Goudsche Courant, vrijdag 14 april 1944

NBtENS DDlNc1 lUlT EPlNst iMlLjVUUj kAN LMOEDtrKAIiNUWEER OltKi HUUN SIHON bE Wi ftttl TZEWEeBMETSUIKEI ERIN Pron n flffma ZoHtsal KINOCRPOEDCR nwgl vooi gezonde vrooli l e baoy s met gave huidjesl I Frjn verdeeld absorbée s rend en verkoelend s MOTE STUOOmn 40 c AVUUAUES 30 e Wat Waar Wanneer ahMwbuii BlMCMp De vrouw met den blauwvn Onet Zarah UemOxr en Wllly Blriei Aaiivuif uur Zondaf vaiuit 3 u thaUa ThMt OnKette met Wllly Font n Maria Holat MUvrnt t uur Zaterdag daa en Dinadac 2 30 en uur Zondag 3 uur I Bloacoop bi vergeef ooa onze schul den met Zdenek Btepanek Aanvang uur Zaterdag vaoaf S 30 uur Zondag 10 30 n vanaf i ilur Zaterdag 2 urn Een Hopélooa geval met Jenny jugo Beuide foyer Cabaret programma met o a Jtople Keizer en het Hajo duet Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Z mdfl £ vanaf 2 uur Il Aam 3 ihtr Ter Oonw Jaarvergadering di ct ZuM HoUand Ned Zwem en Red dlogitiond 11 April 1 aar NIaawe achouwbarg BoUatlMin pera en operetteconcert met o a Oratha WeDnsolienk Hr nbirlc en Lez Kantmet r V au 17 April 7 mr Knnatmln Opvoering revue Hier ztJn wij weer door muxlekan revucgetelacap Aer Laoet AJKITHKKIBSDIINaT dei naclita allMn voor Apotheek Dee Weat Ifteeda geopend fi nee8ml dele ven 1 ntinTAVTOMATEN m BESLAG OENOMEN De politie heeft hier ter stede op crond van hazardapel zes fruitau i niaten in beslag genomen De auto naten Werden verhuurd door den 37 jarigen R P een werkloos kapper Uit Den Kaag die de opbrengst met den caféTiouder samen deelde Elke autoniaat bracht gemiddeld ƒ 40 per weeit op Ten huize van den vïrhuUixJer zijn nog vier automaten in beslag genomen Zaacklasscn vaa Taoakiuut De door Toonkunst CaecUto aldeelm Gouda en onutreken van de MÉntschappi tot bevordering der toonkunat voorgenomen oprichting van vooitereidcnde zangklassen zal tot een feitworden Tot leerares ia benoemd onzeftudetadgenoote mej Nelly van Trtet De leeicn zullen binnenkort aanvangen Benaleii en Iteta verdwenen Uit een cpooraloot langs de Noothoven van Qoontnat z jn vier eenden gestolen Op de Markt i een onb eend v oor een café neergezette beerenfieta weggenomen BUksposteiNurbank ia Uaart la hier ingelegd ƒ 144 668 en terugbetaald f 69 372 Het aantal jiieuw uitgegeven boekjes bedroeg 116 iftóU VOrTBAL PROGRAMMA VOOR ZONDAG Ned Voetbalbond Kamploenachap van Nederland VUC De Volewyclter Looga Heraclea Neirtaiuia DlattlcTl Promotlecompetltle Ie khuM HVV terr ln Sparta Promotiecompetitie Se klaiae VOC VFC tuna Waaaenaar romotlccorapetlUe 4e kLaace Naaldwijk B HPSV Slikkerveer Alblaaaerdam andad Otatrict m Promotiecompetltte Se kleaae Vlteaae Be Quick Olitriet rv Promotlccompetiye 2e klasae Goes VW SlttanlKhe Boya Llmburgla VooTcooipeUtle Ned Voetliatkeker Oioep C Gouda Xerxea Hermea DV8 Overmaae VDL RFC Groep a