Goudsche Courant, donderdag 20 april 1944

CODBANT Inopderdag 20 April 1944 Bureau Markt 31 TelCfooD ST4B Pottiekeolng tt400 GGUDSCHE NIEUWSBLA D VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prji S cewt per ni nnmer 83st Jaargang No 21527 ChefcedactMVi r TIETER Qouda DE DISTRIBUTIE VAN TEXTIELGOEDEREN JËBFELUKHEIO BU DEI MENSCH Dr Waardenburg ever de nienwcre vondsten Dr P J Waardenburg oogarts te Arntoetn en prhraat docent in de medische erfelijkheidaleeir aan de Rijksimiversitett te Utrecht aprak sterpvond in Amicitlja voor het Natuurkimdi g Genootschep over Nieuwere vondsten omtrent erteiyicheid bü den mensch De grondleggers van de wetenschapolijke erfelij kheidsleer zijn de Sngelsche antjiropoiooj G lton 182i 1911 en de Augustijn Mijdel 1822 1884 De eerste bestudeerde speciaal de erl lijikheid van geeatelüke eigenachappen bij den menaohen en de laatste de overerving ibij planten Pas na 1902 heeft men kunnen bewijzen dat lichamelijlte kenmerken ziekten afwijkingen bij menschen erfelijk kunnen zijn Voorail gedurende de laatste 25 jaar heeft deze studie een geweldige vlucht i nomen Belangrijk is hierbij het onderzoek vaii tweelingen vooral de eeneiige Toegeliciit door lidiübeelden behandelde spreker een groot aantal gevallen van deze tweelingen Als een eigenschap ibij beiden voorkomt is dróe erfelijk Zoo blijken scheel zien bijliendheid maar o de leeftijd dien men bereikt erfelijke factoïen te kunnen zijn Door de t b c worden het eerst aangetast zü die hiervoor een gelijke dispositie hebben Bij de afwijkingen die plotseling bü de kinderen te voorschijn komen terwijl de ouden somaal zijn blijkt den laatsten tijd steeds meer dat de ouders toch dragers zijn van deze eigenschappen Dr Waaidenburg heeft dit aangetoond bij att in By een huwelijk van bloedverwanten is de kans 24 maal zoo groot dat zidi bepaalde afwijkingen bü het nageslacht lullen voordoea els bij normale huwelijken Met versobillende voorbeelden en stanuljoomen verkregen bij recente onderzoekingen verklaarde dr Waardeniiurg wat hiervan de oorzaak is TwükUc punten geldig verklaard voer meiajee en jongensjvaa 1 tot IS De textielvoonzienlng van het Tmderlandsciie voUk kan wegens gebak aan grondstoffen en de nog slecits sohaairsohe V Oonraden waartegenoiter een steeds stüigender behoefte iiestSat ten gevolge van alatage niet op de nopmale wijze geschiédai Dit sluit eohter niet uit dat de overheid er nrfar streeft zoo goed mogeUjlc in de noodgevallen te voorzien Dat daarbij in eerste mstantie de door oarlogss eweld getroffoi inwoneiB van verschillende steden zoo Botterdcm Enschedé Eindhoven en niimegen in aanmoüting komen om den allereersten nood te lenigen voor zoov zulks mogeUlK is zal een ieder begrijpen Oekqpeelt de voofziening van iniisk htin iai zooals zi Kenhuizen kraamini kJhtiiken cd met textielgoederen een belingriJike roL Bovendien bevordert h Rü abui eaiu Diatex voor zooveel m het vermoeien ligt eJke repairatie en vlentietiwingsmogeliiikheid ten aanzien i an de nog in het bezit der bevolking zijnde kileeding Thans kan ooic worden medegedeeldedat met het oog dp de kleedingyooiziening van de opg iende Jeugd wierkleeding het meest aan sUrtage onderhevig is en die bovraidien uit de kleeren groeiUi met tniaiddellljfeen ingangwederom 20 pun en veor den aaniknopvan textielgoederen worBen geldigverklaard en wel voor de meisjes enionigens van 3 tot 15 jaar die in hetbezit zün van de kleedin arten V 41S en V Ï15 alaknede voor de kleuter vsm 1 tot 3 jaar die in het bezit eiinvan de kleedingkaart V 515 Voor alle overige categorieën vande bevolking kimnen thana op grondvan de hierl ovengenoen de motievainog geen nieuwe punten worden geldigverklaani Dc geldende bepalingeo Naar aanleiding van taUooze