Goudsche Courant, donderdag 13 april 1944

Vjdagl4April l l4 Bureau Markt 3ll Telefoon 274S postrekeBlnf 4a406 GOUDSCHE eOl B AN T NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prü S cents per nummer 83ste Jaargang No 2 1522 Chefredacteur F TIETER Gouda K E U R I N G E N Verbitterde gevechten op de Krim Zuiverinatactie bif Ja$$y AanvaHeri bij Nettuno afgeslagen de Duit che Bet Sg Brsatsk6mttiaih4e deeH medei ledere gezonde Nederlander kan llch aannelden tmwlnde gekaard te woeden voob de Watten ss SS wadttbatalliank In Anterstoert U ndstoem NederMnd Krlegsinarine en de Germaasisehe SS lu NederleBd Penolu nUschen 19 en 10 Vlas dte aanmeldlnespUcblIg zijn voor de tewerkstelUng kunnen rich eveneens aanmeMet en worden gedurende hun verbintenis van d tewerkstelling vrqgeeteld AnHMkaaMghe Itegca wierpen op 11 April 1M4 bommen op Den Raag Op into een veitileldMlenatgebouw van het Nederlandsohe burgerlUfce bestuur Vele Nederlanden vooral Jonge meisjes vonden hier den dood KEI Om u oÈïr t VOOTh Mill In M t oDPTbevel van B ht maakt Donderdag tfekend Kr Noordelijke deel van d Krim ïfile landenkte ten Neordoosten o toiia Iwtóoen Duilsche en Roe iSie divUie de onze distanciee Sheweïingen vlak opvolgemie bolsgSen in verbilterae gevechten rJeerd Formaties slaRvlieaen hetofifS le beide laatste ien 82 gJCjlusaische Unka vemietiKd Een 2SUe slagvUegers onder kapt RufS 2tt zich hierbü biizonder onder TattNoordwciten van Odessa hebliaae troepen op den Westelijken rU van de Onjastr volgens de befiS hun nieuwe stelUngcn ingeno2 ta d gevechten der laatste dagen üSm rich daar de onder bevel van JIJTieneraal der infanterie Von Sitf slaande troepen bijzonder onHii iden in aanval en af yeeT Noord Westen van Jassy hebda Duitsohe en Roemeensche formaSd zuivtering voortgezet van het öp SrworafKaande dagen gewonnen ter L Zij vernietigden eenige vijande aSi evechtsCTocpen en sloegen te JSmvallen der bolsjewieken at ït Oostelijke Boekowina is heth enige sectoren ekomen tot geJUlseontacl met vüandelüke verkenEiitriidkrachten TÖichen den midden Dnjcstr en het i d ten Noord Westen van Brody Cglen Duitsche n Hongaarsche troeJb boKjewistisohe groepen stri jdGjiten uiteengeslagen Bij de zware Lediti n der laatste weken heeft hier 5 Brandentourgsche 208ste infanterie 2Mé onder leidin van gen imajoor EïSitaock scJiitterend uitgemunt Mie ruïnes van Tamopol verdedigt J het heldhaftig strijdende gariSïtn verbeten tegen den met overJ3itl e infanterie en ntserstrydiKChtcn verder aanvallenden vijand k het gevechtsgobied van Kowel lillben onze troepen de bolsjewieken Uplu tseUJke aanviaUen terüggewor d es de vijandelijke tegenaanvallen loJa vernietiging v eeti Kroot aanUtoiks otgeslagen Op het kndJngthooM van Nettuno Il en dmOT sterke artillerie onderABvde vijandelijke aanval afgeslagen feütigend geschut bcatreedi het hawMfbied van Ansdo en Nettuno en m vijandelijke scheepsconcentraties tiJiien Fnrmiatiies Duitsche gevechta £ rt gvlieKtuigen hebben overdag en nachts munitieen ibenzineopslag iMlsen in het gebied van Anzio aan K ACTIE TEGEN DE NEVTBALEN Olk BritüCh Amer kMiuehe nota aan Zweaen Het Zweedsc e telegraafagentschap tieft Donderdagavond dé volgende liededwling epiiblMwerd Naar aanleiding van de berichten JD d builienlandsche pers over etn Britsche en een Amerikaansche de ixïhe bil lekere neutrale staten keelt het Zweedsche telegraafagentlohap het ministerie van BuitenlandKiie Zaken inlichttnaen gevraagd Dit telde mede dat Donderdagmiddag or de gezanten van Engeland en de j r Staten een nota betreffende den weodsohen handel met de spilmoBndheden ie overhandigd h een open brief valt Lord van Sittard iw wordt uit Londen gemeld de ileutrale juten san en verwijt ze de uit hun neutraliteit voortvloeiende verplichtingen niet te Mtbledigen Hy noemt daarbij als bijzonder ri8tootgevende en acute gevallen onze miamde geallieerden Portugal en Turwje HIJ verwijt deze lande oorlogsmate l l sn Dultschland te leveren uit wlnst of om andere redenen Hij wenscht W nadrukkelijker dan tot dusver de regeewjen van deze landen duiaclijk gemaakt i worden dat ztj de uit hun handelingen