Goudsche Courant, woensdag 19 april 1944

K Tl oen tdag 19 April 1944 Bureau Markt 31 Telefoon 2749 Postrefcemne 48400 GOUDSGHEACOLIBANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prqs 5 centa per nummer 83ste Jaargang No 21526 Chefredacteur r TIETEB Oouda van Jann Nederlanders te saneeren instad en And Ztl werken In de steden In tgen klinieken maar ook tn de verfttuithoeken van het land waar ztj met dsassistente op den motor de tsndera roetpaard en wagen Ja met de zolderschuit 7 f doordringen het instrumentarium In spe In een aClUeelê cM reiskisten meezeulend werkend lojchoolIoksleD onder de primitiefste omstandigheden Zoo binden zij den strijdasn tegen het volkskwaad van het tandbederf en ilj doen dat daar waar het bett st gedaan kan vocdua in de mondender kinderen Los van afle politieke overtulglni en talisme ondergaat In n stroom oorlogsverwachtlngen moet men iS de Aanvallen in Boekowina uiteengeslagen Strijd bij Tarnopol ten einde sen of standen of hoe men ze noemen wil de kinderen pn de behandeling zou sch erkent maar als geheel de belangen van tcrwege zijn gebleven als de tandsrti het geheele volksorganisme dient omdat ij p school was gekomenl Noodig Is slechts zoo het volk éé sterk en In wsr dit werk dus zeker Er li trouwens geen beteekenis nationaal tan worden tandarts die dat zou willen betwisten Deze ontwikkeling zal als zij de gemen ga eens na hoeveel vergeefsch werktegenhetd krijgt voortgang te vinden er voor den oorlog Is verzet om tot eennieuwe maats happelljke vormen doen goede tandverzorging voor de Jeugd tegroeien maar omgekeerd zal het van den komen Maar steunend op het Initiatiefgrond af kunstmatig opbouwen van van een comité hier en een idealistischnieuwe vormen ook de maatschappelijke tandarts daar Is het nimmer gelukt altijdontwikkeling stimuleeren Op dit standafgeketst op tinsncleele Iwzwaren en gepunt stelt zich de Nederlandsche Volksbrek aan belangstelling Omdat niet dedienst als hij zich zonder veel prlndgemeenschapsidee leefde omdat men nietpleele en theoretische propaganda tegen het besef had dat het volk als geheel dealle moeilijkheden In wijdt aan den opgevaren Jiad te bestrijden die het volkbouw van een nieuwe sociale structuur ook als geheel bedreigen Kn zoo n gevaarOe moellijkbeden zijn vele dat kan niet Is het tandbederf stellig anders De omstandigheden veroorloven De aldeeling JeugdtandverzorgliMI het het gros der menschen nu eenmaal een leeltjk woordl van den N VJ heeftniet zich los van de partijschap van den strijd tegen het tandbederf aangebonden oorlog op principleele waarden voor den Het Is duidelijk dat men met negennu en de toekomst te bezinnen de horitien tandartsen het tandbederf In heelzon van het denken omsluit slechts het Nederland niet weren kan Die negentienoorlogsgebeupcQ en men vergeet dat tandartsen stuiten bovendien op het verachter dien horizon hoe de oorlog ook zet van talrijke ouders die de tanden vanverloopt ook nog menschelijk leven hun kinderen om politieke redenen nietwacht dat cultiveering behoeft dan meer door den N V D willen laten nakijken dan ooit Zoo groeien thans nieuwe vorzonder dat zij den troost hebben dat helmen die oorlog of geen oorlog beurteop andere wÜze dan wel geschiedt KorJllnga uit een historische ontwikkeling om dit werk groeit ook al weer op eenvoortkomen of die ontwikkeling stuwen smalle strook van onze samenleving zti groeien echter op een smalle strook Maar voor wie een oogenbllk los van zUnvan onze samenleving en hebben zoo partijschap wil oordeelen en los van devooralsnog niet veel meer waarde dan die oorlogsgebeurtenissen die tusschenvan het practische voorbeeld twee ha ikjes onze tanden en kiezen niet In dit licht moet men de l esaneeren en ook geen sociale tandver drijvlgbeid van den N V D zien het werk zorging In het leven roepen die zal van de hulpposten Moeder en Kind dat moeten erkennen dat hier een voorbeeld wij eerder bespraken en dat van de tandJlgt dat hoe de oorlog ook verloopen heelkundige verzorging op de scholen mag strekken moet én tn het materleeie voor welker beschouwing thans aanlelbelang van ons volk èn met het oog op den ding bestaat Die aatjleiding schuilt In een groei van een grootere verantwoordelljk fllm welke over dit werk Is