh taei artein pt van Opvoeding Wetenschap an Kultuurl eschermlng heeft een beschlkldng genomen inzake wijziging en aanvudling van de VogelbeactiikkUig 1937 Zil bevat o a Toorschrlften voor het praepareeren van beschermde vogela en het verhandelen daarvan MoostpoMer worlt aangeiileed Doof hel St mi ihvang gemaaki mei het verz ndnn v eea t I mi parren eiren Iepen en eiken enz be toll ll llgestrekle we i iiretfe de beplant ng ti boompjes In e n der I n den Noord öofitpolder van rzien Het ultlsden vart een avtns van den Noord ostpolder CJ r 1 BÜZeyleTi rl Na 1 Mei aa zal het op geoorloofde wöze praepareeren van bedoelde vogels slecms kunnen geschieden door personen dte In het i ez t zij van een zoogenaemde Vogalvergunnlng praeparateuravergunnlng Déze vergunning kan Worden aangevraagd bü het hoofd van de afdeeling Kultuurbescherming en Wetenwhap van het dej artement van O W en K te Apeldoorn De kracht van het Duitschc volk ENGELAND HEEFT EKM IKEEDZAMEN OPBOUW WIEILEN VERHINDEKEN De leider van het Axbeitsberewh der NbiJA P m Nederland OberdienaV eiter hillerbusch hee l gistermorgen te Arnhem fcet wooBd gevoerd E jgeland fceeft sedert eeuwen de opvatting verbreid aldus pr dat Duitschland de ruslverstoorder in buropa zt i zun Deze opvatting vmdt men terug in het verwyt dat luer te lande den Duitschers dikwuls tegenkünkt Waarom zut gu hier gekomen Deze politieke gedachte van de Duitsche onrust gpruit voort uit het feit dat m ledcren Duitsther de cirang leeft scheppend werkzaam te ztin De Engelschea heibben zidi daarentegen met een minimura aan scheppend veimoigen een wereldrijk vergaard Tn Jrnn oogen deugt derhalve niemand die zich daartegrai Wu Duitsdheri 41dus spreker verwereii on tegen het verwut dat wu den oorlog uit een zeker soort wellust ouden zun begonnen Integendeel wu klagen aan dat men onzen vreedzamen opbouw uit kapitalistische overwegingen heeft trachten te verhinderen De Fuhrer heef na den vorigen wereldoorlo begreipen dat eerst oe mensahen weer geestelnk gezond moesten worden gemaakt urmiers zu zun de dragers varr Uen scheppenden arbeid Öaarom gaf hij htm de idee mee van Volksttin en Ka8se Een volk dat het rasprincipe erkefit aal aUud respect ihebben voor eeti ander ras Wanneer desondanks de Duitscher den jood haat dan is alt omdat de jood slechts leeft van uitbuituu Dft jOQd was de geesteUike vader van marxisme en liberalisme van h t vntg spel der maatschappelnke krachten Tifaarvan niet de karaktervollen doch alleen de brutaalsten en gpmaensten profiteeren De Fuhrer zag m dat het leven v neen volk geen mechanisch iets is Mitelk lidmaat slechts doel en zm neeft oolang het deel uitmaakt van het geheele organisme j Uit dezen geest groeiden in h r Duitsche volk enorme krachten Mtn kan thans d n ook zeggen dat de kraeht van het Duitsche volk niet zoozeer ligt m ziin lichamelulce kwaliteiten m robuste lichamen en dikjce Piefen maar m het hart van den Duitschen raensch Met den wil verzet men bergan Ook al zou de vijand materieel de meerdere zun Over het leven vpn volkeren is nog nooit beslist door mit€ne Ie factoren Beslissend is alleenj dat leder bereid IS de noQdzakeUlke flffers Ie Ibreiijjiai en nimmer twyfelt aan de toekomst van zun volH In een moment van zwakte mI hu altiVd kunnen opzian naar het Duitsche front en naar een Fuhrer die