Goudsche Courant, woensdag 3 mei 1944

WJ en dag3MenM4 Bureau M rkt 31 TeletooD 2749 Postrekening 4M00 GOUDSCHEACOUCAHT NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Prils 5 cents per numme 83ste Jaargang No 21538 Chetredacteur F TIETER Goudt üanvailen bij Kowel uiteengeslagen Nieuwe terreinwinst tussc ien Karpathen en Dnjestr RADIOPRAATJE MAX BLOKZUL Max Blokzyl spreekt in de seneBrandende Kwesties te zefiden opDondieidaig 4 Mei 1944 over Hilver sum 1 om 18 45 uur De titel van dit 1 praatje is Jongens en meisjejr mae luisteren F ML D tiaron vaa Geen overleden In het Roode Kruiszlekenhuis te s Gravenhage is heden op 77 jarigen leeftijd overleden F M L baron van Geen Hit werd in Den Helder geboren en trad in 1882 als adelborst in dienst biJ de marine welk onderdeel der Nederlandsche weermaeht hij gedurende 20 jaren diende Onder meer heeft hli zich in Ned Indié onderscheiden bij de kriigsvernchtingen in Atieh in 1896 voor welk feit hii benoemd werd tot ridder in de militaire Willemsorde In April 1939 werd baron van Geen benoemd tot kanselier der Nederlandsche orden als opvolger van generaal Drljber Baron van Geen is van 1904 tot 1934 particuliere secretaris der koningin geweest 1 RBCHTSZAKXS MUnnerker traebtte poUUeman te doodea Het Bossche gerechtshof heeft uitspraak gedaan In de zaak tegen den mUnwerker F ojl een beruchte figuur uit het Limburgache plaatsje HoenSbroek Toen een politieman hem wegene fietsendiefstallen te Heerlen wilde arresteeren verzette de man zich zoo hevig dat de politieagent van zyn revolver gebruik moest maken M wierp zich op d n politieman greep hem by da pols en trachtte de revolver op diens boret te richten terwijl hy met de andere hand poogde het wapen te doen afgaan Gelukkig werd de politieman tlldig ontzet en kon de woesteUng in arrest worden gesteld Het hof heeft thana het vonnis der rechtbank drie Jaar bevestigd Radioprogramma DoMeraag 4 MsL Ut I 414 4 BL S4S Or TSI BI 0 7 IS □ ym 7 Or T4S Sportn 7JS Progr overz S BHO Or lts SIS T d Hiaavr ats scand one 9 4S Oodad ultz liesOmroepork IS IS Weenaohe afeer li gs ontmoeting UU Uuz lias Alm 12 IS ram DeBoer UM Langa de atraat uu BNO UWHong brk Fr v Capella ace en gr 14 ISOud vaderl folkloristen Vil 14 IS Sol conc 15 00 Zang en piano U Kotfergram 16 00 Melodisten 16 4S BNO 17 00 m Uden Maatnan 17 30 Nieuws tn notedop 17 M Planoduo 1100 BliO lias Operafragra II Brandende kwesuea 10 00 BNO Na n is radiocenlr Ills Conc eb ark en H Krebbers 1J0Nelaon Mease v Haydn tl 00 BNO a ISBarl HoSartkoor U N Ork muz a is S4 OSSol cone Uv n 17IS atriikkwartet v BeeUioven 17 49 Liederen v R Schumann II os Vrool wyzen 10 00 BNO 10 II V d Jeugd 11 n De lente ia terug M IS vyftlg Jaren hertinttOJS Ned VolkakI SI IS Muaette ork n 4 AvondwUd SI M BNO a U Zie BllT I UM 3t m V k Buk ▼ miag I Mei niT I 414 4 H IS Or Tta BNO 7 IS Oym 7 15 Or 7 40 Bportn 7 SS Progr overz 00 BNO lU Gr SIS OM V d Hulsvr MG Lebon 4S Godad ultz 10 15 Salonork II M V d Kleuters 11 34 Zang en plano 1100 Alm HUvtenfunk Nord West II31 Zang is M BNO 7 V j j 1 IS V d Jeugd II M operaconc M lY c ofoon te doen De dames werden met Dultaoh 40 lieded NAF 10 4S 9e Symph v Sibelius U tl Planosan v Chopln tl 4S AvondwUd 12 ot BNO Bit Zie Hllv I 31 J6 stem V h Kyk Verrraemding van gemeentegrond De commissaris der provincie Groningen had goedkeuring onthouden aan een aantal besluiten van den burgemeester zS tot kffieid z m ï omeT Oci = t e l f erkoop 5r i L i ór ïi 5 S 5 van Bouwterreinen De commissaris a OVf W Huzlk ellandenryk II 17 os viool en plano IT Jt Solda Élke brand is klein begimnen en kam n de kiem gesmoord worden Met de eenvoudigste middelen xand en water kan veel onheil voorkomen worden Hebt a die bluscimiiddelen klaar staan aps de moeite spaf en Bc wensch op geen enkele vraag te antwooiden Bekent u den moord vroeg DeHaas Ik beleen noch ontken inspecteur U wilt dua absoluut geen ijie edoelmgen doen die uw handelwyzeverklaren Geen enkele Hebt u een revodverf Fïank ter Laan legde het wapen voor den mspecteux neer Deze trok het open en schrok Weet u dait er één kamer leeig isT Ja Hebt u dit wapen afgeschoten Ik weiger daarop te aintwoorden Inspecteur De Haas keek hem