Goudsche Courant, woensdag 26 april 1944

i w Hj i Iflil Boe herkent ü da toeMmgntaafde U kunt df U middelco Dicloodenocken Dat is ook ooooodi Let er eeoToudit op of de naam W A Schollen op de vc pakking voorkomt Die ja randeert de voedingswaarde van Butaroma Albumona Transpannts sago verpakt aardappelmeel etc W A SCHOLTEN KALK Mjr D kul adflat daa daMail Kalk II aan oMibara bouwliof voor alka loadar an haar kindje Vitamine D hóö t daarbij om dia k lk te laten opnemen Neem daarom DACftAVIT de Kalk D lablettenl SfiGRfiVIT BooMndaetaur J O Weratera Rottardam elMfn lut ur voot Oouda n Omitrakan f Tl t r Gouda VaraftlwoordaltJk voor da advertantlln L AlUaradUk Rotterdam UitfMMn fMMnNV Rottcrdainscb NIauwiblad ottardam SiiuUHieimsl DE BAGBE$PnEB8 De icIiadBw n het TeTleden Een maa koert Uarug uit Amerika en bren oan st m bet eluUuge gezin van zyn broer Zyn recht op de helft van de Taderlyke bezittu gen en ztjn toespelmgen op het liefdesavootiïur dat btj vroeger itiet zufi achoonzuater ha miBiken het e t da zoo vredige huis Voor allen tot een hel Als h j zun schoonzuster door bedrei g heeft gedwongen om hem in de bei n te ontmoeten stoot zu hem in den afgrond Uitgeput tfcuisko nend ibel dt m haar daad aan den priester en sterft Jaap van der Poll is er met fai geslaagd van dit gegeven een stuk met veel handeliivg te méken Itet De schaduw uit het verleden gisteravond m den Schouwbung toch boeide kwam door het overtuigende spel van d Hoehespelen die zich hiermede voo vorige voorstellmgen revancheerden Paul Meyer een nieuwe versdiyning by dit gezelschap gaf m bezield hartstochtelijk samenspel met Mien v d Li gt Melsert een goede uitbeeldmg van bet gelukkige echtpaar Ko van Sprmkhuysen vnxs de gewetenlooze broer maar voldeed beter als priester terwyl Roosje Kohier als de oude moeder een rol had die haar precies paste Van een luidruch togen veekooper maaikte Dirk Janse een aardige creatie Dat als titel van h t stuk aangekondigd waa J e vrouw met een verleden h d niet kunnen beweifcsteUjg n dat de xaal goed bezet wae A J Vermaas DUBBBL FBEST IN DEN BVIZE TEEKENS Een huis Wl bloemen Bea huil vol gasten Een geaeUige sfeer heenchte er gisterenmiddag m den huize Teekens aan de Buig Uerten straat waar bet echtpaar Teekeiis jKoeneveld zlDn 40jang huwel ksfeett faerdodit en tev ns net heufelhk feit vierde van het 40 sng OAtaan van de vleeschhouwery en spekslagenj aimez vleescJrwarenfaibnek aan den LangeO Tiendewes welk bedruf than door de zoons wordt voortgezet Den gansdien midriag was het een kooien en gaan van de gasten die het Zoo overvloedtg in de bloemen gezette echtpaar kwamen complunenteeren Naast do vele peijooolijke rclatieèn waxeft daai4 i verschillende besturen van veroenii gen die hun medebestuurder hun belangstellmg kwamen betuigen Daar waren de verte enwoordTgers van het aja eisgiJde van de vm Goudsehe wmkèliersvereenigiiig van da Ned Reisvereemging de Usfabriek Willem Barendz en de Vereenjgmg Voor Vreemdelingenverkeer Naast de vele persoonluke geluikwenschen waren er talryke m sdhriftelyken vorm ingekomen die foeie wenschen voor de komende jaren inhielden