Goudsche Courant, dinsdag 4 april 1944

I Wat W ar Wanneer uta MMtMf I Da BMhtTlladar net Hmi Vitova Aanmif uur nulla MaUat Wat n Khil e met Lucie l nf Hah ao Paul HArbleer Aaavanx uur M WMrfaa imBi and borat Mt A Ml AMfite ap Vatwttt4 hoMt w iitM É0 AKKmf S Jmmnop DC VOORBABYt I op Uw toileiMcpboo Imni Aa tl nog Adcltu Kln icncfp krilg v ii oudc n AOpLAAR PROOUCT PAIMAI yiCKs I ▼ Verkoudkttlds Praparaten v rliMl im w r M b k nd we Scbovwkari tok ok ahrear To 1 aa A rU T Opvoarlac r4tru m ir mM nip an Innr a 1 April T W ar Oaref Katk LHdaoa jnaaHtallaa door da J P C tea Brmk an da O Koenekoop 4 Apen IJ mr Laiar iai Bam WUdlnndtanat ult te voaren door da Eangbrlfada A f 1 mr Vrlta vu allaclM Kark WIju tarlailiK praker da B Tinrunannan van Valp i A ra 1 irar Ter Gavw JiarverKadarlnf roat 9 Milvereenlctntf Gouda i Apr IM nor Ktelne Kerk Pa chwtJdUl Ned Chr Vrftuwanltiond 5 Apr t anr net Blanwa Kmli Verfaderine voor volkctuinderi apreker M van GooawlUijen over JD tUd voor planten en raalen voor da tantoonataUWI m Sapternlier Apr t nw IplerlBOtraat 113 Uitreiking vitamine C tabletten voor kinderen tot laar lettere E tot en met H r April irar Danlül PaaAChwUdIxwïMafnen kftnwt Jonge lutrnsten Ned llerv Kerk wUdtngswoord d G HulB April 1 uur Ter uw Btjeenkomat pluim vee en KonUnenhouderavereeniKinf Gouila en omatrekrn leztns F C SchaadMer over Het opfokken iran Jonge Jiu en ra konljnen Apiii tM nar KmMmln 1Ueubelvellin door deurwaarder B J N Akkersdtlk April 10 uur Veemarkt Verptlclite tierenkeuring teven premielseuring I April 2 30 uur Nlavwa Bckouwbort Opvoering aprookjesepal 3n eiiwwitje en da zeven dwergen door TooneelgroeQ Elpore AprU 3 mir Weeteefcark Paauhwfldlnc aamankonut cvan ell aUa Batliel APOTREKEBSDIENST Sleedi geopend de nacht allMn voor genanniddelen Apottieek P Waljer Oouwa 131 LUDENSMEDITATIES GEREF KERK Evenals andere jaren worden ook ditmaal in de Stille Weck voor Paschen in de Gereformeerde Kerk Ijjdensmeditatiei gehouden die beurtelings geleid worden door ds J P C ten Brink en ds O Koenekoop Glsterwas de eerste dienst en daarin prak ds ten rmk over J e gevangennemin i van Jezus Christus waai4 ij de predikant vooral het licht liet vallen op de figuur van Judas Jezus vraag Vriend wat doet gü hier komt deic week ook tot ons Zullen wij als ant woord hierop evenals Judas in onze zonden volharden of zullen w j ie ajsn Jezus beliJdeVi Als wij dit laatste doen ziJn wy besloot ds ten Brink zeker van Zyn vergeving en alleen dan zullen wU waarlijk Paschen kunnen vieren Het kerkkoor onder leiding vao den heer A Herstel verleent aan deze diensten liintmedewerlnng Ganwdief Uit den tuin van een woning aan de Gravin Jacobastraat is des avonds een damesrywiel ontvreemd mm BUBGKRLUKV aTAND Gebons i I April Bendrllu AdrUna d vaa D Boem en P O Oom P c Bottutra t ion Adrlonua AXiertua Jolianüea Maria d vHi i de Jong en M O van Werda Snoy traat 1 5 Ocrda ComeHa Wtlnanda d vaa C van Buuran en C W Kwinkal tms Chr d Watatra t 13 C jnelu J hannca Man i van c P Melkert en M 1 Ualnwad Cooratwrtatraat t April Oaartnilda Apolall d van Chr Baaa en 8 W Leaflarg v d Palmatraat M Bernardua Pctrua iléndricu van J van Stilt an B M Jenu Crabethitraat 17 3 April Pleter