aah met een vraigenden iblik Dan liep hy een paar maal het vertrek op en neer en plaatste zidi toen vlak voor Ter Laan Ter Laan ik ben behalve poUtiea rtbt ia r ook menaoh W ztjngeen speciale vilendcn maw tochk n ik u vtxldoende en ik heb altydteveel achtmig voor u gehad om nietronder meer te kunnen aannemen dat u een nKxa denaar bent Alsmensch vraag ik u geen dwaaidteidte begaan NatuurliJ k weet ti meervan die geschiedenis dat bewnst uwhouding Maar bedenk dat doorzwiiigen de moordenaar die m iedergeval straf verdient vrUuit gaat enzelfs no4t meer misdaden kan begaanWat die dffiifveer van uw hancfolenIS weet ik niet maar ik zweer u dat ook al wordt u veroordeeld ik nietzal rusten voor ik den waren dadcï hob Want ik persoonluk heb de overtuigm dat u er part noch deel aamhebt Ik kon er voor uit dat we noggeen enkele aanwiiizing hebiien dantegen u alleen Maar die aanwyzmgen Ufkcn me verdacht imst omdflt remio duideluk ziin Indien u dus eenoffer brengt bedenk ösai dat het ver rfs gdbi ht wordt want zoeken zal tot het emda tot de oplo ssingl En nu vraag tk u nogmaals spreek en help er aan mee dat een moordenaar ztin erechta straf ondergaat Wordt vervolgd WANNEER VERDUISTEREN I IVtl Mei matt Tardnlsterd worden tmi t JB tot uur 4 Mei Mmm p têM ader SIS B Met Maan op 17JS1 onder S 31 Mei Mian n It Dl onder 5 51 De sente aaperges geateksK Nu de zon weet kracht Itrljgt begint dess yne groente boven de aarde te komen Voordat het echter zoover is Is ds kwesfear r bU om ds asp r M 1 stafea tnst een apselasl hiervoor bestemd houten mas want soodra de atengal boven 4sa grand hraU gaat l s en biauiaa kleur vsrtoonen en wordt sU houterig Da kwesker bespeurt het opkomen der aapergea aan het openbarsten der sarde In de verho ffde bedden wrarln zy wr rfen kwftekl CNF WP Z ylemBker It or Vw het te L IE NilfiM I 32 19 enkel Mlt att opperbevel van de Duitsche midtt deelt Dinsdag mede ior S b8 topot tllsmede tusschen ÉDOodmit van den Dnjestr en de Rmüien nualitkten pUatselitee aan der bolijewislen Eskaders tumen ondenwunen doeltfefaanvallen m scheervlucht op elden der bol jewigten op de nm en m den Zuidelijken sector M bet tronr eri Vielen met succes Ljaiieiuke concentraties van pantI rMens en troepen m het gebied £ Noordwesten van assy aan Hiwhcn de Karpathen én den boMsipop van den Dnjestr leverden de ïïwllen der Duitsche en HongaarSe troepen nieuwe terremwinst oo fjuioidelijKe teKenaanvalien op de Jm veritregen itellmgen werden r i en uidwesten v i Kowpl sloegen troepen door de luchtmacht Stieren gesteund rrij sterke door Mitierwagens en sla riegtuigen geSjüiidf bolsjewlstisahe aanvailen uitST Fonnaties Duntache gevechlsAttMigen vielen s nachts vyandeQEe aanvoersl tions ui het buzonder petoflu en transportitreinen met lnQoes aan füti weersztiden van Witerbsk bleven distseliike aanvallen van den vuefid Kinder resultaat In het landmirshoofd van Nettuno en 0S het Itakaanache Zuidel tk frenvt VHderi pleataeltike vi tt delibK aannSlen afgeslaaen VHandeHike bomjunwpnwrs wieiipen gisterenmiddaa ESiitwii neer op Florence Op den Balkan werd bil groote tten eit tarreimr eiUifcheden de ÜriKJ toeeti comramin Mtiwhe benden giet tuccee voortgezet In de haide gewcht n v rloren de bandieten m de mand Aonl meer dan flOOO dooden nOQ eovan en i alsmede talnike vrapffts en munitie Bil aanvallen op enkele plaatsen In W stDuit chlanrd en on de beaetite geWsden n het Westen verloor de vnand lllleren nvendag en s nachts 22 vli lo wwartyder 16 viermotorige bom GENERAAL DITTMAR OVER DE MOEILIJKHEDEN VAN EEN INVASIE Luitenant encraal Dittmsr heelt gister l QBd voor den froot DuItache i tmroep Kroken over het onderwerp Omsm ella en bnllHlnf in hi t Weaten u Groote besliasinsen v en deïe hebben Engelschen en Amerikanen In elk geval noodig wUlea z j luet in een nieuw miagchien nog fir90ter reker echter met minder onaangenaam Nettuno hlüven steken worden tegenwoordig iooals de ervaring leert slechts door vemletlginigsslagen bevochten 100 aeide hij Voorwaarden daarvoor echter itjn doorbraak en omslngelmg De itrUd tegen een door den vUand bezette kiut draagt in menig opzicht in negatieven zoowei als in positieven zin een bijzonder karakter voor beide