Goudsche Courant, maandag 17 april 1944

i b pd g 17 pril 1944 Bureau Markt 31 Z Tetefoon 274t Poftreketung 48400 GOUDSCHEACOUBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prut S cents per nummer 83 U Jaargang No 21524 Ohifredacteur r TIETER Oouda KEURINGEN et H BrsatskmnmaBde deelt made ledere gesonda Nedarlaadet kag ileh aaa ms Maii taa lMe gekeurd ta worden not de WaftaB Sd SS waditkataiaoa tn Amerafaeit L ann term Nedertand Krtegamuine en de Oermaanache 88 ki Nederknd PertoBen tusschen 1 en N Jaar Ata aanmeidlBfspllchtig sUa voor dk tewetkstelHai kunnen sleh eveneena aanmelden en werden gedurende hm TerMntenla vu da uwarkatcMug vrUgaeteld Bi oa ultiiÏMIcars Postduiven behooren tA de dsgelUk sche vrienden van ossa mannen S S P K Mlelke 0 H Öftlclet in d Watfen Sfl kan teder worden die na tenminats ta Jaar dlanattljd a a gesckiktheld voor de offbcWrsopieldtng heeft bewezen Zijn schuelopleMtng la niet door alaggeveBd fce Hssend voor bevoriierlng zijn karakter ged rag preh tte XMdena da kenrüiceu worden aUa InMchtingen verstrekt met betrekking tot de var orifeig van famWelallan duur der opleiding extra levensmiddelen etc eveneens ver trMken alia tailio9itlnge i 4h gratis relsliUJetteB voer de hepn en terugreis de navoltendeNetanstellen der Waften SS Amsterdam Dam 4 Alkwaar Langestraat Mi Beetlen arAleaaümat 2S Oronkigen Heereaistraat 4 Enschedt Hengelosche Straat M en ketSSErsatakomman Dan Haag Kwte Vijverberg i ld ApMS 12 00 uttf Arnhem Cta Ro al 15 00 18 00 nor Zwolle Hotel GUtenbeek 19 Aprü S 12 00 uur Gïon Ken HeerenMiruat 46 15 00 1S 0O uur Leeuwairden Huize gidual Breedstraati W AprU 9 14 00 uur Amsterdam Paim 4 21 Aprtt 1100 uur Utrecht N V Mufci Oudegracht 2 5 2CG Aprii 14 60 uur Amersfoopt Pok l urchgancsj ger Leuëdcrweg 2ware gevechten aan den Dnjestr DuiUche vordering bij Tarnopol a ooperbevel van deDuitsche weer JjJl maakt Zaterdag bekend de Krun hebben de Uuit che en iLiiiithe troepen zich bü voortduïS evechlcn tegen den terk p ÜSéeoden vijand verder naar hetSSwlen gcdistanciecrd De steden Sua en Simferopol werden om S In den tijd van 8 tot 13 AprU2K formatie van liet leger van deiSSacht en van de marineartiUerieSrïuandclilke tanks vernietigd In deSre fveihten der laatste dagen hebS iich dc gevechtïgroeDcn order bé M majoor Schrdder en kapiUAn JSiiberg biizonder ondergcheiden Sn deii benedenloop Van den Dnjeatr den de Sovlêu hun bruggehoo fr de Wertêlökan oever van to uit e StuHta All wm 2S i in onverwülde tegenaanvallen SSJugen De luchtmacht mengde lich urtèrke slrlldkrachten van alag enSJ htBvUeRtulgen In de afweargeSn op dc Krlm en in het gebie li rTiraspol Alleen In deze gebieden Za d de belde laaUle dagen 73 SoVjet Siwaxeps dofr anvallen uit deQt vernietigd j Si Dclatyn en tn het gebied ten aSen van Stanialau vielen de bolaje n met sterker strijdkrachten aan Jiwerden onder afgrendeling van e penetraties algeslagen ISi Westen vanTamopoi dronsen a trofcen de kratSitig versterkte JhSDdelilWe stellingen tiinitèn en wonIJTondanks taaien vii md li ken te lan i terrein Het garnizoen van de lai bleef zich m eert verbitterden strijd Mtn d van alle kanten aanvallende Orfewieken handhaven ffhet gebied ten Noorden van Brody n tin Zuid Westen van Kowel versloe t on e troepen bolsjewistische ge cfettgmepen Tjn Zuiden van Pleekau zette dc m nd m t sterke trli achten rijn tojfcriwkpo ngen voort Onze troepen fcdtoaldtti wederom een volledig afteenucces en emietwden 48 van 90 MTOlU nde pantserwagens ju ItBlic worclt slechts melding geutiki van levendige wederzijascheictfeit t van verkenning en itoottr en tm dagaanval vm vrij zwakke Hiieliike flidhtstrvid k rachten in het Weatl uiti che grensgebied veroormkte g mge soihade werden 38 vijruioeliike vli gtuiigenneergeschoUii Aan d n benedenloop van den Dnjestren bu Ortvei mislukten talrijke aanvallen van den viiand door den weerstandvan onze