verschenen Seld van het volk als geheel tegenover De film toont het werk van de tand Ichzelf In deze geest stuwen nieuwe artsen van den N V D negentien In gevormen een historische ontwikkeling die tal die er op uittrekken om de gebitten 4cl door geen poütldi lut beïnvloeden Juffrouw Van Zelm komt hi rheen zoodra ze huis is Ze haddenhaar allang thuis verwacht MijnheerTer Laan is niet te bereiken Waar is die juffrouw dan Allanj thuis verwacht en nog niet thuis En die munheer Tear Laan hm we zullen ze wel vinden Hebt u hier een vertrek meneer Gerlake waar we dezen menschen een kort veihooor kunnen afnemen Liefst waar ook een telefoon aanwezig £ l Ja zeker mün werkkamer Komtu mee ik zal er u heen brengen Br kwam op dit oogenlbUk weer een auto het pleintje van de villa opgereden Daar zijn de fotograaf en de polltiedokter met hun helpers De Haas gaeven met de mannen mee naar den tuin en neem aüef oed op Ben klaar kom dan meehelpen bij het verhoor Toen commissari Hert er en menear Gerlake op de werkkamer van den laatste waren aanijekomen viel die politieman steunend in den armsoel achter het schrijfbureau Hebt u vwl eens laat van iheum atiék waarde heer Een verwenschtapijn Neen commissari ik mag m gelukkig in een uilgtekenide gezondheid verheaigen Benijdenswaardig hm een ellendig geval voor u die moord Enfin vooi i w krant git er natuttrlijk copie in Wordt vervolgd Set opperijevel van de Duitsche Smacht maakte Ottudae bekend het 1irijdK l ied van Sebastopol oogmeen van de Sovjeto een de 2ievin beheeredïend heuvelterrain rjeroveren mislukt Boven het ZuiSgilce deel van de Krim heb jen iffiJsche jaohtvliegers op 17 April in ÏÏJiee luchtgeveehten 29 Sovjetrussi £ vliegtuigen m hoofdzaak slagen neergeschoten Het lucht eschut haalde bovendien no U llen onrnuiK Luitenant Lambert ZïkiRde alleen 12 vuandelukie iB tuiKen Aan den benedenloop van den Dojesfcr en in het Bebied van Jassy is ie tracht van de vijandeluke aanvalijn gi teren iets vermindero Emi over de rivier jiezette vijandelijke gevechtspoap werd m de pan gehakt Ba het OosteUike deel van de BoeKovma hebben de Roemeensche troepenrinndelijke strijdkrachten uiteengeÜ n In het gebied van Oelatyn Sïiislau en ten Oosten van StanislauMben Ihntsche en Hongaar he for guÉiea hardnekkigen viiandelijken te öütand gebroken en de Sovjets metnwcre bloed e verhezen teruggedreven Bi Tamopol hebben nieuwe deelen 1 B het garnizoen volgens bevel zich tl vechtende een wee gebaand naar e in felle aanvalsgeveohten opgedrongen en door de luthlmaeht doeltreffend ondersteunde formaties van het leger en van de Waffen SS Daaraiede heeft te heldhaftige strüd van het garnizoen onder leiding van den op den dap vóór het uitbreken gesneuvelden en inmiddels door d n Führer met het Ridderkruis van het IJzeren Kruis ondertcheiden generaalmajoor von Nemdorff zyn emde gevonden In een wbitterden strud van 25 dagen heeft het jarnizücn ondanks uiterst krachtigen vuandehjken afweer m opofferend optreden door eskaders transportvlie ers verzorgd den stormloop van een nieer dan tienvoudige vuandelijke overnacht bit het zwaarste artillerieTuur en onafgebroken luchtaanvallen tandsehouden en door het binden van ïUandeUike strudkrachten den opbouw van êen vast af weerfront mogelllk gemaakt Pas toen gebrek aan munitie en water den verderen tegenItmd onmogeUik maakte werd het bevel gegeven om uit te breken 6i den afgeloopen nacht hebben iterke Duitsohe formaties gevechtsvlieetuigen de spoarwepverken van Kiel met goede uitwekmg aangevallen In de als doel aangegeven gebieilen ontstonden verscheidene groote toanden en uit breide verwoestingen hl Italië ziin stoottroepen eener Oostmarksche divisie grenadiers de mandeliike stellingen buuicngedron en en habben talrijke onderkoijienB ooueblazen Amerikaansche bommenwerpers hebjen m den loop van 17 April opnieuw wreuraanvallen ondernomen op stem van Zuid Oost Europa Vooral in Ifirado werd sohade aangericht in oonwuken en leed de evolkaig verUBen Onder moeilijke afweeromittndigheden werden zeg vijandelijke nieietuigen door strijdkracnten der witache en Bul aarsche luchtverdeditm neergeschoten den atgeloopen nacht hebben mie Britsche vliegtuigen bommen wn vallen op het stedeHike gebied Keulen De militaire oomnwn