partyen aanvaller en verdediger D zee biedt grootere verrassingainogeltjkheden de vuurkracht van een numeriek sterkere vloot stelt tot het snelle vonmen van krachtige aanvalazwaartepunten in staal Voor het gebruik van numeriek sterkeie luchtstrijdkrachten zün de omstan ll0bedea al naar gelang van dea aistand van de t eoa de landingspuntan tot de vertrekbases meer ot minder gunstig In het Westen moeten zU buitengewoon voordeehg voor de Anglo Amertkanen genoemd worden iemjji Doch er itjt ook bepaalde moeiltjltheden met den landlng anvat verbonden en hier li t de eige ke moeilijkheid niet zoozeer op technisch terrem doch in de tactische taak op de grens tusschen zee en land niet alleen een penetratie maar ook eeo die doorbraak tot stand te brengen eeiwbuit gewoon moeii ke taak alleen reeds weg het ononderbroken gevechtsfront waarop de aanvaller stuit en wegens de moeiiyWieden verbonden aan de ravitalUeerlng over zee De beteekenla van de venterkin ligt hier op geheel ander terrein dan aan de iandfronten zU vergroot in de voor beide partöen critidce zone dus daar waar de aanvaller den overgang van de schepen naar het land tot sUnd moet brengen waar hU echter ook ztjn krachtigste vuureftect kan ontwikkelen de afweerkracht van den verdediger Aldus kan de kwestie van de diepe doorbraak waarvoer een aanvaller zich altyd geplaatst ziet voor hem die haar van zee uit moet oplossen een bUna IwvenmenschelUlie taak worden H t spreekt vanzelf dat de op een invasie beda Qftite vUand zich van deze moeilijkheden bewust wM bestaat geen twijfel ot hij zal zijn acties etke omsingeling ten doel hebiben ook in de lucht trachten door te voeren Zeker is dat dergelijke drie dimensionale operaties van talrijke moeiiuk berekenbare actoren afhankelijk zyn Haar uitwerking op diep het land ingaande versterkirlïen die ook aan de van de kust afgewende züde tot verdediging geschikt zijn mAg niet secr hoog worden aangeslagen OnulnfellnKabeweglngen tot diep m het vyandelijfce achterland door het luchtruim zUn ecftlter hoogst gewaagde ondernemingen Wel is het denkbaar dat omsingelingsoperaties op den grond In zekeren zin wordeh aangevuld door landingsoperaties uit de lucht Laatstgenoemde kunnen echter nauwelyks een vervanffing vormen voor de eerste De lessen die uit een dergelijke theoretische besclwuwlng te trekken vallen kunnen de gelaten kalmte doen begrijpen waarmede de Duitsoha leiding de dingen tegemoet ztet DE BESPREKINGEN TUSSCHEN SPANJE EN DE GEALLIEERDEN Het Spaansche ministerie van Bultenlandache Zaken heeft Dinsdag In een nota medegedeeld dat de tiu chen Spanje eenerzljds en Engeland en de Vereenigde Staten anderzyds gevoerde onderhandelingen geëindigd 7ijn In de nota wordt gexegd dat de onderhandelingen wegend den omvang van de te bespreken vraagstukken van langen duur zyn geweeat en d de overeenkomst zich uitstrekt tot talryke punten vooral tot de economisciie berekkingen van Spanje met Engeland en de Vereenigde Staten De l esprekin en hadden zich bewogen bliuien het kader der strikte neutraTitelt van Spanje en de huidige omstandigheden Daardoor ia de weg geëffend U t normalisatie van de betrekkingen tusschen Spanje en de andere deelnemers aan de onderharulellnigen welke betrekkingen zooals een ieder bekend de laatste weken een crista hadd n doorgemaakt en tot Het uit den i eg ruimen van alle moeiiykheden zonder dat daardoor de belangen of de goede naam der betrokken landen te tijden hadden Dl ONGEREGELDHEDEN ONDER DE ENGEL8CHE ARBEIDERS StaUncen vertragen invasie BiMtoUoftu POST VOOR VRIJWILLIGERS Het SS Ersatzkommand Nlederlande isi Den Haag maakt in verband met het zenden van po t aan vrywilligers die dleneij by de versclkUlende eenheden der WaffenSS of die in iszaret jn Genesungshelme enz liggen het volgende bekend Alle brieven tydschriften en pakjes moety in het vervolg geadresseerd syn als volgt An das SS hauptamt D II I Peutsche Dlenstpost Maastricht Zur Welterleltung an Naam Veldpostnr of adres Dasrdoor zal de verzending van de veldpost In het vervolg minder vertraging ondervmden Brieven tydschriften en pakjes moeten duldeiyk van naam en adres voorzien zyn en ook hei adres van den afzender moet er duldeiyk op