Jiwtvloeiende gevolgen zelf zullen rpoeten JniBni Als repreaollle noemt hij opzegging bondgenootachapslMtrekklngen Voor J Kiyke categorieën van mogendheden JltRt it vredesonderhandelingen zelfs geen Wttull gereserveerd te Worden De woor 2J kunnen slechts worden toege nt Br zijn daden doödlg om deze WOOT Iwt passende effect te verschafteii Chanhin obdersteimt vetklartng vaa Bid Zoowel da Londenacht correspondent van ilf Dagligt AUahanda als die van Itonbladet schrUft dat ChurchUI een JW dagen zUn houding zal bepalen tenJjaasB sn het dreigement door den Ame5 J uchen minister van Buitenlandsche a Huil tot de neutralen gelicht en dit mttalljk In scherpen bewoordingen rwneunen zal J 5 U Hun he naar da Britsche her 5 KMen uit Washington meklt 1de jnwiferentlo verklaard at er tuaschen JJIMul den onderhandelingen worden JJJwa over de handelsbetrekkbigen der rffaja staten met da sptl 0e besprekingen JJ ja vooral betrekking op de binnen de Ma gelegen nauttal landen Ook zijn H ttdelln en Atpend ntet eenige neu rtgaeringen W T LEVEN GAAT VEROEB Dr GöbbeU In Das Beich 5 leven gaat verder aldua het opï boven het wekelijksche artikel Van wis in Daa Rolch t eerst op aanschouwelijke wijze een 2 hebben gegeven van het lijden en de jH S van de bevolking in een Duitsche jhSJUa getroffen la ds een van de Anglo 5aj an he terreuraanvïllen sehtqn dr oSS 1 volgen Sy de verschrikkingen van den luchtiJ erd een deugd gebaren waarmade S anders in het leven slecht In ultion 2P ev llen in haar geheele diepte en inde kracht kennis maakt n l de auMbL wiiunnieir van alien u vyaniaïi de hoogeschool van j JHtleonsohapsgeest Jllannaer de vijand l i n an de eden waarin aljn rr rreur m vi a i on j M rreur orgieën heetrgevlerd het leven t ki ï gebracht te habben dan ver iïï l 6 h oorlogstijd Wil staan ii 2 eerbled voor dit onverwoestbare me ea voor dezen door niets te i W w l u UCC uuur tUCtü LO ÏE Jï J onae bevolking in de aden Hier ligt de vitale kracht van WffiP zoo he t verankerd als in twJ om NaEgena heeft men HJ WMelde sleden ooit defalUsme of KJ aWhoord Geen stad la door ds bevol W r ie bommen vallen fcar kS 8 hart wlJ bestrijden dit niet lS L J i ar honderddulzen a JL o akken en wankelmoe oi n 2 ï fhe belevenissen van den to f burgerbevolking van K i f J8end heldenlled dat ala Snil J toekomst onvergani Ik £ i ven Wanneer ons genera S liiSS Chi vOandert voereiï S Smk Wuttend om terrortatlsche 5 WI i ïi verstand brengen dat S Jf o het do hen er StXT ituT 1 1 W mn deAaTv £ oï n lat z daardoor one tTieWa i 514 brengen Zj RUMtM oor SoÏmÏU vertwrd worden dat nof voor hen op 3en duur mate gevallen Zware ontploffingen en groote brwKlen werden in de doelgebieden waargenomen Aan het Zuidelijke front werden bij levendige wederzüdsche activiteit van vcrkenningsen stopttroeepen opnieuw verscheidene steunpunten van dem tegenstander vernietigd en een aantal gevaneenen binnengebracht Bij aanvallen van Ajmerlkaansche bommenwerpers cp het Zuid Oosten van Duitschland en bü erft aanval ven vijandelijke formaties jagers op Noord en MiddenDuitschland ziJn gisteren 51 Amerikaansche vliegtuigei waarvan 38 viermotorige btHnmenwerpers n ierffeschaten Eenige Britsché vliegtuigen hebben in den afgeloopcn nacht bommen geworpen op het stedelijk gebiea Oenabrück Snelle Döitacbe gevechlsvlieg liigen hebbeh doelen in het gebied van Leaden aangevallen DE ÓNlTWIKKEtlNG W HET ZUIDEN D A N P oorreflpond nt te Berlijn mddt Ni tt gcnata n te het otnvtaig rUke terreln VwUes waartoe het Sovjet Russisc e offen wSet in het Zuiden voor de Dui lachers heeft f celeld acht men In militaiie Itringen te BerIjn de situatie geenszins ïorgwekkend Er la In dezo kringen een vertrouwen teil aanzien van de toekomstige ontwikkeling vast te tellen dat men hierop baaeeirt dat het doel van den tegt stander duidelijk te onderkennen la Met haar naar het Zuiden gerichte oflenalef heeft de Sovjet Unle van den aanvang af een tweeledig doel beoogd een tniHtalr aoowel als een politiek doel politiek In zoovwre dat het dt l edoeUng was invloed uit te oefenen op DuitachlandB bondgenooten Men geeft van Öuitsche zijde