lor van den grootTOttCtien omr8ep lulten ntgeneraal DUtmar glileravond gei roken over den toe M op do Krlm aan den Pnjeslr In het 5 M van Tarnopol en in het Noordelijk 1 van het OoatelUk front fclöi lenover Sebastopol zoo zeide hU heeft theele overige Krim slechts de rol van vooiierrein dat zijn werk heeft gedaan oe verdediging van de buiteftsteUlngen pol ewlsten gedvfongen heeft tot het geF Van sterke strijdkrachten en hun 1 J flrUte aanvallen aanzlenlMke verllerj In toegebracht Het Ugt voor de hand w Oe nelle opmarsch tijdelijk een crlsls t nd heelt doen ontstaan Alles kwam er p aan de troepen der hondgenooten uit de ïï Ji steiiingen In het gebied rond Sebas te coiicentroeren en het wegdrukken 2 oe fad waarnaar de bolsjewisten met middelen streefden te verhinderen Dat volle gelukt De vraag of en hoe lang ém TRflDVCRZQn llic rj DERLA 4DSCIi CN F Sebastopol gehouden moet kan niet anders beantwoord worden dan volgens uitsluitend strategisch nsodakeiyken mogeUjklieden Aan het in acht nemen van dit strategische principe mag men voor een aanzienlek deel toeschfUven dat t gelukt is den nog korten tyd geleden gespannen en moeilijken toestand in het uitmondingsgefoied van den Dnjestr tot een oplossing te brengen Een strategie welke op prestige successen uit was zou misschien xelfs een langduriger handliavmg van Odessa de moeite waard hebben geacht om naai te streven De Dultadie leiding heeft heel andera gehandeld Ztl heeft kans gezien het een te doen en het andere met te laten dus Odessa zoo Ung te behouden ais met het oog op de ontruiming noodzakelijk was en zich dan toch den terugweg naar den Westelijken oever vaa den Dnjestr vr te maken Er zijn zware gevechten noodig geweest om dit doal te bereiken doch het heeft de moeite geloond het thans reeds aanmerkelijk steviger Duitsche afweerfront aan den Dnjestr is het resultaat van de goede gevechtsprestaties van de troep doch eveneens van duidellike en Juiste besluiten van de leiding De verdedigers van Tarnopol en Kowel hebben belangrijk medegeholpen het vor i men van een nieuw front in Oost Galicië mogelijk te maken Kowel kon ontzet worden Het doorbreken van den ring rond Tarnopol is een voldongen feit De benedenDnjestr en het gebied rond Tarnopol Kowel vormen de deelen van het front waartusschen het Zuidelijke deel van het Oostelhke front thans weder tof staan is gekomen Ongetwijfeld zuilen de bolsjewisten alle pogingen aanwenden om een definitieve consolidatie door meedoogenlooze voortzetting van hun offensief te verhinderen In den gebeelen mlddenaector heencht na de bloedige IneenetortlBg van het bolsjewlatlache offenaief hi het gebied van ftjauaay een rust die oek den Dultschera ten goede komt In het Noorden kan van een bewuste terughoudendheid der bolsjewisten geen sprake itjn Hu i voortdurende offensieven in de sectoren ten Zuidoosten van Ostrof en ten Zuiden van Plekau gingen wat de gebruikte strijdkrachten betrof ver uit boven wat geretmtvaardilgd zou zijn voor een loutere binlUnguctie Hier ging en gaat het om een gevechtsbesUesing in grooten stijl welke militair een doorbraak ten Zuiden van het Peipusmeer politiek uitoefening vtn druk op de Balflach volken en Finland beoogt Des te zwaarder weegt het eclatante echec dat de bolsjewteten hier gelecten hebben aldus generaal Dittmar Voorteekenen der invasie De A N P ooTTeapondent te Berlijn meldt Men kan den laateten tyd een kramt ter hand nemen waarin niet mmstens een artikel voorkomt dat het thema invasie behandelt Dtt geldt niet alleen voor dp Duitsche per doch evenzeer voor de Eneelsche n Amerikaansche bladen en wel m nog ster kere mate Nog zijn er sceptici ook 4l Duitschland die een invasie der Engelschen en Amerikanen in Europa niet althans voorloopig niet verwachten doch hun aantal wordt steeds geringer In de hoogste Duitsche militaire kringen sohijnt men evenwel grootscheepsche militaire operaties der geallieerden binnen niet al te langen tijd waarschijnlijk te achten waairop o a het feit wijst dat de aandacht In versterkte mate op Webt Eurepa geconcentreerd wordt In officieele Duitsche uitlatingen wordt onomwotiden gesproken van te veo achten militaire operatiÏH in het Westen Sterk invasie Ieeer gereed In Engeland van waaruit de sprong