Goudsche Courant, zaterdag 8 april 1944

Za terd 8 April 1944 Bureaus Markt 31 TaMtoeantf PoctrtMBtBf MW GGUDSCHE COlDANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prü 5 cent wr nummer 83ste Jaargang No 21518 Chefredacteur F TUTTER Gouda REGEVECrifEN NOORD VAN ODESSA I Tcg naaniKiI o Ta emowibc w nt terrein i ïM Bit oM ev4l van de DuiUche JSnacht deell Donderdag mede BiiKert l en op het landhoofd van Si werden vuandelüke aanvallen lji en of door geconcentreerd ar ievuur uiteemjesjajien S CMgtei van den benedenloop m den Dn zich onze njBitr maakten Da erocassea s aaa la vaBea Maat vormen praclttlga kleurentapyten In éa bollenstreek CJl r Kulper vorhit dé t l Odeoa die het doel vormt loerlandsch n Omroep m samenwerking met het departemient vao Volksvoor liohting en Kunsten op den Drakenburg bil Hilversum bijeengekomen Ruim dertig jongens en meisjes uit verschüilienide ltrin en en uit alle deelen van het Band hebben zich gaaine bereid verklaard deel te nemen aan het j u dltanip dat in het voimmgsoord wotdt gehouden van 6 tot 11 April en waar men in alle openhartigheid zUin ffieening kan uiten over de tallooze problemen van dezen tijd Zoowel vóóiv als tegenstanders van wat men de nieuws orde pteegt te noemen zijn in deze jeugdlbjieeriikomsten tegenwoordig eh zi leefgen elkander hoewel C geest karaeraadschappelijk is hel vuifl aan de schenen Donderdi iroiddag is het jeu kamp dat onderleidinx staat van Adriaan van Hees in tegenwoonliigbeid van Max Blokzül den diiiecteur igeneraal van den Ned Omroep dr Ing W A Herwijer en den programmMirecteur den heer J C Plate officieel geopend door den waarnemend secmtaris E n TB l van het departement van Volksvoarliditin en Kunsten jtir mr S M S de Ranitz van drie Sovjet Rusilaobe colonnes die uit tiet Noorden Noord Ooeton en Oosten op d w havenstad asmcukken Bevoegde militaire krioaen In de Duitsche ho dstad n geneigd het grootste gevaar vo n bet Oostelhke front dat lich nog tot voor kort vooral In hei Zuiden zeer ernstig deed aanzien mans als geweken te beschouwen D reeervos die In het Zuiden Jn den strijd zUn geworpen en die naar mm mag aannemen w l In de eerste plaats zuJUeQ deelnemen aan de verdediging van BoemenliL w met zt n voor de eark gvoerIiig zoo belang n TUke oUerlJkdom alanteae de orjanisatte van de Roemeensche en Hongaarsebe verdediVUi0skrachten hebben er In belangrijke mate tee bijgedragen dat de Duitsche iegerleldlng voorloopig een zeker evenwicht tot atand tieeft kunnen brengen in de wederzUdsche krachten In dit verband waarschuwt men ar te Berlijn voor den strijd in het gebied Van Odessa waar de Duitsc en ztch al trtjdeitde terugtrekken als maatstaf te nemen voor de beoord ellng van de elceheele situatie hl het Zuiden De bedoeling Is kennelijk op een nieuwe Mme tonig te trekken waar men tegen verdere bolsjewistische Aanvallen hoopt stand te kunnen houden Over het geheel enen wordt echter de situatie In Duitache commentaren zoo be oordecld dat tbane aen phase in den strijd feleÜMtjk Iww einde tegemoet gwit een phue die door een groote krachtslnspanlüng der SovJetrRussen gekenmerkt werd en tot het prUsceven van veel terrein genoopt heeft doeh niet de Ineenstorting van het Zuldemke Duitsche front gebraoht beeft FAASCHWUDINQ JONQE LIDMATEN En het voorhan ael van den tempel werd sescfaeurd aldus ds Gerh Huig in zvn tofespireaidc tot de jon Hdmatea der tfsd Herv Kerk Donderdagavond in een druk iiezocfate wiJdin S8fimenkomst in Daniër God tii de schei diiig op Hü wikle tuaschen mensoben wonen Dit is de boodschap van den Joeden ydag maar tevena reeds voor Paschen Het pmgramina van den ttvmd weid verder govuld met voorlezing van de liJ ensgesóhlBdenis afgewisseld door muziek soloen gemeenschappeluk gezang t rwij4 aan het slot mej B v d Berg en de heer B Ouweneel het dichtweik iJMasscheroen van den diKiit r W A P Smit declaanceoiden De fraaie toepaaselyke Ulustiatie met harm ntummuziek was in handen van des heer J van Wingerden Hét was een avond vol wijding HOE MEN KONIJNEN OPFOKT De pluimvee en konynenhoudersvereenlDonderdagavond In Ter Gouw eei lezlna over het opfokken van nut en roskonljnea ging Gouda en Omstreken orgailseerSa Het drukke bezoek weerspiegelde dat aa belangstelling