te këimen dat Ihen het initiatief geenszins heeft verloren en ten liewljze dat de Duitsche fegerleidi ook bil het prijsgeven vau terrein vol ns bepaalde plMulen te werk gaat voert men In Duitsche mlUtoire krln eir aan jst uit den succesvoUeri tegenatand in het Noorden va i het front bltjkt dat de Duitsche weermacht daar waar dit niet met de eigen plannen strookt de Sovjet Russen niet vwder laat oprukken Van den tagenstand dia de SovjetRuaal sche strljddtrachten ondervinden Ml het Mtfrr het oonleel van Duitsche milit ire kringen voor e n wroot deel afhangen in welke richtlB zij hun aanvallen zullen vtMrtietten of z j hun krachten zullen concenlreeren op het bedwingen van do naar HoogarUe leidende Karpathenpassen dan wel op een vwder binnendringen ia Roe raokië waar 8 en natuurlijloe hinderaiaaen op htin weg Uggen flfii Watale vooral heeft met het oog op d Roemeensche olievelden en de boteckends van het bezit der Donaiimonding veel aanlokkeiijks dooh men mag MUMmen dat het Duitsche opperbevel me aU factoren rekening gehouden heeft rieel noch m reel een loonende jDj e Ifc Haar het aal niet lang meer d HltM d bewljien voor deze stelling weW wlJ gedwongen lijn op den vijand toe te assen sullen veel overtuigender zijn Vooral het Britache volk lal dan moeten toonen dat het ook In het vijfde jiorfogsjaar dezelfde standvastigheid Ijelit als Set Duitsche Wij hebben het zwaarste deel van de e wijze van oorlogvoering achter ons filgeland heeft dll deel nog voor d n boeg In de ruines en tusschen de putnhqopen van onze geiiombardeerde steden gaat het leven verder Wij staan stevig met onze voeten op den grond en toonen niet de geringste nelging om zwak te worden Een volk dat zooveel offers brengt om ztjn leven en zijn eer te verdedigen kan In het geheel niet teh onder gaan KORTE BERICHTEN Nteuw Zeetand en de Sovjot Unie Naïr de Britsche berichtendienst meldt zijn door da regeeringen van Nieuw Zeeland en van de SovjetUnl nota s gewisseld over het aanknoopen van diplomatieke betrekking Trekt GImud aich terug Exchange meklt uit Algiers Uit den kring van intieme viienden van Giraud verluidt dat d generaal heeft ingezien dat het hopelgos ia zich tegen het coiMtè te Algiers te verzetten Htl heeft het plan zich in het particuliere leven terug te trekken De Noorsefaë handeiRnarine Naar Stockholm s Tldnlngen uit Londen bericht heeft de In dienst der goallieercten varende Noorsche handetevkwt sdert 9 April IMff ongèver jie helft van haar tonnage verloren Luchtaanvatfen op Hongaarsche steden Het Hongaarsche telegraafagentschau meldt dat gealllaerde vliegtuigen gisternacht en raddag op verschillende Hongaarsche steden o a Boedapest danvaUen hebben gericht Tot nu toe Is vastgesteld dat 24 bommenwerpers werden neergeschoten Trevlse iwaar getroffen De mi deleeinvsche stad Treviso In de provincie Venetië die op Goeden Vrijdag door Amerl kiUHQache bommenwerpers la aangevallen la de zwaarst gebombardeerde stad van Italië m de 35 000 inwoners tellende atad is vrijwel ge huia onbeschadigd gebleven Men vreest dat meer dah vijfduizend menachen om het leven zijn gekomen FÓIen naar Cairo Naar de Courrler de Geneve uit Londen verneemt aou het In de bedoeling liggen alle uitgeweken regeeringen te verplaatsen Het Boolsche emigrantenooniité zou binmttkort Londen verlaten en iqn zetel waarscnUnlijk opslaan tn Cairo DfSTRIBUTIEff EÜWS De nieu e bonnen Kinderen krUgen weer boter Op vleeschbonneu mag ook op Maandag co Dinsdag worden gekocht Fenlvrucbtoi Eén bon voor beschuit Voor de komende veertiendaagsohe periode zijn voor brooi melk taptefrjlik vleesch aardappelen en tabak naar ketize de bonnen 17 en 18 aangewezen waarvan de btminen 17 vpOTi aardappelen sleohts geldig zijn io i2 ijrii Beschuit is veTk rü aaT op bon terwijl op bom 18 BesÖnuit ditmaal eder uitsluitend kindermeel haver out gort of voedimgssuiker beschikbaar wordt gestelid Op bon 17A boter kan een halfrantsoen margarine worden gekocbt en op bon 17B margarine ofbaken braadvet De kindtsren beneden 21 jaar krügen iravendien resp opde bonnen B 36 C 38 D 36 en E preserve een half rantsoert bó ter end kinderen