Goudsche Courant, dinsdag 4 april 1944

EIU DiiucUff 4 April 1944 Butmm ffUrkt 31 GOIDSGHEACODBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prut S cents per nummer S3tte Jaargang No 21515 Cbetrtdacteur F tVTER Gouda ware gevechten in gebied an Isjernowitz MUlukte aanvallen op Tarnopol m Kotoci H tnimuode ttrijd bif Pkêhaü fM oooeifcevel van de D utt e dit nwakt Maandif bekeftd tL Wesvtn van Otij kof wtjrden Jnmten van den vijanJ om pveï te2Kn verudèld ten Westen vanSSÏÏoflca werden vni sterke aaiivalEaci bolsjewieken afeeslagcn Inleen SieBal i P e noif zware gevèch i n ö n garfg I Wichcn Dnjeitr en Proeth eni in kJ Mbied van TijernowtU len S len van de Dni tr duren Ide JSie gevechten voort B Stanislau Emen Hougaarache troepen v inÏMij triidkrachten in een tegeniJpSterug Het gamuoen van Tarnopol IZn verder tand getiouden tegen i uiterst zware viiandel ke aanV iUen pn tien vijandelijke tanks verV M na rbil heeft zich luitenant Saifl bdUenicommandant van ecni Snode itomwteichut onderscheiden Mr bijzondere da ei4ieid hertaalde aanvallen der bolajewieynop de stad Kowel mislukten door SfaittxTaden te enstand der vei Mttert In het gebied ten Noorden STd slad hebben onze troepen verjeidene belanffrülte heuvelstellinMn Ingenomen In de gevechten der luiste ddgcn hébben zich hier de SSjjursimrnfuhrer Nikolussilek e imMBiiesCünimandant van een pantserSiment en de Obergefreite Pollack fiB den staf van een regunent gregldiers biizonder onderscheiden TttiÉchen de Dnjepr en Tslaussy iMbben de onder bevel van generaal tg kifanterie van Twpelskirch en gemMl der artillerie Marlinek staande tig ien m rware gevechUn van zeven Éujén doorbraakpogingen van 17 ndel ike divisies infanterie een IBBotonsd rdc en twee pantaerbriadet vcTiideld en daarmede een ülitterdid afweersucces behaald De ÏUljewieken leden uiterst zware bbedige verliezen Brf deze gevechten Ten Zuiden van Pleskau hebben de tobiewteken opnieuw aanjtevaUen met HTsch aangevoerde divisies en met itnm van talruke tanks en alwgvliegn Zij werden met zware bloedige fBliezen af 5eslia en en verloren 67 tanks Slagkruisers en gevechtavlieKers liebben met bijzonder succes de afwwKcvcthtcn van het leger gesteund Alleen in dit gebied werden 32 viianlieliike vliegtuigen m luchtijevechten twee nd pe door afweergeachut vernield Bewakingivaartulgcn der manna hebbon m de Finsche Golf lederen zes bolajewiïtische bommenwerp neergeschoten In Italië ri n ook gisteren geen j evecMshandelmgen van beleekenis vowjjekomen Bu een aanval van Arrrerikaansche bommenwerpers op plaatsen in ZuidQcit Duit chlia iid w 9 den btJ f lle lufhtgevechten 54 vljandeliike vliegtuigen waai van 30 viermotorige bommenwerpers venwetigd In StejT ij KhKlie ontstaan hmeHtohd GEEN FOTO S IN CORBESPONDENTIEFDRMULIEREN Het Nederlandsche Boode Kruis vestl l er de aandacht van belanghebbenden op dat geen foto s mogen orden ingesloten in de corresponocntieformulieren de is 25 woorden wicven van het Nederlandsche Roode MUIS noch m die van het correspon rentiebureau burgers noch m die m hel infonnatiebureau militairen TELEFOONVERKEER MET DUITSCHLAND lïLS K iner v ii Koophand tn m dMit HM het volEcnd made Wa I Mrt 1M4 at la vapr het teletoon f me Oult chluid teen verrunnlnc u eltjk dJe door den lowlerBtab W an tlniia en partlrultOTeo die op J seblea een voonuiatundeii lielileeden ui worden TMrMnkt vBiMkon om tot het t lefo itaverke r met l jid te worden toeteuten moeten taliedlend bU RlUtungg inepertlo Ntederlande voor r wlef behuijen door de Inetantle f m liehartl d J HtnptibteUiuif cwnbUthe Wtitachaft J2 flnna t wier lielanten door Tf M aBUe worden kehartlfd J Onilsehe Haii el kammer für Ie Nieder JJJ Amiterdam voor aUe overlga interee Jljïjloeken moetaii In d DuHwbe taal 2S o l f met d MhrUfr M teiehreven wortlen kite41end en TW o marelDK niet meer dan Mn blad JwiiM BewtjHtiikken eventaeM foto J en leen andere toeUchttaif van het JM IJM noodaakelUk vn W eehta én teleloon r revea waarmede a feiprekken ÏJ rden levomd RlMhtt akeiijke TMMaRiiuHInien inn toefteatean niet 2 riv aaRahiltln