r vwi P van Groaln en en J Chr A Helme Groenendaal M I Aoril J tleatrlng M J SeUm waken 1 April C J van dn Want M ftwA BOCKIY KANSBN BETER BKNVT BachAlora CJH C pe D lftensren begonnen met eu serW aaiuiNhUen d Ln een hoof tempo uttgevoerd zee evaarlUk waren Tweemaal werd de Go COBche VfrdedJgtng dl ov rtg n goed o dreef wan hlerby gepaiM rd S PlotscHnff wUKlgde het speU beeld zich en de DeKttche verdediging die geen btjzonder t t rken indruk nniuikte Itreeg het een kwartier moeilijk Dft met verscheidene invallen spelende GhHicUcbe voor hoede Het echter vele kansen t lcKH gaan tot kort vooi de ruat Slager Inschoot 3 1 Na d hervatting was GGHC wel meer tn den aanval maar weer faald de voorhoede Oe gafithMren wisten no v rscheldvn nfuüen de ver oMedroruien Ooudsche vendcdiging t doorbl kan an tWMrmna te doel punten 4 1 KRUrr VOOR RVST VimflCROTRN O O H C ZoMwUck III AiAM e Zonder veel moeite hebben d Goudachedames xtch op de eerste plaats gfihandhaafdGGHC nam dadelijk het Initiatief en na vUfminuten had de recht blnntm mej V n Eljksucces 1 Een itrafhoekslag bracht denLeldschen dames t vn resultaat Hierna doelpunt de Ilnkublnncn meJ Lavles uit eenschermuthcHng voor het doel Evenlater bracht d mtdvoor m M de Jongd n stand op 3 0 Na de rust Eakt het spel peil aanzIenlUk er werd nipt meer gedoelpunt VRrKNOSCnAPPKLUR ZarterdflgmIddAg speelde GGHC TT opeffen veld vricndsch appel tJk tegen het derd gro l ven SV 3S uit Den Heefl en won mef WATERPOLO HARD VAN ftTAPIL O Z C Merwede 7 1 Zondagmiddag speelde voor de Wtnteroonrvpetltle van den Zwemkrlng Rotterdam GZC in het Spaardersbad tegen Herwedc uit Dordrecht De Gouwenaers hadden het In de eerste hctft a heel makel Uk daar de gaaten steeds te traag reageerden GZC kon haar spel geheel ontplooien en doelpuntte er lustlc op loc Cabout opende de score daarop trof Wlm de Boer de rooe vervolgens kogelde Wout den Boer tweemaal achtereen In Van Weelde bracht den stand op O en kort voor de pauze maakte Wout den Boer het halve dozijn vol fr 0 In de tweede hellt kwam Aferwcde er geleidelijk beter ln Doordat GZC vooral nadat Cabout den tand op 7 O had gebracht het wat kalmer aan deed ging de strijd mee ge11 k op Korevaar slaagde erin voor Merwede de eer te redden 7 1 Radioprogramma Woeaatef AKU HIIT I tu 4 ai t s Lichte ochiandkatt 1M NO 11I aymn T ii Uohta oohiandkoat 1M portnIeCwa TM Progr oven IN BNO lil Olaeo varia Van l 4 IH Voor da but vrouw I N pparelte varla I u Oodid UU M M zonnige klanken uit Ilalll II ie Da hul vmuw en de vrooitjkhetd ii N Mlonork U N Pl novoordraeht 11 M Almanak 11 11 Salonork ll U BNO II M Land an volk brengt II M Bongaaraab ork Ii M Voor da Jeugd 1 W Zang plano aii A damMh Kamermuz gezeiKhap tiM Oodad ults IIII Halfweg II U BNO ITN Voor Jonge menachen 11 N BNO II M Orkaat II Tien minuten in de wereld van dan arbeid uu piagal a d dag ii n BNO Van M II al allaan voor Radlo canlr il II omr Symph Ork IIM Da familie Speelman nil Omr Bjrmph Ork 11 M uit t Jonge hart n BNO U 11 14 W Van da ecne melodie ln dr andere Rllv n ITM Haagioh polltla ork UW laldalentunk Nord Weai Ill ranta ia In C gr t V Schamann laoo BNO llll Voor da Jeugd II U Orgelcoi cart ii n La carnaval de animaux van 8alnt 8ain 