Goudsche Courant, dinsdag 2 mei 1944

k S J K lU u pi mdag2Mei 1944 Bureau Markt 31 Teirtooo tia PotU kaiiUl 48400 GOUDSGHE ACOD CANT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Pril 5 per nummer 83ste wtriJaiij No 21537 Ohefredaeteor TBETER Goud t Mg RgDE VAN DEN LEfMj R Onwrikbaar geloof aan den opgang Geen klassenstrijd maar volksche solidariteit pyftsche terreinwinst adn den Dnfestr en bif Kowei fk AngloAmerikaansche scheepsverUezen An April OA opperbevel van ö $ DuiUche BjLSit teelt VUmim mede Da ottilfiar laakte xaar da hndalwHia viB vwdacht dia h miiSMilSmJyS ons volk noamde M j sUcbta t de hooMschuktigen nvangenlsstrsftan van T maanden tol 11 Jaar De aeonomiaoh rechter verorodaalda da drie booMverdaetaten rasp tot S maanden gavanganlasUat ba nevens SSOO boete t maanden gevangenisstraf benevens 9000 boete en maanden Da aadara 43 verdaehtan warden wegena hat varkoopan rullen In bewaring neman varvoeran of doen vervoeren van groota of klelna partijen smokkelwaar veroordeeld tol boeten vaji 10 tot 1804 Da SMord t Wastaaan In hooger beroep had het gerechtshof te Amstardam dait 23Jarigan kantoorbedianda ta Wormarvsar N van dan Brink varoordedd tot II iaran gevanganlsstral wagans doodslag gepleegd te Westzaan op 10 Mal 1 4S op sijn maUJa mej J R Kaat De booga raad caasesrde dit arrest en var wees da saak naar hat Maaficha hof dia verdadtta varoordaalda tot aan gevangenisstraf van 10 laar mat aftrek dar gahsala pra venUeva hei tanis door ta branten In aangewone stratgavangetüs ALUIN oa traitr Da boarenjonfan uit Oronlncan da jonf mijnwerkar uit Limburg en de aankomaaa monteur lUt Amstardam wat habban sa mat elkaar ta maken 2elfa in dazen Uld waar de afstanden schijnen ta zUn waftavallan leven za in groote lijnen het lavanOa vaa vroeger hebben al da moailtlkheden dia Jonge menschen moeten ovarwinnan en ook al de vreugden die de Jeugd gelukkig van nature met zich mee breikgt Ieder voelt slja eigen zorgen het best en waarom zich dan druk te maken over anderen lader votff zich la schUnbaar neg het beate kompa waarop men kan varan Toch IS dit niet zoo Onze taal zegt oofc dat eendracht maoht maakt Als al die duizenden die niet met een eurlaventje In kleinen kring tevreden sUn doch de Üaeht en de gaven meenen te bezitten om liat verder te brengen dit besefCan zou er een groofe stap in da goede richting zUn gedaan lader ongeacht zUn afhotiMt ilJn godadtanatlga ot uolitleka overtuiglné moet u h bafrwan dat ons volk in daza tijden aUaan dsH go d kan doorstaan wannaar zUn basta zonen da leiding In handen namen Het Langemarck Studium Mt hat ala ays taak deze menschen daar ta helpen inur financteeie onma t of andere omstandurheden dit onmogelUk maken Wie werkalJak tot Iets bl7 onders In staat la krU gt aL kostelooze opleiding In de door hem gawenschte richting InUchttngen hieroTW worden verstrekt door het LangemandEStudlum Lange VUveiberg S pen Haag Da aanmelding ataat opan voor Joiigahil tuasobaa 18 en 14 Jaar De bcatriiding vaa de koolvÜMk Zoowel In het voorjaar als In dan voetw zomer kunnen de kleine larvan van da koolvlieg groote schade tawaagbrangan aan de wortels van bloemkool rooda an witte kool en andere koolgewassfn Daza larven komen voort uit de attjas die door dit insect aan den atangelvoat dar koolplantan worden gelegd Za boren zlok daarna door den wortelhals naar binnen an belanden ten slotte In de wortals welka grootendeels of geheel warden uitgehold oC weggevreten De koolplant gloeit nlat vardar en faa kwUtien Trekt mta tgfi n aangetaste plant uii den grond dan staken gewoonlttk da witte larven nog uit den kalen ultgeholdaa wortelstronfc naar bulten BU groaizaam vochtig weer bezit da kool tegen deze larvan ean grooter weerstand vermogen dan bU droogte ef zonnahltta De bestrijding aan geschieden met behtdp van koolló agen Deze bestaan uit dunna schUfJes asphaltpapler die spoedig na het plantaa vlak tegen den grond ora de plant worden aangebracht Doordat de wortelhals dan ts afgesloten kan de koolvlieg aldaar dan haar eitjes niet dep meeren Aldus blUft zoo n koolplant dan bespaard van da aantasting door de larven van deze vlieg Door het aanleggen van de z g Caulinrlngen van geperste naphtaline kan maft dit insect ook van da