vermeld zyn Het verdient aanbeveling in de pakjes ook een adres by te voegen en deze stevig te verpakken Tot 30 gram Is alles vry van porti Pakjes boven de 20 gram moeten van Zulassungsmarken voorzien zyn als deze naar veidpostelimmers gezonden worden en mogen niet zwaarder zyn dan lOO gram Zwaardere pakjes ook met 2 Zulassungsmarken zyn niet toegelaten Pakjes aan gewone adressen dus niet aan veldpostnummers mogen niet zwaarder zyn dan 1000 gram Tydschriften en kranten mogen ook aui veldp9stnummers zonder Zulassungsmarke verzonden worden Luchtveldpostbrteven moeten van 3 luchtpostzc els voorzien en op den brief moet vermeld zyn Luchtveldpost Luchtveldpostzegels en toeifttln izegels A orden door de vrywilligers aan hun familieleden gesonden Het la in het belang de familieleden zelf dat aan de voorschrtftm nauwkeurig de hand gehouden wordt want dan heeft mén meer zekerheid dat deAnat geen vertraging ondervindt en Op ds aats van bestemming aankomt In het vervolg moetoi dm bttevea tUdschrtften ea pakjei veof de vrywflMgen niet meer naar het g KraatxKaia sliao tnsderlande la Den Baag geieadeii wotdaa De veldpost voor de vrywilllgera wordt door de HoUandsche poat sangenomeo en in plaaUen waar kantoren van d Dultache Dlenstpost gevestigd zMn kan men ds veldpost daar bezorgen Ook kan men by de Duitsche Dlenstpost geld verzenden op veldpostwiasels voor de vrlJwiUlgai bH slis eenheden der weermaeht en Wa ten SS StenaTerleening gesloten tabakszaken TabskadetaHUrten aan wie voorlooplge tultin sbevelen zyt uitgereikt zyn gerechtigd onmkJdelUjk een steunaanvrage in te dienen blJ de regionale flnandoele commissie In wier ressort hun bedryf la gevestigd Omtrent de ve tlg4n aplaata dezer commissies kunnen de Kamers van Koophandel en Fabrieken Inlichtingen verstreklsen Deze bepvUng geldt eveneena voor die detaillisten die vam de bevoegde sutorttetten Inmlddvla bericht hebben ontvangen d t het alultlngsttevel wederom la Ingetrokken cq dat zy hun bedryf bedryfstfUcelte kunnen heropenen met cflen verstande dat zy slechts voor steun In aanmerkotg kumen komen voor de periode gedurende weUte hun bedryf d beitrytsgedëeltè gesloten Is vu de Lagerbuisdebatten van Vrtldag J I lom de minister van Arbeid Bevin zijn latlstaklngsverordenlng verdedigde biykt lt de ongeregeldtieden onder de Engeische irbclders de geallieerde poging tot een tafssie Iwbben vertraagd Van de te Londen nnchUnende bladen deelt de Daily Express mede dat Bevln erkende dat te stakingen in April gedreigd hebben alle wsrkzaamheden voor de Britsche vloot in heffleld stil te leggen De verbazingwekJuDdate ulteCB2 tti l l s n gageven door den I abouraigev ardtgde Bevan die den Binlsler van Artïeld eerst verweet zyn verstening te hebtien uitgevaardigd achter ten rug van het parlement om Om de maatregel aangenomen te krijgen is de Minister begonnen met een lastercampagne tegan de stakers In werkelijkdMtd hadden flp stakers klachten die zjj niet langs den normalen weg via de vakvereenigingen konten doen gelden Wanneer echter Bevin de thans door Item uitgevaardigde verordening laepast zal hU In den loopban een week meer stakingen beleven dan l zijn zg Trolzkisten in een Jaar zouden unnen ver riaken Bevln is derhalve ft openbaar levsar die uit de regeering verwydeitl moet worden Ds minister van Arbeid Bevin verklaardi om dat de industrleele situatie in EnRland is dat de regeering scherpe maatttlelen had moeten nemen Sen aantal LaIcrhuUteden echter wil liever dat de arbeidersklasse door chaos naar den duivel ging dan dat ry door goede organisatie de overwinning zou tiehalen Bevln lette zlln uiteenzettingen voort met il opmerking dat In de drie weken vooraflaande aan den 5den April Engeland een Industrieele vulkaan geleek Het tweede wmt vVrkeerde werkelijk In gevaar Tydens n weekend ongeveer begin April aldus Bcvtn drel de de arbeid in Engeland stil baan voor niet minder dan drie mlUloen rawgera in de gasfabrieken op de soheeps wv i In de machine industrie en de jlmkaolgebledea Het 1 omnogelUk dat vakvereeniglncilelders In de afzonderU kt voor den oorlog vitale industrieën op erltlek oogenbllk de regeerlng aanvallen Da Manchetter Cluardian schrijft M de wet van Bevln voor