10 tl Wal denkt U ervanT 3 n Am oriNat tl 11 Ctn romanlijiche Suite van Reger 11 41 Avond wijding U W BNO U II Zie ailv L U M Da stam van het Rijk WCOITRUO VAM DC MUOD Dlnadagavond peelt ln het Sp arderèbad het Goudache jeugdzevental legen Het HaagMhe B Jeu d vental HANDBAL VIHM OlrémCHAKHLD Viraa at Celerltaa verapaakla gialcren haar kane op het kampioenachap door van Meenwen R dam te v rUe n Het eKtal waa teer gehavend da mchlllenda apeleni op de alakenlljst staa l made door hat fait dat een kwartier voor de ruat de beata man V Keatoren het veM wegene een blieaaure moeat verlaten D eemte helft kenmerkte zich door een gelijk opgaanden idrUd welke tot ultdetikkltm kwam in de aland 1 1 Na die ruat gelukte het Virva mlet goed op slag 6e komen wat by Ueeuwcn wel het geval vna die oen atatul tot lr A opvoaiden ATBLKTIEK DRROB Df VBLttLOOP BU giateren te Amerafoort gehouden veldldopkainpioenKhappen belette H R van Deeat van Virea et Celerltaa ln de Junloreaafdeellnc over 1200 m de derde plaata BHJ AKTEN EXCELSIOR S NVIXIRLAACtERIC In den i atatcn wedatrijd vao haar n derloag aerie werd Bxcelslnr te Gouda ver alagen door de s Gravenhaagache Biljartvereenlglng H A V E met 44 7W moyenne punt Deze groote overwinnln ï heeft Den Haag te danken aan A Luluch dte een moyenne behna1d van Sff fiO cadre Hl bezorgde zijn club een w1n t van 43 18 moyenne punt NSH die tot riu toe de leiding had kwam daardoor op de tweede plaats I f NAXIMVM OBOMipu BN OKTAIUJl TBNHnnnm vo4 SioaimcN kn niurr Oaaa pmaltjat geldt van I A l 1144 at Banu prtll 1 rouianpri p IM kg p 100 A p IN boi T aiii l i yitia U dataimetenprija p kg p M p b u Oroaataa AüdUvla gIM MN t 44 Bavaipa kool gaal 11 N 1 14 Idem aeliFlk TH IM XoDda kool itN lil Wltia kool fN lil Dloamkooli lort I boven M em o d kop gamelan vm M n V u M om od kop 41a matan M N LN ni van t cm n d kop nnaian MN M Paan aondat l rf Oala van w ItN gr par at onitewaiitchen lil 0 l Rooda Bort I ban N gr pUr atuk gawaaaehen 14 N o ll Rort II van 10 OM gr p at ongtw i N 111 Boapaan glaa M at par bea van 14 ksg 10 M o n KnolaeidariJ tonder blad boven I om e uw lu tonder blad van 41 em 0 IIM oil IkuaaideriJ gia i M t M PatarMlIe en kervel guU I M o tl Kropala glaa Sort 1 boven IJ k p 10 at MM t M Bort II van 1 1 1 k p U at ll M 1 14 lort m van 01 i kf p II at roo N Bla glaa nljiu en dunMl 44 N O U Splnalle glaa w 0 41 Idem natuur MM O Gele uien IIM 0 11 Koolr M glaa ort I boven I cm doortnede 17 M OM Bert U van 4 0 cm tuoraneda KM on Bort Ill van I I om doorimede o oo 0 11 Koolrl A I M I H Idem B I M 0 M Paateleln glaa H M o M Prei Bart 1 bovan II nun 0 IIM l ll II lot U mm 0 lOja 1 14 Kroien Sart I tot kf per at IJfTlU II van Vr I kg per 1 1 oo OU Iiy S 1 IV kg par t LN ON Kroten gekookte it of meer par kg II N o u minder da I t par kg U M l ll Rabarber glaa WH tn diorMnaaron Sort I ten hoogate M at p ka MN IM Idem U M 41 1 p k liM II Witlof i Sort I mindar dan II t per kg M M OM Bort n meer dan II at rper kg MN o Raapetelen glai Bort 1 boven M on 11 M o 40 n vut M U em M H III RadUt glaa IM IN Tulnkera glaa IIIN I Kaakocnkommeri soort I vanaf 4M gr per tiUi MM ON II van I4 4M gr it H M 1 47 III v 100 940 gr p at MN I Mi atolikoenkommer