ïèB 4 tot en met 20 j ardaarnaast nog een halt rantsoen boterop bon 20B welke laatste bon geldigbUJft tpt 27 Mei Verder is voor dekinderen van O en 1 jaar bon E 33 reserve iangewezen voor het gebruikenlijke rantsoen rijst of gort en voor oekinderen van 2 en 3 j ar bon D 33 reserve voor jsort 150 ram versnaperingen kan me koopen op bon 17 vefsnaneringen Vaa de bonnen algeraeea zyn ten sIAtte aangewezen 97 en 98 voor bloem 99 vooi 250 gram peulvTUchn ten 100 voor vermicelli 101 v qr magere of 20 plus kaas 102 voor suiker 103 voor jam 104 voor koffiesurrogaat 105 voor eenheidstoilétze en 106 voor wasehpoedex Voor de kinderen benedöi 14 jaar wordt daarnaast resp op e ibonnen C 34 0 34 en E 34 nog wasch poeder beschikbaar gesteld en voor de kinderenij van O en 1 jaar op bon E 36 Reserve evens toiletzeep De zeepbonnen zun geldig tot 13 Mei ToeUchttaw Voor het tijdvak variflö tot en met 29 April a s is wederoiti glechts één bóninummer voor ibeschüit aangewezen en één boimutomer Voor kindenmeel havermout gort en voedingssuikex Gedurende dit tüdvak kan men dus op den bon Beschuit iTu beschuit of andere tóidefvoediiiasartikeleh koopen Óp bon Beschuit 18 kan men per bon 62 4 gram kinxienneel voedingssuiker gort of havermout verkrijgen Beschtlit en ktn ieBbiscuits zijn OP dezen laatsleji ibon dji niet verfct ligbaar Met ingang van 30 Afiril zullen wederom telkenmale twee boontönmers voor beschuit per twee Bon Bqter 17A geeft gedurendebovengenoelmd tijdvak recht op hetkoqpen van 125 gram fnargarine bon B ter 17B op het koopen Van 128 gram margarine of 100 gnón bak en braad vet Vodr kinderen van O t St en met 20 jaar is een bizon der rantsoen van 125 gram boter verkrijgbaar op de bonnen Reserve B 38 C 36 D 36 en E 38 Verder is voor personen Van 4 tot en met 20 jaar voogf het vak van 16 April tot en nat 27 Mei jma de bon Boter 20B aan weze £ voor het koopen van 125 grarti ibotcr t Tenslotte zal nven o de vleesfcjibonn n 17 en 18 reeds op Miaandisg 17 ei Dma ag M April a s vlèeischen vtecechwiÈreo fcijptjen koopen BütHthtOHd BEKENDMAKING LANDWACBT NEDERLAND Aangezien reeds b geblekeni dat onbevoegden misbruik hebben gemaakt van poll ieI eVoeKdheld zgó in verband met de Landwacht wQs Ik er nogmaals op dat de tandwacht in dienst altijd Icenbaar aan ite roode armbandi met bet opsdirtft XWi waclit en bovendien zieli kan legitlmeeren doof ütt oode legitimatiebe wife van de iandwaclit Nederland De burgerij is ilns in geenerlel opziclit verplicht g tovolg te geven aan Iievelen van pononen die mith tfi Landwaehters nitgeven en die genoemde lienteeluuiw ni dn éli of knmiea toenea uttecekdeel men wordt verzocht dergelqke Toor illen ftanstonda bi de lievoeSide Landwaehtinstanties te melden zoodat daartegen onmlddelliik kan worden opgetreden Gewestelijk kommandeur voor Zuid Holland en Zeeland M jC NJ stnlbaas Een stalbaas van Valü Gend en Loos té Almelo heeft reeds geruimen tUd diefstallen gepleegd Wanneer een wagen met pakketten binnenkwat i z te hij eenige pakjes daarvan in een garage waarvan hij den sleutel had om ae dan s avonds onder bescheimtng van de duisternis te verVoeren ï r kist zond hU telkens het gesto lene naar een familielid in Olst rwijk De totale waarde van het gestolene beloopt een aanzienlijk bedrag De stalbaas en het familielid zijn gearresteerd 2 cni iFlak B B P C rabinger 0 H Olflctet ia de watten M kan ledef ordemdle na enmliMe één Jaar dlenattUd itia Hchikthcld Toor de ottlelersopleMing h ett eweaeC ZUn schoehipleUllni is niet doAr slailevend beeuaslnd veor bevardeHbg aub karakter gedrag prestatlf TUdena da këurl kgen worden aHe teHeiitingen Terstr Ht niet betrékktng tot de verrgkig stfrgkig y B faniflMeden duur der opleiding extra levéjumlddelen etc eveneens verstrekken aïle tnllobtlngen en gratia relniljetten jtbor de heen en terugtjile de anvolgeBde NebensteUin der natfen S Aneterdwn nairi 1 Alkmaar Langeatraat 9t Heerten Saroleaatraat 13 Gronlsigen Heerenatnat 46 Eaachede Hengetosche Straat M en het ga CrsaMkoaus de Pen Haag Kaïte Vyverberg t AprU M SO nnr KoUécdam Deutsche Ob raekuie JVestertaan t 17 April S U O uOt D a