kootplanten vandaan houden Tenslotte bestaat ar nog een bestrtjdlngamiddel dat men zelf kan bereiden Men mengt 20 deelen ksikmergel mat i deel carbolineum en strooit dit na da ultplanting tn klelna hoeveelheden op dan grond rondom den stengelvoet dar koolplantan dienst dien je me kunt bewijzen Ja weigert dus eenige ojiheldering te geven vroeg Leo nog eanadruwend Ja dat weker ik Nu wil zuiUen zwugen we kua nen toch niets zeflgen we wetem niet Ga weg man v66r ik aen onoeluk aeoiie begal Kiakzinnige kerrt die labentt Liaait je dan opriuiten bijt latong af laat je naam door het sUJic halen je naam d niet alteen vbb JOU is maar ook van Je vader en gnocó Gr Frank was bleek ewonlen maar onmeedoogend ging Leo verder Ik zie hat el m de bladen staan ontaarde zoon die een geëenlainaam door het s Uk haatt een mn moordeenaar Hlarl neem hetwaven mee het Jbtmümtek en anu maar mnak ki vredömaami dnt je weigkomt neen laat mua zuster met rusti lemind die voor a wereld een m rdenaar wH zUn ont zeg ik het recht zkii met mlJn zuaterop te hotiden J hebt 0eliik Leo zoover hwlIk not aiet gedacht Het klonk zacht van Frank lippea en zlin 0oote manneiwestalte icheea te knopen onder de hard woorden Oa bi erde Leo zkihcelf haastovergct tf aetrwend L iiOTiwn draaide l ank zich om ea Ang de kamer dt Leo keek hem woedend na aand sen wwwd te zeggen Hert aag doodsbleek en door haar trmten heen esig ze de groate ficiiur van Frank ter Laan we W iuiTen Da voordeur sloeg dicht en daar etapta hii het tuintje door den w c ct star turend In de verte Wardt vervolftd WANNEER VERDUISTEREN f M l neet TerdidaUrd van I1 U tot 6 nor va S TsAastopol en aan het front ïïJJS de uttnicwwlin van den en de Katlmtfacn vonden geen Stó ïêveStihSKfeTGuien plaats BU g rL eoht n a n den benedenEuK heeft tid h Bcandepbunr SrpwÜKJwrrettlment 71S otrfer t 5 Jn luitenantkolooei J ndan bij jtf onderscheiden S £ Zuiden van den bovenloop van ii jeotr atamede ten Zuidwesten S Kowri konden onze troepen in SSit vechten verder terrein win TlSiadet Dultiohe gevechts en Qrtiectuixal Vlelen m het gebied SBBwelbaMMfl rteUmgen concenvan MDtaarwMCM en voertuigder bolaiewuten aan en verbehUve taHJlce voertuigen duke ttukken geaoiiut Mfce fomuitiei zware Duitache geJrillfvlieKt iigen ondernamen in den Qoopen nacht e n zwaren en iotASg oen aanx ti m het ten Zuiden JjTBowno geleffen verkeersknoop Zt ZdolboenowO De ïtrüd tegen C viiandeliike apoorwegverkeer in JS chefd ne sectoren van het Zuidepe tromt we l met succes voort lafchen Witeb k en Polozk werden giMtieltike aanvallen der boilaiewisten JMilai n en gereedsteande troepen Igir irtülorievuuir uiteengeslagen bhet hoöge Noorden heeft zich een JUlMtiM Duitsche verkenningsvlieig Mg voOr korten afstand onder beÏ7v n kapitein Hoppe bU tnoeiUjke a isdie weersomctancUghedcn b i2 njtr onderscheiden limSTI MEI Dr DtmsdBLANO ê riUirer heeft tnige op d n voorgrond tde iTumnen uit het Dultsche arbeldsondi rich lden door hen tot pionier M den artield te benoemen Onder hen llftiuien zich verschfUende arbeiders De Hdnwheidenen zijn rUklmintster dr Dorp nlllir de handeitiraed dr Hermann RoecheIH dr Albert Voeder prot dr Claudius Domier Ir Helmut Steln de draaier Ernst iMkir de meester horlogemaker John Idiinraer de boorder Peter Klister en de irtrkmeeater Eugen Welczorek Ovraev ran dr Ley h leider van het Dultache arbeidsiront If Ley heeft ter gelegenheid van den eeriM Hel den natlonalen feeitdag van het Dultiche volk een oproep gericht tot alle Mrkende Duitschera waarin hij hun zUnwurderring betuigt voor hun buitengewone IBitiMw Ml de Anglo Amerlkaanache t rr ur aannflm too wordt in den oproep gezegd is kt niet altUd gemakkelijk geweest al die étl mlddeten te vervaaMlgen die tegen tel vtland in den strijd worden geworpen twiniuks is dit dank it de houding van Ik Dultschen arbeider gelukt hoewel het Inspannen werken tUdena de SS maanden rlof voor de ariMiders een groote beproe4llf was en de vermoeienissen van een lan tt tn zeer Ingespannen arbeid voor hen VVUIs bijna bovenménachelijk zijn geweest Ab iiewijs voor de froote prestatie van de Mileni noemt dr Ley het Isit dat b v de Muetle van steeniwol ta X unachland in wrlogsjaar snel la aeategeii In genIdlllilg met Engeland