laoo O M Voor het anIJden van kool mag I ot per kg berekend worden met dien verataixle dat de kooi na bat anIJden gewogen wonlt Voor bat aobmppen van wortelen mag 1 ot par kg of par boa barakand worden mat dien vetalanda dat da wortelan vMr bat acdirappan fawogap worden Voor baaorguig van groenten en tnut mag 4fcor dataltaatan 1 et par kg In rekening gabracht worden boven den verkoopprQo af wlnkaL Voor da afwtlkenda kwaliteit van bovantOMianida produstkn tlamade voor het t g uHacbot moatan prijzen berekend worden dia ln aan radalljka verhouding taan tot da hierboven gepubliceerde maxlmumprljzan Ika geldan voor da baaia kwaliteit BIJ Inkoop tetn lagere dan da gepublloeerde makimiunprljian moeten de verkoopprijzen dienoveraankofnatia worden verlaagd KT VRAOBN VAN ROOOBBB PUnCII IB BTRAPBAAK BEWAAR DBZB OPOAVB BN OBBRUIIC BAAR NIeawa opgavea kaaaaa da vroegata ongeldig maken Mi4RKTBBR CHTEN Veemarkt BoMieTlKm 4 April Reden werden ter veemarkt aangevoerd 52C dieren uaaronder 278 runderen 40 paarden 2 veulens 10 graskalvcren 11 achapen en 18A biggen S o n i inctv WB BVt OBBAAUOPa i BBTAILUBTBN DetallUataai die m de week v mat M Maan IM van de ai t ibmilL L aan anouéuefarmuiler MD MJ oi T vangat Iwbbtn genomen mo i o 5i muUaiaii In tagaoatauug mat e ii ï publIcaUa alet In de week v n tor2 rm ZIJ dienen dete fori a iaren vSJt niet tn te vullen dort dee fnrSIjS torgvuuilif Ie bew ien lanalnda tm nader b end te maken tuditlp l Z ta vulion en In te leveren 11 AANVBAAOrOBMUUKR A IJZB BN ITAAI In aanalulting op hel onlang v rKh bericht belreffen e hel nieuw t nviï formulier A wardl bekend emii H ï het in de badiMllog v n RUk Uirr liiT bg hel badrijfiieven aanwezig ona JJ pieren van dit formulier door ml W een Inlegvet aan hot nieuwe aaempli 2 ta pe K n Dtt Inlegvel I na n Aiini Tj koalalooe blJ de Kamera van KiH nhiiièi varkrtlgbaar DlentengeviMfe vrrii 7 oude fomiulieien A hun waard n MEDEOCEUNaBN rLAATSELüfc piSTEraiJTIEDIENSTENr DtSTaiBVTItDIEI T OOUIIA De Bondacht van dan Handel wnrdi geveatigd dat de geldiglteldaduur vu Lebemmlttelkarte dw DeuUcln n 5Jmacht in den Nlederlonden wrlkr ij gevoerd tn bruUlen kleur niet Jw i druk en i p de bonnen waan on a T 3Uat Oaitlg bU 31 9 IM4 t verlenen 30 April IB44 iBlcvafing doof dan handelln verband mat de lulling vindl trïbutiadlenat op Vrijdag 7 Zalerdulen Maandag 10 April 1044 dient de Inlenib door den handel ali volgt te geKhledeiR door hen die normaal op Vrijdag 7 jah 1044 zoudi n inleveren op Donderdag a XSdet nimiditag van 2 tot 4 30 uur door i die a1 Donderdag April 1044 zoudóiTleveren eveneens op dien dag doch évMrmlddag Grofisiers en tU met een codenuiflmer 100 t m IBO dienen ta komen op DtiMi II April 1944 dee vAórmlddaga en detoillUii met codenummer 2000 t m 2000 en looo ui aSM op Wocnadng 13 April 1044 OEMEENTELUKE PVBLICATO LVriWO OEMEENTE BKBETAEO Da Gemeente Secretarie van Gouda itJa VrUdag 7 en Zaterdag g April 1044 voor U publiek gealoten zijn S a eelln Burgerlijke Stand zal wel op Zaterdag 8 April 1044 van il lot lU uur geopend rijn nkalultend voor het M nwnen van aangiften van gt4 oort4 n tn overlDden altmede v6or het ultbelaleo kosowlnneravergoedlngen Roofdredkcteur J O Weyittra Rotterdia