vragen welke met betrekkiiu tot de distiübutie van textielgoederen worden gestold wordt hieronder een overzicht gegeven van de op het oogenblüc geidende bepalingen In VeiJDand met de uit ebreidheid der hierbedoelde voorechtiften zal dit overeicht niet in één keer worden gepubliceerd De lezer hoüde er dus rekening mede dat op het onderstaande nog enkele aanvullende bepiclhten rullen volgen Het is voorts van belang voor het publiek te weten dat wanneer de gewenschte goederen niet zoo Vlot bil den handel vertoiigbaar zijn de oonzaak daarvan niet altijd bü den handel mo t warden gezocht Welke punten thans geldig zijn Op het oogenbak ziV van alle in omloop zijnde kleedingkaarten a voI ende punten geldig ongeacht den op deze kaarten voorkómenden anders uid ndcn datumopdruk Mannen en Joniens van 15 Jaar en oudar V 116 punten 61 t m 80 Vrouwen en meisjes van 19 Jaar en oudst V aisi punten H Urn ao Jongens van 3 tot 16 Jaar V 31S inintan 41 t m 100 Melsies van 3 tot 19 Jaar V 416 punia 41 t m lOO Kleuteni van 1 tot 3 jaar V SIS punten 41 t m 100 Babies tot 1 jaaï V 61S alle punten Toeslalkaart vSilF a t mbeden CV IM ialle punten Toeslagkavt voor ïongene en meisjes van 15 tot 18 jaar V 715 puntMX 11 t m 30 Nieuwe punten worden uitsluitend geldig verklaard dpot Iniddiel van een ofllcl bericht In de per Bepaling der leettUden Wanneer hier gesproleen wordt ven a personen beneden lïl jaar b personen van 15 Jaar en ouder c personen van 15 18 Jaar worden daarmede bedoeM a personen gQboren na 13 Juni 1928 b personen geboren voor 14 Jum 1918 personen fleboren na 13 Juni 1900 r 14 Jttnl 1928 VOOR DEN KANTONRECHTER Taptemelk met 70 Water Het bescheiden mannetje met hat zilverwitte haar en het rimpelige gelaat zou men zich tusschen folianten aan een ouderwetsch bureau op een of ander kantoor hebben kunnen voorstellen en t was een groote ver ratsing ta vernemen dat deze 69Jarige J de B uit Oudewater een melkhandelaar is en den dader van een mclkknoeierlj van een zoodanig formaat als tot duaver hier nog niet medegemaakt Hij was gesnapt blJ het vervoeren van taptemelk met ruim 70 water Dat was al ongeveer ijs zeide op het lage vriesptmt doelende de kantonrechter mr 3 A van BroniOiorst die veronderstelde dat deze melk al zoorveel van haar principieale witte kleur was afgeweken dat zu er ongeveer blauw zal hebben uitgezien t Was opzet gaf het keurige mannetje met z n bed sde manier van doen volmondig toe Ik had te weimft melk en wist geen raad om m n klahten te bedienen U bent ook al eens veroordeeld wegens het vervaischen van tabakslionnen las de rechter In de stukken t Zit blijkbaar in het bloed en t is op de melk overgeslagen De melkslijt verklaarde het gebeurde met te zeggen Aftt hij eén gekke bui had gehad t Was de bedoeling geweest de laatste klanten met deze taptemelk ze had een kalkwaterkleurtje vertelde de keunpeester te bedlene maar hIJ had het tofch niet aangadurfd De limbtenaar van het Openbaar Ministerie mr ï W van Doom sprak van een ultzoDderlUk sterke vervalschmg en men kan nu wel zeggen ldat Iemand van 59 jaar buiten het hills van bewaring moet blijven maar h t alWemeen belang elacht toch voor een d r elfik feit d t met oplichting Is gelijk te stellenf een hechtenlsatraf die het O M voorstelde op drie dagen te bepalen De ambteiiaar deelde er bij mede dat hIJ publicatie van het vtHinls zal bevorderen en bii herhaling M uitoefening van het hedryf onjmogelijk zal ihaken tte melkboer Verzocht een geldboete op te legeen Imaar rechter vond het gebeurde al te ge en legde da drie dagen hechtenis op 1 ia au oo dom of probeer Je altm aldus de rechter tot den 61 Jarigen ReeUwiJksiSien Inelkslljter J A E die terecht 1 stond wegens het verkoopen van taptemelk met etjn ta hoog