troepen die door de hichtrmacht sdutterend werden gesteund Plaatseluke penetraties werden aigegrendeW bi de afgeloopen dagen heeftzich hier de zevende compagnie vanhet panlsergrenadiorregiment 11 onderbevel van eersten luitenant Henk byzonder onderscheiden Ten Noord Westen van Jassy braai ten onze ttoepen den bolsjewisten ou plaataeUike anvaUpn zware bloedige verliezen toe Ten CX ten van Stanislau werden bolsjewiatiiche gevechts proepen n ar het Zuiden teruggewor peij HertJaaldcvyandcluke aanvallen m den Strypa afector mislukten Ten Westen van Tarooi drongen onz aanvalsformaties door govecihtsen slaigvliegtuUen gesteund in vePbitterde gevecnten verder naar voren De beztttmg vanTarnopol blyft aan den Wcsteliiken rand der Stad den steeds oiwiieuw stormloopenden bolsjewisten Hieldhaftig verzet bieden In den afgeoopen n oht vielen sterke formaties zware Duitsche vliegtuigen het station Samv aan In de doelgebieden werden talriike ontploffingen en jK randcn waargenomen Ten Ziiiden n Pleskau viel de vuand door p4 rwagens en slagvliegtuigen gesteuïid ook gisteren tijdens den geneelen dag aan Hii werd met zware bloedige verliezen afgeslagen In de beide laatste dagen werden daar 72 pantserwagens vernietigd In het landitiRshoofd van Nettuno ondernam de vuand vrü sterke aanvallen op aokefo van onze vooruitgeschoven steupunten ten 2iuid Westen van Littoria die na tijdelük veuioren te zlin gegaan in êen tegenaanval heroverd werdfin Aan de oveirige fronten verliep de dag zonder biizondere gebeurten isuen Het opperbevel van de Duitsdie mamiéil maakt Zondaig bekend In het Zuid We teUike deel van de Jtnm Ihrachlicn Duitsche en RoemeenIdie troppen de onze t ewegingan vülMde t olsjewi ten In zware gevechtenf tot taan on vernietigden 28 vuandehkf pantserwagens In hevige luclitgevechlen en door d luditdoelartiUerie Amerikaansche bommpnw rpeTï vielen gisteren verscheidene plaatsen in Roemenië aan A het stadsgebied van Boekarest Br ontstonden schade aan geitouwen en verliezen ander de bevolking Door Duitsche en Roemeen c4ie lagers alsmede door luchtdoelartiUeorie werden volgens de tobdusver ontvangen rapporten 20 vijandelijke vliegtuigen voor het meerendeel viermotorige bommenwerpers vernietigd Bij aanvallen van formaties Amerikaansche jagers op Noord en Midden Duitschland werden op 15 Aipril 31 vyandeliike vliegtuigen neergeschoten Bij den afweer van déze aanvallen hebben zich lichte batteriien luchtdoelgeschut van de luchtmacht luohtdoelarillerie van de marme en havenbe schermingsvaartuigen bijzonder on dersoheiden DE GEALLIEERDE DRUK OF DE NEUTRALEN Onder voorziUcracrtap vaa den mltiisterIRildcnt Saifid2Jogla ig Zaterditg te Ankara ttn ntlihtsttri 1 aad gehoudea waai in de AngloAmfiitkaailsch nota aan Tuikye Inzake e Itverantlea ajtn Duitschland besproken is Oe Tuiksche minister van BuitcnlanoscheZaken Meiieinondzjosloe heeft geallieerdenJéumalisteu verklaard dat Turkije v 1 i iieti l aan zijn btutenlandache politiek 0 ïenkomuUg de mogetljlcheden Van de eJölt iek den geallieerden tedere hulp zal tt lBpnen liidiTurfciDlie per la de Brltach o lcleele l mflrclie waarbij geëisclu wordt dat de wwraiiUe van ciiToomcrat aan Duitschland onlt gestaakt In ETOoten opmaak bekend Kmaakt De kwestie der neutraliteK De T l m e 3 doelt In een uitvoerig artikel p neutralen In verachlllendaftategorleën in niitij Zultaerland en Zweoen als parallel lèopeiule gevallen worden behandeld De Wlraüteit aldua het blad la oen tilstoriach Weitolljfael dat na deren oorlog moet verWdwUnen Het motief dat de neutralen hun Industrie wet kunnen blootstellen aan een halve ver PBming en hun bevolkuig niet aan beperWl i a ontberin en kan niet erkend wor akius het blad evenmin ala het Jfïumtnt dat de gealüeee den tot duwerre toegelaten wat ilj thans willen verbMM In werkelijkheid hebben de ge Kievden op aen uoi9eiU Uk OM ztl geen pioleit kontien laten hooren