naar het continent moet wordetv gewaagd la een geweldig invasieapparaat opgebouwd Een sterk invaaieleger waarvan de manschappen een speciaal ondeirsoheidingsteeken dragen staat gereed om de grootste mlhtalre operatie m de geschiedenis die over den afloop van den oorklg moet beslissen te beglniten Een groot aantal speciale landings vaartuigen Ugt klaar om op een gegeven sein deze troepen naar het Europeesche vasteland over te brengen en m Jareniangea artïeid u het materiaal opgestapeld dat de landing moet vergemakkelijken Het is onder meer bekend dat een groot aantal metalen landingsmatten is vervaardigd om het uitladen van materieel op het vlakke strand een vlot verloop te doen hebben Daarbt zuilen ongetwijfeld nog volkomen nieuwe wapens in den strijd worden geworpen De Amerikanen hebben voor de invasie een vliegenden vJammenwerper geconstrueerd een vliegtuig dat een met een zeer brandbare vloeistof gevulde tank uitwerpt waardoor over een groote oppervlakte alles In vlammen opgaat Terwijl over de waarschijnlijkheid van komende geallieerde operaties weinig twufel bei taBt mbet men in het duister tasten omtrent het tijdstip en de plaats waar zij verwacht kunneij worden tot op zekeie hoogte zelfs omtrent de wijze waarop de geallieerden te werk zuUen gaan J ac D aanstaande De nervositeit die in het geallieerde kamp heerscht en die de laatste dagen tot een climax IS gestegen doet vermoeden dat de dag D aanstaande Is De weersomstandigheden zijn voor een landingoperatie gunstiger dan over eenigen tijd waarschijnlijk het geval zal zijn Hoewel voor het openen van een offeniilef In het Westen door de geallieerden alleen een frontale aanval op de Duitsche AtlantlkWalT in aanmerking schijnt te komen enV het element der veo rassuïg geen overwegende rol zal kunnen spelen temeer ornaat de luchtverkenning den Duttschers alle voorbereidingen aan gene zijde van het Kanaal moet verraden blijven de punten waarop d landing zich zal concentreeren een onzekere factor en daar teder uur btj een dergelijke operatie winst beteekent Is aan te nemen dat bj de hmdlog een zoo groot mogelijk gebruik zal warden gemaakt van de na itelt ke Juistemis en van den In dit jaargetjjd vaak boven het zeegebied banenden nevel Aanwijzingen Er aUn evenwel nog andere aanwijzingen dat de geallieerden spoedig den grooten stap zullen wagen Als zoodanig kunnen hoewel dit met noodzakelijk het geval behoeft te zijn de m den laatsten tijd aanzienlijk m omvang toegenomen Angio Amerlkaansche luchtaanvallen op de belangirtjke continentale spoorwegverblndmÊcn niet alleen in West ropa doch ook verder in het achterland gelden alemede de aanvallen op Duitsche vliegvelden Ook de opvallende InacUvltelt der Britsche luchtmacht die den laatsten tijd weinig nachtelijke bombardementen heeft uitgevoerd kan haar oorzaak vinden In den wensch deze voor d komende operatiea te sparen Een feit dat wel het sterkst erop wijst dat de Invasie op handen is la het met Ingang van Dinsdag afgekondigde verbod der Britsche regeering aan alle diplomatieke vertegenwoordi ngen in Engeland met uitzondering van de Amerikaansche en SovjetJRuasiaclïe en die der Dominions niet voor de Sngelsche censuur controleerbare mededeelingen aan haar regeeringen te doen De leden der diplomatieke vertegenwoordigingen waaronder ook die der Veteenigde naties mogen het Britsche eiland niet verlaten Het Is nauwelijks aan te nemen dat de Britsche regeering tot een dergelijke vèrstFekkenden maatregel die gemotivee wordt n et de noodzakelBkheld hel uitlekken van gegevens omtrent komende militair operaties te voorkomen zou ztin over ecaan indien nüM werkelijk spoedig een gTootaoicepich miutalre actie te verwachten ware Uw zolder moet opgemimd xifn Wat niet mtsKn kimt plaatat n aan dankant klejaie dingen worden in kistenen kastenvgelierfeii TMdM lorgt u ▼oor Mnselnnaterhal nwd water en run whon of hark NEDERLAND EN DE INVASIE Bet water als bond c oot der Terdedlgen P K Sonderbericht In iet Wegten Aanl Zouden de Ainglo Amerikanen uitgnondinfïsgebied van Sjfhelde en Run de mvasie willen begmnen en Willen doen slagen dan zouden zu een van de groote havens m handen moeten zien te krygen b v Amsterdam Rottendam of Antwerpen Reeds smds jaar en dag is men ermede