Goudsche Courant, vrijdag 21 april 1944

K 111 V rijdag 21 Apri Bureau Markt 31 Ttljftai rii PoêttmkttOxISt 4M M GOUDSCHE COlJDANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prüe 5 cents per numme 83sle Jaargang No 21528 Ohafredicteur T TIETEH Oouda K E U R I N G E k puitschA terreinwinst tusschen laroathén en Dnjestr en bij Ncnrwa Harde afwttrgtoechten bii Tighino KasMi en Paderbom gAombardeerd R t M Srutikaamua dnK msMi Itditê lansa nmIwIuuIct kan ileh n aiili I n lnd kauiS t wordni Toar da WallcaSS SS waehtb l iaaii In AnanfoArt l and birni Nadartand Krtaswnutaia en da Oainuuuwflu SI In Nadailaad VannBantnuchas It an M Janc Ma unmaMInsipUcliUs Un voor da ta aTkitelUii kunnen dekaveneena wnnaMaa aa WMdan fadvtanda hnn vatbhttaala na M MwackataOlat nll saateld HU onaa ivMWsara MtamuttMnda de dagelijkache atonm loapeD dat BovjetlnwiHn houden on mannan da ipoarlttn 8 S P K Hopi O H Oflleiei In da WaHan sa ku lader werdeiu dia n tanminata étn law anattUd ion feichlkUieid voor de otttoleiaavleidlns heelt feeweian ZQn schoolopletdlns la niet daarelasieTend beaMaaend TOOt bévvrderins lUn karakter ledtas preKatta Uituu da kearintian worden alle lallcbtlBien veritrekt met betrekUni tot de af orslns Tan amlHeledan dunr der oplaldins eztr levenemlddelen etc eveneeni nt trekken alte Inllohtlnien en sraUa ratikUleOen voor de heen en teniirela de nnvolfende HebenateUon der Watlea SI Amatardan Dam 4 Alkmaar Lanieatraat M Haarlai Sarolaaatraat tS OtonMwen Beerenitraat 46 Enachede Beniebucha Straat M aa bat SH Eraatatkommando Den Haai Korte VUvérberf i TX AprUi M M nur Aawnroort Po Durehsantalaser L uaderwef regenmantels en vrtndjacken ajl soortte j n nood der tljdsomatandlghedea mantels en mantelcostuums rafpt uitzonde GEBONDEN DOOR Ë IDEAAL HECHT EN STERK AIS EEN MUUR VAN STAAL VAART THANS OM VOLK EN VADERLAND TE DIENB GERMAN JES JEUGD UIT MET DE KftlEGSMARINE f tli T J ALS VkIJWiLLlGfck tSU Ut KkiL iMAhiii De Ri icscoinmbsarls en Mussert spraken te Nijmegen Ruim SpO functionaritien der partij bp den Führer beëcdigd De plaa van Nederland In hot I nieuwe Europa ttit ooperbevél van de Dultsohe 5rmacht maakt Donderdajl bekend irén NooKloosten van Sebastopol jMta hernieuwde aanvallen der Kjewieken afaealaüen waarbij een K oot aantal pantserwagens werd lOien 36 vyandeliike vlieï erden in luchgevcchten 20 OP den böeaneïi grond vernieffj Dau ii heeft tich de eerste luite Smabi BUrffelfUhrer in een e fUufvlieKeri bijzonder onderlenTln de harde gevechten der ÓÊmi battt een gevecht roeo lUMriM inlaiitarie onder bevel yAaai de Renbedi met een daarleiiorteerandc batterij stonnge00 ullmuntende wUze slag fce im den benedenloop van den Jiitr hebben onze troepen aan imiien v n Tijbina in zware geZZien een volledig afweersucces heZ 5l oD de met veracheidene divisies ende bol ewieken hen de Kamatiien en dep bo j van d n Oojeatr werden in wertcimi met eakadetn slafvlie de zicii taai werende bolsiewie sder échteruitgewoirpen Vtjan tegenaanvallen bleven zonder In bet atrUdAdbied t n Zuid Taniopol zUn sterke Sov u in muEettairt In het ach Je wbieo van den centralen itoeetor werden verjcèoidene acties JBDI STANDVASTIGE OORLOGS THESEJ8 DB HALVE OVEKWINNINQ i J f ï É uniitter di OObbeki aohiUft la ttla aÜ la te JtKXgJit aitov rlii van het Das R i c h dat dexa otu iog een can Uo der wftpcna als een ter gentUa la De gltantlacha warwoi dt loo achrUfl Ml a o tar l en rd uitgevochten omdat het om d cUD en gaat fir bestaat ge n mogeom d problemen van dezen oorlog weg t gaaa zy kunnen niet door ntrMlooz oompnuniaaen uU dt wereld IMIMI worden Ky lachen en radiioala tjltmni WU atrU len voor dt m at pii Wtv voorwaarden voor de vrtfheid van M vadarland het gezin den natlonalen nw en het volluche voortbestaan H en beachouwlog van da houding van MwHtache volk m deaen oorlog komt da JBllter tot het volgende resultaat wtj heb fmmm gepi eoteerd dan v J vroeger hebMi gedacht te unnen doen Ook dit la ten lirwlnalng zU het ook voorlooplg paa op M terrein van de nureele oorlogvoering nar het la zoodoende de vxwrlooper van de nWUIrt overwldninff Een volk dat