Goudsche Courant, zaterdag 29 april 1944

Knt 4 ttrd y 29 April 1944 Bureau Markt 31 Teletooa ti i Poabckenliig 4MM GOUDSChE COL B AN T NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PriÜ 5 per nummer 83 ta Jaargang No 215 OlMtrwlaettar r TnSTER Gouda CHT QfECHTEN AAN DNJESTR DUREN VOORT Convooi n KÓi pw oiic iitratlei oqb Tf kuil ▼ cm En gal a n d aangttTollMi ntEOOUKintTEN Zendag U Anti Ked Herv Gemeente Sint Janskerk AtAter de Kerk s IS uur da A Donker van Moordrecht 9 uur ds Gerh Huls bedlening H Doop Donderdag 1 30 uur interkerkelijk avondgebed Wes rkerk Bmmaatraat 33 10 uur ds G Elzensa S uur ds A C M Vollenweider van NIeuwerkerk a d UsseL bediening H Doop Ver V Vrijz Hervormden Peperstraat T SchouwteV Delft Ver Calvijn Turfmarkt 14 10 uur ds E V Japchen van Waarder Rem Geref Gemeente Keiserstraat I 10 30 uur ds jr NIenhuls Vrtjz Jeugdkerk lin Remonstr Kerk Keizerstraat 9 uur ds Z NIenhuls Luttiersche Kerk Gouwe 134 10 uur ds I J Simon Oud Katholieke Kerk Gouwe 101 10 30 en S uur pastoor G P Olakea Geref Kat Turfmarkt SS 10 uur ds O KaenekooK S uur da J P c ten Brink Geref Oemeente Stationsweg 1 sn uur ds A de Blois Chr Geref Kerk Gouw 141 U aa t uur ds A DulMls Ned Geref Gemeente Turfmarkt M a 10 en S uur da Joh van Welaen Woenadag T 30 uur ds Ji van Walsen Vrhe Bvangelische Hmcente Zmgestraat 3S 10 en SJO inir da H C Leep Donderdag S IS uur BUbelleitnc en btdstond Mslajes ha éa sp de Merderl Het snUden van vssvoëderbteten met den bletenaiolen Imrien worden aen het vee geveederd bil wQie van ssnnlling C Hjr Kuipw POUIIBK WEEKPBAATJE De titel van het politieke weekpnutje van Max Blakzijl te zenden o Maandac 1 Mei 1944 over HUveraiun 1 om 18 W uur is Over 14 dagen De WJL landdac ifgelast Naar de commandant der W A mededeelt is de W A Janddaf welke morgen in de Aponohal te Amstei dapi zal worden gehouden algelaat rOST TOOB VBUWILLIGERS Bet SS Ktsstzkonxnando Niederlsnde In Dan Haag maskt te verband met hel zenden van post san vrijwiutgera die dienen Ml de veraehlllende eeniieden der WaftenH of die te lazaretten Geaeauagsheime ra liggen hst volgende bekend Alle brieven tijd chrlftsn en pakjes moe tH te bet vervolg geadrsaseerd znn sis volgt An dss SS hiuptamt D Wt DmtadM inanatpaat Msaslricht Zur WetterMtung sn Naam Veldpostnr of adres Daardoor zal de verzending van da veldpost in het vervolg minder vertraging ondervinden Brieven tyda ihrilten en pakjes moeten dutdelUk van naam en adres voorzien zijn éxi ook het adrea van den afzender moet ir duldelHk op vermeld zijn Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adree bij te voegen en deze stevig te ver gakken Tot ZO grain Is alles vrij van poi tt akjes boven de 20 grem moeten van Zulassur ftsmarken voorzien zijn als deze naar veldpostnummers gezMiden wo den en Rkogen Biet zwaarder zijn dnn 100 grfm Zwaardere pakjes ook ntet t Zulassungsmarken zijn niet toegelaten Pakjes aan gewone adreisen dus niet aan v ldpostaummers mogen niet zwaarde zijn den lOOO gram Tijdschriften en kranten mogen ook ssn veldpostnumn ers zonder Zulassungan arke verzonden worden Luohtvëldpostbrleven moeten van 1 lucht ÏostaeiTirts voorzien en op den brief moet ermeld zi lAichtveldpost LuchtveldpostSegela en toelatingszegcus worden door de V7i wllllger aan inin familieleden gezonden Het Is in bet belang der familieleden zelf dat aan de voorsohrUten nauwkeurig de temd gs4MtidsB wordt want dan heeft men keer zekerheid dat de poet geen vertraging ondervindt en op de plaats vaa beatemmteg aankomt ilB het v ehsig auMtea tm bHerea UldhsKten ea pakiea veer d vtilwMIgen niet er aasr kat M gnsSskaaanando Nteder 4e te Daa Baag geasaAaa wwdan De veldpost voor de TUwllUgers wordt door de Honandache post aangenomen en in plaatsen waar kantoren van de Duitsehe DIeiwtpost pvestigd zijn kan men de veldpost daar beiorgen iok laan men btl de Duitsehe Disnatpoat geld verzenden op veldportwlaaels voor de vrtjwilllgem btj alle eenheden dsr weermacht en watfen SS u S IS uur BUbelleitng Celoofagemeenschap J Turfmarkt 111 10 uur H é Verlossinndtenat leiders de heer en mavr H Weia Dinadag 7 30 ttur b lzondei dienst Sireker ds B C Leep Danderdag T 30 uur alllcingadtenst Leidas de heer ea mevr H WeU Jong Nederlsnd voor Christus Spieringstraat 4 r iur n in de heer D van Leeuwen