de Ver Staten en It Sevjet Unle waar de steenkpolproductie Mer Jaar Is gedaald Het werkende vaderiHd heeft maar een eerzucht de vervulling no dt taak die de nihrer het vaderland Ml opieduigen llch het front waardig te WWn Dertialve zal er ook geen Novemw 1918 meer komen Dezen keer zullen de V aden van het Dultsche volk overwonnen rien en ondanks alle bestaande en koMnde Utten lal het Oultsch volk niet wutorieiv DE LANDINGEN OF NIEDWGCINCA Dl wrreapoodent vso de N R Oi i t Berllii lelcfmiearde gisterochtend Over de gevechten bij HoUandla en Attape J Nleuw Gulnea mm het Neues Wiener oMrtstt uH Tokfo dat ds nuAierieke au pnoritelt van de gelsade troepen overwelK Ind Is De Japamwra zetten d verdedlW taal voort De ovonrt cht van de gelanden groeit echter ieder uur doar WW landingen COMPROMIS MET ENGEI AND ONMOGELIJK GEAOVf J r Siegfried Hom da lh k m tleke meda Jnr v B het D N B ïrtjft o m B oorlog snelt met reuzenechreden aUn Jutlach hoogtepunt tegemoet Dat wordt Jw oiemajid meer bestreden oaverschilllg w kamp hlJ moge ataan of hos z Jn ge2 ook z ln ten opzlcMa van den afloop 2 WMurtonlsaen Iedere mogeiukbeid van FS evereenatemmiag tUMolien Europa en f MsJewiaUsche ImpaciaUsme is uitgesloCUer kan alleen sprake zija vao ean Itlke miUtalre bwHasIng n ledachle dat Engeland met het oog g gevaren die hat waanchtjniuk berSliiv vaa den kant van aen door een over IWBg overmachtlg wordendan bondgenoot JJMiet te laat la wear aanslultiiig btJ ijsja i l zoeken meent men In de WWl siiaa ta moatesi dan ato een Illusie tn volkomen vaikaerd inzicht verraa v BteHlka aitustia wt da door wndl getrokken conchsies t 1 voucomen vaacaen Inucht verraa S Wtemka aitustia wt da door Duitschsoaaniit getrolclcan con viwiM 5jÖ B£WCHTfff ij 2 oaiiilsn vaa da MkaHalpvt kJ y at Louis en Miaaouri en Cairo m Q i een afstand van M kikmwter la da S yro i op nrinstena drta plsatseq bultan 4 m aUredan Ibar dan MM e anaa SjSL daldooa svrarden Hat JSJJP aat mat groots msaiUtkheden lj eettfere a Da oanfarentia rsn iHJrjrMidenlen van hat Britaeha CTJgJ is gMaran In Londen naar Ran 22 1 1 Churchill la voonltter fcj er zuüen oómmuniqüïi sapubli 4j TOen die in grove traMiait da zuUen aan aven dia besproken jftlTTS rtUwet Ook Jwgy h talrMke vreemde aUatajgj rageerinjBcheJa en staatslieden dan I J door middal van in hartaltJJce beIl52g i gettaMa telegrammen faluk conferentie Da conferentia isl mat uren worden gehouden van tad flïïJr froatan doen toekomen naar SbSÜi astianalao leaatdag van i ür ï BarltJn gaacoredl w tanlandseha vartegcnwoordigart gen gelukwanaehan an dia van racaarlnfen en volkan van het reglatar Ui da SJ Retau en Trsras Op woon SnS I MMndagavond vffiJJ Anslo Amsrlkaan J l en vsTKhaidane hmidardan 9S S Z SP meldt Ofl Maan SSwf ÏK J het doel van aan tar g7J jna ntal doeden kon nog nlat sSSiLrfü Op hat h n1ï i ztJndan OsSS S fe èaV wiïïPisaÏÏ vJÏ sahaala aeUa duurda nattwa j5 n Da hlfisangwapan dia door r Snï iSf warden daazM i We sSKl hebban aldua MtoSS eG san bat Nattuno In het bndingshootd van Nettuno werden bU een atootteoepaotie verKhctdene vijandelijke kazematten opoeblaaen en de bezettingen m verbittierde gewchten van man tegen man met aeer eeiinge eigen verliezen vernietigd Een fomniatie slagvliegtuigen vial arrÖUeneen Xuchtdoelartillerieftellingen met goede uitwerking aan Ouitscne en Italiaansche jagers alsmede luchtdoelartilterle schoten boven No rd Italië 7 vijandelijke vliegtuigen neer Op 20 A nl vielen Britache iaebtbomtneniwenpen eei in de haven van St Vak Uwend duidelilk ekenmetfct Duitsch hospktaalachip aan en beschaddgden het door heit venoheklene malen met de boordwaipens te besohieten Bü aanvaUen op plaatsen in de bezette gebieden in het Westen verloor de vijand gisteren 9 vliegtuigen Enkele Bntsche storin svlieetty i wier pen in den afgeloopen naoht bommen neer op plaatsen in West Duitschland In den strUd tegen de BritschAmeri kaansohe aanvoerverbindingen brachten luchtmacht en marine in de maand AtJril 23 koopvaardij en transportschepen met een geaunenUitken mhoud van 153 820 brt tot zinken 34 Andere schepen met een totalen inhoud van 227 000 brt wenden door bom en lorpcdotreffers zwaar beschadigd Aange nomen kaï worden dat vele dpzer schepen verleren