eens de verzekering 4ial dat zun wil altud vTjf minuten langer zal volhouden dan die van mn tegenstander Éet Nederianbscbe tnuisiiortvrsagstuk Reeds voor dcT oorlog had het wagenpark der Nederlandsche transportbedrijven een sterke achterstand door het gebruik van oude auto s De oorlogsomstandigheden hebben den toestand nog aanzienlijk verergerd Van staatswege is thans opgericht da Cenembe N V Centraal Nederlandsclf Motorvervoerbédrijf die zich ten be hoeve van het civiele verkeer zal bezighouden met het doen uitvoeren van reparaties en herbouw van automobielen die buiten bedrnf zijn of moeten worden gesteld Zu neemt zelf niet de werkzaamheden ter hand doch maakt gebruik van de daarvoor m aanmerking komende bedrijven De Cenembe zal oude tvnen auto s en automatenaal hetwelk thans niet benut wordt aankoopen om deie door revisie of ombouw weer bruikbaar te maken HetTirijzenbureau van den Gemachtigde voor do Prijsbeheetsching wordt bii de taxatie der te berekenen prijs voor gereviseerde en omgebo iwde autos alsmede voor de matpriaalprijzen ingeschakeld Het verschil m taxatie en werkelijke kosten wordt dijor de Cenefnbe gedragen Arbeidsdienst voor meisjes Vrijdag 18 de lichting Arbeidsdienst voor meisjes uit de ADM kampen Etten Lëur Dlepenheim Dieren en Eldeh afgezwaaid Allen waren m het bezit Van een pasje met een beoordeeling onvoldoende voldoende goed of zeer goed soms met de opmerking plichtsgetrouw Zoodra ook voor de meiöjes de arbeldsdlenstplicht wordt ingevoerd wellicth reeds dit jaar krxjgen deze pasjps groote waarde De ADM bereidt thans met kracht de oproeping van nieuwe arbeidsmeisje voor en reeds omstreeks 15 April zullen niet slechts de Vrijdag Jl ledig gekomen ADM kampen worden herbevolkt doch tevens verscheidene andere o a te Tegelen pe vredesvoorwaarden tmn 1919 De ivapenstiUtand was geteekend op zekere beloften en erbmtentssen Zij toorden oebrofcen Elke belofte it pebroken Wilson i erslagen Het milttotnsme toordt overal bestendigd betulve in X uitscWand Het oude pedoe met gtrateptsche grenzen en de militaire tuaorborgen beflint toeer De fcleine naties toorden erdriifet of genegeerd Aldus oordeelde dest a het Enflelsehe blad Doïly Herald VUF jrUBILASISSKK BU DK PBOMJCENT H rt IQke hniditinf daw leiding ea pefaonael Zaterdag waroi bij De Producent niet minder dan vijf jubilarissen oude getrouwed van het pakhuispersoneel Het waren de heeren A Boom B H Grendel G C Slingerland P iagf Xjf en P Zeverboom die met hun gezm des morstens ten kantore tusschen de bloemen werden gezet en op hartelijke wijze werden toegesproken door den directeur den heer W van Wunen die hun een geschenk onder couvert aanbood en die namens zun vader den oud dirccteur A van Wijnen di tot iijn spijt niet aanwezig kon zijn een schriftelijken gelukwensch voorlas en nhn ikamens hem een boekwerk overhandigde wrts spraken o a de voorzitter A Stuurman uit Vhst de heer I Prevoo die namens het gezamenlijke personeel leder der jubilarissen een geschenk aanbood Vergezeld van een bloemenhulde en de heer Bol die hen als chef huldigde Het was een feestelijke dag voor de Jubilarissen namens wie de heer Voorspuy bedankte 8TVDIEKEBN OElNSTALLEERp Wetenschappelijke afdeding van ArboriculturL In een Zaterdagmiddag in Ter Gouw gehouden bijeenkomst geschiede de officieele installatie