vfor het l nyn belangryk li toegenomen Spreker waa ook ditmaal da heer F C Schaedtler uit Rotterdam dia talryke wenken en aanwijzingen gaf meeal verïluidelijltt met teekenlngen op bet zwarte bord waarmede fokkers hun voordetS kunijen doen Het uitvoerigst behsndelde h wat In de gegeven omstandigheden stellig ook wel het belangrijkste is de voeding Konynen reedde hy aan moeten op de klok gevoerd worden beter é n maal per da steeds op denzelfden tyd dan driemaal op willekeurige tijdstippen Geeft nooit beschlmmeud verbroeld of bevroren voer Biiidtdnt gnoBvoar nier op plaataan stads parken byvoorbeeldf waar honden komen Geeft ook In den zomer by het groen voer een beetje hooi Aardperen ea mergkool zyn het tflerbeste groen voedsel Brandnetek bevattan meer eiwit dan haver of gerSt Gewasschen en gesioomde aardappelschlUen gemengd met een beetje melkzure kalk onkruiazaad houtskool en zout vormen hH meest ideale krachtvoer Interressant was wat de spreker mededeelde over de konyneal melk die driemaal zooveel eiwit en viermaal zooveel vet bevat als koemelk Een voedster geeft ca 100 gr melk per dag In verhouding tot het lichaamsgewicht zou dat geiyk stoaa met vyfenveertig titer van een koe In verband hiermede Ixetreed de heer Schaedtpar de opvatting dat men Jonge konijnen met venmde melk zou kunnen grootbrenlïen Dat dient volle melk te zyn maar gekookt door rauwe melk tuberculosa veroorzaakt JubOeniB Morgen hoopt de h P Blok vijf en twmtig jaar als machinebankwerker in dienst te ziJn bjj de firma A J Sas Als handifl ei peroutineerd poli bcus deed ChurchiU tn z n jongste red sociale beloften moor hij ver zwetg dat hei in ioerfcel fcheid de roode ti oartchtturinpssicmaJen der jongsfe uerfcieztngen zyn geweest die hem tot het bezweren van asn groeiende reuolutionnair gtemmirtg hebben oenoodzaaict Alg Hbl naast spelers aU Wiedr Kayssler en et het oog op de ontwikkeling van hem onmogelijk wil maken oaviat Uc miin weddenschap wil winnen 8n wat is de inrét van die sddenschan Als ik win een zeilboot En als Je verUestT vtpeg Tradavan Zelm Bc ha lachte Louise ik verlies niet Ik ben zoo taker van idüt overwiiming dat mijiltoeer Houoertraag vragen wat hö wil als ik v s lies r Bc vind het e i Jafte etnetiwstreek antwoordde Tiude en ikwensch onder geen Voorwaarden tuige te lijn De meeste jongelui protesteerdea eveneens maar Louise wilde vaa § een wijken weten en tenslotte weren er vier jongelui benevens Houbert zelf bereid gevonden zich verdekt op te stellen a iter en tussdien de boomen van den tuin rond de plaats van de ontmoeting Op dit oogenblik naderde een bediende de igrOBP en overhandigde IVude van Zelm een briefje Met verlyondering nam zü het aan scheurde het open las het en wendde zi ft toen tot Louise Ik moet naar huis zei ze m jnbroer is onverwachts uit In ië thuisgekomen Ik wensch jullie een pret verliet e het 0 ze weggaat merkte Eduard op ze zou in staat zijnTer Laan ts waarschuwen Wordt vervolgd tlgen avond En snel groepje jongelui Öet is jrasd dat uard op WANNEER VERDUISTEREN Tot IS April moet verduisterd wolden vaa 2 S iot S 45 aur 8 Apr Mbutn op 21 04 onder 7 2 g Apr Maaa op 21 14 oader IM 10 Apr Mann op X ï 24 onder S 06 sC ta j BlilJ oStHlk 1 worden de S A rt boven watsr evpnoens W net hwstel van klehie chad n VJC SIppl O H fwi Vn o Si toll n tngf OOI ini rMu III i r n f voor t urn OH uwibiti ES nlat 3 gl2 cie kti 3 üer odd sptvoor spi voe stha a d e Btjd hof bel SSo zooal in het voornemen lag Edain vUand lo Zü ilaesen hier alaS tuMchen Dniestr en Proeth SovSSuHische aanvallen af m het ebied van Tsjemowitz Noorden van den Dnje tr str j 1 JDuitache sevechtagroap won ina aanval ondanka verberten lUlUkan teaenstaod verder teren waenJe lieviw aanvèllen der f In den aector Stanislau 1 alanede in het febied ten van Btody werden door onza Mtl van ptw J n makande aanvallen Sovjet aoitan ulteen4e la en V antexenaaBvallen raiiluktcn Het jn Tan Tamopol handhaafde tacan nieuwe door artillerie en lieltulMn ondenteuud aanvalder bolinewljt n Hit ndert 17 Maart innaloten gar en van d atod Kow l haoft onder van dan S S OTUi enfUhar r en gencnal der W tfen S S teiten o u r w den welcenlan n iwnilaoii van teer ovemvaohtige vijanM e itrUdkrachten rhat weergelooze Sffivheid ttandKeliouden Fonnaties Si he le ar en van de Woffen S S MUien onoer het opperbevel van GemidberM W Ua en onder bevel v n Il feneruLi oer Infanteito Hoaabach llattenkloit na dagenlanM htaén MDvalüi evechten door te PnpeimoenMcn onder buiteneewone teneinDPtllHkheden den vijan tel illun ring nd Kowel verbroken n dflua hun menden uit de omaingeUng bevrui ronnatiei der lucbtmacht waaron t ook katmüvUegtuigen ravitailteerondiankf den rw arst i vijandelü M afweer de verdeddgera der oA en Makten daardoor hun Mendveatig NihtnJan tiioiialUk Ten ZuldOoaten van 0 ti a n ten ixten vai Pl au IwuidhaaMen onze pen hun tteUlnffen tegen de voortijnde doorbraakpoginMn der bolaItten en achoten eH 48 vUandeUike itierwaffena tule Nieuwe Mreedinde troepen van den vDaiM werdioor artillerie en granaatwetpersriien uttaengealagen In den tl d 3 tot 5 April verforen de Sovjets In Iuchtgeve hten en door luchtdöelirtilleTie 117 vliBgtuigen In Italië wenien tUdena levendige iltDttroepaotie ge van enen binnengaIndit Tüdena een aanval overdag van Amellkiansche bonunenwerpeni in het geUtd van Ploecti braohten Duitaotie en toameenaohe lucfetnren dediginigastrlidIrachien 53 vier motorige vUeittuwn ten val Aldus werd op zijn minst een lirde deel van d aanvalleitds vüandeRjke formatie vernietigd Boven het gebied van het DüitadM ttjk wenlen nlsteren oncler moétlUiCe MtaiKüeheden voor den afweer 10 thndeUiks jachtvUegtwcen neeiKeimten Het opperbevel van de Duitache teeimacnt deelde Vrijda a mede In het gerbied ten Noorden van Odessa alsmede tusschen Dnjestr en meth vielen de Sovjets zonder succes m Door teeenaanvallen vw Duitsciie Roomeensohe troepen werden in tufi geveaiten viiandeiyke J vechtsmepen uiteengealafen en talrijka HntMTwagens stiuikken getohut en war wapens vernietigd Ten Noorden wi Tsjemowitzj won ook gisteren de jinval van onze divisies verder teifein a d n sector Stani lau Tam oI en s Zuiden van Brody braken onje toepen in den aanval vüandel ken Ccnstand en wierpen de bolsjewisten Ier afweer van hevige tegenaanvalverder terug Hier heelt zich luimt Kli pel C Hn pajcnieacominan nt bii een regiment grenadiers door mdere dapperiieid ondersobelden Noorden van Kowel mislukten Wl atejke aanvallen der bolsjewisten tel het Narwafront drongen onze fptcen in krachtig versterkte vüanglttke stellingen binnen en sloegen I tegenaanvallen der bolsjewisten al in Italië vemial den eigen stoottroepi vijandeHJke kazemattan en veraetiKden zü een steunpunt van den id en zvin bezetÜM De vMand PM groote bloedige verüezen en verJor een aantal gevangenen Vuur JWvaUen van onze arülleiie veroor ten m materiaalopslagplaatsen SWwies en langdurige ibranden JJiwrjien verdragend ëïchut namen WMvengobied van Aikio en Nettun wwiag en des nadits met goed ge onder vuur jMt regiment luchtdoelarüllerie 136 SJt heeft sedert het begin van de jweoijten m Italië zijn SÓOrte vlie Knaernewftoten SWM ln t va rtulgen der marine SOiten in de Golf van Oenua een oelüke artiUeriemotortorpedo JMpt zinken en be adigden een yw zoo rwaar dat te varwachten jra U gezonken l ns aanvallen overdag van gS Ulke ylie tüii forroaties in het J K ost Duil oh grensgebied werf negen vliegtuigen omlaag get vendicn verloor de vUand uchtverdodigijigsglrijdr krachten boven het Italiaansehe gebied zes vliegtuigen Stormgsaanvallen van vuandei jke vliegtuigen richtten zich in den afgeloopen nacht op plaatsen in Noorden WestDuluchland GEVOEL TAN OPLUCHTING Di BERLUN D Kü P eotrMpondont te Berm meldt o De itibUtMereiide ontwikkeling In het Zuiden van het Ooitelljke front houdt volgen het oordeel van bevoegde DuitKlie kringen aan De Dultsohers verdedigen zich met toenemend succes ea ook hun tegeOAan aUca hebben een verloop dat militaire kringen t Berlijn aanleidintg geeft de altuatie met en zeker gevoel van opluchting te beoordeelen IVeliswaar ztln de aanvallen der Sovjet Buaaen vooral ten Ztitd Ooiten van Balti nog hevig iodn zi konden door de unzleoUlk krachtiger geworden Doltsche verdedlsM Worden opgevangeii Sleohts In het mondincigebMd van den Dnleitr hebben de eveehten nog e 0 ultgeeproken beweeglijk karakter H t nyddetpunt van den strUd BinMihtahd Na da ramp te Nlimegen De wnd fcurgemeester ir Hundiu