en vm d elienaren Tjjuw proc ra lehoii ra ena ta S a lna htB nlnf der bepallmten Ji tvoarao van aevrakken ii en hl JTn txwordaHlk p moa aan t Mam uS ve ran ena vaMettge pnaonadWn hTvMl achtemaam datum en plaati van KKz onalltolt wSonpUati btraat en y öinmfT t2üi Ifma i n partJcoUeren dia r nnnen aantoonen dat U om Krlecia iS ï T inarhaftUeh redenen reialmatlii M iï aantMlotenen Bi DnltKhiJLJ praken wordait niet bi n lenomen iW SJ u HedUdiulaeii ZondagWtiü J 1 edtkhulaen een rwar brand C verooriaakt wïrd door hel 3i klnüeren met luelfora Togen Són iHurT j vlammen p olsellng uit de I W landbouwer J v d Ortendl m richting werd h t vuur over OflJP Da boerdertl van v d n l boven wand r g ït i duorentegen aan de ovenyde W hr JÏJ vlamvattm In korten ïï 22 n rtl n vin A van oot iS Van Halvoirt af gevolga J V hulMsn de kapitale boerderij i n Oiï i llperderllen van t IWi lrï Tlmmerman Van der Wiel V nv £ Tanalotte Ing de chuvir dom weneen virloren Door ffin on a van ir fc J 1 r worden D In 1 hM 21 De ellen brandwear f maclilelon De tor hifc dt ll VlUmen konden ali hlng begijineny de Irrter racht Pteclei i tot l Maan Ui nionie ml 1 itulnand gulden VAN HET OOSTELUK FRONT Naar le miiiUire corrctpondent vah het DJ I B Martin H llenalei en chri f1 vraagt h t Zut l tJ k d cl van het Oostelijk front nee t09tm te veornaaoia iKlansiteUmK Aan d t m d tO i m Is Am Zuidetuke lecuir mofft duuvai Wtioadtr belanf ehecht wor4len omd t beitfc oorlocvoercnde fvtijen daar vecfaten om voor z chzeH de operaUeve tMw tfUi avrUhfttd te tMhoiMlen Dit inoKC fatten h t UA voortdurend naar hetJVeaten vefkChulvenda front patadoxaal dFitincn dcMtft ia hA niet De boUjewuten fcwUxeu daardoor dat hun aan coiwotldatiSMVan het twretkte mindrgelegen i dwi aan handha ing van hun voorwaarlabt weging ten koste van de teeds noodiakeltjker wordende t perat Él vetl gtng Zü doen dit door formatiea n iamwtiaa m dit gebied te werpen dai0tl aannamend dat de wijkend X uit chef toch nog u het voorgebergte ter rem beaUaacnd gcakatcen zouden kunnen vrarden Vaat ataat achter dat hier de DuitMb wil domineert ziohi e operatieve beweginfsvrijheid ooder ven onutandighedcn uit hacxlen te laten nemen De Duitsche operatiea achijnen alleen op het oude pHiwipe der vorige jaren Ingesteld te ijn in het Noorder atellingoorlog in het Zuiden bewe flincM orlog Het feit blUft bestaan ïlat het den botajewiaten ondinka het ntaasale troeipmgebruik niet gelukt ia in hA Noorden verder te komen dan tot de verdediffin slijn dte de DuitMher voorlooptg hadden vastgebtelö Naiwa Plee ka u Newel Wltebsk en at het Zuiden voortdurend In beweging Ibleef De g v chten in het Zuiden worden door twee factoren bepaald ten eerste door den voor en na krachtigen offensieven wü der bolhjewisteiï ten tweede door d verdere ultwljklngsbeweginBen ddlDuitschera wi door de Duittche tegen manoeuvre die op bepaalde bandpunten buitengewone intensiteit veitoonen Het Sovjel Ru bche ZuideUike offensief valt in drie deelen uiteen De eene operatie ia gericht tegen den Dultschcn Oosteltjken vleug el en heeft oogenschljrlUk Odeoaa tot doel De tweede gaat tegen het DultMïtie centium en heeft ongeveer Jassy en K Jmef tot doel De derde is genclit op den Duitschen Weatelijken leu el met uchting naar Lembcrg In het cpntnim biedf n hier vooral de ftoemeensciie troepen schouder aan ohouder mat d Duitscheie een tegenstand die vooral gezien de stormloopende vjet massa s tot du ver met een opmerkelijk succes betroond werd zoowel wat betreft de ver iWakktrkg van de kracht van den tegenstander door dectmeerln van de vliandeIDke divides al in npe atief opzicht Op het oogenhllk woeden hier sneeuwstormen ter wij dp geheele ZuidelUlie sector van het Oostehjke ftront tn het teeken van een nicuue vorstqperlode staat Interessant is ook de afloop van den ilag tusBchen Dnjepr en Tvjausay die zeven dagen duurde en tot een volledig afweersucce der Duitscheis leidde In elk val 7ljn de bobjewiHen weer eens met verder gekon ien evorunin als in hel gebied ten Zuiden van Plcakau wiar zich sedert eenlge dagen