RECHTBANK TE BOTTERDAM Een minne daad De officier vsn jusWte aoenrte het degct wewvoor de lt les sMelder b j de Ned Spoorwegen P W V te Cteuda aiek vesantwoorden moest een aeiiandaal mi had lich op 2S a ptambsr van hat vorig Jaar meester gemaakt van een pakje dat voor een krligs vangwe te OuitachMnd was besteind Ir ssten kleediagstukken tebak en sigaren In s Avondi stopte hij sUas te de taseh vaa zijn fiets maar liep b controle tegen ds lemp Toen bleek dal h de drte voorafgunde dagen ook la s dargsUJks h l bedr en en bovendien nog den dMMal vsn ses itbwielen op ztjn geweten had Verdachte zoo vervolgde de officier vwgreep zich aan pakjea voor krijgsfevangenen omdat hq er dan zeker van wsa er kieeding levenamiddalaa aa rsokgarel te te vinden 7 had rich veiWeerd door te zetfgen atet hQ er vau zijn teon van de N 8 niet kon komen Volgens den officier mocht dit echter geen aanleiding zijn om op deie wijze de inkomarten te verhoogen Het O M eiachte een gevangenisstraf van een jaar en acht maanden Uitspraak U Mei DS VAN GINKEL NAAR DE KRU080EVANGENEN Onze oud stadgenoot ds B van Ginkel N d Hcrv predikant ta Utiecht voordien ailhier heeft zich beschikibaar gesteld als geestelijk verzorger voor de m Duttschland vertoevende Nederlandsche krijgagevangeneii De keikeraad van Utredit heeft aan da v Ginkel verlof verleend en deze heeft van zUn w k nfscheld genomen en ia ree te naar zijn aiteidavekl verttolcken BDBGEBLUKB STAND Xeaer dea Heda HelKilngadienst T uur OP ANDAQ Me der TiMt tooneel lbe Braun groole den toe 37 AprU Janna Ektebetli Breiatje d vsn L A MsHpeord en C Zoudarvan J P Hetjeatraat 4 Ida Wllhelmina d vaa J C Koran en N aa EUk Lete maz l atr sat 30 Ondertnawd 37 AprU C A Aarts en Chr SatenitaW T van vaal en C van Kciabergeo Overleden 1 37 April Elizabeth Uevaart 1 J a KANTONGEBECHT GOllDA Veroordeeld zijn wegeaa liet ten verkoop voorhanden hebben XMüiL met een te laag vetgehalte L H te Gouda 30 s 10 d h het ten verkoop vooriianden hebl en van brood met een te ISag gewicht aan droge stof C J V O te RéfuwUk A ZS a 10 d h i ten verkoop voortiaaden hbben van worst met eea te hoog pcoèentlsch watergehalta J A K te Gouda 40 s 30 d h niet toonen van hat peraoonsbewijs J te Waddlnxven 1 90 s 1 d h D en It Sch te Gouderak lietden achudlg zonder toepassing van straf niet voldoen aan de teerpUchtwet O R te Papekop 7 90 s 3 d B i vaa R te C uda MO s 1 d h rijden mft een rtjwi aonder goede acbtervericbtiiiig J E te Weddtexveen 3 II0 S 1 d h Afscheid bU de Barge V Op 1 Mei hoopt ds heer T van R aWiJk tui een werazaandieid van bijna zeven en twintig jaar bü de N V Itegeliikache Bargedienst nsterdam Oouda afadieid te nemen en njet penskwn te gaan De heer Van Ry wUk was aanvankelijk veeroommissarjs om later chef4 oeUiotider te wonden ag 8 iiup RADIOREDE VAN DEN LEIDEB OP 1 MEI De persdienst van den Nederlandschen Omroei meldt Ter gelegenheid van den Dag van den artieid zal de Leidsr op 1 Mei te 13 00 uur via d l zender en het draadnet Hilver sum 1 414 4 meter het woojBi Aditen tot de Nederlandsch werker UMhtgevaaraigsaal o em gramofoonplaat i opdracht van den gemeentelljkeii liicMbaschermingsdlenit te Amsterdam heett de Naderlandsehe klankopname studio en na mofoonplaat vervaardigd vraarop d gduid te van de luchtbeiclwrmlngsslrene zUn waarfageveo aoowel het signaal onveilig sis het dgnasl sslUg De plaat ts speciaal vervaardigd om dienst te doen Ingeval ttldens een sportwsdstrMd luchtalarm srdt gegeven Echter ook in fabrieken atellen e d waar een luldsprskerinstatUtle aanwezig la U het moadqk door middal van deze plaat het tuchtalttm door te garca naar sUe loealiteiten r Sportnreenigtefen en fabrieken kuaaaa de Plast vte dan gemaantelllken ludtttiesdisrmlngsdlSBSl te Anutet lstn besteSsa Kader AiMtoMtaaal sMM De eommeixtaBt vsa dsn nA D basCt dezer degen een b hag san MJMA l engeb cht door het ksdar dvarhaiuligd aan Wtetertwlp Nederland om tijdvak eUt der met da woonlaB Oenerati turt saste periode geaierkte bonnen raoM gelKt op hal koopen van W stuka beggerturA Kaa nuM lf S Aangezien tlisas weder ullssluitend ap de te produeearen keu ongaikleurde ksaanerken moetoa wordan aangafbrsAI zallai de nog bepeiMe uH da opzat voorraden Tan het I en Varkoopbureatlvoor xuival stkomsttge IioevesllMaen be ynilk as U