de oogen voor J le prakiukeii gesloten Thana la liet volJJ25 sewcttlgd aoo Bchrtjft de Times rajt dat il hetataOten van deze practl l en jaiWJ gewoonte eeolame winstbejag en chllUglieia voor het ongeluk van wlewn een gr6ote rol spelen verlangen Mutrahleit U onvereenlgbaar met het weUto van eon georganiseerde statenfamlUe Tl F Ito New York H rald 1 1 b u n e verneemt hebben d Ideellng r bultenlandachen handel van het rlkaansche departement van Buiteifr li Zaken en de overeenkomstige tag de Britache administratie reed r Beks ecohomische maatr g l ii tegen wetten ïnder d ioupe genomen voor het J dat zweden geen gehoor geett aan d r nii wanacheo Onder dm maatl Worden genoemd een patroleum lo en stopzetting van den uitvoer van J n letr naar Zweden Voor Ierland rwe men een petroleumbargo en het n van d leveraatles van tarwe en JJ naianMiv machines voor Portugal tlng van de levering van petroleum rajchüve ïoor Spanje handtiavlag van E £ leunwn argo en stopietttng ran d kotanJeywantlss Man wUst er op ü Engelub AnwrUuHUaMbe wa MiJ uitlH san TurkU reads lestt lUn wu bovendien atoputthu van d levering BiMtetUoHd In Indië ceüBtemeerde ledea 4er N B De persdienst der N S B deelt op verzoöc van den gemachtigde van den Leider voor Indische ziaken het volgende mede Echtgenooten wettige kinderen en stieötmderen benevens ouders van indertijd in Nederlandscb Indié geïnterneerde leden der N S B worden jn hun eigen belang verzocht aan de afdeeling Indische zakeh der N S B Zeestraat 16 Oen Haag zoo spoedig mogelijk mededeelrng te doen van a him naam en voornamen volledig b hun Jegenwooidig adres zoo volledig mogelüik c het aantal en den leeftijd van methei samenwonende kinderen enJi neventueel andere inwohery naasfamilieleden Zu die in moeilijke fin ncieele omstandigheden vfrkeeren yÉeheve daaromtrent tevens n dgce izonderheden te vermelden Baad vi or de macistratnur De Leider heeft een Raad voor de magistratuur bigesteld die m voorkomende gevallen een onderzoek zal instellen naar misdragingen of misslagen van leden der N S B die een gezagsfuhctie m overheidsdienst hekleeden Toi voorzitter van den Raad voor de miagistratuur is benoemd de heer F E MüÜer burgemeester vjm Rotterdam tot leden de heeren S L A Plekker buiigeimeesteT van Haarlem prof dr H Westra burgemeester van I3en Haag en ira A J Bakker commissaris der provincie NoordHolland tot procureur dr J H Carp president van het Vrede gere it of Als griffier is aan den Raad toegevoegd mr H F Torringa directeur der Vereeniging van Niederlandache senieenten De Leider kan een lid faet liet oog op het aanzien van de Beweging van het lidmaatschap vervallen verklaren Liefdesdrama ctiemlcsUen inedIcanMintan lï overwe Bll If DEN VAN WBMOOKNDHBDENPA HBDENPACT BUEEN t Kui Ut ofitcieei u Tokio word bekeftd gewJJV rtfagiJdaar Mn vergïdering TOlen van de technische comnuaie der êdS Drtemogendhedensact De ll r lni van het bureau van vcBrilch SbÏS P sche regeertng luWf Jie feiTT technische commissie der eu itl ï 0 1l e van Japan £ ta Khland i ï i P AP lüir m Ito imbtswo kS i7 bjfwngakomen Het betrof daar l U PP mke samenkomst x n Men en de miutaire oommlssie Aan tonS JP h de l ten van de algemeene t iSl Helnrlch Stahmer en ipini I aakgolastlgde kolonel prln Woensdag heeft zich in het Brabentsche grenadorpje Putte eèn llefdes ranria afgespeeld meldt de N R C w rvan de 24JafiCe J Oaten administrateur van een bak atfabrtak het slacbtofter is gevrordcn Reeds ferutmen tijd schijnt de vrouw van C In ongeoorloofde betrekfclnf te hebban gaataan tot een X jarlgen filwoiwr van Den Helder dl varegeld ta Bergen op 7 uom vertoeft Hierover is oneenigheld tusschen de belde echtelieden ontstaan hetgeen de vrouw aan haar vriend heelt meegedtteld BH dezen is toen het plan gerijpt nm den echtgehnot uit den weg te ruH en Woensdagmorgen is hl daartoe nsar tuitte gegaan waar hU Celen In diens woning