een nleunA zwaartepunt hunner doot braakpogingen heeft gevormd NIEUW OFFENSIEF Bil NETTUNO OP KOMST De B coiresp ident van het A N p te Berlijn meldt In het bniggehoofd vftn Nettuno heerKhtwederom hooffspaxming De geallieerde traeIjcn ontvangen gedurende de laatste twee ïagen ononderbroken reserves en veraterktoffen in den nxrm van manaohappert wapen en munitie zoodat men aan Duitscherijde binnen zeer korten tud met een nieuwoffensief rekening hou n Het preekt welhaast JONGENS WAT ZEGGEN JULLIE VAN DEZEN y BE1EF TH De tud die ik dï ar m het weersportkamp S böden doorbracht was zoo limc aan pretti E s gebeurtenissen dat als ik ze allen zou willen neersctirnven ik beslist wel eén dae ntmaitf zou hebberi Een tnd waarin dienst en ontspanning zich steeds afwisselden daarbu pnraa eten en goede kameraadsonap Als het eenigszins mogelyk is jfa ik beslist nog eens terug naar deze prachtige bergstreek waar ik de mooiste dagen van myn leven doorgebracht heb Dit 13 een van de vele brieven m een weersportkamp geweest die we van jon jena die al eenj i z n ontvangek il ia wiibvtuiiK gg Meld ook jli je aan voor het volgende weersportkamp in één van de mooiste streiken van Duitschland n kom voor de keuring Woensdag 5 April Plem 1813 nr 3 in Den Haag tussrfien 8 14 00 uur Alle gezonde Nederlandsche jongens van 16 IB jaar komen in aanmerking N crlandsche krUr evangenen In Jai uisGhe künpen Het Inform dttebureau van hot Ned Roode Kruis Korte Voorhout 14 t Gravenhage ontvliiig bericht omtrent d volKcmdEr krUgsgevBns n n In Japanxche kanipen Tnatland Li ndmacSit eerste luitenant g lard Sanders vatuidTtgs d catalaal jp vandam Joelannea greve Jcm rohrmain robbert smith cj fltTooanUder fa val p vanvelzen militairen ben edien den rang van officier £ r anthocjsz c aatolne h ntonijsz km beUner Ifw béraack w b ttiger h b6oy olaaae f ooert ml oonlterdecrouat v corMUaz a oroeM dunon gbert delbert m dieBt m vandraanen fw ebrek engel vonende oja eechweller wt feh aajmiel ferdlnandua Johnny flitcher ja fllklcwiachlkl wd flikkenadhUd e Hohr ow frannU iieorge fr dirUu7 awf JuttaVer o vangeelen jan vanglla kha gont pf grUt nd gr rrndgel a gruwel h guna p vandrrhamt Johan heem tra Iwg nelmlch karel vanderh Mde hw heyne flvanderttnciff a horiter ludtjarman Vhèo jo4ia nM wj Johannes Je Jntcph m joaeph jan kardol t glaR ten w klauasen op Kn efet wt kneef X kif kuhuwaet Ih IwnmerdJng JJ Una Jw latumahlna f lautatxn j iMirea k laurena allvo t ldelineljer e lenun w lemar f vanderlogt Johannee lupa olto maai h mahy h mannak om markelbacsh er marte wf menlek od mttH t U jp metjer nac me er alfrtd mulder jem vannunster eddy nagel se noggerath ar neker e lecfiied ockerse wf v nolden to opteynde Ja outwelk kd paul mw paulut bac pen et ow piete s jf pieiei en cl pietersz uillem plaasaer ce portier wi petman ji radder h raupp a reed k Ie remeeus wpc ros im sohafer I chuwer tw i Jg sieebos aw vandersloot ga spechi specht 1 M oor alired steevensz steinfort wiRem destoop jw stroyk valk Ih vanderveen nf vawlerveei viebet ink louis vanviegen raoul vogc jl voUaeits cl wagenaar Jv wamars c tiaan weidema g vaawdy rami wesiplat jm weynschenk jacob wierenga edl wiikeoa aj wiUems fjr winter ohartea dewmter jf wirth ve wimi gah wit jan vandenworm johnny zunberlin ac vaiKleraonbrouwer cU zwaan Zeemacht luitenants ter zee 2e kl leenden buUchuisen nj jonge Aaard cjm kretsch merder wilde luiteants t i aee 3e kt cw gro iumc fi its vandenheu elretjnders matroaen anton mars U nIMnmer benjamin swenaen fw tydeman Java militairen beneden den rang van officier jfi akkerman Urael beerer maar ten debt les w illem vaneekhout ferdlMUui flohr fa fricke hj hofland hupkens martinus vankatwijk gwa vankrlmpen Jb pechlet jf ptfters hw samuels U aimen fc westemiim hendrtk zacharias Surfers hw cTaiit rcgm dontatedt xavler denharLog jac vanpolanenpetel fw sohrijn ajf tarongl Malakka offvgezSeUag berkheiner cnna robert xx vandeworm militai ifn beneden den rang van officier apoth abr Mun coh i oaf blahowetz Jca vandenbasch jwk dehart Ic hondiua jam d hJ putto lm voel jka vredevoogd Jeh deviiee Zij dte inlichtingen werachen of aanwQzingen kunnen verstrekken omtrent dei peraonec gelieven Xic deür opgave van loo volledig msgelljke j vens der betreffend kri gagevanfenMi zooals volledige naam voornamen getioortedatum rang onderdeel of wapen laatstbekende standplaats en bupgeri etrekkin € in Indie enz tot bovengenoemd Inf 01 matiebureau te wenden Verhooffinff nitkeerine aan famtlle ledcti van vritwilliiten bU de Waffen SS Wikinff SS WaoMbataillon en Landcttorm Nederland Het SS £ rsatz kotTunando Niedei lande Korte VUveibeig 6 Oen Haag deelt mede De ultk eimgen voor levensonderhoud aan familieleden van vrijwilligers bÜ bovengenoenkde formaties zyn belangrijk verhoog Aaji eohtgenooten van gehuwden die een inkomen he4 ben tot een bedrag 4an ƒ 300 per muaiMt s ordt voor onderhoud ƒ 80 per maand uitgekeerd Bovendien vooi leder kind tot 16 jaar 26 per maand Verder vergoadmg van huishuur voor liet voUe huuti edrac De uitkeertng wordt btl een aantal vanbijv drie kinderen benedm 16 jaar daa ahivolgtechtgenoote per nwaud M 3 kmderen SB per maand 84 huur geachat per maand 36 of ventueel hooger per maand W6 Bovendien worden de verzekermgen vergoed voor het volle t betalen prwnlebedrag De utt te keeren totale vergoeding mag eohter niet meer bedraK n dan IV3 nutal d vrdlegere netto verdiensten Voor kinderen tot 16 jaar buitenshuis verblijvend uordt een vergoeduig verstrekt vaa ƒ 42 per tnaand per kind Voor kUKleren boven de 16 Jur voor zoo ver hun op oe ing nog met voltooid is wordt een ui eermg verstrekt van p T maand i er kind Bovendien gemeten d gezinsleden der vrUwtlligers extra levenstrücktelen toeslag kolentoeslag enz BU grootere inkomens worden naar verhouding 1 oote bedragen voor familk I onderhoud ui t gekeerd In enkele bizondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkeennf warden toegntaan Cgeb6grt aterfgevaif Kiekte en Oogehuwden kunnen ontvangen eveiUueri voor de ouder eeo bijdiage io het onderhoud ten bediage van Mo per maand De ongehuwde vrij wilUgers kuuniMi 01 er dit bedrag persoonlek vr elijk beschikken Ztj kunnen het dus doen uitbetaien als onderstand itn hun ouders kunnen het echter ook b tv op een eigen bankrekening geslort krijgen naar keuze Deze bijdrage m het onderhoud of ter eigen b chikking wordt in aVe gevaHen toegeelaan In plaata van deze bijdrage la het onderhoud wordt voor zoove de vrowiUiger voor het grootste gedeelte m het onderhoud vaa tjn ouders had te voorrien kostwmner vergoeduig uitgekeerd en wel tij een oud Uit 70 per maand blj belde ouders tot ƒ 115 per maand Bovendien kan In bi ondere gevallen een huurtoeelag worden verleend Buiten de bovengenoemde gecins en andere uttkecrlngen ontvangt de vrijwilliger zUn soldij vrije voeding kïeedmg en AUe v rdere inlichtingen zijn verkiijgbaar en aaijmeldnTigen kunnen geschieden bij het Ersate komma do Nlederlande Korte Vijver berg 5 Den Hiiag en NcbeiiJitelle Aim teidam Dam 4 Nebenstelle Heerlen Saroleastraat 25 Net ensttile Groningen Heerensttaat 46 Nebenstclle Enschedé Heiigeloschestraat 30 Nebenstelle Alkmau Langestraat 56 alwaar voor d eerstdaags te houden keuiingen eveneens gratis reisbiljetten voor d heen en terugreis verkrijgbaar rijn De aandadht wordt r op gevesils4 dat xlj die om boondere red n in Nederland moeten blijven dienst kunnen nemen bij hf KSWachtbataUlMt Anfiersfoorl of bij den Land atonn NederUmt w arvoor lü e bovenKCnoetnde ultkcerlngen levetwrnMiilelientneskis en aDe andere voordeeten eveüAens gelden Ztj die tussohen den leeftUd van IS JS jaar ztjn en aanmetdtogspttohtig zUu voor den arbeldvbizct kunnen loh ev eite ns aan bovengenoemde adressen peraoonlük ol m 1 riitelIJk aanimebden en worden tljdM hun veiljintenis bU bovengenoemde ondir deelen vrUgeetcM van den arbeldalinet Officier in de Waffen 6S kan ieder worden dte na ten minste een jaar dicnsttUd zijn geschiktheid oor de officiersopleiding heeft bewezen zUn schoolopleiding la n4ét door slaggevend Nieuwe loonrcireUiwr in den landbouw De weTkmg duur van de landelijke regeling van