Mei lOM te dan handel worden gebracht vacnlan sljn fraa hal opseiirlll JtalwsQ M Z IMent svolao moet vaa U Mei M a aas kass WfU niet van dit opsehilft ts voaniln aa onga acht da kaas oer daarop aaaaabraehte k as merken als Jonge kaas worden besehouwg en verhandsM tena da aor Jsaifa MMa galdaode ptltzan Na 13 Mei U4t maaMicai de kaas wssnp hSI opschrift jmmtim N Z veorkoml tefea ds hoogsr voor M kaas geMand prljsaa wsrdSo varham lea m k a t M r aei Vaa 1 tot e M Mal 1 44 worden op bon no vaa dtstrlbuttdiaart voor noadaa dasalMt hoeveelheid hoiteenbraod baschikliaar tm teld als op den bon voor de stealoopea periode Op boa no van ds dlMiaMille kaart voor ksttaabrood groep K wordt voor dezelfde pwiode IVs U kattenbrood ba ichlkbaar gSiteM Na U Mei ISM Is boa ao 6 ongeldtg Op IS Desember Is de beperkteg van ha4 aantal uit te reiken distrlbutlekaarlen voor honden en kMtenbrood bahsnd gemssMi Thans ia da gelegenheid tel het tedtenete van aanvragen waarover het bedrtlfMhSi voor vscmsdsr geen oorreepoadaBtis kaf voeren fisloten I n leieil B g greeaSekaa hmnnais vaa emeentsB vaar klantenMadteg voor groen ten saklt dMnen bon Oraente aasde periode 1 44 van S April tet S Mei a te té leveren bM an handslaar van wtaa stl vi 14 Met tot an met 10 Juni aa ftoeatsB fruit wenaehsn te betrekken aden KKEH ELK oniestraat 9 Vlaar aai het acMpaar O dte en SS Jaar getrouwd stfa Si Luistert lip Zondag IIJO tot l W uur over dsn De stem 30 April zewter HUvsnam I itea de atem dar W UügeziBidaB wordt aea den etatehet aa ds C Nederland ovsr het ondi Ma nsttoaaslsoatallsme RECHTSZAKSir gsvear 334 Jartge etaleur lenhsndel wss terechtgekomen en nu i Inkomen van twaalfdulund gtUden gmooL bad van een dame een waardevoUa snabsiul sa eea kostbata riite ctaüoatis selaagaa H soil uMiéma dais voerweigteai dte de dame zelt oolTwser ten veiluopliad aaagabodan gekreseii vtt aa heer aan dsn msn te brsnim Gpisste van aerieus asisn te doen awk te JoHgnuni ft slaradni Warmond wssr 101 to JtsarlvsP dan wil van z ja opdracbtgevaim maat iüüte iou éaaneliMa HSt tolfla wsfd bsmanaal Br ward tsdraaksn aa gai sisof er geen oorlof reen dlatrlbutls en gaSn moalltjkheden teHdonden In wesrdnwakkende baldadigbald wteipao de hseHn lit dames met de Buaaisoha aleran a stl hadden besteld Met stede was dst het geC aalsohop dronkeiv nasr bsd ging Den volgenden nergen itdskte de teleur dat de armbnad was vsrdwnwn Rtl vsr woshtte moelÖfiMiedi tnïar gS S WANNEEU VtRDUiSTERENI Tot Mei aHMt varteiftari om ssn geld te rliw Ret ld msskte zieh uit teter kwam hij komen vsrlnölit hU droeg hU aehlar aiSt at t vooten en sarsl ssa Jsgsns vaidalsterteg kfd Ml jitoh g isteren te vs sntww rdaa w r J S Mn udam De otar vaa lustffiai Imr L de Kaoourt hekelde hel gedrag van dsn Jongetesa sa nnkk st a aSeurteg uB over MMaure IftWsnnond Ba tis san sehanda soo sMadaWMMSr dstdaar mat eieren va nvteSSna hll m Sa sush luldda een gevsagMüsslraf Vllwnïsk Vtddsg tl U U tot M Apr Mau e M J5 1 Mei Maan op VIM Mei Maan op ViM SJ sohappsB moaet dssa Tot nu tea la de vrouw wegtsbleven soodat davsnunteg vsa dan zultjlteg gaséUsdt slsot het een vondeltag gold Ds poUNs trstnt ds nweder o te sporen iKÏ oerbevel van de Dmtiche t maakt Vrüdait t ekend rtitlUi h het gebied vao Sebaatopol itott j Sglselu ke aanvallen der boüje UI het ieconcentre ide vuur iUe wapens meen Ooderafficier Stir in een recKnent grenadiers P 23 en M Apnl 18 en onderKeder in een afdeeliM panl16 vuandeluke tanks verden benedenloop van den probe nie de vöand deh g as teverceefa zun um dI St te breiden Tep Nowden JMH weKden hernieuwde éaatii ai van atetlse vijaodeluke iten ia MMk gevechten TuKiwwlen van K wrf tojken JM van liet leger en m Waflen BWuntend door da luchl m acht door de diao getcbelon iiandelUka stelliiustirftenien im aloegiBn de Soviata i den sector aabt rait vy nn tie evechtavUectuiMn bectookten j al eloopen naofit de aaavoer ndincen der Sovjets ip het gebied het nooffe Noorden werden verlUene met krachtige voort erei Vin artallerie andeinatDen vijao aanv Jl i met nraM verlieor de vj a a iaifaueii B I 26 AprtI melden aanval van Uj ke v l Hiijien op een konvooi M Bodö i het aandoor eeaneden der marine hoten vliegtuigen van drie J Mstegen Uit Italië wordt melding gemaakt levendige etgen itoottroepactie