VIEB KONIJNEN GE8TQLEN ZEVEN TEBVOaEKSEGEN Als dader ven een onlangs geple gden diefstal van vier kooynen uit een hok achter een woning aan de Vorstmanstraat heeft de politie aangehouden den 28 jarigen straatmeker H J K Drie der dieren waren verdwenen maar het vi i de is teruggevonden en daar het mmiddels zes jongen had gekregen gebeurde het dat de benadeelde voor zyn vier konijnen er zeven terugontving De dader een recidivist die nog vyf maanden tegoed had waarven drie met gratie is naar Rotterdam overgebracht NaamlooM vennootschap De naatnlooze vemvootscbap Motorvrachtsclup Mana zal voortaan den naam dragen ven naamlooze vennootschap Verecnigde T anspo tmaatschapp alhier Directeur blyft de beer G van Nieuwpoort Wat Waar Wanneer RtnaU Thtaler McaMhen aoodlot matrosoo Oiacli tU n I aura Solari Aanvani a uur Ikalla Thaatai Vluebtcllafan mat Bana Albara au Kltlw von Nagr Aanvang t uur M April IJS aai Caaaaltattebaraan Ooitkavaa M AlMmeena led nv rgad rln VcrMnlginc tot MitrtktiiV der tulMrculOM M en 27 Apia TM aw Mlnwa klHnwknrs OnvocTlni cabaret en varlétérevuc jaclipulan met o a De Xamlkl Bawatlana en llr Lawoe tl ApM t3 itJ ea t4 4JI ar Teernuülte koterlial oadei ka itadhadiGclcnnhald tot aflialen van aaosavraagda legltiinaUekaartlea voor kindaren twneden U Jaar tl April l au iplaikifBtraat lUi Dltraiklns vitamine C labIctten voor kinderen tot 0 jaar letters Se tot en met Z n AprU S aar Bet Bianwe Krala Wdkavond wtfken 3 en 4 Geret Kerk n Aprn tJ nnt Mieawe Bcheawkars Opvoerins miokjcnpal Het fclukiklnd door Tooneelgroep Eipore APOTHeKEBSDBNIT Steedi seopend des naelita allMn voor seneeamiddelen Apottieek E Grendel lUéén Prins Hendrikstraat lic Een leldtame koora Op een boerderij t Markelo staat een merkwaardige esch welke vermoedelijk vroeger sespleten la en nu dienst doet als putlioom CNF Hartierlnk OntsUf verleend By besluit van éen ooonmissaris ifeneraal voor BeAtuuT en Justitie ia met uvg ing ven 30 Mjaart onze oiMi ta igenoot mr K H Gaarlandt onUlagen alg bui e meester van Oasselte iftóU VOETBAL PROGllAMMA T Mn Promotie Moordrecht Slikkerveer U SUk kerveerHPSV Competitie G 8 V Schevenlngen ala OSV Zondag niet voor den beker wint Olympia VCS wordt 1iit e teld In vert and met iMkerwcdatrtld van VCS Haastrecht DONK Itaptunus lO Gouda ni Beker VCS wümaar BlUln n GSV KAMnOENTOUBMOOI ArDBStnro govda De verdere wedstrijden om bet kampioenadwp Ie klane zt n als volst v tgc te1d 30 April Nteuwerkerk Bergambacht 7 Mei OlTmpla in Nleuwerkerk 14 Mei Berfambacht Olympic lil De ofitmoetinfen in den halven eindwedstrtld om den AfdeelingslMker rullen ztjn BÏoercaSielle Bergambacht en Groenewef Nleuwerkerk welke wedstrijden sjtfn vastresteld op tl iTei buAbtkn ka1vioen8cbap ie buuse Olsieravond werd in de blUartzaal van de vereenifinf Ter Gouw een aanvang e t m Radioprogrémma Qondsrdsff tl April 1M4 HUV V 411 4 M 46 Qr 7 00 BNO T ie Gyjnn 7 H Gr 1 40 Sporti 7 M Progr ovcrz S 00 BNO 18 Mur enconc 8 4ï 4 M v d Hulsvt 100 Symph conc B45 GccUd ultz 10 00 Melodisten en gr U M Gestalten uit de Dtütiehe letterkunde van vandaag U U Zang en plano en 2 plano 12 00 