Goudsche Courant, maandag 3 april 1944

miiMl VLAK voos tijd BBMUtS O N A A Nwii 3 4 H t M en sn U i tfmtmende wedctrljd m t verscheidene nsöm speJjiiofnenUn De thuisclub h eft ed parMJ gegerca n speelde aanmerkelijk lm dta In vorif wedstrijden Vooral de i oudNM Mftnite was op do eef Toch Wju piM oiueiw ld d be t ploeg Het eB 1 vonM Ceerrt i r yeh cl en waa resolu r la itUn optreden iCtKKUt de kWioe over jonlDff den bezoekers wel to wam Het I jfin w a veelt ck vend voor de gaitheeren Wei fCcUe aauvalien over de vleugeta tmk n tti r op ioe twt Alphenscli doel ver k erd vertcheldcne malen In cmaUK ge vaar N een kwartter kwam Allien Gt fWtkoDpe wUu san het eerste doel$ unt toen j CA taiMlc t en dier verdedigen den I 1 vu H ti vamndMXla 0 1 Het spel oiMa ëoel h n en weer Na en halfuur jchten de bezoeken den ataod op 0 2 reet daarop achoot Van Willige al n ijnr den doelman Jubt naaat Even ïater verkltteda deat apekle uit een itr hop wa k Tia band den achteirtand 1 3 Ook In d twaede apeelhaUt spaüko beida T oegen zich tot bat iritanU In en tU waren rlJ foed tegen alkaar opgawaaaen Weer kreag ONA een atniachop ta nemen welke nk nu d K r Van WUUgen werd benut 2 2 KoK daarop doelpuntte da Alphenache mdd Tor 3 maar normaakt bracht Van Wtl rn nu met acn goeden doorloopbai de Mrttfan op geltjhen voet 3 3 Uet bleef ooen totdat even vo lr ttjd óa mddvoor T betoger mei een goed acbot n club f overwinning betorgda 3 4 Maaatrecbt SpoorwUk 4 Het was f n H chUge wectetr d enthoualast mei II open apcl van da thuisclub keurig ver argd tachnMh boof aUaaA spal 6er gash o apanecnd l edk aAlaan tfoor bat doaipiaitaiiverloop BUiaen hMv kwartiar had IbA tr cbt een Q achicrsH door fouten Ib de acht rhoe K Toen apll Verataeg op vokM loftran bagoa t draaien en hetlpal wm U varplaatscn varklatnda b43 al apoetUv 4an adkianrtaad uit en vrtjan öwp t Dh a rt ÉiM np wffootta Spoorwttk baar ooaapKOg oimicuw door dan midvoor 3 1 lAi Na d pmoKM pMkfta dt tbutKluli geheel p wtaat Bat duuröa acbtar 2S ndn alvorena Bmo 3 a inaalEti BQ an volg nden aanval bcBUtto Ventaag acn atrabchop i S Even Mar flfti VaifMr m club da MdlnjL 4 3 Hat praebttr ncnltcnd cmnbtaatiMpar dron flpoorwtfk da bolaehib op gen helft tervf II da ïtea wMrop rachtablaaicn an mkhroor dm ipelUlomakeT scoorden dwoatf Icdera bcwandcnrfng af 4 4 Drie minuten voor het aiBde matste d rechtablnnen m 4 A van BETER AANGEPAST Slttkanraer Moordrecht 4 1 Sllkkcrvacr beeft verdiend gewonnen doch ge flatteard Moordrecht kon ztch niet aan de gasteldhcld van het terrein aanpassen en dit he ft dan wedstrijd beslist De thuisclub voclda zich als een vtsch in het water thuis op liet keiharde veld zr üdat Moordrecht alle lellen moest byzetlen Na een kwartier nam Slikkierveer de leiding door mldvoor Vermeer uit n atrafachop 1 4 Dexalfde speler Voefda den voorsprong vc 7 da rust op tot ï 0 Na d ryst Xt g de ttrljd meer felljk op en Slobbe verklwide met een boogachot den achlfersuind 3 1 Moordrecht ondernam nu een serte aanvallen maar voor het Slikkerveer doel wilde het niet lukken In de raateerende