teNuemeigen heeft toen hu van het 33ekorps van den NA D een ft van ƒ 1250 mocht ontvangen tot lenigmevan den nood aldaar medegedeelq datbinnenkort uit messing dat uit depumhoopen van Niimegen is opgediept eta herinDeringspenning zal wordengeslagen wieike naoiens het gemeentebestuur van Nüme Mi zal worden aangfooden aan allen die medegeholpenhebben am het opruimen van depuinen Tevens heeft ir Hondius het mitiatief genomen tot oprichting van een montanenri er nagRJachtcnis van de gevallenen tQdens het luchtbombardement van 22 Fabuari j l Het werk zal vermoedelük na een prijsvraag worden opgedragen aan een der jongpre Nederlandsche beeldhouwets die de Prix dc BoDie hebben ontvangen Verhooging oitkeertng aan familieleden vaa vrijwililgers blJ de Waf f en SS SS WÜüÊhtbatainon en Luidstonn Nederland Bet SS Crsatz kommando Niederlaxide Korte VQverlwrg i Den Haag deelt mede De ultkeenngen voor levensonderhoud e n familieleden van VTjJwilllgers bU bovenganoenvde formatiee tit belangrtik verhoogd Aan eohtgenooten van geliuwden otc een Inkomen hebben tot een bedrag van aw ter maand wordt voor onderhoud 80 per maand uitgekeerd Bovendien voor ieder kind tot 16 Jaar aS per maand Verder vergoeding ven huishuur voor het voUe huurbedrag De uitkeering wordt bU een aantal van bUv drie kinderen beneden U jaar dan als volgt eehtgenoote per VMawf f SO 3 kinderen k I M ptt n aand t t S4 huur geaohat per nuatu 19 ot eveDtueel hoogei per mand ƒ 188 Bovendien worden de verzekeringen vergoed voor bet volle te betalen premiebedrag De uit ta keeren totale vergoeding mag eohter niet meer bedragen dan IVi maal de vroegere netto verdiensten Voor kliuleren tot 16 Jaar buitenshuls verblijvend wordt een vergoeding verstrekt van ti per maand per kind Voor kinderen boven de 16 Jaar voor zoo ver hun opvoedin nog idet voltooid la wordl een ultkeermg yerstrMt van M pet maaii l per k d Boveodlen geiiletea de gezinsleden der irrUwlUigers extra leveoemiddelen toeslag koSmtoeilag enz BU grootereniltereens worden naar verhoudtnf note bedragen voor iamillaonderhoud uitgekeerd i enkele blzondere evalien kon im een tngeotekl ondenoMc etn extra uitkeering worden toegestaan ceboorte ste sval ziekte enz Ongeanwilen ktmnéa ontvangen eventueel voor de ouders een bedrsg in het onderhoud ten bedrage van 4S per maand Indien geen andera ultkaerlng plaats vind Da ongehuwde trrllwUllcers kunnen over dit bedrag persoonlijk vrQelDk besdüldEen ZIJ kimnen het dus doen ultbetalea als osulerstand aan him ouders Inmnen het eohter ook btjv op een eigen bankrekening gestort krUgen naar kauie Deze bUdrege In het onderhood ot ter eigen beschlkung wordt In alSa gavaaon teegsaSsasi In pla4ts van deze bijdrage In het onderhoud wordt voor zoover de vrljwUUfer voor het grooute gedeelte In het onderhoud van zUn ouders had te voorzien kostwlnnerevergoeding uitgekeerd en wel bU een oudsr tot t 76 per maand by belde ouders tot 115 per maand Bovendien kan in blaonders gevallen een buurtoeslag worden verleend Buiten de bovengenoemde gezlns en andere uitkeeringen ontvangt de vrijwilliger sQn soldi vrtle voeding kteedlng eni Alle verdere Inlichtingen zlJn verkrtjgbaar en aanmeldingen kunnen geschieden bfi het rssttkununando NIederlande Korte Vqver berg 8 Den Haag en Nebenstelle Amsterdam Dam 4 Ncbenstelle Heerlen Ssroleastraat 18 Nebensuile Oronlngen leerenstraat 46 Nebenstelle Eii ed4 Hengeloschestraat 30 Nebeneteile Alkmaar lAngestraat S6 alwaar voor de eerstdaags te houden keuringen aveneens gratis reisbiljetten voor de heen en terugreis verkrljgbsar zUn Da aandaeht woeSt er gevesUrt dot ill Me em bmoSere reeen b Nederlolid moeten MQveiL dienst kenaen semen bl het 8SWashiiataaiesi Amersfoott of bU 4en IjuidNeaerland waarvoor aae bovengenltktièfiBgeii levensmlddelentoeslag vo ei a eel ea eveneens gelden den leeftUd van 1S 3b Jesr en aBe aaaere ZU die tussobea den leeftt ztJn en aaamMdlngspaebtlg sljn veer den arbeldslaeet kunnen zl eveneens aan bovengenoemde adressen pensoanlijk of sobrlfffUlk aansnelden en worden tUdens hua vètblotmls by bovanfenoemde ondardeelea vrUgeeteU van an arbeldeinset Officier la de Waffen sa kon leder worden die na ten minste een laar dlenstttja ilJn ee irhiUtheW voor de ofjlctersopleldlng