Alm 12 15 Orgel en ung 12 4A BNO II M Land en volk brengt 13 OS Wftrlcpauzeconc 14 N Oudvaderlandache follclorl icn VI U M Salonork 18 00 Zang en lïlaQo 15 30 En hier la de koffergram 18 00 Ork O v Krevelen eir lol 18 4fi BNO 17 00 Th Uden Masman 17 30 flleuwt In een notedop 17 40 Kwartet Corduwener UW BNO 1106 Koren en erla a uit Ital opera t 18 46 Brandenije kweitlei IfrOO BNO Na sl ls alleen v radlocenlr 1915 Conccrtgeb ork n B MuiuJIn plano 1 d pauxe voor luliteraari die graag lezen 1 00 BNO B U CellOioU m orgelbegel tSSOPop orkconc mjn v M Korjua WJO S4 00 Orgelconcert HIlT IL 17 00 jli M kamermui conc II M Ucht dlnVconc 19 00 BNO 19 15 v d Jeugd IBM Hong Itay klanken 015 Vt lg Jaren her II 20 30 Ork A Lutter 11 90 Het duliter minnend 11 45 Avondwljd M 10 BNO tl 18 Zie HJlv I txho De Item van het Rl k maakt met de partijen om bet persoonltjk kamploenscnap van Gouda eerste klasse libr klein biUvt Os deelnemeif lieten Iwhoorltlk spel lien maar topprestaties werden den eeriten avond niet geleverd Ongeslagen bleven Den Boer met drie en De Graauw Jr met twee winst f tSrtfJen De stand na den eersten avond utdt 1 B den Boer 6 p 2 A de Graauw 4 p 3 M van Aa 2 p i N Jongeneel 2 p 6 C de Graauw 2 p 9 8 Speters 3 p 7 M Mlun O p 8 C Stamps O p De volledige uitslagen waren Jongeneel Den Boer 0 2 Stamps Jongeneel 0 2 Soetef De Graauw Sr 2 0 Soeters Den Boer O a Den Boer nux 2 0 Starnps De Graauw Jr 0 2 De Graauw Jr De Graauw Sr 2 0 Van Aa Flux Van As+De iraauw Sr 0 2 PÉAATSEUJK NIEUWS AMBIER8TOL DkusaateB iMsweMlksleest Onder vele l HJken van belancstelhng heeft gisteren het eehtpaar C de Jon de Man herdacht dat et sestlg Jaar in het huwelUk waa ver indeB DISTRIBVTIENIBUWS I Petiotram voor kooktaeletedea Van 27 April 1044 tot en met 2 Mei 1044 geeft elk der nMt 22 ea 21 genummerdejbonnen van de boBikaart U 4M voor kdfpidodlalnilen recht op liet koopen van 4én Ut petroleum KERKNltUWS Ned Herv Kerk Aangenomen naar Amsterdam Siste nredfkantsplaats dt L Buenk te Veessen Beroepen te Deventer vacature ds D Visser ds P Smits te Huinim toez Bedsnkt voor Botterdam Charlols zepde prcdikantsplaats en voor Maarsscn ds C A Korevsar te Puttersboek Beroetoen te Benschop ds C v d Wal te Dlrbland C u Geref Kerk Beroepen te Zaandam ds J P Geels te Aalsmeer KINDERPOEDER OnmiMÖaar bij baty s verzorging Tegen smetten en roodworden van deteerehaid BbkendmamIno van dei OKMArilTiaDK VOOR DE PRiJZ op grond von het ttvoerlniivixtrichrlfi het prtliTonnInftbealuU Inlichtiaii fabrlkaataa hidiwCrteele prodnrten inLicbttnobn vMizo nNo Mini ti I d r dt al dan niet met and rv vermeng aynthetl he verzoftlngjimS In kletnhandrlFverpakklng verva iniiBi mMe leder die de vot nbedoelde v rï Kngemlddelen heuij van blimfniiiïïï hetit van bultenlandsche herkomst ynS den betrekt en deze ond r ei Mi ntan m rlE en In el en klelnhindeisveróSJ verkoopt la verpUrttt de volgerWc üÏSS g n te vervchaffen J a Naam der OfMtenMauLnc b Kantooradree atrdbt hulanununci gttneente e vorm der ondememlnf N V v m noolachap onder firma ed d Namen van frrmn ippthub directeuren Nummer van oe ueOi ut w ruuni datum waarop