chef redacteur voor Oouda an Omatrokti F Tleter Gouda Verantwoordelijk voor è dvertentlCn L AkkendIJk Rotterdam m geefster NV RottardamKh NleuwitM Rotterdam NIEUWE SCHOUWBURG Zaterdag 8 April namiddags 2 30 uur TOONEELGROEP ELPORE GROOT KINDERMATINEE Sneeuwwitje en d Zeven Dwergen Sprooklesspel voor jong en oud ln 10 tctfa naar Grimm bevrerkt door M G Sislllng UITSTEKENDE PERSBEOORDEELINGEN Prijzen f 0 35 iO 50 f075 f 1 bel Inbegr Voorverkoop en plaatsbeipVeken vanaf Woensdag van 3 tot 5 uur en verder dagelijks van 11 tot 12 30 uur NEOERLANDSCHE SPOORWECEM Losting en bdading van wagens Op Zond g 9 April 1944 Istan Paaichdag haeft gooh lotting an balading van wagent plaats Oy r dien dag Is ook gaan ttaangald versfthuldigd Op Vrijdag 7 April 944 Goeden Vrijdag mn op Maandag 10 April 1944 2don Paatchdag behooren de aangekomen wagent wal te rordaii gelost en de Ie verzenden wagent to worden beladen Voor de berekening van den 6 urigen vrijen lot en laadtermijn en eventueel y n hal staangeld lellen laaltlgenoemde dagen mede LHracht April 1944 De Directie Klaln Aclvan nll n tot 11 woorden O M alke t woorden mear 0 10 peraonael raap 0 ZI en cent Brieven Bureau 10 cent extra Bewljina t cent PEE80NEEL GEVRAAGD Flinke werkster voor Donderdag of Vrijdagmiddag Oosterwijk Kievitstraat 33 Nette werkster G J van Wingerden R van Catsweg 3 HuJp in de huishouding L V d PoirBleckerssingcl 24 Werkster voor 2 halve d of 1 heele dag Mevr de Jong Gasaf Flon weg 38 D HUWBLIJK Dmiim m ttMffM dim Mii lukiag uvmeniHti iNwcli mimAtmn i ihilim MtelfTM vel fM irMmn naw Iwi BUREAU HILVERSUM f HELMCMIAAN 13 TEI 708I HHVEMOM Oaa tanMW kaal ft aal faa la fm baifhxMa talalUa daar ataal HadMlaad KaM A oti l f p ttiia of InliaMaa aflaanaa Oftfa btmlfldtlmv ilat ttihrl mu ol v rtr HiwMi Vw waa elt H an wl luUari bawtliaa dal wm luataiK n iunm kan ilta totkl ili a MM Imalaaa m Wmo nnfnmrl ommMm Mdai kitia MMkaa i Met groots blijdschap geven wU kennis van de geboorte van on7P Dochter QEERTRUIUA APPOLONIA Wy nocmep haar ïrudl CHR BAAS W BAAS Leeflang Gouda 2 April 1944 V d Palmstraét 86 De Heer en Mpvrouw IJFF Runge J even rfiot vreugde kennis van de geboorte van hun Zoon Den Haag 2 April 1944 Drog De Aloë Zoutmanstraat 83 TUdelök Bt JacobSUch tlng Oudewater Heden overleed lacht en kalm ln Huize Juliana van St9lberg onze lieve Moeder Behuwdeo Grootmoeder CORNEUA MARIA VAN VEEN Wejluwe van A van Reedt Dorlland In den ouderdom van ruim 86 jaar Uit aller naam H P VAN PEEDT DORTLAND Gouda 3 April 1944 Condoleantie iadres Krugerlaan S Uever geen bloemen pe cremAtie zal plaatg hebben Donderdag 8 April a s te 13 15 uur te Westerveld Aankomst van den trein 12 50 uur halte DriehulsWester veW Heden is van ons heengegaan onze geliefde Vrouw Moeder en Grootmoeder ADRIAAN DE HAAN GSbel In den ouderdom van bijna 83 jaar J DE HAAN A WESTERHOF de Haan J WESTERHOF BINNE en ADRI Oouda 3 April 1944 Ridder van Catsweg 32 Geen bloemen De teraardebentelUng 7 al plaats 1 hebben Zaterdag S April a s op de A gemeene BnKqaaCpInats te Oouda Vertrek van fiet tcrfhuW te 2 uur NET MEISJE gevraagd mviimmêVikê im tt m n iii i n iw i i V d en n lief voor kinderen Mevr Hagen Wc tertookade 15a