tijd wist mldvoor Vermeer nogmaals te doelpunten 4 1 Voor den aanvang kreeg Moordrecht aanvoerder Van den Heuvel van de verecnigln Slikkerveer een bloemstuk In ontvangst te nemen ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap BEKOAMBACm BEGINT KAMPIOEN COMPETITIE MET EEN ZEGE Olympia UI kampioen In groep B Voor de Afdeehng Gouda werden Zondag ge peeld de westrQden Kampioenschap Ie Itlaasa Bergunba t I Nieuwerkerk S l Groep B KBO I Olympla nï 1 3 Gxo D C Zwerven II Groanew I Groe oeweg niet op ekom n Bergamibaaht hee de eomfïctUia tuaschCB de drie eerste kl a t e kampioenen voot het Afdeelmgskamipioen chap 1944 gunstig ingezet met een kleine overwlrm ME oq Nieuwer kei Als deroa deebiemcrheeft zich aangemeld Oiympia III dat tn den beaUaaenden wedatrUd tegan de mede candidaat KfiO het kampioenschap behaaUe De gan van zaken in het kampioenstoumool is zoo dat de kampioen zal uitkomst tegevi de kam 6 loan 1943 voor promotie naar den N V B e kannploen 1943 la Olympla m dat dus In alk geval aen promotiekans heeft IN DE LAATSTE MTNUUT Bergambacht Nte o wer kerk J i Het waa een meer spannende dan friAle wedstrijd waarin de partijen steeds goed tegen ekaar opwogen Na een half uur nam Bergambacht de leiding door midvoor v d Bertf dien een voorzet v n links ftBchooi 1 4 Direct na d rust werd het gelijk toen da doelman ejpn schot van den Nieuwerkerk rechtsbinnen vct keerd beoordeelde 1 1 BeurtelitwTB verkeerden de doelen in gevaar maar de stand bleef on wljzlgd tot één mi nu M voor h t einde toen v d BerK uit een hoekscliop Bergambacht de overwinning bezorgde 2 1 MMDEDSMUÜQEN PLAATSSLXIXS DISTEIBUTIEOIENSTEN OISTEUIUTIEOIENST GOUDA Ills m lag iaor dan handeL Zh verband met de alulUng van dan dlatnbutiadlasMt op Vr daf 7 Zatardag I en Maandag 10 April 1944 diant de inlevarinc door d i haiKlal ate v t ta jaachieden door ben dia normaal Vrtldag 7 April 1M4 Boudan Iniaveran op Dondardag e April das némlddaff vasi 2 tot 4 30 uur door hen dia Dondardas O AprU 1044 zouden inlavaran evenaana op dl n daf doc dca vóArmlddaES QroMlan en sfl mat en eodcnummer mm tOoO t m INO dtanen te koman op Dlndag n April 1044 dM vóórnUddags an detailUsten mat codanurasnar 2000 t m ISOO an 300O t m aoa op Woem C 12 AprU 1044 DXSTKiBDnEDntNBT GOUDA Da ultreUdng van bonlcaarien zal in varband met Paschen plaatd vinden aan han wier Inlegvel op T April 1944 la afgestempeld op Dinsdag 4 April 1044 des n a middags n aan hen wier mler wl o 8 April 1944 ts afgestempeld op Woensdag B April 1044 des n a middags Zi op wlar tnlegvel da datum 11 April 1044 a m voorkomt dienent te komen op Vrijdag 14 April des n a middags telkens van 3 tot 4 uur De uitreiking aan hen op wier in eg el de datum II April 1944 zonder aanduiding nm voTkomt geschiedt ongewijzigd op dlèn datum des voormlddags van 8 30 tot 12 uur Met nadruk wordt erop gewaxan dat moet worden medegebrachtstamkaart oude vervol gin Ie gvel brandatoffcnkaart T 116 volledig ingevuld i ondertaekend aanvraag formulier voor nieuwe brandstoffen kaart en door hen die in aanmerking komen voor toeslag