personen die lat staken aanaatten la ontstaan in een ltob lk van overgroeien angst Men verbaast dat eenige dagen lang in de hoofden r Brttiche regeertng de idee heeft genitaid dat Engeland aan de genade en wrnihartigheid was overgeleverd van een ophitsers slolte meent het blad dat de men i In Engeland rui 4Vi Jaar oorlogsmo 1 llypemerveus geworden zyn r de Britsche berichtendienst meldt liiur afgevaardigde voor het Engelsehe Jwrhuls Bevan gevaar uit de fractie der jaoour party gestooten te worden omdat JijWi verleden week als leider heeft opJ van nn revolte van een deel der Jjjwr afgevasrdigdcn tegen de nieuwe flngsverordenlng tnxake stakingen WttPRAAK VAN CHURCHILL TOT DE PREMIERS ritsche bertchtendlenat publiceert de SJWiak dte ChurehiU Maandag heeft geS n ny de opening der conferentie van premiers der donitalona ChwchlU aprak E Mt gevaarMJkate hoogtepunt in het eon2 Oer staten en verklaarde niet te verJZ n dat de conferentie een volledifre J zal viniten voor alle problemen 5 roor bet Britsche rOk zich geplaatst ziet ook In da hitte van het gevecht il iSflSr logelljk aldus ChurchlH Het tl ïiJSS hyeenkomen om van gedachten 2 J BBERICHT 1V J en Toor den negua Koning Viktor 2JW 1 heeft hij de Londenache Zoo twee Jjwjeeuwen besteld Deie zouden bestemd StoiÏÏ Abeaalni ala scha dil f 0 t te l euwen Na V y f eWtocht zouden zUn geroofd jj a Jet au epen stad kesehoawg De igg tMecretarU van het Britsche fij e van Buitenlsndsehe Zaken George U pinadag naar Reuter meldt In S rhuls medegedeeld dat de Brltache n Rome als open sud te behan Klsrdja saa kraadwoadm sw al sds a Tengevolge van een uit den schoorsteen vsn ds woning n d fsmtlts Juten smi den PsrsUelweg ts Bergen op Zoom vliegende voaK tarasirt het in den tula actiter ta womng gapUMsU wls le ki brand waardoor twby asa malajs v a twee maanden loodanlfa braiKtwsndsn opliep dat hst Iwe uur later ovcrlsed paaitseffMMai Ben A Jarlge dame dU leen woonde op de Ceintuurbaan te Amsterdam la door buren levenloos In bedasnsetreffen tsrwtjl een slang van een sascomfaor beek Intrt rafk te M w Joortet gas zich in d i had v eid 55S 2ïlÏL S l ml d e De i We ansche luchtmacht h c de E ïï2hi ïï ï uitgevoerd op rHÏ ïl S nj J2ïunwn1en wtnl sangertclit £ BiJ sehad iMdraagt DiSTRlBUTllNlLÜWS BbKENDHAEJNG INZAKE tïRBLUF IN GEINIJNDEERDE VASTE BRANDSTOFFEN VOOR DEN WINTER 1M4 45 Ten behoeve van husbrandverbrallpen Ter bepalmg van de aan de huisbrandverbruikers geen particulieren toe te wyzen rantsoenerff brandstoffen voor het stoiricseizoen 1944 45 wordt dit jaar wederc een enquête gehouden Begonnen wordt met de huisbrandverbruikers welke behooren tot de groepen B C of D drt zyn verbruikers die Ie een gebouw of perceel in gebruik hebben waarvan niet tevens een gedeelte dient voor bewoning e een gebouw of perceel in gebruik hebben waarvan wel een gedeelte vobr tiewq nlng dient doch van welk gebouw of perceel de totale inhoud bestemd voor de uitoefening van beroep liedryt of dienst grooter is dan de totale inhoud van de voor i ewomug besterade ruimte Zn het tydvak van 5 t m 13 Mei 1944 moeten deze B C of D verbiuikers een by den di btributiedlenst verjtrygbaar gesteld aanvraagformulier MD 3999 02 afltalen en ervoor zorgen dat dit formulier vMr 14 Met s ingevuld by dezen dienst ia Ingeleverd Hoewel de dtstrlbut ienst de inneming van op een later tydattp ingediende aanvrasKlormuIieran MD 393 niet zal weigeren zullen dezie aanvragen vOorlooplg niet In behandeling kunnen worden gehomen Het la dus in ieders belang dat aan den hiervoor genoemden termyn van Indiening der aanvraagfoi muUeren stipt de hand wordt gehouden Ten aanzien van huisbrandverbruikers die voor de uitoefening van beroep bedryf of dienst een gedeelte eener woning In gebruik hebben dat kleiner is dan de totale inhoud van het voor bewoning bestemde gedeelte alsmede voor penslonbedryven en kamerverhuurders zullen afzonderiyk regelingen worden getroffen waarover t z t byzonderheden zullen worden gepubliceerd Oeneraliorbonnen voor turfcokea Van 1 Mei 1944 af reiken rie dlstnbutidieenaten aani udeis van door de ryksverkeemnspectleuitgegeven machtigingen nieuwe generatorturtcokcsbormen uit die groen gekleurd zönen voorzien