van de oi angs opgerichte Studiekem van Arboricultura de ve nlging van leerUnge en pud leerlingen van de Bijkstumbouwschooi te Booskoop De voorzitter van Arfjoncultura de heer A N Ballego wenschte de Studiekern nu deze erkend is als zelfstandige commissie in Arboncultura veel succes bij haar arbeid Bij de vaststelling van het huishoudelijk reglement werd het doel van de Studiekern omschreven als het bestudeeren van de toepassing van de wetenschap op da practijk zoowel in den land en tuinbouw als in den boschbouw 0 a door het houden van voordrachten en excursies en het publiceeren van artikelen Het bestuur werd als volgt samengesteld C H Voorhoeve voorzitter J Groeneveld vicevoorzitter A van den Akker secretaris W F Koitpeschaar Jr penningmeesier H M Brouwer H J Grootendorst en J D den Hengst commissahssen Bu de rondvraag heeft de inspecteur van den tuinbouw en het tCunbouwonderwijs de heer A W van de Plass he zun volledige medewerking aan deze enthousiaste jongeren toegezegd Hij drong er opjjan niet te hoog te grijpen en d practijk njet uit het oog te verliezen Ook wees de heer van de Plassche op het belang van de studie van de bedrijfseconomie niet alleen met het oog op het beheerea van het eigen bedrijf maar ook omdat tifde toekomst de uitvoeriii van de noodlge regelingen door de overjieic getroffen in handen van de bédriJÉsgenooten gelegd zal worden Het onderwerp van het technische gedeelte van deze bijeenkomst was De wintereik Deie Voordracht van den heer C van Cuilei ibui g technisch ambtenaar van het Staatsboschbeheer te Meeiïsen werd verduidelukt met lichl beelden FEEST VOOR pE JONGEN8CLUB VAN J ANI1 L Zaterdagmiddag was het de beurt voor de jongenselubs van de Christeluke jongemannenvereen 4 anlel om ter gelegenheid vèif het 80 jarig bestaan feest te vieren waartoe xj in het veemarktrestaurant tezamen kwamen De heer H v d Pool voorzitter van den leidersraad wees aansluitend aan het vooi elezen huibolgedeelte op het doel der clubs de jongens tot Jezus te brengen Op het programma voor dezen middag kwaipen allerhand attracties voor en dat werd afgewisseld door tractaties De muzieiknummers van de Jodan Boys waren een succes de goochelaar met zun geheimzinnige toeren hield de spanning erin en oogstte een welverdiend applaus wie had achter dez figuur uit het Croudsdhe zakenleven zulk een bekwaam dilettanten piraiitldiigitateur gezocht de snelteekenaar met zun caricaturen van jongenskoppen mt de iaal werd hartelukjioegejuicht en de smaUilm De lbrav Slnn viel eveneens in den geest Alles en alles een Jcnal middag voor de jongens die veel gezongen en gelachen hebben Wat Waar Wanneer aeniiSa Moseo De nachtvllnJar met Rana Vit ova Aanvang 8 uur 8ofaoawl ilT Bioscoop Tonelli met Ferdinand Marian en Winnie Markus Aanvanc fl uur Thatta Theater Wat n schatja met Lucia English en Paul Hörblger Aanvang 6 uur Dinsdag 2 30 en 8 uur 1 4 s en Apta T M mir Oetet Kerk Ltjdenaraedltatlea door d I P C ten Brink en ds G Koenekoop 4 S en a Apm 7 uur Nlenwe sehonwlmrg Opvoering revue Tok tok tok ai weer een eir met hip en Snap April TM mr I e r des Hells WUdlnga dienst uit te voeren doof de zsngbrlgad i Apitt T ernr Vrila Eviangellaelw Kerk wm terlezlng spreker ds H Timmerman van Velp S AprM 7 mir Ter Gouw JaarvergadeirliK roei en zellvereefflging Qouda