Ilmjheidene vij de4jlce aanvallen Mm afgesli en In de AdnafUsche cheldn gt faverd het eiland Korcula weer ia Rettertfiai Omstnkaii elOk voor 4t tterdam ülb Nliuwst KOttBBEU BEN QOM OG OM HET 800IAUSME Sat ioctalumc alèu noemt rtlkiinlnK SdrG bbeU cUn atUkM in Das B lch wUft er bU ztja uitmnzettln ea op dat tir tKhc soldaten dl in A loop van n oorlos de toeitawlen in bUna gelieel I0OPII teerden kennen nergens de talIS UuteUlnssn van iMt DiUtaolie ocialii M ronden die het Duitache volk in vredesHd en gedaelteUJk ook nog tijdens den rioi htt leven aanganaam en dragelijk iilm al heeft de oorlog een nationaal diliitlsch opbouwerk onderbroken dat op ai Mnlen dag van den vrede in nog grooMit omvang onmtddellitk weer ter hand H orden genoraei De aociale verhoudln n In de Soviet Unle met de onxe te ver amten nw vervolgt de minuter ia eenNHII ten belaediftng Wat Engeland aanail dit il de in aociaal oplicht meest ach jrUjIu itaat ter wereld en de Vereenigde lUtouv worden door eenige honderden adocfttlsche fanülMn geregeerd die niet k rniaiti neiging toonen de onuitputtalDke llibronnen van hun oontlnent waarover it Milkken dienstbaar te maken aaA den auttchappeJUkcn welatand der breede nUumaua i UBosnu SUen iHTtde IMuilu alle onderdrukking aatregelen IritKhe regeering staken ds Bn elsche Ito De Duitidie airbeidar ziet echter Ttden om te stakeif D e oorlog wordt M 1 wel In de eente plaat voor den MWn vooruitgang van zUn land geMM De in het pisn BeverldCe gestelde Mtai behoorden reeds in het Duitsehland 4e Wllhelma Hoe modem ons staats economisch leven ia ingericht kmlnen t nrst dan CDnatetesren wanneer wt het A dat van andere landen vergaltjken Betillnport en hygiëne arbeid onder gim omslandlgheden recht op betaalde Manile vooi lichting voor het doelmatig sonuk van deze vacantia door groote geMDKhapiorganiaiiUes die het geheele volk snitten toegang tot de cultursela goedeJiVBi het volk en lot de onderwtldnstti JB voor een ieder lunsen tot poilUevf r Mraj ongeach stand beroep ol vermoei vin den vader ziekte oudeidoms en nUdlteitiverieksrlng voorscliotten btl nwik zuigelingen en klntferzorg de yale hulp voof moeder en Itlna wie r bt ons nog over Dit alles v mt Jiahoud van mis geheele staats en volks Ome vllanden hebben ons In hootd K Ungevallen om deze modems oploi 1 nu de sociale kwestie uit den eg te Deie oorlog is een oorloge om het lijn mUUoenen arbeiders uit het Eg d In het Duitsehe rHk gekomen vmmUen i j hun plichten dienen Rnjtlg de Dultsch bewapenin j oductie JJ ia bl vijandelijke tetreursanvallen Jg JitdMn en fabrieken te beichermen in hun eigendom verdedigden Omdat Itu ons recht ovcrftdfd ztjn Zt ztJn In Ie vergeUfkon en de vei eIMkln Valt Wgbeiunnig In ons voordeel lït Hst la rHJSk dat de vijand ook in den oorlog avtd propagandlxtlseh werkende sociale P eechouwln vast het nationaal iwiie uiterst hinderlijk voor ifln plan KOt Htl tracht het dertgare met lie 0 In diaoredist te brengen HU nn het In stand houden van een ereld die heeft afgedaan Wq str4 Wor de atichtbig vsn een nieuwe mo welf Wsnnesr Is het In de fsIjTj iii echter voorMkomen dst de nae over den Toondtgang trlomfeerdef wouwe breekt siai eetweertUenbaar JJ 8TBUD OM NIEOW QOINEA tM i hooUfcwartlsr maakt be B $ kisshtii dskktac Js d vtisad ZJS ril begonaen mat Isndlann Ai de Eïï v n in nandls en AUape op S 0 ilnea D njand hesM sttn atrtjifBP sindsdien versterkt Japsna£he ffipWM en IttChtstrtldkTsehtsn te het SB vu daas iuMs stnisa li 3 et den vOsnd e mk os kst t hen la gavs tsn iswikkeM I Jipnische howMkw si Uer hsM beftand dat een groot Amerlkasmeh vHeg ln de watertB tsn Osstea vsn s elUoden Is gstotpsdesrd W8XEB KNOX fHrEELD EN l £ tadio N w York mededeslt Is de 3JS n £e minister vsn Uatise ICnox S e Warttagtoo tengevolge van een MCh mks e ovrolger van Kiioit i sji fenc HM ds Jai fs sslmr 2 mtelater yen llarins tn teder 1 hij de metis waanmnen tot n i4nrolf r heeft bcnofmd Ook Slim vsB Wlllkis la t verband i SÏ van commuftistische benden gezuiverd Groepen D iitsche torped6maitorbooten enoer bevel van korvettenkapitein Klue en Kapitan leutnat von ixbach brachten in de ochtendfuren van 28 Apnl aan de Zuidkust van i eland drie schiepen van een docr lorpedoja ers en takuke icleine oorlograchepen zwaar beschermd Britach konvooi met een gn