lMch Hotel Noord BrabanC Markt 45 IS ll W laur Venln Dentsches Hens Enne dstoiut 1 U AprU 12jM nnr Arnhen Café Riojlar u l 0O uui ZwoUe Hotel43Uten beek 19 AprH S Um uur Groningen qeerenstrlnt 4ti 15 18 90 uar Leeuwarden Rulae Schw BreedatraaB to Apil 9 14 00 nurï Amsteidam Dam 4 zl Aprti 1 14 f 0 uur litrecbt M VcHnta Qudegracht 24 2Z Anrll 14 e ui Amersfoort Pol DurcHgangsJ LeulMerweg JAN 0EN BOEjR s £ AATSTE I IZE Eén getuigenis van groote vrleUiiiischap Het was wel heel treffend hae vrö wel allen die gistermiddag bü de verassching op Westerveld htm samenwerking en omgang met Jan den Boerherdachten boven alles uit gewaagden van de propte vriendschap diehen aan den ontslapene bond en aldeze hartelijke woorden gaven aaii deindrukwekkende plechtigheid eensfeer van menschelijk gevoelen Hoeveel vrienden Jan den Boer had bleek uit den lanifen stoet die de baarVoli i e den weg om hoog naar denheuVel waar de groote aula van hetcrematorium gdieel gevuld wSrd metde zeer velen die in het bijzonderuit Ciou4a n verder van overal gekomen waren om de laatste eer te bewützen in den vroegen morgen hadden in Gouda zelf waar sinds het verscheiden vsn de brandweerkazerne en Hbt Spaardersbad de vlag halfstok uithing tailoooén een afscmldagroet gebracht bij het passeeren van de auto met het atoffelijk hulsel Het brandweerkorps In uniform en tnet uitrusting aan deed zijn trouwen waarnemend opperbrandmeester uitgeleide De brandmeesters liepen naaat en de ledep achter de auto die van d woning langs de zaak in de Groenendaal die Jan den Boer zoo lief was rleed en vervolgeiki langs Iwt dezen dag gesloten Spaardersbad waar bestuur personeel en vele zweir vrienden tn een mln uut van stilte hun enthousiasten voorzitter herdachten Over de Goejai verwelledijk en de drie singels 7 SC den Bteekerssingel langs het zwembad met zijoveci herinrferingen aan grodte triom fen n langs de eierveiling ng je stoet naar d Nieuwe Vaart w r de brandweer het ereescorte met een front besloot Van alle inste higen en instanties waaraaii Jan den Boe c in zlJn werkzaam leven zoozeer zijn werklAacht gaf waren er ver rnwoordigers en leden op Westerveld van Goudsche Zwematub van den Ned Zwemen Reddingstwnd van het Spaarders bad van de brandwefer brandlweervereenlglng Steeds Paraat Zuid Holiandsche EierveUing en blljartvereeniging Ter Gouw Wethouder B W P Acket vertegenwoordigde het gemeentebesTUur Van de oudspelers van G Z C uit den grooten tijd waren er 3 F T v d Ree en A C Slop Jan de lAries B Plaüier en de 78 jarige mevr Trlebeïs Kben Nederland a awemmoeder vormden een deptJtatie van den Ned ZwemtKmd en van zwemvrienden van elders waren er oJi Piet Ooipa Frans Kuijper A Tordoir en dr A N C van Senus Ook zwemclubs vergezelden Jan den Boer op diens laatste rela met afgevaardigden o a van A Z uit Anuterdam Maas uit Rotterdam L Z C uit Leiden en dé kringen Gouda en Den Haag Allen hadden zicb vereenlgd tot één grooten vriendenkring die nog eenmaal sympathie wilde toonen voor den populaiptn zwemmer den goeden btrrgec den vlotten zaken man den energieken werker en den chariT ten menseh aan wien zulke sterke banden bonden MPBCIMINGS en HERSTELUNG8 WEBfC XE NUMEqEN Pe werkzaamheden tot opriiimin der puinhoopen in Nijmegen vorderen langzaam maar leker Thans is ser langs de ruïnes een rails voor een motortreintje aahgele d waarmede het m m dwan door de oujle stad direct naar de Waaf kan twrvoerd worden Een begin is geroaakt met d herbouw van de geteisteiide St Cwisiuskerk in de Molepstraat tPt noodkerk Hit puin Is uit de keik verwijderd Tevens is een begin jtemaakt met de re auratie Van het priesterkoor dat grootendeels gespaard is gebleven en waarvan het hoofdaltaar Wee ïal kunnen wordien opgebouwd j Het ligt in de ibedoeling de muren der zijbeuken tot de hoogte vap de spitsbogen der Iperkramen af te breken op de muren de gespaard gebleven dakin ten te laten Iflter én een nieui dak daarover op te trekken De keiik lal daardoor eenige meters lager zijn en tot ongeveer tweederde van d oorspWBikelijke grootte zijn teruggebracht V rhderlandai GcïnteMicarde NMerlandaèhe bvcers In Indië t Het