optocht Na een kort onderhoud heeft hij hem met een pistool doodgeschoten Nog oenzelfden dag i de dader gearresteerd Ook de vrouw die van de plannen van haar vriend dp de hoogte wras Is aangehouden er opgesloten Belde vwdaiiitei hebben een voUedige ttekenlknls afgelegd Het echtpaar Celen heMt tiMe klmteren van reap 3 en I een aantal mllltalre ilT le ofttcleele personen Met het 1l n ng van deze vcrgadertn ïtwiSIJ k deal de Japansche mlnis J al Toio en ïo Japansehe vrui j SJimada Er vonden terniii f w eUnï dlenovei 3 beraddslaglngen plaat over 1 r reïelen met betrekklnB Va S ï PP ltlk gevoerden oor P l l land en Ital 8 aU t iu re verbonden moaendhe wiSS tot volledige q WMD ruT T I van de vergadering gat 5 n n oiil ovwralchi van den a1 ft mhl rwljl ook de Duit Stad hierover een uitvoerig f Officieele bekendmaking ACHT DOODVONNISSEN Naar de Höhere SS und PoUzeifUhrer Nord west mededeelt heeft tapt Poliïeistandgericht Den Haag op 13 April 1944 de volgende Nederlan staatsburgers ter dood veroordeeld 1 d i marechaSsseebeambte Hi drik Drogt geb op 10 Februari 1920 Dedemsvaari wonende te Dedem vaart den landarbeider Geraid Janjen geboren op 13 Febr 1923 in Melfbél wonende te Dedemsvaart den Kantoorbediende Fokke Jagersma gebaren op 12 September 1920 in Gasseltenijcveen wonende teMeppel den autohandelaar Jan Rükmatia geboren op 3 Februari 1920 te Steenwijk wonende te Meppel den boelthouder ïerrit Jan va den Berg geljoren op 29 Mei 1919 inAinhem wonende te Arnhem den distriibutdeambtenaar WiepkeTimmersma geboren op 8 December 1896 in Oldehove wonende te Wehe 7 den timmerman Jacob Kraal geboren op 12 Februari 1914 In Rumerwold wonende te Rumerwold 9 den politiebeambte Johannes Kippers geboiren op 23 Juni 1899 in Veendam wonende te Oud Schoonebeek Het vonnis li met 4en kogel voltrokken De veroordeelden Drogt Jansen Jagersma Rivksmanrf van den Bcrf en Kraal hebban zich aangesloten ibu een te Meppel en omgeving opgerichte terretifgroep die haar bevelen heeft ge Ittegen van een terreur orKanisatie waarm ook illegale t mmunisten werkzaam zijn geweest Leden van deze tarreurgiroep hebben op 21 Juli 1943 een Nederlandsohen beambte der hulppolitie m Niieveen doodgeschoten een anderen Nederlandschen beambte der hulppolitie in Nijeveen op denzelfden dag zwaar gewond op 22 Juli een moordaanslag gepleegd op een Nederlandsohen burgemeesiet die hun actie in den weg stond op 22 en 26 Juli 1943 geprobeerd een moordaanslag te plegen op een Nederlandschen luitfenant der polkie op 26 Juli 1943 verscheidene sdioten galost op twee Nederlandsche wadvtmannen te Havelte waardoor een der mannen werd gewond en begin Augustus 1943 geprobeerd twee ederlandsche leden van de Duitsche bKherheitspolizei te vermoorden De terreurgroep die het heeft klaargespeeld zich in het bezit te stellen van een vrif groote hoeveelheid vuurwapens en munitie heeft op 2 Juni 1943 den overval uitgevoerd op het Arbeidsbureau te Wehe en op 7 Juni 1943 den overval op het gemeentehuis te Wanneperveen op H lujii 1943 het gemeentehuis te Stadskanaal op 22 Juni 1943 hw Arbeia ureau in Hookeveen in brand gestoken op 28 Juli 1943 den overval gepleegd op het transput 1 vensmiddelenbonnen te Ruinérswold ert op 10 November 1943 den overval öp het disünbutieikantoor te Varsseveld De politiebeambte Johannes Kippers heeft een in zyn particulier bez it ztmde pistool met munitie overhandigd aan den door het Polizeistandgericnt Assen op 20 Septemiber 1943 ter dood veroordeetóen Nederlander Por waarbij hem bekend was dat Por d bedoeling had een bd van de N S B dood te schieten Het Polizeistandgericht heeft alle misdriiven waardoor de veroordeelden gestreefd hebben naar het verkriigeir van levensmiddelenkaarten de vernietiging van papieren van den ijurgerlyken stand en het doodschieten van m openibarwn dienst staande Nederlanders d htm actje hadden opgemerkt beschouwd als handelingen