en oC ta kakaart da bon nen R 03 van de loopmae kaart en Radiöproerramma Dtnnl 4 April Hllv I 1 41 Bt t oohtmdwlorm 1W BNO TIO Ojmn ru Bt t octitendglonn 1 W Sporlnleum IM Profr OTtlx 100 BNO lts VroolUklietd op n tUd Van l l M Voor de bulsvrouw t OO Concert t 4S Qodéd olti It tl Plenovoordr 10 w ork Melamlo 11 11 De drie taerteo van Wltlam r ee ll N Ork Hilando 1100 Almanak 11 tl nult en plano 11 w BNO 1100 Land co volk brenit UK Am orkeit 1410 Ned bouwmeestera tn het Coaten 14 11 Salnnork IS 10 Voor de Heken 11 00 Concert 1 49 BNO 11 00 Cabaret Ned Fabrikaat 10 00 BNO lo 01 Concert II40 JeuAdstormulta II u Spiegel V d da tl 00 BNO van IIII al alleen voor Radlo centr 10 It Bonte verscheidenheid tl M BNO nu Aztatlacbe reta n ilHMM Oriciconcert Hltv II 17 00 Kamcmiuztekwerken v Rajdn HM soldatenrunk Nord West tl Orgel en un II00 BNO II11 Voor de jeugd 11 Concert MIS Dullache taalcursui M40 lafdedeellngcn van het NAr 10 4S Operacoicert II 49 AvondwIJd MM BNO 11 IS zie m I MM De atem van bet Rt k Offlrieel MedrHeeÜnfen TOBIIWEINa rtULVlKUtUfBIf De dlstrlbutledlen tcn xu an bt mteverlng va i de voor peul i tan aanvawe n bonnen Algemeen m van S tot en met AprU SA toawtlzlniiMB voor pauïvnifhten vtirt ken Tezamen me deze bonnen kunnen detjülllstrn maximaal bonnen Algemeen N inlavaren 0 HANDBL IM If itfMM SN WkMMEIIETf Gedurende Maart tt44 werden de vrtje schapMttnariitan opMigntald hans wordt bekend gamaakt dat n a 1 April a a de vijig aohipenmarliten weer gealoian tullen zijn V het vervoeren van schapen en lammert niet meer zal ztjn fo gettaan Het vervoeren naar lachtvaamarkten blijft toegestaan Voor nadere inllclitlngan voor het vervoer van schapen en lammu en uit in unda tl gebieden atai i de van atamboekachapan en lammeren wende m n zich tot den ptaatseltjken buraauhoudeï RUIKBRPRCMIK VERBOITWEBS POOTAARDAmCEN IT In aansluiting op het reeds gepubliceerde wcrdt medegedeeld t evenals voor eons mptta s mpttaen fabrieksaardappelen ook voor p otaardappelen een suUterpremIe zal wor den verstrekt Ook voor pootaardappelen komt men eent in aanmerking voor de pientle indien tenminste net zooveel tulkerMaton en niet minder aardappelen cwi umptla fabrleksen of pootaardappelen worden verbouwd dan in 144 De premie cal ongeveer even hoog worden gesteld als voor oonsimiptl an Cabrlekaaardappclen mSTPmT rf tNO IJZER gN ITAAL In de efrcuiAfres ne Ill Ie dnik d d i Maart 1M4 bla n en no Ill M druk d d II Maart 1144 bli 11 la door rUkftJier bepaald dat de beetelbrleven wHke voor tiet plaatsen van bMtelllniten In het buitenland worden gebezt om een duidelijke omschrt vïna van de iMstelde goederen moeten bevatten Dit voorschrift la me tnxang van heden ntet meer van toepawrlng wanneer het betreft t estelllngen op die aoorten wataertjproducten welke tn geen enkele afmettng of kwaliteit In Nederland leo rden vervaardtgd b V baatelllnaen op ratls platen I mm en dikker breedfiensbalken 7 Wetablecbersatz hoekljier ad voor dem soor bfnlelllncen behoeft dus In den bettelbrlef geen i dere speel fles tie te wot en opgenomen Voor het