vetgehalte t Zal wel dadht de rechter de bedoeling geweest zijn ges ndaardi eerde melk met een te laag vetg alta te leve ren maar de melk zat toevallig In een bus dia niat voof voUa melk was aangeduid Da melkhandelaar aaide dat hij by een Juffrouw melk had gebracht doch de klant zeld toen kamamuk te moeten hebben Htj had da andere melk teruggenomen en nu veronderstelde hij za bU vergissing In een busje gedaan te babban waar wat taptemelk IniSt Dat klopt niet verklaarda da keurmeester want het busja bevatte drie k vier liter melk en als daar en Uter volle melk bij zat lou het mengsel en geheel andervetgehalte moeten hebben opleveren dan het nu bevatte En verder sprak de recht la da bevniste Jufirouw later bu de poUtle wazenvertellen dat de melkboer haar had gevraagd e zeggen dat htJ een Uter zoete melk had teruggenomen Zij lelde dit toen gezegd te hebben maar kWam deze verklarlngi herroepen omdat zU valsch was Al U il leugen nog zoo snel aldtu da kantonrechter maar de melkhandelaar bla l sr ba dat het gegaan was zooals hU gezegd had De ambteiaar was van oordeel dat hetHer geen vergissing betrof maar dat de UJter haatt gefirobeod de boel om den tuin ta lelden Daar htJ döi laatsten tijd goed heeft opgepast na te voren eenlga malen geverbaliseerd te zijn wUde het O M een hechtenis vragen Het vorderde ƒ M lioata subs 30 dagen heditenls De uitspraak was 75 sut s tS dagen ELCK WAT WILS IN REUNIE Van groote aUure was het Elck watwils irograsnma dat het Van Meuia gezelschap gisterannjnd in Reunie onder de wat wijdsdie benaming vaa cabaret en vaiiétérevne opvoerd niet maar aan den anderen t£ant viel er toch wel wat aaldlgs te waaideeren en de artisten heiden met prettig enthotisiasme gewerkt Het best wa ongetwijfeld Huib van Meurs zelf met een pimtige en uitstekende Buziauimitaüe en gulle waardeering had het talrijlce publiek ook voor Lia Bos dia èn als vrouwelijke komiek en ais cabaratière met veel temperament wat geohargeerden maar in elk geval sappigen Aimsterdamsohen valkshumor bracht Harry Meijer was conferencier hy kwam niet boven deit clichéstijl uit en twas niet altijd even fijn wat hij zeide De Koovikl Haiwaiians waren drie zingende en musiceerende zusjes tisheusch de bruisende en met de bruizende zee Herman Teunissen be$i eelde de popu laire acoDirdeon verzorgde de piano begeleiding en vormde met Harry Meijer de vroolijke Jordaners die met ie jQrdaan overigens alleen den naam gemeen hadden De avond bood veel vroolükheid vooc de toeschouwers die göedlach ea bartelük waren en i raai medezongen S v d Kraats dooh voor i KERK EN SCHOOL JProf J Hesstnz t Te s Grevenha e i op TO JarigSF leeftijd overleden prof J Hesslng blionder hi gleeriMr In de Regellaaasche phllosofie t loeiden KERKNIEUW Ned eiv iKjerk Aangenomen ni Dordrecht vacsture ds Jac Petri da Ad Oskamp te Haren Gr Aangenomen naar Utrecht vl ftiende predlkantsplaats ds C Brouwer ta wllnls Aangenomen naar Zegveld cand M J ten Bniggenkate hulp prediker te BUtersum Geref Kerke Twe tal ta krallngsche Veer ds Y Peenirtra te Poesena en J C See gera te De Glbid Beroepen te West Usselmonde ds A B C Botlatul te Oostkapelle Chr Geref Merk Tweetal ta Zwtindrecht ds H van Leeuwen te Brmelo en os G A ZiJderveld te Zfiamslag ttéS Rerv Ke k Beroepen te ZwUndrecht tweede predlkantsplaats ds O C Molenaar te WUk btl Duurstede Aangenomen naar Wierden ds D B van Lokhorst te Papandrecht Benoemd tot hulpprediker s Nijmegen ds G van tteraon emeritus predikant aldaar Beroepen ia Dinteloord ds J I Poot ta Ameide en Tienhoven Remonstr Broederschap 13enoamd tot hulpprediker tet Amsterdain vnt dr L J van Holk te Leiden Hebt u vanavond iets bijzondersaan hem opgemerkt Was hü zenuwachtig of kon u meiken dat hü éénvan de gasten veimeed Om