loonen en andere arbeidsvoorwaarden la den landibouw 1943 strekte zich uit tot 31 Maart 1944 Daar de regeling zelf op versehillende punten in de pracUik tot be waren aanleiding gaf zoo dat het niet wenscheUik was haar werkingsduur te vf rlcngen heeft de Gemachtigde voor den Arbeid m afwachting van een alg Vheele herziening een nieuwe regeImjï eveneens met beperkten werkmgaduur uitgevaardigd waarin aan de voornaamste l p war n wordt tegemoet gekomen Deze beschikking ifi opgenomen in de Ned Staatacourant van m derer De bMchIkktng trad tn werking met Ingang van 1 April 1944 en blUft van kracht tot en met 31 Maart IMS tenzU tusvchentljds anders zal worden bepaald De nieuwe regeling kwam tot aland na overleg met het N A F en d ti Ned t ndstand MMieer aan lan Ben mt llitjelir Waar l wpgpn niet SAChl en dllMlg tUii KWivrdon voimmi ttih IV dvn w i ii l oml l H In de pAkraln iilli w ra kluften dat d hofluuiillbr dei vaartuigen er M da twae kilometer tiltrwwlMi om d leem klnmt fn mH de hUI uit de k itli it v rwU n fk tt i i i HK m Volkssocicilisme en klassesocialisme Inhoudtte m n dejring H ET loclBlIsms dat aan h t begin van lijn verwarkelijklng ataat li loglach uit da maatichappclilka ontwikkeling voortgekomen In ide rl opiictil il hel de uitkomst van moreele drttlkrachten die door het groeiende aoeial verantwoordell kheldtgevoel worden gevoed In materieel opricht vormt het de eenif mogelijke uitweg uit een economisch en pcUtlek atelael dat liji Ujd heeft gehad en ten i ronde gaat aan de pigen gebr en en een nieuwen tijdgeest Dal wij dit aoclallsme noch in Ideëel noch in materieel opzicht ilechta al een voldragen vruchl te piukken hebben ia duidelijk Het sociale verantwoordelUkhetdagavofil groeit m dr behoeft een ander maatschappaUjk klimaat om een harmonlaeh complex van nieuwe moreele grondslagen te varma de e gi andslagen Tljli wijer onmhbaar om den uitweg dien ons Is gewezen ten etnde toe te wandelen Het xou van gebrek aan hittorlich inzicht getuigen deze noodzaak van lang amen groei te betreuren Integendeel schuilt er een zekere mate van garantie In voor een loglschen natuurlijken groei die zich van faze tot taze richten kan naar da ontwikkeling van de Ideüeie doelatelllngeii n naar da materleele behoefti aan wljdglng van de atructuur der samenleving die hieruit In ateedt grootere mate lal voortkomen Dit nu bt aalt ook de verandering die het begrip sodallsme ondergaat Zeo al niet In zijn allereerste theoretische jaren teen zuiver ethlache ot wetenachappelijke Idealisten de vage omtrekken van een puur sociale gemeenschap achateten dan is toch In den lateren tt d hel socialisme als politieke koers de richtlijn voor dan klassenstrijd geworden Socialist was de arbeider de bezltlooze proletarièr de menach in loondienst Hij was niet in de eerete plaats soctallat uit principieel verzet tegen een maatachappelijke orde die hem onzedelijk voorkwam Weliswaar vormde dit prlnclpieele en ethisch gefundeerde verzet het uiterlijk aanzien van het beginselprogram maar In den practlschen politleken strijd werkte dit bwlnsei g rogram too uit dat de bezltloozen door et aamanbrengan van de economnch zwakke uitgebuite enkelingen In een georganieeerde masaa de macht zofmtéo om zich tegen de economisch sterken de uitbuiters teweer te stellen De socialistische BtrUd was de strijd van een klasse Niet In de eerste plaats om een maatschappelijken ommekeer teweeg te brenfen ging het in dien strijd maar om op die andere de bezittende klasse zooveel mogell k materleele voordeelen te veroveren XXX A AN aard en wei n van het kapltallame veranderde deze strijd niets Het kapitalistische stpUel vormde ais het ware hét strijdperk waarin de partijen elkaer het hoofd boden hoe hun OOSTLAND ROEPT I 4 Reads honderden Nederlandich jongens en melijei bevinden zich in da Landdlentt kampen tn WettPrulian Zl bleven niet bi moadars i ppol maar trpkkan ntt om boer o boerin in hat Ooitan e worden Oaar werken ti op het land en halpen made aan dan opbouw van om Nieuwe Europa Z zijn onze jongtta vrUwlllioan Versterkt hun rijen