begonnen met ruifcmakmg van de bestaande Nederlandsche vestingswerken aan de toegangswegen naar de verder m het land gelegen groote havens en aan andere het eerst m aanmerking komende landinigsplaatsen versperrmgsforten aan te leiïgen Zü zijn mtussdien geweldige van onder tot boven van zware waipens voorziene betonnen vestingen geworden waar tusschen m weer met gabruikmakmg van de oms 50 meter hooee voor den verdediger zaer gunstiige Kust een keten van te genstandsnésten is aangelegd Alle belangriike plaatsen in het binnenland hebben daarbi haar eijten beveiligingsgordels gekregen die voor een deel als veldveirsterkinigen zun gedeel tls iiekiveTsteTkinigen z n gebouwd De overstrpomuupszènes loopen nu o dat zü zoowel de eerste verdedigmgsUn ie aan de Inist beveiligen zooals ook de overige verdedigmgsImies en sectoren m een practiscih onandeitoroken verband zi di aaneenrijen Ook wanpeer vijandeluke luchtlandinigstroepen erjfens m net vlakke binnenlaiid waar missdhien het overstroopiin snet maar dun is dalen hebben zü geen bewegingsVTÜhedd Of het ondarwater ezete land voor den vuand praotisch werkelivk onbegaanbaar is IS iets dat proefondervindeliik bewiis noodi g heeft Dergelijke proeven zyn reeds veelvuldig genomen en worden onder wisselende omstandifiheden en met telkens andere middelen herhaald Deze poefnemingen zim totdusver voor alle voertuigen op ondubbelzinnige w vze negatief uitgevallen De waterspiegel is weliswaar met zoo hoog dat de voertuwen waarmede proeven genomen zijn geheel onder water kwamen maar zij bleven hopeloos steken Infanteristen die probeerden door het water heen te waden onverschrokken kerels en goede zwemmers die zich vrijwillig hadden aangemeld gleden uit lagen weldra languit m het water kw gmen slechts moeizaam overeind met vuil geworden onklaar geraakte wapens verloren in den moerassigen grond hun laarzen kwamen slechts langzaam en met groote moeite vooruit en de voorsten kwamen tenslotte terecht in een afwateringsgreppel zoodat de poging moest worden gestaakt Door de polders loopt een groot aantal van dergelijke greppels daar zij onder den waterspiegel niet te zien zijn vormen zij vallen voor man en paard booten en alle vaartuigen met eenigen diepgang e diter loopen weer aan den grond omdat de waterstand voor hen te laag is Waar echter voor mbbtrbooten en indej e overtochtsmiddelen met zeer geringen diepgang een mogeliikheid bfstaat om hier doorheen te komen wopden bizondere hindernissen opgeworpen Bizondere voorzorgsmaatregeien zün voorts daar genomen waar eert verharde weg vlak onder den waterstfiegel lo n t of waar een tracé v an ee weg of spoordijk dam of dijk boven het water lutkomt Eisenhower zoi hier thans precies zoo een echec Uiden als de hertog ven lva en de hertoir van P airma voor de watervlakten toeji de Nederlanders in den htiogsten flood eenvoudig de diiken doorstaken Thans worden geen dijken meer doorgestoken De te Kniek van de wilde overstroombijj is vervangen door Öe meer verfijnde en gecomphoeeTde methoden en van de beteugelde overstrooming KrieBSberichter dr Gerhard Rrausa BiHttmUtitd XAtiDV A 4 T NEDEUL AND Het Ktafkwirtier van de i andwadht Nederlapd meldt Het behoeft geen verwondering te wekken dat ifeeds Hhans ran bepaalde zijde getracht wondt het werk van de Landwacht in een kwaad dagUoht te stellen door het verspreiden v i allerlei jieruch fen en roddelpraatjes die kant noch vi al raken Het goedwillende deel der bevolkmg moet ernstig worden gewaarschuwd tegen dergelijke practüken immers de taak van de Landwacht is een ieder genoegzaam bekend en bestaat uit een befitr dm g van de onderwereld de uitroeiing van den clandestienen handel en het bescheamen van leven en goed van iederen Nederlander die het eerlijk met z n volk meent Laat u niet verleiden door gehoor te Keven aan afbrekende critiek waarvan de opzet zeer duidelijk is Werkt mede aan de bestrijding yan wantoestanden en onthoudt u van iedere vüatidel kË daad Mocht u aangehouden worden voldoe dan aan de bevelen TwUifelt u er aan met leden van de Landwacht te doen te habben herikenbaar aan een rooden band met het opschrift Landwacht Nederland om den linkeraranp en in het bezit van een legitimatie meldt dit dan ooffenblikkeiük aan de