Voorburg Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van den Heer C H DEN UYL gewoohd hebbende Boelekade 56 te Gouda worden verzocht daarvan uiterlijk 1 Mei a s opgaaf te doen ten kantore van ondergetcekende Bleekerssmgel 74 te Gouda Notaris J V KRANENBURG WIJ kragan aan leen gróote partij eOONEXSTOIWEII J VAN HEININGEN Bloemenmagaziin OE LELIE St Anthonifstraal 9 Gouda Brandkast te koop gevraagd Aanb met opgave van prijs maten enz aan Firma Frost Stationsstraat 24 Tel 313 Home bij Hengelo GEVRAAGD DAMESRUWIEL met of zonder banden P HULLEMAN Gouwe 86 GEVRAAGD EEN NET MUSJE voor heele of halve dagen of een WERKSTER Adres Mevr Bokhoven Van Bevernlnghlaan 39 Verêtaat V potjeslatijn Hoodl U Blei pooioofl Stop dM vcrxock niét in licn doofpoti pot gcea Vaa Rijn a aioslcrdpot lea meer kvcr w lal Daa la er weer vlug de priaia iaotterd vaa Vaa RVo terug I Driêrlil Dot Jt éthMtlt tr tok Uil Van RIJN II 1II Mta maar Mram al auwen de itKOlerd haaH 3e Lijdensmeditatie in de TURFMARKTKERK WOENSDAGAVOND 5 APRIL De bespotting van Jezus Christus Ds J P C TEN BRINK kik h Na HALF ACHT ZITPLAATSEN VRI tajamaai ij nMra m PAUL HARTMANN rRKm KAYSStrR ut DAGOVtR 1 Vloerbedekking SLAVONISCH EIKEN OF BEUKEN Parket fUefsi MEUBILEERINQ 4 9 5 STAATSLOTERIJ LL Madawarking van hal Kerkkoor KKINO VAM HAAMDAO ATBO ttratMmma BOOOBnUZSNl 1 1 iBOO k ISS8I I toMi ia sotill Baai sii f axk 1311 imsk riBK sunt t w aisk oitma KM tlOMl I MO I4I71 sisi U4 iw tioaai miztH VAit f U val lOM ii9 iin tm m iMi iwi u M mm un IKS 1430 Itil 1490 1494 I4aS I9M 1 M WW IM ÜSl I l Mn lasi loao no iia iti is itsa Mii isu itsa ina i Ts sooi soos MS Slis 319S jUm aasi vnt ini ttti smi Ï72I 718 Bm rat HSj M45 Sb ttt ISU 9S tSS MSa Ï72I 9070 SS74 laSS tast MM IMS StlO I4 SI7S sa S210 IIM 8177 SS 94S7 1401 40 MN MTS MSS tatS 1714 1741 JT7I MS 4117 4211 429a 41 4 4379 4aiS 4980 4718 4711 4711 4799 90 4 n 4073 4013 SOIT 909S S249 9294 279 Si4 SS91 SISO 4a8 9471 1478 S9B4 SSOl SS43 8S01 SSSl 9001 0090 SWI 0101 S208 0218 eiSl VIS 1845 S08S Nrö loss 8194 I34T 8284 S271 9311 8378 8901 S8M 8897 M74 W O S7S0 8811 8848 8S93 iWl 8808 4488 488 4910 4SS4 49 799 4771 800 4888 401 SM 088 80 a 0104 811S SM UI 381 0184 8988 08 8431 84 1 8711 871 8743 8741 8788 SnO 8009 SOOS 8070 8017 197 171 8188 Z7I mi 819 379 378 387 488 481 8409 8990 981 890S 727 rm 737 773 8008 7018 7031 7088 P 7 7118 7918 ai4 38 088 tl9 08 708 I708 SHI MDO OOI MS SU 821 B4 7130 7197 na 7231 7838 7348 tlU 73 7418 7448 7908 7918 7S24 7918 7841 7984 7849 7898 701 11798 7824 7831 7tS8 7887 787 7888 Nl9 8131 8088 8008 SOM aitl 8188 8280 8324 8340 8481 848 8948 8991 89 8Ö07 800 8428 8841 8743 WÜ 8840 8890 880 8014 8818 8884 tm ft 020 8081 8128 81 17 8139 0301 8311 8381 8424 0498 0920 0818 B 4 8749 799 8848 8807 8 44 8841 8041 8081 1I I9 10031 10038 10124 10140 10172 10830 I0M1 10808 10814 11 338 10401 104 lOflIO 10934 10871 111107 loaali 10801 10831 10034 11078 f1147 Itl88 III87 11209 III03 14309 mm II9II4 11380 11301 11407 11421 11931 11988 11987 11901 IIS83 IKiH IIA78 1 1162 118117 11710 11771 11778 II0II7 11807 IIOSO 1I888 12010 1 2014 UI08 lil2S 12142 12111 12178 12178 121110 13388 11177 IIMI 12320 12334 12 101 I24 M 12493 124im 12008 12029 1203 12081 4270411738 1272 12101 