Nsderlendaóhd Roode Kruis ontving wederom opgaven van in NederlandschIndlé geintenieerde burgers van Nedérlindsche nitlonahteit Van de navolgende geiatemeerden kenden tat dp beden deadreeien der naaste ftmUiebetrekkingen of van andere belanghebbendeti hier te lande niet worden opgeqioord Achter de namen Viödt men eén korte aanduiding omuent leeftijd en t et p IJontjs Carlo 44 gepensioneerd Denijs E A R D I 41 g eneioneerd Depon Paul SO planter Hinders Arnold U gepensioneerd LeJiman O terman 53 klerk Leyte 9 C 43 ingenieur of machinlat Lln den H H T van dei student MindeJ Emanuel BI holeltiouder Naafs J T M klerk Nassensteln P J 64 directeur Naunuinn K W 47 klerk Nederkoom J A S werlBnan Nederveen J A 47 klerk Nettekoven C A N 18 student iNeuJean F H J W piajitor Nieuwenburg W P van 54 beheei er werkloozentehuis Nieu wenhuize Cornelia a ondernemer Nieuwenhulzen O J 52 hoofdopzichter JJteuwenhuys T A 35 hoofdoplichter Nieuwen huyaen Kruaeman Willem 5 directeur Nix E C ail drukker Noldus P J H 51 leieraar Noordam Arend 27 iioofdPPziphter t N tduyn J T T 46 directeur Nóoteboora C M 48 accountant Nuyens J C H 28 werkman Nüpjes J 1 30 klerk Nijsen H A M 58 accoiuitant Odenwald Meinhard 51 klerk Ohler J Q 18 student Oorschot Hendrik 19 student Oofspuw Mathijs van 53 waker Oosterom Nicb laas van 49 directeur Oosterop Popko SS directeur posting Jan 34 klerit Oostrom goede H E van 21 zonder beroep Oostrom rSoede T E L van 1 student Ooyevaar N A 84 klerk Oppen kamp Sydorius 56 amanuensis OiKMioorn GUsbertus 86 hoteUuiiHler Oudehootn G J 26 student Oud oom G J senior 81 Feuitleton 0 £ TRAGEWE VAN EIKENHOF OoTspr roman van Joban Johahson 5 Sk kan dien kerel niét uitstaan Hot kwam er hartstoditeliik uit en Hera schrok van de iMn in zijn oogen Je bent onreSitvaairdig Denkniet dat ik Houlbert sympathiek vind maar jlJ noch ik hebben reden hemte veroordeelen Jouw liefde voor Louise doet je hem zien ala een gevaarvoor jou en daarom verlies je debilliifcheid uil het oog Je moet haarniet vragen Frarik tenminite vanavond niet I Wacht tot je stemmingkalmer is ïïank lachte en keenle zich naar Herta toe Bij die beweging Viel er iets hards uit zijn achterzak Wat valt daar vroeig ze Dat is mijn revolver Bij ivetkleeden heb ik dJe zonder erg met el het andere in ovijn zak gestoken Dtiielb vandaag geoefend Schrik e daarvan Ja ik houd niet van die duigen Ik beigr p niet wat jullie daarmeemoeten doen Dat weet ik ook nieFmaar schieten vind een heerlijke sport Maar we zijn er dat tieeft Leo vandaag tn recordtijd gereden Het feestis al aan den gang ik hoor de muziek Ze Jiaderdeo de villa a oe je het toch vroeg Herta vóörze uitstapten Louise vragen Ja dat doe ik Hoewel het nog niet donker was baadden de villa en de tuin in een zee van licht De boomen van het groote pai achter het huis staken er donker tegen af Het viertal liep de trap naar het terras op oM hun opwachting biJ r ijnheer en mevix uw Gerlak te maken ontvingen een vinendelijk staiidie voor hun te laat komen en de mededeeling dat de jarige hoofdpijn iiad en ter vertrissching even in den tuia w4s gaan wandelen en dat zij dus met hun lelkiitaties moesten waditen tot ze terugkeetrde De muaiek noodde ten dans en weldra waren Herta Leo en Rudolt temidden van de dansende paren verdwenen 6 akhuia oip 6hter Oudsboom Pleter 58 Dopman Overdijk Marlnua van 52 iwrtier Overdijkink G W 8 klerk Overeem Hendrik van 57 directeur PaUehier Héns drik 5 klerk Palte WiUem 45 klerk Pas Slmon van der 59 piatroos Pasman Jacob 31 opzlohter Patist A C 30 expettr Paulus Martiniu 61 gepensioneerd Pauw Gei aklus d BS klerk PeeUrs S F M J accountant Perk L J 47 gepenaio neerd Peach G A 89 gepensloneeid Petera Gerrardua 47 waker Petera Willem 80 waker Plchel C r 32 werkman Piepers D J A 56 commissaris van jpoll e Pi etei J A 53 kapitein Pleter Dirk sa i gepensioneerd Pieteni J A 80 chef postkantoor Pietera L F 20 student Ptinentel Kmihuel 33 adverteerder Plasaaer A Ib 8 0t l nal9neerd Pldeg A K vanider ST gepenseloaneerd Ploeg Oerrit van der e koopman Pkjtl Jaeger 30 koopman Poel M A 38 Berk Pohlert W w 18 atudeftt Polman J H