dichtstbijzijnde Landwachtmstantie of post van de NfederlandSche poli tifi Mefde met uw hulp zal de Landwacht erin alagen haar taak in het bela ig van ons geheele volk te vervullen DE Luchtaanval op den haag f in den An jlo AmeriJtaanschen taanval op Dmsda U Aptil op stadsdeel van Den Haag ivaar talrijke Nedorlandsdie dienstgebouwen bevinden is het aantal dooden gestegen tot 62 waarvan 26 vrouwen 6 ziekenhuizen bevinden zKh no 23 zwaargewonden j e scholen een bolwerk der reactie Morgen houdt Max Blokzijl om 18 45 uu vja Hilversum 1 zü radiopraatje ditmaal Bftiteld JDe scholen een bolwerk der reactie De xooveelste waarschuwing Zaterdagmddag was de 22 Jarlge M van der Fesaten te Weert met zijn vriend Dlercks bezig met een explosief projectiel Toen hij het op een vensterbank sloeg volgde een explosie Van der F werd de rechterhand afgerukt en zijn hootd door de enorme gplinterwerking deer lijk verminkt terwfll ook ijjn borst werd opengescheto d Dlercks die in n n nsUQheld stond kreeg vele spUnters voomsmeülk in een dijbeen n werd nraar gewond oDgenomen Van der T is korten tijd later erleden Strijd tegen het tandbederf belichting LS bet Juist Is dat hst klsMs oclaliame als uitvloeisel van het kapitalisme mét het kapU A van een aleuwe tmtwikkeling die den menacb leidt naar een hoogeren vorm van samenleving n l die van bet gemeenschapasoclallsme dan Is het zeker dat ook ia de practische Instellingen vai onze samenleving nieuwe vormen moetoi groeien welke den toets van bet nieuwe principe kunnen doorstaan Het gemeenschapssoclallsme stelt den eisch dat het volk als gesloten i afgeronde gemeenschap geen meer of minderwaardigheid van zijn deelen klas In Nederlandsch Indlë geüntemrerde burgers l et Nederlandsche Roode Kruis ontving wederom opgaven van in NederlandschIndië geïnterneerde burgers vah NederlandscV nationaliteit Van de navolgende geïnterneerden konden tot op hede i de adressen der naaste faTiiIiebetrekkingen of van andere belanghebbenden hier t iuide niet worden opgespoord Achter de namen vindt men en korte aanduiding omtrent leeftijd en beroep Ree Nlcolaas van 27 klerk Regensburg M J W 49 klerk Regnault J C 30 accountant Begtrl C de 10 student ReU bert Willy 2S ingenieur of ma linlat Renuneis F H 56 klerk Rcnout J J 55 hoofdopzichter Reyllng G J 35 klerk Rhemrev J M C 30 klerk Richters J F J 59 ondernemer Riel Everhardus van 51 kapper Roben Rudolph 49 klerk Rochemont Rudolf de 35 klerk RodeiT Jaap de 19 student Rodljk J H 47 colporteur Roeien A D 18 student Roest C H G 48 koopman Ronz W T 51 leeraar Roo J H de 43 accountant Rood Joseph van 54 directeur Roos Dirk de 46 kapitein Roosenbeek Theodorus van 27 opzichter Roosjen J C 45 omroeper Roozendaal r A H 25 klefk Roozendaal Joch 32 ontwerper Rosihalen C A 26 waker Rossen J M van 36 machmlst Rotfa A S 91 koopman Rothkrans L J 17 student Rover J C 43 onderzoeker Rusche T W A 47 leeraar Russel J P A 51 zeeman Ru set L J 62 lecraar HIJff P L 18 student Rijk Anthonius de 10 klerk Rijke M C 1 29 pakhuisopzichter Rijken B C 47 waker Rijkenrapp Felex 47 kantoorbediende Rijn E J van 18 student Rijn Rembrandt van 58 klerk Rijnders Gijsbertus SO gepensioneerd Rijnders J A 19 student Sant C T 10 student Sayet L C 45 accoutant Schafet Dirk 57 agent Schallig J P 51 klerk Scheeres W J 4 hoofdopzichter Scheffelaar P C 33 hoofd opzichter Schellens E J 60 electrotechnisch ingenieur fcheltena Schelle 28 kleermaker Schenk M 34 hoofd opzichter Schiweck L L 17 student Schiweck R G J 25 werkman ScMechtCT Michlel 18 zonder beroep Schlechter Robbert M gepensioneerd Schluter C F 18 leeraar Schnitger F P 53 klerk Schoemakcr Pleter 39 ingenieur of machinist Schol Engel 33 klerk Scholier J P 35 hoofd opzichter Schonenberg K B J F 35 leeraar Schoonenberg C J F 27 ass Inspecteur van politie Schotanus Pleter 49 hoofd ziekenverpleger Schotborgh Hugo 30 klerk Schotel P L 50 koopman Schouten Maxlmlliaan 19 student Schra Willy 18 student Schrader F E 53 chauffeur Schrauwen P H 33 lOerk Schreuder L J 3 klerk Schroder M W B 55 oudEoldaat Schuak C A H 51 klerk Schubert Willem van 52 schoenmaker Schueren G J van de 61 klerk Schultemaker Jan 53 klerk Schuitevoerder Dirk 42 klerk Schultz J G 55 kWrk Schumacher H M M 60 leeraar Schuttevaer Jan 