voor lirt doorstaan van dezen oorlog niet de noor dlfs ksrakteretgenaohappen meebrengt zal ÓKt dezen oorlog ten onder moeten gaan Voor het meedoa enlooze aelectleprocea Ma daten oorlog la er geen pardon Het nik dat op zijn weegachaal te Ucht bevoudn wdt hettt cta nn de het spel verli nn en wordt ilt den kring van wereldntofendbeden verwijderd Rat it een groota divallng te gelooven dat Mt bomawlame wanneer Jiet inderdaad de tnanriiinlni ep urapa tou btluden loó Mgiabloed sou eUn dat het Europa niet zou hn behouden fttaltn zou elk ook maar noiWIk verzet in de ahonderlljke landen na ons conUnent In da kiem smoren door lil mogelUke dragers van een dergelijk Hnat te Ilquldeeren of naar Siberii te tunn De mlnlatah legt In dit varband er Mmtala den nadruk op dat Oullschland Mt iijn BtrIJd ook da zaak der Europeesche MkM behartigt Hoe iter dit het geval U Mi men onmlddeUiJk wanneer men zich I zou overgeven tan de tantaaia dat de nilUche weerstand plotseling zou verlammen K la het geheel niet meer zou bestaan beter W dat de Dultacbe weerstand In het oosten w btaiasende wijze verzwakt zou worden a la het Westen stand te kunnen houden m uu daa ook maar met de kleinste kans WgMea Ata bojajewlalen het hoofd w Jlcn II Zweden ntttachien of Zwltaerlano fuftou de grens zijn waar men hun een w nu kunnen toeroepen Aan den Donau 1 of aan de HSbe of aan den RMn a de Marne ZIJ zouden vermoedelijk almsrschen naar de kust van den Atlan i Oceaan snellen met achter hen het lentreerda menschen artields en itoffenpotenteel van geheel Europa hun eigen potentieel en zU zouden den KW versttimlg wanenden BrtUchen lords marlkaanscbe profiteurs hun belaChe2 Atlantische Charter voor de voeten l sn ZUn er werkelijk nog naïeve domMMn die serieus alooveii dat In het Pw program het mmlnuqué van P an de plaats Inneemt vóór de wereldJfWutleJ Het eene ia het doel het andere wouflage Men moet dan ook onwrikbaar en 8 op zUn standpunt staan en voor f e Ing van dit standpunt een berr ep de kracht der wapens hoeveel Ut ook zou kotten De vUandeltjke d bedient zich van de terreur om ons ILiS moeten wtj de vapena ge JWi om deze terreur te breken Dit il SJJWdlg een daad van lelfbehotid en hoe jMjöker wy dit Inzien des te beter voor 2 tlien Een standvastige oorlogsthese ia de overwinning nUNK OVEB DEN TOESTAND aJlBXT aOUV GENESAAI M tnMur ntrtal dr n nk hattft la en dar regeering van het Oouvemenient uit haar naara een verklaring aria hll nhla dat 4 bevoUilng aan oerwg getroffen liekeh vaa let Gallei aloh voAr eeldtg bebben n Ook de t wlacHe b volkuia deur eken heeft er geen twijfel au laten dat zti tal het behoud der Dultalihe JBtohl ook voor dcluaU kt atar LnUtswetea tUetn het beataaa idtt Xeer la bel tm att diMr k K odenh ld met ite Duitache leiding SSC bil dt Oekraln Bhe bevolkliig i£ flMan tam heuding der Oekrttaien en uot nw todrukwekkend tgen het heeft t tgaiproken ia het oeod U dt legwennr van hel Oouvemettraal aeo peoteet doet hoeten tegen J tehiedtnk wtiiiatliliuia mitkan UilachUng en Temleling v tt dit tot 4 volk beboetende bevotkingadeel bV Oen oorlog trotten gcl leden van jAUouvememeni Generaal door de bola i deelde mede del uuwkeurlg de over de in het Gouveroement j gepleegde imladadiat gruwelen der ten venartiekl zuBen worden en 1 i dMrover aan otticieet menionnp yMullgaven I rrank weet e IMTder w Oouvenienient Oeneraal ten aan ïJ d opvoeitoJi itr nrodobtle aan den aat van eUe l iMm ia Curopa OP SABANGr een oommuatvi na het Ja an wartler dat Vrtldagniiddag ia la tn tliitormaue vijandelijke w In den lehtend van 19 April J watAïm ten Waaten van heeft eeW iuchtaailval uitge S n dt to t gettfen eiland d l hat Mrnunlqu werden fS J t tti t il U TraekirMei iSSiSJJf ebtnKltrt en ooadüièteut rJ neerge tegen boUjewistische benden mei joioot succes uitgevoerd De bolsjewieken verloren meer dan duizend dooden Meer dan honderd bendenkamipen werden verwoest en er werd een wnvangrijke buit gemaaJtt Ten Zuidwesten van Narwa drongen onze troepen de zwaar versterkte vijandelijke stelüngen binnen en wonnen in moeilijk moerasgebied terrein ondanks vertritterd vüandeMc