zim gegaan Aan viiandeliike oorloessohepen werden 27 lorpedoiagena en convooJvaaituigen een mimen veger en 7 motortorpedoböoten tot zinken gebracht alsmede 5 torpedoiaeors en 9 motortorpedobooten beschadiigd BuiMHtaHd WEGENS SABOTAGE TER DOOD VEROORDEELD Officieel wordt medegedeeld De NedeFlandsohe onderdanen Johannes Meyer Hendrik de Vries en TjaBkW Balcker zijn door het Deutsffli Obergerkiht wegen sabotage ter dood veroOTdeeld Zii hebben communistische actie gevoerd o m door het verspreiden van opruientte geschriften en door pogingen tot brandsüohting H t vonnis is voltrokken JDE JEUGDHERBERG VAN MORGEN Zaterdagochtend is in Museum Boymans te Rotterdam de tentoonstelling Df Jeugdherberg van morgen geopend m tegenwoordigheid van een aantal belangstellenden onder wie men opmerkte dr C Völekers gevolmachtigde van den Ryksoommissaris voor te stad Rotterdam burgemeester Muller de wethouders Boos Klumper en Mommael de meisjesleidïter van den Jeugdstoim mcj L van Kok alsmede verschillende andere functionariiaen van de N S B De Ge machtige voor het Jeu£dherbei gwe zen de heer G A van Dieren verwelkomde de aanwezigen en deelde vervolgens een en ander over de voorgeschiedenis van de tentoonstelling mede Deze begmt met de prysvra voor een jeugdherberg te Amersfoort welke de Nederlandscne jeugdherberg C5entrale had uitgeschreven ei waaraan niet minder dan ruim j vüftig airchitecten hadden deelgerra jbn De inzendingen stonden op zoo h hoog peil dat de jury groote moeite had haar keuze te bepalen Aan de pi jsvraag was aanstonds het houden van een tenoonatelling gekoppeld die de voornaamste jeugdhenberggedachte nl de jeugd to t de natuur tenm brengen zou toelichten Deze tentoonstelling ingericht door den ardhitect H Th Wydeveld had te Amsterdam zoo n succes dat zij in verschillende steden eveneens zal worden gehouden Voor de opening van de Rotterdasnsche tentoonstelling gaf spr het woord aan den heef F K Muller burgemeester van Rotterdam Jn zyn toespraak schotste de burgenuester het belang van het streven dat de jeugdherbeng beoogt en sprak er tyn voUoenmg over uit dat het jeu diherbergwerk ook in den oorlog niet verwaarloosd werd Op de kaart van Nederland zijn thana reeds 125 jeugdherbeaieen geprojecteerd en voor da Rotterdammers is voornamelijk vaa belang dat bij deze gelegenheid voor het eerst plannen worden openbaar gemaakt van de jeugdherberg hg het Park aan de Maas die onderdak zal bieden aan 5O0 jongens en meisjes en die de jxiotste van Nederland aal zti i Spr wees op de beteefceni v n de jeu dhei4 ergen voor de toekomst waarin ons continent Jn plaaita van gechirig en veranderAjk trüdtoo neel te zün het aangezicht z tooneir Tan een eeotgezmde en vredelievende femeensdiap N dank te h ft iben gemacht aan degenen die de tentoonstelling hebben ineericht en aan het departement van volksvoorlichting en Klmsten voor den daartoe gel oden steun en na ïljn be te wenacfaen voor het wcric der N J H C en het welslagen van de tentoonsiellinc te hebben geuit verklaarde hy dese voor geopend Vervolgefli werd de tentooonsteUip ia oogensdiouw enomefl DE DAG VAN DEN ABBEID Ben N A F ii igiie iageateld Op indrukwekkende wüze heeft bet Ned Arbeidafroat m een bueenkomst m het Concertgebouw te Ainsterdatn giiteten dèn dag van ten crbeid gevierd een viering waaraan bizondcK lluister went hUgezet door de aanwezigheid van den Leider van het Nederlandsche volk Een kraehUge volksekk eenheid Arbeidsfrontlelder Woudenbarg met eU hartelijk applaus begroet prak zjjn artwida kameraden op eenvoudige wijze toe Toen twee Jaar geleden het N A F werd opgericht aldus spr verdwenen de vak vereenigingen zoowel die van werknemffi als van de werkgevers ZU die ons werk en ons streven niet kenden denken dat w J slechts aan bepaalde groep of klasse vertegenwoordigen die zich zooals de oude vakvereanigingen bezighoudt met loonen arbaidsvoerwaarden enz In dat gevM hadden wil nutlc da ouda vakyareenigtnCaD Icunnen laten bestaan Wl verte nwoonfigen het Nedertandsche vof i wil wUlen de aarmaansclie eenheid van war ken De oude vakvereenigin en daarcntegaA brachten o hltSlng en v tlealdheid On doel la een krachtige volksclw eenheid en dat la ook het l anmark van desa revolutie geen strijd