var strookjes waarop de afmeting vermeld staat n d = 1 9 20 ot S M 40 Deze bonnen geven elk recht op 10 kg turfcokes van de op de bonnen aangegeven afmeting Op deze bonnen kan men by de daartoe aangestelde wederverkoopers van de vier groote benalnemaatschapptjen de turfcokea betrekken Zooals reeds eerder Is gepubliceerd zyn de oude roodgkeleurde generatorcokesturfbomien van 1 Mei 1944 af ongeldig GEBIEDEN Het geinundeerde gebied in de provincies Zeekmd Noord en l uidHolland Ugt m het door veroj ening 100 41 van den Ruksconunissaris voor het bezette Nederlaaidsohe gebied tagestelde verboden gebied Rustgebied Volgens par 2 van deze verorden mg mogen vaartuigen ook dit gebied met bevaren noch tsc ligplaats hebben Uitgezonderd ztjn vaartuigen die dienen tot de uitoefenimg van en bedruf of van den landbouw evenals woonsdiepen zonder eigen dJlMkracht Vergrijpen tegen deze verordening worden gevoelig estraft Ook kan tot verbeurdverklaring van de vaartuigen worden overgegaan VerêchiUende voorvallen geven aanleiding de bevolkir g ter veimtidmg van bcstraffmg opimericzaam te maken op bovengenoemd verbod öe grootste voorziohti eid is fjeboden in de omgeving van militaire bevedigBi sressarten die natuurlijk betreden noch bevaren mogen worden De achddwaditen heM en opdracht te aohheten op ov r eóiea UIT HET LANDWACHnr DAQBOBK VAN AMSTERDAM De persdienst van de Landwacfat deelt mede Smds eenige weken treedt ook de LandwacAit m Amsterdam op en faeett reediB een groote en vruchuiare axAlviteit ontplooid In vele gevallen heeft de Landwaöit op ondiilblbelziniUKe wijze aangetoond op te komen voor de veiligheid van het Nederlandsdie volk en zyn belangen Zoo werd m de Govert Flmckstraat een partu bloemkolen Bi beslag genomen Deze party was niet door een vervoersbewiis gedekt en de vervoerder gaf volmondig toe dat alles voor den clandestienen hand d was bestemd De Landwacht heeft ervoor gezorgd dat met de plutocra ten doch de artwiders van deze part hebben kunnen genieten de hloem kolen werden tegen den normalen prys op de markt m de Albert Cuypstraat verkocht Ook eldeirs kon een groote OartU groente worden achterhaald In de Paulus Potterstraat kon een zwuntjesjager worden gegrepen en het ruwiel aan den rechtimatigen eigenaar worden teruggegeven Ook de mtensieve controle van persoonsbewijzen wordt ernstig ter hand genomen waardoor vele duistrae dp Admiraal de Ruyterweg werd een man staande gehouden die m het bezit bleek te zun van een groote party zilver tot een waarde van ruyp ƒ 30 000 De man die bovendien een vrouw had aaivgerand werd geaxreat£erd On het Rembrandtplein werd een man staande gehou ten die den roodlen band van de Landwadit droeg Het bleek een half jood te zyn die zyn persoonsbewys had vwvaischt De offieieele roode band van de Land wacht was nagemaakt en de legittma tie was een armzalige vervalischBig Schaamteloos vertelde dit individu commissaris overwoog dat de tegenwoordige groote vraag naar bouwterreinen met normaal IS en het vermoeden voor de hand Ugt dat deze terreinen gekocht werden uit speculatieve overwegmgen De byrgemeester voerde hiertegen aan dat de gemeente verordening waakt tegen speculatieve grondaankoop In beroep heeft de secretaris generaal van Blnnenlandsche Zaken het standpunt van den burgemeester jiust geoordeeld nu gebleken is dat de verkoop in het belang van de gemeente is en de éslulten alsnog goedgekeurd HU overwoog om nog dat het standpunt van den commissaris der provincie volgens den Zeedijk reeds veel succes met zijfa hetwelk het kotmen van bouwterreinen uit speculatieve doeleinden door de overheid zooveel mogeUik moet worden tegengegaan in het algemeen weliswaar juist IS doen Q t dit er niet toe mog leiden om eiken verkoop van gemeentegrond ook als deze in het belang der betrokken gemeonte moet worden geacht tegen te gaan WfcH iU Je i ewerreaen In de Bilderdyk laan te Eindhoven Is Zsterdanniddag de 31 jarige J Sunderman die daar fietste onder een passe rpnde auto geraakt Het zwaargewond slachtoffer is kort daarop in het ziekenhuis overladen Metsje overreden Het S jarig dochtertje van den sleeper J te Vhsslngen dat een eindje met den wagen van haar vader meereed la onder een