venzet De Sovjet leden twvre bloedige varliezen en vei loren 30 stuUcen geschut Aan bet landingahoofd van Netttmo tortta een vuandelijtce aanva ten Noordwesten van Littoria in gc concentreepd afweervuur ineen Aan het Zuideliiice trom verlien de daig zonder bijzondere gebeurtenissen Amerikaanscihe vliegtuigen hebben op 19 Ainil aan de kust van Zuid Frankriik het Zweedsche Koode Kruis schip Enubla to t zinken gebTa At VüandeHJIke bommenweirpers viel i 00 den ochtend van 19 April veirsoheidene nikatsen in West en MdddenDuitscMand aan Vooral in de steden Kassei en Padertxyrn ontstonden schade en verUe en onder de bevolikina 31 VijandeHike vliegtuigen meerendeels viermotorige bommenwerpers werden veimieti d In den af gsloopen nacht hebben snelle Duitsche geveohtsvliegtuigen doelen in het gebied van Lond n aangevallen KORTE BERICHTEN Paraon veer ItaUaantdit partluaen Onder voorzitterschap van den duce is in dIeiH hoofdkvraxtier een miniaterraad gehouden De Raad heeft een wetadecreet aangenomen dat voorziet in de duodestnaf voor aUe militaire en burgerlijke personen Me deelnemen aan actie van partlsanen Het dcoreet verleent echter aan al die personen die zich binnen dertig dagen vrijwillig aanmelden generaal pardon Pramotlee In de DuMaohe weennaeht DerUhrer heeft bevorderd met ingang van 1 Maart I 4I den generaloberst Model opperbevelhebber van een kgergtroep tot gencraalveldmaarsohalk den generaal der bergtroepen Sohttrnar opperbevelhebber van een legergroep tot Oenertloberat met ingang van M April 1944 den generaal der panttertroei en Harpe oppeiiwvelhebber van een léger tot Genersloberst den generaal der antsertroepen Httbe tot Genertloberat den generaal der infanterie Rendulic tot Oeoeraloberst Honderden gooden In Parijs en Ite na as i De Ahglo Amerlkaanaohe terreuraanval opIVanach gebied In den naéht van 18 op 19 April heeft naar de Fraiuche bladen melden in het gebied van ƒ Parus en naasteomgeving benevens in Roiiaan en omgevingÜiHjke dood geWscht Wnder de bevolking De pers meldt dat tot dusver in het gebiedvan Pftrija 740 dooden ui Rouaan en omgeving 1200 dooden geteM zUn Men verwacht dat ruim duizend personen gewondmU n zijn é Terreunuunml op Meehelen Woensdagavond is een AmerlkWansche tcrreuraanvalgericht gewecat op de stad Mechelen den dtei van den aartsbtasehop zoo meldt hetD N B In verscheidene golven werd de tudaangevallen en werden woonwijiten enwerden woonwijken en culluurmonunfaiten waar gebombardeerd Onder de bevolkingzUn talrijke jdachtoffen gevallen aan dooienen gewonden Telkens waimeex de Rijkscoimmlissaris Rüksminister Seyss Inquart als hoofistei civiele utoiriteit der bezettfawÊnutciit de algeloopen jaren in een bUeenkomst l et wcxwd voerde zeide hu dinien die voor de Nederlanders VMS binondaw beteekenis waren Zoo neeft ook gieteren op den verjaoKdai van den Führer de Rijksc nmissans ov r de tiooliïen züner onmiddelUjlie teehoogxien heen in het conoeomteibouw J e V l eni£ine te NUmeeen waar eentge duizenden uit partüT e nn c ït BeweiübiK en natior naAlfo ciaUitisoh orsaointica vervend trarea eespTOkeo over d t e ie waarvan wij allen Duitsthers of Wederliander op ddt moment vervuld cUn Zich als net ware van zijn verantwoordelijkheid nox een te meer bewust hu het hoofMMint van dan stnjd en dia nne de besusiinf ntpert greep de RUikscocnralafeaTis daïe ele enheid tttai om ieder noK eens duideluk voor oofen te stellen waarom het 8 at Or Seys inquart JWtte tiiteen wat Nedeiriland van het Europa der toekomst xooali de FühreR dat wenscht te bouwen tbm verwachten En hü liet den Nederlanders in den geest als het wai de keuze tosachen de hie se laten VTÜheid en hot lot dat Nedo land wérat anxeboden door de tfiaSitxse u ae hebboi de souvereiititeK d r kleine laoden reeds Ittig URCKhréven en ons laad de val vm ImiMteiiboofd toeKedaC t 61 het natiooaal sociallstis ie Ewropa zal eohter voHcsdie vröheid Mflaan Het t t niet meer tma dé ooastankelükheKl maar 001 de eeI9Dbei iiiU dlwid On r luiden büval constateerde hii datlde vrüheid der NedeiJanders zal roeien nMr de mate van bun oreabrtles voor Kutopa De