S ApmjLlO inir Kleine Kerk Paaschwtlding Ned Gnr Vrouwet ond APOTHEKFRSDIKNST Steeds geopend des nachts allien voor geneesmiddelen Aiwtheek P Weljer Oouwe 131 Nic Vertioeff bU GO V Het bestuur van de Goudsch Orke tvefeenlging heeft als opvolger van den heer Gu b Nieuwland die bedankt had tot dfrigent benoemd den heer Nic Verhoeff te Vootburg den leider o a van het gemengd koor Toonkunst Caecilla alhier G eo mnzlek Uit de e ig van een al te dezer sted4 zijn ten nadeele van de aocordeonisl een avondjapon en een blaitwgeruite trui gestolen mnkeldlMstal Uit een wlWlaan de Groenendaal Is en pakje Jnetmodeartikelen en foumituren intvreenvd VOETBAL MOORORECBrP imUEST BBBSTI PBOMOTUWED8TRUD Alleen G S V heeft b kerwi e Kamploaoaeha Van NadaTland Longa WC BeracIJ HtwwvMn 1 3 DlstrUt I Ie kiMM A XJunploenftwwUtrttd XFC 0 SV 1 a 06V lg me n kampk ik Dlitrict II Se kUase A Kampk nswedatrljd Quick HVV 2 HVV algwoMn kampioen Ie klasM B KanMiioenawedJKUiid UnHas Neptuaua x Neptunui algemeaa kunpkMa Promotl comp tlti Se klane viY or tana l laUkkwvUer Wassenaar 1 0 3e klasse E Kani kienaw lstrUd VOC FlukJj 5 0 VOC algemeen kan UMO Promo tiecoincwUtw 4 klasse oëO RV 2 Stikkenveer Moordrecht 4 1 PoorlugaaK Ursua 1 l je kUaae JT KMnptoenswedafcrtM Lekker kerk 2i rmandAd 1 1 aermai ted aix meen kam loen Diatrlct IV PromoUeoompetlUè te klaiM VVT 9C 4 1 Voorcompetit la Ned roetl albeker Groep C VDL Gouda 3 0 Overmaa Xfecxea 1 1 BTC ermes DVS 1 3 Groep G ONA Alphen 4 QSV DO nC 4 1 Groep V Uaaatrecht poorwtlk ö WIK Martinit l TT Groep W Gouderak Wad dime ven 1 1 e eerste wedstrijd voor promotie naar de derde klasse la voor Moordrecht tetourstelieiid v eitoopen met rumi verschil 4 1 moest hét elftal in Slikkerveer dé vlag strukea t Ia natutn U k januner maar er ts nog geen man ovariKKxnd want de Bfioordrechtenaien hebbea oog dfie wed8trUdt n te spe ea en krugen dus de kani de scnade in te loopen Werd Van de twee uit den Goudachen Vi etbalbond voortgekomen elftalleü die dit uoen in de viende klaase afdeelings kampioen werden Zwervers en Lekk kerk m be wedstrQden tegen de kampioen van veiledea jaar Zwerver uitg sch akekl ook Lek Rerkerk heeft de pronKitiecom4 e title olet kunnen bereiken Na vorige weel uitapelend te Jiijn geklapt verk or h t ook den thuiswedstrijd tegtin het Rotterdamsohe politie elital Hermandad met f De bekerwedstrijden heoben eveiuidn veelHioces gebracht Het tkirde optreden vanGouda bracht wederom een nederlaag thansmet dia bescheidener cijfers van 2 0 iaMa ssJffls tegen de competitlegenoot VDLgeledlli In de gro de derde klasaers was ONA Alpheor de belangrijkste gebeurtem De Alphenar i dl ttl tweemaar gerwonnen hadi den handhaafden hun leiden4 positie en nu ONA verkwr zijn GSV en Olympia de voornaamste pretefKbenten geworden Het was dezen keer GSV dat een gedecideerde zete behaalde op den vierden klasser DONK die van de drie aphter elkaar geï4 eeLde u t wedïktrtjrien weinig plezier heedft beleefd Olympia maakte een vergee che reis naar Alphen BtJ aanikomst bleek Alphia voor een oompetltlewed trljd naar Boelofsafendaveen te zojn vertrokken Blhkbaar was v rzalnid d bekeroaunoetm g af te bestellen Haastrecht werd uitgeschakekl door ook den tweeden thuiswedstrijd tegen een Haagschen vierden klasser ditinaal Spoorwijk te verliezen Een verdienitelyke