tusscheti klassan maar de opstand van de allerbesten dia tenslotte hat volk zullen gaan leideik Dia allerbestan komen niet voort uit een bepaalda klasaan maar uit alle lagen van de bevi lking WD willen den Nederiandachan werker brengen orde recht en gerechtigheid op volksche grondslagen Ons socialisme beperkt zicji niet tot het materieele dan immers zou socialisme slechts mogelijk zijn m tijden vkn hoogconjunctuur Ons socialisme doordringt het getteele leven van den werkenden mensch wiJ vragen slechts Wat presteert gij voor de gemeenschap Dat is het ook wat de Jeugd moet eischen ean maatschappelilke orde gebaseerd op arbeldsprestatles Wi willen den arbeider ge ven vakbekwaamheid de gelegenheid om een goede opleiding te krijgen wij willen zorgen dat hij zUn werk in een aangename omgeving verricht wU zullen In vele opzichten onze zorgen over hem uitstrekken masr zelf moet hij zijn leven opbouwen Wij nationaal socialisten Immers vragen geert gemakkelijk en zorgeloos leven wU vragen om de kracht om de moeilijkheden tegemoet te kunnen gaan Het brengen van het socialisme is de grootTche taak van het Arbeidsfront en van den ArlMidsdlenst Want ook in den Arbelds dienat bestaat geen stand allen zUn Ar beidsmannen en slechts hun arbeid telt niet hun afkomst Arbeider moet een eeretltel worden Ik voorzie in de toekomst aldus besloot Woudenberg dat er noch heeren noch knechten meer zullen zMn maar sFechts leiders en volgelingen die met vreugde in het hart hun taak verrichten tot heil van de volkagemeenachap V l eeldlield maakt maiphtelMM Onder daverende toejuichingen betrad var volgens de Leider het podium liiemahd in Nederlarul wenacht aldus spr in zUn hart deh klassenstrijd Wat wIJ willen bereiken is toch zoo eenvoudig wat Is normaler dan dat een bedrijf een eenheid Is en dat menschen van een volk elkanders broeders zUn Waarom overwon bet soctalfanne vroeger niet Omdat de arbeiders verdeeld waren in tegenstalllng met het kapitaal k zal den dag zegenen zoo eindigde de Leider waarop w daden kunnen toonerk waarop wij het volksche socialisme in daden kunnen omzetten Nadat nog zang en muziek tan gehoore waren gebraeht spraken twee sociale voormannen een kort woord waarin zij hun taak uiteenzetten en aamlroogan op wa derzUdsch vertrouwen en innige aamanwerking Axbeidafrontlaidar Woudenbarg staande tusschen belde mannen deelde mede dat een insigne is ingeateld het tandwiel met de letters N A F dat gedragen zal worden door heh die zich openlijk bekend hebben voor het Arbeidsfront en hiervan naar bulten willen doen blyken Vervolgens spelde de Arbeideleider de beide sprekers als haf vian symbolisch dit insigne op da borst Commissariaat voor de beUngen van de vjb Ned weennacht De commissaris voor de belangen van de vm Nederlandsche weermacht te sGraveiïhage Lange Voorhout 7 maakt bekend dat met in ang van 1 Mei 1944 een gedeelte vian zijn commissariaat is verhuisd naar Velp Het postadres is te rekenen van genoemden datum af WaUeok Pyrmontilaan S te Velp Inbrafeera operearden Het1itf lek rsgilda is tijdeiu het weekeinde te Haarlem bizondar actief geweest Uit een winkel aan den Wagenweg te Haarlem werden 178 pakjes roomboter 100 pakjes margarine 180 eieren 26 kg kaas en 10 kg Jam weggehaald Ook werd een bezoek gebracht aan een modemagazijn op het Houtplein waar de dieven liomlerd Japonnen van cliënten die In de reparatleafdeellng lagen meenamen BU een handelaar in gebruikte goederen aan da Riviervlschmarkt werden de luiken voor de etalage opengebroken en de ruit vernield waarna een aantal horloges bloedkoralen en granaten kattingen broches en andere sieraden werden buitgemaakt Tenslotta brachten de Inbrekers een bezoek aan de woning van een weduwe aan de Amstardamschevaart waar zij divankleeden vloer en tafelkleeden wegnamen Enkele klaaden zijn in een weiland in de omgeving vattiorgen onder graszoden teruggevonden Kind in wieg rarkmid BU da tam M te IJlst moest btJ een kindje van 9 weken dat ongesteld was gestoomd worden TarwiJl het apparaat in werkioff Waa moeat de moeder zich even verwtjdaren BU haar terugtoomat stond da wiag in llchtarlaala Hat kind dat uit de brandende wieg werd gehaald bledc zaar emstiga brandwondan ta hebt en opgekMpen en is In het