menUjken inhoud van 9100 brt tot linken en torpedeeirdcn een uvder schip van 200 brt dat naar met zekcs teid mag worden aangenonteo genmkoi is Tüdens de harde oeveiohten werd voorta een tarpedoWKB getorpedeerd weks urtdergang ala gew lg van den optredenden afweer nj t kon worden waareenoinen doch met pekerheid kan worden aanAcnomen De eigen formaties keerden mder schwle Ie heMen geleden en zooder verUeten aan personeel op haar ateunpunten terug Boven de besette Wectelif e gebieden werden giateien 21 vilancleUike vliegtuigen verrjetigd Britsche formaties oommenwerpera ondernamen in den nacbt tetreuraanvellen hi pteats n in West en Zuidwest Duitschland vooral op de sttfd BMedrichshafen £ Sr ootstonden scbaiiie in woonwüken en verlicsen onder de bevolkirac StrUdfcrachten der luchtverdedigin vernMlgdlen hierbi 47 viermntoriee terreurtKMjsmenweröe Snelle Duiladie gevecbuvUectuJgen vielen in den afflelöopen nacht dnelen in OaatEngelaod am terw l formatiea zware gevechtsvliegtuigen met goede uitweiMiig aanvallen deden op acheepsconcentraties en andeie voor lia oorlogveeifiac belaswjjke doelen in het gebied vfb de Sngelache Zindweat knat liANDWACBT BN POUTDE IN DEZEN TUD Handtiavowt van de orde in dezen tlid ia nie eenvoudif want zaer velen vergrijt en worden op het oogen bljk zachter en lankmoedio gezien dan kt nonmale tudi n De politie staat dan ook voor vele aieuwe vraagstukken en maatiegelen Deze tiid kent Ucbamen zocals d Kultuuifcamer C CD PriiabtSieetwhuw en vele andere mstantiet die zoowel wetgevend ala strafbedreigend werk zaam zim SS Unteisturmführer vsoi der Hevden gewestelijk commandeur van Landwacht voor Zuid HoUand en Zealand die bovenstaande mlekËnc uitsprak in een vepgaiderinf van het ïlechtafront lichtte vervolgens de PosHie vsn de I ndwadit toe Hst belsngrIJkate lichaam aldus spr dst In fixx tijd overal Ingrijpt is de Nationa iUSodsUstiache Beweging der Nederlanden De Landwadit la uit de Beweging gegroeid niet sllsan w t betreft het uatal manschappen doch ook at bet moreala bestaanaretdtt aancaat Msn moet de Landwacht beachouwen ala een btidrage van de Beweging tot handhaving van de orde in NederUnd Over de organisatie van de Landwschtidde apr dat de Landwacht nooit een volitreict politiooadi karakter draagt doch datld tevens van poliUeken en miUUlren aardia Landwacbters zijn geen burgers diesledits kunnen uitgaan van het recht datledere burger heelt n l het aanaeven vanmisdaden waarvan de daders op heeterdaadbetrapt worden De Landwacnter iuleradiSldt zich van den burger doordat hij Ineen dlsciplinaire eenheid staat onder tuchtrechtrtijk toezloht van ztjn eommandmtHet militaire karakter spreekt uit nog voraohillende andere bepelingen Bovendi nheeft de Landwashter de erkenning van denBdhsre SS und PollzeUUhrer en zal straks wanneer de olfleleeie uniform is uitgereikthet Boheitaatneiehen dragen den gevlsu eldcn adelaar ii Dienstvergrljpen waaraan de Land rhter rich schuldig zou maken worde i mro drt door het SS und Poliielgericht Zoo werkt de I andwBcht buiten de s eer vsn de burgerlijke wetgeving in ona land looau dat bij ieders militaire formatie het gevSl Is De gewestelijk commandeisr besprik vervolgens de bevoegdheden van de Landwacht sii d e msnachappen die vrak van zeer In rMpenden aard zHn Indian de Landwacht dai sou gaan bezighouden met het eontrolaeren van acbtarllohtjes en dergelijke zou lü het doel waarvoor z j ia opgeMcht n l da beveiliging van de orde en de voedselvoorziening te Nedarlsnd en bovendien de bescherming van de Beweging natuurltjk voorbqscdiietea dM strikt genomen behoort ook het eontralsereh vsn betrekkelijke klei nlgheden tot de bevoegdheden van de Landwacht Over ds verhouding tot de politie aelde spr daf zij gsa hlfcsrchiiohe is De gewestelijke oommsndeurs van de Landwsdit zDn alleen s sn den Inspecteur generaal ver antwdkrdthf vetsehuldlgd Met veel nadruk en aan ds hand van voiybeekien toooda S 8 BMeisturmführ T van der Harden aan d t het werk van de IsSidwaeht fa de eerste plaats basserd Is op MasUsma I a Landwsdit kan niet d oogen shaten voor den ultgebrsidca zwarten haad die soowsl avwsdsg ikt dss aai ts werdt bedrevni nsarom IS Mer dut ook tegsgrapsn Sat WLsBdwaeht dasrmsds goed werk gedasn lm Ie bewezen deer el van btanaSiaekonen berlefaten wssrln