Olympta Alphen Alphla G8V DONkONA Groep V SpoorwUk WIK MarUnltBaaatreyht Afdeeling Gouda Kameloenaehap Ie klaiie Nleuwerkcrk t Olympia III Gro p C Zwerven IX Groeneweg I Om den Afdeeltngabekcr 2e ronde DONK n loerc pene Bergambacht Ofoot Am JODAN BOYS Zaterdag speelt Jodan Boys den laatiten eompetltlewedatrUd thuis tegen RVVB I Ridderkerk aanvang 3 uur Jodan Boys Il gaat op besoek b CapeUe UI EE PLAATSELIJK IflEUWS BERGAMBACHT KIndrroptTettè LMrlm en van de opeisbare school voor voortgezet la er onderwas hebben opgevoerd de operette De Wonder bloem Dexe opvoering ia een lucces geworden zoowel voor d leerlingen ala voor het onderwijzend personeel dat zich v ci opofferuig en moeite getroost heeft hetgeen ook bleek aan de zorg welke aan de ooatuu3 en aan de decors besteed wai OMieeskundlge dlentt Zaterdagavond en Zondag dokter J H Soetcman telel 210 MXDEOEBUNGEN PLAAT8BLUKB 18TRIBUTIEDI£NSTEN GOUDA nmwaa reriwi fc d lgaa wiMiverplccr tefé ct K diMoaie rde baken gedlpiofMCftfe kcuBiTflnKMrntMn tn veeverlmkunélgcii Op Mnadaf U AprU 1M4 tusschen ti M n IS r kunnen peraoncn die boven enoemd bero p n uitoefenen onder overefVlnc van hieronder noemde beicheiden aan loket van het kantoor van den dlitributtedlenat rantaocnbonnen voor toflet eep afhalen PrakUieerende trtaan tandaiteen en vecartaca die kunnm aantoonan dat zij deze beroepen uitoefenen cmdcr overiegKln van hun difltributleatamkaart BCetfictae atndentea irerkzaam in de anatoniie onder oveFlegsirfk van hun dUtributlestam kaart en een desbetreffende verklarlnf van den hooglecraar directeur det tmUkamer TroedTronmn veHoiknndlten en wUkTeiiMMgften eTa onder overlegging van hun dlitributlestamkaart en hun desbetreffende diploma 8 Op het hlerbovenfenoemde tijdstip kunnen rantfoenbonnen voor eenheldtzeep worden afgehaald door gediplomeerde baken gedtploAieerde kraam verzorgsten en veenrloakiindlgen onder wverlegglrg van hun dlstrlbuUeetJinikaart en desbetreffende diploma i Kxtra wep voor daoMa en o £ bMivnkappenbtdrgf In het tUtfnk van Ma B B 17 tot en met Vrijdag 21 April 1M4 kunnen personen die bovengenoemde bedrijven uitoefenen aan toket 8 van den diHtnbutledlenst aanvraagformulieren voor rantsoenbonnen voor de artikelen acheerxeep en zeep arhalen Da met Inkt ingevulde lormuUeren moeten vóór Zaterdag M Aprfl M44 weer in de brievenbus van bovengAoemden dienst xljn gedeponeerd Oproepen tot het afhalen van rantsoenbonnen zullen daarna aan belanghebbenden worden toegezonden Radioprogramma akietdat l AprU uu Ut I 114 M 4 Capriccio 1M BNO 7U Oymn 1 li Musette wUsles 1 O gporU M Ptotr oven t os BNO 115 Sollitenplaatjea i t4M v d Bulivr IN Symphochtendoonc i Oodsd ulti Itso Ork rrKetli 19 41 V d Jeufd 11 N Oevar proarU M Alm IIII Ork I Blanco Jl 4 BMO SS Mlonork II a Oe wekel wa4 delln HU aalonork HU De directie v