eerlijk te zijn moet ik bekennen dat ik h n taaasc eenmaal h gezien en wel bü zün binnenkomen Daarna was hii onder de joh t i U kent hem dus uitslunend doorzijn artikelen Van zijn p g oanlijkleven weet u niets f Neeri De cognmlssaris keek den neer Ge lalte sdierp aan Het komt me vreemd voat dat a van uw medewerkers niets weet hm we zullen zien Dat is alles wat ik momenteel van u wikte weten Zoodra inspecteur De Haas hier is kunt u uw gasten ien voor één bu ma sturen Mijn vrouw en mün dochter zijn momenteel op tiaar kamei b hetnoodzakeli We moettn iedereen een verhoor afnan i zooder uitzondering Laat uw vrouw en uw dochter eerst komen dan kunnen ze zidi na het ver hoor onmiddelltik weer terugtrekken Tot uw dienst 3c zal een wagen opbellen om hel lijk weg te brengen Weet u waar d man woonde Op kamera In d Buys Ballotstraat Dank u TTw gasten moeten zich maar zoo goed als net kaa bezi iouden ze kimnen voorloopig niet weg Een kwartier later kwam inspecteur De Haas weer binnen Bn zei de coomiissaris weer De foto s ziJn genomen Bijzondere voetstaippen zitn niet te onderschaden daar er te veel menschen hebben fleloopen Geen verdere aanduidingen geen wapen Ben geJieimzirniig geval Wordt vervolgd KEURINGEN a Mt ma a laaua gawnda Nedetlaadar kaïk Hek aaomeUae £ L Ï Ï H ESI 5 aa w tkamtattoi tn Amarstoef UBMm MadMtaad KdegnuurtM ea de OarauuMiaeha IBS la N lana penoaaa tnsacken U 3 JiM te aanmeM gspHchtlg lUa voor a tawerksteBtog kiUmen iWi araiMBa aanaMaa aa amaaa fa naa a feaa varbMaidï vaa 4a tnrartotaUag vrtl BmtGERLUKE STAND aakana 18 AprU LeonarduB Gerardua Bendrikus z van H A van Leetrwen en O I JJgraatf Goej verwdflk AprU Petronlla AUfla d Van J van der Hoek en O wan t Wout Westerk 44 AxM ll Alexander z van J o Flolet en A E Lapoutre Groenendaal 43 Oakinra 19 April C A Beenzmert eii J A F vaa de Coeverlag F A Noorlander en H J Btom M Heijkoop en C A Dukker 8 Tuljnenburg en O Brelder M Verlaan en t Tuijn a urg BU a a i Hl e lga i a Hat Mkera ordt nittwkeurig waarlanomaa boa da bDmmeo der stuka t Inalaan SM f K Han O R om k a WWaK M kaa Mtar w aUa a ia aa tanidaata a laar aaatUJd gwbUctbrid VMr a liiJataafMilai haafl baweiaa aSjÉ scboala alMag M niet daai isttav ad b llu veer keiiMr riM stti kanklar ge ag praatatle 8 d Jong as J i wed ai J U £ tou harl M U rad van K J A a D 16 April 2Aasfcamp 17AprH Vermeulen 18 April B ff van da Male I P Staten m U A a BMt ketsakfclag tat a na dar aaMflaf aatia laTa4m i4dalea ate avIanaaBs var ataakkan a a laliafettacaa an grsUt nMOjattea vaar a batai ea eragrata M aavMgaada Nabaaatauaa er Wa a S i A tai aia Daas ± aniaaatnas K Ormtogea Baeraaamal s SS Emtikanunan o Dea Haag KaaU Vtjverkarg Api W e aar vtiwM N V tiilB Oaderracbt Alkmaar Ijugcatraat és Bearlea BeagehMcha tnat 3 aa kat BEHOUD mf KALMTE oott mi cnoo evami 341 a Ata 91 4jM aar hfergeefsche aonvojaen bi Stbastopol Jauy en Lucl ffaren hcrooercn Nadwoma Bommen of BerUjn cti Londen eifeevel van de DulUche t roaaJit Woensdag bekend everfitsKebied van S ba topol ue bolsjewieken jjesteund door jj srtillerie en laKvUegjra ver V ijt eevecntsnewea van atjuaamijui I S de bolsjewieken jjesteund door Sir I dm böïeden Dnjestr rijn talrijke ten Zuiden van de Adriaüsche kust ziln vtlandelijke aanvallen met bloedige verneien voor den tegenstander ineengeatort onze stellingen aangevallen Uen van den vu nd met vernie I tSi van een vru groot aantal tank I Jg t Plaateelyke penetratie wer aowtebeven of ateegrendeld fc ten Noorden van Jatsy zijll v J I J £ aanvallen d r boUjewieken lii Seitart Thet Gotten van Boek win y ai HocnwentdM ttcepen het a P Sige dagen gewoaien tierrein van 1 gezuive w T j ü g i c h cn de Kavvatheii en het get id ten OoaUHl van Stanisiau setten iSSche en BongM clie