deze la verleend L X e tMnamlng waaromler de divers m tlkeien In den handel worden gelvatk Netto tewl 1 per v rnnkttfcT veelheM h Naam en B m i tmg uitgedrukt la wlchtehoeveelheden van het gaiitJ veraoe t li emkldeL L Verzoetend vernwflCD per VOTpakle lak veelheid tritiiedndct te kttovramoMa granunen aulker $ TH prtJa waarvoor de diverse antkekah den handel Wf rden ebrartit bcfkm vermelding der levering en betal voorwaarden ffranoo of niet fmtee taUnga en hoei eelhHrt irnrting ti X Verbntfkereprt L NomnMir datom en autoriteit van m Oueel vroe g er veriewtde prlJsvasttMIk gen onder welke bennnlng of In wiUhi vorm ocdi verleend D bovengenocfnde gegevena dienen m ledere aamenatelUng o kletiüuuideUvffpi kft afeomlertljk opfcataM lecamei m twee moneten van l ter ataondenijk nrtt waaraaa labela sHn beréMStfO iniiiiiiwii naam van het artlke en adres ala bonei meld voor M Aprtl 1044 te worden Ingeionia ttt de eeetle prg worming cAemte M Anm straat 6 te aOravcnhage Voor venoetlngmlddelen tol ktelnnai VMpakklng welke na 1 April 1 44 voor hl eerst of opnieuw In den haiMlel wotOcr bra t dient aan bovengenoemde enilkk t ngvn voldaan te worden voor hrt rttkrth en handel wordt r imrfit Het Ja n bun f tot Pt Aan pen 9 gttccrtk llattcn bUeono Ten puttach Bisteri ptntr meer SclieefZBBp IflBJ 01 I joopt atlWfcpril I KdiHticft ID iit Util Zoo God wil hopeft op 10 Mei a s onze geliefde Ouders r V BE88E en 8 C V HEBSE PoDtama hun 45Jarige echtvereeniging te herdenken Htm dankbare Kinderen en Klein Gouda IJssellaan UI De Griffier van het Kantongerecht te Gouda maakt bekend dat bl beschikking van den Kantonrechter te Gouda d d 21 April 1944 aan WILLEM SUYKER Gzn landbouwer wonende te Berkenwoude handlichting la verleend tot het uitoefenen van een landbéuw en veehoudcrsbedrijf in den ruimaten zin van het woord waarbij bij tevens is gemachtigd tot de ontvangst de uitgaven van en de beKhikking over zijn inkomgten en tut het aangaan van alle verbintenissen tot voornoemd bedrijf betrekkelijk jn t uitzondei ng van de In art 484 lid 2 B W genoemde De Griffier voornoemd H H KIRCHHEINER Ondergeteekende verzoekt hierbij 4 boormachines en een kleine electittmotor die bij hem op 24 Mit afgehaald lijn zoo spoedig mogelijk bij hem terug te brengen daar bij vorgissing de verkeerde machines zijn afgegeven D Polderman Henegouwerweg 2 Waddinxveen KENNISBEVING Uw Drogist voor Moordrecht Gouderak en omgeving Is r DNOaiSTUM hHET eOUDEN KRUIS Ruime sorteering In Toiletartikelen Haarlotion Crème Talkpoedecs Aanbevelend JOH V d HEIDEN Dorpstr K 41 Moordrecht TABAKSPLANTEN In geschikte soorten om te melecrcn Ier verbetering van het aroma van het rookprodtict Prima venpeende planten eh afgehard om bulten te planten Virginia Hurley Dell Elite Maas en Waalache Hanrland Ir Sllti no 2S en Aii ersfoorter Pruimtabak Levering na hall Mai Bestel nu en voorkom teleurttelltng e BoMMkic AchterwfltaM s Natta beer tookt RK KOSTHUIS geen beroeps Br no G 3126 bureau van dit blad Mawnuw Jaapen dCatteoalngel 3 Vraagt een MBNSTBODB voor dag en nacht Er ip goed nieuws in de adf ertentie tf ivanda ag i FILIAALHOUDER