d landbouw geeft wenken v volkstulndcn 14 ISRecid ork en sol 14 4S Liederen van fr Schubert lilt Variete 1141 BNO 17 IS BNOintz VNed teelteden 17 IS Amui ork mzang E KOnneke en dameskoor Aetherchai II n BNO II11 Hong ork B BaMgh II 4S Hier WA 11 H Spiegel v d dag en BMO 1119 Marsenen 1111 Vcrloopcn tl V hoorapeU Na 3119 alleen v radlocentr IS Voor de Itm ulitergrsag 12 0 BNOU 19 VUItlen min m P Uncke a M Waar t hart vol van Is ITtO M M Vlotte Insle HUv n 14M nun In den middag 19 H v d Jeugd IIII Conc door het Pro Arte Kwartet zang en plano II 41 BNO 17 M ork KI v Beeck 17 U Licht syn ph vooravondconc 11 M Operette aria II H BNO IIII V d Jeugd 11 C de Oroot piano Ca II41 Symph Espagnote v Lalo 1019 Geneeikrulden V eigen iMdem I 19 Septet J ombschJl W Ork conc p 45 AvondwUd 00 BNn a u Zie Hiiv I B 30 De Item v h RUk MKOEDEEUNGEN PLAAIijELUKE disiiAbutiediensten DItCBlBUIIEKBINO HAASTmiiCIIT Braudatoffen voor Kookdoelelnden Hoofden van geUnnen t Stolwtik wonende In de wtlken S F O eh H kunnen Indien itt een bcrlclit v B afwtlitni hebben ontvangen de brandatoflenkaart voor kookdoelelnden voor het aelaoea UM IIMS athalen te Stolwtjk op Dtrudag la April 1 44 Stamkaart met aanduiding Hoofd en voorzien van het codenummer van den brandstoefénhandelaar moeten worden overlegd Het ultrelklngslokaal la geopend van trM 30 en via 13 ao M uur GELDIGE BONNEN VOOR Se PERIODE 1944 Ie HELFT M April t m 29 April Kik dervolgsD ceft recbt p betde bMUiea koopen van 11 18 A Bnwd ranla Brood of Geb 17 18 B Brood 1 ranta Brood of Geb 11 Besebuit 1 ranta Beacbuit 18 Beacbnit 62H r Kindermeel bavermout ort ot voediocaaulker 0B1 M8 Alfem 1 ranta Brood Gebak of Bloem ij ZSO rr Pealvnichtcn D3S Beaerve 250 r GortE 33 Keserve 250 gr RUat of Gort Algem 100 r Vermicelli 11A Boter H raita Margarine 11 B Boter H rava Margarine of BSntb n Brasdvet 20 B Boter H ranta HMer Geldig T m n MeL 101 Algem 100 gr Magere of 20 + ksaa 11 18 Melk 1 a liter Melk 11 18 Taptem 1 liter Taptemei 11 18 A Vleeaeh 1 nats Vlecach 11 18 B Vloeseh H rania Vleeacb 17 18 Aardapp 2 kg Aardappelen 17 18 Tecelag 1 kg Aardappelen AartappelMi 17 Aard appelen en 17 Toeslag gaMlg t m 2Z Apra Atgem MO gr Suiker Algem 250 gr Jam Algem 250 gr Kof f icaorrogaat 11 Vennspcr 150 gr Veranapcr 11 18 Tabak 1 ranta Sigaren Sigarrtten ot Tabak 105 Algem 1 ranta Eenbclda v toiletseep 106 Algenil 1 rania Waacbp4iederC34 D84 I E 34 Reacnre l ranta Waacbpoeder E 35 Rcserre Ttanla Toiletzeep Zeep Geldig t m IJ McL BU ndere rantsoenen B36 C3 D36 E36 Reserve H ranta Boter Op deae bonnen mag reeda op IS Apnl worden gekocht uitgezonderd vleesdt en len Allo bonnen ilJn geldig tot en met April aardappel bonnen zijn geldig Isehalve voor zoover tuerboven ee andere datum ta vermeld Reeds aangeweten bonnen welke nog geldig 74 n R 01 Tabak voor