divtiies met J Mi hun aanviiUea voort Daarbij li C a l Madwoama d or Honcaaisohe C pen genodien hn Zuiden van den Onjeslr habben ndlKbe tormatiei de bolsjewi en in m enerüieken aanval vÜKtor terttg t in en lg het Rev ohtsKebi6d ten Weiten m Tamoipol en ten Zuidwecten van Ugli zun heifcaaUie aanvallen der l ewiekan in harde gevedhten in nMMtort An de rest van h t Oostelijke front CD biizondere gebeurtenhmen m be Umdinguioofd van Nettuno en In de middBguren van 18 April zijn terke formatie Amenkeansche bommenvrerpets vder beeciierming van tagera dborgedannfien tot in liet gebied van Berlijn h verscheidene plaatsen vooral m Batfaeoow zijn schade en verliezen ooder die bevolking outstaan Ondanks moeilijke afweeromeian M ieclen werden 44 vijandelijke vliegtiucien wa ag nest 40 viermotorise bommenwerpera neergesdioten Bü den afwoei van dece aanvallen heeft zich een formatie juera onder bevel van miaioor Kart Iriedsieh MttUer bijzondexooderscheidien door de vemietifling van een iatloten fonnstie vijandeuike bommenwerpeia Aanverllen vaa Bïitsche bonunoiwerpers waren In den afgelioraen nacht aeriobit op het gebied van Peirijs en t Oostzeegebied Eenige vijendielijk vliegtuigen zijn WettDuitschland biimengedirongen en naar het gebied van Berlijn gevlogen Poot HAchtjegen en afweergeschtn werden 14 bcnnmenwerpers vemieUgd Een stertoe formatie zware Duitsche gevechtsvUegtuigen heeft in den atgeloopen nadtt Londen aangevallen In de dod ebieden ontstonden groole branden en verwoesteen Andere ge vechtsvlieetmgen bestooirten doelen in OostEogeliand met bommen Qb Führer heden 55 jaar BihHehtohd BAGOROBB BN OPROEP VAN JUUCHALK CMUNO J i rOhrer viert vandaaK zijn f Ssten MiAtfdag verbattd hiennede heeft llbinaarNha Uc Oöriag een dagorder iSlavaardlgd waarin nij o m zegt Jhildatcn van t1 weermacht In ouwan Walrave Boteevaiii f trqnw jwlenkcn wU heden onten ISr U Men Aihrar n veldtieer op nun SSitRUg MMr du oeit wiUen wtt ji t PSm beaUawnd tijden vulcondUen iM M uen loldateneed getrouw tMJd alecM mI im de bevelen v a den ruhrer nitlen Imn Onie lotte dat wtl d wapena nict min zullen Utsn meten dan wanneer wtJ k toekomst v n het RtJk beschermd heblwn aniede ons tot het uiterste beeloten altyd E te optreden moeten one KeKhenk aui IHhrer sUn De Voorzienigheid mose ons man dien wy met vx lie seeatdrlit van eloovlge harten In goede en harde jam volgen nog lan behouden Hoe ernatl £ het uur de te sterker vorvuH ons het tieke vertrouwen gesteund op de on firerwintukhetd van om kracht dat wil oos t i e doel lUUen berolken Na een zeer kortstondige ongestelidbeid hii was Woensdagavond plotseling onwel gewoirden is te Amsterdam op 67 jarigen leetlyd overleden de heer Walrave Boissevain oudlid van de Tweede Kamer en van de Prov Staten voor Noord Holland eh oudwethouder van Amsterdam Met den heer Boissevain is een der t ekende liberale figuren uit ons land heengegaan east zitn officieele functies heeft de heer Boissevain zitting geheid in besturen van talrijke instellingen en oonunissies Ooit op financieel terrein hefft hij versdieidene functies iliekleed De crematie zal gesdhieden Zaterdag a s te Westerveld na aankomst van den trei i te 10 30 uur Oedenkteeken te Nijm ten Da burgemeester van Nijmegen de heer M van Lokhorst die na zUn ongesteldheid sinds eenigen tUd zUn ambt weer heeft aanvaard deelde mede dat het onlangs gepubliceerde bericht omtrent de oprichting van een gedenkteeken voor de slachtoffers van den laatsten bomaanval eenlge aanvulling behoeft Inderdaad is In piriucipe besloten tot oprichting van een monument De plaata waar het Sal worden opgericht is echter met zoaals semeld ds openbare begraafplaats aan den Giraafschen weg te Nijmegen dooh er zal daarvoor een plaats worden aangewezen