waardssrlBS ward iiK asprakan sn tt wasrKjk olst alleen door niansclien die den nieuwen tdd ttja oega b lettts sen jroete samenwerUac polWs sn Caadiraotat w stsUs te hst licht ds omstandlglisden ir de msnsen vsa de Landwacht fflastan watfcen Z hebben hun degtéak ebtar den mg an aCtsten dSn hun nachtrust op Zfl hebben nog geen sohoenen van den dieoat sn sao stta er meer dintan die er op wazen dat de Landwaehter te de eerste plaats IdealM is Ds Landwacht ds bijdran van de Bewe tef tot handhsvteg dar ord sa rust te KederiBBd Bist haar teak sk eoo Bato NéMi de waanehnwlngien q iMfetbeaAcrmiiigiiïMed ter iMtte ket gast on BW Ieren Dulfurhs soldsten p een vm voergelsgeohsld naar tiet treat n K Rauehweteer H H at VerdeeUng van groente ovdebschA in massafboddct EN KEUZE ASTIKSL ToewtJsing iran keoseprodiietai 1 h rdt bekend gemaakt s Df verdeeüng van de voor ixto xoa tie m Nederland beschikibara gmenie heeft de aandacht van velen besiegeHn iden Er is in de atgeloopen winter iikaar Jpn niet alleen van vele producten een dalende aanvoer geweest er wa tevens gebrek aan afwisseling Spruitkool witlof prei e d waren bepaald onvoldoende verkrijgbaar hiervoor zijn vele oorzaken aan te wilzen waarvan als voornaamste genoemd mogeit worden de teeltbeperkteg bij producten dia een tetensleve bewerking en veel meststoffen noodig hebben de grootere behoefte die In ziekenhuizen en initchtlncen bestoad vaor dlsbetld en andere pstUnten welk niet de boeehtkkiug over voldoende irult hadden en de vervoeramoellQkheden De ceiwunent trekt titans prat t van daa aanvoer van de joaas groente vsa de kssPi eduetle doch ais desa anvoar binnen kort ten einde zal syn volgt een overgangsperiode naar ds productie van 4sn kouden grond die ongetsrijteld moelUjuisden te de groentevOorziciüng zal baren Pas dsama omatreeka cted Met begte Juni al nasr aa we raomsUndighedsii kan eea Ujdpefk van liilgenden aanvoer worden verwadit Ook daa taUan nieltemte mSsilttkhedW blijven l aan Ds zachte fmitsoojten sit leer gewilde groentesoorten kumieiiAtet zóó masaaat in Vie stadan van ons Issa worden aangevoerd dat mest dageUlks ksn koopen wet men wU Behsive ntoeUUkheden btf de teelt die vooiral M de productie vsn bospeeii bloemkool atuJsperelelMwosn e d optreden jpcett het vervoenproUeem hiertfU ten groote rol Miesws sMdwde Het Bedrijfsehai voor groeotea en fniit heeft eind IMX een aantal piaatssUtjn verdeSliBgstantoren uMerirht de PiV K s dis tot tsak kregen de ssngevoerds toettten n het fruit naar biUtikheid onder de kleinhandeleren te verdeden Verder ging de taak van deze P VX S niet Teneinde het oubltek in te udhten v9tc de verkrUffbare sn rten groente en over de howeelheden die ter ver r ing beachtkbMr zun en tevens om bo afide kMphandelnen tegen onjuiste en niet te weerleM n besohutUiginRen in besdiermin te nemen heeft het bedrijfschs tans een nieuwe ragelmff aan ds P VJC s voorgeschreven El zal voortaan m twee groepen worden verdeeld Ie Massaproducten Deze producten worden steeds in zoodanige jCPOote hoeveelheden aangevoerd dat m enkele dagen alle kleinhandelaren hun rechtmatige hoeveelheid kimnen ontvangen tsla anduvie spuiazie raapïteleni Zoolang ook het massaproduct nog schaarsch u b v m de periode van den overgang vaH het onder de tweede igroep die der 2e Keuzeproducten Dit zijn de producten die hu de vertjruikers zeer iiewild en uitermate scbaarsch zün bloemkool snu en sp Hx ieboonen tomaten kersen pruimen ed Deze fruiten gro ntesoörten worden met geluktiidig aan alle kleinhandelaren ter besohikking gesteld doch m groepen en dan in adfabeltodhe volgorde Bij lotmg zal voor elk in distdbutia gebracht ketizeproduct worden bepa liij weUcen klêinhaodelaer zal worden aanxevanffen De boeveelheki zaïl naar den ne van het prodiiot steeds zoo zün dat voor ieder gezin een maaltUd gewaartiorgd Deze hoeveelheden per veilmilker zullen met de soort in de dagbladen bekend semaakt worden waarlby de kleinhandelaar met den beginletter van zijn naam zal worden aangedtiM Ieder kan dus naigaan of zgn leverancier bevoorraad is en zoo ja met welke groente uit de troep der keuzeproducten Voor de steden Amsterdam Rotterdam Den Raag Utredit en Hsarlem geldt een enigszins andfre regeling aangezien in deze pleatsen de aanvoer van a morgens tot s avonds doorgaat