scheerzeep t m 29 April OFFiCI ELE LANDBOUW MEDEDEELlNQCN iMtr da provinsla Zul H ltand INVENTARISATIE VLAS 00Q8T 1 44 Ter voorlwreiding van een taxatie te velde van het voor oog tlM4 uitgezaaide vla wordt binnenkort bij de vlastotende landbouwers een Inrventai lsatle van dit vlas gehouden Daarbij zuilen worden opgenomen 1 de uitcauaMe oppervlakte Se da Ugging van het perceel gemeeme weg polder enz 3 datum van uitzaai soort blauw ot witUoel ZiJ die zaaiklaar land liebben verhuurd worden nl geïnventariseerd De teler van het op dtt vlasland uitgezaaide vlas nwet hiervoor geïnventariseerd worden ZIJ die telen op contract worden voor de beteelde opper vlalcte viae wel geïnrventariseerd met ver melding op bet formulier van naam adres en org no van den ene voor wlen Of contract wordt geteeld Indien land bouwers vlas het ii fn uitgezaaid en vóór 20 AprU a nog iet zijn geïnventariseerd moeten zich iwenden tot den Plaat elijken Buffauhouder van hun district In verband met eventueele aanspraken p de linnenpremie wordt een leder in zijn eigen Iwïang aangeraden zijn opgaven voor de Inventarisatie volledig en duidelijk te versrtrekken AANVRACEN SCHEURPREMIE OOGST ItM Aanvragen om Scheorpremle voor rasland geaoheurd voor oogst 1M4 moeten uiterlijk l Mei 1944 zijn toegezonden aan de aMeellng Bodemproductie van bet Bu reau van den Provincialen Voedselcommissaris Anna Paulownastraat 22 Den Haag lien dient er wel rekening mede te houden dat het te scheuren perceel van te voren door een gemaditigde van den Plaatselijken Bureauhouder moet zijn ge sc iilct verklaard In alle voorkomende ge vallen wende men zich dus eerst mt het kantoor van den Plaatselijken Bureauhouder HET VERHUREN VAN ZON PERCEELTJES AARDAPPELLAND ALS VOLKSTUINEN Aanvragen om perceeltjes aaniappeL land aan gegadigden te mo en vertiuren moeien uiterlijk 20 April a s aan het Bureau van den Provincialen Voedselcom missaris Afdeeling Bodemproductie Vollu tuinen zijn ingediend Later Inkomende verzoeken kunnen niet meer behandeld worden DE VOEDSEUXIMJflSSARIS VOO zuro Hor ijtNn Offideele Medededinsen xTBA axmsTorraKwuziMO ytfÖB fnrmuuMiOB Bet Is moselDk gebleken voor de taelt van winterrocae een extra stlkatoftoewljiln beam kbaar te doen atallen van I kg par ba Belaniltiebbendan tielioeven hiervoor géea acerte aanvrage In te dienen De provinelal Voe toaleo nmlaMirlaaen zoUen loo spoedll raogelllk lot dtrelkUK der benoodluJe bon neri voor deze toewtlzlna owergaan Hoofdredacteur 1 O Weystera Rotterdam chef redacteur voor Gouda en Omstreken r TIeter Gouda VerantwoardelUk voor da advertentlCn L Akfceradljk Rotterdam Ultgeefster NV Rotterdamacb NIeuwablad Rotterdam Ja waarom a1i AKKERTJES k dia de pymyke bon en verbreken boofd weer held maken binnen o kwart fkim AKKERtU Qs Ntd9rhndsdi9 PiJnsHII PRIJS CENT 18 NEDERLANDSCH