GEVRAAGD Groote Stoomververi en Cbem Wasscherij vraagt flinke filiaalhouder voor te plaatse op te richten winkelflliaal Hoofdvereischten zijn Een flinke dosis werkkracht eenvoudige administratie kunnen uitvoeren correct met publiek kunnen omgaan kunnen organiseeren en borg kunnen stellen Gegadigden worden eerst In bestaande filialen ingewerkt en met den gang van zaken op de hoogte gebracht Zeer goede verdiensten goed vast loon plus provisie vnj wonen etc Uitvoerige eigenhandig geschreven brieven met volledige opgaaf van levensloop vroegere werkkringen leeftijd gehuwd of ongehuwd godsdienst etc met bijvoeging copie getuigschriften en pasfoto onder no G 3183 bur v d blad ENGELSCH Leeraar 25 jar erv Engeland leert U in korten tijd vlot practiach Eng ƒ 3 p m Br no G 3106 bur v d bl DE TUIN is de voortzetting van Uw huis Wilt U voor Pinksteren Uw tuin met tuingrint en tuintegels voorzien dan moet U de bestelling zoo spoedig mogelijk opgeven Bouwmaterialenhandel v h A K da Jong Raam 296 Telef 2696 na 6 uur Fluweelensingel 72 VRACHTAUTOMOBIELEN met of zonder gener ator worden vlug en billijk gefinancierd door bemiddeling van Job Huyser Van Citterstxaat 7a Rotterdam Telefoon 34431 Mevrouw Vixseboxse Regentesseplantsoen 29 vraagt een DIENSTBODE van 9 12 uar en een WERKSTER Heer zoekt ZIT SLAAPKAMER met pensioji Br J C NoltheniVis Thorbécheptraat 2 Arnhem GEVRAAGD iMtti Winkeljuffrouw RIETKKRK MARKT 10 GEVRAAGD EEN NETTE DAQDIENSTBODE RIETKERK MARKT 10 I AHliMidloliw I QEBOOitTE HUWELUI OVERyjDEN la de aa4adw Caataal geplaatst barelkan aite belangsteHenden ki GO WA an breede oageving in da ST JANSKERK te GOUDA BIJZONDERE KERKDIENSTEN Woensdag 3 Mei s avonds half acht Sprakon Ds O Vahkoinp van Da Bilt Onderwerp Bestuurt Qod de wereld Woenidag 10 Mei sovondi half acht Sprekari Da A A WVdtchiit van Rotterdam Onderwerp Bestuurt God ons levert I Toepanfl an zitplaatsen vri Juliana van Stolbergschool aan de Burg Martenssli gel Qauda Christelijke scholen voor Lager en U L O Hoofd Jac lonker Inschrijving van nieuwe leerlingen in de Kleuterschool Zwarteweg Door regelmatig invetten blijven Uw schoenen waterdicht Nog steeds is er prima ledervet verkrijgbaar in al onze iilialen Kleine pot Fi 0 29 Groote pot FI 1 10 op Vrildag ts April i avonds van 8 9 uur en Zaterdag 0 Mei van 7 8 uur N B Aangifte kan ook schriftelijk geschieden bij het hoofd der school Rheumbsai na Mit Uw Bloempot Q 6 b rO kOll TABAKSPLANTEN t Nieuwste soort Burley Elite echte goudgele shagtabak Permenteeren hier van onnoodig Smaakt prima Verder ook weer Ing Sllks Dehli 25 enz Levering laatste helft van Mei Prima planten prijzen als vorig jaar Ook Maijrplanten Orders worden thuisbezorgd en vorens binnenkomst afgeleverd Verder leggen ei ontwerpen wy voor U nieuwe tuinen en beplantingen Inlichtingen vrijblijvend Beleefd aanbevelend ra C VAN VUBT Berkenwoude TeL SM Dat ii teen ramp mayr want U kunt thans wederom bonvrlf nfraaie MUIPÖplast blOVITipOt bij ona verkrijgen fc C H Bloêmb kfes en Vazen worden vervaardigd in dlverie aardige modellen en kleuren zt tegen water bestand en vormen een imaakvolle