I Meldt Je aan bi dan Garmaanschan Landdlanil Koningilaan 9 Utrecht Uehc tl ontdekt Sen controleur te s Onavenhage znfi bij het binnentreden van een bij iwm niet geheel gunatig bekend ataande t akker j een jongeia hard wegkropen HU zette hem na haakte hem In en l evond dat de jongen c n zak bU zich hsd met kooliNiadschilvers ontstaan bil het persen van olie HIJ nam di n jongeman mee maar deze zaff kann onderweg te ontsnappen eii rich Tn een grotit boerderij te vorsloupeu Do coïitTOleur ging of aoek in en tusaclien schuran en hoolaohelven maar zag naulerv UI dat uit het zolderraam van aan nabil srlegen iraederU leta omlaag werd geworpen DU wekte zUn argwasa en naar bleek tereolit Op den zolder ti o hU rn vnlledltfe ollrslagerti met een meIki iM inct onaeveer IB liter olie en een paar zakken knoirjiadafval aan In een schuur vond nU nog twee mud rogf en even verder den roek raflkten jongeman welke bleek een znnn van den nmid te zijn dte naar hU bekende koolraad geperst had D producten werden in iHwlag gennman I Uk van vermlele gemmdeB Utt de Oonvmel onder Neerwetten Ie lv l Ujk opgehaald van den M jsrlM C A van Laarhovt n wonende te KlndSinven die alnda Oclnber van Iwit ïorig B i w rd venolat fthtlteng Nat BMliitiieek De Nattonal Rlbllothoek Ie s Gravenhage tal van t ll April a s gesloten tUn Oaareitltnn la tü nu Wiwnadag S April geopend Ov rl ns biun rij vnorlooplg nog da WoenMafa g doten Da fed irooort oord n i an 1919 Tanai d geheel tr ld tick onttvat ent i hef jdele koof dat n nnllit van 10 tnilUiwn tnettwhen iuurzontn onttixipertd lentt t ord n acHmden Hot Junkbti ld dat d renlHccrricti n Umi tmulen i n tiii iisdionti e iydpn Iitnp hO Duitaohtflittl f i4 acht U hmidpH fin hot mH Of uw ld oudeti imrMnrtfciin lt h ojitri tiiu t umpftief t en h r otMchim XHt M W ifhiilfi t f OoMtte dii r dnB in posities zMk ook wijzigden het strijdperk bleet hen oHyeranderd omsluiten Als klassen verdeelo In ondernemers e arbeiders kunnkn Immers die partijen slechte bestaan ala liamenatellende bestanddaelm van den kaj ltalistischen maatschappQvorm vormen zO ala het ware het hooM en het lichaam van den kapltalistlschea reus En zelfs al zou de eene partij m maximum aan voordeelen op de ander veroveren dan nog zouden belde partijen zoolang zij ala arbeiders en ondernemers tegenover elkaar gestpld bleven als lichaam en hoofd samen den reus blijven vormen omdat Immers juist het tegenover elkaar gesteld zijn van de klaasen het wezen van het kapitalisme uitmaakt De verwerkelijking van een practlseh socialisme noodzakelijk geworden doitr het verval van het kapitalisme elscht het einde van deze dwangpositie Ot eigenlijk oVngekeA d het besef van het onlogische en onzedelijke van deze dwangpositie het natuurlijke verzet legen den als maatschappelijke voorwaarde vastgelegden toestand dat het volk verdeeld la In twee om elkaar welvaart strijdende partijen elscht het elftde van het kapitalisme In wezen gaat het kapitalisme daaraan ten grondt In wezen ook Is daaruit het socialisme gegiveld dat vat kreeg op de werkelijkheid van dit oogenbllk Dit socialisme kan niet meer het aociaiiame van een klane lijn die vecht om haar aandeel in den bult welke atj samen met maar ondergeschikt aan haar tegens ndster op hel leven heeft veroverd Het Is het aoclallsme van een volk waarin alle klassen zijn samengesmeed en dus opgegaan en verdwenen niet in een som van gescheiden massa s die elk hun elschen stellen en verdedigen maar In een eenheid die waarllik het heele volk omvat De totale kracht van het volk stelt ileh garant voor de totale welvaart van het volk waaruit de logische en zedelijk norm voortkont dat de oult welke allen dl werken om te leven samen op het leven veroveren de grondslag van all r welvaart en levensgeluk zij Zooals In d natuur meeldraden stamper bloembladen kelk en vruchtbe lnsel zijn samengevoegd tot het harmonische en schoone geh I van de bloem waarin de verachlllende functies der onderdeelen opgaan zonder dat het één meer of minder aarde h eft dan het ander daar Immers slechts a tl s tezamen de