heelt bcwcjen ztia schoolopleiding Is niet doorslaggevend BEKENDMAKING LANDWACHT NBDERLAND AaDgexten reeds is gebleken dat onbevoegden misbratt hebben gemaakt vaa poIlUebevoegdlietd sgii in verbaad met de Landwaebt wijs i er nogmaals op dat de Laadwaebi ia dienst altüd kenbaar Is aan de raodc armband met het epsehrlft JLandwacht ea bovendien sleh kan leilttmeerea door het roode legltimaBël wib vaa de Landwaaht Nederland De borgerli is das In teenerlel oplieht verplicht gevolg te geven Uui bevelen vaa personen die zich ala Landwaehters uitgeven en die genoemde kenteekenen niet dragen of kunnen toonen Integendeel laea wordt verzocht dergeiiwe voorvallen aanstonds bi de bevoegde Landwaehtinstanttes te melden soodat daartegea onmiddellijk fcaa worden imgetrcdea OewestdUc konuaaadenr voer Znid Holland en Zeeland Nederlandaehe Jengd weer op dea JDrakeabarg btjeen Voor de tweede maail is een aantal jonigeien oip uitnoodigiug van den Ne KIIUN VAN UrrREIKINO VTTAMINEC TABLETTEN De uitreiking f n de gratis vitamine Ctabletten die ook dit voorJaaE door de plaatselUke distributtedlensten aov de jonge en a 8 moeders geschiedt zou op S April 1944 eindigen Besibten s evenwel de termijn van uitreiking te verlengen tot 30 April 1 44 orotls verstrekking vttamlne C labletteai Ter aanvulling op het onlangs gepubliceerde bericht over gratis verstrekking van vitamine C tabletten In dit voorjaar aan bepoalite groesien der bevolking kan nog worden medegedeeld dat hiervoor behalve de reeds genomde groepen ook neg In aanmerking komen kinderen van O tot 6 Jaar voor zoover zU niet reeds op de voorbereidende scholen de tabletten ontvangen en leerlingen der schoten voor uitgebreid lager middelbaar voorbereidend hoogsren ntJverNeidsonderwUs De kantoren van de commi jarla V9or miet camiaarcleale vereeolglngca en stIcAitingen ztjn verplaatst naar Dieren Spankeren Zutp4iensche5tr stweg 13 tel toon 4341 Te s OravenjiagB Amallastraat 13 blijft de hoofdWpéctte geveMlad De UleCoon aldaar blUfTonveraaderd ISSSTO InterkKMal letter T Mooie gift Door de marechaussee nlt het noordeUJk gewest omvattend de drie noordelijke provincies is oor de slachtoffers van Nömegen Arnhem en Bnscnede aan den N V D een bedrag van 3X32 29 beschikbaar gesteld DlSTRIBUTIEmmWS Geldigheidsduar raatsoenMibonaaa ii rahtsoenkaartjea Zooals reeds is bekend geAaakt reiken de distributiediensten sedert 20 Maart jX rantsoenjljonnen en rantsoenkaartjes uit welke voorzien zyn van den opduJc 8 7 44 Van 20 Maart j l at warden gex nmtsoenbonnen on rantsoenkaartjes met opdruk 15 4 44 meer afgegeven al bUifen de t ans in omloop jijsde met dien opdruk geldig tot IS April a s Na dien dattmi zijn deze bonnen evenwel onherroepelyk ongeldig en mo en zij onder geen voorwaarde meer door detaillisten en worden aangenomen Noch de dlstrtbutiediensten noch het Centraal Distributie Kantoor zullen in eenig geval tot vergoeding van verloopen rantsoenibonnen overgaan Brieven aan distributiediensben of aan het C D K over dit onderwerp zullen niet worden ibeantwooid Geldigheldadaar brandstatfeahiHinen iaxekort Ds brandstoffanboo ja BV van de bankaart T 116 de bonnen JCl 11 t m JKP 18 van 8e bankaart AI IIS en da bonnen Arandstotfan Mn eenheid periode 10 die redit geven op het koopen van éfo eenheid brandstoffen zijn aledits geldig t m 14 AprU 1 44 de geldigheidsduur dezer boimen wordt dus met 16 degen Ingekort Voorts Is bepaald dat de oude modellen van de rantsoenbonnen voor brand stoffen n 1 de tttsgroena rantaoenbouinen met opdruk Brandstelten een eenheid en de grijze raniaoenbon met hnbontalen witten baK en vdnik Brandstottan een eenheid eveneens slechts t m 14 April a s geldig zuUen zUn De rantsoenen welke daarentegen voorlooplg onbeperid biyft Is de groengekleurde bon met opdruk 73 I E brandstoffen De geldigheidsduur van de toewijzingen welke zijn uitgereikt aan de grootate hulsbrandstotvorbtvlkais In de groepen B C en D wordt eveneens terug gebracht t m 14 April 1 44 ook al sUst op deze toewUnngen vermeld dat zt tot een na 14 AprU 1M4 gelegen datum geldig zyn Alle berokken verbruikers dienen dsarom do nog in hun bezit zijnde of nog v6ér dien datum te ontvangen bonnen of toewijzingen voor IS April 1044 aan