17777 IJ1M 128 13 12021 12077 tl 81 120110 18010 13031 18111 18181 13114 mi3 13314 11 107 1341 13474 13478 13987 18857 13478 18788 I1784 13831 131110 13841 131120 I3IMI 13001 14000 14183 14188 14108 141 14123 143 18 14407 14118 14924 14349 14993 14011 14029 14848 1 01 M7I 14728 14817 14807 14817 14021 14841 14890 14878 10011 ÜÖM 19079 19108 18118 19211 19212 19217 19218 19241 19391 19329 19330 19941 19988 U40 19417 19418 11411 19494 10948 19938 11801 19811 19829 18444 19714 19748 18777 I97B1 19820 tKU 19800 11808 11839 19818 11047 19899 1801 10088 ioOSS 18108 18121 10143 1 1178 10210 10279 10313 10118 18488 IS4SB lOaOt 18833 18088 18887 10710 1 771 10111 1010 1 lllllll lOlM 18880 10913 17188 17180 I7M1 I78M 11308 I74II 17428 11403 11487 1740 17481 17811 17981 17998 17998 17984 178 1 17801 17807 I7SI1 17828 17843 17881 17888 17001 17809 17820 17839 ITBOO 17881 11071 18100 18188 18218 I830 18891 I82IM 18181 18ÏM 1840 18411 18411 I84M IM 18478 18938 18939 18843 18908 18218 I02JII 10281 10287 1014 0428 19403 109 189 0 ID918 I 0I7 m wa i00 8 SOiIji 0128 SOI89 lOIOi 80207 MISS 30278 18977 t883 18888 18718 18732 IS7H inlf 18711 18814 18884 18838 1888 tSiun 18801 18807 18880 lOOOl lOOlS lOlïf imU 18189 fm imt 1M84 1B3M f S8780 IMM 18871 t 22417 814I8 51428 UM4 21994 12181 118 Jli78 218a Mil 13090 it H 93014 83028 tlW Sia 8 Pm U2W M384 83108 23181 if SHil i9Ü7 iDp poia U010 31088 m 4028 14114 14188 74 M li44l 7 4941 184811 H88S 84011 14831 e 188 Um m i m9 Ho 88888 I84l1t 90438 mn mm mm mu upa Wegf egens familieomstandigh der tegenw net meisje gevr in gezin 4an 3 pers Mevr Kool V Bfrgen IJzendoornparkl Wtrksl jr vbor MaundaK en Vrijdag Tijnagel de la Rei laan 10 PER80NKEL AANGEB Net meisje zag zich gaarne geplaatst als leerlinB kap ter zoo mogelijk intern Ook gen In t hujjih Ie helpen s Gravenbr wcg F 42 Heeuwijk Chauffeur bekend met gasgeneratorcn Br no 3140 bur V d blad TE KOOP Babydoek ƒ 25 KalmclJcr J Phmp we8 30 Serveerboy z g a nieuw ƒ SO A Steenbergen v Heiiidenslraat 17 1 Penantsplegcl ƒ 40 armj stool met bi woegb ruiiicunlng 2 gangKpiegel 20 G D HrtJ Crabclhstruitt 46 alle n m om nng 8 u bch ttalerd en Zond Paraplulcbnk 10 kapstok 7 B0 rieten mandje ƒ 2 50 klok f 95 U D Hctl Crabolhslrnot 40 alle n m te ong 6 uur behiilve Zaterdag rn Zondag 1 Panr prlinn becnkappen groolo maat ƒ 40 Schnonderwoerd I 1 J£2 J J OramofoonverRlerkers voor groot en klein votumi t Orntnim lroon ndaul 28 Wegens vertr mod bangklok ƒ 125 nw cassette vorken en lepels 125 mooie haard m acbterplaat ƒ 135 2 massief eiken buffets tafel 2 faut 4 stoelen theekast ƒ 400 v Santen Surinamestraat 217 Mooie Friesche staartklok ƒ 150 orig schilderstuk stilleven in oud gouden lijst op linnen 85 X 65 ƒ 150 V Santen Sunnamestraat 217 Z g a n ameublement bc t uit 2 faut 4 stoelen dressoir theemeubel en tafel m terracotta bekl o kwal ƒ 850 studie plano moet opgeknapt worden ƒ 250 V Santen Surinamestr 217 1 Paar hooge beste maatlaorsjes voor dames m 38 ƒ 30 v d Burg B Martenssmgel 89 Tabak splanlen ln de soorten Ir SMts no 2 5 Dell Havpn na en Amcrsfoortsche è J 2 p 100 Levering vanaf hnlf April Redelijkheid Bluemendnnl 16 Bc lelt nog heden Uwhandleekcrilng stempel bIJ Fa F B Apklng