die geschikt waren de openbare orde in het bezette Nederlandsche gebied m gevaar te brengen en heeft d halve tegen de daders als saiboteurs ovefeehkomst g PET 1 der Ordnungsschutzver ordnung van 9 Januari 1943 de doodstraf uitgesprO ken merman Jacob Kraal heeft bJU den omwal op het transport levenfmiddelenponnen m Rumerswold op 28 Jiuli 1943 door het verstrekken van inlichtingen hulp verleend De distiributieamibtenaar Wiepke Tiiranerana heeft bli den overval op het Arbeidsbureau ii Wehe op 2 Ju ii 1943 hulp verleend doordat hij twee deelnemers aan den ovierval wier bedoelingen hii kende in zijn huis heeft laten overnachten De pr sidi6nt van bet Poiizeistandgeiriaht heeft ter motiveermg van de beide vonnissen tegen Kraal en Timmersma verklaard dat het vesrleenen Van hulp aan een daad van sabotage volgens par 1 der Ordimmgsschutzverordnung van 9 Januari 1943iop dezelfde wuze gestfaft wordt als de gepleegde daeW Met het voltrekken van het vonnis is de deelneming wan te genoemde terroristen die ook m oontoét gestaan hebben met de terroristen dia Aoor het Pollzeistandgeiricht te Assen sop 20 Seijtember 1943 zyn veroordeeld aan de Van Mei tot eind 1943 in de Noordclijike provincies von Nederland Friesland CJroningen en Drente ge pleegde daden van tarreur en overvallen op openbaie gebou wen en pro Duitsohe NederlandcTs gelboet Het Qije kost een dobbelUe In komende warme dagen zullen velen ongetwijfeld gelokt worden door de koele veraoaparlng het in Nederland zoo populaire Ijsde Dit Usie zal In het a a aelzoen voor leder bereikbaar zijn daar de prijzen thans zoo geateki zUn dat zoowel het anoe lustige publiek als d Ijabereldera hierover niet te klagen heibben Voor sobapQa en ver pakt ijs zal niet meer dan een dubbettje voor een coupe geserveerd kk aen IJssalon of soortgelijke Inrichting nlef maar dan een kwartje itevraasd magen worden Daar deze prtJ Mn voor de ondemesners alleszins loonend geaciit kunnen worden kan voor overtreders van dit priJsvoonKhrift geen enkel eWuua worden aangevoerd Voor vertfere bijzonder heden leze men da otticleale publicatie In da bladen Boofdprljiev ataaMMert ml M MO WKS I B ooo ami I i sooi saei f iJm looiv TOT WO 4tl Wt IK M M71 S8 r 13214 IMM 172 3 fei at aenja Eat ld Borger Drente aijn tweelingen Da o 1 school bezotïht door ruim 100 laarllngen telt een SHal tw elm ea vereen Igd op nevenstaande foto X ar De groote democratieën hocfen lijdelijk ieezien dat niet alleen inde door hen verooerde gebieden maaroofc in hun eigen landen hetbolsjetinsmc jtelselmattg zun rootfhtocrgroot en de l€td lg voor zich opeischt De Zwarte Soldaat Z kaartenprocednre en voedsel voanienlng Van bevoegde zUde wordt medegedeeld Op grond van de verordenmg van den RiiksoommisSkris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de verplichting tot het verstrekken van inlichtingen wordt thans de Zkaarten procedure als mOTtesffl ook voor het geheele gebied der Bdingshui ouding uitgevoerd Daanrifede worden m du bizonder belangrüke eel der economie de voor de voedselvoorzienmg noodige werkkrachten vriigesteW Br wordt nogmaals op gewezen dat de verzoeken om vriistelling voor 30 April 1944 bli de Haiuptabteilung Er S ahrung imd Landwitrschaft resp de uitscha Kamer van Koophandel te Amsterdam moeten worden ingediend Ondëmeimers die in gebrek blyven voor dit tijdfitip htm verzoek in te dienen steflen zichzelf en hun wrerkkrachten daMmede ter beschiltkmg voor teweikttelling el lera Jeagd en IneUbcscbenniiic De hooJdinspecteur van de Luchtfcekscherming overste A van Batenburg roept in Stormvlag in een artikel Jeugd a luchtbescherming de jeugd op 7 ± melden bü den pl tselijken Lijh tbe rmmgsleideT om opgeleid to wordun or den Verbindingsdienst van den Luc tbescheirmingsdienst De ordonnansen zullen ingedeeld worden in ploegen van elk 20 man onder leiding van de ploegcomimandant lm de groote steden zijn IDO