hun leverancier af te geven De leveram ler Is In dat geval ver pueht hierop evemi te leveren Kueel ook na 14 AprU 1844 lesiCseenen mep voor kapi ers artsen ena Kappers medische studenten werkzaam In de anatomie vroedvrouwen verloskundigen gediplomeerde bskers enz wUkverpleegsters personen werkzaam te degeneesen verbandmlddelenindustrie enz practiwerende artsen tandartsen tenfflieelkundtgen en veeartsen komen voor de Se Oe en 7e periode 1944 16 April Juli es voor de gebruikelijke extr rsntsoenen scheerzeep tolletzeep eenheidszeep en waschpoeder In sanmerkJng ZIJ dienenhiertoe in de week van 11 t m IS April as een aanvraagformulier bij de distributiediensten af te holen en dit in de week van 16 t m 22 AprU a s wederom bQ de diensten In te leveren Aflevering magere kaas op bon 10 B Boter ZU die verzuimd hebben den bon 10 B Boter vóér 12 Maart J l bil den winkelier In te leveren len einde hierop magere kaas te ontvangen worden slsnog In de gelegenheid gesteld van 10 tot en met 14 April a s bedoelden bon bij den winkelier In te leveren Detaillisten dlen In verband hifrmptfe de ontvangen bonnen 10 B Boter v in 7 int en met l April 19 4 bU de dlstrlhutlFdirniten m te leveren W verkrijging yaa toewy ngen UIT HET WEERSlACHTSBEIUCHT VAN 6 APRIL 1944 Uet sedect 11 Msatt lTiscsU ten garnizoen van de stad Kowel heeft onder kevel van de S s Gruppenfiibrer en kuttcaajstrgeneraal der WofCen S S GtSs tegenovST den weken langen scormlDep met overmachtige vijandelijke strUdkmcliten met weergelooze dapEwbeid scandgehouden Formaties van het ger en van de Waffen S S hebben onder het opperbevel van Generalober WeUs en onder bevel van de generaals der infanterie HoBsbach en Mattenfclott na dagenlange bonte oanvasgevechten door Se Prlpjetmoeraaen epder bultengeweae temümuMllUkbeden din vtlandelUken ring om Kowel verbroken en aldus hunltaiaeraden uit de omidngvllng bevrijd Ook Üer strijden Nederbuidcfs naast bnn DoMscbe komemSea voor een nienw Europa Waar Utjft uw daodT MeMt n vrDwUag voer de Waffen S S Alle Inlichtingen S S BrMtzkommando NlederkuMe Den mug Korte Vijverberg J of aan a Nebensteam Amsterdam Dam 4 Alkmaar Langeetraat 86 OrosUngen Heerenstraat 46 Enechdi Oengeoischesbaat 30 Heerlen Saroleostraat ES ONZE BIOSCOPEN Bat iwiüilie moasent Thalia Tlieater Dit Is de geschiedenis van een kn vrouwtje dat alleen aan zichzelf denkt Ümis geen rekening houdt met de wenscSien van haar man en daaifbuiten in haar auto zittende niet met de varkeérswetten Vanzelfsprekend loopt dat op conflicten uit Die met de i olitie blijven b processenherbaal doch de ediiel ijke ruzie neetnt een becienkelijken Icxq daar er boven dien rio een tweede oote liefde in € et spel toomt Uiteindelijk komt alles weer in onde maar er moet zelfs een lemiw aan te pas komen eèr het zoover is Hannelore ScJiroth speelt het egoïstische vrouwtje Paul Riditer de man en voorts 1 ebben ÏWts Odemas en HiU de von Stote belangrijke roUen De dhichtea van den bnukdaticbter Beaaie Moacoop Zoo somber als de titel Juidt soo somber is het verhaal De beeldstdiooine Rosarka Roosje Walenta kent in haar jon e leven veel drpefmis en is zetfS bereid zichzelf te offeren voor haar vader om deze van de gevangenis te radden Dan kooit de oude tot inkeer en redt op zyii beurt ziin in ellende verkeerende dochter Het geheel doet wat overmatig sentimenteel aan doeh het rustige en doorVoelde spel van Lida Baarova vergoedt veel zü iieeft in Zdenek Stepanek en Karel Hoger uitstekende tegenspelers Wladimir Bondty verzongde de regie vKi tleze Tsjechische film die hier al Nederlandsche premièrewordt vertoond Lieve schat Sehoewbarg Bioaeoop Lieve schat dat is in deze amusante ges Aiedenis deaanhef van een minnenet di eenraadselacbügen veldtocht gM IfflQtenen er eerstltoe ieidt dat een meisje van he Ijroeum wordt weggejaagd en dandrie eertmre eoliligenooten in een Icwaaddaglicht hij wantitiuweiyie vrouwenplaatst en bij dit alitee komt er een militante sdhooinmama die het vuurtjeder verdenking tot een laaienden brandaanwakkert Voor verrassend uitkomtwie de briefschrijfster is zijn er duizenden een misveirstacdien en verwikkekngen op ts lossen die den toesdhoirwerdoor een dolle boel voeren De filmireeft een goede rolbezetting met