bloem vormt zoo streeft de nationale samenleving naar haar natuurlijken vorm die van het volk waarin alle deeien even onmisbaar en waardevol zijn omdat ze InMiun harmonische srmeQvoeglng slechtst 1 1 e t e z a m e n een volk kunnen vormen H t Is dit streven dat bet volkssoclallsme vdedt en naderbij trekt Daarom Is het ook nationaal georiënteerd Konden de proietarlèrs aller landen In den kiassenstr jd atcrk staan door zich te vereenigen ovei de grenzen heen het volk staat sterk door in te keeren tot zijn eigen nationale waarden door zich als e n bloem In zichzelf te ontplooien en ta sluiten Slechts zoo zulten de volken op den duur ook tot de onderlinge harmonie tot een harmonische samenvoeging van hun dan juist at te wegen belangen en dus tot een gezond internafloaallsme komen Dat la de dieper zin van dit practische socla lire ie tadsHLeu 9 Stanntrrkkend echtpaar met ƒ 24 OM bezit De 4 jange winkelier A N te Beeuwttk voor IMO houder van een eethuis te Rotterdam stond terecht dat hij gedurende g ruimen tyd vaJache opgaven had gedaan teneinde steun te behouden van Maatsch pKll iK Hulpbetoon te Keeuwuk Gelmken waa echter dat zoowel N ala jn vrouw leder een kapitaal van l 000 in bezit had terwijl hem nog 3000 te wachten zou staan als Verd gaf toe dat hu opaettelljk had verzwegen dat MJ nog ƒ 12 000 In bezit had doch ontkende geweien te hebben dat zijn vrouw evemcns 12 000 onder haar berusting had ledere week had N zyn uitkeering ontvangen Op een iraag dat h et to wel vreemd was dat hu luet eens wist dat ook ztin vrouw 12 000 m bezit had antwoordde verd dat dil celd door zijn vrouw buiten l n weten utt de zaak w gehaald Feuilleton Nadruk verbodea De reis om de wereld in tachtig uren Een verhaal uit de nerata tijden van het vlicgw zen door W a COENEN 101 Dan beteeken dat een whist vaneen vi fhond rddui2ciid culden voorhem merkte Dintel op Nu zqn allezüiwen en narUshcden voorbu mevix uw TVouw Als we hem nu slecht aan hel veratand kunnen toreiyjen dat Op dat oogcnblik kwam de dokter Klimlacht nd de kamer binnen Wat een tooverkracnt l t er ineen gtem x i h zachtles Juffiouw Nielsen behoeJda niet anders te doendan bu het bed ncesrknielcnv haararmen om haar vader heen te slaanen tegen hem te spreken en terstondkceide ztm bewustzyn terug dat hunu al dagen lan kw ijt was De aanwezigheid en da liefde van zun dochter waren alles wat iiU noo ll hadIk kan u nu wel de verzekering geven dnt mlmhe r Nielsen Wi goede vei zorwing volledig zal herstellen HU vraagt naar munhee Robertson en u ntr Dintel Maar met te lang blUvenl De advTcaat de vUeg r en mevrouw Trouw begaven rich naar de ziek onkamer Het Bttalle vermagerde gelaat van Nielsen trniiMe van gflliK on nlin ooigen jtchltlenien H had op don dreinpi der andere wereld gettaan maar Tawlia had ilin hand egr pen en hem in de © wereld twruggevoord Kn hU had nu weer eon levensdoel Wil ziln heel wat michuldW Tasdi en Ik Tom zei WIeJMin m zw Kke Ijvm Zoodra ik uit toed mag en we r w t i K tt rki zullen we bniHoh vieren Hel hindert nu niet meer dat je dat ih HnU in fi tlrop niet gt krenen pl l Tatcha l e tt lietgeld vim Orloff tni owbrach endat Is enong voor on allemaal t laehllg tiur l o rlt m m de wei old evlogi ii mtinn er NleUen M Oinlel T b wiii Is lill roNnd en nlmtfllk ewotytiii lt l t eiil watliönv nog ooit 1 oveikmneii was hetv rlle van dat n nl o fn nit Hmwilson voelde tM wlkomwi gelukkig Rn naar Taadva a itioWnd gwlewU te oordeelei wa ill hpt nok m ftoiMl van den Iwl nH sl hel ti d 01 Rwmn nnni H l i t on toe en long hnar armen om hrwi liren Herlnnwr Je Ie nog dien laattten De Oemeenachap Vreugde en Arbeid van het Ned ArtMidstiWt orgaiüaeert la de week van 3 tot en met S April tealmen met den Ned Volksdienat in een gnm aantal plaatsen Paaschfeesten voor de kinderen wier vader n het buiteiüaiMl werkt Aan den burgwneestet van Il euwljk had verd bovendien In een brief om 900 verzocht om een winkel ot café In Reeuwljk te beginnen Verd verw erde zich daarop door te zeggen dat h j dit geld aan den burgemeeeter had gevraagd teneinde daardoor