zlekanhuK Snaak overleden Wwmiad va kteiartiats gsploBdard In bat labouw Klndanorg van da Ned Harv Oamaanta ta AjnarSloorl It Ingabrokan Ontvraamd zijn o m aan baaltja van Bd kilo rtjst acht pakken huishoudzaap lader van tien atulca twee potjaa van dria kilogram Ingemaakte boter dertig pakken Sunlight zeep en dertig A veertig sinaasappalen Baaflaacaankenaaailataa Dr L J Dal Baara direeteur van t gemaantatlakenhula aan dan Bergweg ta Bottardam la naar de Tal maktt benoemd tot hooglaeeaar aan de univanrftalt ta Utrachit In da iM t van prof dr C D da Langen dia tadatt 1 3 hoogIsarssr waa tn da fsnaaalninda an da laropaed kliniek aan dia unlvaisltall Aan ds gemeantemka unlvanlteit ta Amsterdam la benoarod tot buitanginn an hooglearaar tn da peaaMstorla dr f C Buracn ooosarvalor btl hat RUkamuaeum voor Oudheden te Leldoen en directeur van het Rljksbursan voor hat Oudhaldkuodlg Bodai ondenoak Vweeda kaaMgavsahte unes aan ds Hollandtdis koat Ean vtjfvoudUa rM ta dan rond aangabrtcnta ttakatsals oor dan aanlag van daxa tankvaraparrlnt waren rauaachtlga hoavaalhadan baton noodig P X XoU O U EEN WBBKGKMEENSCHAF GEGROND or SOCIAI E GBRECHnGHEID Ter gelegenheid vanden 1 Mei dag heeft de Leider gistermiddac een radiorede gehou n waarm nü er aan hermnerde dat in 1890 voor het eerst den 1 Mei dag is gevierd door de arbeiders na 1894 kwam de scheurtng m die aibeiderA eweging toen politiekelingen van allerlei siuiakeermg verdeeldheid zaaiden Spr hertainerde aan de edele figuur van Domela Nieuwenhuis aan den onbaatzuehtlgen Troalstra deii prieatar Schaapman en aan Talma mannao van karakter dia iMt goed meenden mat het arbeidende volk Daarna kwam da varwording bat verval en het einde in de laobwekkende vartooning van l DJJ Da oude atrtjdan wandden zich htriverend af en onder de Jongeren kwam het cynisme Hoet dit dan het resultaat zdn van de offers die millioenen menschen in den loop van een halve eeuw strSd hebben gabraehtt vroeg spr Ons antwoord daarop ia Neen dit la niet het eindresultaat het socialisme zal toch zegevieren De ontwikkeling gaat voort ook en Juist in dezen tijd Thans woedt de beslissende strijd die een nieuwen weg lal onteluitoen Deze weg voert naar het doel Niettegenstaande de bezwaren aan dezen tijd van wereldoorlog veröonden geloof Ik onwrikbaar aan den opgang WU weten nooit welken weg God met ons Wil gasn WU overijlen altUd maar een klem stukje van dien weg en ondervinden dat deze stukjes so na zoo wonderiUk aan eUcaoder geschakeld zUn dat het wei eens lUkt of wij naar het ultganlHpunt worden teruggevoerd Toch la dit niet zoo Er ia ontwikkeling er la geen afbreken OU mtjna volksgeuooten die atrUdera waart in vroegere jaren voor wie dus 1 Mei vroeger een begrip was van strUd fn dus van hoop tot u kom ik vandaag in de eersta plaats om in u het geloof te versterken dat uw strud nlat voor niets Is geweest De weg Is andera dan gU In vroeger Jaren gedacht hebt daarom staat g terzijde of wellicht afwijzend ftiaar over dit conservatisme moet gU heen komen en dan ziet gIJ den nieuwen tUd gk ren dia u zal brengen wat u eens den moed gaf tot den atrUd Wat in dezen geweldigen tüd van wereMrevoluUe en werekloarlog geschiedt is in wezen ndets andeni dan bet vTumaken van den w die voert naar een hcogtepunt van sociale gerechtigheid zooals de besten onder de oude struders van 1875 1914 neuwelyks mogelijk hebben geacht De revaliiHe voltrekt deh De revohitle die lich voltralM la dia van den arbeid tegen het kapitalisme Tot 1SI4 waa het kapltallsma onbeperkt de baaa Engeland waa honderd jaren lang het meest kapilalistlsch land ter wereld en behearschte met 7tJn vtoot en zUn steunpunten aen belangrij k deel van de wereld dat In het But ache Imperium was Ingelijfd Het laatste het brutaalste en het meest treffende op dit gebied was h t neerschieten en neertM snden van de Boerenrnmblleken Tranavaal en OranjeVrUataat om In het bezit ta komen van de diamant en goudmUnen Toenmaals omstreeks 1900 wist toch iedereen In Nedar land dat Engaland aen roototaat aal Omstreeks dienzelfdan t d werd bet Dultsche kapitoallsme gevaarlUk in ie oogen van Engeland dat Europa wllda blUven beh rachen Bncelaud mrmda een bondgenootschap met den tsaar vaa RualaBd en betrok