prestatie le erde in de andere afdeeling Waddinxveen door In Gouderak gelijk te spelen De resteerende ontmoeting Waddinxveenr Ammerstol Isnu beslissend Waddinxveen k$n nog met AnMTieratoi geüjk komen en daar de doelcijfors dan den doorslag geven moet de overwiniüng met twee doelpunten versciijl of drie ats de uitalag boog wordt behaakl worden De standen in de b kercomp tlti xlln 9 Groep C RFC 3 2 0 lft 3 HD VS 3 t li 6 Overmaas 3 1 1 4 11 7 Xences S 1 1 3 11 6 VDL 3 1 2 2 6 U Gouda 3 0 3 0 4 20 Groep G Alphen Olympia 0 1 0 0 3 ë GSV 1 u 3 a ONA 1 2 Alphia 0 2 0 1 7 DONK 0 0 3 0 3 1 Groep V Martinit 8 3 0 31 6 WIK 3 3 0 I 4 8 9 Spoorwijlt 2 1 0 1 2 9 16 Haastrcctlt 3 i u 3 3 10 7 SFC 3 0 Groep 0 w 3 3 21 Ammerstol S V 3 3 0 0 4 S 3 Waüdliucveen 2 3 0 3 i G ud rak 3 1 1 t 3 d Stolwijk 3 0 1 3 1 4 B V SI APPa WE08TRUD VDX GoudK 2 11 Bi Gouda ontbra ken P S iülteti Jaoficn en v Reenen De Gou enAafs maaien echteer nog meer en Vil ée lüodige geestdrift In die eerste helft v l ddt met zoü eig op wtji de rood witten tot 1 technisch tets minder alecht speelden dan ce ga£theeren en daardoor de schaal vrijwel in evenwicht hleklen Snel glog de strijd op en neer bel4 doelen beleefden hachelijke mo menten maar doelpunten bleven uit Gouda had daarbü d me £te pech vooral aea hard schot vatt Revet tegen den OBderkaat van e lat boA beter lot verdiend Echter werden ook meerdere kaneen genüat Ia da tweede helüt peelde Gouda mat nog minder enthousiasme dan daarvoor VDL daarentegen gooide ar een schepje op en kwam daardoor het meeat in den aanval Na tien neuten Sonö Van Veiaen een twogballetje op t Goudscive doel af Gerrttsm stompta mia en VDL had de leiddng 1 0 Twintig minuten later vergrootte Da Koning met een fraai onhoudbaar sctiot den voorsprong 3 4 Daarop wijzigde Gouda haar opateUing het enthousiasme laaide op doch hét varbacd raakte gehAl uit de Coudscha pkieg Verder dan een gevaarlijke worsteling voorden VDLdoelraooul waarbij de bal zesmaal wêrtKingeschoten of gekopt maar toch op onbegrilV lijk9 wijze er uit bleef kwam het niet vqL bleef het meest In den aanval doch vond dok het net met telfs een strafachop wegens hands ging ver naast Het spel in dezen wedstrijd kwatit stellig met boven miudeftnatlg derde Mas peU uit NA BUST DITGELOOPBN O g V D O N K 4 1 Belde parttien hadden enkele InvaUera Het vertoonde spel Stond niet op hoog peil De strtld guig voor at rus vrilwel gelijk öp terwijl daaria steeds duidelijker een overwicht van GSV tot uitdtukking kwam GSV kreeg bijna fin doelpunt cadeau toen een DONKachttr speler den bal van richtins verSnderde maar de doelman kon met veel moeite nog Van de itjn weg werken DONK nam de leldlrg met een scherp schot van Koemans O l Ijng plezier hadden de geelwltten van dezen voKirsprong niet al spoedig maakte C Brem TIen minuten na rust plaatste r Nuvelsteljn dèn bal scherp in den doelroond en hel leder verdween langs een groot aantal spelers in het net 3 i Een hard schot van denzelfden speler wcjd tot hoekachop gestompt hieruit werd de bal goed voor doel gezet en door Kerk ingekopt 1 1 C Brem stelde de overwinning veilig met een keihard schot in den hoek 4 1 WANNEER VERDUISTEREN Tot 8 A rtt moet verduisterd worden vim 20 9 7 00 nnr Apr M an op 14J8 onder BJ4 Apr Haan op 15 41 oiriler 6 M Apr Maan op 16 46 onder 6 2ft