met des te grooter aekerheld een teewijzing te krijgen om een zaak te Iteglnnan Het CJ vervireet verd dat hU hoew In het bezit vjn een kapitaal van M OOO lan jen tijd op koeten der gemeenschap had geleefd Voor dit ergerlijk lelt eischte het 1 maand gevangenisstraf Verd vroeg om een g ldl oete Wat zou Je dan denken V n at 000 boete vroeg de offlel r De rechter heelt N veroordeeM tei dn weken gevangenisstraf Diefstal van itonynen SInda J Januari jl bevlndai rich 111 pieveotleve hech tenia de gebroeders E enD V d W uit HeeuwUk verdacht althans een aantal konijnen te hebbenontvreemd van den tuinder N Prinaenberg te Gouda ZU ontkenden Oe drie blaliwe Wiener konijnen bi hen In beslag genomen zouden hun eigendom zijn verkregen door fokkerij 1 in een Vlaamsche reiu en en witte voedster Over de vraag of it mogelijk was werd e atal getuist n geboord o m twee hoofdwachtmeesters der marechausaee uit Beeu ijk Een hunner had na arrestatie der tcbioedera ta een aangrenzende cel het gtspiek der beide arrestanten afgeluisterd Het volgerde was door hem opgevangen Of je de waarheid al spreekt ol je liegt ze gelooven Je todi niet Daarom moeten w maar blijven liegen n we zullen ze maar l iten rijden Het alln een paar donderüteenen De benadeelde meende in de In beslag genomen konijnen zijn eigendom te herkennen doch de verdachten bleven bij hun ontkenten Is Hel O M achtte scliuld van beiden aanwezig en eischte tegen leder l maand gevangenisstraf De verdedigers vroegen vrtjapraak metontslag uit de hechtenis De rechter heeft belden veroordeeld tot e wekeJn gevangenisstraf met aftrek van het geheele voorarrest en teven htm invrljstelllióg gelast KQwieldiet Téroordeeld den etach ta tot maanden vjngeolflstraf veroordeeld t e 88 Jarlge Iker L J d Q te Alphen a d Rilp iemand tnet een strafblad met zes vonnisseh egena diefstal van twee rijwielen te Gouda li Februari en December II142 toen hIJ met liof uit DultschlamJ was een heerenltet it de stalling van Reimle en een damesflel bu een calé aan den Ridder van Calaweg Diefstal van banluchroef Wegenidiefstal van een bankschroef uit emwerkplaats aan de Spoorstraat is afgehouden de 48 jarige chauffeur J UR De bankschnje u m beslag Ji nomen Op heeterdaad betrapt WegeSI diefstal van vet op het slachthuis zUn aangehouden drie slagerskjiechl C 3 G J V en L V Z uit Rotterdam dfc betrapt werdeivtodh zu met tola lOMs KG wildeE Weggaan deivtoel 14 I keer liefste Twee waten wa 3iten om trouwen Als je in tachtig uur de wereld kunt rondkomen vroeg Robertson lachend Dat liikt me eft lanc toe maar ik lai geduld oeienenl riu drukte Nielsen de hand en vMhet met Dmtel de kamer Op wegnaar l et vhegveld hootvJen ze datTrossart luist was geland HM had am we Istriid ovef leBtienduizend molmet twee uur en een kwartier vefU renl Dien avond werd m de VliegcriClub een receptie ter e re van Morin Tom Robertson Karel Gras Leo Walker Everard de Graaf en Fem gjbouden W r waren de zalen vaii d club vol vliegers sportlui en krantet menschen Charles Rollard was w uitgenoodigd m iar hli had bedanlA onder voorweixlsel van dringend raken In New York Trossart Itefus en Btngen waivn met hem meeigcgaaii Hardensteih de kleine mareonlst wit de eonige vin de b amanninig van den HDOgvliegef die Robertwn m l zua itbces kWMtW golukwcnsohen Robertson chudd zooveel bewotjderaar de hand dat zun arm er pija van di ed en hil praajlte tot lUn kaken sUif waren Laat op den avond wM er een fftool feesUnaal In de nimie eettnal De gatten zaten aan drrt Unge tafels en op do middelste sloiKl een model van den rend uit rozen voivaardlïd Toen na het destert de sigaren rustig brandden tond aan het hooM der middelste lafel een heerop en llkto legen ün bias liet de kolonel die het ld v or v adetlechap in be rln had krewn Al óed ceii m nlem ler inawtt hU enJtele grapte en vernocht Mor tien sftellieidiiplonlpr In Jtat rllk der lueliU iela over lln vliegmachine d amvweiigen te vertellen Slot wlgt WANNEER VIRDUISTIWNI TM I Aiirtl mi t iwftitrtM r n V njn l M I Apr Mawi P 18 l W Apr M M oM r êM Apr Maan p 11 11 M W t 1