Publicatie met vermeldins der namen der dagelljlu bevoorrade kleinhandelaren kan hier niet geschieden Samenvattend kan dus gezegd worden dat omtrent de verdeeling van de In maasa aangevoerde groente niets gepubliceerd zal worden wel omtrent de schaarsshs groentesoorten als bloemkool boenen en fruit Op een factor die storend kan optreden moet evenwet nog gewezen werden nJ het vervoer K zal echter naar worden gestreefd het oponthoud zoo snel mogslljk In te halen Afgewacht zal niettemta moeten wortten in hoeverre de vervoersmogelijkheden een vlotte uitvoering van de nieuwe regelltw mogeiflk zullen mskeo Telegramwissellnci Fflhrer Leider mVoUc en Vaderland meldt Ter gelegenheid van vde herdenking van den geboortedag van den FUhrer op 20 April J I heeft de Leider den rittvrer uit naam van de Kederlandsche nsttonsal soclalisten dank gezegd voor allee wat bQ te zijn afgeloopen levensjaar aan zorgen en moeiten gednümi heeft Voorts heeft os Leider de hoop uidtaprofeen dat hal den nhnr te zijn nlliiwe levensjaar vargund wü IMgen zQn den door den oorisg soo wreed onderbroken ttatteaaal Bociallstisaien opbouw te hervatten en heeft de baste wensdMn voor het persoonlttfc welzijn vsa den FOhrec tot ultteg gebracht In antwoord op dit g ukwensSktelegram ontving de Leider van den tlUuer een in hsrtalQke woorden fssWld talsgrsm etedlgende met de ondscstssade vataakerteg J e Nederlanwche natknaaleocla tiaten zullen ta bun hoop op een groote en ehdclElR toakioaiit ttor ons Buiopa niet teleuqMtald ordeR LtadiMM wMr vuaat ast Is aan ds tsBdwsttt aslakt ts de band te leggen ao san ssfstsn dr M dte reeda gsrulmen t4d vsrdsdit wad van hat yosna van lUagate aslJaa Bit si biMsloailag warden esa inieteBoavMaietd geschriften en eenige loisrpa pstraaan te bsatsf genomen In Maastricht vielsB aial ndader dan I OM levensmlddelenboansn te banden van ds Landwacht Hen smbtsnaar via de pestertlen was hierbij nauw betookkaa sn ward gearresteerd tea aeMatsatetan Op het distrtbutieksstoor te s Orsvanhsgs kwsm dsssr dagen een jonge vmnw da voor haar bestemde bonksarian Itelsn zQ iiad hssr solfeling een jonntie van aAt wekni medege noinen tt getaakte te fsafrek met een SBdar bonnanlteslaiar en intMds dat ze SsXteiburtHlW een tQdtl te Bsrlltn had gewoond vaMnsr U tooénn luar Nedsrfand waa ten ffl ge h ss il éték dat st rtvorana naar UmbuiTTIoor ta rMsan sant te Den Raag onderdak zocht De andere deeteeem ter aan het gesprek noodlgde daddMHc de Umburgache met baar ruit tot san ftszoek aan haar wonteg uit en voegde er aaa toe dat stl het gevrasada onderdak ssA sou willen vertcbaOen Hierop werd greUg tegegaan en tnuis werd d kennismaking onder het genot van tmi kopje kottte voortgezet De zuitellng kreeg een uitgezocht ruatplaatsla en da Jonge moeder steg nog even aiar hal ststtoa m hssr kofler si te Hslen waartoe eW bwirjaagan haar vergezelde Aan het staUoa werd Inderdaad de fcotfer te oatTsngst asnomen sn daaruit hsalda ds loagev w e oogm n jaar te aJt eenige M ktesrtjes zij dsn butirjoagen ter hsSIT stelde met Ml veraosk rouw sf VSSÜ te asven desa aan het adrSa van baar omdat Stl self iwg Uviishitw t de bioscopen JeMf De Veit Harlan fidm Jeugd die deze week in de Schouwtiurg Bioscoop instaat rei t verder dsn en komt boven de doorsnee flim uit omdat zy wat te zeggen heeft met baar tegenstelling tusschen den wcreldwuzen menschelyken pastoor met zijn mild begrip en vaderlijke tiiguur en den jongen kapelaan die star en stroef in het leven staat zeer plichtagetrouw maar zonder levensmzicht Om dezetweeërlei opvatting speelt het verhaal van de jeugd met haar levensdrang een jeugd in welker uitbeeldmg men echter de jeugd moeilijk henkent omdat men er m mist de frischheid en de blijheid dat natuulijlce dat toimachtue van de jeugd om zich door moeilykheden heen te slaan met alle kracht die hsor eigen l Doch al deee soberheid zal wel zijn om het mobleem scherper te aocentueeren De film wordt pradhtig ges eeU door Kriatiaa Ööderbaum Èugen Klöpfer Wein Hinz en Hermann Bram en voor l ïe figuren vian den sympathieken pas toor die met z jn werkelijkheidirt e8ef zUn woorden en zijn daden tot een zoo grooten steun ia en aan de liefde gestalte geeft en van den somberen k apelaan die vreemd te midden van alles staat en de menadien afstoot worden gaaf