Biouwersgrachl 187180 Amsterdam Pllja slinhls ƒ 4 60 5 M inkanarles en 12 kanurle poppen Te zien na 5 30 uur n m bij O A Meijer IJs i llaan 217 TK KOOI GEVRAAGD Vlocrzcll onversch welkekleur soort of hoeveelheid M Burger Bllndcweg I 11 Reeiiwljk Blank eiken linnenkast A Steenbergen v Housden lyaat 17 Plano Kranendonk Markt 8 Mplsjpsmuntel en Jurken leeft 12 j een paar jurkjesiKPft 6 J en een p choentJiM m 27 A 28 Becker SpiiHrairaat 5 Divan mal kleed W Blok riiiwealanilngel S l Gouda shirt De GruiJI Wilvisstraal 82 In g st z Perzisch of wollen tafelkleed v d Burg B Martenssingel 89 2 pits Butagasstel moet ing St z C Macdanlël ReeuwljkE 122 Beddetijk Event te ruilen voor kinderbedje Scbregel Goejanverwelledijk 21 TER RUIUNG AANGEB Zwarte pumps maat 37 38 z g a n voor sportschoenen of zwarte schoenen halve hak maat 37 Na 7 uur v Rijn V d Palmstraat 88 KindermantcUje met kapje leeft 4 j voor damesjapon C V d Meide Burgvlietkade 30 l PHar jongenssch m 42 v mantelpakje leeft 15 jaar of damesmantel m 42 of 44 Gen bIj te betalen Wiegers Bosweg 48 Wollen jupon I m maat 42 voor gtoiilere maat kindcr wh m 28 voor 25 en m 24 voor m 26 m in g st zijn Schregel Goejanverwelledljk 21 Kort zomermanteltje leeft 14 jaar voor damesjapon BruDiilks R v Cat sw 220 Bruine schoenen m 88 voor schoenen m 37 v Leeuwen Vorstmanstraat 20 1 Paar jongensmollères m 21 voor 23 liefst togl Wiegers Bosweg 48 X 2 Paur ji ngen9koii8e i leeft 14 j voor 2 paar jongcnskoHsen Icefti 10 A 11 jaar 0 sterwl k KIcvilstrnnt 33 I Paar kindonschoentjes m z voor m 27 of 28 Verschut Hssellann 13 tnstaulaan en m 40 41 voor lBgf chocncn maat 42 Verschuf l Isseliaon 13 i Paar schoenen maat 38 voor jongensschnenen m 35 en 83 J A J de Mul vnn Strljanstraat B SföTaJcsmaTilel leeft K J voor dito mantel leeft 12 j Forwerda iHv akBde 41 Jiw Smeïiieh m STniot h voor ch m 38 plnllo hak J OooMena Krugerlaan 207 1 p zw z g a n damesadii m 37 hak voor 1 p n 36 1 zw liefst sleemodel aS 1 p z g a n bl pumpa steiia bak m 36 voor sch m pi k m 3eM Van Eijk Markt M na 6 uur K Gijzensteeg li ï PaK kinderlaarsjes z f a n m 21 en antoffeltJ88 voor 1 p ach m 25 of M Van Eljk Markt 14 na 6 U i K 01j ensteeg 14 1 Paar jongenssch m 31 V m 29 en m 41 voor m 41 Slootjes Vossiusstraat 4i VERUVUR Gezocht zit en slaapkamer met gebr van keuken omj Keeuwijk A Verkaaik Bod Straatweg 29 Net persoon zoekt gemeull zit slaapkamer zonder pen Br no 3135 bur v 4 blad Net jong echtpaar zoekt zit Slaapkamer of zit en slaapkamer met gebr v keuken Br no 8137 bur v d blad Ambtenaar zoekt voor dlrcd zit slai mer mat pension met penf Kin bur V d blajL p voof rtji BW in l J7 A s jon of ged v v in keuken Br biir V d blad inini met rpW no II Vreuvi met klrid van ia vraagt rli slaapk mcr m gebruik van keuken Br no 31 38 hurc ivl vnn illl bi i t n iiH DIVKKI SEN l addcr H ophalen Ieders werk Wij doen h ntler vlugger en gociji i vamif cl Bnla Hoogvti 11 Uicnkman verzorgt ook f brandverzekering Ian v d Hfljden atnui l Aanleg en nderhourt v tuinen C K van Iji innvi n VitI IJ ellaan 107a rhulswerk gcvr vom ilvonduicn ook scliil werk Br no 3I3B hiir l tTevrHBgil voor opkoi blind 1 gilnrlsl 1 ba l saxiiphonislrn 2 vli H leeft 16 lot en met 1 Br no 3157 bur lU