plaatsen van bestellingen veor Nederlandarhe behoefte In Belgli itjn voortaan geen Bestellrechte noodlg sulks In sfwUkIng van het l epaslde In drculatre no 104 d d 11 Januari 1144 da varpUchUr 4 101 het Indienen van een Anforderung Ta Bestellrechte komt dus voor deie beatelltngen te vervallen Dtcntengevolge rtjn Ijewtjien vsn overdracht C met matpr1aslbit naan diildlng BI thans ook geldig voor bestelMngen op etaalplaten en of gereede ptoducten geheel of gedeeltelijk uil staalplaten te vervaardigen Voor zoover ten l ehoeve var bealellltigen In BrlglJ reeds bewUzen var overdrscht C met de sanduldlng BIDO of BllUPO In omloop jtljn dienen deze gewoon te worden doorgegeven dus niet r tourrenden aan opdrachtgever of oont1n r t heerder wn TAXATIK VAN UNDVER ladMn aiaiui uetiueraé worden retkoeki aan vaoksudera dl mal aUn ungeaioien bt oen der runOveestamboeksn moetan de dieren worden gewogen vraarna het gewldit wordt ovefgcechrevwi van den teverlnga E Jcht van den vcrkooper op dien van don aop on laMt ook voor auaren MM zijn ingescAreve In een der reglttsrt van een erkende lalqrereenlglng Indien een dergciuke aiMr m Ml varkociit saoei 411 diar steeds wardan gewagm op aen aadar la b palen plaa s met bet oog op de uverschrtjving van den leverinfipucut sueran welke alln afgekeurd op eea vorplIcbM sderankeuring Ingesteld voor Oetderland Utteekl No rd Holl ni Zuld HoUand Zeeland NrdBrabsnt en Limburg aogen niet worden verhandeld BU afzet moeien deze sUeren worden geleverd op de slaotilveeinarkt Voor dan handel In atleten la de tusschenkomst van een erkenden handelaar niet verplicht Tot oog toe werden de stieren aangeslagen voor m kg lerwUl bt verkoop sn stieren voor fokdoetetnden de aanalsg weM overgeschreven op den leverlngtpllchl van den kooper Oat tal voortaan met meer ptaalaVtttden Stieren welke tn Dcember 1 1 tot 1 reep 1 tol aar oud waren worden dU jaar aangeslagen voor MO kg BIJ verkoop wordt de aaailag titel overgeschreven doch de verkoopende veehouder moet hieraan voldoen hetgoen kan geschieden door U verkoop hel gewicht van den stier te laten overschruven pe aanslag op oen stier lal tn totaal nunmet meer dan 440 kg bedragen In gevallen waar de sueren worden aangehouden door fdkvereenlglngen of sUsrhouderUen sal aan deien aanslag nlgt eerder behoeven te worden voldaan dan aoodra de stier wordt afgezet Daar koopers van stieren In het algemeen niet tg korten lermUn In de gelegeithetd aUn tenminste een geUJk gewicht san sischtvee terug te leveren ts voorts bepaald dal koopera van stieren aan de verplichting tot hel tcrugleveren van aJaohtvce niet behoeven te voldoen voor 1 Augustus a s Vet welders kunnen onder bepaalde voorwaarden aankoopvergunningen verkrijgen voor eontractrunderen In verband hiermede la het wenichelljlc Jat leveranciers van gust vee hetwelk geschikt Is voor het weldebedrUf voortaan leveren op de gebrutksveemarkl onder ovVlagglng van aen aanbledingsformuuer Iii et goval de vieaachposltle da ullglftoenn eontractrunderen toestaat ui eoB uar beperkt aantal dieren voor de welders beechlkbaar worden