in het hartje van de stad in het stadkwartier dat door het bombardement werd getroffen Over den vorm van het fiedenkteeken staat nog meta vast terwijl ook omtrent dan ver vaBrdigdl nag geen besUssing is genomen De ztektevenetKitnig van O t aarbdderrc Krachtens besluit van den secretarisgeneraal van h t departement van Sociale Zaken zal het tekort van de Centrale Onder Unge te s Gravenhage op de ziekteverzekering van de arbeiders werkzaam in dienst van of voor de Einsatz Holland der Organisation Todt voor wat betreft het jaar 1944 worden omgeslagen over de Raden vanArbeid en de erkende bedTtJfsvereemgingen De omslag geschiedt in verhouding tot hetblJ eik der betrolcken uitvoermgsoirganöi oVer het jaar 1943 verzekerde loonbedrag IMtftkig Het gezin P Janson Slegera te Handel btJ Gemert I B is vemltid met da geboorte van een drieUng twee jongens en een meisje tezamen wegende 14 pond Een blzondera omstandigheid is dat In dit gezin het vorige jaar een tweeling werd geboren odat in een goed Jaar tljds het ge2in met vijl kladeren Is toegenomen HoMman Stapf tot bet Dtütsche v rik le 11 Whrar die vandaac ia en V btiUasett4en trlid sljii Susten verjaardag 2J n aan opreebtste felukwenachen uit Duttach gouwen van Iront en vaderjnd uit Hem groetm wij vea ganscher wi chnken aan hem la een diepge Mda vereewag Voor hem smeeken wij de Wivwmlng en den zegen van den Almach W at OMer de toueroende Ischen van den jwtog heelt ich het DuAMh vol rondom SS dito h at en vemletistogewll wg Vastberadener rond ta FUhrer r i Wet WD AdoU Hitler eens In He Jaren van vr d met een Vreugdevol ÏÏL belooM hebben U door het h Duttache virilt la de stramen van 1 weeselllken mrsldiirend trouw nage en door tien n dood beïeiekl hooMarütal sohcUtt delwschet t karegeenog dr DtSriSi over den ver WBg wn den rotarer o m Ia den Führer wecW hot e inrl OuitaSüad RU uitdrukking van t wescn eh de vocmr van het krt van DuHschUnd Het lat wyf man geioaden om etndeUlk ons 22 W uMr het waarachtlte i k va aOe g a werkelUUiM te laten worden 5 i la l Fuiu r voer oaa tflen een Sfdinrisïïgïs TffiE JW ta den aortoc 9 n verjaardag Van HlUer worden de De handel In postzegeb met Dmtaelibnd Onder de beschikkmg van den RUksCommlssarla van 13 Maart 1944 betreffenda het ontvangeir van Oultacha order door Nederlandaohe ondernemingen vallen ook postBegels Duitsche orders naar of In Neder land geplutst tot lavering v m postzegelsbehoeven daitulve de voorafgaande goed keuring van het Centraal bureau voor opdrachten voor bM bezette Nederlandschegebied DeH Haag Voor een vergunningkomen sllaen Iq aanmerking leden van de ondervattgtoep detailhandel ia postzegels en van de ondervskgroep groothandel tn achirljf paplervwea ns secua postzegels terwijl vast moet Stsan dat da la poittegela Is Van da aecda var lepinf gevaileii csis 0 1 tarmiddag Is de M Jarige gehuwd boekbinder 1 Beukenu te Orbnlngen In het gabouwvan de ultgevarsllrma P Noopdhoff aldaar door het losschieten van een ketting v n een goedarenlllt van de derde vardlePiag gevaUsik atj bekwam o m een schedalbSflsfraotHur en ts eenigen tUd later tn hkt aeadeoiisoh ziekenhuis overladen I DttHaeh JoagcxM en meisjes In de t Mm 5 la dua de ïi iÏÏl J W to getr SS SSÏÏpi55t S St gSlefenheld hMrvaii 55 gericht tot b J lmpte en Jjmt Jgtaainlater dr OSbbels heeft In de BorUln een rede fchSuden lelde J Pera te wri T W aw het atot m lene l jWJI Willen den rohrar op xljn verjaardag J Sdat w voor og wel ttSSl i lf amartritJken t d als In CJ Wïdj BoSlere toekonwt W9 wenaehea GStvmT n kracht en e s eaegend i ISS vïrUten Wanneer nood hè Ü Wl geWoven E2 i t hU iMn ark tenslotta met de 5w f hfj zal da man vm S ïff Iwkronen Niet sijn tagen iS J J Ie aeuw beté e wtaS J bateakaota aaaW I j n Inhoud