der wielen geraakt en kolt daarna aan de verwondingen overleden Doodetyke va Een 22T arige Inwoonster van de Laurierst ast teS msterdam ia by het schoonmaken van de Hamen uit de vierde verdieping op straat gevallen In het Westergaathula la zy na korten tUd overleden optreden te hetiijcn gehad Met g dere woorden waren verscheidene votfcsffenooten de upe van ziin rwen delpraktiikan geworden Opnieuw wordt hiermede bewezen op welke manier de rodde praatjes over de Landwacht in omloop kuimen komen Er kan niet genoeg den nadruk op worden gelegd dat groote voorzich tigheid IS geboden om mi ruik van de bevoegdhed en dcT Landwacht te voorkomen Dat ia ook aanwexig MJ den Landstorm Nederland f str hard gewerkt wordt bestaat het reoht op ontspanning Deze ontspanning wordt luj den Land oim Nederland op veitchillende manieren gebracht Daar zim in de eerste plaat de kameraEkdsdhapsavonden die geheel door de jongen zelf worden georgar niseeid Dan wordt er geld btjeengebracht een orkestje opgericht duizend en een kleine werkjes wonden verricht die alle by elkaar toch noodifi zyn om een dergeiyken avond te doen siaigen Dan zitten officieren ondesrofficieren en manschappen do r elkaar gezamenlifk aan een tafel en staat de geheele kompagnie een vond los van alle dienstzorgen Voorts vinden van tijd tot tyd biosooopvoorstellingen muziekavonden en lezingen plaats terwfll oiperette en opera oök niet vergeten worden Dit alles draagt er toe b s dat de lend stónmer mm ontspannimg krygt waaraan dan meteen verbonden is zyn cultuTeele scholing Velen diie vroeger met wisten wat kunst is staan er nu opeens midden m tot him gröotie aaMeerfag Lyk ki o i lak Op ds Sloterhade te Amsterdam Is een zak uit den Schinkel opgeiiaald die by het lyk bleek te bevatten van een naar schatting plm 3a jartgen man Het iMïofd toonde verscheidene zware verwondingen welke op misdryf wQzen Verheugend is het te oonstateeran dat de houdmg vian de Asnsterdarasche burgenj goed is zoodat de Landwachten op de juiate wyze hun taak kunnen uitvoeren Feuilleton DE TRAGEDIE VAN EIKENHOF Oorspr roman van Johan Johanson 19 Wild snikkend viei Her i haar broer om den hals Stil zusje stil nu Ik hooptehem door myn biuutheid wakker teschudden maaf hy moet gek zyn hetkan met anders Maar wait aal er nu gebeuren Leo Dat weet niemand maar wti ljen ik en nog enkele anderen zullenalles doen om hem ook tegen zyn wilvoor zichzelf te redden En nu naarbed jlil Probeer te slapen en te fusten Ik moet werken en nadenken En langaaatn aadlvt dingend nam hu haar mee de d ur utt en bracht haag op baar kamer De wandelmg van Bilfioven naar de Staidhouderalaan in Utrecht was voor Frank tor Laan een ware foltering De scherpe woorden van Leo van Ree werkten ia hem na en vdymden 1 dieper en diepw m zyn hootd Het was at de jpyn z ih langzamerhand over geheel zijn Itehaam uitbreidde en telkens opnieuw voelde hy den steek tn zifn hart il i moest er tegen veiAten laogf en hevw Tenslotte won de o cht die hem tot zwijgen dwong P Het was reeds lanig dag toen hi op de Stadhouderslaan aankwam Vóór het huis waar hy met Vervoort samenwoonde liepen twee heeren op en neer Een bitter lachje krulde zyn lippen IVven aarzelde hij Dan met opgeheven hoofd trad hi op d beide mannen toe Goeden morgen heeren zoekt nmy U bant Ter LaanT Ben visaax naar den toekendenweg inspecteur De Haas maar komtu mea naar bmnên daar ktmnei werustig praten Rudolf Vervoort stond midden in de kamer toon het drietal biimentrad Ook hij waa Ben nadhfTilet ter Tuste eRaan Hit wachtte op ailn vriend die niet kwam in een spanning dia haast onhoudbaar wal Je bent dtu eindelijfc nttar Hufai Seknmenf Waar htb Je in vredesnaam en heelen nacht eten AiWorent Ftué kaa antwoorden aei De Baas wilt a het stellen van vxttttn aanmlf ovcrwtart T 1 hrt uw plani Is mH eenr T df l r n en dan kunt u ziCh Miinenveger loopea uil om een vl andell LmunmoeU op e sporen en ook Nsda landsclie vn wil1i e maken daal IM j de tiemanntng m Volgt Iftn vooiiièeU vecht mee oonNeerlands loekonus en meMl U bg del Knegsmanne m Indiensiireding b de Kriagamanse is mogeliili voor ledetaa Nedeilander lassdieBJ 1745 jaar Aanmelding en ralichhngellj mi de Marmeannahmeslelle