o a Johannes Riemar n Dont Krevsler Ida Wüst Harald Paulsen Leo Slezak enLeo Peukert S v d Kraats BISMABCK FILM VERTOOND De hoofdsdiotel van den door de NederlandschDuitsche Kultuiu mecnschap Donderdag in de Reimie Bioscoop feorganiseerden fiknavond was de door Wolfgang Liebenemer geregisseerde film yBismaix k waarin Lil Dagover Paul JHartsnann opvalt in de rol van den yzesren kanselier De eerste periode 1862 1871 v i Bismarcks regeermg wordt Ivelioht zijn conflict met het parlement de strijd om SleeswijkHolïtein en tenslotte de oorkjig te en Oostenrijk on de hegemonie In Duitschland met als slotapottiese de proclamatie van het Duitsche kejzsnijk In de spiegelzaal ts VersaUlaa 1871 V KLEPTOBIAAN Knecht gnaaierde ia xestolen aardewer c f Nu la een loon van vlifUen gtilden In de week wel zeer karig en men kan er In komen dat een knecht op een kweekery te dezer stede vond dat hy te weinig verdlcsula zyn manier om zUn Inkomen te vergKotea was niet da Juiste want hU ging zyn patroon bestelen an dat niet zuinig ook want hy nam alles wat los en vaat waa en dat la tn acht maanden een respectabele woschiyat gewordeB Senmoal op Mt verkeerde pad schynt hy door kleptomania te zyn aanfatast want itlet alleen kaapte hy m de opslagplaats vaa het aardewark i aarln zUn patroon de kweekeryproducten stak een 2600 kopjes en voorts meer dan honderd groote koppen en ruim honderd schalesi benevens een zestig stulo aUerlel welk alles hy san den man brasht en daal ar van Is achterhaald r hü aom aBea wat hy Maar grypen kon n zoo kon poltUe een nog by dan dader thuis Mkanda wondetiyke mengelmoes In beslag nemerv een paar rubberlaarxan een vlsehstoaltla bloempotjes een bus cacao aon baggerbauaal een heerenhemd een rywldiadei twee rijwiel dynamo s een rUwlellantaamkop een stalen borstel twee spaden een baggerlap een rywlelapatlap autoveltflnten aan handbeschermer een toeren riem een klein tangetje een sleutel een glassnljder een schToevsndraalra een rywicIachteHlcht een schaaf 2 kg droge stopverf een pear schaatsen vier rietmatten 19 kg kunstmest vyf broeiramen en even veillngklsten waar van twee met uien Voort legde de politie beslag op een iMdrag van 600 als opbrengst van den verkoop van feat eff goed Behalve het aardewerk had de man nog v riaindeld drie handdoeken kg cacaopoeder een meikkoker tes stukken gordUnstof een dweil een borstel twee doosjes sigaren en drie doosjes sigaretten Geen wonder dat de patroon iets begon te vermissen De dader de 41 Jartga laadsrbeider R N te Oiderkerk a d UsartT Is naar het Ibils van Bewaring te Rotterdam overgebracht Tegen negen personen die goederen hadden gekocht is procea varbaal wegens heling op gemaakt tegen Ie eethuishouders H L en P S te Gouda den hoopman A v d P te Bergambacht de hulavrouw O I P S te fiouderak den kruidenier L M te Gouderak den houtvlotter C H ta Ouderkerk a d IJsscl den slooper ï K te Beeuwyk de hulshoudster B 1 te Gouda en don schoHsasiyper L da V ta Gouda Wat Waar Wanneer ThatU TheaUr Het zwakke moment met Hannetore SctiroUi en Paul Rlohter Aan Zaterdag Dinsdag Woensdag en Dondervang 8 uur Paasohdagen vanaf 3 uur dag 2 30 uut Sneeuwvtitje met de zeven dwergen Reume Uioscoop De dochter van den brand tioaler n et Lida Baarova Aanvang 8 uur Zaterdag vauat a m uur Paaschdagen vaaat i uur en Maandag 10 30 uur Zaterdag 2 uui Liefde n driekwartsmaat en Schuuwburg Btoscoop Lieve schat met hannes Rtemenn en Dorit Kreysler Aanvang Zaterdag v of S 30 uur Paaschdagen vanaf 3 uurr Beunse foyer Cabaret programma met o a Chris de la Mar en Gezusters De Gelder Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Paaachdagen vanaf 2 uur AprU e JO uut Sint Jaaakerk Uitvoering Johannes Passiort door gemengd koor Toonkunst Caecüia met medewerking solisten en RotterUamsch PhiMiarmonisch orkest AprU I out Bet Bkmwe Krals Vergadering voor valkstuinders spreker M van GooswiUlgen over De t Jd van planun en zaaien voor de tentoonsteUing In September ZONDAGSDIENST DOKTOREN By sfwezigheid van den huisarts zyn te consulteefen da doktoren Zaterdag na 3 uur en Eerste Paascbdsg H RisediJk Crabethstrsat 49 Ulefoon 3133 en N Tom Burgemeestar Morteossingel 60 telefoon 2600 Tweede Paaschdag O W F Bik Bleekerssingel sa telefoon 