44 klerk Schutlevaer Johan 52 klerk Sciplo Bmme DanlBl 40 klerk Seegers F J 19 atnnient Seegers J H D G 54 koopman Selles J W P J 43 agent Selsr Theodorus 19 student Sellberger C C 59 pakhuisopzichter Sengeli F M 40 hoofdmachlntót Sesseler W L B6 klerk Seventer J W A 19 student Severien Rudy 18 student Slebent H C 53 leeraar Siegers C C 19 student Siersma Jan 54 gepensioneerd Stgmond Eduard 57 klerk Simons Hendrik 52 klerk Simons J L 54 directeur van gevangenis Simonse G P 42 klerk Slssergh Andrees 51 accountant Sltskoom Hendrlkus 30 zeeman Vacorden Thomas 52 waker Belanghebbenden gelieven zich ter verkrijging van nadere mlichtingen te wendentot de Ve afdeeling van het Informatiebureau van het Ned Roode Kruis dr Kuyperstraat 9 s Gra venhage onder opgave vanzoo volledig mogelijke gegevens omtrentnaam voornamen geboortedatum twroep werkgever en laatst bekende adres dergeXntemeerden De taaltreln De jjersdlenst van den Ned Omroep meldt Ingaande Woensdag 19 April zal eiken Woenadagavond van 19 4 30 18 uur over Hilversum I een gesprek worden uitgezonden van eenlge forensen die van ie hoofdstad naar hun woonplaats in het Gooi terugkeeren Het zijn zekw niet alleen de mhider ontwikkelden die vreemde woorden verfceerd getiruiken maar er zijn overal menschen die graag een vreemd woord kiezen zonder dat zij precies weten wat dit beteekent Nu zal prof De Wijs en zijn medereizigen in een iuchttg gesprek veel misverstanden uit den weg Imnnen ruimen Wie een luchtig en genoeglSk halfuurtje wil meemaken luistere naar deze uitzending J e taaltrein Ovemden Het 8 Jarlg dochtertje van den landbouwer Lokker wonende In de omgeving van Dlrksland Is gistermorgen op weg naar school onder een ïandhouwwagen bespannen met twee paarden geraakt en na eenlge uren In het ziekenhuis ov rled fi Beotlhirilien er staabdnteclj fM M l ƒ ISOB 182811 1000 6447 13677 tfÓD 20212 40a 701S UBOS 1909S 4939 f20D 11339 13003 20909 tjS 1 100 IS99 MOl 4337 139M van imo vna wat KERK EN SCHOOL DC AANIJOUOBB WINT vraag stellen of dit werk goed is o niet Voorop staat bet telt dat het tandbederf In ons volk een zeer ver doorggvreten kwaad la tn een eerste klas in Groningen trof de tandarts 102 kiezen aan waarvan er 101 onmiddellijk ingrijpen noodig hadden In een eerste klas elders In het land werden 147 kiezen Sagekeken die alle 141 behandeld moesten worden Zooder onderzoek en behandeling waren al deze gebitten verloren gegaan met alle daaraan verbonden schade voor het lichaam van Duizenden Jonge arbeiders koesteren geea anderen weiiseh dan hun vak zo goed mogelgk te leeten opdat ze later een behoorlijk tuk brood kunnen verdienen Honderden zijn er echter die voelen dat ze tot Iets meer in staat zUn dan tot behoorlijk vakmanschap alteen dat ze mits na een goede opleiding later ook wel een meer leidende positie zouden In kunnen nemen Dat zijn de jongelui die na hun dagtaak nog weer naar de studleboeken grijpen en zwoegen en ploeteren om vooruit te komen Al te vaak echter ia het tijd of geldgebrek echter sterker dan de goede wil voor hen nu werd Indeitijd het Langemarck Studium opgericht Ieder die tMVijzen kan dat hij voor een verdere btudie geschikt Is wat zijn aan leg zoowel als wat EUa persooniijkheld betreft kan door deze instelling een kosteloos opleiding voor het begeerde t eroep verkrUgen Zoawel In de beroepskeuze als In O plaats waar men zijn beroep tater wil uitoefenen blijft men volkomen vrij Ook de studiekosten enz behoeven niet te worden terugbetaald Elk flinke jonge kerel die de lagere schoot geheel heeft doorloopen en slja kans een wit crob eren kan zich aanmelden bij het Langemgrek Studium LangeVijverberg 8 Den Haag In een z g scnltuagskamp krijgt hij dan de gelegenheid ztjn geschiktheid te bewijzen KERKNIEUWS Ned Herv Kerk Beroepen te Olnteloonl toez ds J BateUan te Tholen die voor dtt beroep bedankte Ver van VrUz Hervormden Drietal te Delft vacature J B Schouwlnk ds A Ver traaten te Irnsum cand C A KttrndörCfer te Harderwijk en cand K J F Keunlng te Donkerbroek Geref Kerken Benoemd tot directeur van het te stichten zendingscentrum da B Riditers te Heer Hugowaard Aangenomen naar Rotterdam Centrum als vangellsatl predikant ds J M van Krimpan te Homhuizen Kloosterburen Aangenomen naar