geateld uit de gebrulkaveemarkt DrachUg vee tal niet worden uitgegeven aan de houders van aaokoopverfunnlngen voor weidevee aangezien de vleeset voo Tieninu hiermede niet la fodleatf Veakeaders die hun bedrijf opheffen arorar op geweion dat hel houden van publloke verkooplngen fljj l idet langer meer mogelijk lal Wn DU geldt niet voor veeliouders die aljn aangealotcn bij een der erkende stemtMeksh voor aoover deze veehouders stamboekBleren ten verkoop aanbieden en atj dezewerkoopen aan sumtioekleden dis in het bezit zijn van aankoopvorgunningen voor stambookvoe Vaaboadora die een nieuw bedrijf rlUcn beginnen kunnen aankooirvergunntngen voor gabndks vee aanvragen In het geval tij een bestaand bedrijf geheel of gedeeltelijk wenschen over te nemen kan dit geaohleden tonder dat taxatie 1 verelscht Desgewensofat ktunen de dieren echter worden getaxeerd De paabeglnnende veehouders behoeven geen slachtvee terug te leveren Indien ztj gehrnivsvee ssnkoopen In üw bulHpotbMk a ta Uw nk gtMdgbt hWKJ i B AKKERTJE n Mnu hulp btl 00 howtaeJi pdnen en tot t opkqptndo g 2oet RoffcicoóA QEBR TEN HOEV ROITttOAtó DEH HAAO Tal 333 De termijn binnen welken koopers ml gebruiKsi underen veit u ht et n s Aclttifel terug te leveren wordt verlengd vsn Ital 4 waken Varder kutuim aankoopvrrgtua l gon tonder dlreeu teruglevertng van dtSII vee worden ultgeralkl aan personss gil een belangrijke onderbeietUng van hun aZI land lieblïen Aan deze personen zal ms looplg ultatel van de verplichte leruglevttlMl van ala ilvee worden verleend Veehoiiiii die door bominalag bijsondere veeziekte lil em belangrijk aantal atuka rundvee ts SI nlg Hnhouden kunnen oveneena aattko vergunningen ontvangen In date gs U zal ala regel een vrij groot aantal kg a den atgaaehrevon iregena noodslachHnml destructie welke kg tn mlnderlni konSI op de verpllcbtlng tot urugTevering nil slachtvee terwijl het In data gevatlsii 1 1 vandlen mogelijk ta een gadeeltelijks o i beffing van teruglevorlng aan te vragai I De provlnelale voedaalcommlsasrts of g 1 Vlaataoltjk buroauhouder kan nadere toug I tingen verstrekken Hoofdredacteur 3 0 Wejtateri RolterteilchefredacteuF voor Oouda en OmstrahiilF Tleter Gouda VerantwoordelQk vooi li 1 tdvertentICnl U Akkersdljk Rotterdam 1 geefgter N V Rotterdimscti NlouwMUtlRoturdam 2 dtf beeftT rena nerait irfe T i NOUVIAUTlf S rAtTIIII NIEUWE SCHOUWBURG GOUDA We bereiden de jeugd en pr ttige Paoschvacontie met een gelegenheid om koiteliik te genieten Ton de rijk gemonteerde HoUandich prekende Ülm Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen Voorstellingen Zaterdag 8 Dinsdag U Woensdag 12 en Donderdag 13 April telkens amlddaga hali drie JONGEDAME VRAAUT I EB van ondcrwiJ7 er e om exar men te doen vour de kweekschool Br no O 2993 bur van dit blad Gevraagd op handelskantiMr JONORTR BCDIKNUR m of vr Mulo diploma verelscht 6r no O 29Ï8 bur van dit Ulad Gevraagd Pt lNK MEISJE voor halve dagen of warhsiw voor i halve dagen C K A V As Ragentesseplintsnen l Ondertrouwd CORNEU8 BOER en CHRISTINA BOOT V Maart 1944 Alkmaar Kraanbuurt 4 