begrijpend zullen SW J m e te la de f Mr dit doel HU beveelt wU volgen KN STErnNIOS NAAR HET te onl evaaBgda bcricMea alt Wa SÏÏV12L522l ♦ lUiW tot da MKena a kaarkagaa erdea aaa lak S L Jf aSa n = slaSSü l caladoal vaa ï aïSï S hatsalMa Is Men var te iM iJ2f i vaala aaa bagln ïSwï v dan öln laak tal habbaa varvuM rana faf er I t i f rt Rottcrdamsch Philh Orkest Dmgen Eduard f ipse Solist Theo van der Pas piano ProflTommo Se Symphonie 1770 1827 Van Jean Franco J3 Lesueur 1763 1837 heet het dat hy na de eerste uitvoering te Parijs van Beethoven s vijfde m 1828 tot zijn leerling Hector Berlioz gezegd heeft Il ne faut pas écrire de la musique comme celiela waarop Berlioz repliceerde met Soyez tranquille cher maitre on n en fera pas beaucoupr In Willem PÜpear s lezenswaairdig boekje over Beethoven lesen we dat Lesueur bijna 7O jear oud was toen Beethoven s symphoniscfae muziek in Parijs gedeeld begon te worden en dat men Hja afwijzende houding wel wil verklaren uit een zeer natuurlijke ge da litenstroeflieid van den grijsaéidl Terwyl Benlioi m Beethoven n vernieuwer begroette 4ie zijn leven en zijn k opl3aan ri tmg zou geven verwierp Lesueur Beethoven s muzikale metaphysioa als zijnde bai il aarsch duister en gewrongen Hoewel we ons m dien tyd indenkende veel kunnen begrypen past voor ons begrip toch nandeïe karaktenseering op het oeuvflf van Beethoven We kragen de uitvoering gisteravond in den Nieuwen Sohouwbbitng op het eerste der drie ocncerten in den Beethoven cyclus in 4en triomfalen stijl die het AUego kenmerkt en waerin men ti n groot verschil in gradatie speurt tusschen de eerste symphonie van den Meester waarmee het concert aanvmg en die nog zoo de jeugdigheid de frischheid en het élan ademt die men bij Haydn en Mozart in het bizonder aantreit Velen hangen de verkeerde meenmg aan dat Beethoven s Eerste het product is van n vroegrijp wonderkind en denken aan Mozart die immers reeds op 12jarigen leeftijd het zangspelletje 3astien et Bastienne schreef Maar Beethoven was al 29 jaar toen zijn Eerste sym ionie ontstond nvierdeelig werk nog onpersoonlijk dat associattes w t met de reeds genoemde meesters Dat het orkest de Eeirste en Vijfde symi onie on ei de Itnie heeft is duidelijk en Flipse s opvattmg bracht de schoonheden helder naar voren In de Eerste trof het petillante tempo van het aUegro molto e vivace en in de Vijfde het reeds genoemde AUegro en het Andante con moto Het hoofdnununer was het Vierde pianoconcert in G opiM 58 met onzen Nederlandsciien meesterpiamst Pheo van den Pas dien we hier jaimmer genoeg m langen tqd niet hoorden en die daarom des te meer welkom was Hoe b oort steeds het parelende soepele toucher en de in ni tkale opvatting van Van der Pas die met name het Andante oon moto bizonder wachtig vertolkte door en door ge ncentreerd spel en met uiterste zelfbeheersching voorgedragen Beethoven slaat in dit wenk andere paden m dan de gebruikelijke en laat de piano direct imzette met n expositie van het eerste thema t Andante staat in e moll In Het Allegro moderato klonk het orkeetspel wat mat aanvankelijk alsof de verstandhouding tussdien sohst en orkest niet wilde vlotten maar allengs herstelde zich dit en de vertolking liet den besten indruk achter Van der Pas die zyn taak met het technisch en artistiek meestersdïap dat we van dezen vermaarden pianist kennen volbracht heeft Ket Füfiee en het orkest in het laaiend aipplaus teiedht deelen A P Vermey MARKTBERICHTEN Goudacba Vaentarkl biggen handel matig 2 nuchtere kalveren Aangevoerd US M3 runderen en Femlleton etrAcedie van eikenhof Ooispr roman van Joban Johanson 10 De heer Gférlake wa een goede vijftiger een groote kaaierecJite ge stelte met dik Krijs haar en een paar nog jeugdige oogen in een