Middelburg als missionaris predikant ds R W Popma te Vreeland Radioprocrromma oenderdag M ni 1M4 BH I 414 4 M 141 Lichte marsehan tJI BNO 1 M Oymn T U Ork w KrOger 7 a sportn IN BNO i U Ochtendklanken 1 41 M V d Buiavr et lacht ork conc Godad oltz UM Ork Fr Keth II go a suiten uit de Dultsch letterktmde v van daag ll is Het Ned strijkkwartet II DO Alm Job Jong otgel 1141 BNO II00 Dageboortedag v i FDhrer 11 IS Amus ork sol gr 14 00 Cuid vaderlsndsche folktorl ten V t4ii Helodlsten en sol 18 lo Vloot enpiano 18 30 En hier Is de koffergram 18 ogSalonork 1149 BNO 17 OO Th Uden Masman 17 30 Nieuws In een notedop 1141 Planoduo De Raatt en Schutte 1100 BNO 18 06 Dat zUn werk het onre zU 1145 Brandende kwesues 19 00 BNO 10 19 Concertgeb ork 10 95 Ooethe en de Nederlanden M HConcertgeb oi k en C de Groot planp 10 HKamemnuz Na U IS ailcsn v radlocentr tl M rragm uit Duitsche opera s 1100 BNO Oltaarsoel Uil 1100 Vertrouwde wijzen In bohte rij MARKTBERICHTEN BOTTEBDAMSCHB VEEMARKT Jg April Aanvoer in tc taal 620 dieren waaronder 4S paarden 8 veulens 347 runderen 16 graskalveren 19 achapen en 185 biggen lto v U 17 00 Trio Pasquier en zanglntena UN Cor Slem orgel II M Hang ork U Vtres II01 BNO II19 v d Jeugd II10 Ork E Wolff sol en orgeUoll It 19 VUfllg Jarea her I 10 30 Oet stad en ommelaand tl II Zingen zonder aorgen U 49 AvondwIJd 12 M BNO n 15 7ie Htiv 1 M n n slem V h BIJk i KEURINGEN B t SS Enattkomma Ao AeeH Bie4 I dcr Kcioadc Ne l rl o4 T kan ileii aanmeUoi teneliMl sekeurd te wordto voor de Waffen SS 8S wactatbatutto In Amerifoort Landotvrm Medertand Kriegsmarino en tfe Gcrraaansche SS tn Nedctluid Personen tusschen 19 en J6 jaar di antneklLnespUchllg zjjn voor de tewerksteWns knnnen rich evenrens aanmetden en worden gedurende bun vcrblntenia van d tewerkiteltlnK vrlJ SMCeld X C MkA DU oiue vTiJw lgers Een aangenaam onderhoud Van een onzermannen met de Sovjet+bevblkmg S S P JC Schremmer O H Officier In d Waffen M kan leder worden die na teunlnsta één Jaar diensttijd stia geschiktheid voor de offlciersoplewng heeft bewesan ZUn ichwikipleidtng Is niet doorslaggevend beSHssend vooc bsvoTdenuif zUn karakter ledtag prestatie Tijdens de KeurlngeD worden ali taillcfatlngea vetstiekt met betrekking tot de ver zorging van fammeleden Haait dét opleiding extra levensnMdeien etc eveneens verstrekken aUe mitohtlngen en gratis reisbUJetten voor de heen en terugreis de navolgend Nebenstellen der Waffen SS Ams terdam Dam 4 Alknuuu Langestraat 86 Heerlen gaioleastraat eS Groningen HeerAnstraat 48 Enschede Bengelosche Straat 30 en net SS Ersatzkommando Den Haag Kilte Vijverberg S 20 April 9 14 00 uur Amaterdaih Dasn 4 21 April 14 00 mte Utrecbg N V Hula Ondrgisicht t4S n April 9 14 op unr Amersfoett Pel Durehgangslager I eusderweg 11 = Feuilhton 7i Job n vervtolgde DE TRAGEDIE WAN EIKENHOt Oorspr Tomaa van Joh 9 En nu waarde hc f Herber toen De Haag het vertrek fiadverlaten vertel me eengl precieai water lï gebeurd fii ijet kort en geheel volgen dewaarheid vertelde mepeer Gerfake hoe het Ujk van Eduard Houlbert wasgevonden De oogen van den comlfnissaris vlogen van den sen naar denander Niemand heeft du een schot gehooipd Alle ramen staan todi open Hbr was muziek hier en er wpragelachen en gepraat en dan dea tand is vtU jjroot Het was Leo van Ree die antwootdde HU stond naast mijnheer Gerlake Wie bent u vro de commissaris i Van Ree Joaimall t van het blfdvan miinheer Gerlake 1 Oonamissan Heitiec lachte e ibeetje wrang Ha één van die nieu wsgierigemensdien die overal bij willen zijn een vriend van De Haas is het niet Juist OMnmissaria en som nogwel eens vlugger dan de politie Oe politieman keek hem afkeuren4 aan WANNEER VERDUISTEREN tot 22 April moet verd lsteri wwden m t M iM ma 19 AfT Mwui 09 i nder 16 n 29 Apr Maan op 8 tS onder VIM 21 Apr Slaaii op iM onder UJZ Wie heeft den dood geoonttateerd Ik antwoordde dokiegr Ter Haar een revolverschot even boven het hartDe dood moet onmldidelUf zün ingetreden Hoelang geleden Ongeveer een tiur voor het vinden van het Ujk du oo het oogenbliktMieeveer twee en een half utgr geleden Lag er een wapen bü het UdiaainT Niets ervan gezien conunittaa Op het oogenblik k wam inspectetff De Haag het vertrek weer binnen En vroeg Herber kort