in Utrecht 80 m de middelgroole beden ongeveer 40 jongens noodig Meer daa een ton voor W terhulp Wnterhulp Nederland deelt mede dAt de laatste twee weken van het Wmterhulp seizoen meer daa een ton om precies te 7i in ƒ 1 107 536 02 is bneengobraoht Aan giften benden de honderd gulden is hierin een bedrag bt grepen van biina ƒ 15 000 Hieruit bUikt hoe Winterhulp een begrip is geworden dat niet eer uit onze gemeenschap weg te danken is Laat geen ouden rommel Uggen op lOldera en In kastenf Er ztjn op zijn mlrht drie reden n waaromhet gewenaoht Is m dezen tijd ouden ronvmelniet op zoklers en in kasten te laten liggeivlmaar op te ruimon Telkens wordt opnieuw btJ bombardementen bewezen dat het dikwijls zeer goed mogelijkIS etn t egln van brand te Mu sschen wanneerde brandbommen althans gedurende d eersteminuten oen voedsri vmdom Dit is dus opzichzelf al een zeer dringende reden ompapier kimpeii en danieltjk brandbaar afvalmateriaal aoo apoadic snofelljk uit oaxehulzen te bannen Deze afvalstoffen zijn bovendien van groot nut ala sa worden a4 ftaan aan onze Induatrle dia van ouda lompen oud papier en karton en voorta van oude blikje glassoberven enz weer nieuwe prodiKlen kan maken an dringend vadagen zH om lulka In Vrljwrt alle gameentan zUn voor het opJialon van oude roatari an apeciale klein handelaren aangewaaan Moaht u dan ophaler m uw wak lil ü Itanbaar aan een koperen plaatje Op zijn Jas niet kennen dan Is een liriaihaartla aan het B O M K A Palalsstraat 1 Oan Uaac jpoldoeade om hem bU u ta brengen p Jeugdige evsnlMDda De Amaterdamsche politie heeft een 10 tal knapen tuissiwn U on 16 Jaar aaireatear die zich op de Kiatidei schuldig faal iMB feroaakt aan een rotós diefstallen Da jowens hadden o a een week releOen Isgsbiraken k aan voetbaUcaat op ZetdHirf aar aK voalitaOen werdan gestolen Twea dagen later kwamen zlJ na een ruit te h a ingedrukt In een looda vs Van Gend U Loos en ontviaerodden daar een partH schoenen Den Tolgenden dag braken de Jeugdtga mladadl arj aen oadaienwagon op het ampiwjemaatlwittenburgargracht operi en stalen daaruiti J f balen keperstof De voe alk n waren vdbr een deel verkocht terwijl sommige Jongena oog aen bal thuis hadden D gestolen schoenen hadden twee der jon ena voor 600 aan een wkoopc van die hawl aadaan eUt eki u i m hadden gedaaWTDe ita had B tbdm aan ziJn moeder Bagwwn v dl tafonovar da pollUe verklaarde het binnen twee dagen te hebben verbruikt da ander bleek In hetzelfde tUdsbestok e IVO ie hebben versnoept 1 Ook de tM it ato wam reads gedse teiijk te geWe naakti van da opwynjrt hadden de longelul gDeden 1 k Verscheidene van de boefjes ztJn raad eerder eearreateerd aommlgcn zelfs U maal wogank diefstallen uit KpoorWagona Bel alva de tien Jauiitwa diaven heeft da poUtle ook enkele hdaca jjeamateard Da Nat BIbUotbeek Met ineeng van 1 Apri zalfde Natkjoala Bibliotheek In deft vervolge aXwoenadags tot l i ir geopend zijn De sluiting op dien M bltJ oor da mlddatfuren gehandhaafd Erger u niet is Mt anderen Udrt tstraalt maar waandiuw de mrertredeok KUk ook eena naar de aeUterzllde van nw el ten hnla StadshicutÊrs J K CRUCQ t Op 77 Jarigen leeïtijd 1 hier ter stede overleden de heer J K Crucq oudhoofd der openbare i igere school te Groede wat hij van 1903 tot zijn pensionneering in 1925 was na te voren drie jaar hoofd te WaterlandAerkje te ijn geweest Voordien was de heer Cracq onderwijzer te Amemuiden zyn geboOTteplaats Oostburg en Tholen Donderdag te half twee zal het stoffelijk Qveischot op de Algemeene Begraafplaats worden teraardebesteld REVUE VAN AER ILAOET Het muziek eh revue gezelschap Aer Laoet bracht Zaterdagavond in Kunstmin de revue Hier zijn we weer die over het geheel een gunstlgen Indruk maakte Het tokkelorkest onder leiding van A van Greumngen weerde zich dapper met welluidende melodieuze muziek een Hawaiianenset ble voerde op te waardeeren wyze de