gemt dat getuigde van frissche energie Zijn huwelijk was haMt volmaakt te noemen hii aambM Kiin vrouw en lijn kind en bij lün druldte bezigheden vond hü steed tijd om zijn gezin te geven waar het redit op had Toch was ook zijn leven niet zonder doornen geweest 1 gen lag m zaken had hu vetschiltende maten ehad en hoe rUk bU 1 ook WM nnoede bad hij evengoed e end Zün enecKM en de steun van ziin vrouw hadden hem echjter not den moed do i valiezen en de beiloomng was dan ook niet uitgebleven Zijn blad Jïieuws van Stoid en L od had e i zeer uitJteteeid leaers fubUA en etond JMkend als eerlijk en onbevoon rdeekL Zijn kolommen stonden ot en voor iedere rechtvaardige zaak en hij weerde aUes wat stootend of kwetsend zou kunnen zün Gerlake genoot dan ook alle editing en was een bekinde en leidende figuur in het vereenwBnigsdeven E n lijdend mensch vond bit hem steecte een opbeurend woord en zoo mogelijk daadwerkelijke hulp En als men hem er wel eena op wees dat ziJn veeWaden vaak feeh dantobaarheid ontmoetten Imdde steeds ziin antwoord ik weet wat het beteekent er moeilijk voor te zitten en liever help ik er bonded die het niet verdienen dan er één af te wijzen dde het w l waaid Hi zijn Gerlake antwoordde niet op de laatste opmekHng van den conuntesaris U weneflit mij ïdEer het eerst teondervragen Ja wie was die man die Houbert eiflenWk t He weet heel wein van hem en kan dus geen inlichtingen geven Kende u faero al lêngT Dat wil aeggen wat verstaat ti onder lang Hij sdrrtjft wel eens een artikel in mijn Uad en zocdpende heb ik h a eeninzjn leecen kernen Wasff brijft hfl over KunsL De schuld aan onze oorlogsinvaliden In centen geteld en beknibbeld rvaringao t ru ke r aU Invall samealavlBt haeft opgedaan gandai lo de E 2 l 5 orloasgewonda öft ra da Teljpaaf over vol 1 i M l 4ai D van l to h n Ik f op h t vUegveM Y buS lVSSa r 5rbov BbS im te Utracht werd Ik ta werk gettatd bü nf y ot tal eorlog was Ik huisknechtehmiéaur dpeh m kaa Ik d ttoro niat ma r ultOTrfaoBi Uc kieag voortS aan hat daparteauot Iwii iB ï pat tr A kost lBB twergo dlS Toa n hJ JÏÏ AsSmhiSS y i ï Psftamant begon ontving ik ïl EJSS k adat ik dtt m ïi t E werd ÏÏÜJ het BUk n nu wordt uw pensioen leruuebracht 00 ƒ T per w ek Ik had in dira tfld K i S Jïii k at na tewgg talen Daar Ik chtar an aeld had werd het afgehouden o toS lk WhSf w woriia n wat r dan overbUltt dat 11 w i S 2 l h ui het geval dia VSor tam land gertredSB babben en die In ml a SSS varkaeiw Oe ttn oci ele verSl M nog te dragen i g als da SüS toegenoman waren kunstbeen de sltltage van mijn kleeding anoMMkelök gestegta Er wordt zoovëd mogdqk naar gaatnetd om het economische dus ook het finanelwda leven oen rbeider t verbeterra hopelijk aal dit dan ook mal den tOd verbeterd worden Er zijn nog menichan dl Jaloersch zijn op het vrije trammetje ea bioscoop dat wij genieten maar mes moest todi begrijpen dat een behoorlek pensioen ons meer welkom lOU zUn Tot zoover deze man die voor de verdediging van ons vaderland een offer bracht dat dat vaderland tot zijn dood toe aan hem verplicht Die verplichting wordt ultgedruitt In aa penaioenkortlng met terugwerkehde kracht omdat hU toevallig In dienst van bet Rtjk Is en een restantfool van ƒ 7 In da week Cwmnentaar bU desa krtjnanda klacht zoo schrijft de Tel Is overbodig Inderdaad Maar lader die sleh sUn dura eed van de eerste oorlogsdagen van 1944 herinnert dat nooit en nooit da schande over onze hoofden zou komen dat onza oorlogsinvaliden armoede zouden Oifeten lijden vraagt zich af hoe deze tchanda Is at te wenden die nu reeda pa vier Jaar nabij komt WANNEER VERDUISTEREN TM tt AvtB aunt veidaMerd worden vaa e 4S 3 r n Apt Maaa p 28 onder UJB 2S Apr Maaa e tJit onder t0 lS 23 Agt Maaa op IXi onder 21 27