Gouda L Groenendaal 62a De Huwelijksvoltrekking op Woensdag 12 April a s te 11 45 uur te Alkmaar Toekomstig adres Kjraanbuurt 4 Alkmaar Heden ontsliep in de Hope des Eeuwigen Leven onze lieve Man Vader Behuwd Grootvader COIINELIS JACOBUS VAN DER want in den ouderdom van 88 jaar Gouda J v d WANT Rademaker J M XJVNGERAAR van der Want W C LANGERAAR Amcterdam C J v d WANT A C V d WANT Blok Oeuda A C PERDIJK van der Want C PERDIJK Utrecht P C VERBLAAUW van der Want A VERBLAAUW o Kleinkinderen Gouda 2 April 1944 Tulnstraat 38 De begrafenig zal plaati hebben op Donderdag aa g middags 2 uur vanaf bet gterfhuis DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onzen grachten dank aan H H doktoren en verpleegster van het van Itersonziekcnhuis voor de liefdevolle iKhandeling en verpleging t dens de zi te en bet overlijden vaj onzen geliefden Vadn Groot en Overgrootvader den heer B J VAN DER VELDEN Uit aller naam J VAN DER VELDEN Gouda April 1M4 H DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onzen c precfaten dank aan den Weled Zeergel beer Dr H W de Planque en de zusters van zaal R vsn et van Iter on ziekenhuis voor de liefdevolle behandeling en verpl qll ig tlidens de ziekt en bet ovCTlijèen van W 4 DE JONq HenüuNit ondervrmden J VAN EWIJK D VAN EWUK de Jong o KieinkindcrMi Gouda April 1M4 Nieuwe 6a comfofen Er totttat thtm en beperkUi mogeiijktield een nieuw gaseomfoor te kuopgai voor di etifn wier o l comloor ver l ten la ht icr te vfetiflng door ji iwel4k 4 IiiluMflgen vcrkr gbaar W de Krtsmé OmMiiin o t n kanten 4 r CMMMnit Ltebtitaiittaken Bottnd mt l e Veer MO S te Oouda VERLOREN Vrijdag tusschen 34 uur van Joubertstraat nr O haven e n roode parapluie in sluif Terug te bezorgen N Both Joubertstraat 202 ENGELSCH Doctorandus Eng leert beginners en gevorderoen voor 3 p m in korte Wd vlot en practisch Eng spr en verstaan Br no G 2531 bureau van dit blad IMIJ VAN LEVENS EN VOLKSVERZEKERING vraagt voor Gouda en Oi geving en Flinke Incasseerder liefst met het vak bekend Goed salaris Br met voU ml onder no 2600 Adv Bur Belinfante Regentesse plein 8 Den Haag Te koop gevraagd een lichtblauwe Organdie tulle of tafzijden AVONDJAPON m 42 Vis Joubertstraat 96 Te huur gevraagd uiut fcm Kamer of Suite Br no G 2S51 bur v d bl MEISJE GEVRAAGD het buweujk én een gezellig thuis maken Uw leven rijker en gelukkiger Bar iicrette helpt ook U Fr v Mierisstr 82 A damZ Spr u 9 12 7 9 Voornaamste betaling eerst né Uw huwelijk Vraag direct kosteloos in in blanco enveloppe goed loon correcte behandeling met tmiselijk verkeer Adres 7 J H Pols CralMtbstraat 87 Gouda DEHOUANOSCHEIEINHEIO blijven v ij esren n zullen daon or net beste presteer STOOMWASSCHERU i i f fji nwa A WIJNSTEKÈRS l e lWOT ni og t raat 70 72 74 RgttsMgar Tal MM vraagt te koop ZWilTüilOE Per schuit te levWen of if te hale k eeiU dat hal atfrae voor een gralenltf al CraiiiMIa voor iranapanaii plaatsen vanen njüf adi ada legen STAMMROTARIEF dus iMMr WINSrSEJAa is 4t A1 § Ceep Btfrifenii VwimI JtHittiam te Ooiid P C A Laugaman tanliw a aatrMl eo Rvwiieel u en it nf