toehoorders mede naar een geïdealiseerd Hawaii en een rumba orkesl speelde pittig voor een prachtig decor van een Spaansch café Een extra woord van lof trouwens ook voor het bijzonder mooie déeor van de Japansehe scène waarin men een alleraardigst ballet zag dat door de correcte uitvoering een lust voor de oogen was De heer D Holthuizen had de twee uitgevoerde balletten ingestudeerd Ook vocaal viel er te roemen Mej N rok en mej J C van Vliet hebben mooie stemmen en ooral de eerste ook een beschaafde uitspraak Alleen waarom willen onze dames dilettanten bijna altijd persé herinneringen oproepen van filmsterren Veel succes hadden met hun zang ook de heeren M Brok en L v d Heuvel Zooals zoo dikwijls waren de komieken ook hier het zwakke BUnt I graiipenmakers Flip en Flap niet gheelgeslaagde crea tiea van de heeren Eydelman en Hak konden de lacheri maarmoeilijk mee krijgen Een enkele grapwas ook beneden de schreef Een schetsen een voordracht van den heer Erdelman completeerden het programma Deheer J C van Vliet had de algemeene leiding A J Vennaas KonUnendief Uit een hok achter een woning aan de Vierde Kade Is des nachts een konijn gestolen Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oorspr roman van Joban Johanson 7 Laat ik Je de situatie even vericliffen ïer Laan ZooaU je ziet is Louiae nieszin overstuur waw schünlUk denkt ze aan haar zeilboot Je moet weten dat Louise en ik een weddenschap hadden aanijfegaan Ze moest jou een verklarmg laten doen en ze ibeweerde zelfs dat ze je op je knie i kon kriigcn Ze beeft over de heele linie ewonnen Sduard Houbert had op lanazamen ironizchen toon gesproken Frank had geluisterd weerloos Nu echter giag hy lanfizaam ap den and toe en voor iemand het kon veihinderen kreeg Ëduard Houibert een geweldigen slag op ïijn kaak welke hem als een blok achiaover deed laan Niemand dirfde een woord apreken Rtwik boog zich over hem heen rukte hem omhoog en beet hem toe grond en trad op Louiae toe Zyji oogen fonkalden liJn stem waa to Louiae is het waar wat Wellendelinjt verteKT Frank atamelde e ontzet Zeg ia of Been geen uitvluchten Het is waar Even keek bU haar aan greep haar V6ft boven de elletooEan maar alsof hn zktibeam duwde fiy haar van achaf keerde ïk om v liet het viiftalin ontzetting achter terwiji EduardHoubert nog half bewtwtelooa op denerond lag Een UUT tater miate men Bduard Houbert Zijn hoed en jas TSfaren nog in de garderobe Ze hadden hem noodig voor een voOTdraoht waaraaij hii zou meedoen EeiBt waa het een hiwinidbtlg g K ep en ezoek majr d viefidje 0 tuljpm waren geweest e ven buik van ongerustheid en de iteftaning yan t gezel chap sloeg over in angiïtiee onzekerheid Men nam het besluit den Operd eh O etK Concert Dat de opera aria en het operetteSraMient zich nog steeds ia de sytnpaiiM van het publiek mojren vesStieugen bleek Zaterdagmickiag toen n tiental bekende opera solisten in den Schouwburg een keur van lieder i duetten en terzetten ten gehoora braicht Zij hebben het geri ecid op een Zaterdagmiddag daar geen andere tüd beschikbaar was op te trsr den en dat nog wel voor de eerste maal en niettegenstaande dat was de belangstalling zeer heviredigend te noemen zelfs zóó ibevTedigend dat aan het publiek werd medegedeeld dat men binnenkaiC autennaal in Oiiuda zal optreden met n geheel nieuw programma op n avond Kn w gekxTven wel dat het dan vol zal zijn De plaatsruimte laat niet Iwe het uit 2b nummeirs bestaande programma hoewdi de zangnummers uiteraard kort zyn ht détails te beimreken en everanm om iedeia prestatV af2x nderl4k na t gaan we mogen zeggen dat elk der dames en heeren zich n artist van aanleg toonde de een over wat neer de ander over wat minder stemniididelen besehikitend maar dat we dan dat meer en minder mogen vatten ala te beteekenen best en goed Immers we treffen bekenide namen aan onder de medewerkenden Qrete Weynschenk Hogenbirk Prancine