W atudeiit Pompe van Mecrdervoorl A J 61 planter Poortman a H A J 48 klerk Poortman M A 8 klerk Popping J J 59 leeraar Posma Geert 81 directeur Pott E G 88 klerk Poubton O E 40 hoofdopalchter Priem W C 44 driücker Prosee A B D 19 stiKlcnt Pijl C H 19 student Pijl J V 18 student Pijls H G M 29 4de machiniït Pijman F H 43 klerk Quack R B 34 klerk Quant W F 19 student Quentln H L W 51 chef Quentln P J SI student Raalten Marlnua van 38 koopman Raamsdonk Jan 42 lo n achlriist Raay M H E van 53 Werk Raaymakers A J 41 lAeraar Rade H N 55 hoofdopzichter Radsma Lucas IB st dent Raedt van Oldenbarneveld J L A 19 student Rambelje KareJ de la 37 klerk Belangstellenden gelieven z Ich ter verkrijging van nadere inliohtlngen te wendentot de Vde afdeeling van het Informatiebureau van het Ned Roode Kruis dr Kuyperstraat 9 to s Oravenhage onder opgavevan zoo voUedlg mogeWfce gegevena omtrentnaam yuornam getwortedatum beroep werkBc i r en Ifatsttoekende adres dor geïnterneerde DoodelUk ongeval Toen de bejaarde landbouwer J vah der Putten uit ZUlberg met paard en kar op den Vllerdenschen weg te Deurne reed sloeg het paard op hol Van der Putten viel en geraakte onder de kar waarbij hij een wiel over zich heen kreeg Kort na aankomat in een liekcnhuls is de man overleden Van vrachtauto gevallen Twee mannen die op den laadbak van een vrachuu medereden vielen Woensdag door hel losschieten van de laadklep op do SoertdijkschekaSe te Gravenhage Van den wagen Met een hersenschudding werden zU naar het ziekenhuis Westeindo gebracht waar balden gistermiddag ztjn overleden Het zt n de aaJarlge J Louwman en do Sl Jarlge F J Punaelle beidfn uit Rotterdam Door kokend water verbrand Het Jarig zoontje viel kortgeleden In een bak met kokend o nwon r water Na een amarteiak den ia de kleine ij Jf 2 V v v m n hel thana aan de bekomen brandwonden over Enkele Jongelui keken meteen liei teden meHiken gltmladï naax Frank MT Dank en waardaerinik Onder de m uziek van het Largo vaiaHandel op het iorgel wefd de baar binnen gedragen en opgesteld temidden van eendertigtal bloemsttikken in deze door kleuren lloht zoo wiJdlDgsvolle omgeving is debctefikerils van Jan den Boer op gevoetvolleWijze geschetst Alle ree rst nam de oudezoon Wout den Boer afscheid namena de familie en hU deed dit niet een woord vandank voor wat zijn goede vader gedaan enbeteekend had w j hadden het gevoel zetde hU door u beschermd Je worden en met de belofte om zijn voorbeeld vanplichtslwöaohting te volgen Mr S H Smit teekende de groote jnaata van Jan den Boer in de G Z C en diehs sterke hartelijke persoonlijkheid In den vriendenkring Waar aldiis mr Smit ooit ttvee vrienden zullen samenkomen zullen zU spreken over den trouwen waaraohtigdhi en vWrtreffeiUken vrierui die Jan den Boer a In bewogen bewoordingen dankte mej H A J Punt een patroon die in lange laren van jSamenw rking in wi ikel en og deeieiieilm meer dan een patroon en een gcodt kameraad was Wat de Kuid nollandr sche E ieryeiUng geworden is Is voor 95 aan jan den Boer tè danken zelde de heer Aii Molenaar de Voorzitter der veiling en ook de heer W van Wijnen directeur van De Producent waarvan de elervetting een afdeeling ts gewaagde van de giroote stuw kracht van den toegewijden directeur der veiling Jan de Vries de voorzitter wan den Zwemband liet de lange eervolle Ibopbaan van Jèn den Boer die in den zwembopd een figuur was als zwemmer waterpolospeler aanvoerder van het Nederlandsen zevental op de Olympische Spelen in Parijs in 11 28 en official aalt het geestesoog voorbijgaan Maar bo en dé raoon stond zoo zetde hlj de menseh Jan den Boer dié otiB allen zoo dierbaar was en vèel óor ons en anderen heeft beteekend It L SollewlJa Gelpke de opperbrandmeester bracht de groote verdiensten van Jan den Boer voor de brandweer naar voren waarvan h6 alnde 1912 lid was en sinds 1021 In het cellen van brandmeesters opgenome Mr H P C M de Witt Wijnen getuigdie UU naam van vrienden dat Jtnden Boer Ih alle kringen f eliefd j as en een speciale nlaata innadt n den geeef zal hij blijven leven In hot Spa rdersbad welVs oprichting vcKr eén groot deel zhn werk