West PloqipeJ lorengraclil 24 Ulredil lfi alle Hafen sa Ortskommandanturea en bg da dachlt lende H MeldeslelU in Ned iaaA iADIO UrrZKNDING UIT GOUDA VrooiUk madluuU allstlei Vanuit den Nieuwen Schouwbtirg zona gisteravond de Nederlandsche Omroep een muziekaal variété uit georganiseerd in samenwerking met de werkgemeenschap Vreugde en Arbeid Het tooneel was kleurig versierd met bloemen vlaggen en het enbleem Van den omroap met den naam Vreugde en Arbeid Vooraf heeft de heer H J Akkermans propagandaleider van het Ar beidsfrant dank gebracht aan den omroep voor de aan de arbeiders gebrachta cultureele ontspanning Dank bracht 14 ook aan de sociale voormarmen en aan de vrouwen van de werkers A J Vermaal Uitbimdig heeft de volle zaal genoten van een gevarieerd programma van uitstekende kwaliteit De Melodisten onder leiding van Karel angete zorgden voor pittige muziek de Schavuiten zongeü en floten hun lustige liedjes en bij de Bohémiens ging het zeer Spaansch ioa letterlijk Ook een paar jongere kraiibtcn die terecht den laatsten tijd meer de aandacht trekken hadden veel succes Joke Suers declameerde en zong op meer dan verdienstelijke wflze kost lijk oa die Zuid Afrikaansche at terwijl Henk Forttjm met zijn pcachtige mijrofoonstem aller harten won Zeldöi heeft het publiek soo lustig meegezongen als bij zijn Janmaat houdt van zingen Dat Sander Sipos en de Cavelli s ware virtuozen zijn resp op da xylofoon en de harmonica bewezen ze gisteren nog weer eens ten overvloede Omroeper Simons huppelde tusschen elk nummer over het tooneel om op vlotte wijze zijn aankondigingen voor den microfoon te doen I tlloemen vereerd BALDADIGE JBÜGD Kwajongens hebben gisteravond door aangestreken lucifers door de gleuf te werpen brand gesticht m de brievenibus m het 2 g Amerika aan de Kamemelksloot Omwonenden hebben met eenige esnmers water het vuur gebluscht D poststukken waren toorweekt en geschroeid maar alle hog leesbaar roodat het publiek van deze baldadigheid geen ongerief heeft ondervonden Genden buweiUkafeest Op 18 Met hoopt het echtpaar K Akkarman J W V d Eng Eerbte Kade 16 te herdenken aj het vijftig jaar in het huwelijk is verbonden De heer Akkerman heeft ruim veertig jaar van 1892 tot 1933 de gemeente gediend eerst bijna achttien als agent van politie en daarna twee en twintig ais concierge der voormalige stadsmuziekschool I nets nit gang geliaald Uit da gang van het badhuis is een damesruw iel en uit een vereenlglngslokaal een heerenjas getrtolen PrtjBopdriiviBg Wegeni i riJsof druvm van tulpen die hij 31 te duur verkocht he tt da politic pis oësfverbaal op emadkt tegen den bloemist C Y Nntaspaarbank Tn Aiiril steeg het tegoed van mleggers met ƒ 168 111 tot 7 247795 en het aantal in omioo zijnde spaailmekjes met SI tot 20607 WAT WAAH WANNBERf Thatia Theatai Vhichtelingen rmet Rans Albers en Katihe Von Nagy Aanvang 8 u S Mei 7 4iur Gebouw Amlci£la Ouderavond open iare lagere schooj no S 3 Mei T IS niia NIenwe SchmiwbVTg Tooneelarvond voor personeel piateelbakkar Zufd Holland opvoering Ik moet metje trouwen ddor gerelschap Du Mée Kei 7 90 uin Sint SaMkerk BUzoniters kerkdienst spreker da D Veitkamp over Bestuurt God de wereW Mei 7 30 nnr Vr e FvamrellsclN Kerfci I e lng ds Bos met lichtbeelden I MM 7 30 nar RenKa Tkeatar Opvocrlac De ridder van den koiMeband cloor tooneelgezelschap Nieuw Leven 4 Mei 7 nor MIeuwe Sehenwtarg Tweedecoïteert Rottefdamsch PMlharmonlach orkeat in Beethoven cyclua dirigent Piet vanMever solist George van Reneaae plano 4 Meli 7 30 uur Veemarkt restauraBt Blteenkomat Ned Chr V mnraibond apreeltatar mevr Bljl Vleta over JHoe helpen wa oi za Jeugd door dezen tijd heen 4 Mal S uur Amleltla Fllmavonll Ned MaatschappU voor tuinbouw en plant kunde oveEen reis naar Madeira en ds plantengroei p dat eiland spreker A J Herwig s Mal 7M nu KaMTiw gTinnutlskiasIt DemooatrattelM Jki tllsu L v Wingerden s Mei I M mr TSnsl OpsaMv nacMludsi Jaarinksche algemeene keuring van trekhondsn en hoadenicarren e Mat S aw Veeaisrkt rsatanrMii Opening en aanvang der laaien Toonkunst zaugschool Msl i mr Het Baain Knis B qji O wed alrtilI TT APOTHHcntDnMn f 4c i npfnd Irte WIchts atlWn r ni Apolh P Weller tluuwv l Il HBBI