ook FrankrUk la de omslngaling van Duitschland In 1914 begon Aet gnrtU met da mpenen en Ui de geachladenla zal dit Jaar vermeld worden ala hat begin van het etnda van het kapitalistisch tUdperk Van 1911 tot 1S18 woedde de oorlog dda eindigde met de schUnbare overwinnhig van hel kapiUHsme Vóór 1914 was het kapitalistisch centrum Londen m J914 schrompelde Londen ineen en werd vervanged door New York als aetel van het prtvaat kapitaUsme en Moakou als zetel vab het staatskaplubsme In Duitschland ontatond onder den arbeider Adolf Hitler en In Italië onder den arbeider Benlto Muasollnl het taacisme belder streven gericht op de verheffing van belder strven gericht op de verheffliw van het volk Belden zich daarvan bewust dat het kapttsUime alleen dan overwonnen kan worden wanneer de arbeiden van hoof tot laag zich mat elkander solidair gevoelen en zich niet meer door de democratiache of oonfessloneela leuzen laten spUtsen Ieder volk Is een van God gegeven eenheid van werkers van hoog lot taag een volksche werkgemeenschap ledara Volksgenoot heeft arbetdspUcht moet zijn gaven van hoofd en hand wUden aan rlJn taak om nneda ta werken aan de instandhouding en de verheffing van de arbeidsgemeenchap ZU die niet werken niettegenstaande zij daartoe instaat zUn zullen de uitgestootenen zUn Maar zU die hun plicht doen kunnen er op rekenen dat zU volwaardige volkagenooten nillen zijn geborgen in eigen volk Niet klaasenatitjd la het middel maar da volksche soUdSTiteit gegrond op den aerbieil voor den arbeid Aanval op den soclalistischea opbouw Van 1933 lot 1939 liet Hitler aan de wereld zien dat het Duitsche voJk in snel tempo venlost wend tut den dn van het kaïpitalisme Het orivattt kaDitaUsme en t ataetskapitalim NewYodt en Moskou ver bonden zich tot vemietiging van den sodaKstischen opbouw Zrf bleven voorloopie achter de schermen at atuunden Londen vooruU om de kat de bel aan te hinden In 1939 vondl Londen het voorwendsel om den ooittog te vé kilaroi wwteoc DamÓK en den cocirklte de derde ohaae begon de eindatrlj d tusschen net volksche socialiane van Eurotra eenerziida en het kapitalisme van Amerikia vereenisd met het comiminisme djwx het atawtskapiliadisme van het Sovjet oielelrtik ai eroüds In dien eindslirikl ataan wU aa en wti zim er ons van bewust dat het veiliezen van dien eindstnUdi den ond ei an van BuTot beteefeent Wij eelooven in het betmud van Buiopa dank zij hat natkmaai iodialis me Qh itt AOoSt Hltkn die de op ie v n de defensieve macht van Burona OorlonDooAnak en volkfUdenuig Zwara otfara vergt daza strUd van da arbeldeta aller landen van Europa dia als soldaat aan het front staan of thuis o op froman afstand van huls moatan produceeran produoaaren en nogmaala producaaren granaten vliagtulgan tanks ent In Itlntachtan strtld la dit alias mat dat wat wtj willen voUaordanlng da mannen in hun geiInnaA productie oen da behoeften aan kleeding voadse woonnilmta van da volkeren te voldoen Jtoa aarder da bedreiging van Suropa la Swand oa aerdar dus Naw York an Moakou hun greep naar Curopa opgaven omdat hun lange vlnogara itln afgaschoten das ta aardar kan hat anorma Curopaescha oorlogsapparaat worden omgeachaksld Inaen nog grooter apparaat om da manschanta dlwen Niet da manaoh la ar voor het kapitaal maar het kapitaal la ar voor den mansch Dst zal straks In Europa tot warkaWkhald wordan gemaakt an dan suUan aller oogan open gaan Met slkiin r gaan wü wartian voor da aer van dan arbald an voer hst walsljn win maBBsmmamam mmemigammmaim Mei vInoMeB ala braadbonunen nw hola hebben getiMfeii maar Uw ehan hat volk Een gezond sterk krachtig voUr een warkgemaanschap van miUloenen gegrond op de beginselen van de sociale gerechtigheid Dan zullen de at rUders van voorheen zU die op I Meidagen getuigenis aflegden van hun onwrikbaar geloof zien dat hun strUd niet vergeefseh la geweest D strijd gaat voort het soolalistische doel zal worden bereikt al la da weg daarheen anders dan men zich dien vroeger had voorgesteld Volksgenooten onverwoestbaar leeft dit geloof in onze harten het iaat zich niet wegdrlngan wU zUllen het behouden gU en ik wtt lullan daarnaar handelen De toekomat is aan ons de strijders voor de aociala gerechtighaldl Houtaal KERK EN SCHOOL DisTjUBi