RUksMinnUÉris aaide zich in te kunnen teMDen mit deM toekomahrra 1 een naar venuMidinx in afltal iki voUc diep lieioeren De leuze JDuHadilaod striidit voor Surooa wil echter nJét tetign jJDuHacMam d rtrBjH v oor een voer D Hagidaiwlvj xiiéB iiwft t Euraioa In het hleuwe Eut ope zal voBtsche vrtiheid staan voor al die i rnntle di5 w tén aat itf Ben Europee taak lif i rti 1 BtHHuUand EEN HAMSI EBAAR IN T GROOT Ambtenai ai van den C C4 hebben in Mimenwerkiiniff itwit de Almheloscne justitie een in val gedaan bii i n wui kelier enbetriCier Mensinik te Reutum een dorple dat onder de gemeente TubiberRen hoort en daarbü ean unitfce ontdckkiniR fiedaan Op eenig grooie zolders Uk een schiat van allerHaade icoed ren vele artikelen verkeerden in verw aaxloosden toestand Zoo vond men balen rijst waarin de iiiutxen Kich genesteld hadden Toen m n legen öe haleti Bchoptfi vlogen de loulzen overal heen Men vond voorUeon enormt n voorraad voor norlogsche levenBrniddelen zuoals vermicelli cuttardpudding ktndermeel ver te en rl st bloem havermout vanlll suiker blikken lam blikken stroop allerlei loorten Mep fondspakken rijst Verder waren er groota partijen scheerieep en duizenden pakken lucifers In de t6xtleU fde Hng Iftipa dajnes en hcerenvtoffen tientallen coatuumig prachtige regenjassen wollc lu en gestikt dekena groote partüén ovMraUs stapel heetenhemdcn kind er kousen dameskou en soktcen garens en olastlek Alleen met de textlelgoederen de tollen moesten nota bene machinaal worden gemeten konden eenllW ffroote vrachtauto s worden volgeladen Verder vond men groote parlljfn inmaakglaren rijwivlonderdeelen atlerMl huishoudelijke artUcelrfn cooala kofflekanneii braadpannen schuurpapier lepels veten knoopen bezems stoffers kisten en pakkan met pi permunt In een groote kist waafflj stond l ltkers was chocolade gepakt een deel wa t on feschlkt voor consusnptle Complete rUwIelen doozcn boen en wrijfwaa poetsmldd len groasen spelden verhand en geneesmiddelen waaronder asperin thijmstroop hoofdeaudecol fnt anfi isptrltu4 etc kortom allee vond men er Bijna all goederen werden na do In fcesUg neming gedistribueerd onder slachtofiera van bomaanvallen Voor den verplichten verkoop dt Mennlnk moest houden bestond een frooto belangstelling en honderden koopeM profiteerden van Jcoopjes Wfenslnk is t Almelo in het huls vah bewaring opgesloten VmMoodi met SB 000 kisten verbrand 4 Tengevolge van het laten braiu Nm van eéa houtgenerator ontstond In den laten avond van Woensdag een rware brand In de groote frwltloodfl van Jen heer A T J BaUusnen te Eist In deze loods was een froote parttj k laten opgeborgen van de velllngvereenlglng Overbetuwe Hoewel het vuur met vllftfen straten werd bestreden kon niet worden voorlromen dat Se groote toodii met ong veer 20 000 kisten en eenlge machines een prooi d r vlammen werd Met groote moeite kon een nebfj ffelegen lood waarin nog 30 000 kisten waren opgeborjpen worden behouden Knoelerljen bij een Centrale keuken BtJ het bedrU van de Centrale keuken aan de Begoniastraat te Utrecht zön ern itige knoelertJen ontdekt De Justitie heeft een groot aantal leden van het personeel gearresteerd Voomamel k Is vet verduisterd zoowel voor eigen gebruik al voor den verkoop In den warten handel Ook ander in redienten voor de bereiding van pljzen D a aulker werden achtergehouden Benalnetanlc In anro oDtpMft Eenlg jonigena hebben een vuurtje gestookt In eenauto welke achter een garage te Utrechtstond g park ed xl waarbij de berlnetankontplofte De S Jarlffe C R werd zwaar aanhet gezicht gewond en In zorgwekkender toestand naar een lekenhuls ovWiüébraeht de 10JarIge D van H kreeg ernstige brandwonden aan dê rechterhand Pabrteksltraikl In de ENiperfosfaatfabriek van Coenen Schoenroatoera gelegen aan de Zukh Wlllemsvaart onder de gemeen te Veghet brak Woensdagmiddag een felle brand uit tn de opclagplaats van faunetmeststottoi en hooi en stnoo De oomaah la te wijten aan het feit tat uit een ffasgenorator van een vrachtauto die met kunstmest beladen de opslagplaats wild uitrijden vonken vlogen en deze de hooi en atroomaeaa d ten ontbranden