3161 en P de Boer Gouwe 119 telefoon 2273 APOTIIEKEBSDIENSI Steeda geopend des nachts allMn voor geneesmiddelen Asotbeek Dee Westhaven 14 T r FBEDIKBEDItTEN Eerste Paaschdag Ned Herv Gemeente Achter de Kark t 7 uur Interkerkelijke Paaschwydinjssamen komst sprekers ds J P C ten BDnk en iM Gerh Huls medewerking zangk r en kinderkoor 10 uur ds Gebl Huis f uur G Elzenga Westerkerk Emn traat 33 10 uur ds F W G Verheul 9 uut ds P J Steenbeek van Oudewater Ver v Vrijt Hervormden Peperstraat 128 10 30 uur ds p L L Post van RyswÜk medewerking zangkoor v Rem Geret Gemeente Keizerstraat 2 10 30 uur ds J NIenhuis a capella kerUM ol Lutherscbe Kerk Gouwf 134 10 uur ds J J Simon liturgie Donderdag 7 30 uiff Interkerkelijk avondgebed Oud Katholieke Kerk Gouwe 107 U en 6 uur pastoor G P Glska Gerei Kerk Turfmarkt 80 10 31 uur ds C Koenekoop 9 uur ds J P C ten Brink Ceref C meente Stationsweg 10 en i uuT ds A de Blols Chr Geref Kerk tSouwe 141 10 an 8 uur A Dubois Med Geref Gemeente Turfmarkt 94 a 10 en 8 uur ds Joh van Weben n m H Doop Woensdag 7 30 uur ds Joh van Welzen Vrge Evangelische Gemeente Zeugestr 36 10 en 5 30 uur ds H C Leep v m bevestiging diaken n m medewerking zangkoor Donder dag 8 IS uur BUbelIezing en bidstond Geloofsgemeenschap Jigger das Hells Turfmarkt lil 6 uur PsaschbldstondE 10 uur Heillgingsdienst 7 uur PaascWtlokken Donderdag 7 30 nur Hetllgingsdienst In alle Wensten leiders de heet en mevr H Wels Jong Nederland voor Christus Spiering stDiat 40 8 uur n m de heer W F Kloos Paaschwydingsdlenst Twleeda aas daf l Med jtew Bsm aa wl g Aabtoc Koek 10 uur Os G Etsengs Ver Oalvyn S Turfmarkt 14 10 uur ds Slok van DOnlrecht Geref Gemeente Statlonswag IS uur ds A de Blois Chr Ceref Kerk Gouwe 141 1 uur ds A Dubois Nèd Gerei Gemeente Turfmarkt Ma 10 len 9 uur ds Joh van Wellen n m doopsbedlening voor buitenwonenden Vrtje Evangelische gemeente Zeugestr W 10 uur ds H C Leep Donderdag 6 19 uur BBbcIIezing en bidstond Geloofsgemeenschap Leger des Hells Turfmarkt 111 10 uur Ulglngadienst 7 uur slotdlenst van het Psaschfeest Laders de heer en mevrouw H Wels DS VAN SINDEREN NEET NAA t buDA Ds S van Sinrder en Ned berv pred te Suameer Fr die aanvapkelük het beroep naar Gotida in de vacature van ds H van Dyken Gzn aannam heeft ia overleg en in volkomen overeenstemming met den keikeraad der Ned Herv Gem te Gouda cHithetfinig van ziin toezecging gevraagd en verkregen Os van Sindanen heeft uitsluitend den toestand aijner gemeente waar bleek dat het werk om eenlge oositlnulteit en consoUdeering vxo ontheffing verzocht zulks ondanks het feit dat hij niet andere dan piettiee gewaarwordlaeen in Gouda heaft opge g FeuiUeton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Ooispr roman van Johan Johanson ï De wan ien van het meisje waren nu warm rood getint Haar oogen schitterden en uit haar heele houding sprak de lust om dengene over wien ae sprak een alstraitiivg toe ts dienen Frank ter Laan was ds eenige die baar nooit met Vtóerijen overstelpte maar met warme volhardin haar gunst trachtte te winnen Zelfs had hij haar meer dan eens haar fouten omter dfe oogen gebracht waardoor hy zioh haar toom en ongenoegen opeden hals had gehaald lief tig vervolgde zij Ik zal dan meteen een eindmaken aan de praatjes die mü methem in verband brengen Hü zal enmoet voelen dat het voor hem verloren tUd en moeite is altüd om znuheen te draaien En de getuigen van deze hm voorstelling vroeg Sduard Houbert Elnkelen van ons moeten natuurlyk zien of het werkelijk gaat zooals je zegt Louise Het krmigetje jongelui bleek echter niet zoo enthousiast als gewoonlijk bii een dwazen inval van Louise en Trude van Zebn een special vriendin van haar trad op haar toe Dat moet je niet doeTi Louise Jedrijft het spel te ver Frank is ct deman niet naar om zich als lUdcndvoorwerp te laten gebruiken en bovendien dat jU niet van hem houdt is noch jouw noch zijn wiulfl Waarom zou je hem rbelatSieUik maken Trude van Zebn had bii die woorden in de richting van Eduard HoBbcrt gekeken Blr lag een dreigende waarsdiuwing in haar groote oogen waardoor Houbert de 4Jne met een ironisch glimlachje nwisloeg VTaarom Waarom nep Louise heftig Omdat Ik een einde wil makenaan zün acht rvolgm en omdat ik