Büloos Aukje de Jong alle drie gopraaai Bap Oglerop alt Bert Robbe Lex Karsemeyer ibeiden tenor Henik Dorel Jan Kruis ibeiden bariton en Louis Smitshuyaen bas De bas Wim van Santé was vwhindepd Mooie klankrijke stemmen zijn eiooder en wat zoo troffen waren het enthousiasme en delernst waarmede ieder haar of zyn taak opvalte We hoorden o m aria s van Donizetti Bossini o a da Figairo aria MoaaTt ReHSi mir die Hand mein Leben uit Don Juan Saint Saens Amb Kiomaa Le Oaïd beeldend door Smitrtiuysen vertolkt Gounod Faust Bizet Carmien Verdl Massenet F von Flotow En na de pauze het lichtere genre der operette o a Klokken van Comeville van Planquette vnaaraan de oudere Gouwenaars uit den tyd van de zangvereen Arnold Spoel zulke prettige herinneringen hebben verder meet actueele en populaue liedieiren o a JDein tet meln ganzes Herz van Léhar lohbin nur ein armer Wandergesell etc om te eindig met de finale uit de Fledermaus van Joh Strauss solist Henk DOTel metalle medewerkenden Een zeer muzikaal en ibetrouwbaarbegeleider toonde zich Fred Boshart wien men terecht in het geestdriftigapplaus liet deelen i Dit ernstig werkende jonge gezel schap dat goede kunst op hoog peiluitgevoerd brengt verdient allensteun A P Veimey Wat Waar Winneer gchouwbnrg Bioscoo Da frouw met den biauwvob met Zarah L eandeT en WlUr Birgel Aanvang 8 uur ThaUa Theater Operette met WlUr Ilorst en Maria Holst Aanvang a uur Dlnada 230enBuur Reunie Bloicoap Bn vergeef ooa onze sobuL den met Zdenek Stepanek Aanvaa uur 11 Apm 1 uur Kunstmin Opvoerta ravua Hier ztJn wlJ weer door muziek en revuc gezeifichap Aer Ijaoet 18 AprU 7 30 uur kunatmin Opvoering Voor Nat Chr geheelonthoudersvereenlging van Zeemans thuiakomst door het V ar dlngsche gezelschap 18 APra 7 ur Nieuwe Schouwburg Earsta concert Rotterdiamch PhlUiarmouisch Orkest In Eeethoven cycius l AprU 7 31 uur Bannla Xh ter Cabareten varlétérevue Jtlck wat wiu met oa Harry Meijer en Do Kamlkl Hawaiian 19 ApA t 3 uur Anilcitla Bijeenkomst natuurkundig Gemootschap lezing dr P S Waardenburg over euwere vonoslettomtrent erfelijkheid DflTJen men sch 1 AprtI anr De Zaun Algemeene le envergsdehig Het NederUodache Roode Kruta to April 5 uut gpleringstraat 113 Uitreiking vitamine C tabletten voor kinderea tot 8 Jaar letters N tot en nat Sch APOTBRKEltgOIENgT Steeds geopend des nachts alléén voor geneesmiddelen Apotheek I Oiéndel alléén Lange Tlcnosweg t tuin te doorzoeken Höüibeirt wetd ten slotte gevondenfpli plfde plaaU ar Frank ter Laan ie had neergestófen Hu was dood Ben dK ikeTrooda vlek kleurde zyn oveihemd even boven h t hart In itonune onbsetüag ataaiden da talrijke gaarten naar het strakke bewegnwlooze lichaam Eei der gasten dokter Ter Haar boog fetdi dadelyk over het lichaam heen en begon het te onderzoeken Dood al ongeveer een uiir IS n kogel op kOrten afstand in d borst Hü ia op slag dood geweest Leo van Ree Herta en RudoU Vervoom stonden bU elkaar en flUiateiden zacht Herta g getkait waa dootiableek en baar oogen aoditen m den diditen kring van aaten een groote blonde gectalte Waar is Frank vroeg sa toen Ik weet het niet maar Ik boordezcnjuist van Leo dtft er zich Iets tussdien hem en Hotubert heeft afge lëeïd an WOOTdde Vervoort Geen van drieën waagde het zyn godia ten te tac moet ïerlake hebben zei Leovan Ree wat het o Is de krant moetberidit hebiien Een moord op de villavan de directeuir zelf Op dit oogeniblik klonk de atem vandokter Ter Haar Diames en heeren er i hier eenmiadaad geoleedl Br U famand neergeschoten Het zal goed z n dat weAllen naar hamen aan en dat meneerGerlake de nolitde waarachuwt Binnen een uur kunnen de autoriteiten hier Zijn en ik meen dat we vóór dien tUd de villa niet mogen verlaten Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN Tot Apm iMet ranbdstai wotden van ttJif eM nar Aft Sfaaa op 4 3 Mider UM Apr Maan op S M OMtor M Apr Maan op 5 37 ooder U VI