OnReveer een dnrda gedeelte van d e fabriek brandde uit Het preekt vanzelf dat een groot deel vari zün rede waarin ook de jongste ttolitifike nederlagen der geallieerdH en de aHenga krachtiger wordendei houding der neutraJen in stijgend veirtrouwen op Duitsdiland s overwinning werden behatJeld gewüd was aan den pensoon van de rairer en diens anbeid Voocts benffak hii ook de beproevingen van het oogenblik Deze hebbon de strijders echfer dermate gehard dat oe vuuiproef geruat komen mag De RUkaooeomiasans was er van oVertuiigd dat Mi doontaan zai worden Mussert die vóór den Ritfcsconunjik saris het wocind voerde tanaoht namei de Beweging de gekdcweiuMhen overter geleeéfiheid an dien verjaardaff van den ftthirer B jett de v irzekeirin d t de tiewegliitf aSe ia h weik zaa tellen om ook Ne KWd z n aandeel te Men bijdmcen ia den striid voor enaen opbouw va het aieuwe Eutopb Hy sprak oénieuw zij onwrikbaar vertnouwen urt in de WdSng van dai FOiirer dJe in feite haM leeds de leider vw EOKopa i m hoopte dat deze in zyn nieuwe Hevenajaar de ovwrwmnine mocht zien om aan het jsrootscheweide tm den ot bouw van Eiiiropa kunnen beginnen Nédtit de RUfcacomntisaaris zti t rede die hertiaaMélflk door tiplaOs wend onderbroken had uitgespcokeu lichtte Oberdledïtlleiter Hitterbusch In een korte toesprattk beteeKenis en zin toevan de plechtige beëediging op desoi Fahrer van 324 naamielüke etn wroj welijke peMil functtonaartaaen welk hierna plaats vond Onder de autoriteittsi bevonden zi oJn de IfeïinnÉchtdMfehUAiaber m den Niedeff4anden j ener al der vliegarti IV Christiansen SS ObergiiunpenflU rer und Geneni der Polizei Ha t f de hoofdstormer Van Geélkeikcn en conninaodant der WA mr Zondervan Vélder woonden ook verwmrten van gerVaMenen de plechtigheid bij weBce toor een toapel der OridnungspiMitei eb i f het poSma dat met het HoheiMeSilieidhen de eÉ Iemen van DVtS bd Bawwiag vla Rendo ac en bloemen wit versierd onden jongens en raeteje van R h rta B D M opgesteM uaaraditer had tMen een lichtend fond de Vfandetwaow ee plaats inaenomen DE DISTRIBUTIE VAN TEZTIELQOEDEREN Wat man men op de kleediafkaaïten koopenT In het beridit in on blad van gisteren over de distributie van textielgoederen werd een beknopt overzicht gegeven van de thans geldig zünde punten van de in omloop zünde kleedingkaarten Welke rtikelen kunnen nu 00 de ïe punten worden gekocht Hieronder volgt het antwoord Sinds 15 November 1S 3 1 In verband met de textlelpositle de aankoopmoselUkheld op de punten van de kleealngkaarten voor mannen jonücnii vrouwen en meisjes van 10 Jaar en ouder beperkt Deu kaarten kunnen zoftder speciale vergunolntf niet meer worden gebruikt voor den aankoop van Wat betreft mannen en Jongens costuums en onderdeelen daarvan Remden overhemden onderbroeken aokken en kousen nachthemden regenjassen en wlndJacken alle soorten Jassen met uitzondering van bontjassen pullovers en gebreide vesten alle soorten werk en bedrljfskleedlng Jekkers pjrama s en wlnterhandschoerien wat betreft vrouw en en meisjes alle soorten japonnen gokken blAusea onderjurken puUoveraJ gebreide vesten hemden alle soorten dlrectc Mf shawls kousen schorten nachtbem mr ring van bontmantela omslagdoeken all e soorten werken bedrljlskleedlng peignoirs pyama s bedjasjes z d Al dem artikelen alamede alle stukgoederen welke bestemd zIJn voor de vervaardiging van boven en onderkleedlng onverschillig of deze bestemd is voor personen boven of onder 15 Jaar zUn u i tslultend verkrtjgbaar op speciale vergunning al dan niet met gebrulltmaktng van de aanwezige punten op de kleedlngkaart De In bovengenoemde opgave niet vermelde arUkelen zooals b v hoeden zakdoeken Jabots Unt band garens bretelles bustehouders enz kiumen wèl zonder speciale vergunning op de punten der hoogergemelde kaarten worden gekocht Bovendien kunnen de geldice punten van alle kieedlngkaarten worden besteed voor het doen verrichten van reparatiewerkzaam heden voor welk doel ook stoffen minnen worden gekocht tot een maximum van 0 vlerk meter regel Uitzonderingen die bevestlgao Voor dan aankoop van gecontectlon ncerd