riEiriEcrws UANDSTOrFENBONNEN VOOB BET STOOKSEIZOEN 1944 1945 Inleveren bU dan leveranoi r Gedurende het thavak van 1 Mei t m 30 Novemiber 1944 geeft elk der bonnen 29 BV 30 BV 31 BV en 32 BV van de nieuwe kaart voor vaale brandatoffert T 405 recht op het koopen van éen eenhekl vaste brandstoffen met uitzonderinc van fabrieksturf Teneinde de gezinnen tüdig in staat te stellen dit gedeelte van hun winterröttsoen te ontvangen is het noodzakeliik dat de thans aangewezen 4 bonnen zoo spoedig mogelyk door het publiek bü den leverancier Bü wien men als klant staat ingeschreven worden ingeleverd Bnuidsiotfen voor koekdoeieinden Van 1 Mei 1944 t m 30 Juni 1944 geeft de bon r 21 K F van de ko Akaart U 405 recht op het koopen van een eenheid vaste brandst en mot uitzondering van fabrieksturf ÜIT EIGEN TütN De verbruikers zullen niet de op deaen bon aan te schaffen brandstoffen één maand moeten toekomen daar het m de bedoeling ligt op 1 Juni 1944 een tweeden bc i van de kaart U 405 aan te wyzen Daar de op kookbonnen beschikbaar gestelde brandstoffen in dringende behoefte moeten voorzien is den handel met klem verzocht op deze bonnen met voorrang te leveren RECHTSZAKEN WalaSg pneitar vaa xwsit getd Os economische rechter te Zufphen heeft uitspraak gedaan m een zaak tegen H Wuestman uit Laren O tegen wien de officier S maanden gevangenisstraf met aftrek der preventieve nechtenis had gevorderd alamade een boeta iui 10 000 en verbeurd varklaring van varschldende aangehaalde goederen Wiaestman had o m 80 kg boter afgeleverd taaen boogen prtjs ISOO eieren In voorraad gansd benevens hoavee eden havar rotfa en gent en voorts tabaksartikalen zonder vergunning verkocht Hoewel zijn normale vardlanateo ongeveer 25 par week bedroagsn was bU er in geslaagd van 1940 tol 1 44 een bedrag van 11 000 ovar tahoudan Da eoonomisaha rechter bepaalda de straf op IS waken gevangenisstraf met aftrek der proventieve hechtenis etoi boete van 10 000 aiAM 8 maanden hechtenis en verbeurdver klaring van een aantal aangehaalde goederen Oraaaismokkelaaia Da economische rechter te Breds hca t voor zich laten verschUnen 46 personen uit West Brabant en eenige Beitel uit Esschen die betrokken zUn geweest bU een Ultge4 reiden smokkelhandel in graan en peulvruchten Deze wer den bti kleine hoeveelheden bij de boeren in West Brabant opgekocht en over da gevoerd GELUK VOORHEEN IN VROEGER EEUWEN STRIJDT NEERLANDS UGO OP DE WERELDZEE HET ROER GEKLENÓ IN VASTeHAM STAAT TROTS OC iEUGO VAN NEDERLAND MELDT U AtS VRDWililGER BIJ DF KRIEGSMARINE FewUeton PE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Joban Jofaanaon Ooifpr roman van 18 Leo liep opgewon Jen maar Inwendig diep getroffen het vertrek op en neer Herta kedc met oogen vol wanhopigen angst van den een naar den ander Üextn zei lM tenslotte g eenseven naar de keuken ichenk nogeen koffie inl Sc moet dien idiooteven ailleen hebben Herta knikt en verliet schreiendde studeerkamer Bnwck wendde Leozk tot ft nk Je bent 6t de moordenaar f ebent stapeigek Daar ik het eerste nietwil getoovan moet ik het twee Iaannemen KiMc een hier antwopnld Frank lU en Herta Jullie zUn mljnbeate vrienden maar net zou ifevaarlijik zijn jullie mijn geheim mee tede n Ju ala journalist zou niet móitén zwijgen en Herta wat ik nuvan haar weet doet me ontzettendplin want ik kan niets daar tegenover stellen dan mijn vriendsdhaip zU zou de laatate zun die me zonderverzet onwhuldig de gevanfienia zoulaten Ingaan Frank weet JU wie de moorde naaar Jft Ik heb je al ezegd dat ik op dievraigen geen antwoord geef Heleenlice wat Ik te en lul lie zeg entegen juUis alleen is d t ik Houbcrtniet heb veimoord al ben ik weldiebt bU Keweeat het te doen Sn nuffa ik wedt ntUn noodlot tegemoet Ga J t voet wefT vioeig Leo Ja te voet dan neb Ik dien tUdonderweg mlin gedachten wat te veriiamelen en bovendien wi weet hoe tony liet duzen aal voor ik weer eeni Tot aa tma o um wocraen Laten we Je met d thulabrenen rrankT vroag i Meen Hiarta dat 1 k t kwam Mnnen met de koffie aa bad de laatst woerden gehooirdS M L Haan op UM Mal Maaa op UM MaL Maan op tlM den wagen iet Vat fc aiUeen heel aCIeen tegemoet moet gaan Vertel niemand dat ttc hier ben 0fweeft Beloof me dat dat 1 de laafital