waa heeft zèlde d heer C A M Spruijt Jan den Boer eén blijvend monument van ën voor hem achter gelaten De heer A Elshout vertolkte den dank van de biljartclub Ter Gouw Prot dr L J van Holk nahiens vrienden sprekend gewaagde van de innerlijke geestkracht van de sterke meesleepervdé persoonlijkheid van Jan den Boer die een man wae met de Bijzondere gave bij elkaante bezitten een hart op de rechte plaats een heUar hoofd en een vaardige hartj Ds J Nienhuis predikant der Remoxudr Gemeente las hierna Romeinen 8 ging voor in het bidden van het Onze Vader en droeg de ziel van Jan Cornelia den Boer eerbiedig op aan Hei i Die niet laat varen h t wei £ Zijner handen en Wt ns liefde heeraoht over leven en dood Ini een eeuwig Licht Terwijl het orgel het WUhelmua speelde daalde lani aam de baat Wout den Boer heeft voor de aan vader bewezen eer bedankt Onder de pkcl tlge tan fi van Priire vin Clément Jt an verlieten alten de ula DE Nieuwe vebtaling tan HEt NIEUWE TESTAMENT Op uitnoodiging van den Ned Chris tenVrouwenbond sprak ds Gt Koenekoop predikant der Geref Kerk gieteravond in het veemarktrest urant qver De nieuwe Vertaling van het Nieuwe Testament waarbij hü achtereenvolgens behandelde de lioodzaak van een nieuwe vertaling de werkelijkheid daarvan en de ontvangst Dé Statettvertaling uit het Jaar 163 zeide ivU reflecteert dén tjjd waarin zy ontstemd niet meer dien van tiwna wat uitdrukkingswijze en taaigejjrulk kangaat Opgravingen eit papyri heb ben in deo loop der tijden veel licht geworpen op de werkelijke beteeken van he veel Woorden zoodat een nieuj e vertaling oiok uit dat oogpunt noodzakelijk was geW irden Spreker gaf een opsomming der vertalingen die successievelijk het licht zagep docii welke geen algemeènen irigaii vonden In J1927i werd daarom besloten tot een nieuwe vertaling voor het gyieele volk waarvan vier jaar geledeii het Nieuwe Testament Verscheen dank zij den arbeid van het Ned Bijibelgeneetochap Ds Koenekoop stelde talrijke voorbeelden naast elkaar van Stateiï en nieuwe vertaling om het verschil aan te toonen De ontvangst Van de nieuwe vertaling was buitengewoon gunstig in het e ste jaar werden 70 000 exemplarmi Verkocht Deze van Be Stateni rta ling nauw aansluitende vertalingTcw teloot q reiker al moge daarmede de critiek niet geheel zijn uitgesdhakgMi gelez én en begrepen worden Laan die zich ongemerkt meendehij i teruigtrok en even later m daituiri verdween j 1 Diep in het park op de ateesprpkauplaats wandelde Louise Gerlake lanjzaam op en neer Zü wist dat in haarnabijheid verborgen achter of m dastruikelde get uigen aanwezig waren wachteifll top de grap Ze gevoeldezkdi echter vore van opgewekt Nu daeerste opwinding ojm de weddenschapvoorbij was en ze den opzet er vannuchterder ibekeek was de aantrekkelijkheid zoo niet geheel dan to4 i groo tendeels er van af Zelfs de gedacnteaan de zeilboot waarnaar ze al langhad verlangd was niet in staat Mn zenuwachtigen angst die haar nu Ijekroop te verdrijven Het liefst was zonaar de villa teruggesneld op gevaaraf door de anderen te worden uitgeladien en met het vooruitzicht denwensch van Eduard Houbert te moeteninwilligen j Ze stond in tweestrijd Haar oogen keken in de richtin van het hu toen ze plots het gedempte gelufcl hoorde van voetstappen die naidePd u Tusschei de boomen piekte de witte borst van een overhemd Ze wist het dat was Frank ter Laan Wat ze ten op zichte van hem voelde wist ze zelf niet maar zijn attenties prikkelden haar tot verzet en ze schepte er e i soort vermaak in hem onverschlllW soms zelfs onheusch te behandelen Ze kon woedend ziJn i n spijt dat ze nieta in hem kon vinden waarop ze naanrtierking kon maken en wanneer iemand het voor hem opnam zooal Trude van Zelm zoo vaak deed kon haar heele innerlijk in opstand geraken Thans echter overviel haar c i vreemde ontroering nu ze hem op zich zag toe komen met die mannelijkheid in ziJn houding en dien ernst van vcteering op zijn gelaat Word vervolgd WANNEER VERDUISTEREN Tot IS April moet verdniaterd wolden van 20 48 tot M nar Apr Maan op ISS oader 16 16 Apr Maan op tM onder U W1 Apr Maan op S 47 onder U 1S