kleedlngstukken dus niet vaii istof ter vervaardiging daarvan is de aan koopmogelUkheid üp de geldige punten vande hierna genoemde kaarten onbeperl t gebleven 1 De kleedlngkaarten van oorlogsgetroffenen mits zM In het baxlt t t van eenmachtiging met rooden opdruk Oorlogsgetroffene De kieedingkaatten vSn a s moedart die in het bezit zijn van een toeslagkaart V 15 tegen overlegging van die kaarten genoemde toeslagkaarten zelve De kleedjngkaarten van kinderen van 15 18 Jaar die in het bezit zijn van eentoeslagkaart V 715 en lieze toealagkaartzelve By aankoop yan textielproductenmoeten beide kaarten worden overgelegd Deze drie categoriën iwrsoi en die zich een kleedlngstuk wcnachen aan te schaffen waarvoor een speciale vergunning la verelscht bijv hemd coatuuni Japon nachtJapon moeten een speciale vergunning overleggen welke bi de plaafselUke distributiediensten kan worden aangevraagd en door dezen zal worden verstrekt mits voldoende piuiten op Kaart aanwezig zUn De kleedingkoarten van alle kinderen tot 15 Jaar bUJven geldig voor den aankoop van alle gecoonctlonneerde artikelen met uitzondering van de z g groote stukken waarvoor een speciale vergtmnlng Is verelacht tJiteraard mag voor den aankoop d r arUkelen slechts gebruik worden geitwakt van de gelddg verklaarde puntan De op de machtigingen mat toodan Spdruk Oorlogsgetroffene vernielde artikelen moeten zonder meer door den wlnkaallar die za In voorraad heeft worden afgeleverd Overlegging vaxL een afzonderlijke speciale vergunning la dus niet noodlg Kvnaoi en aokkes kaarten niet van deza per 4 Deceml zen waairop van het verel én paar koui betrokken Z het mogelijk ken bt den hi a er Wit v l i worden op de In zijn bezit zijnde Aaxiigezien d kleedingkacrten van peraonen van 15 Ijaar en ouder voorlooplg niet meer kimnenl worden gebruikt voor den aan koop van Jil kouaan ta aotdien ztln d deab trat ide l eerbonaen vui deze kleading eer geldig voor den aankoop elen Dawtwr la da laata kt Jl de lefterboli N aangewetogen geUJkttldlga latovaring ihta aaii tal gekllga pOnten reap sokkCn kaa wrden oab desttJik me w WM lat niet atëdda kouaen an sokidel In va l ad ztln Evenwel agan H leder te zUner tijd kousen of isokken sal kiumen aamachaften al ui dit oog jiral aenjga nuuuitlea durren Voor mdajeal en Jongem van jS Jaar zHn momenteelida kouaenbonnen J K u en M voor den aaiMiop van kouaeA eUi Op de kleediogkaai ten van babies tot 1 Jaar en voor kleuiai Ml t J r b Kwi iK geen kouaenbol nen aangezien de aankoopmogelljkheld n kousan n oC aokken voor bablea en kWUtira nM bagiérkt Is l u am p i i iis ii Op d kleedlnikaartan voor balilea V MS kunnen b J denjtandesl op da met da dj f era I n m en IV bedmkta extra bonnen Itflers worden iekooht en wel 3 luiers of atQf daarvoor op eUc deaer bonnen Op het oogenblik t eaum er febrek aan lul a De pioducti van dtt artikel U echter ooveel nwgalUk bevordird en de verwachtln beafkat dat biiuwiikort de aflevering vlotter lal mrhwpan Oiamaatt iMtaat da regeling der Sabypükkëtttn wè k vforden bMcblkbaar gesteld ten bataocye van eerstgebiienen M vaa baMca 4ta S elfVear Jaren na de toafate Mvafllör wdm geboren De baby pakketten bevatten o a ILlulara Ala tavolg vaa de minimal boaveelheaea tav Moet n een braadei hnis verlaten ata dan een aatSHBSMkte deken oai het Uebaam en ever Iwt boot d i Ilelgrondatoffen waarover d beachikkioa kon het aantal tar beachlk werd verkregen k king te stellen luiers helaas niet hoogar worden gesteld het baby pakket moest dus worden beschouwd abt een aanvulling ten behoeve van dia azlnoen waarvan aan enomen kon worden dat practlach geen voorraad meer aanwezig zou zijn Ui tcgensteUtnc mat de gsiliuien waar de laatst 5 Jaar Uunaal n wal verschillende keeren fen geboorte plaats vond en waar van een vorige gebooTte n nog lulera over waren gehouden waren doorgaans dia gezinnen waar gedurende da laatste S laar geen baby Werd geboren niet meer in het bezit van dit onontbeerlijk artikel zijn aan het artikel luiers een nUpend gebrek zou ontstaan Sen andere wellloht Detere In normale tijden dus voor September 1B39 was het over het