FABRIKAAT BRANDKASTEN Nog eenige grootc en kleine brandkaaien te koop Prijzen 200 tot 1000 I Utrechtscheatraat 90 Amsterdam Tel 30647 Na 6 uur 8797a BUISJE or WERKSTER gevraagd voor halve dagen of eenige malen per week Mevr Jongert Reede F 99 Reeuwijk QnzB groots tuinoollactle BLOEMEN LUST Deze collectie is met de meeste zorg samengesteld en bevat o a nieuwe soorten gladiolen en dahlias 15 Vaste planten in 5 soorten 2S nieuwe Gladiolen in 5 soorten 90 Anemonen pr Meuren 10 dubbele Beg nias in S kleuren 23 RTnoi kels mooie bloempjes 23 Monlbretia s oranje bloemen 2 Cactus Dah3ia s sierdafilia s a decoratieve Dahlia s groote bleemen 2 miniatuur Dahlia s voof snijbloem 2 Pompon Dahlia s rijkbloeiend 5 Ferrarlas schitterende bloemen 5 Lelies een sieraad voor den tuin 5 grootbloemige Struikrozen in 8 kleuren Bovenst collectie waarvan iedere bol of plant Is gegarandeerd zal U den geheelen zomer een ee van bloemen brengen voor ƒ 10 Franco huls Rembours 20 et extra Postrek 5 0263 0 A SALIER tirsstao Hlllsgoni pud lingp il r waderoM MET SUIKERI E f N R A C s Getrouwd A VAN DRIEV c c w ijnjudFF Gouda 12 April 19 D V 5 Mei pen onze gediefde Out ers f T TËRtOUW T TEl ïlOUW van Ruiten hun 35 Arifee echtver eenling te herdenken Dat ziy 10 lang geI 8paard nn 0g n blijven is de wenstlt van hun dankbare kinderen en f Klelhklnd Gottdct 11 April 1944 I Croenewttg 32 Heden overleed tot onza diepe droefheid ons geliefd Jongste Dochtertje en Zusje RVA VET In ëen jeugdigen leefHid van 11 Jaar Haar diepbedroefde Ouders Zus n Broers JOH VET W VET Vink BARBARA E W VET KEES VET JOH VET Jr Gouda 13 April 1944 Groeneweg 10 De cretnatle zal plaats hebben Dinsdag 18 Apr a j te Westerveld n aaComst van treint 13 uur halte Drifhuis Weateirveld Heden overleed onze geliefde Zuster Schoonzuster en Tante CORNEUA JOHANNA MARIA WERNINK In den ouderdom van 80 Jaar Uit aller naam W WERNINK Oouda 14 April 1944 Bleekerssingel 19 De leraardebestellingtal plaata hebben Maandag 17 April as op de Algemeene Begraafplaats te Coudj Vertrek van het sterfhuis te 2 uur DANKBETUIGiStG Hiermede t etuigan wij onzen harlelijken dank aan allen die hun belangstelling getoond hebben bij het overUtdcn van oiuen Man eo Vader den Heer JOH DE JONG Wed M DE JONOBrandt en Zonen Oouda 14 ApHl 1M4 Weatbavan IS OEVRAACO NKT MEISJ EJU In klain fezin Mevrouw tvan der l oI lüvekawdngel 24 e stilte I vóór db I crxplosie a VERLOREN Ruode Boxkalf Hdndtasch met inh en 1 p Handschoenen Za terdagqvond 8 April jl pim 10 uur gaande van Station naar B Martenssingel Teg Waardevolle belooning terug te bezorgen A J Baas B 45 Ouderkerk a d IJssel Inh van portemonnaie ed mag behouden worden Aan alle Hurlanfs afknippt I nnil Iwrtaloo Ruim 31 jaar ervaring Sebeldarecbter leer gedupeerd WIE HEEFT koffer met voetbalt u meegenomen v h perron