kaM r tm t v i 2e Liidensmeditatie in d TURFMARKTKERk DINSDAGAVOND 4 APRIL De veroordeeling van Jezus Cliristus Ds 6 KOENEKOOP AANVANG HALF ACHT ZITPLAATSEN VRI Madewarkl g an hal Kerkkoor Vrije Evangelische Gemeente Zeugezal D V a s Woebsdagavond 5 ApriluurDf TlMMERAflAN van Velpén over s De 3 opschriften boven dekruisen van Golgotha Koorzang De Vrije Evang Gemeente IsAAT ÜW RIJWIEL MOFFELEN En U voorkomt doorroesten REPARATIES op rijvrielgebled worden door ons met de meeste zorg iiitgevoerd TH PEEK Gouwe 3 5 Freule Latetia eenig overgelilevene op nHoog Rammelenateyn Maar y drinkt Santé 1 wmm mmmmmÊmmimmmmÊmm JONOVTK BEDIENDE gevraagd voor kantoorwerkzaamhedan Expeditiebedrijf J Hodafi4 urg Oouw 1B4 Oouda SLAAPKAMSBTJE Ie huur gevra igd door nat bes haard meisje Brieven nï O 244 bureau drinkt haar thee zóó Achtste extra Toorsteiling in het Theater abonnement K C R 1943 19 4 N V Hel BeaideBlia TooaaeL Direct Dirk Verbeek Dioadog 11 April 19M 7 oor icrroiub opvoering van ff DE GROOTE ONBEKENDE Fraaie witte krageo in 46 nieuwe modellen van witcfabare Icatoe nen featoa Ze ijn nog jaiat op liid gereed gekomen om uw japon eco fleurig Toorjaaraaeeem Ie geven I Blijspel in 3 bedrijven van Alfred Qehrl Medewerkenden de dames Mimi Boesnach Joekie Broedelet Cathy Buning Coba Kelling Marie MeunierNagtegaal Rini Otte en de heerfen Piet Bron Frans Bogaerts Henri Duiveman Bert Dijkstra Richard Flink Ene van Ingen Jan van der Linden Herrie Higters Louis Steenbergen en André v Zandbergen Regie en vertaling Bets Ranucci Beekman decor Willem Deering delBIJenkorf Je AMSTdOAM 0 N HAAG lOTTeiDAM BU open doek wordt geen toegang tot de taal Tcrleend een ieder wordt dus aangeraden tQdlg aanwezig e lUn Vruen toegang hebben de inteekenaars op het Theaterabonnement 1943 44 op vertoon van den omslag van hun ledig abonncmentsboekje voor zoover nog plaatsenbeschikbaar niet abonnementen è ƒ 1 7S p p zaal enbalcon Galerij è ƒ 0 90 p p Garderobe è ƒ 0 10 p p verplicht Plaatsbespreking bij loting k f 0 10 p p op Zaterdag 8 Apnl a s des avonds 8 uur in de zaalKuns mn danrna aan de kassa THALIA KLiiwn loa Tal XtSO auda Voetverzorging Pedicure WgdgtnMt23 Oouda Supinator m WiliemSchuid VÉimf l Cngelsch leeren In 8 mMfOieaj OS p mnd Niauws schrille malhc a elke w yi Uw las thuii M O leararenmaljaranlangearvariijg Middenitandsdiplomal èSp mnd Nadert TaaienC rres j pondanlle 11 50 p mnd Boekh 11 p mnd NED TALEN INSTITUUT ROTTER0A O r O O t I I n I I e II I ft q In N Alieenw dame biedt te huur Bun een Kil en Blaapkamer Neem Ne S AiifM 2 mimede gebr van keuken voor dame of echip i k iniddelh leeftijd Br no O 2530 bureau v an dit blad paiWiiBiiy i m i iiiii i i n wigpm iw w w H Gevraagd tegen 1 Mei iif eerder OEM ZIT SI AAI KAMER pet pension Brieven mat opgaaf van condltie no Q 2947 bu r v d bl Oedlpl Bo kboiider ni t ervaring wil zich guarne belastan met het InrlcMiit an cohtroleercn van boekhoudingen Br no a a9SI0 bureau van dit blad r le Hm S TIO l a shaiifieih trmt 1 Ur0A i Pa Vloor dl Uii oe l B Uden BMm gtéUMA doeil Bü COB OTie I Itoa v Hhl