algemeen immers geen gewoonte dat een gezin voorraad hield van artikelen züuals luiers weike niet direct of welUclit nimmer noodig zouden binken te Toendertüd was niet te voorzien dat gob V BuweUJk en geboorta Ia verband met de huidige nijpende achasrachte kunnen bl huwelijk geen lakens en stoope meer door de distributiedlenaten worden vVstrekt Wat betreft de mogelljktot aalikoop van wieg en laduunt iwden voor pasgeborenen dlene dat de vergunningen voor een babyultzet moeaten wórden verminderd sla gevolg van regeling dan de bestaande kon op grond van deze overwegingen en in verband met da grondatoffeivpositie niet worden getroffen BEKENDMAKING LANDWACHT T EDEKLAND Aaag ien ceds is gebleken dat onbevoegden mUbnilk hebben gemaakt van politlebevj gdheld sgn In verbind met de Ilandwacht wijs ik er negmaals op dat de Landwaeht in dienst altijd kenbaar ia aan de roode aniband met het apMhtift Landwaeht en bovendien siph kan leglUmeeren door het roede legUtanatiebew van de Idmdwacht Nederland De borgeiii b dos ia geenerlei opzicht verplii t gevolg te geven aan bevelen van personen die zich als Landwachtera uitgeven en die genoemde kenteekenen niet dragen of kimnen toimen Integendael men wordt verzocht dergelijke voorvallen aanstonds bil de bevoegde Landwaehtinstanties te melden loodat daartegen oamlddeimk kan wotden opgetreden Geweatejtnc koiomandeur voor Zoldsolland en Zeeland In een optoelling non Christelvfce nottstenliefde zeidc de AneUfcoansche bisschop t m Fulham dr Bottv tydcns een preek in een can d Londensche fcerteen JIIc ben er poor dat er bommen op zooveel mogelijk plaatsen Ifi bet mjandelyké landzullen worden Omlaaggeworpen en dot er zooueel TAogelijfc plaatsen zoo grondig mocrelüfc zullen toorden erujoast Ik zal niet ophouden met zulfcs te pmiiken en om den Almochtise Zvfc zeB n coorjjpns juerfc af te smeken f Feuilleton E TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oorspr roman van Joban Johanson 11 Het vedjoor zal natuurUJk © ra halven na t in beslag n nen en flcverga van de püri Ik wil da verhoor wel afnemen Eén van de agenten kan de aanteekeningen m aken Ja goed Qc ga dan naar huis en kriig morgen het rapport wel Zooals u wilt Wilt u dan even lian dama naar boven sturen Hoe kom iü terug Bc gfc in denwagen waarmee we gèkom tUn Ol ik riid wel met één van de gasten mee Denk er om naar alle waarschijnlükheid ie een van de gasten ie moordwiaar Voel xg gedndht aan den tand Ik zeA miün best doen Toen agfeiït Landsma even later bmnen toad zat inspecteur De Haas achter heit schrijfbureau Landsma de commissaris is weg Ga daar zitten en noteer de antwoorden tüdens het verhoor Aicent Landsma glimladite De oude had het weer epg te t dkkeh HU heeft er mil niet van laten voelen Wie is daar Dit laatste gold als antwoord op een klop op de deur Het hoofd van Leo van Ree kwam door de deunfileec Ik zag het opperhoofd wej3 ijden Dat is ook geen werk voOT iemand die rheumatitk heeft Maar ik denk dat je me misschien wel zuU willej rtaan bii het verhoor aanwezig te zun Ja kcan maar binnen maar ik reken op je beacheidetóieid 2 oala gewoonlijk niet waai Landame i frm aatr beneden en vraag aan mijnhea Qeitake of hij lün vrouw en zün do ter nttar boven yil aturen De agent giiW de deur uit mt deidc m epvm Vm BeeTTan Ree keek itisttg Ben ellendig geval Bc ttg Ueverniets Weet je dan Iets TWEE ZWABT HANDELAREN 8M tabaksbonnea ge an verkoeht De politie heeft procea vetüMal opgemaakt tegen den 3S jarig i adieepstimgneiman J v K uit Capette d IJasel weigens het verhandelen van 800 tabaksdisüri butiebonnen in ncfen maanden tijd en van 20 K G ihag Verder is aangfhoudien de 41 jarlge admlnistmteur L J K uH Tilburg die in Brabant een clwidestienen vleeschhandel dreef HU had 88 K Q rund vleesch verkocht op grottd waarvan tegen acht afiiemers evenetsvs proceevetbaal Is opgernaokt De admmistrateur had bovendien een vailken te duur gekocht en bonden sigaren zwiaart vei handeld nUlAVOND NBD DdTSCHE KITLTVUROEMEENSCBAF De Mederlandach DuHertie Kultuurgemeenachaip bulegde gisteren in Reunie weet een filmavond als hoofdfilm weiy vertoond