aanvulling van Uw Interieur Th Allebrandi DE aOUOSCHE RAZAR Kleiweg 78 louda Voor elch wat wÜs n 0 MKl vspllohflnB vergemakkelijkt het werken verhoogt de prestatie I Op het gebied van Kantoor on Wlnkwlvorllchllng zijn we ruim gesorteerd Wllly Brankman Nieuwe Haven 25 Vloeba vloeibaor behang geinolM aliik te verwerken Waterverf voor muren en plafonds Ammoniak Bezems Luiwagen Boenders Zeepwortelhout JaleHJ Schuut middet schuimend Kunstkalk VBtF en GUSVE8ZEKEIUNG JAM VANOERUNO ROtTBiDAM i Morli 2 l kre fc p ilie a dm wtrdti ppaumtir H BDOwlc loiusudf Eiken ivood mdcerdc hu Ho uonic Nt kormi U d hkl h 4e d ptoma i BockboMlcB Bagcbcb en Dunw ca voovcrd hii Ma goede poooe w w doof bq ui oca atsaod bet mmÓi gM tcrug erdjeadcl Hi Uagdff door de pretuge Ótuiei ke HJ O curtuMca du ook U m aum NcUca te Icoaii op im Ufd dM è KUkL Vraag iroêfles HUWEI IJK Eeiuamel Ontleden bet niet Uw verlangen aat uit naar eeiv oprechte leveiukameraadl Welnu van welken stand geloof ot leeftijd Gij ook zijt laat ons Uw stille wenscb tot werkelijkheid maken Ons doel is Uw geluk Onze werkwijze aangenaam discreet Onze grondslag ideallMisch dus matige kosten Wendt U dus allen tot Nederland s eenig Prot Christelijk Huwelijksbemiddelingskanioor Excelsior Kampersingel 48rood Haarlem Geopend van 2 tot 9 s Zondags niet Kom gerust een rondJiiifccn in onzen MUZIEKVOORRAAD Het verplicht U tot niets Mazlek voor alle instrumenten Christelijke liederao Liederenbundels Populaire muziek IIEESSC0 II V OOUUA Klel ut 94 nog prima kwaliteit Scheerzeep Balt A de Jong OastiMven 29 touda DINSDAG 2 en W0E ISDAQ 3 MEI 10 uur v m Groote Openbare Verkooping van een particulieren INBOEDEL In Vtilinggibout PERFECT Nisuwttriat 28 D R Haag Tal 11 00 23 o a diverse salon eet en slaapkamer amfublementen Perzische kleeden schilderijen bureaux boekenkasten huisboudeliike artikfelen zulten worden verkocht Bijvoegingen kunnen geschieden aan de Vellinczaal en ten kantore vén PERFECT Prins Hendrikeiraat 54 Den Haag Tol 3S S7 tS Or HéMerhdlrtU WASCH Hal M au wal heel Doeili k mee d waach AUm sUjl too en U moet zuinig idfa mol het goed én mei hei wucbpoader Wie wuchi als vroeger beeli ar lang niet genoag profaii van Daarom komt Dr Heldar U belpen Hij weet nial overal raad op mur hij heefi veel ervanng Lel op de koiaende wascbwankeo Knip uu aa bewaar xe 1 N V ZEEPFABRIEKEN v h DE HAAS EN VAN HffiRO De fioudsctie PlantenkweakerlJ biedt aan vanaf half Mei Tabaksplanten soort no 25 van Ir Sllt in grondpotjes en 2 X ver peen mooie Mgeharde Saikennab en rrtmab 3 X verspeendt Tomatenplanten in grondpotjes voor kas en bult Komkommer en eloenenplanten In potten Verder steeW alle soorten groentenplanten I A van Dam Erkend Tabaksplantenkweeker Ta rwlUew G tntgei latMm 4a nUH DWUctasj el den nal Dltl Be I BtfnlUkal Nur heeft fisteren M muiu a eau ov da MtMll aa poittl I vu arl Toornen Ton ttiu poltSekT N r P en Htunlsi Al v i tebtedeiil ntwooll Ma dïti iKn vooi den huk 4 ree ukelt vu atêtj Nai let V kou Kil Vin Öa irOBdaöl ltem Mtl Nurl ÏÜfS nt ha HhjL Uenrtji ven hM voi Heotti het dS aieüwe JfOfilfl Sf nte J h rtt e Il 1 Hen h t lev