vertolkt In Beunie is nog eens te zien Hoem ik ben papa met Heinz Btthmann en Tlhailia rotomgeert Wucbtelineen met Hans Alben en Kithe von sMg S v d Kraats WAT WAAR WANNEERT Thalte thealsr Vhachtelteeaa mat Attiera en Kithe von Nsgy A mvang 8u Zosidag vanaf vtvt Mianiteg en Dteadag 3 30 en S uur Reonte Bioscaopi Bsera ik ben papa nvat Hetez Rtthmeua Aasvaac t uur Zaterdag vanaf S 30 uur Zondag 10 30 en vanaf 3 u SelMBwkng Bie eesegi euad mat Kitettea Söderbaum en Eugen Kftofer Aanvang 8 uur Zaterdag vaoaf SM uur Zondag vanaf 3 uur Beiwie oyer Cabaret programma met ca Asald en Marana Aitevang Zaterdag vanaf 4 uur Zondag vnikaf 3 uur 3S AprU t W unr CsM Dayaslee Voortzetting eindwedaitrljden om demkaroptoenachap yan Gouda 1 Mei T 30 uur Knnatmin Tweede opvoeringvan Zeeman 6 thujakomat door t Vlfardlnaiche Gezelschap voor Nat Clir 3 heelonthauderavereenlglng Gouda t Mei 4S uw Ntoawe Bcheawborg RadioiKMste avond Vreugde en Arbeid Mr 9 uur Tnrtnarkt lOS Jaarltjksche airgemeene vergadering van aandeelhoudersN V Drukkerij v h KocH en KnutteL Hel T 3S uur SIdI Jaaakefk Bijzonderekerkdienst spreker ds D Veltlsamp over Bestuurt God de wereld Mei 1 3S uur IteBBie Tlieatar opvoering 0e ridder van den kousetiand door tooneelgezelachap Nieuw Leven Mie 7 30 nur Veemarkt reeteurant Bijeen komst Ned Chr Vrouwentrand spreekstermevT Bijl Vleta over Hoe elpe weonze jeugd door dezen tijd lieen 4 Hel 1 uur NIettwe Bchouwtarg Tweede concert Rotterdemscb Phliteirmontech orkest te Beethoven cïclua dtrlgent Plet vaa Mever soUst Oaroge van Banease piano s Mei 1 90 uur Tanate Openbaar SUchthute Jearüjksch slgeroeene keuring van trekhonden en hondenkarren Mei 3 uur Veemarfetrestenrant openteg en aanvang ter lessen Toonkunet zantfschool ZONDACMOnNST DOKTOREN SIj atwezigheia van den huiiuis ztjn vas erdegmididag 3 tot Zondagavood 13 uur te consulteren de doktoren H ReetUlk Crabethstrast SS telefoon 3133 en N tmn Burgemeester Martenadogal SB telefoon SSOS APOTHBKBBIOIENST Steeds geopend dea nachta allMn voor geneesmiddelen Apoth P Wetjer Gouwe UI Besmettelijke aiekten Over de week van 9 tot en met 15 April ztjn de ventende gevsiUen van besmettelijke ziekten aonjieseven roodvonk Bodegraven 2 Ooilda 11 Moordrecht 1 en Waddinxveen 1 dïphtherie Bergam ibaoht 3 Bodegraven 3 Boskoop X Pouda 10 Ootiderak 1 Haastrecht 1 Moeitarpjslle 1 Moordrecht S NIeuwerkerk a d Usael 2 Oudewater 1 ReeuwUk 1 Schoonhoven 2 Stolwijk 1 sn Waddinxveffli 2 Giften ki de Sint Japskérk ia voor de diaconis een gift yan 1 M ecoUecteerd Ds Oerti Htilt ontving op d jaarveivaderinig van den zenditigsr krans Febe een bednu Ven i 100 voer den Geret Zendincsbon DISTJUBOTIEWIEJTWS isr f55i iBiK vAK Blaaeiikert ep twee verkiflgbaar In vertMOui met de bisondeie omstandi heden die ten gevotea van bwodatie en evacu tl aM aeaeaen in bepaalde deeleii des lands heericben aohit Het R kabBreau voer de VoedaelvDorzienini in ooxfoiytUd h t gewenadlt reedi nians over te gaan tot distributie van voomden ooalumptiesuiker die amvankeliJk voor veidwinx fai den loop ven liet Jaar beatesiwi waren D w venteelfac tA het karakter dra en van het ventrekken van Mn vooiachot n mac niet gezten wox den ala een extra VerstreikiM boven liet normale tanisoen ISr xuUen bkinenluwt diteroenvoJj ns twee woor schotbonnen worden aangewezen wc recht gevAide op den aankoop vui een pond Miiker aoodat iedere vertoïdfcer de beschlkldntr krilgt over een uls wflcer doch hetlsael iedoelinfc dat eenmaal in de laan d September en eenmaal In de maand October van dit jaar de normale veertiendnacache bonaanwiitliig ehterwege zal blijven De maatreffel beteekant dus niet een verruknlnig van het sail er rerbnilK Men cal Mt suikepvaibrur voorschot zóó moeten reoelen dat er voldoende beschtkjbaar bUm voor de twee v ertlendaa i che pariodan in het najaar waarin een luucer zal worden verstrekt vaa penaas Van 1 Mei tot en mat 30 Jiml 1 44 geeft rik der mal Persgaa Ma Junr gemerkte boaoan reeht op hst hoopdn vsa hM aantd awMlaB narsgsi dat ovareankomt met hal op dte boanen sangefevan aantel OanaraSaiaiittMMMiO ea uaf te lap la4 t Van 1 Mt sa met 91 Mei IMI SMft elk Mti nat d waeniBa Osaeiater jXthradet Wb psried fsmsiM tMMOM iitfil w hStllMOiian van 1 hl mak n kg anthraetat nSoUss 4 of terwUl gedureade hatzeltda