Dorf iro Roten Sturm Dit is het dramatiache v ntiaal ven een vreedzaam ïrf c oi wistische bendmi het verhaal speelt zich blijkbaar af kort na den vomgen wereldiooriog op wreedaardige w e gepltuidoi d en gebrandacbat woixlt ïYiedrich IfCaysale i i ri Jpssy Vihjrvg spelen de belanjri pollen in Hü n f Het voorproipTStnma bevwtte ttaast de Deutsche Wochensc au een aaidlge film over zijdeteelt Wat Waar Wanneer Reiinte Theater Menachen noodlot met Vatca Glaohettl en baura Solart Aanvang mr 2aterdBg vanaf 9 30 uur Zondag tll SS en vanaf 8 uur Zaterdag uur opvoering Watt en RaltWatt door het Sotterdanache Klndertooneel Schoawlrarg Bloacovp De vrouw met dea blauwvos met Zarah Leander en Wllly Blrgel Aanvang B uur Zondag vanaf I uur Vrijdag geen voorstelling ThaHa Theater Vluchtelingen met Hans Albers en KSthe von Nagy Aanvang uur Zaterdag Maandag en Dinsdag 2 30 en 8 uur Zondag vanaf 3 uur Reunie foyer Cabaret programma met oa Duo Henk en Lou en Prof Mullens Aanvang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vanal 3 uur 21 April 7 M nor Geraf Kerk Soreker da Herm Knoop over Om de eere Oods Z2 AprU 2 uur KanKmelkrïoet 8 Houtvelllng door deurwaarder R van èloklaod 22 April 2 30 our Nieuwe Schouwburg opvoering van sprookjes van Moeder de Gansdoor Theo Vlnk s klndertooneel R en t4 AprU 7 W nnr Knastmla Opvoering van n wesp incat door Goudsch toonaelgezelschap Tot Ona Genoegen APOTHEKKB8DIENST Steeds geopend des nachts alléén vftof geneesmiddelen Apotheek K GraiuleL alléén Lange Tiendeweg Melkdlefstal De politie beeft den 39 jarigen chauffeur C Z aangehouden die op het melikbedirijf waar hU werkzaam was gedurende eenigen Ujd in totaal 150 liter taptemelk had ontvreemd Pas op de keaUnen Uit een bok in don tuin achter ctn woning aan de Krugenlaan zyn drie jonge konijnengestolen BesmettelOke veexieklen Cedurenda Februari zijn de volgende gevallen van besmettelijke veeziekte voorgekomen mond en klauwzeer bij herkauwende dieren en varkens Berkenwoude 2 boetdertjertr Büdegraveti 3 Boskoop 1 Gouda 1 Gouderak 1 Haastrecht J Lange Ruige Weide 8 MoerkapeUe 2 Moordrecht 3 Nieuwerkerk ad Usscl 3 0 iderkerk a d Useel 1 Papekop 1 Reeuwijk 6 StolwUk 2 Vllst 1 Waddinxveen 1 Zevenhuizen 2 schurft bij eenhoevige dter n en achaptfi 2 boerderl en met dieren Bodegraven 4 met 45 Haastrecht 1 met 10 Nleuwerkark a d Uaael 2 met 35 Ouderkerk a d Uawl 1 met 21 Papekop 1 me 11 Reeuwijk 1 Qet 21 Stolwtik 3 met 9 Waddinxveen I mot 7 schurft bij naarden Zavenbuizen 2 bo rderüen met 25 dieren rotkraupel der achapen 2 boerderijen Bal 12 dleran Ned Hcrv Kerk Drlelal U U Gerbrandy te Leeuwarden da te Sceek en da J Thlvan V Ver van Vrijz Hteriormdei aangenomen naar Schouwlnkl da A Ve Garefi Kerk Sedl ture wijlan de R E Engelkes ta Meppal KERKNIEVWS Neen gelukkig niet maèr Eduard Houbert was m n sympathie niet Den laAaten tiid maakte hU veel werk vnm Louise Gerlake ên er is nog lemimd die Liouise tot viouw wjenschte Een van de genoodigden Ja miin beste vriend Frank tar Laan Verdenk je hem Bc zeg niets maar tk wou één ding dat hii hier wïs A propos Trudevan Ztlm ia juist gekomen Ze ziet er vei4 aa8d en kwaad en erg geschrokken uit Daar komt Ijandsma aan metmevrouw Gerlake i Mevrouw Gerlake zag bleek Ni t eeenstaande haar bUna vüftlg jaren was ze nog een mooie vrouw Haar donkerbruin golvend haar vertoonde nog een enkele griize streep Ha groote grijze oo en stonden vol tranen m tawpecteur De Haas meende te bespeuren dat er angst en vertwiifelaif hl lag Bevend zei ze U wensdit roe eenige vrageil ta stellen inispecteur Jia mevrouw ik hoop dwt het gebeurde u niet te veel heen geschokt Dat heeft het wel inmiecteur enik zou willen vragen zoo Kor mogelijk te zUn 5 Heeft u eenig vermoeden wie dadaad bedreven kan hetoben Neen besliet niet Kende u den vermoorde p rsooniyk Bö was een medewemer van mijn man en ik kwam daardoor nu endan met hem in aanraking Wc ontmoetten hem o A wel eens bij anderen Wordt vervolgd WANNEER VeS0UIStEREN4 Xot n AptB moet vertWWaid woi taa van W 4S 4J tf iS A r Maan o JtS andf ZO IS U Avr Maan éf 1SI a d c tlS 24 Apr Maan e 1M tmétt tZM