Gouda Tegen belooning terug e bezorgen H den Buurmïtn Parallelweg 98 Den Haag Uw oude schrijfmachine heeft waarde Zl verdient vakkundige behttedellng Voor revisie en onderhoud Firma Flören oteboom Turfmarkt 59 Zie etalage ONZICHTBAAR STOPPEN A M STOPPAGE van tchaui n biandof molgatcn nz van all aoorlan l g linaMg vtuggar afl v iino ttiani g gaisnd rd PALTHE T WILT U EENS IETS LEKKERS DRINKEN OOK AL IS HET SURROGAAT PITTO KOOP DAN HAAR EEN PAKJE VAN PiELLE S WAAR rNAAH OP STAAT eioan winkel of agentichappanovai hol Nadeiland KiEiwia loa aOUDA Tel ttSO THALIA Middag aan middag waren wi uHvarkeehl Daarom verlengen wij de Mlddagn inie a van de Hollandsch sprak fid film SNEEUWWITJE MET DE ZEVEN DWERGEN Centra Film NOG SLECHTS TWEE MiDDAGEN EN WBL OP ZATERDAG 15 EN MAANDAG 17 APRIL AANVANO X SO UUR Plaatabeaprekan dringend nanbevelen Catsa daarvoor geopend van s morgens II 12 uur op den dag der voorstelling urr WEL II Oe voorsteliingen van da PILMOPERETTE op de middagen van Zaterdag en Maandag vervallen hierdoor doch DbsMlaamlddsg wederom voorstelling met hel gebruikeiiike avondprogramma U wilt nog echt genieten s U wiltnog acht gamelan van dia yolle plttigèNtmfiasmaok f Mnor dofSian ook nii nog KAMPtfUiZEN da Ifaf n theavokmantchan sinds I88l 4 rèngan U óók op da niauwebon hoffiasurrogoot woorvon U achl paraat IMs J Kamptiuizen GOUWE U Koffie en Theeliand OPGBtlCHr 1881 i ln VargiiMa Lam Het is beter benijd dan belciaagd M nog veel beter kan men bengd wotdan dan uitgelachen Om een flatteus hoedje naar de laatate mode kan men U alleen benijden waarom xoudt U dan Uw ouden vllihoed niet eena lafen VERVORMEN Wij maken er een charmant modelletje van daar kunt U itaal op ipaken ioiida Mdison JOHANNA IÜ VJ JiLb voorheen ftoogsttaat 189 i otterdam W IS WARMTE Bureau voor Aanleg van Toehn jnstallitlis Maatachappij met buitenl belangen AMSTIRDAM HEMCIiailAOHT 604 Kun geVegsld plaataen Bekwame Varwartningamontaura Eiaotriolana Bankwarkara Auto an Motormontaura LeeftU 30 t m 49 jaar Ooed loon en goede arbeidavoorwaarden verzekerd P r OonlQke aanmefdlng eiken dag van 9 12 en 2 5 uur mei medeneming van gttulgnchr ot chrlftelijk onder vermelding van motto Peraoneel Reiakoiten 3e klaaae rorden vergoed r SCHOUWBURG BIOSCOOP Van VRIJOAG 14 tot en met DiNSüAQ 18 APRIL ZARAH LEANDER WILLV BIRGEL PAUL HSRBISEII in de TOURJANSKV I llm der UFA Dt Vcmw met den Ütauww Oer Blaufuchs Naar het toolieelttuk van FKANZ HEKCZEG Jegie VIKTOR TOURJANSKY Muiiek LOTHAR BROHNE Toegang boven 18 jaar Baapraakl eaaral Hidlfl Uw plaataan 1 Kassa geopend op werkduen van 11 totl2J0uur Zondag telkens 2 uur vóór iedere voorstelling Niet per telefoon PUDDING fPET SUIKER ANANAS RUM fRAMBOZEN CITROEN MOCCA VANILLE OP ÉÉN BON 2 ZAKJES ELK VOLDOENDE VOOR EEN PUDDING VAN Vi LITER VOÜR flJflPROF VERi DeGruyter